KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KonkurranseNytt. Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue. Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet."

Transkript

1 KonkurranseNytt Et nyhetsblad fra Konkurransetilsynet Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Europakommisjonen vedtok 31. januar i år å forby SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue med bakgrunn i at ervervet ville føre til eller forsterke partenes dominerende stilling i Sverige, Norge, Danmark og Finland. I saker som har fellesskapsdimensjon (det vil si saker der partenes omsetning oppfyller gitte terskelverdier i fusjonsforordningen) har Europakommisjonen eksklusiv inngrepskompetanse. De nasjonale konkurransemyndighetene bidrar likevel med sine vurderinger. I denne saken har Konkurransetilsynet blant annet deltatt på møter i rådgivende komité i Brussel. SCA Mölnlycke («SCA») er et datterselskap av Svenska Cellulosa AB som blant annet produserer absorberende hygieneprodukter. Metsä Tissue er et finsk papirselskap i Metsä Serlagruppen som spesialiserer seg innenfor hygieniske papirprodukter og bakepapir. Selskapenes overlappende virksomhet er dermed innenfor produksjon og salg av hygieniske papirprodukter. Disse produktene kan deles opp i ulike kategorier, for eksempel toalettpapir, kjøkkenhåndklær og lommetørklær. Både SCA og Metsä Tissue selger til forbrukermarkedet og til det såkalte AFH-markedet (Away From Home), det vil si institusjoner, hoteller, restauranter og lignende. Ervervet ville ha ført til at partene til sammen fikk svært høye markedsandeler i Norden i flere av produktkategoriene. I Norge ville partene blitt den klart største aktøren innenfor blant annet toalettpapir og kjøkkenhåndklær. Også i Sverige og Danmark ville partene ha blitt en klar markedsleder. I Finland stilte situasjonen seg noe annerledes. SCA er en relativt liten aktør i Finland, men likevel den mest troverdige trusselen mot et allerede eksisterende duopol mellom Metsä Tissue og amerikanske Fort James. Europakommisjonen kom derfor frem til at ervervet ville føre til en uønsket duopolsituasjon i det finske markedet. Detaljhandelens kjøpermakt ble vurdert som utilstrekkelig til å begrense partenes markedsmakt. Nyetablering i dette markedet vil også være vanskelig, blant annet basert på eksisterende aktørers innflytelse, samt høye investeringskostnader. Blant annet er det store kostnader forbundet med å introdusere nye produktmerker. Partenes forslag til avhjelpende tiltak ble avvist tidlig i saksbehandlingen, da de ikke ville løse alle de konkurransemessige problemene knyttet til ervervet. Tiltakene, som blant annet bestod av ulike avhendingstiltak, ville videre ikke frigjøre nok kapasitet til å gi en kjøper reell mulighet til å disiplinere SCA/Metsä Tissue i markedet. Europakommisjonen kom på denne bakgrunn til at SCAs erverv av Metsä Tissue var uforenlig med fellesmarkedet i henhold til fusjonsforordningens artikkel 2, og forbød derfor ervervet. Mars 3/2001 Side 1 Europakommisjonen forbyr SCA Mölnlyckes erverv av Metsä Tissue Side 2 Konkurransetilsynets serviceerklæring Side 3 Gruppefritak for motorvogner Side 4 Klage på Postens forretningspraksis Side 5 Konkurransetilsynet har besøkt 47 kommuner Side 6 Konkurranse, statsstøtte og subsidier Side 7 Forslag til ny lov om mønsterbeskyttelse Side 7 Månedens anbefalte Internettsider Side 7 Konkurransetilsynet på Internett Side 8 Siste vedtak og avgjørelser

2 Konkurransetilsynets serviceerklæring Nr. 3/2001 KonkurranseNytt utgis av Konkurransetilsynet. Nyhetsbladet blir publisert hver måned, unntatt i juli og august. Abonnementet er gratis. Ansvarlig redaktør: Elin K. Kleven Redaksjon: Lasse Ekeberg Liv K. Hammer Erik Stewart Redaksjonen for KonkurranseNytt 3/2001 ble avsluttet Abonnement kan bestilles hos Konkurransetilsynet Postboks 8132 Dep 0033 OSLO Telefon: Telefaks: Siden januar i år har Konkurransetilsynet hatt en serviceerklæring. Serviceerklæringer er ett av virkemidlene for å skape en brukerorientert forvaltning. De skal være en slags «varefakta» på offentlige tjenester og bidra til å tydeliggjøre hva brukerne kan forvente av en offentlig virksomhet. I vår serviceerklæring ønsker vi i Konkurransetilsynet å fortelle deg litt om hva du kan forvente deg av oss. Når du skriver til oss Hvor lang tid tar det? Når du skriver til oss vil du vanligvis få svar på din henvendelse i løpet av fire uker. Dersom vi ikke kan gi deg et endelig svar på dine spørsmål innen denne fristen, vil du likevel få et foreløpig svar der vi bekrefter at vi har mottatt din henvendelse. Her vil du normalt også få opplyst hvor lang tid det vil ta før du får svar på henvendelsen din. Forståelighet Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven og pristiltaksloven. Konkrete saker må håndteres formelt riktig. Dette betyr at fremstillingen til tider kan fremstå som teknisk. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for at fremstillingen blir så enkel og forståelig som mulig. Veiledning Vi har plikt til å veilede deg om vårt regelverk dersom du har behov for det, slik at du kan ivareta dine interesser på best mulig måte. Når du ringer De ansatte på sentralbordet vil hjelpe deg å komme frem til rett avdeling og person. Når du bestiller materiell Dersom du ønsker å bestille brosjyrer, årsberetning eller lignende, er det flere måter å gjøre det på: - Du kan bestille det du trenger på Internett - Du kan sende oss en bestilling i posten - Du kan bestille pr. telefaks - Du kan ringe vårt sentralbord. For å redusere belastningen på vårt sentralbord foretrekker vi at du benytter en av de andre kanalene. Uansett lover vi at det normalt ikke skal ta mer enn en uke fra vi mottar din bestilling til du har det ønskede materiell hos deg. Vær alltid nøye med å gi oss korrekt adresse. 2

3 Gruppefritak for motorvogner Europakommisjonens gruppefritak for distribusjon av motorvogner og serviceavtaler, kommisjonsforordning nr. 1475/95 av 28. juni 1995, tillater under visse forutsetninger enkelte konkurransebegrensende avtaleklausuler mellom bilprodusent og distributører. Forordningen er gjort til norsk rett gjennom forskrift om materielle konkurranseregler i EØS-avtalen av 4. desember 1992 nr. 964, ved endringer av 19. juli 1996 nr Gruppefritaket varer til 30. september Europakommisjonen må innen dette tidspunktet ta stilling til om den vil oppheve, endre eller forlenge gruppefritaket. Konkurransebegrensninger Europakommisjonen leverte 15. november 2000 en evaluering av gruppefritaket. Kommisjonen har spesielt fokusert på konkurransen ved salg av nye biler og koblingen mellom salg og service, herunder reservedelsprodusenters tilgang til markedet. Kommisjonen har også fått utarbeidet to rapporter som belyser henholdsvis prisforskjeller på biler i Europa og koblingen mellom salg og service etter salg. Rapportene er tilgjengelige på Europakommisjonens Internett-sider: comm/competition/car_sector/ fritaket begrensende på utviklingen av nye distribusjonsformer for biler, for eksempel Internett, bilvarehus og lignende. Pris- og bonuspolitikken fastsatt av produsentene begrenser også konkurransen mellom forhandlerne. Andre konkurransebegrensninger er forbudene mot salg til videreforhandlere utenfor produsentens distribusjonssystem og forbudet mot adressert reklame utenfor eget salgsdistrikt. Reparasjon og reservedeler Rapporten konkluderer med at forbrukerne, for ikke å miste garantier, velger å la serviceverksted tilknyttet forhandlerens forhandlernett reparere bilen så lenge produsentens garanti gjelder. Således begrenses konkurransen mellom serviceverksteder tilknyttet produsentenes distribusjonssystem og uavhengige verksteder. Denne effekten forsterkes av at produsentene gir sistnevnte gruppe utilstrekkelig tilgang til teknologi og utstyr som er nødvendig for å kunne utføre en effektiv reparasjon av nyere kjøretøy. Forhandlernes anvendelse av reservedeler av tilsvarende kvalitet som den bilprodusenten tilbyr, synes fortsatt å være meget begrenset. En grunn til dette kan være at forbrukeren ikke blir tilstrekkelig informert om muligheten til å benytte seg av slike reservedeler, høyere avanse på bilfabrikantens leveranse og hindringer på direkte salg fra reservedelsprodusent. Kommentarer Alle aktører i industrien har nå fått anledning til å komme med skriftlige kommentarer til rapportene februar i år ble det avholdt en muntlig høring i Brussel, hvor representanter for de ulike aktører i sektoren Evalueringsrapporten indikerer at intramerke-konkurransen ved salg av nye biler tilsynelatende er svak, mens konkurransen mellom forskjellige bilmerker synes å være noe sterkere. Til dels store prisforskjeller på samme bilmodell mellom europeiske land skulle gi grunnlag for større handel mellom landene. Rapporten konkluderer med at denne handelen begrenses av gruppefritaket. Generelt virker gruppefikk fremføre sin synspunkter. I hovedtrekk var produsentene, importørene og forhandlerne sterke tilhengere av gruppefritaket, og mente dette fremmet effektiv distribusjon. Forbrukerorganisasjonene var sterkt kritisk til gruppefritaket, og mente dette måtte modifiseres eller oppheves for å styrke konkurransen både i markedet for salg av nye biler og i markedet for etterservice/vedlikehold. Representanter for uavhengige verksteder fremhevet at biler stadig blir mer teknisk avanserte, og at det dermed er avgjørende å få tilgang til diagnoseutstyr, teknisk informasjon og spesialverktøy for å kunne utgjøre et reelt konkurransekorrektiv til det etablerte forhandlernettet. Fra reservedelsindustrien ble det understreket at gruppefritaket sikrer tilgang til direkte salg gjennom produsentenes forhandlernett. På dette punkt måtte således reglene ikke endres, men denne retten må håndheves sterkere, da enkelte bilprodusenter forsøker å hindre slikt salg. Reservedelsindustrien fremhevet også at regler som bidrar til beskyttelse av design på reservedeler, utgjør et konkurransemessig problem. Kommisjonen vil først oppsummere innspillene som har kommet. Deretter vil kommisjonen i løpet av høsten fremme et forslag til fremtidig regulering av sektoren. Forslaget skal så på høring, og etter planen vil Europakommisjonen våren 2002 vedta ny regulering for sektoren. 3

4 Klage på Postens forretningspraksis Konkurransetilsynet har behandlet en henvendelse fra Sandberg AS, som klager på flere sider ved Postens forretningspraksis. Tilsynet har ikke funnet forhold med så alvorlige effektivitetsvirkninger at et inngrep etter konkurranseloven kan forsvares. Sandberg AS har siden 1996 vært eid av Orkla ASA, som er en stor aktør i Skandinavia på direkte markedsføring. Posten Norge BA har enerett til å utføre visse postale tjenester i Norge, men driver også virksomhet i konkurranse med andre selskaper. Både Sandberg og Posten DM tilbyr tjenester på området direkte markedsføring. Det dreier seg om en rekke ulike tjenester forbundet med adresserte eller uadresserte masseutsendelser, for eksempel konvoluttering og plastpakking av direkte reklame, adresseregisterservice, grafisk design og grafisk produksjon. Samtidig som Sandberg står i et konkurranseforhold til Posten DM, står selskapet i et kundeforhold til Posten når det kjøper ulike omdelingstjenester. Noen av disse tjenestene er omfattet av Postens eneretts- og basistjenester, og disse er regulert gjennom postloven, postforskriften og konsesjon gitt Posten. Konkurransetilsynet har samordnet saksbehandlingen med Postog teletilsynet, som mottok likelydende klage. Post- og teletilsynet konkluderte i september 2000 med med at Posten ikke har overtrådt vilkårene for konsesjonen etter postloven. Begrunnelsen for dette er blant annet at produktene som omtales i klagen, faller utenfor de produktene som reguleres i konsesjonen. Sandberg har klaget på en rekke forhold: - Kryssubsidiering av tjenesten «Automatisk postnummeroppdatering» - Prisdiskriminering ved salg av «Gateregister for bruk i produksjonssystemer» - Konkurransebegrensende tredjepartsavtaler - Diskriminering av Sandberg med konkurransemessig begrunnelse - Konkurransefortrinn ved å være «totalleverandør» - Misbruk av informasjon av konkurransemessig betydning I avgjørelsen av 30. januar i år (A ) har Konkurransetilsynet gjennomgått og vurdert hvert av disse punktene med hensyn til om det er grunnlag for å gripe inn mot Postens forretningspraksis. Imidlertid var de effektivitetsmessige virkningene av forholdene Sandberg klaget på ikke så alvorlige at inngrep etter konkurranseloven kunne forsvares. Sandbergs klage omfattet spesielt at Posten DM kan tilby alle tjenester med tilknytning til direkte markedsføring, mens andre selskaper er avhengige av å kjøpe visse tjenester fra Posten. Dette mener Sandberg fører til at Posten DM får et fortrinn i konkurransen med andre. Konkurransetilsynet fant ikke grunnlag for å vurdere dette forholdet under konkurranseloven på det nåværende tidspunkt. Imidlertid arbeider tilsynet for en videre deregulering av postsektoren på et generelt grunnlag. For eksempel mener tilsynet at visse postale tjenester bør legges ut på anbud. Informasjonsflyt internt i Posten I sin klage vises det også til at Posten DM gjennom Postens virksomhet på enerettsområdet får kjennskap til informasjon av konkurransemessig betydning. Dette gjelder for eksempel informasjon om kunder, oppdragstyper, tidspunkt for innlevering og opplag. Etter Konkurransetilsynets vurdering kan det være konkurransemessige problemer forbundet med informasjonsutveksling mellom enerettsvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten i Posten. Dersom Postens konkurranseutsatte virksomhet mottar informasjon om sine konkurrenter som kan utnyttes strategisk av Posten, gir dette Posten et informasjonsfortrinn som kan ha negative virkninger på konkurransen i markedene for postale tjenester. Måten Posten er organisert på, hindrer ikke at de ulike virksomhetsområdene får informasjon fra hverandre. Tilsynet uttaler i avgjørelsen at det vil arbeide for å forhindre at informasjon av konkurransemessig betydning for et selskap tilfaller uvedkommende avdelinger i Posten. Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet arbeider for tiden med utforming av ny konsesjon til Posten, og Konkurransetilsynet fikk i denne sammenheng anledning til å kommentere et tidlig utkast. I brevet til Post- og teletilsynet påpekte tilsynet at informasjonsflyten mellom Postens virksomhet på enerettsområdene og konkurranseutsatt virksomhet, er potensielt uheldig. Den urestriktive informasjonsflyten kan gi Postens konkurranseutsatte virksomhet tilgang på informasjon om sine konkurrenter som vanligvis ikke er tilgjengelig i markedet. Dette kan gjøre det vanskeligere for andre selskaper å konkurrere med Postens virksomhet, og mistanke om at Posten har et informasjonsfortrinn kan redusere nye aktørers ønske om å etablere seg. 4

5 Konkurransetilsynet har besøkt 47 kommuner Offentlige anskaffelser har stor betydning for den samlede ressursbruken i økonomien, og selve anskaffelsesprosessen påvirker hvordan konkurransen fungerer i mange enkeltmarkeder. Norske kommuner har dessuten betydelig kunnskap om konkurransesituasjonen i det lokale næringsliv. Med dette som bakgrunn gjennomførte Konkurransetilsynets regionkontorer en møterunde med 47 kommuner over hele landet i 1999 og Møtene hadde blant annet følgende formål: Å etablere en informasjonskanal mellom kommuner og Konkurransetilsynet med hensyn til avdekking av brudd på konkurranselovens forbudsbestemmelser. Å bidra til at også langsiktige konkurransehensyn blir tillagt vekt i anskaffelsesprosesser. Det viste seg at kommunenes kunnskap om konkurranselovgivningen var varierende, men ofte svært begrenset. Selv om de fleste kommunene har vært opptatt av å bruke konkurranse i egen innkjøpsvirksomhet, har de hatt lite fokus på og kunnskap om uheldige eller ulovlige konkurransereguleringer. Møtene har bidratt til at kommuneledelsen har fått bedre kunnskap om konkurranselovgivning og konkurransepolitikk. Konkurransetilsynet gjennomførte i 1993 og 1996 to større spørreundersøkelser som viste at kommunene hadde forbedret sin innkjøps- og anbudskompetanse betydelig. Inntrykket fra møterunden i 1999/2000 er at denne utviklingen har fortsatt. Det er en entydig erfaring at gode innkjøpsrutiner har resultert i store kostnadsreduksjoner, samt betydelige besparelser gjennom redusert administrasjon. Kommunale anskaffelser De fleste kommunene har kommet langt når det gjelder å profesjonalisere innkjøps- og anbudsrutiner, og legger vekt på å opptre ryddig og forutsigbart. Samordning av innkjøp mellom etatene i en kommune og i interkommunalt samarbeid er også svært vanlig. Følgende erfaringer kan være av spesiell interesse: Mange kommuner uttrykte bekymring for sterkere konsentrasjon og færre aktører i mange bransjer. Denne utviklingen synes å ha svekket konkurransetrykket i mange lokale markeder. Kommunene er derfor stadig mer opptatt av å bidra til å opprettholde antall konkurrenter i markedene. Gjennom å dele opp større kontrakter kan også mindre, lokale bedrifter ha mulighet til å delta i konkurransen. Kommunene er også oppmerksomme på at unødig langsiktige kontrakter kan bidra til å slå ut potensielle konkurrenter før neste anbudsrunde, og slik redusere fremtidig konkurranse. Det er også forhåpninger om å kunne øke antall tilbydere gjennom e-handel, men de fleste kommunene har foreløpig bare gjort forsiktige sonderinger rundt dette. Ingen av de oppsøkte kommunene opplyser å ha hatt nytte av å lyse ut anbud i EØS-området. Et fåtall av kommunene hadde fått inn anbud fra utenlandske leverandører, og disse anbudene var ofte uaktuelle fordi de ikke fulgte spesifikasjonene i anbudsutlysningen. Konkurranseutsetting av tjenester Kommunene har lenge hatt tradisjon for å konkurranseutsette enkelte tjenester i tekniske sektorer. Konkurranseutsetting av nye tjenester, for eksempel i omsorgssektoren, er et betydelig mer kontroversielt tema. Den politiske ledelse er vanligvis langt mer tilbakeholden enn kommuneadministrasjonen. Enkelte kommuner har gått så langt som til å vedta at ingen kommunale ytelser skal konkurranseutsettes. De fleste av de oppsøkte kommunene har imidlertid en løpende diskusjon rundt hvilke tjenester som kan tenkes konkurranseutsatt. Med få unntak ønsker de å gå langsomt frem, og i første omgang prøve ut prosjekter i mindre skala. Følgende momenter ble fremhevet: Kommunene oppgir at det i mange bransjer er få private aktører. De frykter derfor at konkurranseutsetting fører til at egenproduksjon vil bli erstattet av privat monopol. De fleste av de oppsøkte kommunene oppgir at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere konkurranseutsetting på en forsvarlig måte. Kommunene er opptatt av å opprettholde en viss virksomhet i egenregi for å beholde kompetanse som kommunen er avhengig av. Dette gjelder spesielt teknisk kompetanse for å kunne ivareta bestiller- og kvalitetskontrollrollen, lage gode kravspesifikasjoner m.v. Mange gir klart uttrykk for at de ikke ønsker å gjøre seg avhengig av eksterne konsulenter til disse viktige oppgavene. 5

6 Konkurranse, statsstøtte og subsidier Konkurransekomiteen i OECD tar opp aktuelle spørsmål knyttet til utforming og utøvelse av konkurransepolitikk i medlemslandene. I en av komiteens arbeidsgrupper ble det nylig avholdt en rundebordskonferanse om «Konkurransepolitikk, statsstøtte og subsidier». Sammen med reguleringer og skattlegging, utgjør statsstøtte myndighetenes sentrale virkemidler i næringspolitikken. I alle OECD-land gis slik støtte i en eller annen form. I EU utgjorde statsstøtten om lag 2,6 prosent av offentlige utgifter i perioden Hva er statsstøtte? Det er vanskelig å gi en presis definisjon av statsstøtte. I hvilken grad kan man for eksempel kalle en skattelette eller en spesifikk regulering for statsstøtte? Vil det at næringslivet i en region er underlagt mer lempelige miljøkrav enn næringslivet i andre regioner være en form for statsstøtte? Et annet problem er knyttet til offentlige goder. Kan det at staten finansierer bygging av et fyrtårn karakteriseres som statsstøtte til eiere av båter som benytter ei bestemt skipslei? Statsstøtte kan også ta form av krysssubsidiering. Et mulig eksempel på kryssubsidiering er når et eldrehjem som lager mat til sine beboere, også kjører ut mat til eldre som bor hjemme. Dersom denne aktiviteten foregår i konkurranse med andre aktører, og eldrehjemmet ikke setter priser som reflekterer de fulle kostnadene knyttet til tilbereding og utkjøringen av måltider, kan det være snakk om kryssubsidiering. Hvordan bør statsstøtte kontrolleres? Det mest utviklede systemet for kontroll med statsstøtte finner en i EU. EUs statsstøtteregler er også gjort til del av EØS-avtalen. Flere av statene som søker om medlemskap i EU har allerede innført EUs statsstøtteregler (for eksempel Polen, Tsjekkia og Litauen). I utgangspunktet er all støtte gitt av statsmidler i enhver form, og som vrir eller truer med å vri konkurransen, forbudt i den grad den påvirker samhandelen mellom avtalepartene (jf. EFtraktatens artikkel 87(1) og EØSavtalens artikkel 61(1)). Bestemmelsene angir at enkelte former for statsstøtte likevel er tillatt. Dette gjelder støtte av sosial karakter, støtte gitt som følge av naturkatastrofer og støtte som er nødvendig som følge av Tysklands tidligere deling. I tillegg kan visse former for statsstøtte vurderes tillatt av overvåkningsorganene. Et spørsmål som i liten grad har vært diskutert, er om det med hjemmel i nasjonal konkurranselovgivning bør føres kontroll med statsstøtte som ikke faller inn under statsstøttereglene i EU/ EØS. Den 1. oktober 2000 ble det foretatt en endring i den danske konkurranseloven. Konkurransemyndighetene ble gitt kompetanse til å gripe inn mot enkelte former for konkurranseskadelig statsstøtte. Dette innebærer at de danske konkurransemyndighetene i enkelte tilfeller kan pålegge danske myndigheter å stoppe og eventuelt kreve tilbakebetaling av statsstøtte. Inngrep kan foretas når støtten har som direkte eller indirekte formål eller virkning å vri konkurransen. Danske konkurransemyndigheter vil etter dette ha kompetanse til å gripe inn overfor støtte gitt av danske myndigheter og som ikke er av fellesskapsdimensjon/ EØS-dimensjon, det vil si støtte som ikke fyller de minimumsgrenser som er fastsatt i EUs statsstøtteregler, og som ikke er egnet til å påvirke samhandelen mellom land innenfor EU/EØS-området. En viktig begrensning i inngrepskompetansen er at det ikke kan gripes inn hvis støtten er hjemlet i lov eller offentlig regulering. Direkte statsstøtte vil i stor grad være hjemlet direkte i ulike lover eller offentlige reguleringer. Indirekte statsstøtte har en hvis mottakeren bruker støtten til å kryssubsidiere deler av egen virksomhet som foregår i konkurranse med øvrig næringsliv (jf. eksemplet over). Indirekte statsstøtte vil vanligvis ikke være hjemlet i lov eller regulering. I Danmark vil således kryssubsidiering kunne omfattes av den nye inngrepsbestemmelsen i deres konkurranselov. 6

7 Forslag til ny lov om mønsterbeskyttelse Konkurransetilsynet har i et brev til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 12. januar i år kommentert en utredning som kommer med forslag til ny lov om mønsterbeskyttelse (lov om design). Bakgrunnen for forslaget er at EØSkomiteen har besluttet å innlemme Europaparlamentets og Rådets direktiv om rettslig vern av mønstre i EØS-avtalen. Stortinget har gitt sitt samtykke til at direktivet skal innlemmes i norsk rett. I dag er medlemslandenes lovgivning om design det området innenfor immaterialretten som er minst harmonisert. Landenes ulike regler medfører at det er kostbart og tidkrevende for europeisk næringsliv å designbeskytte sine produkter i flere land. Konkurransetilsynet støttet derfor formålet med direktivet om å harmonisere EU- og EØS-landenes lovgivning om designbeskyttelse. Konkurransetilsynet pekte videre på at visse typer mønster kan virke særlig konkurransebegrensende, særlig mønsterbeskyttelse for reservedeler. Hvis mønsterbeskyttelsen er for omfattende, vil de positive virkningene av mønsterbeskyttelsen ikke oppveie de negative virkningene på konkurransen. Under forhandlingene om direktivet lyktes det ikke partene å komme til enighet om en generell begrensning av mønsterbeskyttelsen for reservedeler. Redusert mønsterbeskyttelse på reservedeler vil gi større konkurranse på reservedelsmarkedet, og dermed skape grunnlag for rimeligere reservedeler til fordel for forbrukerne, særlig på bilmarkedet. Medlemsland som innrømmer beskyttelse for reservedeler i dag, kan opprettholde sine regler på dette området eller foreta endringer som begrenser beskyttelsen for reservedeler. I lovutkastet heter det at Norge eksporterer reservedeler til EU-land, og at en liberalisering av beskyttelsen for reservedeler i Norge generelt ikke vil innebære fordeler av særlig betydning for bransjen eller forbrukerne. Virkningen for forbrukerne av at redusert mønsterbeskyttelse vil øke importkonkurransen er imidlertid ikke vurdert i lovforslaget. Eventuelle fordeler for norske eksportinteresser må veies opp mot ulempene for norske forbrukere. Etter Konkurransetilsynets vurdering bør Norge allerede nå vurdere å begrense beskyttelsen for reservedeler på områder der denne beskyttelsen virker sterkt konkurransebegrensende. Månedens anbefalte Internett-sider Internett-siden til Konkurrensverket (Sverige). Inneholder blant annet informasjon om svensk konkurranselovgivning, pressemeldinger, rapporter, presseinformasjon samt nyhetsbrevet «Konkurrensnytt». Internett-siden til Konkurrencestyrelsen i Danmark. Her finnes blant annet siste nytt, pressemeldinger, «Konkurrence Nyt» samt muligheter for å abonnere på nyheter via e-post. Konkurransetilsynet på Internett Har du besøkt Konkurransetilsynet på Internett? Tilsynets Internett-sider oppdateres kontinuerlig. Der finner du tilsynets siste pressemeldinger og nyheter samt avgjørelser og uttalelser. Du kan også finne ut mer om konkurransereglene, tilsynets prisundersøkelser og oppdaterte kraftpriser. I tillegg finner du mange av våre publikasjoner der. 7

8 B-blad Returadresse: Konkurransetilsynet PB 8132 Dep 0033 OSLO Siste vedtak og avgjørelser Oversikten viser Konkurransetilsynets vedtak og avgjørelser publisert på tilsynets Internett-sider (www.konkurransetilsynet.no) i perioden 26. januar til og med 23. februar Vedtakene og avgjørelsene blir oppdatert fortløpende. Produksjon: Vedtak: V Konkurranseloven 3-9 dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 til 3-3 for samarbeid om felles prissetting m.v. Finnmark Taxi AS V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Safarikjeden V Konkurranseloven 3-9 dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Norgestaxi Oslo AS V Konkurranseloven 3-9 dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Norgestaxi Trondheim AS V Konkurranseloven 3-9 dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Norgestaxi Bergen AS V Konkurranseloven 3-9 dispensasjon fra 3-1 første ledd for samarbeid om priser på transport av trevirke mellom syv virkestransportører i Valdres V Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for deltakere i maskinsamarbeid i landbruket Avgjørelser: A Konkurranseloven 3-11 Narvesen ASA og Rema 1000 International AS A Konkurranseloven 3-10 Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis

A2001-01 30.01.2001 Konkurranseloven 3-10, Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis

A2001-01 30.01.2001 Konkurranseloven 3-10, Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis A2001-01 30.01.2001 Konkurranseloven 3-10, Sandberg AS / Posten Norge BA, klage på forretningspraksis Sammendrag: Sandberg AS har fremsatt en rekke klager på Posten: Kryssubsidiering av tjenesten "Automatisk

Detaljer

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30.

Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. Konkurransetilsynets oppfølging av bilbransjen i lys av gruppefritaket Innlegg av direktør Lasse Ekeberg på ABLs jubileumsseminar 30. januar 2004 Jeg takker for anledningen til å komme hit på jubileumsseminaret

Detaljer

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid

Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Storløkken Drammensveien 97 0273 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/1038 MA1-M2 ALMO 476.2 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Gullåren Norge AS - Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf.

Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elek...nkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra 3-4 jf. V2001-97 05.11.2001 Garanti- og mangelreparasjoner på hvitevarer, fastprissamarbeid mellom Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler

V Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler V2000-03 05.01.2000 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, HÅG asa s storkundeavtaler Sammendrag: HÅG asa gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at HÅG kan fastsette bindende

Detaljer

Konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår - Viktig for alle! Iman Winkelman Fagsjef Hovedorganisasjonen Virke Lange tradisjoner for betydelig offentlig tjeneste- og velferdsproduksjon i Norge Kilde: Statsbudsjettet for

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-117 27.10.2000 Konkurranseloven 3-9 - Fotoland AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Fotosentralen AS og medlemmene i Fotoland AS gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot

Detaljer

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2001-76 15.08.2001 Fagmøbler Norge AS - dispensasjon - konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Medlemmene av Fagmøbler Norge AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd til å samarbeide

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V2000-40 14.04.2000 Konkurranseloven 3-9 - Jens Hoff Garn & Ide AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Franchisetakerne i franchisekonseptet Jens Hoff Garn & Ide AS gis dispensasjon

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep

Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep Vår ref.: 2003/15 Dato: 28. februar 2003 Drammens Tidendes lansering av Eiker Avis - konkurranseloven 3-10 - avgjørelse om ikke-inngrep A2003-3 Konkurransetilsynet viser til brev av 3. januar 2003 fra

Detaljer

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling

Norengros konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 til 3-3 dispensasjon for samarbeid om maksimalpriser, anbud og markedsdeling Offentlig versjon Schjødt adv.firma Gro Bergeius Andersen Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref.: #302112-010_24672/ 1 Vår ref.: 2003/780 MA1-M3 ODDS 430 Saksbeh.: Dato: 19.04.2004 Norengros konkurranseloven

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer

Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 annet ledd dispensasjon for fastsettelse av maksimalpriser ved felles markedsføringskampanjer Offentlig versjon Advokat Morten Pind Postboks 216/314 Sentrum 5804 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 2003/447 MA1-M2 KJAR 474.5 Saksbeh.: Dato: 20. november 2003 Bang & Olufsen AS konkurranseloven 3-9 jf.

Detaljer

Høring - forslag om avvikling av Postens enerett fra 1. januar 2007

Høring - forslag om avvikling av Postens enerett fra 1. januar 2007 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 04/1010- JIE Vår ref.: 2004/437 MA2-M4 KRLO 527 Saksbeh.: Dato: 21. juli 2004 Høring - forslag om avvikling av Postens enerett fra 1. januar

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg

Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for ram...m samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg V2000-86 04.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 for rammeavtale om samarbeid ved anbud - Jernbaneverket Baneservice og Selmer ASA, Anlegg Sammendrag: Selmer ASA og Jernbaneverket

Detaljer

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte AS Alex Sterud Pb. 347 Skøyen 0213 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/1045 MAB SVLA 454.3 Dato: 26.01.2011 Vedtak V2011-2 Lemminkäinen Norge AS - Mesta Industri AS - konkurranseloven 19 tredje ledd

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning

Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2011/451 MAB SIGR 541.0 Dato: 21.09.2011 Svar på høring - NOU 2011:8 Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning Innledning

Detaljer

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser

V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser V2001-36 30.04.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Geilo Skiheiser Sammendrag: Selskapene tilsluttet interesseorganisasjonen Geilo Skiheiser, herunder Slaatta Skisenter AS, Geilo Taubane

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring

V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring V2001-99 07.11.2001 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1: Oasen Hageland AS - felles markedsføring Sammendrag: Dispensasjon til Oasen Hageland AS - sammendrag Medlemmene i Oasen Hageland AS gis

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Høring - lovforslag om finansinstitusjoners navnebruk Arkivsaksnr.: 08/15484 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til høringsuttalelse i forbindelse med lov om finansinstitusjoners

Detaljer

Tilgang til bilteknisk informasjon

Tilgang til bilteknisk informasjon Tilgang til bilteknisk informasjon NBF-konferanse, 12. mars 2015 Rebekka Søvik Konkurransetilsynets oppgaver Håndheve konkurranseloven Formål konkurranseloven: - «fremme konkurranse for derigjennom å bidra

Detaljer

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS

V Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS V1999-56 25.08.99 Søknad om dispensasjon på vegne av Elgros AS Sammendrag: Grossistene som er tilsluttet sammenslutningen Elgros ønsker å samarbeide om priser i felles priskatalog samt å samarbeide om

Detaljer

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør

Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven 12, jf. 11 avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør Simonsen Føyen Advokatfirma DA Postboks 6641 St. Olavs Plass 0129 Oslo Deres ref.: TST/AT Vår ref.: 2003/1074 MA2-M5 HELA 528.1 Saksbeh.: Dato: 12. oktober 2004 Telenors prisstruktur for fasttelefoni konkurranseloven

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 2 (kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS

V Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS V1999-01 18.01.99 Dispensasjon fra Konkurranseloven 3-1 første ledd - Hakon Gruppen AS Sammendrag: Rimi Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid

Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven 3-9 jf dispensasjon for prissamarbeid Offentlig versjon Thommessen Krefting Greve Lund Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2003/588 MA1-M1 MOHE 413.3 Saksbeh.: Dato: 04.02.2004 Ringnes AS og ICA Norge AS - konkurranseloven

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Strategiplan for Konkurransetilsynet

Strategiplan for Konkurransetilsynet Tittel: Strategiplan for Konkurransetilsynet 2017-2021 Utarbeidet og godkjent av: Konkurransedirektøren Dok.nr: PL001 Rev.dato: 28.04.2017 Rev.nr: 03 INNHOLD 1 STRATEGIPLAN... 1 2 STRATEGISKE MÅL... 2

Detaljer

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3

V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 V2000-63 16.06.2000 Autobransjens Leverandørforening - dispensasjon til markedsdeling - konkurranseloven 3-9 og 3-4, jf. 3-3 Sammendrag: Autobransjens Leverandørforening (ABL) søkte om dispensasjon fra

Detaljer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Deres ref.: Vår ref.: 2002/756 MA2-M5 437.4 Saksbeh.: Dato: 18.08.2003 Landslaget for lokalaviser - konkurranseloven 3-9 jf. 3-1 og 3-4 - dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer Vedtak

Detaljer

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9

V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 V2000-83 13.07.2000 Elektroforeningen - Avslag på søknad om dispensasjon til prissamarbeid - konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 og 3-9 Sammendrag: Elektroforeningen (EFO) søkte om dispensasjon fra konkurranselovens

Detaljer

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner

Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Konkurranseloven og markedet for offentlige tjenestepensjoner Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. august 2013 Disposisjon Konkurranseloven og Konkurransetilsynets oppgaver Markedet Hva har Konkurransetilsynet

Detaljer

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN 1 REGLENE OM DE FIRE FRIHETER Forbyr alle handelsrestriksjoner Varer: (i) Toll og avgifter med tilsvarende virkning, (ii) tiltak som diskriminerer

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan Produkter AS mot Ragasco AS Propan Produkter AS v/ragnar Meyer Lisleheradveien 31 3678 Notodden Deres referanse Vår referanse Dato 2005/284 200701926-/NIG 20.12.07 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2007-14 - Klage fra Propan

Detaljer

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør

Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsa...llom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør V1999-12 19.02.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd og 3-2 -Samarbeidsavtale mellom Alcatel Kabel Norge AS og Viken Energinett AS, divisjon entreprenør Sammendrag: Alcatel Kabel Norge og

Detaljer

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS

V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS V1999-51 22.07.99 Konkurranseloven 3-9 - Søknad om dispensasjon for franchisekjeden Elektrotema AS Sammendrag: Partene i franchisekjeden Elektrotema ønsker å samarbeide om felles priser på kjedens varer.

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997.

vedtak 27/98 av 27. april 1998 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge Sak 95/263, vedtak av 27. juli 1997. V1998-107 24.11.98 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak. Sammendrag: Vaskeriene

Detaljer

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene.

Både Interkraft Energi AS og eierselskapene omsetter kraft i sluttbrukermarkedet, og dispensasjonsbehandlingen omfatter disse fire selskapene. V2000-24 14.04.2000 Interkraft AS - Søknad om dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling - konkurranseloven 3-1, 3-3 og 3-9 Sammendrag: Interkraft AS søkte om forlenget dispensasjon, slik at selskapet

Detaljer

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS

089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS 089 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BEVISSTHET OM KONKURRANSELOVGIVNINGEN I NORSK OLJE OG GASS Original versjon Nr.:089 Etablert: 01.01.03 Revisjon nr.: Rev.dato: Side: 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening

Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening V1998-04 19.01.98 Konkurransloven 3-9 - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-4, jf. 3-1 for veiledende tariff for noteleie utarbeidet av Norsk Musikk-forleggerforening Sammendrag: Norsk Musikkforleggerforening

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 innvilgelse av søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prissamarbeid innenfor Tekstil Partner Nor

Konkurranseloven 3-9 innvilgelse av søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prissamarbeid innenfor Tekstil Partner Nor OFFENTLIG VERSJON Advokatfirmaet Selmer Ved: Harald Evensen Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Deres ref.: 117324-1 Vår ref.: 2004/374 MA1-M2 KJAR 571 Saksbeh.: Dato: 26. april 2004 Konkurranseloven 3-9 innvilgelse

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS

V Vedtak om omgjøring av vedtak V dispensasjon fra konkurranseloven Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS V2001-56 01.06.2001 Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-2 - Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS Sammendrag: Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble

Detaljer

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER

1. Innledning. HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen STAVANGER HAVER Advokatfirma ANS v/ Advokat Tor Haver Forusbeen 78 4033 STAVANGER Deres ref.: Vår ref.: 2011/237 MAB RESO 521.1 Dato: 10.06.2011 Vedtak V2011-9- Nordic Crane Group AS - Tom Ola Bull Transport og

Detaljer

Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010

Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010. av 20. april 2010 Nr. 29/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 330/2010 2015/EØS/29/50 av 20. april 2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions

Detaljer

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden

V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden V2001-10 16.01.2001 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 - Safarikjeden Sammendrag: Dagligvarekjeden Safari AS og dets franchisemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd,

Detaljer

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006 Avfall Norge Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet Hamar 7. november 2006 Dagens utgangspunkt Offentlige aktør med en rekke ulike oppgaver Viktige oppgaver i monopoldel Gradvis mer aktivitet i konkurransedel

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3

V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 V1998-63 07.09.98 Konkurranseloven 3-9a) - Fotopartner AS og Elite Foto - Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-3 Sammendrag: Fotopartner AS og Elite Foto er gitt dispensasjon fra forbudene mot prissamarbeid

Detaljer

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Konkurransetilsynet Norwegian Compefitiorl Authority Advokatfirmaet Thornmessen AS Livind Vesterkjær Pb. 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref: Var ref.: 2011/845 Dato. 20.01.2012 MAB SVLA 475.4 Vedtak V2012-6

Detaljer

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16 Advokatfirmaet Wikborg, Rein og Co. Postboks 1513 0117 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/1115 MAO-M5 LKCH 528.2 Saksbeh.: Dato: 31. oktober 2005 TeliaSoneras oppkjøp av Vollvik Gruppen konkurranseloven 16

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1

V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 V2000-150 21.12.2000 Reflex AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Reflex AS gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at selskapet kan oppgi veiledende videresalgspriser for medlemmene

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

"Like vilkår"-utredningen. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017

Like vilkår-utredningen. Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017 "Like vilkår"-utredningen Prof. dr. juris Erling Hjelmeng 7. mars 2017 Mandatet Bakgrunn: ESA-sak og produktivitetskommisjonen Formål: Grunnlag for vurdering av tiltak som sikrer "at reguleringen av økonomisk

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister

V Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister V2000-38 04.04.2000 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf. 3-1 - Norsk Journalistlag - Bruk av veiledende satser for frilansjournalister Sammendrag: Norsk Journalistlag gis dispensasjon for å

Detaljer

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse:

I brev av 10. februar 1995 fremsatte Deres advokat et forslag til ny formulering av den aktuelle bestemmelse: V2001-91 22.10.2001 Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder - konkurranseloven 3-9 jf. 3-4 og 3-2 Sammendrag: TBL Skip søkte om dispensasjon

Detaljer

Konkurranseutsatt virksomhet i Statens Vegvesen - sveising av PE-skumplater - konkurranseloven 2-2 d)

Konkurranseutsatt virksomhet i Statens Vegvesen - sveising av PE-skumplater - konkurranseloven 2-2 d) Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Saksnr.:2001/261 Dato: 27. mai 2002 Konkurranseutsatt virksomhet i Statens Vegvesen - sveising av PE-skumplater - konkurranseloven 2-2

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

Innst. O. nr. 48 (1999-2000)

Innst. O. nr. 48 (1999-2000) Innst. O. nr. 48 (1999-2000) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) Ot.prp. nr.

Detaljer

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere Norske Barne- og Ungdomsforfattere Att: Kari Sverdrup Postboks 261 Sentrum 0103 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 01.11.04 200304847-/ANH Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske

Detaljer

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter

V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter V1998-37 09.06.98 Konkurranseloven 3-9 - Dispensasjon fra 3-4, jfr. 3-1 første ledd, for standard leasingkontrakter Sammendrag: Finansieringsselskapenes Forening gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3

V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 V1999-64 30.09.99 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-3 Sammendrag: Skoringen innvilges dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Skoringen gjennom sine markedsføringsaktiviteter

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

V2000-77 04.07.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon - Gresvig kjededrift AS

V2000-77 04.07.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon - Gresvig kjededrift AS V2000-77 04.07.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon - Gresvig kjededrift AS Sammendrag: Gresvig Kjededrift AS er innvilget dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid, slik at selskapet kan fastsette

Detaljer

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA

Konkurranseloven dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA V2000-11 20.01.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1, 3-2 og 3-3 for samarbeid om tilbudspriser, anbud og markedsdeling - Interbok BA Sammendrag: Andelshaverne i Interbok BA

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og dispensasjon for bokklubbavtaler

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og dispensasjon for bokklubbavtaler Norske Barne- og ungdomsbokforfattere Postboks 261 Sentrum 0103 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2004/87 MA2-M5 HRHA 437.2 Saksbeh.: Dato: 27.04.2004 Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere - konkurranseloven

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad

V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad V2000-91 21.07.2000 Konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 første ledd - dispensasjon for Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad Sammendrag: Japan Photo Holding AS og Japan Photo Fredrikstad er gitt

Detaljer

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling V2001-112 14.12.2001 A/L NAVY - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 og 3-3 - dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling Sammendrag: A/L NAVY er et andelslag bestående av 26 skipselektronikkforhandlere beliggende

Detaljer

Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e - Påpekning av konkurransebegrensende virkninger av 110-Telemarks prispraksistrygghetsalarmtjenester

Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e - Påpekning av konkurransebegrensende virkninger av 110-Telemarks prispraksistrygghetsalarmtjenester «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2004/338 MA1-M2 KAFU 528.0 Saksbeh.: Dato: 22. november 2004 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e - Påpekning av konkurransebegrensende

Detaljer

A2000-24 14.12.2000 Apokjeden AS - NAF-gårdene AS - avtale om utleie av apoteklokaler - konkurranseloven 3-10

A2000-24 14.12.2000 Apokjeden AS - NAF-gårdene AS - avtale om utleie av apoteklokaler - konkurranseloven 3-10 A2000-24 14.12.2000 Apokjeden AS - NAF-gårdene AS - avtale om utleie av apoteklokaler - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har besluttet ikke å gripe inn mot en avtale mellom NAF-gårdene

Detaljer

V1999-62 27.10.99 Vedtak om opphevelse av vedtak av 10. juni 1994 om inngrep etter konkurranseloven 3-10

V1999-62 27.10.99 Vedtak om opphevelse av vedtak av 10. juni 1994 om inngrep etter konkurranseloven 3-10 V1999-62 27.10.99 Vedtak om opphevelse av vedtak av 10. juni 1994 om inngrep etter konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 10. juni 1994 vedtak om inngrep i medhold av konkurranseloven

Detaljer

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler

Konkurranselovens virkeområde - forholdet til EØS-avtalens konkurranseregler V1999-72 08.10.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 - Bjørklund Norge AS Sammendrag: Bjørklund-gruppen gis dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid slik at Bjørklund Norge AS kan

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. juli 2000, hvor De søker om dispensasjon for felles annonsering og prissetting. V2000-124 26.10.2000 Princess Gruppen AS - dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 Sammendrag: Princess Gruppen AS er gitt dispensasjon fra konkurranseloven, slik at selskapet kan fastsette felles priser

Detaljer