markedsrapport næringseiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport næringseiendom"

Transkript

1 markedsrapport næringseiendom

2 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige utfordringer Investering i næringseiendom Aktivitet Yieldutvikling Leiemarkedet Arealledighet status Arealledighet utvikling Leiepris status Leiepris prognose Det europeiske eiendomsmarkedet Tema Handel og handelssteder Hotell Bolig Byggeaktivitet Eiendomsselskapene Om Norsk Nærings Megling Denne markedsrapporten finner du også på internett: Lay-out og trykk: : Flyfoto Fjellanger/Widerøe 2

3 Sammendrag / Summary N Arealledigheten økte med 12 % i og ved årsskiftet var m 2 kontorareal ledig i Oslo. Dette tilsvarer 11 % av det totale kontorarealet i Oslo. Leieprisene har hatt en flat utvikling siden våren. avsluttet med høy aktivitet i salgsmarkedet. Spesielle objekter oppnådde yield på 6,4%. De økonomiske utsiktene for Norge er gode på kort sikt. Det er forventet høy BNP vekst men det er forventet lav sysselsettingsvekst. De internasjonale konjunkturutsiktene er positive men det er knyttet stor usikkerhet til hvor bærekraftig den amerikanske veksten er. Rentenivået i Norge er rekordlavt. Inflasjonsutvikling bidrar til økt tro på varig lavt rentenivå. Konjunkturutsiktene for Norge er positive. Strukturelle endringer i økonomien og i kontormarkedet medfører at det er usikkert hvor raskt arealledigheten kan reduseres og når leieprisene evt. vil stige. I 2004 har det vært lav aktivitet i salgsmarkedet. Etterspørselen etter kvalitetsobjekter er fremdeles stor men tilbudet er lavt som følge av mangel på fornuftig alternativ plassering for selger. Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel, det lave rentenivået samt syndikeringsselskapenes behov for å gjennomføre transaksjoner vil presse yieldnivået ned. I 2004 vil yield-differansen øke. Objekter som er eksponert mot arealledighetsrisiko vil fremdeles være vanskelige å finansiere og vil ikke kunne kapitalisere på dagens gunstige rentenivå. E The vacancy rates increased by 12 % in. Currently sq. m. are vacant in Oslo which is equivalent to 11% of the total available office space in Oslo. No significant change in the rent levels has been recorded since spring. At the end of several large transactions were executed. The lowest yield level registered was 6,4 %. The short term economic outlook for Norway is good. GNP growth is expected to be relatively high, but labour market will continue to suffer. The world economic outlook is also positive. However the sustainability of the American growth is questionable. Record low interest rates in Norway. The inflation rate will probably be low for many years which contributes to expectations of sustainable low interest rates. Structural changes in the Norwegian economy and the office market will negatively impact how quickly the vacancy rates can decline and the rent levels increase. Few transactions have been completed this year. Currently there is a mismatch between supply and demand for investment grade property. This combined with low interest rates will continue to press yield levels down. The yield difference between the different market segments will likely continue to increase. The segments which are exposed to the vacancy risk are difficult to finance and are not able to capitalize on the prevailing low interest rates. 3

4 Makro BNP utvikling Norge Gode utsikter for 2004 NNM har sammen med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB vært Home Invest ASAs rådgiver i fusjonen med Capona AB Leietakere: Scandic, Choice, Radisson SAS m.fl. Brutto verdier: ca. SEK 4,5 mrd Antall hoteller: 59 Areal: ca m 2 Børskurs: + ca 25% etter at bytteforholdet ble offentliggjort % kilde: SSB BNP vekst (%) SSB prognose Etter 6 år med fallende BNP vekst forventes det at 2004 vil vise ca. 3% BNP vekst. Oppgangen vil være forbruksdrevet som følge av økt privat kjøpekraft samt at etterspørselen fra utlandet vil øke som følge av et forbedret internasjonalt konjunkturbilde. Varehandel og tjenesteyting rettet mot husholdninger er det segmentet som opplever størst vekst. Sterk vekst i oljeinvesteringer i var instrumentell bidragsyter til omslaget i norsk økonomi. I perioden frem til 2007 forventes BNP veksten å falle gradvis mot 2%. I perioden frem mot 2007 forventes det lav sysselsettingsvekst. SSB Makroøkonomiske hovedstørrelser (% vis endring hvis ikke annet oppgitt) Prognoser Konsum i husholdninger 6,5 3,2 2,7 3,3 3,9 1,8 3,6 3,7 5,2 5,1 4,2 BNP 5,3 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,4 0,3 2,8 2,3 2,0 BNP Fastlands-Norge 4,2 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,7 0,7 3,6 2,8 2,3 Sysselsatte personer 2,0 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,3-0,6 0,2 0,9 1,0 Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,8 4,0 3,2 3,2 3,4 3,5 3,9 4,5 4,4 4,0 3,8 Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 0,7 1,7 2,3 KPI-JAE ,6 2,3 1,1 1,0 1,9 2,3 Boligpris 8,4 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 4,8 4,1 4,6 Husholdningenes realdisponible inntekt 3,4 3,8 5,7 2,8 3,6-0,2 8,8 1,7 3,7 2,6 2,9 4

5 Makro Internasjonale konjunkturer Ut av bølgedalen men stor risiko knyttet til hvor bærekraftig den amerikanske veksten er. 5 % kilde: SSB E2004 E2005 BNP vekst EMU BNP vekst USA E2006 Veksten i verdensøkonomien har festet seg og det er USA som leder konjunkturløpet. USA I 2004 og 2005 forventes det hhv. 4,6 og 3,6% BNP vekst. Industriproduksjon har økt mens de seneste sysselsettingstall har skuffet. Dette benevnes jobless recovery og det er frykt for at denne tendensen skal vedvare. Veksten er drevet av økt privat og offentlig forbruk og den er lånefinansiert. USA har store og økende budsjett- og handelsunderskudd. Det er derfor stor usikkerhet til hvor bærekraftig veksten er. Det er også stor usikkerhet knyttet til dollarutviklingen. Europa og Japan I disse regionene er det fremdeles lite fart. Økonomien er gradvis blitt stimulert av globalt økonomisk oppsving men innenlands etterspørselsvekst er fraværende. Kina og Asia Økt vekst og lavkostproduksjon i disse landene vil være en av de viktigste drivkreftene i verdensøkonomien fremover. Asia har samlet sett stått for 1/3 av veksten globalt de siste årene. NNM har på oppdrag for Industrifinans Næringseiendom ASA solgt en ideell halvpart av Gullhaug Torg 1 Leietaker: De norske Bokklubbene Leietid: 4,4 år Areal: m 2 totalt Salgssum: NOK 57,5 mill Yield: ca. 7,75% Kjøper: De norske Bokklubbene 5

6 Makro Markeder Oslo Børs Dobling siden februar. Mer å gå på? NNM har på oppdrag for Industrifinans Næringseiendom ASA solgt Gullhaugveien 1-3 Leietaker: Hjemmet Mortensen Leietid: 8,4 år Areal: m 2 Salgssum: NOK 163,1 mill Yield: ca. 7,3% Kjøper: KS tilrettelagt av Fearnley Finans (Eiendom) AS Oslo Børs Index Valuta 1997 Index Importvektet valutakurs Konkurransekursindeksen (stigende kurve = svakere NOK) Oslo Børs Eiendomsselskapene kilde: Bloomberg kilde: SSB Oslo Børs Oslo Børs har steget med 100 % siden februar. Det er få børser som har hatt tilsvarende vekst. Oppgangen har vært på tvers av nesten alle sektorer. Oppgangen er til dels drevet av god likviditet i markedet, impulser fra utenlandske børser og vedvarende høye oljepriser. Inntjenings- og vekstestimatene har også økt. Det blir stadig flere pessimister i markedet. Eiendomsselskapene har fulgt med den brede oppgangen. Valuta Toppnoteringen for NOK var ved årsskiftet /. NOK-svekkelsen vil bidra til å dempe det importerte prisfallet, men det er usikkert hvor langt tidsetterslepet er. Olje Oljeprisen steg i hele og er nå på ca. $31 per fat. Hovedårsakene til prisveksten er tiltakende økonomisk vekst, spesielt i Asia, samt god kvotedisiplin i OPEC. 6

7 Makro Inflasjon Rekordlav inflasjonsutvikling. Det forventes lav KPI vekst i de nærmeste år. 6 5 % kilde: Bloomberg Inflasjon (KPI) des-97 des-98 des-99 des-00 des-01 des-02 des-03 KPI falt med 1,7% fra februar til februar. Kjerneinflasjonen(KPIJAE) falt med 0,1 % de siste 12 mnd. Prisfallet skyldes både lav innenlands og importert prisvekst. Norge har allerede et av verdens høyeste prisnivåer. Dette danner et langsiktig tak på KPI utviklingen. Inflasjonen er lav til tross for høy etterspørsel. Pengepolitikk er uegnet til å stimulere KPI når fallet er tilbudsdrevet. Følgende strukturelle elementer påvirker og/eller vil påvirke inflasjonsutvikling i nærmeste fremtid: - Billig import, særlig fra Kina - Billigere flybilletter - Nedgang i husleier - Billigere strøm - Lidl effekten erfaring fra Sverige og Finland tyder på at vi vil få lavere priser på en del produkter. - Valutakursutviklingen. Fungerer med etterslep. - Økt arbeidsinnvandring kan føre til lavere prisutvikling. Investeringsanalyser som er basert på årlig 2,5% KPI justering av husleieinntekter vil bli betydelig svekket av varig lav inflasjonsutvikling. Norden Prosjekt AS har i samarbeid med Orkla Finans ASA syndikert eiendommen Lørenveien 68 Leietakere: Hafslund ASA Leietid: 15 år Prosjektramme: NOK 181,5 mill. Egenkapital: NOK 39,9 mill Yield: 7,2 % 7

8 Makro Renter Ti års renten er på det laveste nivå siden Økt tro på varig lavt rentenivå. NNM har på oppdrag for Pecunia AS i samarbeid med Pareto Eiendom AS solgt Forskningsveien 2 Leietakere: GlaxoSmithKline AS Rikshospitalet Leietid: 14,3 år vektet Renteutvikling 9,0 % 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 feb-97 feb-98 Swap-kurve % 6 feb-99 feb-00 feb-01 feb års stat 3 mnd NIBOR kilde: Bloomberg feb-03 feb-04 kilde: DNB Markets Både de lange og korte rentene er på historisk lave nivåer og differansen mot utenlandske renter er krympet. Den 11. mars reduserte Norges Bank styringsrenten til 1,75%. Siden desember er styringsrenten satt ned med 5 % poeng. Sentralbankens inflasjonsvurdering er at med en foliorente på 1,75 % er det mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2,5 % enn at den blir høyere. Norge har liten erfaring med så store rentekutt som det Norges Bank har foretatt. Virkningen på økonomien er derfor usikker. Det er få aktører som tror at inflasjonen vil øke raskt. Derfor har det utviklet seg forventinger om et varig lavt rentenivå. Areal: m 2 5 Salgssum: ca. NOK 500 mill 4 Yield: 6,7% Kjøper: KS tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA mnd 3 mnd 6 mnd 12 mnd 3 år 5 år 7 år 12-mar feb mar år 8

9 Makro Arbeidsledighet Blandete signaler fra arbeidsmarkedet % jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 Sysselsetting Det forventes flere år med lav sysselsettingsvekst Arbeidsledighet Norge jan-03 kilde: Bloomberg jan-04 Arbeidsledigheten har stabilisert seg i overkant av 4 %. Januar tall fra Aetat viste tegn til nedgang i arbeidsledigheten. Sesongjusterte tall fra februar understøtter derimot ikke denne utviklingen. Det har vært nedgang i tilgang av nye arbeidssøkere og nivået er på det laveste siden sommeren. Dette indikerer at arbeidsmarkedet kan være i ferd med å snu. Konsensus estimat for arbeidsledighet er at ledigheten vil holde seg rundt 4% frem til NNM har på oppdrag fra Fredrik Selmers vei 2 Eiendom ANS / co Fearnley Finans AS leiet ut ca m 2 kontor i Fredrik Selmers vei 2 til Oslo Kommune, Kommunerevisjonen Antall (1000) Norge Oslo Akershus Norge kv 03 Antall (1000) Oslo/Akershus kilde: SSB 2 kv 03 3 kv 03 4 kv Siden toppen i er det ca færre sysselsatte i Norge. Siden toppen i er det færre sysselsatte i Oslo og Akershus Antall nye ledige stillinger har holdt seg stabil over lenger tid. Dette bidrar til å holde sysselsettingen nede. Tross konjunkturomstilling forventes det at sysselsettingsveksten vil være under 1% årlig frem mot Årsaken til dette er delvis at bedrifter har gjennomgått en kraftig rasjonaliseringsprosess. 9

10 Makro tema Langsiktige utfordringer Nødvendig strukturelle omstillinger kan føre til store utfordringer for kontormarkedet % av BNP for fastlands Norge kilde: Finansdep. Pensjonsutgifter Oljeinntekter Til tross for høye oljeinntekter har Norge større finansielle utfordringer enn de fleste sammenliknbare land. 1. Oljeinntektene kan bare finansiere deler av de økte pensjonsutgiftene. 2. Norge vil sannsynligvis bli tvunget gjennom en periode med omstilling. (se under) NNM har på oppdrag for Viken Eiendom AS leiet ut til sammen ca m 2 i Sommerrogaten 1, Oslo. Eiendommen skal huse den nye Bydel Frogner, samt Friluftsetaten, Omsorgsbygg mfl Hollandsk syke. Fall i netto-oljeinntekter og eldrebølgen utgjør betydelige utfordringer for norsk økonomi. På 90-tallet opplevde Norge høy BNP og sysselsettingsvekst. Offentlig sektor og forretningsmessig tjenesteyting bidro med ca. 70 % av sysselsettingsveksten. Det var økt privat og offentlig forbruk som var vekstdriver. Høye oljeinntekter ble brukt til å forbedre det offentlige tjenestetilbudet, bevilge høyere lønnsvekst og økte overføringer fra staten Ringvirkningene av forbruksveksten var kraftig økning i tjenesteytende næringer. Dette kombinert med fremveksten av it-bransjen ga høy etterspørsel etter kontorareal. Et fortsatt fall i netto-oljeinntekter og økte pensjonskostnader vil fremtvinge omstilling i norsk økonomi. Vekstevnene i konkurranseutsatt sektor må prioriteres og offentlig forbruk må reduseres for å bedre balansen mellom forbruket og netto eksport. Denne omstillingen vil føre til lavere lønnsvekst, kutt i sosiale ordninger redusert vekst i offentlig sektor, redusert privat forbruksvekst samt mulig skatte-og avgiftsøkninger. Vekst i konkurranseutsatt sektor vil ikke nødvendigvis føre til stor etterspørselsøkning etter kontorareal. Det er dermed lite sannsynlig at kontormarkedet i Oslo vil oppleve tilsvarende etterspørselsvekst (absorbsjon) som på 90-tallet. 10

11 Investering i næringseiendom Aktivitet avsluttet med høy transaksjonsaktivitet og rekordlave yielder ble oppnådd. I 2004 er registrert aktivitet lav. Transaksjonsoversikt Dato Eiendom Leietaker Kjøpesum Netto yield mai. 02 Pilestredet 33 Kemnerkontoret ,6 % okt. 02 St. Olavs plass 5 UIO ,0 % okt. 02 Oslo Atrium SAS, E&Y ,3 % des. 02 Wergelandsveien 1-3 Avinor ,6 % dec 02 Vahls gt 1-3 Plan og Bygningsetaten ,5 % dec 02 Dronning Mauds gt 1-3 Diverse ,2 % des. 02 IFN-portefølje Nydalen Diverse ,7 % jun. 03 IFN GV1-3 Hjemmet Mortensen ,3 % sep. 03 Innovasjonssenteret Glaxo Smith Kline/Riksh ,7 % okt. 03 Drammensveien 144 Hafslund ASA ,3 % nov. 03 Gullhaugveien 13 PST ,5 % dec 03 Lørenveien 68 Hafslund ASA ,0 % dec.03 Thorvald Meyers gt 2 Ringnes ASA ,0 % dec 03 Helsfyr Panorama Diverse ,2 % jan. 04 Fløisbonnveien 2 Jernia ASA ,1 % NNM har på oppdrag fra Storebrand Eiendom AS leiet ut ca m 2 kontor i Akers gaten 35/39. 11

12 Investering i næringseiendom Yield utvikling Høy etterspørsel og lave renter fortsetter å presse yielden ned for finansielle investeringsobjekter. Liten aktivitet i segmentene som er eksponert mot arealledighetsrisiko samt utviklingssegmentet kilde: NNM/Bloomberg Ti års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat NNM har på oppdrag for Skeidar Eiendom AS solgt Deliveien 10 i Vestby kommune Leietaker: Skeidar AS *Yield nivå = med yield nivå slik det er presentert i grafen menes netto yield for eiendommer med god beliggenhet, markedsmessig leie og kontraktslengde mellom år. Leietaker må være solid. Leietid: 15 år Areal: ca m 2 Kjøpesum: 165 mill Yield: 8,2% Kjøper: Deliveien 10 KS tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Yield er presset under 7 % for attraktive objekter. Noen objekter blir priset ned mot 6,3 %. Det er nesten utelukkende syndikeringsselskaper som har vært kjøpere, men mye tyder på at flere forsikringsselskaper vil komme sterkere på banen. Kun spesielle objekter har vært priset ned mot og under 7%. Det har vært høy etterspørsel etter disse objektene og de har oppfylt ett eller flere av følgende kriterier: - Lang leiekontrakt (min. 15 år) med AAA leietaker - Prestisjebygg - Leiekontrakt som eliminerer inflasjonsrisiko - Gunstig finansiering, f.eks. mulighet for lån og leie i valuta med gunstig rente - Gunstig avskrivningssats på bygget - Edruelig leienivå Objekter som ikke tilfredstiller ovennevnte krav er eksponert mot den høye arealledighetsrisikoen og prises deretter. Det har vært vanskelig for disse objektene å kapitalisere på det lave rentenivået. Finansieringsvilkårene for slike objekter er ugunstige. NNM tror 2004 vil preges av: - Fortsatt svært segmentert marked og høy yield differanse. - Yield under 7 tallet vil fremdeles være forbeholdt svært attraktive objekter. Norge sliter fremdeles med å tiltrekke utenlandsk kapital til eiendomsmarkedet. Det er stor nettoeksport av kapital. Selv om selgere har mulighet for rekordpriser så er antall gjennomførte transaksjoner lavt. Årsaken til dette er mangel på fornuftig alternativplassering for selgere. 12

13 Leiemarkedet Arealledighet - status Ledigheten fortsatte å stige i. 11 % arealledighet i Oslo ved inngangen av Arealledighet m 2 ledig Kilde: Eiendomsspar % 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% 11% I følge Eiendomsspars Oslostudie økte arealledigheten med 12 % i. Arealledigheten er nå m 2, som tilsvarer 11% av det totale kontorarealet. I var arealabsorbsjonen m 2 mot minus m 2 i. Det ble ferdigstilt m 2 i. Den største veksten i ledighet var i Sentrum og i Ytre Nord/Øst. Den største prosentvise arealledigheten er i randsonene. NNM har på oppdrag for Lunden 25 AS leiet ut til sammen ca m 2 produksjonsarealer i Lunden 25 til NetCom as 20 % ledighet Kilde: Eiendomsspar Vika/ Rådhuset Øvrige sentrum Indre Vest Indre Nord Indre øst/ indre syd Ytre vest Ytre nord/ øst/syd Asker/ Bærum 13

14 Leiemarkedet Arealledighet - utvikling Det vil ta lang tid før den generelle arealledigheten er på samme nivå som i /. Arealledighetsutviklingen i sentrum kan følge en annet utvikling enn resten av markedet. NNM har på oppdrag for Bombardier Transportation Norway AS leiet ut til sammen ca m 2 lager i Stasjonsveien 1, Strømmen til Bertel O. Steen Bil as m 2 ledig 2004 E2005 E2006 E2007 Ledighet Nybygg Absorpsjon E2008 kilde: NNM E2009 I grafen er det skissert en mulig bane for arealledighetsutviklingen gitt følgende forutsetninger: - Det forventes i 2004 og 2005 at det vil bli ferdigstilt hhv m 2 og m 2. - Det er p.t et historisk høyt prosjektpotensial. I årene etter 2005 er det dermed vanskelig å estimere ferdigstillelse. I figuren er det forutsatt at m 2 ferdigstilles årlig f.o.m Absorbsjonen er kalkulatorisk satt til m 2 som tilsvarer gj. sn. i perioden Gitt disse forutsetningene vil ledigheten være på samme nivå som / om 5 til 6 år. Lave leiepriser vil føre til at arealledigheten i ukurante og perifere eiendommer vil øke i forhold til sentrumsnære og de øvre segmenter. 14

15 Leiemarkedet Arealledighet - utvikling Absorbsjonen vil trolig være langt lavere enn historisk gjennomsnitt 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Arealledighet Arealledighet Oslo Børs index kilde: Eiendomsspar/Bloomberg Oslo Børs Arealledighet 2004 Arbeidsledighet kilde: Aetat Arbeidsledighet Arealledighet % 5% 4% 3% 2% 1% 0% Følgende viktige strukturelle forhold vil påvirke absorbsjonsutviklingen Arealabsorbsjonen i fremtiden kan bli lavere enn historisk gjennomsnitt pga. - Historisk sett uforholdsmessig høy absorbsjon i forhold til hva den generelle sysselsettingsveksten skulle tilsi. Dersom den generelle sysselsettingsveksten øker, er det lite sannsynlig at dreining mot kontorarealkrevende yrker vil være like sterk som ved konjunkturoppgangen på 90-tallet. - Norsk økonomi vil møte betydelige strukturelle utfordringer(se side 10). - Stadig lavere arealforbruk pr. ansatt - SSB anslår at Norge vil få flere år med lav sysselsettingsvekst. - Tendens til outsourcing ut av landet av kontorarealkrevende yrker. Diagrammene viser at arealedigheten historisk har vært sterkt korrelert med arbeidsledighet og sterkt omvendt korrelert med børskursutvikling. Som følge av ovennevnte faktorer er vi usikre på om disse sammenhengene vil være like sterke i tiden som kommer. For at arealledigheten skal reduseres er markedet avhengig av at saneringstakten øker. NNM har i oppdrag å selge Scandic Linköping City Hotell i Sverige for City Finansiering AS. Leietaker: Scandic Hotels AB Leietid: Leie: Avtalt leie t.o.m. 2008, deretter %-leie. Avtalt minimums- og maksimumsleie samt at %-leien maksimalt kan avvike 5% fra foregående år. Antall rom: 220 Areal: m 2 15

16 Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bla. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C- segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. Leiemarkedet Leiepris Oslo status Liten aktivitet men presset på prisene har avtatt NOK 1/95 Maks Markedsleie Min 1/96 1/97 Leiepris prestisjesegment 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 kilde: NNM Adresse Areal Pris pr. m 2 Løpetid Apotekergaten Fjordallene Gullhaugveien Bygdøy Alle Grev Wedels pl Oslo Atrium Helsfyr Panorama Roald Amundsensgate Klingenberg gt Storgata Holbergsgaten Tordenskioldsgate Tordenskioldsgate /04 Indikasjon på avtagende prispress men vanskelig å dokumentere som følge av få gjennomførte transaksjoner. 16

17 Leiemarkedet Leiepris - Oslo (status) Utflatning i alle segmenter, usikkert når evt. vekst vil komme NOK kilde: NNM Prestisjesegment snitt ( kroner) Prestisjesegment snitt (nominelt) B segment ( kroner) B segment (nominelt) NNM har på oppdrag fra Linstow Eiendom AS leiet ut ca m 2 kontor i Holmensgate NOK Nydalen Sentrum Helsfyr/Bryn Skøyen/Lysaker kilde: NNM

18 Leiemarkedet Leiepris - prognose Utflatning, usikkert når evt vekst vil komme NNM har i oppdrag å selge Sommerrogaten 1 m.fl. for Viken Eiendom AS. Eiendommen kommer for salg etter påske. Samlet leie ca. 20 mill. Utleid til Oslo kommune m.fl. Gjennomsnittlig løpetid ca. 11 år Areal ca m 2 Oslo Børs Leiepris % Leiepris prestisje kilde: Bloomberg/NNM Oslo Børs Leiepris prestisje (ett års etterslep) Arbeidsledighet kilde: Bloomberg/NNM/Eiendomsspar % % % 9% 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% 11% 500 0% Leiepris, prestisje Arbeidsledighet i % Arealledighet i % % 5% 4% 3% 2% 1% 0% I tidligere konjunktursykler har det eksistert en sterk korrelasjon mellom børskurs og ett års etterslep på leieprisene. Børsen har steget over 100% og konjunkturbunnen er sannsynligvis passert. Likevel tror vi ikke prisene vil stige like raskt som tidligere. Årsaken til dette er at arealledigheten vil trolig reduseres saktere enn i tidligere oppgangstider. Det har også eksistert en sterk negativ korrelasjon mellom arbeidsledighet og leiepriser. Som nevnt over har Norge sannsynligvis passert konjunkturbunnen. Men det forventes at arbeidsledigheten vil være omtrent på dagens nivå i flere år fremover. Hvis historiske sammenhenger fortsetter å gjelde, trekker dette i retning av flere år med stabile leiepriser. Dersom arbeidsledigheten likevel reduseres er det ikke sikkert at effekten på leieprisene vil være like sterk som tidligere. Igjen er årsaken at arbeidsledighetutviklingen ikke vil påvirke arealledighet i samme grad som tidligere. En evt. sysselsettingsvekst vil sannsynligvis ikke påvirke sysselsettingen i kontorarealkrevende yrker i like stor grad som før (side 10). 18

19 Leiemarkedet Tema: Det europeiske eiendomsmarkedet Gjennomsnittlig arealledighet for storbyene i Europa er ca. 10.5%. I 2004 er det forventet fortsatt økning. 20% 15% 10% 5% 0% 20% Arealledighet Paris Barcelona Køpenhavn Helsinki Berlin Brussel München Madrid Oslo Kilde: Catella European Research Frankfurt London Stockholm Dusseldorf Amsterdam Kilde: Catella European Research Arealledighet Prime Yield Arealledighet og leiepriser Gjennomsnittlig arealledighet for storbyene i utvalget er ca. 10.5%. Leieprisene falt med gjennomsnittlig 11 % i. Nesten samtlige byer hadde bunnpunkt på arealledighetskurven i. Det er forventet at ledigheten i gjennomsnitt vil fortsette å øke i 2004 og prisene falle videre. Prime yield Prime yield for utvalget er mellom 5 og 7%. Prime yields er tilnærmet upåvirket av arealledigheten. Det er høy etterspørsel etter investeringsobjekter. Særlig er det investeringsfond som er aktive. Det er forventet en flat utvikling i NNM har på oppdrag fra Storebrand Eiendom AS leiet ut ca m 2 kontor i Stortingsgaten 8. 15% 10% 5% NNM har på oppdrag fra Linstow Eiendom AS leiet ut ca m 2 kontor i Bryggegaten 9. 0% Amsterdam Barcelona Berlin Brussel Dusseldorf Frankfurt Helsinki Køpenhavn London Madrid München Oslo Paris Stockholm 19

20 Tema Handel og handelssteder På landsbasis opplevde de største kjøpesentrene sterk vekst i. Utsikter til fortsatt solid vekst i privat forbruk indikerer vekst for kjøpesentrene også i NNM har i oppdrag å selge forretningsseksjonen i Stillverksveien 1-9 i Lillestrøm for Rom Eiendomsutvikling AS. Eiendommen er oppført i og ligger ved jernbanestasjonen i den nye bydelen Lillestrøm Syd. Leie: ca. 9 mill Leietid: ca. 7 år vektet gjenværende leietid Areal: ca m 2 inkl. fellesareal Bransjer i seksjonen: Dagligvare, elektro, sport, frisør m.m. Norge Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 8,6 milliarder kroner de ti første månedene i sammenlignet med samme periode i. Dette tilsvarer en økning på 4,5 prosent I følge Kvarud analyse økte omsetningen for de femti største kjøpesentrene med 4,6 % fra til - Kjøpesentre har i flere år tatt store omsetningsandeler fra tradisjonelle handlesteder. Ovennevnte statistikk kan indikere at denne trenden er avtagende. Det forventes fortsatt sterk vekst i reallønn og privat forbruk. Kjøpesentrene kan forvente solid vekst i Observert aktivitet i markedet tilsier at netto yield nivå for attraktive kjøpesentre i Norge er ca. 7%. Oslo BI Norges Varehandelshøyskole har laget en detaljert analyse av varehandelen i Oslo som viser følgende resultater: 40% av butikkhandelen i Oslo foregår i kjøpesentre. I sentrum er andelen over 50%. Sentrum og de store sentrene i utkanten vinner andeler fra mellomliggende områder. Unntaket er Majorstuen. Fremveksten av Alnabru som handelssted er den viktigste strukturelle endringen som har funnet sted i Oslo de siste årene. 20

21 Tema Hotellmarkedet I fortsatte kapasitetsutnyttelsen og prisene å falle i Oslo. Forbedring i 2004 er avhengig av et bedre kurs og konferansemarked samt at etterspørselen fra utlandet øker NOK Kap. utnyttelse (%) Rev par Rompris (infl. justert) Rompris Kapasitet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oslo Prisene, kapasitetsutnyttelsen og antall overnattinger falt i. Utenlandske overnattinger falt med 4% i mens innenlands overnatting falt med 2%. Fordelt på segmenter var det kurs og konferansesegmentet som falt mest med 16%. For 2004 forventes det kun at ett større hotell skal ferdigstilles. I tillegg er det prosjektert flere store hoteller Tjuvholmen, Majorstuen, Ullevål, Vestbanen. Gjennomsnitt revpar for Oslo hotellene har falt til 457. Romkapasitetsutnyttelsene i Oslo er ca 60%. NNM har på oppdrag fra Paus & Paus Eiendom AS leiet ut ca m 2 kontor i Kongens gate 14 til et selskap i Via Gruppen Antall Romkapasitet Antall overnattinger (1000) Norge Antall overnattinger ved norske hoteller falt 3 prosent i. Utenlandske overnattinger gikk tilbake med 7 prosent. Tallet på overnattinger for var det laveste siden Etter en jevn økning fra 1990, ble toppen nådd i I var gjennomsnittlig oppnådd pris per rom 702 kroner, mot 698 kroner i. Kapasitetsutnyttingen av rom gikk ned fra 49,5 prosent i til 48,2 prosent i. NNM har på oppdrag fra Kastanjebakken AS leiet ut ca m 2 kontor i Kongens gate

22 Tema Boligmarkedet Boligmarkedet i Oslo er i sterk vekst. Markedet kan få korrigering ved evt. renteøkning. NNM har på oppdrag fra SEB leiet ut ca m 2 kontor i Hoffsveien 70 C til Dynal Biotech ASA Rentebelastning % Gjeldsbelastning % Gjeld Rentebetaling SSB Boligprisindeks Norge Oslo Februar tall fra eiendomsmeglerforbundet viser følgende hovedtall for hele landet - 11,7 % vekst siden februar - 1,7 % vekst i januar Inflasjonsjusterte priser er nå 36 % høyere enn i SSB anslår at boligprisene vil stige mellom 4 og 5 % årlig frem til I Oslo steg boligprisene med 1 % i januar og 12 måneders veksten var 6 %. Husholdningenes gjeld i forhold til inntekt har steget markant siden 1999 og utgjør i dag ca. 150% av inntekten. Dette er marginalt mindre enn toppåret i Beregninger foretatt av SSB viser at hvis renten kommer tilbake til 7,5 prosent i løpet av 2006, vil husholdninger kommer innenfor det Norges Bank karakteriserer som høy rentebelastning, det vil si at over 20 prosent av inntekten går til renter. Minst husholdninger vil få en rentebelastning på over 30 prosent. Vanskelig leiemarked i Oslo. Enkelte segmenter har falt med opptil 30% og boligprisene er historisk høye i forhold til leiepris. 22

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN 1 UTSIKTER FOR VERDENSØKONOMIEN Det forventes solid økonomisk vekst globalt, til

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/03 2/03 2/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer