GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1001 KRISTIANSAND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1001 KRISTIANSAND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER"

Transkript

1 GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 KRISTIANSAND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

2 FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå i 1976 arbeidet med en generell, stabil kretsinndeling. Kretsene blir kalt grunnkretser for a unngå forvekslinger med tidligere folketellingskretser og eksisterende skole- og valgkretser som dekker mer spesielle behov. Et vesentlig siktepunkt var A kunne gi detaljert geografisk stat: stikk fra landbrukstellingen i 1979 og folke- og boligtellingen i 1980, men hensikten var også A få en geografisk enhet mer egnet for lopende statistikk. Utgangspunktet for inndelingen har vært folketellingskretsene i 1970, men disse måtte mange steder nøye revideres i samråd med kommunene for a bli bedre egnet som en generell, geografisk basisenhet. Formålet med dette heftet er A dokumentere kretsinndelingen og lette arbeidet med analyser og praktisk bruk av kretsdata. Data for grunnkretser blir bl.a. tilgjengelige i egne kommunehefter fra Folke- og boligtellingen I de enkelte kommuner og i Statistisk Sentralbyrå finnes det også forelopige befolkningstall pr. 1/7-79 og 1/11-80 for grunnkretser. Prinsippene for kretsinndelingen ble utformet gjennom droftinger med brukere og gjennom et provepro6jekt, og er beskrevet i et eget notat "Veiledning ved inndeling av kommunene i grunnkretser". Statistisk Sentralbyrå Det blir også tatt sikte på A drofte erfaringer fra arbeidet og utviklingsperspektiver nærmere i et særskilt hefte. Utviklingen av GAB-systemet (Grunneiendom-, Adresse- og Bygningsregister) vil gi et regelmessig vedlikehold av bl.a. et adresseregister med koder for grunnkrets. Dette vil i framtida gi muligheter for bl.a. befolkningsstatistikk for grunnkretser, og lette oversikten i kommunene. Grunnkretsinndelingen skal heretter holdes mest mulig fast. Det vil imidlertid kunne forekomme feilregistreringer. Henvendelser om slike feilregistreringer og spørsmål om eventuelle endringer i grunnkretsinndelingen skal rettes til Fylkeskartkontoret i det aktuelle fylket, som vil ta saken opp med Byrået. SpOrsmal om grunnkretsinndelingen generelt og arbeidet med den kan også rettes til Statistisk Sentralbyrå, Kongsvinger. Arbeidet med kretsinndelingen, som har hatt Økonomisk stotte fra Milj0- verndepartementet, har vart ledet av forstekonsulent Jan Byfuglien og konsulent Ole Ragnar Langen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, juni Odd Aukrust Eivind Hoffmann

3 2 INNHOLD Side Generelt om grunnkretsinndelingen, avgrensingen av tettsteder og registrering av kirkesogn/kapelldistrikt Spesielle merknader til gjennomforingen i Kristiansand kommune Omfanget av grunnkretsene, fordelt på tett og spredt bebyggelse. Kart over inndelingen i grunnkretser Sammenliknbarheten mellom grunnkretsene 1930 og folketellingskretsene Sammenliknbarheten mellom delområdene 1980 og folketellingskretsene 1970 og Oversikt over kirkesogn/kapelldistrikt (menighet) Oversikt over tettstedene Kart over avgrensing av tettstedene Vedlegg 1. Kartskisse over kretsinndelingen i Oversiktskart over tettbygde kretser i O OO O O 43

4 3 GENERELT OM GRUNNKRETSINIMELINGEN, AVGRENSINGEN AV STEDER OG REGISTRERING AV KIRKESOGN/KAPELLDISTRIKT _Formalet med og nytten av grunnkretsinndelingen Formalet medadele kommunen inn i grunnkretser er a lage sml stabile geografiske enheter som kan gi et fleksibelt statistisk grunnlag for kommunal og regional analyse, forvaltning og planlegging. Foruten å nytte disse slik de er, kan grunnkretsene grupperes til enheter som varierer fra formal til formal. Som minste byggekloss kan grunnkretsen settes sammen til geografiske enheter som er formålstjenlige f.eks. i planleggingen av eldreomsorgen eller til å studere utviklingen av elevgrunnlaget i grunnskolen på ulike alderstrinn. Aktuelle grupperingsenheter som kan gå på tvers av kommunegrensene er f.eks. vassdragsregioner og arbeidsmarkedsregioner. I forste omgang kommer Statistisk Sentralbyrå til 3. nytte inndelingen til g. presentere data fra landbrukstellingen i 1979 og folke- og boligtellingen i Som en kontroll på at det arbeidet som er gjort er riktig har en laget tabeller pr. 1/7-79 og 1/11-80 som gir befolkningstall fordelt på alder, kjonn og type bebyggelse. Krav til grunnkretsinndelingen Ut fra de formal inndelingen i grunnkretser skal tjene, ble det stilt en del krav som vi nedenfor kort skal gjennomgå. 1. Grunnkretsene ma utformes slik at grensene er uforanderlige over en rimelig tidsperiode. Dette er et særdeles viktig kray. Stabile kretser er en helt avgjorende forutsetning for a kunne folge endringer på kretsnivå over tid. (se nedenfor). NA har dessverre kartgrunnlaget mange steder vært svært dårlig. Dette gjor at en spesielt i ubebodde omrader ma regne med at grensene ma justeres slik at de faller sammen med eiendomsgrensene. Grunnkretsenes omfang er definert ved adressene (gards- og bruksnr. eller gateadresse). En del steder er imidlertid eiendommene sl store at en ma regne med at grunnkretsgrensa ma trekkes på tvers av eiendomsgrensa. Videre ma en regne med endringer av grensene i ubebodde områder dersom disse blir bebygd med boliger, industri o.11 og grensene går på tvers av den nye bebyggelsen. De eneste endringer som kan tillates i ebodde områder er deling eller sammenslainger av hele grunnkretser. Der nytt kartgrunnlag viser at grensene i bebodde områder er trukket feil, ma grensene på kartet justeres slik at de blir i samsvar med beskrivelsen (gateadresser eller gards og bruksnr.).

5 4 2. Kretsene er i storst mulig grad sokt gjort sammenlignbare med folketellingskretsene i 1970 og tidligere tellinger slik at en kan folge utviklingen bakover i tid. Dette kravet strir imidlertid ofte mot kravet om at inndelingen skal besta av sammenhengende geografiske områder og være hensiktsmessig til kommunal og regional planlegging. Der den gamle inndelingen fra folketellingen i 1970 ikke kunne nyttes direkte, har en likevel forsokt A lage storre enheter innen kommunen som kan sammenlignes. I noen tilfeller har ikke dette lykkes, enten ved at den gamle Inndelingen bestod av ikke geografisk sammenhengende områder, eller fordi dette ville fore til en inndeling som kommunen mente ikke var formålstjenlig. 3. Grunnkretsene skal ikke være for store eller variere for mye i folketall og areal. Dette kravet er viktig for at grunnkretsen kan fungere som byggekloss ved inndeling i regioner av ulike slag. I spredtbygde strok ble det som utgangspunkt sagt at grunnkretsene ikke burde overstige personer og i tettbygde strok personer. Arealet i kretsene bør heller ikke variere for mye. Spesielt storre ubebodde områder som f.eks. * FinnmarksviddaogHardangervidda, er delt inn i ubebodde grunnkretser, der grensene er lagt i vannskiller. Grensene for grunnkretsene er også forsøkt lagt slik at de i størst mulig grad er ensartede når det gjelder bebyggelsesstruktur, natur- og næringsgrunnlag og slik at de kommunikasjonsmessig horer sammen. Folketellingskretser fra 1970 er f.eks. ofte blitt delt fordi de enkelte deler av kretsen nå ikke lengre horer sammen kommunikasjonsmessig. Inndelingen i delområder (bydeler/bygdelag) StOrrelsen på kommunene varierer svært mye. Det var derfor behov for lage en fast inndeling som kunne gi data på et mer overordnet nivå enn grunnkretsen. En slik områdeinndeling vil være bedre egnet for data som blir for detaljert på kretsnivå samtidig som den vil være bedre egnet enn kretser til regionale oversiktsanalyser. Ut fra statistiske formal ble derfor grunnkretsene gruppert til delområder. Delområdene er angitt ved de to forste sifrene i det 4-sifrede grunnkretsnummeret, mens de to siste sifrene angir nummeret pa grunnkretsen innenfor delområdet. Delområdene har som hovedregel innbyggere i spredtbygde strok og i mer tettbygde strøk. Kommuner med under innbyggere er vanligvis ikke delt inn i delområder.

6 Re:istrering av tettsted Ved Folketellingene 1960 og 1970 var kretsinndelingen knyttet direkte til inndelingen i tettsteder. Dette er uheldig fordi tettstedsgrensene endrer seg over tid. Det er imidlertid fortsatt nskelig a registrere tettbebyggelsen da dette er den eneste måten en kan fa et realistisk bilde av utviklingen i urbaniseringen i Norge. Den enkelte adresse er derfor registrert med en egen kode for om adressen ligger innenfor eller utenfor tettsted, uavhengig av grunnkretsinndelingen. Det er videre bygd opp et eget tettstedsregister som grupperer sammen tettbebyggelsen i de enkelte grunnkretser til tettsteder. For at en hussamling skal kunne registreres som et tettsted ma det bo minst 200 personer der og avstanden mellom husene ma normalt ikke overstige 50 meter. Har en derimot fatt en kjerne med 200 innbyggere,kan en vise mer skjonn ved avgrensingen. Husklynger som naturlig horer med tiltettstedet,tas med selv om aystanden overskrider 50 meter. Avstanden mellom nærmeste hus i kjernen og den lille klynga, bor imidlertid ikke overstige 400 meter. Er aystanden storre bor husklynga være stor nok til A danne eget tettsted. Grensene for tettstedene slik de er beskrevet i dette heftet, skal vise grensa for bebyggelsen slik den er 1. november 1980 og ikke inneholde områder som er blitt eller blir bebygd seinere. Bebyggelse som skal regnes med i tettbebyggelsen er boliger, industri, forretninger, offentlige bygninger, idrettsanlegg o.l. Hytter og ren gardsbebyggelse skal bare regnes med i tettstedet dersom det ligger i eller i tilknytning til tettstedet, dvs. mindre enn 50 meter fra nærmeste hus i "kjernen" eller den lille husklynga som ligger over 50 meter fra "kjernen". I praksis vil det finnes omrider innenfor tettstedene der aystanden mellom husene overstiger 50 meter. Dette kan f.eks. vare i industriarder eller idrettsanlegg som ligger i tilknytning til tettstedene. Videre kan det være naturlige hindringer som bergknauser, elver eller dyrkbare områder som en ikke far bygge ut. Ved avgrensingen av tettstedene har Byrået stott pl en rekke praktiske problemer som har sammenheng med at dette arbeidet er noe som har vært nytt for de kommunale myndigheter. Praksis ved avgrensingene kan derfor variere noe, men dette gir trolig ikke storre registreringsfeil enn ved den metode som ble nyttet i En regner med at feil vil bli korrigert etter hvert som kommunen skal ajourfore grensene. Hvert tettsted er tildelt et firesifret nummer i tillegg til kommunenummeret.

7 6 Registrering av kirkesogn og kapelldistrikt (menigheter) Ved tidligere folketellinger har det wart et krav av folketellingskretsene skulle folge grensene for kirkesognene. Dette har en del steder vist seg utilfredsstillende da sognegrensene har vært foreldet i forhóld til dagens bosettingsmonster. For a få statistikk for kirkesogn/kapelldistrikt er kirkesogn/kapelldistrikt registrert uavhengig av grunnkretsinndelingen. Grensene for kirkesogn/ kapelldistrikt kan derfor avvike fra grunnkretsgrensene, men de kirkelige myndigheter er oppfordret til A tilpasse de kirkelige inndelingene slik at grensene faller sarmnenmedgrensene for grunnkretsene. Dette letter registering og ajourhold. Det er laget en egen katalog som grupperer menigheter til prestegjeld, prosti og bispedomme. Sammenlignbarhet med tidligere folketellinger Ett av kravene som er satt til inndelingen i grunnkretser er at en bor forsøke g. få til en så god sammenlignbarhet med folketellingskretsene i 1970 som mulig. I tabellene 2 og 3 har vi vist sammenlignbarheten mellom grunnkretsene 1980 og folketellingskretsene 1970 og delområdene og folketellingskretsene 1970 og Sammenlignbarheten er funnet ved A sammenligne kart fra de ulike tellingene. Det er ikke tatt hensyn til endringer av grensene i ubebodde strok. Nøyaktigheten vil også avhenge av kvaliteten av kartgrunnlaget. Ved nærmere studium av adressene i de enkelte grunnkretsene kan en oppdage differanser mellom de ulike tidspunktene som ikke er oppdaget ved sammenligne kart. Slike differanser kan skyldes feil ved tidligere tellinger. Det arbeides med en orakoding av 1970-materia1et til delområder i 1980, og det er også lagt til rette for en omkoding av 1970-kretser til grunnkrets Byrået har imidlertid forelopig ikke ressurser til å gjennamfore dette. Dokumentasjon av kretsinndelingen Grunnkretser, tettsteder og kirkesogn/kapelldistrikt er dokumentert ved hjelp av kart og lister. Kartdokumentasjonen er av varierende kvalitet. Alle grunnkretser i spredtbygde strok er tegnet inn på kart i M 1: I tettbygde strok er grunnkretsene tegnet inn på Økonomisk kartverk av varierende målestokk 1:5 000, 1: og 1: Tettstedsgrensene er tegnet inn på kart i samme målestokk. Dessverre er det enkelte tettbygde områder hvor Økonomisk kartverk ennå ikke finnes. Her er kretsinndelingen og tettstedsavgrensingen dokumentert enten på reguleringskart i M 1:2 000, 1:1 000 eller 1:500 eller på flyfoto av ulik målestokk. Kirkesogn/kapelldistriktene er for de fleste prestegjeld dokumentert

8 7 på kart i M 1: Byret og kommunen skal ha den samme dokumentasjonen. Flere kommuner har lagt grunnkretsgrensene og avgrensingen av tettstedene på egne folier. I Byrået blir grunnkretsgrensene digitalisert (koordinatsatt) automatisk på kartgrunnlag i M 1: og Okonomisk kartverk i tettbygde strok. Videre blir tettstedsgrensene også digitalisert, vesentlig ut fra okonomisk kart i M 1: Kartene i dette notatet er framstilt ved hjelp av folier uttegnet på grunnlag av digitaliserte grunnkretsgrenser og tettstedsgrenser. Disse inndelingene er kodet inn i adresseregisteret i Byrået. Adresseregisteret inneholder bare bebodde adresser og bygger på folkeregisterets Magnetbåndregister. Dette adresseregisteret vil danne grunnlaget for etablering av Adresseregisteret i GAB-systemet (Grunneiendom-, Adresse- og Bygningsregister). Kvaliteten på det foreløpige adresseregisteret er noe ujamn. Det har manglet presise retningslinjer for adressekoding i folkeregistrene. Noen har f.eks. nyttet fiktive adresser som ikke samsvarer med den offisielle matrikkelen. I tabell 1 kan det derfor finnes en del adresser som ikke kan regnes som offisielle adresser. Dette gjelder f.eks. bebodde eiendommer på statsgrunn i en del kommuner. Etter hvert blir offisiell adressering mer' utbredt og ensartet, og registrene blir da lagt am. Adresseregisteret kan inneholde enkelte adresser som er kodet i feil grunnkrets eller med feil type bebyggelse. Dette er imidlertid etableringsfeil som en regner med vil bli rettetoppetter hvert som registeret blir vedlikeholdt av kommunen. Byrået har etablert et adresseregister pr og et pr. 1/ Den praktiske gjennomforingen Det ble lagt stor vekt på å trekke kommunene aktivt inn i arbeidet med I fastlegge grunnkretsene og A avgrense tettstedene. Uten kommunenes lokalkunnskap ville det ikke ha vært mulig 5. kode adresseregisteret fullt ut, samtidig som kommunene er de eneste som kunne lage en inndeling som var brukbar for kommunal forvaltning og planlegging. Allerede i 1976 ble de første kotunene kontaktet. Hver kommune fikk tilsendt et notat hvor omfanget av den enkelte folketellingskrets i 1970 var regnet opp. I notatet var det også et forslag eller skisse til inndeling i delområder og grunnkretser. Detaljeringen i forslaget var avhengig av kvaliteten på den gamle inndelingen og dokumentasjonen fra Kommunen ble bedt om 5. ta hensyn til framtidig utbygging. Samtidig ble kommunen bedt om 1 avgrense de husklyngene som tilfredsstilte kravene til tettsted eller som en ventet ville

9 3 tilfredsstille kravene ved utgangen av Etter korrespondanse og kontakt over telefon ble inndelingen fastlagt og tettstedene avgrenset. Inndelingen i grunnkretser og avgrensingen av tettstedene kan i et mindre antall kommuner av ulike grunner vare av mindre bra kvalitet. Likevel bor en sa langt det er mulig unngå A endre kretsinndelingen, da dette vil Odelegge kontinuiteten i statistikken. HOsten 1979 og 1980 ble det foretatt en ajourforing fram til 1/7-79. I første halvpart av 1981 ble så kretsinndelingen, tettstedene og kirkesogn/ kapelldistrikt ajourført pr. 1/ For A få kartlagt inndelingen i kirkesogn/kapelldistrikt ble sognepresten i hvert prestegjeld kontaktet. Sognepresten fikk tilsendt et kart der grunnkretsene var tegnet inn og ble bedt om å tegne inn grensene for kirkesogn/kapelldistrikt på kartet. Der grunnkretsene ble delt av et kirkesogn/kapelldistrikt ble prestene bedt om A liste opp de adresser i grunnkretsen som falt innenfor de enkelte kirkesogn/kapelldistrikt. Materialet ble så sendt Byrået via fylkeskartkontorene og bispedømmeridene som skulle foreta en første kontroll av materialet. SPESIELLE MERKNADER TIL GJENNOMFORINGEN I KRISTIANSAND KOMMUNE Ved folketellingen i 1970 var kommunen delt inn i 34 folketellingskretser. Av dissesvartekretsene 1-3, 6, 7, 9, 13, 15 og 26 til tettstedet Kristiansand, krets 4 til tettstedet Skålevik, krets 10 til tettstedet Strai, krets 11 til tettstedet Mosby, krets 24 til tettstedet Hamre, krets 34 til tettstedet Gjusvik og krets 20 til tettstedet Tveit. I tillegg er tettstedet Rabbersvik kommet til. (Grunnkrets 1902.) Noen av disse tettstedene har gatt ned i folketall. I tettstedet Skålevik er det nå bare registrert vel 575 personer mot vel i Kommunen mente at en del av den bebyggelse som tidligere var registrert som tett ikke tilfredsstiller kravene til tettsted. Det ble påpekt at mye av bebyggelsen innenfor tettstedet i 1970 var hyttebebyggelse. Tettstedet Giusvik har vokst mye siden Det ser imidlertid ut til å være et par mindre omrader i 1401 og 1404 som var kodet som tettbebyggelse i 1970, men ikke i Kommunen er delt inn i 18 delområder. Delområdene svarer til byplankretsene som nyttes i den kommunale planleggingen. Byplankretsene kan settes sammen til 5 bydeler. Byplankretsene eller delområdene er videre delt inn i 127 grunnkretser. Nedenfor har vi satt opp sammenhengen mellom byplankretsene (delområdene) og bydelsinndelingen i kommunen.

10 9 BYDELSNAVN BYPLANKRETSER Vågsbygd - FlekkerOY Sentrale bydeler FlekkerOy - Voje/Movig - Midtre Vågsbygd - Slettheia Hellemyr/Fjellro - Tinnheia - Grim/M011evann/Dalane- Kvadraturen/Eg - Lund/SOdal, Kongsgård Ovre/Gimlekollen Torridal Stray - Mosby Justvik/Alefjær Justvik Ålefjær Randesund - Tveit Tveit -* Hånes/Timenes - SOm/Torsvikheia - Ytre Randesund Det er foretatt en del endringer av kretsgrensene fra De fleste endringene skyldes at en rekke storre folketellingskretser er blitt delt opp i flere grunnkretser. Disse vil ikke bli kommentert her. Men det er verdt merke seg at noen av de mindre justeringene av grensene i de tettbygde strokene er så små at de ikke betyr noe ved sammenlikninger. Videre er kartverket vart fra 1970 noe mangelfullt, slik at sammenlikninger på kart kan være noe vanskelig. Nedenfor skal vi kommentere noen av grensejusteringene. Mellom folketellingskretsene 17 og 18 er grensa justert slik at den nordlige delen av folketellingskrets 17 er fort over til grunnkrets I 1970 bodde det vel 50 personer i dette området (gnr. 121 bnr. 1 og gnr ). Det ser ut til grensene er noe justert mellom folketellingskretsene 23 og 25. Hele gnr. 99 er fort over fra folketellingskrets 23 til grunnkrets 1601 som består av folketellingskretsene og deler av krets 23. På kartet ser det ut til at grensene er identiske. Grensene på kartet ma derfor være noe feil. Minste sammenliknbare enhet synes derfor å bestå av folketellingskretsene og grunnkretsene 1601 og Videre ser det ut til at grensene mellom folketellingskretsene er noe endret. Hvor stort utslag grensejusteringene gjør er noe vanskelig å finne ut da kartverket er noe unøyaktig og fordi gards- og bruksnr. er erstattet med gateadresser siden Ved sammenlikninger bor en derfor sla sammen folketellingskretsene som svarer til grunnkretsene 1602,

11 10 Grensa mellom folketellingskretsene 30 og 32 er justert noe slik at disse ma slås sammen ved sammenlikninger. Folketellingskretsene skal svare til grunnkretsene 1902, 1093 og I grunnkrets 1902 er gnr. 93 kodet. Dette er vel feil da gnr. 93 la i folketellingskrets 31 i Folketellingskrets 31 svarer til grunnkrets På gnr. 93 bor det ca. 10 personer. I grunnkrets 0507 er del av Fidjebakken kodet som spredt bebyggelse. Dette er bebyggelse som ifolge vart kartverk ligger innenfor tettstedet. Dette er rettet nar det gjelder dataene for folketellingen. Kommunen ma korrigere A- delen i GAB nar vedlikeholdet starter.

12 KOMMUNE KRISTIANSAND 11 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PA GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 01 FLEKKERØY 0101 KJARE-AN DAS 0102 MABO-HOYFJELLET GNR. 1 BNR. 77,104,107,169, ,253 GNR.. 4 BNR. 1-2,8-11,16,19,24-26,28,30,34, 36,42,44,46-47,51-52, 54,58-59,70-71,73-74, 76,83,92,94,97#101,10 3,108, ,115 GNR. 5 BNR. 5-6,12-14,16-17,19,34,37-38,41-46,58,61-62 GNR. 6 BNR. 6-9,12,14,16,23-25,29,32-33,35, 45-46,54 FLOYBK 1,4-10,12-14,16-34,36,38,40,42,44, 46 JENSEBK 1-4 SVARTEFJELL 1-4,51 GNR. 1 BNR. 4-5,7,12, 15,21,24, ,56-60,64,68-69,79-80,82-83,86 '90,97,106, ,128,133, ,1 83,189, ,197,207, 216,218,220,224.,243,251,261,264,268,275, , ,300, ,325,328,330,339 GNR. 1 BNR. 2-6,11,17,21,25, , ,51,54-55,70,72,81,92,98.,101,109,111, 113, 123, ,132,135,142, ,167,175, ,195,198,202,207,216,218,220,223,225, ,265,276, , 291, 299, ,309,313,324,333,336, , 349, ,407, , LINDEBO-SKALEVIK LINDEBOSTIEN 3 GNR. 2 BNR. 3,5,7,16-17,22,25-26,30,36, 41-43,47,51-52,65-66,70,72,80-81,88,91-94, 104, ,116,120,123,128,131, ,137, 143, 150,152,155,163,170, ,197,209,215,236, 239,242,247,254,260,270 GNR. 3 BNR. 2-3,9,12,25,28,30,37,39,42,55, 65,74 GNR. 1 BNR. 10 GNR. 2 BNR. 8,13,21,24,27,32,34,44,46,48, 58-60,62-63,71,78-79, 82,87,98, ,130, , ,142, ,151,153, , 165,169,175,181, ,187, ,211,219, 225,233,238,250,257, ,284,293, , 326,332,335,347 GNR. 3 BNR. 4,11,18,20-21,23,38,40,44,52, 58,78-84,86,88 02 VOIE-MOVIG 0201 ANDØYA ANDØYV 24,26,30,32,34,36-40,42 FRUENS ALLE 1-8,10,12,14,16,18,20 GRØNNHAVEN VOIE ANDØYV 1,3,5-6,8-9,14-17,21,25,27 GL ANDOYV 1-8,14,16,18,20,22,24 HAMMERV 1-2,4-19,21,23,27,29,31 VOIE 1-2,4-11,13,15,17,21,23 GNR. 9 BNR MOVIK FLATHOLMV 2,4,7-10,12 KROODV 1 MOVIKBAKKEN 1-9,11-23,26,28,30 MOVIKLIA 1-4 MAKEV 2,4,8,11,13,15 SJOV 1,3-8,22,24,26 SKARPELUNDEN 1-10,12,14 SUMATRAV 10 VILLANDV 1,3,7 VAGSBYGDV 77,79,81,83,87,89093,95,99,103, 105,107,109,112,132,134,136,138,142,144,146, 148,150,160,162,164 ARFUGLV 6 GNR. 7 BNR. 88

13 KOMMUNE KRISTIANSAND 12 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PR OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PA GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0204 VOIEBYEN-NORDOST BROVIKLIA 2-16 EINERSTIEN 1-4,6-27,29-37,39,41,43,45,47, 49 LINNKJELLV 3-8,10,12-13,15,17,19,21,23,25 MELLOMV 1-s2,4-16,18 NALESTIEN 1-11 SKONNERTV 1,3,5,7,9 STEINDALEN 1,3,5,7 TORNESTIEN 1-14 VOIELIA 1-9,11-27,31,33,35,37,39,41,43,45 VOIEASEN 1-10,12-14,1632,34-42,44, VOIEBYEN-S Ø ROST FREGATTV 2-10,12-14,16,18,20,22,24,26,28 JOLLEV 1-12,14-24,27,29,31,33,35,37,39,41, 43,45,4-7 KORVETTV 18 KUTTERV 1-17,19,21,23,25,29,31,33,35 MESANV 1-15,17-23,27-40,42,46,48,50,52 PR AMV 1-33,35-37,39 SJEKTEV 5,7-22,24-25,27,29-34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60,62, VOIEBYEN-NORDVEST KLIPPERV 1-4,6,8,10-80,82,84,86,88,90,92, 94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114, 116,118 KOGGEV 1-24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,50, 52,54,56,58,60,62,64,66,68 KORVETTV 1,35,37,39-40,42,44,46,48,52,54 STEINDALEN 2,6,8,10 GNR. 11 BNR. 242,327, SKUTEVEIEN SKUTEV 3,5-9,11,13,15,17,23,25,27,29,31,33, 35,37,39, VOIEBYEN-SORVEST BR IGGV 2-24,26,28,30, ,59,61,63,65, 67,69,71,73 DRAKEV 1,3-4,6-23,25-28,30-33,35,37,39,41, 43,45,47 FULLRIGGERV 1,3-21,23, BUVANNSOMRADET-TORSTEINSNES KROODDEN 1-5,8-10,13-14,16-17,21,27 KROODDV 1,7,19 GNR. 11 BNR MIDTRE VAGSBYGD 0301 KJOS 0302 KJOS HAVEBY SØR 0303 AUGLANDSLIA TEtT HOLSKOGV 4,6,8,10,12,16,100 RADYRV 1,3-8,10-22,24,26,28,30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60 VAGSBYGDV 122,124,126,128,130 BJORKELIV 1-20,22,24 EIKEBAKKEN 1-7 FURULIA 1-12 GRAGASV 1-36,38-40,45,47 HUNDEBK 1,3-5,7-11,13,17,19,21,23,25,29,31, 33 LERKEV 1,3,5,7-11,13-14,16-22 OSPEV 1-13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35, 37,39,41,45 ROGNELIA 1-30,32,34 SELJEV 2,4-19,23,25,27,29,31,33 VAGSBYGD RINGV 11,13,15,17-25,27,29,31 VAGSBYGDV 55,57,67,69,71,73,75,92,96,98,100, 102,104,106,108,114,116,118,120 OVRE RINGV 1,3,5,9-10,12,14,16,20,22,24,28 AUGLANDSKOLLEN 3-16,18-20,22,26,28,30, ,42,44 AUGLANDSV 1,3,5,7,9,11,15,17,21,23 AUGLANDSLIA 6-7,9,12-16,21-22,24-25,27-30, 32-39,42,44 BROV 2,5-12,15,17,19,21,23,25,32,34

14 KOMMUNE KRISTIANSAND 13 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PA GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0303 AUGLANDSLIA LOVLIV 1-12 SOLLIV 1-9,11-28,30 VÅGSBYGD RINGV 26,28,30,32,34,36 VAGSBYGDV 78,80,82,84,86,88, KJOS HAVEBY NORD BREGNEV 1-15,17-23,26-29,31,33,35,37,39,41, 43,45,47,49,51 KONGLEV 1-12,14,16 ORELIA 1-4 VAGSBYGD RINGV 33,35,37 ØVRE RINGV 2,4,6,8,30,32,44,46,48,50,52,54, 56,58,60,62 ASV 1-32,34,36,38,40,42,44,46,48,50, A SANE HEGGLIA 2-3,5,8-12,14-15,18-21,23-27 HYLLEBK 3,5,8,11,14,16,21,23,25,27,29,32, 34,43,45,47,49 HYLLELIA 1,3,6-14,16-20,22,24-27,29,31,33, 35,37 KJOS RINGV 1,3, AUGLAND TERRASSE 0308 VAGSBYGD SENTRUM ALMEBK 1-2,4,6 BARLIV 1-12,14,16,18,20,22 BLABARSVINGEN 3,5-14,16-29 BLABARSV 3,13,15-17,26,28 BOSMYRKOLLEN 3,7 BOSMYRV 1,3,5-8,11-13,15-18,20,22,24,100, 102 GRANLIA 1,4-23,25,27,29,31,33,35,37,39 HASSELBAKKEN 1-4,6-21 KONVALLV 1-3,5-8,10-14,16 NORDTJONNV 1,3,6-12,14-15,17,19,21,23,27 NORDTJONNASEN 1-5,7,9-10,12-14,17,19,21,23, 25,27,29-31,36-37,39,47,49,51 TVERRV 1-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 VAGSBYGD RINGV 39,41,43,45,47,49 AUGLANDSV 2,4,8,12,14,16,20,22,24,26,28,30 AUGLANDSLIA 26 K FLAGSTADSV 2-5,7,9,12,14,20-21,27,32,39 KLOVERV 1-7 LINDEV 1-20,22 N HOVEDGARDSV 1-2,4-11,13,16-20,22-23,27-35,40,42,44,46 VRGSBYGD RINGV 40,42,44,46,48,50,52,54,56 VAGSBYGDV 30,32,34,38,40,42,44,46,52,54,56, 58,60,62,64,66,68,70,72, KJERRHEIA DALLONAV 1-19,21,23,25,27,29-33,35,37,39, 41,43,45,47,57,59,61,65 KJERRHEIA 5-11,13,15,21,23,25,27,29-38-'40 LILLEJORDET 1-3,6-8,10 VAGSBYGDV 8,10,14,16,18,20, SKYLLINGSHEIA-LUMBER BRYGGELIA 2-4,6-8,10-14,16 JAKTODDV 1,3,5-12,14,16-19,21,23,25,27,31 LUMBERV 1-5,8,10,16,18,24,32,34,58,60,66, 88 SKYLLINGSHEIV 2-3,6-7,9-10,12-17,19,21 SORLIBAKKEN 1-3,5,10,12,14,16,18,20,22 VAGSBYGDV 9,11,13,17,21,25,27,29,31,33,35, 37,39,41,43,45, VAGSBYGDSKOGE4 SØR HOLSKOGV SLETTHEIA 0401 FISKATANGEN-FISKA FASANV 1-2,4-6,15,17 FISKAV 4,7-13,15-17,20,22 K WILDSV 1-3,5-8,10-14,16-18,20-21,24,26, 28,30,32 MYRBAKKEN 2-4,6,9-11,13,15,17,19

15 KOMMUNE KRISTIANSAND 14 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- KRETSNR NAVNET PR GRUNNKRETSEN TYPE BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0401 FISKATANGEN-FISKA 0402 SLETTHEIA SKOLE SVANEÐAMSV 3,5.7,9-11,15,17,19-29,31,33-35, 37-53,55-56,58,60 TERNEV 1-16,18 VAGSBYGDV 3,5,7 BLORSTADKOLLEN 1-11,13,15,17,19,21,23,25 KARTHEIA 11 LINERLEBK 2,4,64.10,12,14,16,18,20,22 MALTROSTV ,12-13,15-16,18,20 RODSTRUPEV 6,8,10-12,14,16,18,20,22,24,26, 28.30,32,34,36,38 SLETTHEIV 6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28 VAGSBYGDV GISLEMYROMRADET BOKFINKV 1-10,12-17,19,21,23,25,27,29,31, 33 GISLEMYRV 1-5,7-9,12,14,16,18 SLETTHEIV 1-5,7 SVALEKOLLEN 4-10 SVALEV 1-3,5-27,29,31, KARTHEIA GISLEMYRV 24,26 KARTHEIA 13-18,20-21,23-25,27-35,37,39,41, 45,47,49,53,55,57,59,63,65,67,69,LOVSANGERV 38 LOVSANGERV 2-12,14,16,18,20,22,24,26-35,38, 40,42,44,46,48,50 SLETTHEIV 9,111.13,15,17,19,21, SLETTHEIVEIEN SLETTHEIV 30,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52, 56,58,60,62,64,66,68,70,72, SLETTHEIA SØR BLAMEISV 1,3,5-16,18-21,23,25,27,29,31,33 GRANSANGERV 1-22,24-34,36-39,42,46,48,50 RUGDEV 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 RODVINGEV 1-33,35-37,39,41, SLETTHEI-TOPPEN OST 0408 SLETTHEI-TOPPEN MIDT 0409 SLETTWEI-TOPPEN VEST HEILOSV 1-7,9-11,13,15,17,19,21 RUGDEV 2,4,6,8,10,12,14,20,22,24,26 SANDLOV 1-15 SLETTHEIV 25,27,29,31,33,35 TRANESTIEN 1-9,11, ,55,57,59,61, 63,65,67,69,71,73,75,77,79.81,83,85,87,89, 91,93,95,97,99 RUGDEV 25,27 SLETTHEIV 37,41,79,81 GISLEMYRKOLLEN 1-11 SLETTHEIV 45,49,53,55,57,59,61,63 05 HELLEMYR-FJELLRO 0501 FJELLRO 0502 HELLEMYRBAKKEN 0503 HELLEMYR FJELLROV 1,3,5-8,10-18,20,22,24,26 HELLEMYRBK 0,2-4,6,8,10,12,14,16,18,20 TJERNSTIEN 1-9,11,13,15,17,19,21 GNR. 40 BNR. 20 DALBOLIA 1,3,5,7,9,11,13,15,17 SLØYFEN 1-4.6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30,32 SVINGEN 1-2,4-14,16,18,20 HELLEMYRLIA 2-3,5,7-10,12,14-22,24-26,28, 30-31,34-36,38,41,43-46,48 HELLEMYRTOPPEN 6,8,10,12,14-17,19-20,23-29, 31-48,51-57,59-71,73,75,77,79,81,83,85,87 HELLEMYRSTIEN 1-6.8,10-16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34,36,38,40,42

16 KOMMUNE KRISTIANSAND 15 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PR GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0504 HELLEMYR VEST HELLEMYR TERR ,51 HELLEMYRASEN , , , VESTKOLLEN , ,36, , F IDJANE-VESTHEIENE FIDJEBAKKEN 1,3,5-13,15,17,19-20,22-39,41-44,46,50, FIDJEMOEN 1-4,6-9.11,13.18 FIDJETOPPEN TINNHEIA 0601 HANNEVIK-TERRASSE 0602 HANNEVIK-ASEN 0603 TINNHEIA-SØR 0604 TINNHEIA-OST 0605 TINNHEIA-NORDVEST HANNEVIK PLATA 1-3,5,7,9-11,13-14,16,18 HANNEVIK TERR 1,3-19,21-24,26-27,29,31-44 EIGEMYRV 3-22,24,26 E I GEVANNSKOLLEN 1-16 EIGEVANNSV 2.4.6,8.10 FJELLTOPPEN HANNEVIK PLAT 4 12 HANNEVIK TERR 1,6,12,28,30,32 HANNEVIKTOPPEN 1-14,16-19,21-38,40,42,44 HEIA 5 PORSV 1-15,17,19,21,23,25,27 BLYV 1,3-5 KROMV 1-11 MANGANV 1-17, , MESSINGV 3,5,9 MOLYBDENV 1-5,7-11,13.15, NIKKELV 1-2,4,6 PLATINAV 1-10 TITANV 1-17,19,21,23,25,27,31,33,35,37,39, 41 BRONSEV 1-14,16 GULLV 1-5,8-13,17 MALMV 1,3,5-6,8,10 STRLV 7-8 SOLVV 1-2,5-16 GNR BNR. 6,10,12,14 JERNV , ,18.20 KOBOLTV 4.6.8,10.12,14, METALLV , NATRIUMV 4.6, , , PALLADIUMV , WOL FRAMV ,21,28, ,58, ,100,102, , , , , 132, , GRIM -MØLLEVANN-DALANE 0701 GRIM-DUEKNIPEN BELLEVUE BRONNSTYKKET 6,8-28,30,32,34 ÐUEKNIPEN 1-19,21,23 HELGOLANDSG 1,4-8 JERNBANEV 2,4,6,8,10,12,14,16,18 J MOESGT 1,3,5,9,11-13 C COLLETTSG 9,11-13 KAPT KRAGSV 1-5 ViOLLEVANNSV 1-19,

17 KOMMUNE KRISTIANSAND 16 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT Pg OG BEBYGGELSE. GRUNN TYPE KRETSNR NAVNET P4 GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0701 GRIM DUEKNIPEN 0 ISAACHSENSGT 1-8 P ROSENKRANTZG 1 SETESDALSV ,29 S LIESG 2,4.6 VESTERV 8,10.12, , GRIMSMYRA ARTILLERIVOLLEN 6,8-28, ,40-41, 43-64,66.68,70 BANEHEIV 1,5,7,9,11,15,17.19,21,23 BORGERKORPSGT 1,3-9 EIDSV MORCHSGT 2-13,15 GRIMSVOLLEN 3,5,7-35 HOLLENDERG 1-3,8,12,16,20.,24 JEGERGT 1-6.8,10 J A HIELMSGT 2,4,6-7,9,11, K CHRISTIANSENSV 1-4,6 MATERIALSTYKKET 2,5-6 MOLLERGT P ROSENKRANTZGT 2-9,11-16 PROST LASSENSG 3-10,12,14 RAVNDALSV 1.3.5,7,9 SETESDALSV 34,36.38, ,56 VEKTERG 1-7 WERGELANDSV 1,3.5.7,9.11,13-14, , KOLSBERG EVENTYRV 1-4, ,14,16, ,24, 26,28.30,32,34,36,38 FAGERDALSV 14.16, ,24 FAGERVOLLEN 33 GL FLEKKEROYV 4,6-12,15,17 HELLINGA 1.3 HAAKONSENSV 1-4,6-8,11 KOBBERV 1,3,5-12,14-16,20,22,24 KOLSBERGV , ,20 P GYNTV 2-5,7 TINNHEIV 6-7, MOLLEVANNET KLAPPANE ELISENHOYV ,17.19 ELISENLUND 1-2, FAGERDALSV 2-11,13,15 FAGERVOLLEN 1.3,5.7,9,11,13,15,19,21,23,25, 27,29,31 J LOVLANDSV 1,3,5.7,9,11,13.15 KLAPPANE 1-14 KROSSEV 1-13,15-23,25.27,29,31.33,35,37.39 MARKV 4,6,8,10,12 MOLLEVANNSV 65.67,69,73,75,83,85,87.91,93e ,99,101,103,105,107 SETESDALSV 43,45,47, ,57-59,61 62,64-66,68,70,72, SOLHOLMSV 1-2, ENRUM PARADIS 0706 SULDALEN ENRUM LOKKEV 1-17,19.21,23-25,27,29 PARADISV 1.5-8,10-13,15-16,18,20-25,28, RAVNEDALSV 12-13, , GL MANDALSV 2,4,6,8.12,16,21 GRIMS TORV 3 KROSSEV 59.61,63.65,67 LEDNINGSV 1-4,6,8,10.12 SETESDALSV 71 SULDALSV 4,6, ,14,18,45,1,3-4,6-10, 12-15,17-19,21.23,25,27,41.43,45, KROSSEN DALANE DALANEV ,19, , 27,32.36 SETESDALSV 79,116, ,

18 KOMMUNE KRISTIANSAND 17 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PR OG BEBYGGELSE. GRUNN-TYPE KRETSNR NAVNET PR GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET Av GRUNNKRETSENE OS KVADRATUREN-EG 0801KVADRATUREN SØRVEST 0802KVADRATUREN NORDVEST DRONNINGENSGT 4,8,10.13,15.17,19-20,22,24, 27,30-31,37,41 FESTNINGSG 1,9,11 GRAVANE 1 KIRKEG ,10,13,20 KONGENSGT 1-4,7-8,14,16,18,20, , 28,30,33,63 MARKENSGT ,31 ODDERØYA 0 RADHUSG 2,6,8,10 STRANDPROMENADEN 21 ToLLBODG 2,4,7-10,12,15,19,21-22,26,30,33 VESTRE STRANDGT 4,7-8 OSTRE STRANDGT 3,5-9.11,14,16-17,19, ,27.29,34,38,40,42,44,46 BANEHAVEN 6,8,10,12,16,18 FJELLG 1-2,4,6,8 F JENSENS G ,18,20,26,28,34,36.38 FROBUSDALEN 2-4 GYLDENLOVESGT 1-2,5,7,10,15,17,19,46 H wergelandsgt 1,5-7,9,15,17,19,21,23,27, 29,31,37,41-46, ,55 KIRKEG ,29,31, ,44-48 KRISTIAN 9,12,24,26,29,31,33-34,36-37,39, 42,44,46,48,50 markensgt 23,26,35,37,41-42,44,46-47,50 NYG 1-4,6 RADHUSGT 5,7 SETES DALSV 2.22,24 SKIPPERGT 7,9,12,18,20-21,28,30,32,35-36, 41,45,47,53.55,59 S HEYERDALS G 1,3 ToRDENSKJOLDSGT 2,11,13,15, ,23-25, 27,29,31,33-35,37,39-42,44-47,50.52 VESTRE STRANDG 24,28, KVADRATUREN SØRØST DRONNINGENSG 34,36,38,40, ,54-59,61-62,64-65,69-71,73-74,79,81.85,89,91,95,97, 99 ELvEGT 6,8-9 FESTNINGSGT 4,6 HoLBERGSGT 2-3,5,11-13,16-18,22,24,26 KONGENSGT 32,34-36,40-42,44,48-49,51-52,54, 59, ,73-76 KR0NPRINSENSG 1,4.6-9, ,17-19,25 RRDHUSG 34,44,48,50,54,56.58 TOLLBODG 38,50-,55-56,58,60,62-63,65-67,69, 71,73 ØSTRE STRANDGT 33,35,39,41,43,49,51,56, , KVADRATUREN NoRDØST EGSV 3,5,7 ELVEG 13-17, ,56 FERGEFJELLET 1,3-5,7,9-10,12-16 FEsTNINGSG 24,28.30,32,34.36,50,56 F JENSENSG 49,51,53,55.57,59,61 GYLDENLOvESGT 20,24.29,32,34-35,37.39,41, 43-47, ,55-56,58-59,61-69, ,81,83,85,87,89,91,93 H WERGELANDS G 58, ,71-72,74-78, 80-82,84,86.88,96,98,100,102,104,106,108, 110 HOLBERGSGT 19,21,23,25,27,29-30,32,34,38-43,46,48-50,52,57,62-64 KRISTIAN 41,43,47,49,63,65,67,69-71,73-74, 77-80,82,85,93,99 KRONPRINSENSG 26,28,30-45,49,59,61 LOMSLANDSV ,21,25 RRDHuSG 19,23,27,29,31,33,35,37,41.43,45, 51.53,55.59,61.63,67,69 ST HANSGT 4-8,10.12,14 S GUNDERSENSG 4,6-9,11,13

19 KOMMUNE KRISTIANSAND 18 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET Pg GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0804 KVADRATUREN NORDOST SKIPPERGT 54,56,58,60,62,64-67,72-73,75,77-81,83,85-96,99-104,106, ,111,113,115, 117,119,121,123,125,127,129,131,133 THISTEDAHLSGT 23,25-26 TORDENSKJOLDSGT 54-55,62,75,79,81 OVRE FERJESTED EG-BYSKOGEN DOVREV 1-2,4,6,8,10,14 EG SYKEHUS 0 EG SYKEHUS 0 EGSHAUGEN 1,3,5,7,9 EGSTIEN 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22 EGSV 40,42,44,50-55,57-61,64,66,68,70,72, 74 KROGSTIEN 1,3,5,7,9,11,13,15 KROGV 3,5,7,9,11 SOLBERGV 2-8,10,12 SVARTTJONNV 2-8J10,12,14,16,18 09 LUND -SØDAL 0901 GALGEBERG G SCOTTSV 1-16,18,20,28,30,32,34 GALGEBERGV 1,3-4,6-12,15-29,31 KUHOLMSV 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70, 72,74-76,78,80 PRESTVIKV 1-5,7-9,12,18, HAMREHEIA BERGSTIEN 2,4,6-8,10-12,14-17 E JARLSG 2,8-9,12,14,16,18,22,24,26,30,32 GARTNERV 1,3,5 HAMREHEIA 1-19,21-36,38,40,42,44,46,48,50, 54,56,60,62,64,66,68,70,76,80,82,84,86,88 KUHOLMSV 3-5,7-184,20-21,23-24,26,28,31,34-35,37,39,41,43,45,47,49,51,55,57,59,61 MARVIKV 2,4,6,8,24,34,36 SJOMANNSGT 1-7,9 STEINKLEIVA 1,3,5,7-12,14-16,20,22-25,27, 30,34 VINDMOLLEGANGEN 5-6,8,10,12,14,20,22,24 OSTERV 8,10,14,22, KUHOLMEN FRAMNESV 1-5,7,9,100 KUHOLMSV 63,65,67,69,71,73,75,79,81-90,92-95,97,99, , ,121,127 MARVIKV 92,94,106 RANDESUNDSGT 1-11,13-14 SNORRESGT 1-5,7,11,13,15,17,19,21-24,26,28, 30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 TEGLVERKSV 1-15,17-24,26-.28,30,32-33 TROLLDALSSTIEN 1,7,9,11, VALHALLASØR E JARLSGT 13,27,31,33 FREYASDALSV 1-12,14,16,18 20,22,24,26,28, 30,32 34,36,38,40,42,44,46,48,52,54 GARTNERV 2,4,6 8 J OYDEGARDSV 1-11,13,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,35,37 39,41,43, ,53,55 57,59 LILLEMYRV 2-12,14,16,18 20 MARVIKV 38,40,44,46,48, ,56,58,60, 62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84, VALHALLA MIDT AGDER ALLE 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31 BISPEV 1-12 FREYASDALSV 25,27,29,31,33,35,56,58,60,62, 64,66 HUGINSG 1-4,6 J - OYDEGARDSV 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,61,63,65,67,69,71,73 MARVIKV 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,69, 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95

20 KOMMUNE KRISTIANSAND 19 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PA GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0905 VALHALLA MIDT ODINSGT 2,4,6.11,13,15 ST OLAVSV 2,4 TOBIENBORGV 1,3-13 TORSGT 1-27, ,37,39.41,43,45 VALHALLAG 1-4,6,8-30,32.34, ,42,44, 46,48,50.52,54,56.58,60.62 ØSTRE RINGV 11.13,15.17,19,21,23,25,27,29, 31.33,35,37,39, ,47049, INDUSTRIOMRADET 0907 VALHALLA NORD-KONGSGARD 0908 SOLBYGG 0909 KJEMPEGRAVANE 0910 TOBIENBORG INDUSTRIGT 2,7 KOMMANDORV 1,3, MARINEV 1-12,14 MARVIKV ,113,115 MARVIKV 111 NYE TEGLEVERKSV ,10.12,14.19 TORSGT 32 AGDER ALLE 14,16,18,20,22,24,26.28,30.32, 34 BALDERSG BRAGESV 2,4.6.8,10,12,14 FRIGGSV 2,4,6 HEIMDALSGT 1 IDUNV 1, J OYDEGARDSV 48,50, ,79,81 KONGSGARD ALLE 14,16,18,34.38,40,42,46,48, 50.52,54.56,58 NJORDSV NYE TEGLVERKSV ,54 ODINSGT 8,10,12,14,16-17,19,21,23 ST OLAVSV 6,8, ,16 URDSV ,14,16,20 VIDARSV 1-3 ØSTRE RINGV 55.57,65,67,69 AGDER ALLE 2,4 FRYDENLUNDSV 9,11,15,17, KIRKEV 4-5,12,14,16 KONGSGARD ALLE 2,4,10 MARVIKV 1.5,9,13.15 ODINSG 3.5,7 PARKV 2-4,6 ST OLAVSV 1.3,507,9,11,13,15,17,19 OSTERV 30, ,38,40,42,44,46,48 KJEMPEV 1,5,7.11,13,17,21 KONGSGARD ALLE ,15 ST OLAVSV ,33,39,43.45,47 ØSTERV 50.52, ,64,66,68 BISPEGRA 1 KONGSGARD ALLE 17.19, , , 45,47 ST OLAVSV SIGYNSV 2,4,7 SLEIPNERSV TRYMSV 2-5,7,9,11-12,14-16,18,20,22 OSTERV ,84,86,88 OSTRE RINGV , NEDRE LUND KJOITA 1 KLYNGA 2.5 M THRANESGT 1,3,5,7-18,21 NEDRE LUNDSV 2.4.8,10,12,14.18,20,23 ODDERNESV 6,28, ,36.38,40 0 BENNECHESGT 1-8,10,12 0 BULLSGT 1-4,t-8, ,23 PARKV 5:7-14,16,20,22 P CLAUSSØNSGT 1-3,5,7-13,15,17,19 SKOLEBAKKEN 1-4,608 SOMMERROGT 6,8 TORRIDALSV 1,38,10-22, , UNDERHAUGEN 1,3

21 KOMMUNE KRISTIANSAND 20 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PR GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 0911 NEDRE LUND OSTERV 7o9,11,13,15,17.19,25,27,29,33,35, 37,39 GNR BNR. 1-12,14,16,18,20, ODDEMARKA 0913 FLATEN GIMLEV 30,42,44,46 ODDERNESV 45,47, ,54, ,63 OS TERV 43,47,49,51,53 FLATEN ,16,18,20-28,30 GIMLEV 10,12, ,22-24,26,28 ODDERNESV 1-3,5,7,9,11 13,15,17,19,21,23, 25,27,31,33,35,37 39,41.43 RYTTERGANGEN 1-12,14 TORR I DALSV 38 40,42 44, GIMLEVANG ARENFELDTSV 2-12,15-29,31,33.37,39,41,43, 45,47,49,55 B HOLMSV 1-7,9,11 ESPELUNDSV 2-3,8 GL KIRKEV 1 GIMLEV 1-8,11,17,21 INGERTHASV 1-8 MAJOR LAUDALSV 2-4,6,8-27,29,31,33,35.37, 39 OBLT OMDALSV 2,4,6,8.10 PASKEBJERG 1,5,7 STRANDV 2,4,8-10,12,14 TORRIDALSV 43.45,47,49,51,53,55-57, ,85-88,90,97-98, ,105,108, GIMLEMOEN-JEGERSBERG 0916 KOKLEHEIA-SKAUGO 0917 SODAL GIMLEMOEN 0 JEGERSBERGV 4 GNR. 34 BNR. 1-3 jegersbergv 2 BRINKEN 1-12,14-30,32,34,36,38,40,42,44 KALKV 1-10,12,14,16,18,20,22 KNAUSV 1-12,16,18 KOKLEHEIA 3,5-37,39,41,43,45,47,49,51,53, 55,59,61,63,65,67,69 KVERNV 1-3,5-24,26,28.30 LYNGV 1-8,10 MYRV 2,4,6 RINGLEBEKKV 3-5,9,11-15,17,19,21,23,25,27 SKOGV 1-17 TORRIDALSV 111, , ,124,126 SODAL TERR 1,3,5,7-35,37,39-55,57-59,61,63 TORRIDALSV 121,128,134,136,138,140,142 GNR. 33 BNR KONGSGARD OVRE-GIMLEKOLLEN 1101 NEDRE KONGSGARD 1102 KONGSGARD I-VIGE 1103 BJORNDALSHEIA 1104 VESTRE BjORNDALEN BISPEGRA 2-7,9 OSTERV 92 E SKAKKESV ,19-20,23,25 HERTUG SKULESV 1-3,7,9 HAKON D GODESV 1-19,21,23,25,27,29,31 0 KYRRESV 1-2,4-8,10,12,14 S SLEMBESV 1-11,13 VIGEV 1-3,5-11,13,15, ,24,26,28-31,36 BJ ORN DALSHE IA 1,3,5,10,12-32,34-38, ,47,49 VOLLEBAKKEN 1-5,7-18,20-21,23 STERN/ 79 83,85,87,89,91 BJØRNEBAKKEN 2,7,13,15-18,20-28,30-33,35, 37,39,41,43,45,47 BJORNESTIEN ,19,21,23,25,27,29 OSTERV 59,63

22 KOMMUNE KRISTIANSAND 21 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PR OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PR GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 1105 GIMLEKOLLEN VEST BERGTORASV 71,79 BORGHILDSV 1-44,46-47 HOLDALSNUTEN 1-10,12-15,17-22,24-31,33,37, 39 SIGRIDSV 1-24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 TRETJONNV KONGSGRRD II H SVARTESV 1-14,16,18,20,22 H HARFAGRESV 1-15,17,19.21,23,25,27 0 TRYGVASONSV 2,5-15,1736,38,40,42,44,46, 48,50.52,54,56,58,60,62,64,66,.68,70,72 GNR. 46 BNR. 1-2,4,7,17, GIMLEKOLLEN OST BERGTORASV 1-5,7,9-11, ,28,32,34, 36.50,52,54,56,58 GIMLEKOLLEN 1,3,5,7,9,11,13,15 GYDASV 1-20 HILDSV 1-10,14.16,18,20 KRISTINSV 1-11,13,15-17,19,21-22,25-35,37, 39-44,46,48,50,52,54,56,58 TRETJONNV 47 TYRESV 1-13,15, KONGSGRRD III 1109 BLEGET-FAGERHOLT ASTRIDSV 1-32,34,37,39,41,43,45 BERGLJOTSV 1-6,8-18,20-23,25,2-7 GIMLEKOLLEN 2,4,6,8,10,12 INGRIDSV 3,6,8,10,12,14,16,18 MARGRETESV 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50 RAGNHILDSV 2-4,6,8-13,15,18 SUNNIVASV 8 TRETJONNV 1,5,10-21,23,25,27,29-30,32-37, 40-42,44 ASASV 1-2,4-24,26,28,30,32 GNR. 37 BNR, 55,219,246 GUNHILDS V 2 MAGNUS BARFOTS V 2,4,6,8,10-11,13,17,26,28 SUNNIVASV 5 GNR. 37 BNR. 2,58,76,83,86-91,98-102, , , , , ,136,138, ,147,153,162, ,176, ,185, 238 H GILLES V 1-4,6-13,15,17,19,26,28,40,42, 44,46,48,50,52,58,60,66,68,70 GNR. 37 BNR GREPPESTOLASEN INGEBJORGS V 1,3,5,8,11-13,15-18,22,26,40, 42,44,46, GILL GNR. 35 BNR. 1-4,7-8,15 GNR. 36 BNR. 1 GNR. 37 BNR. 66, STRAY 1201 STRAY-GANGDALEN GANGDALSV 4-8,10-21,23,25-26,28-45,4'7,49-68,70-73,76,78,80,82,84,86,88,92,94,96,98, 100,102 KLEIVA 1-7,9-12,14,16,18,20,22 SETESDALSV 229,231,233, , , , ,251,257,259,261,263,265,277 STRAISMOEN 3,5-6,9-10,13-15,17,19 TOLLFARBAKKEN SETESDALSV ,225,256,258,264,281,285, 289 STRA1SMOEN 20, OVRE STRAY-HOMMEREN HASLEVOLL-EN 2,4-5,8-9,12,14-19,21-22,25-26, 29,31,33 HOMMEREN 4,6-8,10,12,17,23,27,29, , 36-37,39-40,48,52,54,56,60,64,66,70 SAGEBK 1,4,6.8,10-12,15,19,25

23 KOMMUNE KRISTIANSAND 22 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN TYPE KR ETSNR NAVNET PA GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 1202 ØVRE STRAY HOMMEREN SANDBAKKEN 1-12,14,24 SETESDALSV , , de 327,329, ,335, ,345 KULI AV 2-3 6, ,36-40, , ,57, ,67, ,83,85 SETESDALSV 330,332,350,356,370, AUREBEKK RYPESTØL GNR. 21 GNR. 22 BNR. 1,13,15 BNR SKR ASTAD L IAN SPRE D TGNR. 32 BNR 1,3-7, , MOSBY 1301 HAGEN HAUS SPR EDT SPRE D T 1302 ØVRE MOSBY SPR EDT GNR 29 GNR. 30 GNR. 31 BNR ,13,19,21-30 BNR. 1,4,11,20 BNR. 1-3,5,8-12,14,16,19-21 BAKKEN ,14 ELSMOV 1-2,5-21,23-25,28,30-31,33,35 KILEDALEN ,53, ,65.69, RA VNA SV 2,4-6,8.12,14, ,24-26, RISMOEN 1-6, TUTLAMOEN 1.3-4, ,36 VENNESL AV 1-2,4-6,9-12,14, , , , , RAVNASV 38,45, YTRE MOSBY--HØYE IEL IA 3-4,8-11, ,25 KILEDALEN 1-3,5.7.9,11,14-15,21, LEIRDALEN 1,3-12,15 MOSBY R I NGV 1 3,10,14,17, , ,47-49, ,63 64,67,70,76,80,82.88 SAGEBK 19 SETESDALSV , , , , 421,429,433,441,445, , , ,515,517, ,528, , , , ,625,627, , ME STAD. HO I EKLE IV SPR EDT SPR EDT SPR EDT GNR. 23 BNR. 1-3,8 GNR. 24 BNR 1 GNR. 25 BNR. 1 GNR. 26 BNR JUSTVIK 1401 JUSTNES-.DALSVEIEN 1402 JUSTVIK SPR EDT ARNESHEI A DALSV 5, ,28,30,35,39, ,52,54, ,69,72-73,77, , ,100, ,124,130 GNR. 37 BNR 1,3 8-10,13 28,52 95,112, ,159 GROSTØLV 5-12, ,20,24,26 JUSTL IA 1-26,28-42,44,46,48 JUSTVIK 1-2,4 7,10-11,13, ,23,27 JUSTVIKBAKKEN ,12,14 KVASL EV 1-13,15-17,19,21,23,25,27,29,31,33, ,43,45,47,49 GROS TOLV 36,38 BU -HUSHEIA ,16,18,20.22,24.26, 28,30,32,37,40 JARNESHEIA 1.3o5-6,8, ,22-25,27 30, , ,61.65, ,73

24 KOMMUNE KRISTIANSAND 23 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,FORDELT PR OG BEBYGGELSE. GRUNN- KRETSNR NAVNET pg GRUNNKRETSEN TYPE BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 1403 jarnesheia 1404 GROSTOL 1405 EIDSBUKTA KVERNHUSHEIA 1,3-7,9-22,24,26,28,30,32,34, 36,38,40,42,44,46,48,50,52 SKINNERHEIA 4-9,11-23,25-34,36,38,40,42,44, 46,48 GNR. 117 BNR. 1,12 GROSTOLV 40-41,43,50-51,53-54,62,67,75,77, 80-81,89 GNR. 37 BNR. 4,6-7,11,44,135,146,151,161, 165, ALEFJAR 1501 lillefjar 1502 RKLEIV KOSTOL 3-4, ,18,20 24, ,31-33, 42,46 50, ,61,67-69,71,74,78,82,84, 88,90 EfJ lir 1-5,7,9-10,14-16,19,22,25,28-29,33-38,40,44-45,47,53.55,57,59,61,67,71,75,77 GNR. 118 BNR ,9,11,16,18, , GNR. 121 BNR. 1,3-4 GNR. 122 BNR. 1-3,7-8,11 GNR. 123 BNR. 1,3,6,8-14,17-18 GNR. 124 BNR. 1-2,7 GNR. 125 BNR. 1-3,5-6,9-13,24-27 GNR. 126 BNR. 1,10,12 16 TVEIT 1601 HAMRESANDEN- SR.REDT 1602 KJEVIK 1603 DONNESTAD 1604 RYEN 1605 TVEIT-SOLSLETTA BALCHENSV 1-2,4,6-30,32-34,36,38-46,48 BASEFJELLV 1-10,14,16 EKORNV 1,3-6 FJELLV 2-8 HAOSEBERGV 2-10 MONEHEIA 1-32,34,36,38,40-52,54-61,63,65, 67,69,73,75,77-84,86-90,92-93,95,97.'99 0 OMDALS TERR 1-2,4-6,8-9,11,13,15,17 TINGV 1-2,4-6,8,10,12 GNR. 98 BNR. 13,19-20,43,85,91,100,106,173, 177,287,297 GNR. 98 BNR. 1,4-5,7,11-12,15,22,25,27,34, 39,41,44-46,61,79, ,155,166,182,189, 196,272 GNR. 99 BNR. 1,3,6-7,9,11-12,14-17,19-23, ,28-30,33-35,44,48,54,60,73,81,87-88, 92-96,102 KJ EVI KV 2,4,6,14,20,26,30,34 GNR. 100 BNR. 3,5-6,10-15,18-29,31,39-41, 44,53,56-62,64-68,71-72 GNR. 102 BNR. 1 GNR. 103 BNR. 1,3-5 RYENSV 32-35,37-46, SMASL ETT ENE 2,4-8.11,13-15,18,22,24-25, ,34-37,42,44.50,58,60 TOPDALS V 177,179, ,204, ,212 SORGE V 1-6,8-9s14,16,18 20,22,24 RYENSV 1,34-4,7 13,19, TOPDALSV 118,120,122,128,131,133, , 143,150, , , ,178, 182,184 SOLSLETTA 1-2,8-12,14,19-21,25-27,29-31,33-36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,62,64, 68

25 KOMMUNE KRISTIANSAND 24 TABELL 1. OMFANGET AV GRUNNKRETSENE,f-ORDELT PA OG BEBYGGELSE. GRUNN- TYPE KRETSNR NAVNET PA GRUNNKRETSEN BEBYGGELSE OMFANGET AV GRUNNKRETSENE 1605 TVEIT-SOLSLETTA TOPDALSV 233,235,237,239, , ; 268,270,273,275,285,287,289,291, ,306, , , ,326,328,330, , , , ,351, ,357,359, 361,363 TOPDALSV 213,221, , ,234,240, 244,290,292, GNR. 108 BNR. 1,9,15, BOEN-DRANGSHOLT GNR. 104 BNR. 4-7,9,15-16,25,27-29,31-35, 39,41-43,51,53,55,60 GNR. 104 BNR. 5-7,9-10,13,15-16,23,25,27-29,31-35,39,41-43,48,51-53,55,60 GNR. 105 BNR. 1,5-9,1113,15-16,18-22,27, 33,41,45,49-51,55-56, FOSS GNR. 106 BNR. 1-7,9-10 GNR. 107 BNR. 2-8,12 17 HANES-TIMENES 1701 TIMENES NEDRE 1703 HANES VEST 1704 HANESSØR 1705 HANES NORDVEST 1706 HANES NORD-BJØRNDALEN GNR. 66 BNR. 1-3 FRUKTV 3 KIRSEBARV 3-8,10,12-19,21-28,30-32,34,36 MORELLV 4,6,8-13,15-18,20,22 VIGVOLLASEN 8,10,12,14-16,21,23,27,31,33, 35,37,39,43,45,47,49,51,53,55,59,61,63,65, 67,69,73,77,79,85,87,89,91,93 GNR. 63 BNR. 1-2,4-7,14,19,21,24,26-28,34-35,48,51,55-56 BRINGEBARV 4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26, 28,30,32 EPLEV 4,6,8,10,12 FRUKTV 4,6,8,10,12 PLOMMEV 2,4-6 GNR. 62 BNR. 2-4,7,11,14,18 GNR. 63 BNR. 18,151,476 GNR. 64 BNR. 1-4,8,10 GNR. 65 BNR. 1,4,6-7 OVRE BRATTBK 25,27,29,31,33,37,39,41-44,47, 49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73 HAVREV 1-15,17-24,26,28-37,39-40,42,44-46, 48-55,57-66,68,70,72,76,78,80,94,96,102,104, 106,108,110;112,114,116,118, ,130, 132, , ;144 HVETEV 1,3-14,16-34,37,39,41,43,45-47,49, 52,54,56,58,62,64,66,68,70,72,74,76, ,84,86 18 SOM- TORSVIKHEIA 1801 SON SØR FUGLEVIKKL 2,4-12,14,16-31,33-56,59-70,72, 74,82,84,86,88,90 FUGLEVIK TERR 1-2,4-8,10-19,21-26 KJELLEVIKSTIEN 3-6,9,11,13,17,19,21,25,27, 29,31,33,37 KJELLEVIKTOPPEN 1-6,8-11,13-25,27,29-36,40, 42,44,46 KNARREVIKTOPPEN 8,13,15,18,21,24-25,27,32, 37,39,41,43,47,51,53,62 SOMSLIA 1-7 GNR. 57 BNR KORSVIK VEST BEKKEDALEN 3,5-7,9-14,16,18-19,23,27,33 GRUVESTIEN 1,3-5,7-8,11-13,15,17,19,21 KNARREVIKTOPPEN 1,4-7,9-12,14,19,22-23,26, 28-29,34,36,42,44-45,48-49,54,64

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HJARTDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HJARTDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 980 0827 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER HJARTDAL FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1514 SANDE (M.R.) STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1514 SANDE (M.R.) STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1514 SANDE (M.R.) STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKU M E NTASJO N 1980 BYKLE

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKU M E NTASJO N 1980 BYKLE GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKU M E NTASJO N 1980 0941 BYKLE FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1259 ØYGARDEN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1259 ØYGARDEN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1259 ØYGARDEN FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0618 HEMSEDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0618 HEMSEDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0618 HEMSEDAL FORORD Med bakgrunn i det Okende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IBESTAD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IBESTAD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1917 IBESTAD FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1572 TUSTNA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1572 TUSTNA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1572 TUSTNA FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FLATANGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FLATANGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1749 FLATANGER FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1557 GJEMNES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1557 GJEMNES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1557 GJEMNES FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON VAGA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON VAGA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0515 VAGA FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1232 EIDFJORD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1232 EIDFJORD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1232 EIDFJORD FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 VÆRØY STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 VÆRØY STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1857 STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER VÆRØY FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LES1A

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LES1A GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0512 LES1A FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SNÅSA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SNÅSA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1736 SNÅSA FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene os: p1 tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1554 AVERØY

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1554 AVERØY GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1554 AVERØY FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HERØY

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HERØY GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1818 HERØY FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BYSTRE SLIDRE

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BYSTRE SLIDRE GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0544 BYSTRE SLIDRE FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1524 NORDDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1524 NORDDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1524 NORDDAL FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 ÅFJORD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 ÅFJORD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1630 ÅFJORD FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyra

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0621 SIGDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0621 SIGDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0621 SIGDAL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LUSTER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LUSTER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER LUSTER FORORD Med bakgrunn i det Okende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

DOKO M E NTASJO N 1980

DOKO M E NTASJO N 1980 GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKO M E NTASJO N 1980 621 ØRLAND FORORD Med bakgrunn i det Okende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON STEIGEN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON STEIGEN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1848 STEIGEN FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1517 HAREID

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1517 HAREID GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1517 HAREID FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk SentralbyrA

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 RINGEBU

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 RINGEBU GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 0520 RINGEBU FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 SALANGEN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 SALANGEN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1923 SALANGEN FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IVELAND

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON IVELAND GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0935 IVELAND FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0631 FLESBERG

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0631 FLESBERG GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0631 FLESBERG FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BERLEVÅG

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BERLEVÅG GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 2024 BERLEVÅG FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1511 VANYLVEN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1511 VANYLVEN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1511 VANYLVEN FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0622 KRØDSHERAD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0622 KRØDSHERAD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0622 KRØDSHERAD FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pl tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SALTDAL STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SALTDAL STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1840 STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER SALTDAL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SKIPTVET

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SKIPTVET GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0127 SKIPTVET FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LEIRFJORD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LEIRFJORD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1822 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER LEIRFJORD FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 GJESDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 GJESDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1122 GJESDAL FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER. OG TFTTSTFflFR DOKUMENTASJON RENNEBU

GRUNNKRETSER. OG TFTTSTFflFR DOKUMENTASJON RENNEBU GRUNNKRETSER OG TFTTSTFflFR DOKUMENTASJON 1980 1635 RENNEBU FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og 131 tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TOKKE STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TOKKE STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0833 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER TOKKE FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

DOKO M E NTASJO N 1980

DOKO M E NTASJO N 1980 GRUNNKRETSER OG STEDER DOKO M E NTASJO N 1980 SVELVIK FORORD Med bakgrunn i det Okende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrá

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON GAULAR STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON GAULAR STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1430 STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GAULAR FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FROSTA STATISTISK 'SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FROSTA STATISTISK 'SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1717 STATISTISK 'SENTRALBYRÅ KONGSVINGER L FROSTA FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SEL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SEL GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 SEL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå i

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TINN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TINN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER TINN FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1529 SKODJE

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1529 SKODJE GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1529 SKODJE FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 STRYN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 STRYN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1449 STRYN FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyra

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 LENVIK

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 LENVIK GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1931 LENVIK FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TYSFJORD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TYSFJORD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1850 TYSFJORD FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER. DOKUMEFTh:.SJOM 1980 VERRAN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER. DOKUMEFTh:.SJOM 1980 VERRAN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMEFTh:.SJOM 1980 1724 VERRAN FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LAVANGEN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LAVANGEN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1920 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER LAVANGEN FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 SKÅNLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 SKÅNLAND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1913 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER SKÅNLAND FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HOF

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HOF GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0714 HOF FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1223 TYSNES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1223 TYSNES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1223 TYSNES FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pd tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOM ENTASJON OVERHALLA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOM ENTASJON OVERHALLA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOM ENTASJON 1980 1744 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER OVERHALLA FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1523 ØRSKOG STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1523 ØRSKOG STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1523 ØRSKOG STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LØDINGEN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LØDINGEN GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 1851 LØDINGEN FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 0619 11 FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 GAUSDAL STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 GAUSDAL STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 0522 STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GAUSDAL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON. o,,, HVALER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON. o,,, HVALER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 o,,, HVALER FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 SØ R-VARANGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 SØ R-VARANGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKOMENTASJON 980 2030 SØ R-VARANGER FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kouununene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1571 HALSA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1571 HALSA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1571 HALSA FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pl tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1525 STRANDA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1525 STRANDA GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 1525 STRANDA FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON JØLSTER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON JØLSTER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1431 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER JØLSTER FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 11980 ENGERDAL 0434 00 INNHOLD Side Generelt om grunnkretsinndelingen, avgrensingen av tettsteder og re istrering av kirkesogn/kapelldistrikt.. g 3 Spesielle merknader

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON NAAD?1LSE1D

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON NAAD?1LSE1D GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1725 NAAD?1LSE1D FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og p1 tvers av komminegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON MOSKENES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON MOSKENES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1874 MOSKENES FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SELBU

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SELBU GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1664 SELBU FORORD Med bakgrunn î det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyra

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON UTSIRA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON UTSIRA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1151 UTSIRA FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 HOLTALEN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 HOLTALEN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1644 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER HOLTALEN FORORD Med bakgrunn i det okende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TJELDSOND

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON TJELDSOND GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 TJELDSOND FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER LINDESNES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER LINDESNES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER K 1t 1 rt, 1029 LINDESNES FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1211 ETNE

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1211 ETNE GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1211 ETNE FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER. h, fi., i,z! k, :t. ,. s., 447 te HEGEBOSTAD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER. h, fi., i,z! k, :t. ,. s., 447 te HEGEBOSTAD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER h, fi., i,z!, 1, ' Pi, k, :t,. s., k 447 te 1034 HEGEBOSTAD FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LURØY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LURØY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1834 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER LURØY FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON OYER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON OYER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 OYER FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1247 ASKØY

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1247 ASKØY GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1247 ASKØY FORORD Med bakgrunn i det kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON MERÅKER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON MERÅKER STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1711 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER MERÅKER FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 NORD -AURDAL

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 NORD -AURDAL GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 0542 NORD -AURDAL FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 LUNNER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 LUNNER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKOMENTASJON 1980 0533 LUNNER FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pl tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LEIKANGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LEIKANGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 1419 LEIKANGER FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SKiAIt

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SKiAIt GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 980 053 SKiAIt FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER KUME TASJ SIRDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER KUME TASJ SIRDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER KUME TASJ 180 1046 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER SIRDAL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 VAGAN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 VAGAN GRUNNKRETSER OG STEDER DOKOMENTASJON 1980 1865 VAGAN FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HEMNES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON HEMNES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1832 HEMNES FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LYNGEN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LYNGEN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1938 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER LYNGEN FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON ALTA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON ALTA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 2012 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER ALTA FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 TANA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 TANA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER TANA FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 FLAKSTAD

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 FLAKSTAD GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1859 FLAKSTAD FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og pl tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FIORDREISA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON FIORDREISA GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1942 FIORDREISA FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 DONNA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 DONNA STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1827 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER DONNA FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON RØDØY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON RØDØY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1836 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER RØDØY FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON NORD-FRON STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON NORD-FRON STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 0516 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER NORD-FRON FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

DOKO M E NTASJO N 1980

DOKO M E NTASJO N 1980 GRUNNKRETSER OG STEDER DOKO M E NTASJO N 1980 1032 LYNGDAL FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og pl tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0401 HAMAR

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 0401 HAMAR GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 0401 HAMAR FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet. Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1539 RAUMA

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1539 RAUMA GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 1539 RAUMA FORORD Med bakgrunn i det Økende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SAUHERAD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON SAUHERAD STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 0822 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER SAUHERAD FORORD Med bakgrunn i det økende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 BEIARN

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 BEIARN GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1839 BEIARN FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 ØKSNES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 ØKSNES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKOMENTASJON 1980 1868 ØKSNES FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BIRKENES

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON BIRKENES GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 0928 BIRKENES FORORD Med bakgrunn i det o kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene, startet Statistisk

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LEBESBY STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON LEBESBY STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 2022 STATISTISK SENTRALBYRA KONGSVINGER LEBESBY FORORD Med bakgrunn i det okende behovet for statistikk for mindre omrader innen kommunene og på tvers av kommunegrensene,

Detaljer

1246 FJELL. GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980

1246 FJELL. GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 1246 FJELL. GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON 1980 FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre områder innen kommunene og på tvers av kommunegrensene startet Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON MELDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER

GRUNNKRETSER OG TETTSTEDER DOKUMENTASJON MELDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER GRUNNKRETSER OG STEDER DOKUMENTASJON 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER MELDAL FORORD Med bakgrunn i det O kende behovet for statistikk for mindre omrlder innen kommunene og pa tvers av kommunegrensene,

Detaljer