Mai Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20"

Transkript

1 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe nok folk Side 14 Vasskilje for klimaspørsmålet Stort potensial for bedrifter som tenkjer grønt Side 20 Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Analyse og partnarane bak barometeret:

2 Innhald Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane gir status og framtidsutsikter for viktige næringar på Vestlandet. Barometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Analyse og partnarane bak Næringsbarometeret. Publikasjonen blir utgitt to gonger i året - i januar og mai. Barometeret byggjer på ei større bedriftsundersøking. Leiar: Den store utfordringen 3 Oppsummering: Kampen om talenta er utfordring nr. 1 4 Arbeidsmarknaden: Svært låg arbeidsløyse 6 Norsk og internasjonal økonomi: Kapasiteten nærmar seg brestepunktet 8 Framtidsutsikter for 2007: Toppen ikkje nådd 9 Arbeidskraftsbehov og rekrutteringsproblem: Mangelen på arbeidskraft breiar seg 14 Spesialtema om Mongstad: Full fart på Mongstad 16 Spesialtema om ungdom: Arbeid lokkar ungdommen heimatt 18 Spesialtema om klima: Vasskilje for klimaspørsmålet 20 Regionale utviklingstrekk i Hordaland: Størst vekst i Region Vest 22 Regionale utviklingstrekk i Sogn og Fjordane: Vanskelegare å få tak i arbeidskraft 25 Kjelder 27 Foto side 1: Oskar Andersen. Foto under: Adecco. Datagrunnlag Bedriftsundersøkinga for Næringsbarometeret er gjennomført av NAV. Undersøkinga blei gjennomført i februar/mars 2007 og omfattar 1430 bedrifter 905 i Hordaland og 525 i Sogn og Fjordane.

3 Den store utfordringen Stein Klakegg Administrerende direktør Sparebanken Vest Partnarane bak Næringsbarometeret Innovasjon Norge Hordaland Innovasjon Norge Sogn og Fjordane NAV Hordaland NAV Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Sogn og Fjordane Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sparebanken Vest Gjennom Næringsbarometeret tas pulsen på næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Siden konjunkturomslaget for snart fire år siden har pulsen slått stadig hurtigere. Undersøkelsen som denne våren er gjort i de to fylkene indikerer at pulsfrekvensen fortsatt kommer til å være høy. Vi gleder oss over at næringslivet i regionen går godt, og synes faktisk det er litt betryggende at bedriftenes forventninger til sysselsettingsvekst har gått litt ned i forhold til hva som ble uttrykt ved årsskiftet. Med vedvarende høy pulsfrekvens kan konsekvensene for økonomien på sikt bli negative. De gode tidene ble også dokumentert i eksportstatistikken for Eksportverdiene i Hordaland økte med 28 prosent, først og fremst på grunn av prisøkningen for petroleumsprodukter og som følge av økt fiskeeksport. På landsbasis var eksportøkningen 17 prosent. Vestlandet har en internasjonal orientering og fremgangen de siste årene viser at næringslivet har vilje til omstilling. Eksporten fra Sogn og Fjordane vokste samlet med 11 prosent i fjor. Veksten kom særlig innen metaller. Eksportverdien av bearbeidede eller tilvirkede produkter, i all hovedsak metall, økte 20 prosent. Sogn og Fjordanes andel av landets eksport er nesten dobbelt så stor som folketallet isolert skulle tilsi. Det er lite som tyder på at høytrykk og solskinn over næringslivet i vår del av landet kommer til å avta. Etterspørselen etter de varer og tjenester som våre bedrifter tilbyr er voksende. Det gjelder både industriprodukter, energi, fisk, metaller og skip og reiseopplevelser i form av turisme. Vestlandet har en internasjonal orientering og fremgangen de siste år viser at næringslivet har vilje til omstilling, og har kraft og evne til satsing på nye områder. I øyeblikket er derfor produksjonskapasitet den faktoren som begrenser veksten. Samtidig må vi ikke se bort fra at en eventuell særnorsk pris- og kostnadsvekst kan få uheldige effekter. På lengre sikt stilles imidlertid næringslivet i vår region overfor den samme store utfordringen som i landet og i verden for øvrig. I løpet av de siste månedene har FNs klimapanel lagt frem to rapporter som beskriver konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Det er ingen tvil om at vi her står overfor problemer med et helt annet innhold og format enn det som følger av et vanlig konjunkturblaff. Konklusjonene er illevarslende. De følgene vi i de siste årene har sett av stigende temperaturer på jordoverflaten, både i vår del av verden og på andre kontinenter, er bare begynnelsen på hva vi har i vente. FNs klimapanel er tydelige på at premissene for hvordan klimaet vil utvikle seg de neste 30 år allerede er lagt. Klimagassene har svært lang nedbrytningstid. Dette betyr at de kan og vil virke på jordkloden i svært lang tid etter at de har blitt produsert og kommet ut i atmosfæren. Værendringene vil blant annet få konsekvenser for bygging av veier og andre forhold hvor bruk av naturen er sentralt. Derfor må vi både tilpasse oss de klimaendringer som kommer, og samtidig gjøre noe med de skadelige utslippene. Disse må reduseres. Jo raskere vi iverksetter tiltak, desto lavere blir kostnadene. Blant dem som gir oss kunnskap om hva som kommer til å skje og hva vi må gjøre for å redusere de menneskeskapte klimautslippene er forskere fra fremragende fagmiljøer i Bergen. Som finansinstitusjon lever Sparebanken Vest i et skjebnefellesskap med næringslivet i regionen. Samtidig er vi som sparebank i den heldige situasjon at en betydelig andel av våre overskudd blir disponert til allmennyttig virksomhet. Vår visjon er å være en pådriver for nærings- og samfunnsutvikling på Vestlandet. For oss faller det derfor både naturlig og nødvendig å bidra til at regionen kan møte klimautfordringene offensivt. I år kommer således banken gjennom Visjon Vest til å bidra med et tosifret millionbeløp til forskningsinstitusjoner og til andre prosjekter og tiltak som fokuserer på miljøet. Forskning, innovasjon og nyskaping er helt avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. Det er ingen tvil om at risikoen ved ikke å ta klimautfordringene på alvor er betydelig, men for vårt mangfoldige næringsliv innbyr situasjonen fremfor alt til utvikling av teknologi og nye virksomheter som er tilpasset naturens bærekraft. Det er dette den store utfordringen handler om. Stein Klakegg Administrerende direktør Sparebanken Vest 3

4 Oppsummering Kampen om talenta er utfordring nr. 1 Den sterke veksten held fram Bedriftene planlegg å tilsetje fleire medarbeidarar Det er stor mangel på arbeidskraft i bygg og anlegg og industri Fleire regionar slit med nedgang i folketalet og liten tilgang på arbeidskraft 4 Framleis stort behov for arbeidskraft Dei gode tidene held fram, bedriftene veks i rekordfart, og stadig fleire jaktar på arbeidskraft. Den siste bedriftsundersøkinga for Næringsbarometeret viser at næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane planlegg å tilsetje nesten fleire medarbeidarar det neste året. Sjølv om bedriftene har justert ned vekstoverslaga noko frå årsskiftet, er veksten venta å bli mykje høgare enn for eitt år sidan. Den største veksten er venta innanfor bygg og anlegg, industri, varehandel og forretningsmessig tenesteyting. Berre innanfor bygg og anlegg er det planlagt ein vekst på nesten 2400 personar. Det er mangel på arbeidskraft, særleg innanfor bygg og anlegg og industri, derfor blir fagarbeidarar og ingeniørar henta frå utlandet i stadig større volum. Næring Hordaland Sogn og Fjordane Bygg og anlegg Industri Transport og kommunikasjon Hotell og restaurant Bank, finans, eigedom og forretningsmessig tenesteyting Varehandel Offentleg verksemd Andre Sum Tabell 1: Forventa sysselsetjingsvekst kommande år (n = 1430). Kjelde: Næringsbarometeret Fleie bedrifter blir bremsa av mangel på arbeidskraft. Den viktigaste utfordringa i regionen no er å framstå som attraktiv for folk som vil bu og jobbe i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er sett i gang fleire initiativ for å betre omdømmet til regionen, lokke arbeidstakarar frå utlandet og skape arenaer der næringslivet møter ungdom under utdanning. Her har mange av dei regionale partane i arbeidslivet teke ansvar. Kapasitetsutnyttinga nærmar seg brestepunktet Internasjonal økonomi har vore gjennom fleire år med sterk vekst, først og fremst på grunn av ein formidabel produksjonsvekst i Asia og høg etterspurnad blant amerikanske konsumentar. Veksten er venta å halde fram i inneverande år og neste år, men med eit lågare tempo enn i Norsk næringsliv nyt framleis godt av høge råvareprisar på verdsmarknaden og eit lågt rentenivå. Truleg blir 2007 det fjerde året på rad med vekst over trenden for Fastlands-Noreg. Den høge innteninga i næringslivet held fram, sjølv om det ser ut til at pris- og etterspurnadstoppen på norske eksportprodukt er nådd i denne omgang. Veksten på Vestlandet held fram med full styrke Aktivitetsnivået i næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane held fram å auke. Veksten i 2007 er venta å bli endå høgare enn i Svært gode marknadsutsikter gjer at nesten halvparten av bedriftene planlegg å auke omsetninga i år. Det er fleire enn på same tid i fjor. Trass i høgare rente planlegg endå fleire enn tidlegare å investere meir. Behovet for auka kapasitet kombinert med god lønnsemd er nokre av dei viktigaste årsakene. Det er særlig bedriftene innen industri, bygg og anlegg og reiseliv som vil investere meir enn før. Svært låg arbeidsløyse Reduksjonen i arbeidsløysa held fram, og arbeidsløysa er i ferd med å nå eit svært lågt nivå. NAV trur derfor at nedgangen kjem til å flate ut i Ved utgangen av april var det i Hordaland 4346 personar heilt utan arbeid, ein reduksjon på 30 prosent frå april I Sogn og Fjordane var det 795 heilt ledige, ein reduksjon på 26 prosent frå året før. Arbeidsløysa er no 1,9 prosent i Hordaland og 1,5 prosent i Sogn og Fjordane. Fleire bedrifter tener pengar For store delar av næringslivet blei 2006 eit svært godt år, og mange har lagt fram rekneskap med god driftsmargin. 40 prosent av bedriftene i Hordaland og 30 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane ser ut til å få eit høgare driftsresultat i år enn i fjor. Mange moglegheiter på Mongstad Høge investeringar knytte til petroleumsverksemda er ein av forklaringane på dei gode tidene vi er inne i. På Mongstad skal Statoil investere 3 4 milliardar kroner i eit gassdrive kraftvarmeverk med fullskala CO 2 -handtering. Anleggsarbeida har nettopp starta. Etableringa av eit CO 2 -fangstanlegg kan utvikle regionen til eit nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for CO 2 -handtering. Tilførsel av naturgass til Mongstad, med forgreiningar til industriområdet på Sløvåg, kjem òg til å bli svært viktig for industriutviklinga i regionen. Klimautfordringane eit satsingsområde Klimautfordringane står høgt på dagsordenen nasjonalt og internasjonalt. Klima er blitt eit satsingsområde for forskingsinstitusjonar og næringslivet på Vestlandet. Fagmiljøa ved Bjerknessenteret og Nansensenteret i Bergen er av dei fremste på området i Europa. Regionalt blir det satsa millionbeløp for ytterlegare å forsterke forsking og utvikling som kan bidra til å redusere utsleppa av skadelege klimagassar. Det er liten tvil om at klimautfordringane etter kvart kjem til å få konsekvensar for næringslivet på Vestlandet, og det kan vere eit stort potensial for bedrifter som tenkjer grønt. Mange kommunar slit med fallande folketal Den sterke sentraliseringa vi har sett dei siste åra, held fram med full styrke. Det vil seie at mange kommunar, særleg i Sogn og Fjordane, slit med fallande folketal. I 2006 hadde berre Førde, Naustdal og Eid i Sogn og Fjordane ei positiv folketalsutvikling. Det er svært problematisk for næringslivet, som er i vekst, og som får stadig større problem med å skaffe nok arbeidskraft. Utviklinga kan òg hindre at nye bedrifter blir etablerte i distrikta. Leiinga i Elkem Solar, som planlegg ein solarfabrikk i Svelgen, har mellom anna sagt at dei er usikre på om regionen er stor nok til å skaffe fleire hundre arbeidstakarar.

5 Frå den landbaserte arbeidsstasjonen administrerer operatør Vegar Haaland Palantirs IT- & C-løysingar over heile verda. Palantir er den leiande norske leverandøren av spesialiserte data- og kommunikasjonsløysingar (IT & C) for reiarlags- og offshorenæringa. Bedrifta har hovudkontor i Sunnhordland Næringshage. Foto: Oskar Andersen. Lokkar ungdommen heim att Ei stor utfordring for mange utkantkommunar er at ungdom som flytter ut for å ta utdanning, ikkje kjem tilbake. Mange av dei som står overfor yrkesval, har òg mangelfull kunnskap om kva det lokale næringslivet kan by på. Gjennom traineeordningar og betre oppfølging og kommunikasjon med barn og unge under utdanning har kommunane og aktørane i næringslivet teke tak i dette problemet. Mange av initiativa begynner no å vise resultat. - Behovet for auka kapasitet kombinert med god lønnsemd medfører auka investeringar. Hordaland Sogn og Fjordane Primærnæringane Olje- og gassutvinning Industri og bergverksdrift Kraft- og vassforsyning Bygg- og anlegg Varehandel Hotell- og restaurant Transport og kommunikasjon Finansiell tenesteyting Forr.messig tenesteyting, eigedomsdrift Off. forvaltning og anna tenesteyting Uoppgitt Sum Tabell 2: Sysselsette etter arbeidssted. Kjelde SSB. HORDALAND SOGN OG FJORDANE 60 Vår 2006 Vår Vår 2006 Vår 2007 Bedrifter i prosent Bedrifter i prosent Tilsette Omsetning Investeringar Lønnsemd Tilsette Omsetning Investeringar Lønnsemd Figur 1: Forventingsindeks - nettodelen bedrifter som ventar vekst det kommande året samanlikna med forventningane våren 2006 (n = 905). Kjelde: Næringsbarometeret. Figur 2: Forventingsindeks - nettodelen bedrifter som ventar vekst det kommande året samanlikna med forventningane våren 2006 (n = 525). Kjelde: Næringsbarometeret. 5

6 Arbeidsmarknaden Svært låg arbeidsløyse Nedgangen i arbeidsløysa held fram med sterkast reduksjon i Hordaland Mindre arbeidsløyse i alle yrkesgrupper Sterk reduksjon i langtidsarbeidsløysa Innvandrar sakkar akterut, særleg i Sogn og Fjordane Størst reduksjon i arbeidsløysa i Hordaland Nedgangen i arbeidsløysa held fram. Etter ein periode med litt svakare reduksjon, særleg i Sogn og Fjordane, har reduksjonen igjen blitt sterkare. Det er framleis stor etterspurnad etter arbeidskraft. Ved utgangen av april var 4346 personar heilt utan arbeid i Hordaland (1,9 prosent av arbeidsstyrken). I Sogn og Fjordane var det 795 heilt ledige (1,5 prosent av arbeidsstyrken). I første tertial 2007 har talet på heilt ledige i Hordaland gått ned med 30 prosent samanlikna med same periode i fjor, om lag det same som landsgjennomsnittet (29 prosent). Sogn og Fjordane har hatt ein reduksjon på 26 prosent i same perioden. Når vi tek med personar på arbeidsmarknadstiltak, blir nedgangen 27 prosent i Hordaland og 23 prosent i Sogn og Fjordane. Med gjennomsnittleg 1,6 prosent av arbeidsstyrken registrert som heilt utan arbeid hittil i år, er Sogn og Fjordane mellom dei fylka som har lågast arbeidsløyse. Hordaland ligg på landsgjennomsnittet med 2,1 prosent. Arbeidsløysa redusert i alle yrkesgrupper I både Hordaland og Sogn og Fjordane er det nedgang i arbeidsløysa i alle yrkesgrupper. I Hordaland er nedgangen særleg sterk i primærnæringane, i ingeniør og IKT-fag og i industrien. I Sogn og Fjordane er det sterkast nedgang i arbeidsløysa blant leiarar, i bygg og anlegg og innanfor undervisning. Prosent Leiarar Ingeniør og IKT-fag Undervisning Akademiske yrke Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglarar og konsulentar Kontorarbeid Butikk- og salsarbeid Jordbruk/skogbruk/fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrke m.m. -60 Hordaland Sogn og Fjordane Figur 3: Prosentvis endring i talet på heilt ledige frå 1. tertial 2006 til 1. tertial 2007 etter yrkesbakgrunn. Kjelde: NAV. Størst reduksjon i arbeidsløysa i Region Vest og Indre Sunnfjord I Hordaland er det Region Vest som har størst nedgang i arbeidsløysa. Nedgangen er størst innafor industri. Bergen har litt mindre nedgang i arbeidsløysa enn dei andre regionane. Her er det meklarar og Prosent Hordaland Sogn og Fjordane jan. 06 feb. 06 mar. 06 apr. 06 mai 06 jun. 06 jul. 06 aug. 06 sep. 06 okt. 06 nov. 06 des. 06 jan. 07 feb. 07 mar. 07 apr. 07 Figur 1: Prosentvis reduksjon i arbeidsløysa i Hordaland og Sogn og Fjordane i forhold til same månad året før. Kjelde: NAV. Prosent 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Tiltaksdeltakarar Østfold Akershus Oslo Heilt ledige Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Landet Figur 2: Arbeidsledige og deltakarar på arbeidsmarknadstiltak i fylka i prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnitt 1. tertial Kjelde: NAV. 6

7 I begge fylke er det ungdom under 30 år som har størst nedgang i arbeidsløysa. Foto: Oskar Andersen. konsulentar og serviceyrke som har minst nedgang i arbeidsløysa. Elles er det berre mindre forskjellar mellom regionane. I Sogn og Fjordane skil Indre Sunnfjord seg ut med sterkast nedgang i arbeidsløysa. Nedgangen er særleg stor innafor serviceyrke og butikkog salsarbeid. Nordfjord har minst nedgang i arbeidsløysa. Her er det auke i arbeidsløysa i fleire yrkesgrupper. Hordaland Sogn og Fjordane Bergen 28 Nordfjord 21 Hardanger og Voss 33 Indre Sunnfjord 34 Nordhordland 32 Ytre Sunnfjord 23 Sunnhordland 34 Ytre Sogn 29 Region vest 37 Indre Sogn 29 Tabell 1: Endring i arbeidsløysa i prosent frå 1. tertial 2006 til 1. tertial Størst nedgang i arbeidsløysa blant menn i Sogn og Fjordane I Hordaland har kvinner og menn om lag like stor nedgang i arbeidsløysa frå 1. tertial 2006 til 1. tertial 2007 (kvinner 31 prosent, menn 30 prosent). I 2006 hadde kvinner i Sogn og Fjordane ein nedgang i arbeidsløysa på 23 prosent, mens menn hadde ein nedgang på 36 prosent. Forskjellen kjem av at nedgangen i arbeidsløysa var størst i typiske mannsyrke innanfor industri, bygg og anlegg og transport. NAV ventar ikkje ein like stor reduksjon i arbeidsløysa i 2007 som i I 1. tertial 2007 har forskjellen mellom kjønna blitt mindre. Kvinner i Sogn og Fjordane hadde ein nedgang på 23 prosent, mens menn hadde ein nedgang på 28 prosent. Positiv utvikling for unge I Hordaland er det aldersgruppene år og år som har størst nedgang i arbeidsløysa i perioden frå 1. tertial 2006 til 1. tertial Nedgangen er på høvesvis 35 og 34 prosent. Desse gruppene er også dei som frå før hadde høgast arbeidsløyse. Aldersgruppa under 20 år har ein nedgang på 24 prosent, men denne gruppa utgjer berre 4 prosent av dei heilt ledige. I Sogn og Fjordane har aldersgruppa under 20 år ein nedgang på 33 prosent, medan aldersgruppa år har ein reduksjon på 32 prosent. Berre gruppa mellom 30 og 39 år har like stor nedgang ( 33 prosent). I 1. tertial 2007 hadde Hordaland ein reduksjon i arbeidsløysa på 30 prosent, Sogn og Fjordane 26 prosent. Landsgjennomsnittet er på 29 prosent. Innvandrarar sakkar akterut I Sogn og Fjordane hadde innvandrarar frå land utanom OECD ein nedgang i arbeidsløysa på 2 prosent i 1. tertial Innvandrarar frå OECD-land hadde ein nedgang på 27 prosent, medan norske ledige hadde ein nedgang på 29 prosent. Dersom ei slik utvikling held fram, vil innvandrarar utgjere ein stadig større del av dei ledige. Dei fleste arbeidsledige frå land utanom OECD har arbeidd i industri, serviceyrke eller har ingen yrkesbakgrunn. Ein fjerdedel av dei er permitterte. I Hordaland har innvandrarar frå land utanom OECD like stor nedgang i arbeidsløysa som innvandrarar frå OECD-land ( 19 prosent og 17 prosent), men mindre nedgang enn norske ( 33 prosent). Forskjellar mellom fylka når det gjeld arbeidsløyse blant innvandrar, kan både skuldast ulik samansetning av innvandrarbefolkninga og ulik næringsstruktur. Sterk reduksjon i langtidsarbeidsløysa Talet på langtidsledige (over 26 veker) er redusert med 44 prosent i Sogn og Fjordane i perioden frå 1. tertial 2006 til 1. tertial I Hordaland er reduksjonen på 38 prosent. I same periode er talet på korttidsledige redusert med 22 prosent i Sogn og Fjordane og 28 prosent i Hordaland. Auke i stillingstilgangen Frå 1. tertial 2006 til 1. tertial 2007 har Sogn og Fjordane hatt ein auke i stillingstilgangen på 22 prosent, mens auken i Hordaland er på 15 prosent. Dette gjeld stillingar som er lyste ut offentleg gjennom media og NAV. I Hordaland er auken mindre enn i Dette kan dels komme av at stillingstilgangen har komme opp på eit høgt nivå, og dels at bedriftene nyttar andre rekrutteringskanalar. Framleis sterk etterspurnad NAV reknar med at ein framleis sterk etterspurnad etter arbeidskraft vil føre til ytterlegare reduksjon i arbeidsløysa utover i Men fordi arbeidsløysa allereie har kome ned på eit svært lågt nivå, vil nedgangen truleg ikkje bli like sterk som i Artikkelen er utarbeidd for Næringsbarometeret av NAV v/erik Andersen, mai

8 Norsk og internasjonal økonomi Kapasiteten nærmar seg brestepunktet Den internasjonale veksten held fram i 2007 og blir fjerde året på rad med vekst over trend Investeringane aukar i dei fleste bransjane Renta held fram med å stige Petroleumssektoren som investerte for rekordhøge 100 milliardar kroner i 2006, ventar ein vidare vekst. Bildet viser Brage-feltet der Hydro har gjort ein rekkje tiltak for å forlenge levetida. Foto: Norsk Hydro/Helge Hansen. Internasjonal økonomi har vore gjennom fleire år med sterk vekst, først og fremst på grunn av ein formidabel produksjonsvekst i Asia og høg etterspurnad blant amerikanske konsumentar. Veksten er venta å halde fram i inneverande år og neste år, om enn i eit noko lågare tempo enn i Det er først og fremst utsikter til ei nedkjøling av veksten i USA som dempar vekstforventingane i Ein vesentleg usikkerheitsfaktor er i kor stor grad den fallande amerikanske bustadmarknaden kjem til å gi ringverknader for økonomien elles. Det er òg usikkert korleis ein fallande dollarkurs kjem til å påverke den internasjonale handelen og finansmarknadene. Veksten i eurosona har teke seg kraftig opp i 2006, med Tyskland i spissen. Det har vore solid vekst i både produksjon og sysselsetjing, og arbeidsløysa er no lågare enn ho var på toppen av den førre høgkonjunkturen, i Det gir utsikter til auka etterspurnad frå europeiske konsumentar og kan kompensere for noko av nedkjølingsimpulsane frå USA. Inflasjonen er framleis moderat i OECD-området og har falle som følgje av oljeprisnedgangen hausten Amerikanske renter har stabilisert seg og har lege flatt på 5,25 prosent sidan sommaren I marknaden reknar ein med at rentetoppen er nådd for denne gongen. I eurosona har prisstiginga vist ein tiltakande trend, og eurorenta har blitt heva med 1,75 prosentpoeng sidan utgangen av Enno er prisstiginga moderat, men auka tiltru til eit meir markert europeisk økonomisk oppsving tilseier at ytterlegare renteoppgang er mest sannsynleg, både i euroområdet og i andre EU-land. Norsk næringsliv nyt stadig godt av høge råvareprisar på verdsmarknaden og eit lågt rentenivå. Truleg blir 2007 det fjerde året på rad med vekst over trend for Fastlands-Noreg. Den høge innteninga i næringslivet held fram, sjølv om det ser ut til at pris- og etterspurnadstoppen på norske eksportprodukt er nådd i denne omgang. Den auka lønnsemda har gitt sterk investeringsvekst i norsk næringsliv, ikkje minst i petroleumssektoren. I 2007 er investeringsnivåa venta å auke ytterlegare i dei fleste bransjane. Sjølv i petroleumssektoren, som investerte for rekordhøge 100 milliardar i 2006, ventar ein vidare vekst. Oppgangen i næringslivet har saman med låge renter og sysselsetjingsvekst gitt hushalda sterk inntektsvekst og ført til høg vekst i konsum og bustadinvesteringar. Trass i rentetilstramminga den siste tida er det få teikn til at etterspurnaden til hushalda minkar, og det er venta at konsumveksten skal halde seg høg både i år og neste år. Truleg kjem god reallønnsvekst og ytterlegare reduksjon i arbeidsløysa til å vege opp for auka rentekostnader ei stund til. Arbeidsinnvandring og produktivitetsvekst har gitt norsk økonomi ei ekstra vekstevne dei seinare åra. Det er likevel liten tvil om at kapasiteten i norsk økonomi nærmar seg brestepunktet rask auke i ledige stillingar og kraftig stiging i prisane på enkelte innsatsfaktorar, ikkje minst i byggjebransjen, ber tydeleg bod om det. Desse forholda, saman med vedvarande høg gjeldsoppbygging i hushald og næringsliv, har fått sentralbanken til å auke takta i rentehevingane sidan i haust, sjølv om inflasjonen framleis er låg. Truleg kjem renta til å stige vidare til veksten i økonomien viser teikn til å flate ut. Den offentlege utgiftsveksten er òg avgjerande. Farta på den pengepolitiske tilstramminga må likevel avpassast etter kva sentralbankane til handelspartnarane gjer, for å unngå å få ei for sterk krone og tape konkurranseutsette arbeidsplassar. Artikkelen er utarbeidd for Næringsbarometeret av NHO v/kristoffer Hoen og Einar Jakobsen, april

9 Framtidsutsikter for 2007 Toppen ikkje nådd Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke Optimismen er høgare enn på same tid i fjor Eksporten frå Hordaland flatar ut, mens Sogn og Fjordane aukar Bedriftene planlegg høgare investeringar Bygg og anlegg: Ønskjer seg mange fleire medarbeidarar Auka rentenivå og sterk prisstiging på bygningsmateriell dempar ikkje framtidstrua i bygg- og anleggsnæringa. Etter rekordhøg aktivitet i 2006 planlegg bedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane framleis vekst, og marknadsutsiktene er særs gode i begge fylka. Utanom Rogaland er Hordaland det fylket der det blir bygd mest for tida. I januar og februar 2007 blei det sett i gang bygg på til saman kvadratmeter, over 40 prosent meir enn i januarog februar i fjor. Sjølv om det blir bygd stadig fleire bustader, finn vi den største veksten innanfor næringsbygg og offentlege Ingen næringar planlegg å auke sysselsetjinga meir enn bygg- og anleggsnæringa. bygg. Her er aktiviteten 50 prosent høgare enn i I Sogn og Fjordane har igangsetjinga auka med 35 prosent. Halvparten av dei 90 byggog anleggsbedriftene som har svart på bedriftsundersøkinga for Næringsbarometeret, budsjetterer med auka omsetning og lønnsemd i Det er fleire som ventar vekst no enn for eitt år sidan, særleg i Sogn og Fjordane. Det er ingen andre næringar som planlegg å tilsetje fleire enn bygg- og anleggsnæringa. Industri: Industriveksten held fram Den høge aktiviteten i industrien på Vestlandet held fram. Rekordhøg byggjeaktivitet, høge investeringar offshore, gode tider i skipsnæringa og generelt høgt investeringsnivå sørgjer for at pila framleis peiker oppover. Rundt halvparten av dei 355 industribedriftene som er med i under-søkinga, planlegg å auke omsetninga og tilsetje fleire i året som kjem. Det er fleire enn på same tid i fjor. Optimismen er stor i begge fylka, og den største veksten er venta i mekanisk industri, særleg i offshore- og verftsindustrien og i trevareindustrien. Visste du at Hordaland er det fylket som har størst verdiskaping i industrien? Rundt 40 prosent av bedriftene ventar framleis positiv lønnsemdsutvikling. Forventingane er på same nivået som i fjor. Bedriftene i trevareindustrien og den mekaniske industrien har høgast forventingar. Industrien planlegg å auke investeringane, og signala vi no får, tyder på at investeringsveksten blir høgare enn i Energi: Investeringar på 105 milliardar kroner Aldri før har aktiviteten på norsk sokkel vore høgare enn akkurat no. Investeringane i 2006 kom opp i 100 milliardar kroner, 12 milliardar Mange ønskjer polakkar i arbeid REIDUN BREKKE Regiondirektør Adecco Adecco, som i mange år har formidla handverkarar og fagarbeidarar frå utlandet, har opplevd ein sterk auke i pågangen frå næringslivet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Regiondirektør Reidun Brekke kan fortelje at mange ønskjer å rekruttere frå utlandet. Vi har alle dei store selskapa innanfor bygg og anlegg og industri på kundelista. I tillegg er det stadig fleire mindre, lokale selskap som treng hjelp. På ein eigen campus i Polen testar Adecco fagkunnskapen til dei polske kandidatane. Med hjelp frå 20 lærarar frå universitetet i Gdansk blir det gitt norskopplæring i seks veker i tillegg til kurs i helse, miljø og sikkerheit. Vi tek ofte kundane med til campusen, slik at dei kan vurdere kandidatane sjølve, fortel Brekke. Noreg har høg status blant polakkane fordi arbeidsvilkåra er gode her. Pågangen er derfor stor frå polakkar som ønskjer å arbeide i Noreg. Men vi ser at konkurransen er skjerpa. Det er mange land som vil rekruttere frå Polen, samtidig som den økonomiske situasjonen i Polen er blitt betre, seier Brekke. Det nye no er at vi rekrutterer sjukepleiarar frå Polen. Tidlegare har helsepersonell i hovudsak komme frå nordiske land. I samarbeid med universitetet i Gdansk gir vi sjukepleiarane norskkurs i fire månader før vi sender dei til Noreg. Pågangen for å få tak i ingeniørar er enorm. Vi rekrutterer ingeniørar frå India, Tyskland og England, men det blir stadig vanskelegare å skaffe teknisk personell frå utlandet, avsluttar Brekke. høgare enn året før. I 2007 er investeringane venta å vekse til 105 milliardar kroner. Også i 2008 og 2009 er det venta eit svært høgt investeringsnivå. Dei største utbyggingane i 2007 er Ormen Lange og Snøhvit. Det er fleire mindre utbyggingar òg, og ein del prosjekt for å auke utvinningsgraden i eksisterande felt. Det høge investeringsnivået er ei viktig drivkraft bak høgkonjunkturen i Noreg. Det oljerelaterte næringslivet står sterkt på Vestlandet, og ringverknadene er store. Leverandørane markerer seg òg i stadig større grad på den internasjonale offshoremarknaden. Som følgje av aukande etterspurnad ventar fleirtalet av bedriftene innanfor olje- og gassutvinning større omsetning og fleire tilsette i Kraftforsyninga ventar i større grad ei stabil utvikling. 9

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006

St.meld. nr. 23 (2006 2007) Kredittmeldinga 2006 St.meld. nr. 23 (2006 2007) Innhald 1 Innleiing... 5 4.2.1 Innleiing... 43 1.1 Oversikt over meldinga... 5 4.2.2 Retningslinjene for pengepolitikken. 43 4.2.3 Noregs Banks vurderingar av 2 Finansiell

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring

Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Sjølvstendig arbeid innan hovudprofilen Økonomisk styring Rettleiar: Associate Professor Kenneth Fjell Hotellprising by versus distrikt Av Jon Arve Hatlevoll og

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer