ROGALAND. i utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND. i utvikling"

Transkript

1 ROGALAND i utvikling Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Nr. 2 juni årgang Hylen midt i verda Regionalt utviklingsarbeid Fylkesdelplan på Haugalandet Havbruk viktig næring i matfylket

2 2. Hylen - Midt i verda 4. Regionalt utviklingsarbeid som valgkampsak 5. Havbruk - viktig næring i matfylket Rogaland 7. Kreative næringer - hvilke er de, hva betyr de for verdiskapingen i Rogaland 8. Viktig internasjonal konferanse avholdes i Stavanger 10. Aurland viser vei Studietur til Flåm 12. Framtidig Nasjonal turistveg vakrere på alle måter 14. Kom til oss - Det er i Rogaland det skjer 15. Miljø og Gevinst lønnsomme miljøtiltak for bransjer 16. Reisemål Syd Vest BA: prosjekter støttet av Rogaland fylkeskommune 19. Gasellestrategi for Rogaland 20. Skjelleventyret i Rogaland! 22. Utfordringer innen olje-og gass næringen 26. Det var en gang Ny filosofi for RUP 28. Rogaland Hva nå 30. Plansystem 31. Gründerspirer fra Rogaland til topps internasjonal messe for unge entreprenører 32. Solakonferansen er ikke død 33. Begynt er ikke endt 34. SAVOS takker for seg 35. Norge, sterkt representert i Brussel 37. Evaluering av aksjon jærvassdrag 38. Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet 44. Kulturarv Man eit døme for Rogaland 47. Gjesteskribenten: Per Møller-Pedersen 48. Sideblikk: Ole-Jacob Kvinnsland 49. Kultursykling 50. Montreal Bike Fest Party på to hjul! 28. Rogaland hva nå 5. HAVBRUK - viktig næring i matfylket Rogaland 12. Framtidig nasjonal turistveg vakrere på alle måter INNHOLD Ansvarlig redaktør: Terje Fatland Redaktør: Edme R. Fredriksen Nr. 2. juni årgang Layout: Petter Mikaelsen/Edme R. Fredriksen Trykk og repro: Spesialtrykk Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 130, 4001 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: f.kommune.no ISSN: Forside: Fisketorget, 1934 (utsnitt) av Aage Storstein Aage Storstein/BONO Foto: J. Lathion, Nasjonalgalleriet 2 Rogaland i utvikling

3 Terje Fatland, fylkesdirektør Regional utvikling Foto: Harald Fredriksen HYLEN - MIDT I VERDA. Dette er ein påstand som står seg historisk. Hylen var knutepunkt mellom aust og vest. Handelsplass der kjøt og skinn blei bytt mot salt og fisk. Setesdøler og telemarkingar for om Hylen på veg til Amerika. Dei første turistane i Rogaland visste meir om Hylen enn turistar i dag. Den klassiske turistruta gjekk frå Stavanger til Sand-om Hylen til Røldal-Odda og enda i Bergen. Så blei det stilt - lenge. Men nå er det igjen søkelys på indre del av Hylsfjorden. Redninga ligg der blir det sagt. Det forløysande kolombi-egg finst der om det berre blir gitt lov til å temja og hausta. Eg tek meg lov til å resonnera litt om dette i beste meining frå mitt utsynspunkt. Det er blitt skrive og sagt, at det inst i Hylsfjorden ligg ein ressurs som langt på veg kan sikra framtida for Sauda og omland, som vil sikra sysselsetting på Haugalandet og Karmøy spesielt, gi veg frå Sauda til Etne, ja- endå hjelpa til å løysa floken rundt Kyoto-avtalen. Forventningsbogen er spent til bristepunktet. Tenk om dette var sant. Tenk om retorikken stod seg. Men det er diverre ikkje slik at halv sanning blir heil om mange nok seier det lenge nok. Det er med litt vemod me ser at indre-ryfylke er komen slik i klemme at dei i 2003 må ty til det gamle virkemiddelet for å berga seg full vasskraftutbygging.og uttrykket full kraftutbygging er nettopp kimen til det tragi-komiske som nå ser ut til å skje. For eigen del har eg ikkje truffe ein einaste person som prinsipielt er mot kraftutbygging. Slik sett hadde det vore duka for eit unisont ja dersom ein hadde evna å møtast på ein mellomveg. Meiningsdugnad om ein mellomveg kunne nok gitt eit prosjekt større enn det som i dag føreligg som forslag til Stortinget. Men det er hausa opp eit svart kvitt bilete. Enten er du heilt for, eller heilt mot. Ord som skånsam, miljøvennleg, energikrise, reversibel og framtidsretta er brukt med kraft og kløkt. Vilje og evne til å vekta konfliktgrad og naturverdi har vore fråverande. Dette har i sum gjort det muleg for regjeringa å halvera opprinneleg prosjekt, foreslå utbygging av det mest kontroversielle, kalla det miljøvennleg og smetta det inn under Sem-erklæringa. Her ligg det tragi- komiske. Regjeringa føreslår eit alternativ alle er misnøgde med. Vidare var det slik før, at det blei bygt ut for at krafta skulle nyttast til industrireising og gi varig aktivitet i lokalsamfunn. I dag er denne intensjonen borte. La oss heilt realistisk tenkja etter det som kan skje. Stortinget vedtek det regjeringa foreslår. Arbeidet startar i 2004 og pågår til Då er arbeidet sluttført og aktiviteten borte. Elvane renn andre vegen. Men nyvunnen kraft arbeidar ikkje i Sauda. Den går rett på internasjonal kraftbørs og fortenesta går i konsernkassen i Oslo. Rett nok ligg det att nokre titals mill. kroner til veg, men kraftmengda er elles for lita til å endra kraftbalanse og kraftpris. LEDER Men- me lever då ikkje av å sjå på fossen blir det sagt. Nei- det er sjølsagt og sant. Men indre-ryfylke vil heller ikkje leva av å ta han. Med dette bakteppet er det grunn til å stilla spørsmål om me igjen ofrar mykje og får lite igjen? Og har me verkeleg ikkje råd til å la noko vera i fred? Ikkje mot til å vera framtidsretta? Kan dei få rett dei som karakteriserer dette som den slitne frasa om å pissa i buksa når det byrjar bli kaldt? Nokon må i så fall ta ansvaret for å samla nok ved til leirbålet slik at det kan haldast på varmen når neste frostria kjem rett etter utbygginga. Måtte eg ta heilt feil! Men det greier eg ikkje tru. Men Hylen det er i alle fall igjen blitt midt i verda same kva leir ein har føtene i. HA EIN GOD SOMMAR! Terje Fatland Rogaland i utvikling 3

4 Foto: Edme R. Fredriksen Regionalt utviklingsarbeid som valgkampsak Av Norvald Skretting Næringssjef I siste nummer av tidsskriftet Distriktmagasinet, legger vi merke til to annonser. Den første er en annonse fra Nordland fylkeskommune med overskriften Vi skal gjøre andre gode. Den andre annonsen er innrykket av Nord- Trøndelag fylkesting under tittelen Vi bidrar til å utvikle det gode liv i Nord-Trøndelag. Iannonsen fra Nordland fylkeskommune summeres fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør opp slik: Næringsutvikling og samfunnsplanlegging er viktige innsatsområder for Nordland fylkeskommune. Kompetanseheving, innovasjon og infrastruktur står sentralt i arbeidet. Vår oppgave er å legge til rette for at næringslivet skal få gode rammebetingelser for fremtidig verdiskaping. Dette skjer gjennom tilrettelegging for forpliktende samarbeid i og mellom offentlig og privat sektor. Målet er å skape en ønsket utvikling i regionen. Denne rollen gjør at vi gjerne kalles en regional utviklingsaktør. Bedre kan det neppe formuleres. I få ord presenteres kjernen i fylkeskommunenes fremtidige oppgaver. Stikkordene er næringsutvikling, samfunnsplanlegging og rammebetingelser. Omtrent samtidig med at siste nummer av Distriktsmagasinet kommer ut, offentliggjør Statistisk Sentralbyrå (SSB) fylkesfordelt nasjonalregnskap I innledningen skriver SSB bl.a. følgende: Dersom vi holder virksomheten i ekstrafylket utenfor beregningene (virksomhet som ikke kan knyttes til noe bestemt fylke, legges til et konstruert "ekstra" fylke. Ekstrafylket omfatter virksomheten på kontinentalsokkelen, Svalbard, militære baser i utlandet, ambassader o.l.), finner vi at det kun er de tre fylkene Oslo, Akershus og Rogaland som har et bruttoregionalprodukt (BNPR) per sysselsatt som ligger over landsgjennomsnittet. Det laveste tallet finner vi i Oppland og Troms, tett fulgt av Finnmark og Nord- Trøndelag. Rogaland er altså et fylke med stor verdiskaping. Tall og statistikk fra SSB bekrefter det. Fylket har en næringsstruktur med mange ansatte i sekundærnæringene, noe som bidrar sterkt til brutto regionalprodukt. For landet som helhet varierer bruttoprodukt per sysselsatt mellom i primærnæringene til drøye kroner i sekundærnæringene. Sysselsatte innenfor tjenesteytende næringer bidrar i gjennomsnitt med drøye til det samlede bruttoproduktet. Tallene bekrefter at fokus i gjeldende strategiske næringsplan for Rogaland er rette. Det satses på videreforedling både innen matområdet og olje-gassområdet. Men oppmuntrende tall og statistikker må ikke få oss til å slappe av. Næringslivet i Rogaland står overfor mange utfordringer som fylkeskommunen som utviklingsaktør kan bidra til å løse. Samferdsel (infrastruktur) er selvsagt et område. Totalt sett er tilrettelegging innen samferdselsektoren derfor kanskje det viktigste bidraget til næringsutvikling i fylket. Innovasjon og kompetanseheving er andre viktige områder. Begge områdene handler om tilrettelegging og nettverk, eller partnerskap, som på mange måter er fellesbetegnelsen for det fylkeskommunen skal bedrive innen regional utvikling. På næringsområdet er derfor bygging og utvikling av partnerskap en av de viktigste oppgavene for at Vi skal gjøre andre gode her i Rogaland. Den andre annonsen som er rykket inn av Fylkestinget i Nord-Trøndelag, inneholder et sitat av professor Jørgen Amdam ved høgskolen i Volda: Om politikk er å skape framtid og utvikle det gode liv i samfunnet, så er regionalt utviklingsarbeid det mest sentrale arbeidet som politikere og politiske organ kan stelle med. De to annonsene i Distriktsmagasinet peker på viktige sider av fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør og bør gi opphav til refleksjon og ettertanke både hos velgere, næringslivsledere, ansatte og ikke minst hos politikere som nå starter høstens valgkamp. Lykke til! 4 Rogaland i utvikling

5 Av Johan Livastøl Næringsseksjonen Aktørene i havbruksnæringa kaller seg PRODUSENTER AV SJØMAT, og viser at de ønsker å være en aktør i hele næringskjeden fra første dyrkingstrinn til ferdig levert mat til forbruker både i inn- og utland. Det har vært, og vil fremdeles være mange hindere i veien før de ovennevnte intensjonene er oppfyllt. Både i inn- og utland må det konkurreres med andre matprodukter, toll- og avgifter, dyktige konkurrenter og proteksjonistiske tiltak av mange slag. Likevel er mulighetene minst like store som problemene, og hele næringa går løs på utfordringene med krum nakke, og Rogaland er en viktig aktør som leverandør innen mange arter. LAKS er blitt et viktig volumprodukt, der mesteparten leveres sløyd til eksport. Foredlingsgraden er imidlertid økende, og en del bedrifter har oppdaget interessante nisjer til høyere priser faktisk over hele verden. Dessverre er lakseprisen til oppdretter for tiden relativt lav, men de som leverer på langsiktige avtaler oppnår stort sett de prisene de må ha. Det tildeles for tiden svært få nye konsesjoner til Rogaland. HAVBRUK viktig næring i matfylket Rogaland TORSK er ennå i tidlig stadium som matfisk i oppdrett, men det settes for tiden ut en del småfisk i vår region. Det forventes at torsk i oppdrettssammenheng får større omfang og blir viktigere enn kveite, men fremtiden vil vise hvordan det går. BLÅSKJELL er i rask volumvekst i Rogaland, noe som er avgjørende viktig for å bli oppfattet som er stabil leverandør av ferske varer til de store markedene i Europa. Bulkleveranser har vist seg økonomisk uakseptabelt, og derfor må det kun leveres kvalitets- og størrelsessorterte produkter til forbrukerne, og foredling bør primært skje ved pakkerier nær oppdretteren, sekundært ved pakkerier i utlandet. Giftalgeproblemet kan på nåværende tidspunkt best omgås ved å ha tilgang på skjell over store geografiske områder, da giftalgene sjelden opptre samtidig over alt. I tillegg til giftalgene vil nok aktørene i denne nye næringa også møte andre problemer i oppstartsperioden og gå på noen økonomiske smeller, men hvis ingen satser, skjer det heller ingen utvikling. ØSTERS, KAMSKJELL OG HUMMER er fremdeles små næringer i en tidlig fase i oppdrettssammenheng i Rogaland. KVEITE i oppdrett er relativt ny i kommersiell sammenheng, men vi har kanskje verdens største kveiteoppdretter i Rogaland, og om kort tid vil det slaktes kveite for salg i forholdsvis stor målestokk. Produksjon av kveite er særdeles kapitalkrevende, men ventes å gi gode kilopriser. Markedet er ikke kjent med oppdrettskveite, og det er noe usikkert hvordan produktene vil bli mottatt, og hvilken foredlingsgrad som er mest hensiktsmessig. Rogaland i utvikling 5

6 KAPITAL Nye næringer har alltid store kapitalbehov, og p.g.a. stor risiko er det i pionærperioder alltid mangel på kapital. I Norge er det kanskje mest problematisk at politikere og andre har planer og vyer, men glemmer å bevilge nødvendig offentlig bidrag, spesielt til nødvendig FoU virksomhet. Det er for tiden også egenkapitaltørke i forbindelse med bedriftsetableringer, og i blåskjellnæringa er også bankene ganske avventende. Marin Vest er et samarbeid i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane der SND, Norges Forskningsråd og fylkeskommunene i samarbeid setter sterk fokus ( og en del midler) inn i arbeidet med å fremme innovasjonen i marine næringsklynger i regionen. Det er store forventninger til at samarbeid med privat næringsliv her kan gi gode uttellinger i fremtiden. FORPRODUKSJON. Rogaland er både nasjonalt og globalt i lederskiktet når det gjelder utvikling og produksjon av for til oppdrettsfisk. FoU Det nyetablerte selskapet Center for Aquaculture Competence a/s skal drive 36000m 3 konsesjon med fullskala forsøk i moderne og bærekraftig laks- og ørretoppdrett ved Ombo i Hjelmeland, og anlegget anses å være unikt i global sammenheng. Selskapet eies av Marine Harvest, Skretting og AKVAsmart. Rogaland fylkeskommune eier et anlegg på Kårstø i Tysvær som tidligere bl.a. er brukt til FoU virksomhet innen dyrking av microalger og foring av kamskjell. Vi har nå tatt initiativ til ny virksomhet på anlegget, og planen er å produsere alger som bl.a. skal benyttes til startforinga av kamskjell før utsetting i havbeite, konf. ny havbeitelov som er i ferd med å bli tatt i bruk. Et forprosjekt sammen med næringsaktører avklarer tid for oppstart og form innen juli d.å. Lysefjorden basert på oppvelling av næringssalter fra ca 40 m dybde opp til overflaten ved hjelp av nedpumping av ferskvann. Teorien er at disse næringssaltene både vil fore og avgifte blåskjell som er i området. Ovennevnte er bare tre av mange viktige arbeider som er på gang for å utvikle næringen videre. Rogaland fylkeskomme er aktiv deltaker i tilrettelegging for næringsutvikling innen marin sektor i Rogaland, spesielt innen havbruk. De økonomiske virkemidlene er ikke store, men det er viktig å være til stede når næringsutøverne spør etter veiledning. I dette innlegget er bare nevnt et fåtall arter og prosjekter, og de som ikke er nevnt kan være like viktige som de som er omtalt, men alle kan ikke medtas i et kort innlegg. Det er på gang flere prosjekt med forskjellig teknologi for å ta i bruk alger til avgifting av blåskjell. Et treårig prosjekt vil i år bli igangsatt i 6 Rogaland i utvikling

7 til et rikere kulturelt miljø i regionen. I likhet med tjenesteytende virksomhet generelt er disse næringene i vekst i Europa, men er det virkelig slik hos oss og? Vi vet ikke så mye om hvordan de kreative næringene fungerer sammen med for eksempel tradisjonell industri. Hvor stor del av reklameindustrien livnærer seg på oljevirksomhet? Hvor mye betyr tradisjonell industri som kunder for forlagsbransjen? Hvor stor del av virksomheten til forlagene i Rogaland er eksport? Spørsmål som dette forventer vi at undersøkelsen skal gi svar på. Kreativ gjeng: Fra venstre: Ole Christian Willumsen (Melvær og Lien), Nina Sandvik (Sandviks bokforlag), Christin Berg, Tor Claussen, og Kari Jøsendal (Rogalandsforskning). Torger Gjefsen (SND) og Geir Netland (SydVest film as) var dessverre ikke til stede. Foto: Anne Solheim Kreative næringer - hvilke er de, hva betyr de for verdiskapingen i Rogaland - Av Anne Solheim Næringsseksjonen Rogaland omtales ofte som oljefylket, industrifylket eller matfylket. Men hva med det kreative fylket? Hvor mye betyr de kreative næringene for verdiskapingen i Rogaland? Hvor mange personer sysselsetter de, hvor stor omsetting har virksomhetene, og i hvor stor grad eksporterer vi kreative produkter til utlandet? Idisse dager gjennomfører Rogalandsforskning en større undersøkelse av de kreative næringene i Rogaland. Prosjektleder er seniorforsker Kari Jøsendal, og med seg har hun en prosjektgruppe på 7 personer, bestående av kreative næringsutøvere, offentlig virkemiddelapparat og forskere fra Rogalandsforskning. Prosjektet inngår dessuten i et større program i regi av Forskningsrådet som kalles Verdiskaping Kreative næringer er næringer som reklame, arkitektur, kunst og antikviteter, PC-spill, programvare og multimedia, kunsthåndverk, design, film, musikk, visuell og utøvende kunst, forlagsvirksomhet, radio og TV, bibliotek, museer og gallerier. Kort sagt: virksomheter som er bygget på utøvernes kreative evner. Den sysselsettingsmessige eller økonomiske betydningen av de kreative næringene i Rogaland er lite kjent. Bransje- eller næringsstrukturene er heller ikke godt kartlagt. I tillegg til å bidra på verdiskapingssiden og til allsidighet på arbeidsmarkedet bidrar slike næringer I tillegg til å gi oss økt kunnskap om næringsgreiner vi ikke kjenner så godt til fra før kan undersøkelsen fungere som utgangspunkt for å lage strategier for å utvikle og styrke disse næringene. Det er ikke ren ønsketenkning. Flere steder i Europa, bl.a. Storbritannia og Sverige, har bevisst satsing på kreative næringer gitt gode resultater. Et kjent eksempel er i Västra Gøtaland i Sverige. Trollhättan kommune var tidligere en ensidig industrikommune. Fortsatt har de Volvo, Saab og Vattenfall, med høgteknologienheter, men i tillegg er de blitt et senter for filmproduksjon, og de har satset aktivt på konferanser som markedsføring av regionen. Produksjon av film og filminnspillinger er en virksomhet som sysselsetter mange ulike fag. Ringvirkningene av denne satsingen har vært betydelige. I de senere år er omtrent halvparten av svensk langfilmproduksjon spilt inn i Trollhättan. I tillegg trekker de til seg utenlandske filminnspillinger. Lars von Trier har spilt inn to filmer, Dogville (snart kinoklar) og Dancer in the dark i Trollhättan. Satsingen på film brukes for første gang også aktivt som attraksjon for reiseliv: I sommer åpnes kulissene fra en av årets innspillinger for publikum. Muligens vil ikke undersøkelsen av kreative næringer i Rogaland resultere i at vi satser på innspillingen av neste James Bond film eller Rogaland som Norges svar på Hollywood, men vi vil få en bedre ide om hvor mye disse næringene, som vanligvis drukner i olje og stål, egentlig betyr for fylket vårt. Rogaland i utvikling 7

8 Rogaland Fylkeskommune har påtatt seg ansvaret for arrangementet i Stavanger. Om lag 500 deltagere, deriblant svært sentrale personer med ansvar for regionale og institusjonelle saker, forventes å ankomme Stavanger i uke 39, Europas framtid skal diskuteres. Det er nedsatt en nasjonal styringsgruppe. Den ledes av Gunn Marit Helgesen, fylkesvaraordfører i Telemark og visepresident i CPMR, seniorrådgiver Arve C. Skjerpen, Kommunaldepartementet samt fylkesordfører Roald G. Bergsaker. Det er en arbeidsgruppe som består av Bjørn Viktig internasjonal konferanse avholdes i Stavanger Av Randi Klæbo Næringsseksjonen Planlegging av årsmøte for Europas Maritime Utkantsområder, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) i Stavanger 2004, er i full gang. CPMR er en organisasjon med en 30-årig historie i å påvirke de forskjellige politikkområdene i EU. Det legges særlig vekt på regionalpolitikk i videste forstand. Andre sentrale politikkområder er forskning- og teknologioverføring, infrastruktur innen transport og kommunikasjon, turisme, miljø, fiskeri, næringsutvikling og kultur. For tiden er det 150 regioner fra 26 europeiske land som er medlemmer. I Norge er 13 fylkeskommuner medlemmer. CPMR er inndelt i 7 geografiske kommisjoner: Østersjøen, Nordsjøen, Atlanterhavet, Middelhavet, Øyene, Balkan og Svartehavet. Medlemmene fra Norge er tilsluttet Nordsjøkommisjonen. Organisasjonen spiller en aktiv rolle i forhold til å påvirke og å legge premissene for en bærekraftig utvikling av regionene i Europa, bl.a. gjennom å samarbeide med sentrale europeiske institusjoner. Målsettingen er at både regionale, nasjonale og europeiske myndigheter skal fokusere på de felles utfordringer og det potensiale som ligger i de maritime regioner i Europa. På generalforsamling i Porto i Portugal 2001, ble det vedtatt at generalforsamlingen 2004 skulle være i Norge. 8 Rogaland i utvikling

9 Reisz, Telemark fylkeskommune, Odd Godal, Kommunaldepartementet, Per Røen, Erik Lindboe og Randi Klæbo fra Rogaland Fylkeskommune. Arrangementet skal finne sted i Stavanger Forum, september Slottet er tilskrevet med forespørsel om H.M. Kongen kan forestå åpningen av generalforsamlingen. Det har tidligere vært vanlig at CPMRs generalforsamlinger åpnes av statsoverhodet i det land generalforsamlingene finner sted. Blant tematiske emner som planlegges diskutert under generalforsamlingen er energi. Vi ønsker å invitere Olje- og energiministeren for å belyse noen av utfordringene Norge står overfor. Likeså er Konsernsjef i Statoil, Olav Fjell invitert til å holde et innlegg. DG Energi, Brussel skal belyse noen av utfordringene sett med EUs øyne. De videregående skoler er invitert til å stå for og å organisere en av middagene. Dette inkluderer foruten matlaging, servering, blomsterarrangement og underholdning. Videre pågår forhandlinger med Gastronomisk Institutt, som er bedt om å arrangere selve gallamiddagen. På denne måten får vi markert at Rogaland satser stort på det å være et matfylke. Det er etablert en arbeidsgruppe som tar hånd om den nasjonale profileringen. Det er viktig at denne anledningen benyttes til en positiv markering og markedsføring av Rogaland og andre norske regioner internasjonalt. Rogaland i utvikling 9

10 Aurland viser vei Studietur til Flåm Av Kari Birgitte M. Wiig Prosjekt Lysefjorden Utvikling av Lysefjorden etter prosjektslutt Studietur til Flåm mai. Vi ønsket å lære noe om følgende: utvikling, salg og distribusjon av rundreiser og samordning av produktutvikling og markedsføring for et område med overføringsverdi til Lysefjorden. Valget falt på Flåm i Aurland kommune, som stod på programmet da 21 Rogalendinger med ulike interesser for utvikling av Lysefjorden satte seg på flyet til Bergen 5. mai. Konklusjon etter turen: det må presenteres et helhetlig konsept for et utviklingsselskap for Lysefjorden som inneholder elementene transport, overnatting og opplevelser. Modellen bygges på samme prinsipper som Flåm utvikling AS. Konseptet må selges inn til aktuelle investorer. Utvikling, salg og distribusjon av rundreiser: IBergen fikk vi en kort orientering om Fjordstours AS, selskapet som selger og distribuerer en av de mest profilerte og solgte rundturene i Norge; Norge i et nøtteskall togreisen Myrdal Flåm med Flåmsbana, ferjereise Flåm Gudvangen, buss Gundvangen Voss via Stalheimskleivene. Denne og andre opplevelsesturer blir distribuert gjennom NSBs salgsapparat på togstasjoner i hele landet, i tillegg til at turen kan bookes direkte gjennom en rekke utenlandske turoperatører. Distribusjonsnettet bidrar sterkt til at selskapet selger turer i løpet av ett år. Produktutvikling- med vekt på estetikk og med rot i lokale tradisjoner: Vi satte oss på toget og reiste første etappe av Norge i et nøtteskall til Myrdal der vi gikk om bord i Flåmsbanen og ett av de to nye togsettene i naturgrønn farge med nostalgisk interiør. Det er investert 80 millioner i togsettene. En hyggelig togvert guidet på den 20 km lange strekningen 20 km med en høydeforskjell på 865 m og stigningsgrad på 18. Det ble foretatt en kort stopp ved Kjosfossen, der Huldra med solid rot i lokale tradisjoner - dukker opp i juni juli og august til glede for flesteparten av de passasjerene som Flåmsbana frakter i løpet av et år. Som eneste passasjerer i toget hadde vi god plass til å nyte utsikten både til høyre og venstre. Hvorfor og hvordan er Flåmsbana blitt det den er i dag? Innlosjert på Fretheim Hotell, traktert med Undredalsk geitost og geitepølse, fjellørret og kjekjøtt. Etter å ha sovet en natt omgitt av høye fjell og vannrike fosser, orienterte ordfører i Aurland kommune oss om bakgrunnen for etablering av Flåm utvikling AS. På midten av 90-tallet ble Flåm og Aurland stilt overfor følgende problemstilling, NSB la om til forretningsmessig drift. Nye strategier innebar satsing på langdistanse og nærtrafikk (pendlertrafikk). Flåmsbana ble rammet av samme situasjon som vi i overført betydning kjenner fra Lysefjorden: en kamp om togmateriell og om rutetider. 10 Rogaland i utvikling

11 Analyser som Aurland kommune gjennomførte viste Flåmsbanens økonomiske betydning for bedriftene i regionen. Den viste desstuen at det var økonomisk grunnlag for å skille Flåmsbana ut av NSB systemet sammen med båtrutene på fjorden. Det ble pekt på fire områder som måtte inngå i et overordnet konsept: Hotell, opplevelse, båt, bane. Problemer i tidligere prosjektpartnerskap med vekt på produktutvikling og markedsføring var at ingen hadde eierskap til totalproduktet. I prosjektene var det konkurranse om å få de andre til å ta kostnader. Rogaland står overfor de samme problemstillingene når produktutviklingsprosjekter er i gang og/ eller skal videreføres i permanente løsninger. Ideen om Flåm Utvikling AS ble adoptert av NSB etter møte med Ueland, båtrutene fikk man ikke til. Behovet for å finne en tålmodig kapitalist ble løst ved å etablere Aurland Ressursutvikling AS. Aurland kommune gikk inn med 6 millioner, Aurland Sparebank med 4 millioner. Aurland ressursutvikling AS er i dag morsselskap til Fretheim Hotell og Flåm utvikling AS. Det har vært nødvendig med utvidelse av aksjekapital i Aurland ressursutvikling AS med de store investeringene som er gjort både i togsett og i utbygging av Fretheim Hotell. I dag er det fire eiere i Aurland ressursutvikling: Aurland kommune 19 millioner, Aurland Sparebank 4 millioner, SIVA 18 millioner og Hurtigruta med 6 millioner. NSB har vært inne og solgt seg ut igjen. Flåm Utvikling AS har som formål å befeste og videreutvikle Flåmsbana og Flåm/ Aurlandsregionen til en av de fremste destinasjoner i Skandinavia. Flåm utvikling har en omsetning på millioner pr. år og driver og markedsfører Flåmsbana, dypvannskaien i Flåm og postfilial. Flere innlegg stod på programmet. Blant annet et svært interessant sesongutvidelsesprosjekt for rutetrafikk på fjorden der blir det investert 2,6 millioner de neste årene i sesongforlengelse av ferjeruter og bussruter i Sognefjorden. De som ønsker fullstendig referat fra turen kan henvende seg til Kari Birgitte M. Wiig på tlf eller e-post: Fjordhopping og Flørli 3-dagers fjordhoppingsbillett Etter en prøvesesong i fjor er det inngått nytt samarbeid med Rogaland Kollektivtrafikk og Stavangerske AS om salg av Fjordhoppingsbillett på Lysefjorden. Billetten kan benyttes på kombibåt og turistferje og er utvidet fra å være en to-dagers billett til å gjelde i tre-dager. Billetten kjøpes om bord i båtene eller på Fiskepirterminalen i Stavanger. Det blir gitt ut en egen Fjordhoppingsbrosjyre, som gir en oversikt over kommunikasjoner og aktivitetstilbud knyttet til fjorden. Guidede turer fra Preikestolhytta og buss til turistferja Nytt av året er to forskjellige vandreturer med guide fra Preikestolhytta, en firedagers tur til perlene i Lysefjorden ; Preikestolen, Flørli og Kjerag. Stavanger turistforening har merket en alternativ rute fra Flørli til Kjerag, og Østerhus bilruter setter opp buss som kjører fra Preikestolhytta slik at den korresponderer med turistferjen som går inn Lysefjorden. Flørli Nye utstillinger om kraftproduksjon vil bli installert i hallen. Det er inngått avtale med Stavanger Turistforening om drift av kaféen, som skal ha åpent hver dag i sommer. Den blir en satellitt til Preikestolhytta, og de ansatte vil også administrere enkel overnatting. En del grupper har meldt sin interesse for stedet. I september vil fjellsportgruppa i Stavanger turistforeninge gjennomføre arrangementet tripp, trapp, triathlon som består av: Kajakk på Lysefjorden til Flørli, 4444 Flørli - trappetrinn, 10 km terreng og 30 km sykkeltur unnagjort på 12 timer. En solid utfordring for de spreke! Rogaland i utvikling 11

12 Framtidig Nasjonal turistveg vakrere på alle måter 12 Rogaland i utvikling

13 Sauda Av Hanne Sundbø. dagleg leiar i Reisemål Ryfylke «Reiselivsbedriften og det fysiske miljøet» prosjekt Ryfylke I to omgongar ha no reiselivsbedriftene i høveleg avstand frå framtidig nasjonal turistveg i Ryfylke, Rv 13 og Rv 520, fått høve til å søkja om å få hjelp frå arkitekt eller landskapsarkitekt. Tilbodet kom som ein følgje av at Reisemål Ryfylke, som var involvert i søknadarbeidet kring turistvegen, fann at aktive reiselivsbedrifter langs vegen kunne få eit slikt tilbod for å betra kvalitet på anten bygning eller uteområde. Dette kunne gjelda planlagt utbygging eller utbetring av eksisterande anlegg. Det er gitt tilskot til prosjektet i 2 omgongar gjennom Fylkeskommunen, og bedriftene sjølv må stilla med ein eigendel. Tilskota har preg av oppmuntring og ikkje full kostnadsdekning. Det har til no ikkje vore gitt over ,- kr frå prosjektet til einskildsøkjarar. Høyland Gård. Ute på benken. I første fase hausten 2001 var det eit ope inspirasjonseminar omkring tema som estetikk og landskap der folk tilknytta reiseliv, kommunar og byggjefirma vart inviterte. Ei brei samansett referansegruppe vart deretter sett ned. Utifrå eit sett kriteria var det enkelt å prioritera søkjarane som heller ikkje har vore mange på dei to åra og rundane som har vore aktuelle. Kommunane langs vegen frå Forsand til Røldal har og kunne søkja Suldalsvannet. Snønuten i bakgrunnen. Sykkelturister i Ryfylke for sine bygg og anlegg langs vegen, men dette har ikkje skjedd. Både nyanlegg av enkelt parkanlegg og meir restaurering av eldre parkanlegg, ideskisse til kunstnerisk utsmykking av eit område, byggeplan, reguleringsplan for nybygg og planteplanar er type utfordringar som gjennom fase I og II har fått tilskot. Dei potensielle mottakarane drøftar nøye utfordringane først med underteikna, før konsulenten får sleppa til. Reint marknadsfaglege vurderingar må dei eventuelt få hjelp til frå anna hald. Dei 4 fyrste mottakarane gav relativt gode tilbakemeldingar på dei konsulentane som prosjektet valde å nytta. Det har elles vore lite tradisjon med å nytta fagfolk som nemnt til mindre anlegg, byggjefirma har tatt det meste av enkel planlegging som del av byggje-kontrakta. Det nasjonale turistvegarbeidet har ikkje til no tatt for seg slike små utfordringar og har heller ikkje kome så langt i praktisk utføring. Me vonar at dette enkle tiltaket i Ryfylke vil vera ei kjelde til positiv utvikling av den visuelle kvalitet langs fremtidig nasjonal turistveg. Rogaland i utvikling 13

i utvikling Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Nr. 3 2009, 14.

i utvikling Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Nr. 3 2009, 14. i utvikling Nr. 3 2009, 14. årgang Sjømatfylket Rogaland s. 4 Kvitsøy sentrum for hummeroppdrett s. 10 Storsatsing på offshore vindkraft s. 32 Rogaland fylkeskommune nr. 3-09 NNHOLD Det er ingen fylker

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

New Zealand - Norges motpol s.4

New Zealand - Norges motpol s.4 i utvikling Nr. 4 2004, 9. årgang New Zealand - Norges motpol s.4 Du kan snart bade i Jærvassdraget s.12 Kjetil Thorsen - Snøhetta s.52 Rogaland fylkeskommune nr. 4-04 NNHOLD Lysefjorden? Nei. Milford

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer