BYSTRATEGI FOR DRAMMEN FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR INNBYGGERNE, 30. JANUAR 2012 OPPSUMMERING AV INNSPILLENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 20313-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR INNBYGGERNE, 30. JANUAR 2012 OPPSUMMERING AV INNSPILLENE"

Transkript

1 BYSTRATEGI FOR DRAMMEN FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR INNBYGGERNE, 30. JANUAR 2012 OPPSUMMERING AV INNSPILLENE Hvilke organisasjoner var representert? Ca 70 personer deltok under fremtidsverkstedet. De forhåndspåmeldte representerte følgende organisasjoner: Akademiet videregående skole (elever) Autismeforeningen i Buskerud Bosnisk forening Buskerud bildene kunstnere Den Norske Kirke Det Islamske Kultursenter i Drammen Din fremtid Drammen Idrettsråd Drammen Kunstforening Drammen Minoritetsråd Drammen og Omegn Tros og Livssynsforum Drammen Røde Kors Drammen videregående skole (elever) Gjestebud Johan Halvorsen musikkfest Kirkelig fellesråd Kirkens Bymisjon Drammen Kretsstyret i Norges Musikkorps Forbund Buskerud Kulturforum Drammen Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Buskerud Mental Helse Drammen NAF avd. Drammen og Opland Naturvernforbundet Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

2 Norsk kunsthåndverkere Sør-Øst Norge Rådet for funksjonshemmede Syklistenes Landsforening Ungdomsrådet Østafjelske kompetansesenter for rytmisk musikk Gruppeoppgaver På veggen ved hvert av gruppebordene var det hengt opp fire plakater. Tre av dem oppsummerte hovedpunktene i de tre fremtidsbildene Globus, Inspiritus og Friskus. Den fjerde plakaten innholdt hovedpunktene som er felles forutsetninger for alle fremtidsbildene. De fire plakatene fungerte som arbeidsflater under gruppearbeidene. Individuell oppgave 1. Med utgangspunkt innholdet i alle fire plakater: Deltagerne setter seg inn i punktene, reiser seg og velger ut inntil tre av de viktigste og setter et kryss ved siden av de punktene de ønsker skal særprege bylivet i Drammen. Dette gjøres individuelt. Det kan være hvilket som helst punkt fra de fire plakatene. Individuell oppgave - gruppeoppgave 2. Deltagerne skriver ned (på gul lapp) andre elementer en ønsker skal særprege Drammen, men som ikke allerede er listet opp. De kan skrive ned så mange punkter de ønsker. 1 punkt per lapp. 3. Hver deltager presenterer inntil 3 punkter for gruppen og disse henges opp på den av de fire plakatene de mener innspillet tilhører. Enten på en av plakatene som beskriver et av fremtidsbildene eller plakaten som beskriver de felles forutsetningene. 4. Dersom noen har skrevet flere punkter tas disse vare på av prosessveileder og dokumenteres i etterkant.

3 Oppsummeringen av dokumentasjonen fra oppgave 1 utvalgte kvaliteter ved bylivet i fremtidens Drammen I fire grafiske fremstillinger under er fordelingen av avkrysningene illustrert med søylediagram. Diagrammene viser at et flertall av deltagerne setter følgende kvaliteter ved bylivet i fremtidens Drammen særlig høyt, rangert etter antall avkrysninger: 1. Barn og unge går på Norges beste skole, der de blir møtt av dyktige lærere i trygge omgivelser, som motiverer, utfordrer og stimulerer dem til å bruke sine evner. (17) 2. Gode kollektive transportløsninger (10) 3. Et inkluderende fellesskap mellom likeverdig mennesker (9) 3. Drammenserne er kjent for sin gjestfrihet, og ønsker alle som vil oppleve byen velkommen. I helgene vrimler det av turister, på jakt etter gode opplevelser.(9) 3. Den fysiske tilretteleggingen av byen stimulerer til aktivitet og deltagelse, som en naturlig del av dagens gjøremål (9) 4. På byens universitet kan byens studenter velge mellom flere spennende utdanningstilbud, utviklet i nært samarbeide med regionens næringsliv. (8) 4. Byen er preget av et internasjonalt og frodig uteliv, med et rikt utvalg av mat, musikk, gallerier, festivaler og underholdning. (8) 4. Drammen har landets høyeste pensjonsalder, laveste drop-out fra videregående, og flest innbyggere i lønnet arbeidet. (8) 5. Byen har styrket sin posisjon som regionalt tyngdepunkt for kreative næringer innen film, arkitektur, musikk og design. (7) 5. Byen utmerker seg med sitt mangfoldige fritidstilbud, og nettopp derfor velger mange å bosette seg i Drammen.(7)

4 50 45 Felles forutsetninger Antall kryss

5 50 45 Globus Antall kryss Drammen ligger sentralt plassert i en region som er kjent for sine internasjonale og høyteknologiske bedrifter også utenfor landegrensene Barn og unge går på Norges beste skole, der de blir møtt av dyktige lærere i trygge omgivelser, som motiverer, utfordrer og stimulerer dem til å bruke sine evner På byens universitet kan studentene velge mellom flere spennende utdanningstilbud, som er utviklet i samarbeide med regionens næringsliv Studentmiljøet i Drammen er internasjonalt, og sprer liv og røre i bybildet. Befolkningen tjener godt, og gir grunnlag for et spennende og internasjonalt utvalg av nisjebutikker og merkevarer i et livlig bysentrum Inntektsutviklingen i befolkningen har også gitt flere skattekroner i bykassen, og sikrer at kommunens velkvalifiserte medarbeidere gir innbyggerne Norges beste tjenestetilbud

6 50 45 Inspiritus Antall kryss Drammen er kjent for sitt kunstnermiljø Byen har styrket sin posisjon som regionalt tyngdepunkt for kreative næringer innen film, arkitektur, musikk og design Byen er preget av et internasjonalt og frodig uteliv, med et rikt utvalg av mat, musikk, gallerier, festivaler og underholdning Byen tar det gode liv på alvor, og har plassert seg på kartet over opplevelsesbyer i Europa Drammenserne er kjent for sin gjestfrihet, og ønsker alle som vil oppleve byen velkommen. I helgene vrimler det av turister, på jakt etter gode opplevelser

7 50 45 Friskus Antall kryss Drammen er en by som innbyr til aktivitet Byen har mange spennende arbeidsplasser og tilby, bl.a. i regionens og byens flotte sykehus, helseuniversitet og i byens mange helserelaterte bedrifter Byen utmerker seg med sitt mangfoldige fritidstilbud, og nettopp derfor velger mange å bosette seg i Drammen Drammen har landets høyeste pensjonsalder, laveste drop-out fra videregående, og størst andel innbyggere i lønnet arbeid Byen er viden kjent for sin aktive seniorpolitikk, som bl.a. tar utgangspunkt i eldre som en vital og ressurssterk gruppe innbyggere Den fysiske tilretteleggingen av byen stimulerer til aktivitet og deltagelse som en naturlig del av dagens gjøremål

8 Oppsummering av dokumentasjon fra oppgave 2/3 prioriterte innspill fra deltagerne Som vist i tabellen under ble det gitt til sammen 106 prioriterte innspill under gruppearbeidene. Innspillene fordelte seg som vist i kakediagrammet under: 48 % av innspillene (41) ble gitt som felles forutsetninger for alle fremtidsbildene 34 % av innspillene (29) var øremerket fremtidsbilde Friskus 12 % av innspillene (20) var øremerket fremtidsbilde Inspiritus 6 % av innspillene (16) var øremerket fremtidsbilde Globus Hovedinntrykk Hovedinntrykket fra alle de uprioriterte innspillene er at de fleste forsterker, tydeliggjør og konkretiserer kvaliteter ved bylivet som er formidlet, både i de tre fremtidsbildene, og det som er beskrevet som felles for alle fremtidsbildene. Dette gjelder særlig: En aktiv boligpolitikk, som sikrer et differensiert boligtilbud, og et boligtilbud til alle Et styrket kollektivtilbud, både internt i egen kommune, og i forhold til inn/utpendling. Dette gjelder både selve infrastrukturen, brukervennlighet og pris. Bedre tilrettelegging og ivaretakelse av innbyggere med ulike livssyn bl.a. i helse- og omsorgsinstitusjonene, og i forhold til strategier og tiltak som kan bidra til å bygge bro mellom ulike tros- og livssyn. En styrking og differensiering av organisert og uorganisert aktivitet for innbyggere med ulik bakgrunn, ulike forutsetninger og ulik alder. Fysisk tilrettelegging, samarbeide mellom offentlig sektor og frivillig sektor. Trygg by. Vold- og kriminalitetsforebyggende strategier og tiltak. Fremtidsverksted representanter for innbyggerne - fordeling av uprioriterte innspill Friskus 34 % Felles forutsetninger for alle fremtidsbildene 48 % Inspiritus 12 % Globus 6 %

9 Oppsummering av dokumentasjon fra oppgave 2/3 prioriterte innspill fra deltagerne Nr Felles forutsetninger for alle fremtidsbildene 1 Bolig for nyetablerte. Lettere å komme inn på boligmarkedet. Globus den internasjonale byen Bedre fritidstilbud for studenter - ha tilbake kulturkortet. 2 Mer synlig politi (bydelspoliti). Flere/bedre boligtilbud for unge (hybler, leiligheter, billigere). 3 Bedre samarbeid med Lier (Lierstranda). Individuell oppfølging i skolen/ bygge på elevenes 4 Bedre sosial boligbygging for unge med dårlig råd og dårlig helse. 5 Tilrettelegg for større beboelsesareal. Flytt marka grensa. 6 Bedre kollektivtilbud. Må til for å få et miljøvennlig Drammen. sterke sider. Eget kommunalt foretak som spesialiseres på migrasjon/helse/ arbeidsdeltakelse. Bedre studietilbud for studenter. Individuelle forskjeller i Norges beste skole. Inspiritus - opplevelsesbyen Drammen Sacred Music Festival setter Drammen på kartet, takket være foreninger og kommunen og samarbeid. Felles satsing næringsliv. Drammen tar vare på sin kulturarv innenfor musikk (identitet). Levende og synlig kulturskole. By med sjel. Byen har styrket sin oppmerksomhet overfor næringslivet i sentrum og klart å endre folks handlemønster fra å oppsøke handelssentra med bil til å handle i sentrum av byen uten bil. Drammen har prioritert sitt ansvar i henhold til kirkeloven og bidratt til et Friskus - helsebyen Nok penger til helse og nok personale i helseinstitusjoner - også psykisk helse. Idrett for alle. Bygg og videreutvikle idrettsanlegg. Nye anlegg Kunst og kulturtilbudet er lett tilgjengelig for barn og unge i samme grad som idrett. En by som satser på alle aldersgrupper. Tilbud til alle aldersgrupper. Rabatter. "Anlegg" skaper fysisk aktivitet og bedre helse.

10 rikt og utfordrende kirkeliv. 7 Godt tilrettelagt for universell utforming. Satse på innvandrere: Språk, inkludere de i samfunnet. Miks av handel og kultur i byens sentrum innenfor sentrumsringen. Fellesarrangement for idrett, folkehelse, kriminalitet og rus. 8 Bedre norsk- og språkopplæring og oppfølging av innvandrere. Generasjoner for hverandre. Uteliv for 18 åringer. Bolig for alle uansett økonomi og livssituasjon. 9 Bedre språkopplæring osv for innvandrere i skole og jobb. Tilrettelegge for skapende industri. Utvikling av havna mht shipping og cruise. Et kvalitativt godt helsetilbud til hele byens befolkning uansett livssituasjon. 10 Redusere sårbarhet mot vold og kriminalitet. Maritim utdannelse. Havneplasser/ maritim Bedre tilbud til En trygg by. 11 Kommunale institusjoner + sykehuset tilrettlegger for religion- og livssynsbetjening for beboere, pasienter og pårørende. F.eks. stillerom, meditasjon/- bønnerom, personressurser, imam etc. 12 Dialogens Hus. Human etisk Forbund, Kirkelig Fellesråd, DOTL, ulike moskeer, sikhene ++ har felles hus med møterom kontorer/lokaler. 13 Økonomisk støtte i planleggingsfasen, første året i bedrift. 14 Nye bedrifter må selge tjenester til kommunen. Tilbud til at alle elever på ungdomsskolen får mulighet til skoletur til Polen. (konsentrasjonsleiren Auschwitz) Ta på alvor / bruke innvandreres kompetanse slik at flere lykkes i arbeidslivet. Flere spennende serveringssteder. Selektiv innvandring - hente inn kvalifisert arbeidskraft. 15 Inkluderende arbeidsliv. Respekt og toleranse for hverandre - også ulikheter tilrettelegging. Ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Flere møteplasser på tvers av generasjoner og etnisitet. Mer attraktivt utseende (på byen). Chinatown- Litte Asia bydel,med bazar, park som gjenspeiler etnisk mangfold. Drammen har et rikt kunstnerliv med mulighet til presentasjon pleiepasienter. Boligtilbud for de som trenger men ikke evner. Gratis husmorvikar. God tilgjengelighet til sentrum. Prioritere gående, syklende og kollektiv. Sykehuset ut av sentrum "tilgjengelighet". Tiltak mot barnefattigdom - gratis aktiviteter.

11 - utstillingsplass kunstnersenter / atelierer 16 OFS - Offentlig, frivillig samarbeid. Flere studentboliger Tiltak for at unge blir i byen "et år til" - Studenttilbud tilpasset studier i løkalt næringsliv - Dyrke unge inn i kulturen 17 Trygghet, natteravner om kvelden. "Alternativisering" - Våge mer galskap! Utnytte initiativ og understøtte disse gjennom faktisk arbeid - ikke penger 18 Bedre samarbeid med frivillige - Framtidebilde 4 dialog. Ta vare på det man har også! Museer, skoler, kirker, fritidsarenaer osv 19 Bedre kollektivtilbud for unge. Bedre rammebetingelser - lokaler - økonomi Gjennom satsingen på Norges beste skole er Drammen blitt internasjonalt kjent for sine prioriteringer i kampen mot 17mobbing i byens skoler. M18er inkluderende arbei19dsliv. Billigere boliger til "førstegangskjøpere". Ungdom. Universell utforming gjennomføres i alle bygg, planer med mer. 20 Er vi ikke mange nok i Drammen? Bedre tilrettelegging Fokus på psykisk helse. 21 Bedre tilgjengelighet i offentlige bygninger for blinde og svaksynte. Personer med fysiske handikap. Aktivitetstilbud ute i bydelene. 22 Et sentrum for alle! (også vanskeligstilte) Byen utmerker seg i å utvikle muligheter for bosteds løse. 23 Bredt nærtilbud i alle bydeler - fritid, skole, handel = redusert transportbehov. 24 Få på plass Konnerud nedføringen for å skaffe flere boliger og vitalisere bydelen Konnerud. Et godt utbygd helsevesen uten ventelister. Hegne om den grønne profil - bevare grønne lunger og nærområder for friluftsliv og naturvern.

12 25 Inne 2036 er Drammen kommune slått sammen med nabokommunene, i hvert fall Lier og Nedre Eiker og driver helhetlig arealplanlegging. Drammens-området er blitt et av Norges største vekstområder. Drammen gir et godt tilbud til borgere med psykisk lidelse og gir dem et bedre liv. 26 Bolig til alle. Byen er viden kjent for lav barnefattigdom 27 Forbedre fotgjengersituasjonen på Holmenbrua. Byen er viden kjent for å etablere tilpassede tiltak for marginaliserte grupper med tett helhetlig oppfølging. 28 Billigere og bedre kollektivtilbud. Trygge oppvekstvilkår og støtte til familier som har det vanskelig 29 Bybane til Konnerud og Åssiden. En trygg by 30 Bilfritt sentrum. 31 Sikre tilgangen til fjorden ved bolig- og næringsutvikling. 32 En by hvor det er plass til alle. 33 Redusere vold/kriminalitet ved tiltak som inkluderer "tilbake til fellesskapet". 34 Store parkeringsplasser utenom bykjernen med bussforbindelse inn til sentrum. 35 Folk med funksjonsnedsettelser likestilles med funksjonsfriske på alle områder. 36 Folk med funksjonsnedsettelser får samme mulighet til å jobbe som funksjonsfriske tilrettelegging. 37 Formelle samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner. 38 Boligbygging - nok boliger til førstegangsetablerere

13 -fortetting - Viktig at den enkelte eier egen bolig (ansvarsfølelse) 39 Drammen har et godt kollektivtilbud - gratis bybane - bysykkelordning 40 Null - toleranse fattigdom - videreføre SIMBA 41 Utfordring i praktisk politikk i forhold til forventninger

14 Oppsummering av dokumentasjon fra oppgave 4 uprioriterte innspill fra deltagerne Som vist i tabellen under ble det gitt til sammen 68 uprioriterte innspill under gruppearbeidene. Innspillene er fortolket og fordelt av administrasjonen, som vist i kakediagrammet under: 48 % av innspillene (33) er fordelt som felles forutsetninger for alle fremtidsbildene 34 % av innspillene (23) er fordelt fremtidsbilde Friskus 12 % av innspillene (8) er fordelt fremtidsbilde Inspiritus 6 % av innspillene (4) er fordelt fremtidsbilde Globus Hovedinntrykk Hovedinntrykket fra alle de uprioriterte innspillene er at de tar opp de samme utfordringene og mulighetene som vist i tabellen og oppsummeringen over. Fremtidsverksted representanter for innbyggerne - fordeling av prioriterte innspill Friskus 34 % Felles forutsetninger for alle fremtidsbildene 48 % Inspiritus 12 % Globus 6 %

15 Uprioriterte innspill fordelt i de fire kategoriene av administrasjonen Nr Felles forutsetninger for alle fremtidsbildene Globus den internasjonale byen 1 Flytt enkeltvirksomheter ut av sentrum. Få ingeniørbedrifter til Drammen. 2 Få med Sande/Svelvik og andre i samarbeid et om å utvikle Drammen. 3 Fordomsfri dialog for å forebygge konflikter - kontakt mellom religiøse ledere. 4 Kontakt og dialog mellom kommune og religion - og livssynsforeninger. Eks. som dagens ordførerens Dialogforum, DOTL høringsinstans for Drammen kommune. 5 Kommunens kriseberedskapsteam har kontakter/beredskap som favner livssynsmangfoldet. Kompetanseheving av byens lærere. Dette er i dag vanskelig på grunn av mangel på vikarer. Intensivere arbeid for tolerante holdninger Inspiritus - opplevelsesbyen Omdømmebygging basert på innhold vi allerede har. Eks. Johan Halvorsens Musikkfestival (klassisk festival), Sacred Music, skisprint, Elitelag. Sikre mangfoldige idrettsog kulturarrangement hvert år. Holmen omgjøres til forlystelsespark og gjestehavn. (Opplevelsesbyen) Friskus - helsebyen Spre opplysning om autisme og aspergers syndrom i kommunen, barnehage, skole, foreldre osv. Dyrke frivilligheten på en positiv måte. Bedre sykehusordninger sykehushotell. Aktiv integreringspolitikk Flere ulike restauranttilbud. Videreutvikle Marienlyst. Flere (mindre) arrangementer i sentrum. Idretten godt verktøy for å bedre folkehelsen. 6 Tilrettelagte boliger. Skulpturpark. "Selge" Drammen gjennom enda flere idrettsanlegg. 7 Nattbuss, ingen buss mellom og Bryggekapell. Bedre samhandling kommune- idrett. 8 Et verdig liv for alle. Ikke nytt sykehus på nåværende tomt, heller boliger for levende sentrum Gi folk mulighet til å bry seg og hjelp andre. Distribusjonssentral for klær og utstyr, folk gir det de har

16 9 Holdningsendring hos teknisk etat. Bedre service, gi hjelp og råd. 10 Drammen har prioritert kollektivtrafikk og redusert behovet for privatbilismen i sentrum. til overs og de som trenger får/hente her. Møteplasser som favner alle drammensere - flere frivillighetssentraler. Mer inkludering via idrett. 11 Godsterminalen er ute av sentrum. Mulighet for å komme på eldrehjem når man selv ønsker. 12 Videre urbanisering og fortetting - bolig og næring. Etterutdanning for voksne med diagnose. 13 Gode kollektive transportløsninger. Styrke senioraktiviteter. (Helsebyen) 14 Styrke bysentrum Tettere samarbeid med 3. sektor. 15 Gratis kollektivtilbud Et bysamfunn med grøntareal og mulig aktivitet for barn og unge. 16 Taubane til Spiraltoppen Fri tannbehandling. 17 Småbåthavner Kortere ventetid i helsevesenet og bedre tilbud - psykisk helse. 18 Flere gang og sykkelbaner. Ny bypark på Gulskogen. Promenadegater 19 Rimeligere kollektivtilbud. Bydelspark på Åssiden med lekeplass. 20 En renere by og byluft. Trygg by - redusert skjenketid 21 Billigere boliger i sentrum for å unngå "forgubbing". Møteplasser for dem som faller utenfor - unge - gamle

17 22 Flere og mer synlig politi. Tidligere stenging av byens utesteder 23 Drosjene på Strømsø flyttes til under brua - henteplassen. (ut av Tollbugata) Samarbeid frivillighet, legge tilrette!! 24 Postkasse utenfor Rådhuset. 25 Skikkelige store rutetabeller på rutebilstasjonen. 26 Det er gjennomtrekk på rutebilstasjonen - sette opp noen tette vegger / venterom. 27 Bybane "a la" gamle trikkens ruter evt. gratis shuttlebusser. 28 Småhus - boliger til vanskeligstilte. 29 Redusere parkeringsavgift. 30 Lavere pris på kollektivtilbudet. 31 Tilrettelegge for boliger for vanskeligstilte. 32 Vedlikeholde det vi har - Museer, skoler, forsamlingshus, kirker 33 Ikke gap for høyt!

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 20313-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR REGIONALE MYNDIGHETER, 02. FEBRUAR 2012 OPPSUMMERING AV INNSPILLENE

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 20313-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR REGIONALE MYNDIGHETER, 02. FEBRUAR 2012 OPPSUMMERING AV INNSPILLENE BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 20313-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR REGIONALE MYNDIGHETER, 02. FEBRUAR 2012 OPPSUMMERING AV INNSPILLENE Hvilke organisasjoner var representert? Ca 50 personer deltok

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 12/ Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4193-1 Dato: * BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 - OPPSUMMERING MEDVIRKNINGSPROSESS INNSTILLING TIL: formannskap og bystyre Rådmannens

Detaljer

Bystrategi for Drammen 2013 2036

Bystrategi for Drammen 2013 2036 Bystrategi for Drammen 2013 2036 Medvirkningsprosess februar 2012 Samlerapport og oppsummering av hovedinntrykk Om opplegget for medvirkning Bystyret definerte gjennom sin behandling av administrasjonens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Velkommen til klassedebatt!

Velkommen til klassedebatt! Velkommen til klassedebatt! UngMed varer fra januar til april Klassedebatter Skolekonferanser Grorud ungdomskonferanse Elevrådskurs Fritidskonferansen Eksempel på saker Mangfold: Kulturdag/uke Nærmiljø:

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: *

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/14292-1 Dato: * OFFENTLIG ETTERSYN - HØRINGSUTKAST TIL BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036. 1. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG :::

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv

SWOT-analyse. Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv SWOT-analyse Slik gjør vi Lillestrøm mer attraktiv Et samarbeidsprosjekt mellom: Lillestrøm har alle muligheter! Lillestrøm er lett å komme til Positive forventninger til byvekst Mange positive ressurspersoner

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/01408-013 Dato: 02.04.04 KONTAKT MELLOM BYSTYRET OG BORGERNE INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: 1. Bystyret ønsker å bistå

Detaljer

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv

Folkevalgtopplæring 12. januar. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv Folkevalgtopplæring 12. januar Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 12.1.2016 Tema og dagsorden Tema Tid Innlegg Komiteens politiske ansvarsområder Kari Høyer 20 min Kommunen og kulturlivet Kari

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Drammen 2036 prosessen (1)

Drammen 2036 prosessen (1) Drammen 2036 prosessen (1) I 2012 ble arbeidet med ny kommuneplan (bystrategi) påbegynt. Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Bystyret brukte kommuneplanprosessen

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE Oppfølging av gruppearbeid i prosjektgruppen 9.desember 2011 Oppgavetekst: Hvordan kan vi fremme god helse og ivareta folkehelseperspektivet innenfor arbeidsfeltene kommunikasjon,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål

Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Vedlegg 1: Bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann 43,7 % Kvinne 56,3 % Hvilket år er du født? 1929 eller tidligere 2,3 % 1930-1939 8,5 % 1940-1955 34,7 % 1956-1970 33,3 % 1971-1988 21,3 % 1989 eller senere 0,0 %

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5%

Kjønn. Antall svar Andel i % Antall svar Andel i % Ja ,6% ,5% Kryssing kjonn.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på kjønn. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter kjønn. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar dette kjønnet er. En kan

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer

Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Oppsummering fra gruppeoppgaver fra ideverkstedet den 29.01.14 om langsiktige areal- og transportløsninger Lillehammer Viktige drivkrefter SSB-prognoseplanlegging Arbeidsmarkedet, attraktive arbeidsplasser,

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden)

Husstandsmedlemmenes alder? (Kryss av på flere alternativer dersom det er flere alderssammensetninger i husstanden) Her limes passordetikett Innbyggerundersøkelse Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen spørsmål vedrørende deg og din husstand Kjønn Mann Kvinne Hvor gammel er du? 18-39 år 40-66 år 67 og eldre

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse: Innbyggerundersøkelse Dimensjoner (1-6) Helhetsvurdering Tillit Møte med din kommune Kommunen som bosted Trygghet Utbygging og utvikling Kultur og idrett Boligtilbud Servicetilbud

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer