Velkommen til landsmøte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til landsmøte 2015"

Transkript

1 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte mai I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti. Sammen skal vi utmeisle viktige saker vi skal kjempe for i tiden som kommer. Vi skal jobbe for å få tillitt til å gjennomføre vår politikk rundt om i det ganske land. Da er det Fremskrittspartiets hjertesaker som skal settes på dagsorden. Jeg gleder meg til å møte deg denne helgen. Det er godt å vite at når vi møtes på landsmøte er det Norges beste politikere fra hele landet som samles. Det er alltid en viktig arena for meg som partileder å møte alle gode FrPere for å utvikle politikk, og å møte gamle kjente og nye talenter. I partiets arbeid med å videreutvikle både egen organisasjon og å gjennomføre mest mulig FrP politikk, er involvering av hele organisasjonen viktig. Årets landsmøte er på mange måter starten på fremtiden. Vi legger nå grunnlaget for fire nye år i fylker og kommuner. Da skal vi fortsette å være positivt sultne, samtidig som vi er realistiske. Vi skal være en pådriver for å skape en enklere hverdag for folk flest. Da må vi se alle de gode sakene vi får gjennomslag for og bygge videre på det grunnlaget med klare og tydelige valgkampsaker. Jeg gleder meg, og er stolt over å kunne ønske deg velkommen til årets landsmøte! Med vennlig hilsen Siv Jensen 1 av 79 1

2 Innholdsfortegnelse 01/15 Landsstyrets innstilling til landsmøtets dagsorden og timeplan 3 01/15 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 8 01/15 Innstilling til mandat og sammensetning redaksjonskomité /15 Mandat for og sammensetning av fullmaktskomiteen 13 01/15 Oversikt over påmeldte delegater og observatører pr /15 Sentralstyrets årsberetning 23 04/15 Stortingsgruppens årsberetning 39 05/15 Revisjonskomiteens beretning 67 06/15 Innkomne forslag - ingen 07/15 Innstilling til endringer i partiets vedtekter 68 10/15 Valgkomiteens innstilling 69 11/15 Resolusjoner av 79

3 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 01.02/15 Landsstyrets innstilling til dagsorden og timeplan Fredag 1. mai 2015: SAK LM 01/ Konstituering og åpning 01.1 Godkjenne innkalling 01.2 Godkjenne dagsorden og timeplan 01.3 Godkjenne forretningsorden 01.4 Valg av Landsmøtedirigenter Landsstyrets innstilling Eva Kristin Andersen Kenneth Svendsen Terje Halleland Vibeke Limi 01.5 Valg av Landsmøtereferenter Landsstyrets innstilling Generalsekretær 01.6 Valg av tellekorps Landsstyrets innstilling 2 tellekorps á 4 som sammensettes av observatører og ansatte HO. 1 3 av 79

4 01.7 Valg av tre personer til å undertegne landsmøteprotokollen Landsstyrets innstilling Johan Aas Arild Birkenes Geir Are Winther Fylkesleder Hedmark Fylkesleder Vest-Agder Fylkesleder Troms 01.8 Valg av redaksjonskomité Landsstyrets innstilling Per Sandberg 1. nestleder Leder Kari Raustein Rogaland Medlem Ronny Berg Finnmark Medlem Silje Hjemdal Hordaland Medlem Hans Andreas Limi Akershus Medlem Harald Tom Nesvik Stortingsgruppen Medlem Atle Simonsen FpU-formann Medlem 01.9 Innstilling fra fullmaktskomiteen v/fullmaktskomiteens leder 2 4 av 79

5 LM SAK 02/ maimarkering 1445 Buss til Ullensaker sentrum maiappeller 1630 Buss til landsmøtehotellet LM SAK 03/ Sentralstyrets årsberetning 03.1 Presentasjon av årsberetningen v/partileder Siv Jensen 03.2 Landsmøtets debatt LM SAK 04/ Stortingsgruppens årsberetning 04.1 Presentasjon av årsberetningen v/parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik 04.2 Landsmøtets debatt LM SAK 05/ Revisjonskomiteens innberetning LM SAK 06/ Innkomne forslag Ev. minnetaler LM SAK 07/ Endringer i partiets vedtekter Presentasjon av innstillingen Landsmøtets debatt og votering Kveldsbuffé i restauranten 3 5 av 79

6 Lørdag 2. mai 2015: LM SAK 8/ Partilederens tale v/partileder Siv Jensen Pause LM SAK 9/ Politisk debatt Generell debatt Lunsj FrP i kommunepolitikken Innledning v/ leder av lokalpolitisk utvalg Terje Søviknes Landsmøtets debatt Kaffepause Oppsummering v/partileder Siv Jensen Kl Møteslutt Kl Kl Aperitiff i Cockpit bar & lounge Festmiddag i Multiarena 4 6 av 79

7 Søndag 3. mai 2014 SAK LM 10/ Valg 11.1 Kontroll av stemmerett 11.2 Valgkomiteens innstilling 11.3 Ev. andre forslag refereres av dirigenten 11.4 Valg og 2. nestleder Tre medlemmer av Sentralstyret Fire varamedlemmer i rekkefølge Statsautorisert eller registrert revisor Tre medlemmer og ett varamedlem til revisjonskomiteen Valgkomité for innstilling til Landsmøtet 2016 LM SAK 11/ Behandle og vedta resolusjoner 13.1 Redaksjonskomiteens innstilling v/redaksjonskomiteens leder 13.2 Landsmøtets behandling og vedtak Lunsj og utsjekk SAK LM 12/ Avslutning av Landsmøtet v/partileder 5 7 av 79

8 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 01.03/15 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 1.0 Om debattens generelle avvikling: 1.1 Talerne retter sine innlegg til dirigenten. 1.2 Taletiden beregnes til tre minutter pr. innlegg bortsett fra oppsatte hovedinnledere og følgende: Partiets leder Første nestleder Andre nestleder Formann i FpU 1.3 Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående innlegg og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn ett minutt. Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 1.4 Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må sørge for at de oppstilte tidsrammer for debattene overholdes. Debattene avsluttes ihht vedtatt timeplan. Gjenstående talere får ikke ordet. Hovedinnleder gis anledning til et siste innlegg. Samlet lengde på dennes hoved- og oppsummeringsinnlegg er angitt i timeplanen. 1.5 Alle innlegg, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen. 1.6 Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger såfremt det ikke klart fremkommer at de taler på vegne av et angitt organ, en komité eller én eller flere fylkesdelegasjoner. 2.0 Om debattene: Tidsrammene for debatter i tråd med timeplan. Tid avsatt til innledere og oppsummering slås fast i timeplan. Partiets leder, første og annen nestleder, samt formann i FpU og FpS har anledning til å ta ordet i alle debatter, og da med en taletid inntil 5 minutter. Taleliste fra delegasjonene til de ulike debattene skal innleveres til sekretariatet på forhånd. Landsmøtes dirigenter fastesetter talerlisten. 1 8 av 79

9 3.0 Om forslag: 3.1 Alle forslag som fremsettes til votering skal være behandlet i Landsstyrets møte 6. og 7. mars 2015 eller innsendt innen de frister som Landsstyret har vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal sendes til Redaksjonskomiteen for vurdering og eventuell votering under eget punkt. Redaksjonskomiteen avgjør suverent hvilke forslag som skal fremmes til Landsmøtets behandling. 3.2 Muntlige forslag som f.eks. begrensning av taletiden eller setting av "strek" for talerlisten, kan settes under votering dersom dirigenten gir sin tilslutning til dette. 3.3 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag. 4.0 Om uttalelser, resolusjoner og partiprogram 4.1 Det er kun delegasjonene som har anledning til å fremme forslag til resolusjoner som skal behandles på Landsmøtet. Referat fra delegasjonsmøtet som vedtok å fremme resolusjonen vedlegges når resolusjonen oversendes eller overleveres sekretariatet. 4.2 Hensikten med uttalelser og resolusjoner er å fastlegge partiets holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes i programmet. Hensikten med en resolusjon kan og være å endre partiprogrammet på områder der flertallet i Landsmøtet ønsker dette. Videre skal resolusjoner bidra til å sette aktuelle politiske saker, av allmenn interesse, på Landsmøtets dagsorden slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. En resolusjon skal munne ut i en anbefaling til Regjeringen, Stortingsgruppen, Sentralstyret eller til våre fylkestings- og kommunestyregrupper. 4.3 Forslag til resolusjoner skal være behandlet på landsstyrets møte 6. og 7. mars, og ha fått tilslutning av minst 1/3 av de stemmeberettigede der, slik at disse kan sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd. 4.4 Landsmøtevalgt redaksjonskomitè kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april Se redaksjonskomiteens mandat for nærmere frister. Landsmøtevalgte redaksjonskomitè er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2015 skal tas til behandling i komiteen eller ikke. Kun forslag som har vært behandlet i komiteen kan fremmes for Landsmøtet i plenum. 4.5 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag til resolusjoner, samt redaksjonskomiteen innstilling til disse. 9 av 79 2

10 5.0 Om votering: 5.1 Dirigenten foreslår voteringsorden og Landsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor ikke vedtektene fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot landsstyrets eller redaksjonskomiteens innstilling og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. Votering skal tidsmessig skje i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak. 5.2 I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 5.3 Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de siste to forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 5.4 Ved personvalg følges valgprosedyren iht. 17 i partiets vedtekter. 6.0 Om dirigentenes arbeid: 6.1 Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsordenen og timeplanen. Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes. Utover dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for Landsmøtet de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 6.2 Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med sekretariatsledelsen og de berørte av en endring. Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg. 10 av 79 3

11 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 01.08/15 Landsstyrets innstilling til mandat for redaksjonskomite 1.0 Sammensetning: Landsstyrets innstilling: Per Sandberg 1. nestleder Leder Kari Raustein Rogaland Medlem Ronny Berg Finnmark Medlem Silje Hjemdal Hordaland Medlem Hans Andreas Limi Akershus Medlem Harald Tom Nesvik Stortingsgruppen Medlem Atle Simonsen FpU/formann Medlem Landsstyret legger til grunn for sin innstilling at de foreslåtte kan gjøre forberedende arbeid frem til landsmøtets votering over redaksjonskomiteens sammensetning og mandat. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at det er landsmøtets endelige valg av redaksjonskomité som gjør endelig innstilling. 2.0 Mandat: Hensikten med resolusjoner fra Landsmøtet er å klargjøre partiets politikk på områder som ikke entydig er dekket av partiprogrammet, eller å endre partiprogrammet på punkter der Landsmøtets flertall finner dette ønskelig. Videre skal resolusjoner bidra til å sette aktuelle politiske saker av allmenn interesse på Landsmøtets dagsorden, slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. Redaksjonskomiteen skal behandle og avgi uttalelse til alle forslag som foreligger til Landsmøtets behandling iht. retningslinjene og fristene i Landsmøtets forretningsorden. I samarbeid med forslagsstiller skal redaksjonskomiteen søke å koordinere, redigere og sy sammen alle forslag til resolusjoner som omhandler samme tema. Komiteen skal gjennomføre drøftelser med forslagsstilleren dersom slike drøftelser kan medføre en positiv anbefaling fra komiteen på det fremsatte forslag av 79

12 Fristen for innlevering av forslag til resolusjoner fremgår av landsmøtets forretningsorden. Komiteen kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen og frem til klokken 18:00 fredag 1. mai, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april 2015, eller som er endringsforslag til allerede utsendte resolusjoner. Komiteen er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2015 skal tas til behandling eller ikke. Redaksjonskomiteen fremlegger sin innstilling til: a) Hvilke forslag som bør vedtas. b) Hvilke forslag som bør forkastes. c) Hvilke forslag som bør oversendes til andre fora i partiet, uten realitetsbehandling i Landsmøtet. Komiteens innstilling til foreslåtte resolusjoner og uttalelser omdeles før møtestart 3. mai Innkomne forslag til uttalelser og resolusjoner omdeles til delegasjonene senest før møtestart på Landsmøtets andre dag. Komiteens innstilling leveres til Landsmøtets sekretariat v/sekretariatsleder, senest lørdag kl av 79 2

13 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 01.09/15 Mandat og sammensetning fullmaktskomiteen Mandat og sammensetning av fullmaktskomiteen Mandat: Fullmaktskomiteen skal kontrollere at delegater og observatører til FrPs landsmøte er lovlig valgt av kompetent organ i partiet. 1. Delegater og observatører fra fylkeslagene skal være valgt på fylkesårsmøtene. Faller noen av disse ut på grunn av lovlig forfall, skal de erstattes av varamenn i rekkefølge, valgt på fylkesårsmøtene, slik det fremgår av fylkesårsmøteprotokollene. 2. Dersom forfallene er så mange at fylkeslagene ikke har nok valgte personer til å fylle opp sine plasser, selv ikke med de valgte varamenn, kan fullmaktskomiteen godkjenne at fylkesstyrene supplerer de årsmøtevalgte delegater/ varadelegater. Det må da foreligge protokoll fra fylkesstyremøtet der valget ble foretatt. 3. Dersom et fylkeslag ikke har sendt inn, eller etter mottatt dispensasjon ikke har tatt med på Landsmøtet de nødvendige protokoller, vil vedkommende fylkeslag miste stemmerett for hele delegasjonen på Landsmøtet. Sammensetning: Kenneth Svendsen (leder) Morgan Langfeldt Hans Andreas Limi Kari Raustein (vara) 1 13 av 79

14 Deltakerliste landsmøte 2015 pr. 17. april 2015 Sentralstyret 1 Siv Jensen 2 Per Sandberg 3 Ketil Solvik-Olsen 4 Anders Anunsen 5 Robert Eriksson 6 Tom Cato Karlsen 7 Sylvi Listhaug 8 Helge André Njåstad 9 Terje Søviknes 10 Harald Tom Nesvik 11 Atle Simonsen Stortingsrepresentanter 12 Sivert Haugen Bjørnstad 13 Jan Arild Ellingsen 14 Jan Henrik Fredriksen 15 Ingebjørg Amanda Godskesen 16 Oskar Grimstad 17 Gjermund Hagesæter 18 Tom E.B. Holthe 19 Morten Ørsal Johansen 20 Tor Andre Johnsen 21 Mazyar Keshvari 22 Kari Kjønaas Kjos 23 Ulf Isak Leirstein 24 Åse Michaelsen 25 Kristian Nordheim 26 Jørund Henning Rytman 27 Roy Steffensen 28 Morten Stordalen 29 Kenneth Svendsen 30 Ib Thomsen 31 Helge Thorheim 32 Bente Thorsen 33 Christian Tybring-Gjedde 34 Erlend Wiborg 35 Morten Wold Regjeringsmedlemmer 26 Solveig Horne 37 Tord Lien 14 av 79

15 FpU 38 Bjørn-Kristian Svedsrud 39 Petter Erik Kalland Mellsom 40 Tristan Dupré 41 Fredrik Juel Hagen 42 Bjørn Siem Knudsen 43 Sara Økland Østfold 44 Leif Eriksen 45 Hans Jørgen Fagereng 46 Håvard Jensen 47 Bjørnar Laabak 48 Ole Johan Lakselv 49 Hanne Therese Myhrer 50 Heidi Liljan Næss 51 Rowena von Ohle 52 Michael Torp 53 Anita Vik Akershus 54 Hans Andreas Limi 55 Ole Jacob Johansen 56 Liv Gustavsen 57 Vibeke Limi 58 Fredrik Johansen 59 Torbjørn Espelien 60 Trond Ellingsen 61 Tom Staahle 62 Ole Joveng 63 Anette Elseth 64 Ole Scheie 65 Arne Hillestad 66 Dag Bjerke 67 Thomas Kristoffer Løkken 68 Arne Körner Haugen 69 Asle Hoel-Knai 70 Jan-Erik Berg 71 Helge William Bråthen Oslo 72 Camilla Wilhelmsen 73 Endre Bodahl 74 Tobias Brändström 75 Henrik N. Gjerding 76 Christel Gunderlach 77 Carl I. Hagen 78 Tone E. Ims Larssen 79 Jan Arild Linja 80 Lene Therese B. Linnemørken 15 av 79

16 81 Peter N. Myhre 82 Lisbeth Natland 83 Egil Nerhovde 84 Toril Charlotte Ulleberg Reynolds 85 Kai-Morten Terning 86 Lars Petter Solås 87 Robert Wennerstrøm 88 Andreas Svoor 89 Ingvild Smines Tybring-Gjedde 90 Siri Ulleberg 91 Ombir Upadhyay Hedmark 92 Johan Aas 93 Katrine Aurland 94 Ida Marie Bredvold 95 Per Roar Bredvold 96 Frank A. Buen 97 Kjell Arne Hanssen 98 Hege Jensen 99 Svetlana K. Johnsen Oppland 100 Olaf Nils Diserud 101 Wenche Kristin H. Almestrand 102 Harald Eivind Bakke 103 Geir Fauchald 104 Mona Lillegård 105 Arne Egil Marsteintredet 106 Norodd Jemtland Moen 107 Jøran Ødegaard Buskerud 108 Morgan Langfeldt 109 Eilev Bekjorden 110 Tone Heimdal Brataas 111 Jon Engen-Helgheim 112 Knut Gjerde 113 Magnus Herstad 114 Odd G. Mortensen 115 Ole Hovengen 116 Lavrans Kierulf 117 Rikard Gaarder Knutsen Vestfold 118 Frode Gaasland Hestnes 119 Vidar Andersen 120 Knut Anvik 121 Ingar Eikbråten 122 Anette O. Røren Hem 16 av 79

17 123 Ole Trygsland Hoelseth 124 Per Manvik 125 Marianne Nergård Telemark 126 Gry-Anette Rekanes Amundsen 127 Bård Hoksrud 128 Svein Martin Bergene 129 Andrei Skårdal 130 Karianne Hansen 131 Harald Kinck 132 Mats Eirik Pettersen Aust-Agder 133 Anders Kylland 134 Åshild Bruun-Gundersen 135 Arne Gundersen 136 Silje Haugli 137 Torbjørn Nilsen Vest-Agder 138 Arild Birkenes 139 Alf Erik Andersen 140 Unni Nilsen Husøy 141 Anju Chaudhary Manneråk 142 Gisle Meininger Saudland 143 Magne Hundsbedt 144 Lars Tjelland Rogaland 145 Kari Raustein 146 Susan Borg 147 Stein Flom-Jacobsen 148 Mats Danielsen 149 Anita Egeli 150 Tore Andreas Haaland 151 Terje Halleland 152 Svein Erik Indbjo 153 Tore Bernhard Kallevig 154 Torunn Austdal Rasmussen 155 Kenneth Lodden 156 Kristoffer Harald Nagell-Dahl 157 Sissel Stenberg 158 Nina Ve Sæbø 159 Bertha Kristine Veggeberg 17 av 79

18 Hordaland 160 Gustav Bahus 161 Torkil Åmland 162 Sigbjørn Framnes 163 Silje Hjemdal 164 Renate Møgster Klepsvik 165 Silje Nesheim 166 Helena Halkidis 167 Christoffer Thomsen 168 Stig Abrahamsen 169 Tor Woldseth 170 Janne-Judith Sandnes 171 Anita Garlid Johannessen 172 Rune Teikari 173 Rosalind Fosse 174 Alf Terje Mortensen 175 Eiler Macody Lund 176 Magne Djuvik Sogn og Fjordane 177 Lars Svein Drabløs 178 Frank Willy Djuvik 179 Marita Gunn Aarvik 180 Rita Navarsete 181 Kristine Lie Møre og Romsdal 182 Frank Sve 183 Åge Austheim 184 Cine Finstad Austnes 185 Kåre Fjørtoft 186 Margareth Hoff Berg 187 Atle Istad 188 Geir A. Stenseth 189 Arne Hoem 190 Anita Hjelvik Sætremyr 191 Jan Steinar Engeli Johansen Sør-Trøndelag 192 Roy Angelvik 193 Jomar Aftret 194 Maria Alseth 195 Morten Ellefsen 196 Mats Ulseth Ramo 197 Kristian Dahlberg Hauge 198 Roy Michelsen 199 Lill Harriet Sandaune 200 Gunnar Singsaas 201 Tom Skare 202 Marthe Helen Småvik 18 av 79

19 Nord-Trøndelag 203 Einar Almås 204 Leif Arne Hafstad 205 Tore Kristiansen 206 Bjørn Emil Nesset 207 Stein Arve Torgnesøy 208 Kristoffer Vikan Nordland 209 Jonny Gulbrandsen 210 Kari Storstrand 211 Kyrre Grotnes 212 Frank Johannessen 213 Bjørn Terje Nilssen 214 Dagfinn Olsen 215 Vidar Solheim 216 Ronny Sortland 217 Rudi Helmersen 218 Magne Karstein Vik Troms 219 Geir Are Winther 220 Per-Willy Amundsen 221 Kristian Eilertsen 222 Hanne CS Iversen 223 Ole M. Johansen 224 John Karlsen 225 Line Miriam Sandberg Finnmark 226 Ronny Berg 227 Odd Erling Mikalsen 228 Arne R Myrseth 229 Johnny Olaussen 230 Odd Eilert Persen 231 Bengt Rune Strifeldt Partiets generalsekretær 250 Finn Egil Holm Sekretariatsleder i Stortingsgruppen 251 Per Kristian Solbakk Observatør Sametingsgruppen 252 Aud Helene Marthinsen 253 Arthur Tørrfoss Observatør FpU 254 Andre Bråthen 19 av 79

20 Observatør FpS 255 Hans Høegh Henrichsen 256 Inger Marie Ytterhorn 257 Arve Wiborg Observatør Østfold 258 Kjersti Bakker 259 Agnes Serine Antonsen Bossum 260 Frederikke Stensrød Observatør Hedmark 261 Dag Martin Bakken 262 Erling Behrens 263 Per Trond Steen Observatør Oppland 264 Svein Erik Sørensen Observatør Buskerud 265 Karsten Ekeren 266 Christoffer Pederssen Observatør Vestfold 267 Solveig Bagås 268 Øystein Lauritzen Observatør Telemark 269 Jan Pieter Flølo 270 Adrian Ness Løvsjø 271 Mogens Iversen Observatør Aust-Agder 272 Edward Terjesen 273 Mariann B. Slettene Observatør Vest-Agder 274 Theodor Helland Observatør Rogaland 275 Hayley Anita Henriksen 276 Kristoffer Birkedal Observatør Hordaland 277 Ragnar Tyssebotn 278 Linda Grundtvig 279 Christian Emil Haugen 20 av 79

21 Observatør Sogn og Fjordane 280 Idar Kollsete Observatør Møre og Romsdal 281 Anbjørn Frislid Observatør Sør-Trøndelag 282 Bjørg Reitan Bjørgvik 283 Jørgen Selliseth 284 Grethe Enlid Observatør Nord-Trøndelag 285 Astrid Nordahl 286 Stein Tore Wolff 287 Tommy Skatland Observatør Nordland 288 Janne Ellingsen 289 Robert Sivertsen Observatør Troms 290 Bente Bjørnås 291 Tom Erik Forså 292 Ida Gårseth Hov Observatør Torrevieja 293 Odd Furuseth Inviterte gjester Eivind Eckbo Margaret Th Eckbo Eli Engum Hagen Hans J Røsjorde Kirsten Røsjorde Hans Frode Kielland Ashmyr Per Ove Width Ansatte hovedorganisasjonen Øistein Lid Erland Vestli Børge Sandnes Marianne Nordli Helge Fossum Espen Teigen Farida Amin Øystein Andreassen Bjørn Inge Bergestuen Inge Bjørnebekk 21 av 79

22 Chim Kjølner Ellen Eriksen Anne Marie Fiksdal Jørn Kyle Finnesand Arne Rune Gjelsvik Anne Grethe Hauan Sten Erik Holljen Knut Gunnar Larsen Arild Lind Svein Alfred Nilsen Stian Storbukås Inger Ulvung Heidi Torseth Rolf Pinås Ansatte stortingsgruppen Espen Espeset André Melchior Larssen Ida Krag Kristian P. Larsson Erik Tørrissen Brage Baklien Thor Magne Bostad Hårek Hansen Lone Kjølsrud Per Christian Krogh Tone Iren Lijeroth Glenn Simon Nerdal Julia Brännström Nordtug Hans Morten Vardøy Kjell Tore Wirum Bente Dagslet Beate A Holland Statsekretærer og rådgivere i regjeringen Paal Bjørnestad Jon Georg Dale Jørgen Næsje Himanshu Gulati Cecilie Brein-Karlsen Vidar Brein-Karlsen Jøran A. Kallmyr Hanne Maren Blåfjelldal Petter Kvinge Tvedt Ulrikke Holmøy Ronny Røste André Kolve Elnar Remi Holmen Reynir Johanesson 22 av 79

23 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 03/15 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning gjelder fra april 2014 til mars Sentralstyret vil understreke viktigheten av organisasjonens kontinuerlige arbeid for å påvirke norsk politikk. Sentralstyret ønsker å påpeke at partiets første år som regjeringsparti har medført mindre fokus på organisasjonsbygging enn tidligere. Sentralstyret er imidlertid fornøyd med å kunne rapportere om en positiv utvikling i rapporteringsperioden på flere områder. Det påpekes at bygging av organisasjonen vil være viktig på veien til det forestående fylkes- og kommunevalget. Hovedtrekkene i rapporten viser at det er et høyt aktivitetsnivå i Hovedorganisasjonen, innenfor tilgjengelige ressurser. Sentralstyret gleder seg over et stort engasjement i organisasjonen rundt viktige politiske vedtak, og at partiet for første gang sitter i regjering. Dette har satt partiet i førersetet av norsk politikk for å sikre viktige politiske saker partiet har kjempet for i over 40 år. For første gang har partiet gjennom en hel beretningsperiode vært del av en regjering. Sentralstyret vil slå fast at Fremskrittspartiet bidrar til en enklere hverdag for folk flest. Dette gir et godt utgangspunkt når partiet skal inn i valgkamp for å sikre ytterligere politiske gjennomslag i flere av landets kommuner og fylkeskommuner. Sentralstyret ønsker å minne om at til grunn for at partiet har kommet så langt ligger en strategi hvor det har vært et samlet Fremskrittspari som har vært involvert og arbeidet for å fremme partiets politikk. Arbeidet med å ruste organisasjonen for å synliggjøre partiets politikk og arbeid er av avgjørende betydning for å skape vekst for partiet i tiden som kommer. Partiet følges nøye av konkurrenter, organisasjoner, media og befolkningen. Det kritiske søkelys som rettes mot oss vil på ingen måte avta i årene fremover. Arbeidet med å sikre en seriøs, ansvarlig og grundig fremtoning, både i det offentlige og private rom, må derfor fortsette med uforminsket styrke. Det har vært stort fokus på å videreutvikle partiets kommunikasjon med medlemmer og velgere. Dette er ikke minst viktig i en tid der medlemsrekruttering er mer krevende. Mange ulike kommunikasjonsplattformer skaper utfordringer og muligheter. Vår evne til rask intern kommunikasjon blir stadig viktigere. I den anledning er den vedtatte strategien sentral for å bygge identitet og eierskap til partiets mål og posisjonering i det politiske landskapet. Sentralstyret vil takke medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte for den gode innsatsen som er vist i hele partiet gjennom det siste året av 79

24 Innhold Innledning og sammendrag... 1 Sentralstyret og sentrale organer... 3 Sentralstyrets sammensetning... 3 Sentrale organer... 5 Politisk status... 7 Fremskrittspartiet som regjeringsparti... 7 Status og veien videre for Fremskrittspartiet... 9 Organisasjonsstatus Fremskrittspartiets ungdom (FpU) Utvalg Fremskrittspartiet Senior (FpS) Sentralstyrets redaksjonskomite Kunnskaps- og familieutvalget Lokalpolitisk utvalg Organisasjonsutvalget av 79

25 Sentralstyret og sentrale organer Sentralstyrets sammensetning Under landsmøtet på Clarion Hotel Airport Gardermoen i perioden mai 2014 ble følgende valg foretatt til Sentralstyret. Leder Siv Jensen 2 år Sentralstyremedlem Tom Cato Karlsen 2 år Sentralstyremedlem Anders Anundsen 2 år Sentralstyremedlem Terje Søviknes 2 år 1. varamedlem Mazyar Keshvari 1 år 2. varamedlem Karianne Hansen 1 år 3. varamedlem Terje Halleland 1 år 4. varamedlem Erlend Wiborg 1 år Ved beretningsperiodens utløp hadde Sentralstyret slik sammensetning. Partileder Siv Jensen 1. nestleder Per Sandberg 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen Sentralstyremedlem Sylvi Listhaug Sentralstyremedlem Robert Eriksson Sentralstyremedlem Helge A. Njåstad Sentralstyremedlem Tom Cato Karlsen Sentralstyremedlem Anders Anundsen Sentralstyremedlem Terje Søviknes Stortingsgruppens representant Harald Tom Nesvik FpU formann Atle Simonsen Observatør, FpS leder Hans Høegh Henrichsen 3 25 av 79

26 1. varamedlem Mazyar Keshvari 1 år 2. varamedlem Karianne Hansen 1 år 3. varamedlem Terje Halleland 1 år 4. varamedlem Erlend Wiborg 1 år Det er i beretningsperioden avholdt seks møter i Sentralstyret og samlet to møter i Landsstyret. Protokoller fra Sentralstyrets møter er sendt medlemmer av Landsstyret i tråd med partiets vedtekter av 79

27 Sentrale organer Arbeidsutvalget Sentralstyret valgte i sitt konstituerende møte 23. juni 2014 følgende arbeidsutvalg: Partileder Siv Jensen 1. nestleder Per Sandberg 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen Medlem Tom Cato Karlsen Medlem Atle Simonsen 1. varamedlem Helge A. Njåstad 2. varamedlem Sylvi Listhaug Revisor Statsautorisert revisor: Erik Olsen, RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Revisjonskomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Gunnar Bakke Leif Eriksen Kenneth Svendsen Camilla Wilhelmsen Komiteen avga sin innstilling i møte 8. april Det vises til komiteens innstilling, i det Sentralstyret for øvrig vil bemerke at det har vært god økonomistyring i perioden. Valgkomité Landsmøtet 2014 fattet slikt vedtak om valg av valgkomité Landsmøtets valgkomité 2015 skal bestå av fem medlemmer to varamedlemmer. Sentralstyret gis i oppdrag å oppnevne ett medlem som får i oppdrag å sammenkalle komiteen til konstituering. De øvrige fire medlemmer ved at hvert av de fire fylkene som oppnådde best prosentvis oppslutning ved Stortingsvalget 2013 oppnevner ett medlem hver. Videre oppnevnes to varamedlemmer av de fylkene som deretter oppnådde best prosentvis oppslutning ihht. ovennevnte. 27 av 79 5

28 Med bakgrunn i dette har valgkomiteen bestått av: Sentralstyret Tom Cato Karlsen Møre og Romsdal FrP Frank Sve Østfold FrP Leif Eriksen Troms FrP John Karlsen Vestfold FrP Frode G. Hestnes 1. vara Telemark FrP Gry-Anette Rekanes 2. vara Nordland FrP Kjell Børge Freiberg 6 28 av 79

29 Politisk status Sentralstyret er tilfreds med at Fremskrittspartiet er en sentral aktør i norsk politikk, og at partiet bidrar som regjeringsparti i styringen av landet. For Fremskrittspartiet er det sentralt å gjennomføre partiets politikk, og Sentralstyret er fornøyd med å kunne konstatere at Fremskrittspartiet skaper en enklere hverdag for folk flest. I anledning arrangementer hvor partiet har hatt egenregi, så som fylkesårsmøter, landsstyre, høstkonferanse, landsmøte samt regionale konferanser, har det vært et stadig fokus på systematisk arbeid for å synliggjøre politiske vedtak. Dette er viktig for å kunne sette en aktiv politisk dagsorden. Som videreføring av dette har det vært viktig for partiet å modernisere arbeidet. Dette har partiet gjort ved blant annet å sette ned kunnskaps- og familieutvalg og lokalpolitisk utvalg med klare mandater for videre utvikling og aktive innsalg av mediesaker for å sette dagsorden, samt skape debatt om viktige problemstillinger både innenfor skole- og utdanningspolitikk, familiepolitikk og lokalpolitiske utfordringer. Fremskrittspartiet som regjeringsparti Norsk politikk, med Arbeiderpartiet i spissen, har alt for lenge vært preget av reguleringer, gruppetenkning og formynderi. Siden starten av 1970-tallet har Fremskrittspartiet vært motvekten og utfordreren, og forsvart den vanlige mannen i gata. Fremskrittspartiet har våget å utfordre strukturer og vedtatte sannheter basert på elitens byråkratiske systemer. Etter en 40 år lang reise med kritikk og fordømmelse fra samfunnseliten, LO-pampene og systemforherligere er Fremskrittspartiet nå i regjering for å skape en enklere hverdag for folk flest. Fremskrittspartiet skal være med i regjering for å gjennomføre politikken velgerne har gitt sin tillitt til. Vi skal prioritere folk flest sin frihet og trygghet i deres egen hverdag. Sentralstyret vil slå fast at det i tiden som kommer vil være viktig å sikre ytterligere gjennomslag for Fremskrittspartiet i regjering. FrP skal være et utålmodig parti, som har et kontinuerlig fokus på å gjennomføre viktige samfunnsendringer som skaper en enklere hverdag for folk flest. Sentralstyret er tilfreds med at organisasjonen synes å sette dette i høysetet i det daglige arbeidet partiet gjør. Likevel er Sentralstyret glad for å kunne konstatere at partiet allerede etter kun om lag halvannet år i regjering har gjennomført og er i god gang med å følge opp paritets valgkampsaker fra Blant annet kan det nevnes: FRIHET Frihet er den mest grunnleggende verdien vi har. Frihet betyr at vi står opp for grunnleggende verdier som ytringsfrihet og eiendomsrett. Arbeiderpartiet har innført mange meningsløse forbud og 29 av 79 7

30 påbud. Vi mener du selv vet best hvordan du skal leve ditt eget liv. Derfor ønsker vi å fjerne særnorske forbud og påbud, og kutte unødvendig byråkrati. Slik har vi skapt en enklere hverdag: - Forenklet krav til nye leiligheter som kan redusere prisen med opp til kr Senket skatte- og avgiftstrykket for folk flest og bedrifter med 12,5 milliarder. - Fjernet arveavgiften. - Redusert bilavgiftene. - Satt i gang en reform for å fjerne unødvendig byråkrati, slik at penger kan brukes på de viktigste oppgavene. - Forenklet plan- og bygningsloven. - Fjernet forbud mot proffboksing og poker. - Fjernet en rekke unødvendige skjemaer. - Satt strenge krav til NAV om å sette brukerne i sentrum, fjernet skjemaer og redusert saksbehandlingstid. - Frikortgrensen er økt til kr. TRYGGHET Alle har krav på en trygg hverdag. Arbeiderpartiet har ikke hatt nok fokus på å bekjempe hverdagskriminalitet. FrP i regjering prioriterer synlig politi, og sikrer en strengere og mer rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Slik har vi skapt en tryggere hverdag: - Lansert politireform for å øke nærheten til politiet og sikre mer synlig politi hvor folk flest bor ulovlige innvandrere skal tvangsreturneres i Det opprettes lukket mottak på Trandum for å returnere ulovlige innvandrere. - I 2014 var det nedgang i asyltilstrømningen til Norge som følge av streng asylpolitikk. - Styrket politiet med hundrevis av politistillinger. - Det opprettes over 300 soningsplasser for å få ned soningskøene. - Langt raskere behandlingstid av asylsøknader. Dette har frigitt 500 plasser på asylmottak og spart 70 millioner kroner. - Styrket påtalemyndigheten for å få ned behandlingstid av saker og sette kriminelle i fengsel. SKOLE Vi mener en god skole er en forutsetning for fremtiden. Da må vi i motsetning til Arbeiderpartiets gjennomsnittsskole sette eleven i sentrum, og sørge for at skolehverdagen gir læring. Skolen skal være et sted for å lære. Hver enkelt elev og deres foreldre skal ha valgfriheten til å velge den skolen som passer best. Slik har vi skapt en enklere skolehverdag: - Norske elever skal lære mer. Derfor har vi satt i gang et stort løft med etter- og videreutdanning for over lærere barn oppgir at de mobbes på skolen. Dette har vi nulltoleranse for, og prøveprosjekt med mobbeombud er i gang. - Satt i gang tiltak for kompetanseheving hos yrkesfaglærere. 30 av 79 8

31 - Økt lærlingtilskuddet med kr per kontrakt og opprettet stimuleringstilskudd for at flere yrkesfagelever skal kunne fullføre utdanningen. - Mer åpenhet i skolen ved å gjøre nasjonale prøver lett tilgjengelige for foreldre og elever. - Satt i gang med å forskriftsfeste elevenes rett til å evaluere undervisningen. - Sterk satsing på realfag. SAMFERDSEL God infrastruktur er noe av det viktigste i vårt samfunn, og FrP vil gjøre det til en konkurransefordel. Arbeiderpartiet har forsømt infrastrukturen og pådratt Norge et stort vedlikeholdsetterslep. Folk flest har rett på å kunne bevege seg raskt og trygt mellom bolig, arbeid og fritidsaktiviteter. Slik har vi skapt en enklere hverdag: - Økt fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. - Økt samferdselsbevilgningene med over 7 milliarder kroner. - For første gang på tiår reduseres vedlikeholdsetterslepet i samferdselssektoren. - Opprettet infrastrukturfondet med 70 milliarder kroner i kapital. - Sikret en tryggere trafikk ved å øke kontroller av tunge vogntog ved grenseovergangene. - Betydelig satsing på jernbane og intercity. Status og veien videre for Fremskrittspartiet Det vises til at partiet som følge av strategien lagt av organisasjonen oppnådde sitt 3. beste valgresultat noensinne med 16,3 prosent oppslutning. Videre hadde man samlet et resultat i kommunevalget 2011 på 11,4 prosent. I løpet av rapporteringsperioden har det vært en rekke ulike meningsmålinger som viser at partiet har en viktig oppgave i arbeidet med å stadfeste ønsket posisjon i det politiske landskapet. Etter at partiet kom inn i H/FrP-regjeringen i oktober 2013 har partiet hatt betydelige gjennomslag innenfor partiets hovedsaker. I stor grad har man ikke oppnådd optimal synliggjøring overfor velgerne av de viktige gjennomslagene som allerede er iverksatt, eller som er under utarbeidelse. Sentralstyre vil med dette bemerke at det partiet har et potensial i å synliggjøre partiets identitet gjennom arbeidet partiet gjør i regjering. Dette har i den siste delen av beretningsperioden vært i fokus for Sentralstyret. Høstkonferansen var en viktig møtearena for partiets medlemmer, tillits- og folkevalgte og hadde om lag 450 deltagere. Konferansen bar sterkt preg av entusiasme rundt partiets viktige arbeid, har i arbeidet med å forbedre partiets arbeid med synliggjøring og forankring vært en viktig milepel. Videre har det vært viktig for Sentralstyret å møte både medlemmer, tillits- og folkevalgte og velgere i større grad i tilknytning til sin virksomhet. Derfor har Sentralstyret avholdt vellykkede arrangementer i Stavanger og i Bodø, hvor også Landsstyret gjennomførte sitt møte 7. og 8. mars av 79 9

32 I denne forbindelse vil også Sentralstyret uttrykke tilfredshet ved at så mange lokallag deltok i partiets felles standsdag 7. mars Dette engasjementet er et godt utgangspunkt for arbeidet som skal gjøres i forbindelse med den forestående fylkes- og kommunevalgkampen. Veien mot fylkes- og kommunevalgkampen 2015 Arbeidet frem mot fylkes- og kommunevalgkampen 2015 handler om å bygge videre på Fremskrittspartiets gode politikk. Det er viktig å skape troverdighet til partiets løsninger og kandidater. I en lokalvalgkamp er innsatsen i fylkes- og lokallag sin innsats av stor viktighet, samtidig som det er viktig at partiet bygger sitt arbeid på en felles profil og politisk grunnlag. Sentralstyrets arbeid med å legge til rette for en god valgkamp for Fremskrittspartiet baserer seg på en omfattende strategiprosess i forkant av stortingsvalget i 2013, samt som en oppfølging av evalueringen av denne. Basert på partiets hovedsaker og strategigrunnlag vil Sentralstyret legge til rette for en god valgkamp i Valgkampen 2015 vil være en krevende valgkamp, og Sentralstyret bemerker at denne vil være den første for partiet som regjeringsparti. Organisasjonsstatus Partiet har over mange år hatt stort fokus på organisasjonsbygging, samt implementering og opprettholdelse av en god organisasjonskultur. Dette gjør at organisasjonen i det alt vesentlige fungerer godt. Sentralstyret vil likevel peke på at partiets første år som regjeringsparti har medført et noe mindre fokus på organisasjonsbygging enn tidligere. Det er viktig at hele organisasjonen har fokus på det gode arbeidet med bygging av organisasjonen. Pr. 31. desember 2014 har partiet betalende medlemmer, mot pr (tallene vil kan bli justert i tråd med tertialrapporten til landsstyrets møte 7. og 8. mars) Sentralstyret konstaterer at det har vært en negativ medlemsutvikling i perioden. Det er derfor sentralt for Sentralstyret å presisere viktigheten av en solid medlemsmasse som bidrar i organisasjons- og politikkutviklingen, herunder i den forestående fylkes- og kommunevalgkampen På tross av en negativ medlemsutvikling er det viktig å påpeke at man hadde tilsvarende medlemstall i inngangen til valg i 2005 og 2003 med svært gode valgresultat på hhv. 22,1 prosent og 17,9 prosent. Sentralstyret vil således bemerke at det er viktig at de ulike organisasjonsleddene følger opp arbeidet med god organisasjonsutvikling, uten at utviklingen bør oppleves for dramatisk. Aktivisering av medlemmer og videre medlemspleie er særdeles viktig i valgåret partiet er inne i. Særlig i tilknytning til nominasjonsprosessene som har vært gjennomført, hvor det er blitt nominert hundrevis av gode og aktive kandidater med tydelig engasjement for partiets saker. Det vil dermed være sentralt å arbeide for stabilisering og tilvekst av aktive medlemmer i Arbeidet med å engasjere og aktivisere partiets medlemmer blir derfor stadig viktigere i en tid hvor terskelen for å melde seg inn i politiske partier er høy. 32 av 79 10

33 Fremskrittspartiets ungdom (FpU) Sentralstyret har tidligere gitt honnør til ledelsen i FpU for det gode arbeidet som gjennom mange år har blitt lagt ned i organisasjonen. Sentralstyret konstaterer at det gode organisatoriske arbeidet i organisasjonen har fortsatt også i denne beregningsperioden. Sentralstyret er tilfreds med at ledelsen i FpU tar tak i arbeidet med videre skolering og organisasjonsbygging. FpU er, og skal være, en rekrutteringsorganisasjon for FrP. Med den utviklingen FpU har hatt de senere år, er det godt å konstatere at FpU fortsatt innfrir de mål som er fastlagt. FpU utvikler mange dyktige politikere til FrP noe som har gitt seg utslag i en rekke kunnskapsrike unge politikere som representerer partiet i alt fra kommunestyrer til politisk ledelse i regjeringen. FpU er også en viktig rekrutteringsbase når ulike rådgiverstillinger skal besettes i folkevalgte grupper m.v. Sentralstyret vil takke FpUs medlemmer og tillitsvalgte for arbeidet som gjøres med å rekruttere nye medlemmer til bevegelsen. Sentralstyret Landsmøtet 2014 ble avholdt mars 2014 på Clarion Hotel Royal Christiania. Her ble følgende sentralstyre valgt: Formann: Atle Simonsen 1. nestformann: Bjørn-Kristian Svendsrud 2. nestformann: Petter Erik Kaland Melsom Sentralstyremedlem: Tristan Dupré Sentralstyremedlem: Fredrik Juel Hagen Sentralstyremedlem: Bjørn Siem Knudsen Sentralstyremedlem: Sara Berge Økland 1. varamedlem: Mats Danielsen 2. varamedlem: Ida Gårseth Hov I inneværende periode har Robert Eriksson vært FrPs representant til FpUs sentralstyre. Sekretariatet Sekretariatet har i perioden bestått av: Espen Teigen Generalsekretær (1. juli oktober 2014) André Bråthen Organisasjonsrådgiver (13. januar oktober 2014) Generalsekretær (1. november 2014 d.d.) Christoffer Pederssen Organisasjonsrådgiver (5. januar 2015 d.d.) 33 av 79 11

34 Petter Erik Kaland Melsom Frikjøpt 2. nestformann med valgkampansvar (5. januar d.d.) Rikard Gaarder Knutsen Regionssekretær (12. januar 2015 d.d.) Organisatorisk status FpU har fylkeslag i alle 19 fylker, men funksjonsnivået varierer i de ulike fylkene. Organisasjonskulturen er i hovedsak sunn og god, og sentralstyret er bevisst på å skape forutsetninger for et godt miljø. For å skape konkurranse og motivasjon, har sentralstyret fortsatt med å kåre årets fylkeslag. Kåring av årets fylkeslag skjer på FpUs sommerleir i august. Vestfold FpU ble kåret på forrige sommerleir, for andre året på rad. Det har i perioden blitt foretatt en omfattende styrking av lokallag og fylkeslagene. Arbeidet med etablering av lokal- og regionslag videreføres. Kurs/møter/arrangementer Det har vært avholdt jevnlige sentralstyremøter i perioden. I tillegg har det vært avholdt AU-møter ved behov. Sentralstyret har primært avholdt møtene i tilknytning til sentrale arrangementer. Landsstyremøte har vært avholdt 6. august 2014 og februar 2015, møtene har vært godt besøkt av deltagere fra fylkeslagene. Sentrale arrangementer har vært avholdt med jevne mellomrom. Sommerleiren 2014 ble en stor suksess med omtrent 150 deltagere. Tilbakemelding fra deltagerne var veldig gode, og man fikk en god balanse mellom program og det sosiale. Det ser ut til at sommerleiren forblir det arrangementet medlemmene liker best. I januar 2015 avholdt FpU sin årlige tillitsmannskonferanse, med over 100 deltagere, inkludert en egen konferanse for formenn med nesten 30 deltagere. Tillitsmannskonferansen er det nødvendige springbrettet for nye tillitsvalgte, og konferansen gir dem i stor grad den tyngden de trenger for å utfylle sine roller. Gjennom perioden har det også vært lansert en rekke store initiativer, deriblant en landsdekkende verveturné høsten Resultatet av turneen var 500 flere betalende medlemmer. Gjennom hele perioden har formann og resten av sentralstyret jobbet med å reise rundt og drive skoleturné, slik at man hjelper fylkes- og lokallag med å besøke skoler. På denne måten profilerer man FpU blant ungdom og får vervet mange medlemmer som kan være med å bidra. Medlemmer FpU hadde pr betalende medlemmer. Dette er en liten nedgang fra hvor FpU hadde betalende medlemmer. FpU har i 2015 et mål om å nå 3000 betalende medlemmer ved årets utgang. 34 av 79 12

35 Valgkamp FpU har lagt en konkret valgkampstrategi for å oppnå et godt skolevalgresultat og nå flere unge velgere. Nettside og sosiale medier Hjemmesiden er den største ververen og blir hyppig besøkt. FpU er blant de største av ungdomspartiene på Facebook, og har lagt mye arbeid i å sikre hyppige oppdateringer i sosiale medier. Ved inngangen til det nye året fikk FpUs nettside en ansiktsløftning som har gjort siden mer moderne og brukervennlig. Videreutvikling av denne siden fortsetter frem mot valgkampen. Økonomi Det har vært gjennomgående solid økonomikontroll, og sekretariatet har hatt gode rutiner for økonomihåndtering. FpU er fornøyd med støtteordningen fra FrP, som inkluderer kontantoverføring, samt dekning av husleie og til en del fellesutgifter til drift av sekretariatet. Det er en god dialog mellom FpU og FrP vedrørende hensiktsmessig drift. 35 av 79 13

36 Utvalg Sentralstyret vil fremheve viktigheten av å drive løpende politikkproduksjon hvor hele organisasjonen involveres. I arbeidet med videreutvikling av politikk i tråd med samfunnsendringer, herunder i tråd med partiets gjennomslag i regjering mv., har Sentralstyret nedsatt to utvalg som skal bidra i dette arbeidet: Fremskrittspartiet Senior (FpS) Fremskrittspartiets Senior for hovedorganisasjonen hadde ved beretningsperiodens utløp slik styresammensetning: Leder Hans Høegh Henrichsen Nestleder Inger-Marie Ytterhorn Medlem Karen-Margrethe Mjelde Medlem Solfrid Nilsen Medlem Arve Wiborg I forbindelse med Sentralstyrets behandling av sak om organisasjonsåret 2014 er det vedtatt slikt mandat for FpS styret: FpS sentralstyre skal ha en tett oppfølging av seniorpolitiske spørsmål, herunder - Fremme innspill til programprosesser som høringsinstans i slike prosesser - Fremme innspill til politiske saker for sentralstyre og / eller stortingsgruppen relatert til seniorpolitiske saker - Fremme forslag for Sentralstyret om tiltak for å aktivisere seniorer i partiets arbeid Sentralstyrets redaksjonskomite Utvalgets sammensetning ved periodens utløp. Leder Medlem Medlem Medlem Per Sandberg Atle Simonsen Harald-Tom Nesvik Hans Høegh Henrichsen Sentralstyrets redaksjonskomiteens mandat er som følger: Sentralstyrets redaksjonskomite skal arbeide langsiktig med utvikling av partiets politikk. Utvalget fremmer forslag til resolusjoner som kan legges frem for andre organer eller for vedtak i Sentralstyret. Forslag til resolusjoner, uttalelser og saker legges frem for Sentralstyret for videre behandling. 36 av 79 14

37 Kunnskaps- og familieutvalget Utvalgets sammensetning ved periodens utløp. Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Sylvi Listhaug Bjørn-Kristian Svendsrud Julia Brännström Nortug Lone Kjølsrud Erlend Wiborg Kunnskaps- og familieutvalgets mandat er som følger: Bidra med markedsføring og utvikling av partiets politikk på områder som berører o Integreringspolitikk, kunnskapspolitikk og familiepolitikk, herunder et utvidet familiebegrep Utvalget legger frem forslag til drøfting for Sentralstyrets behandling, før videre behandling i øvrige partiorganer. Det legges også til grunn at utvalgets leder deltar i den offentlige debatt på aktuelle saksfelt. Lokalpolitisk utvalg Utvalgets sammensetning ved periodens utløp. Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Terje Søviknes Jon Helgheim Hanne C.S. Iversen Pål Morten Borgli Helge A. Njåstad Lokalpolitisk utvalgs mandat er som følger: Bidra til å samordne, styrke og synliggjøre FrPs arbeid i folkevalgte organer på kommunalog fylkeskommunalt nivå i tiden frem mot lokalvalget Bistå og gi råd til FrPs folkevalgte i deres arbeid for å iverksette FrPs politikk i kommunestyrer, fylkesting, råd og utvalg Aktivt bidra til oppfølging av partiets gjeldende politikk. Spesielt fokus på Fremskrittspartiets ordførerkommuner. Utarbeide forslag til felles prioriteringer, satsingsområder, verbalforslag, interpellasjoner og spørsmål for fremsettelse i aktuelle kommunestyrer og fylkesting. Fremskaffe bakgrunnsinformasjon for relevante kommunalpolitiske problemstillinger. Videre har Sentralstyret har også Sentralstyret videreført Organisasjonsutvalget. 37 av 79 15

38 Organisasjonsutvalget Utvalgets sammensetning ved periodens utløp Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Helge A. Njåstad Gustav Bahus Elin Marie Andreassen Dag Bjerke Kjell Børge Freiberg Karianne Hansen Karen Margrete Mjelde Petter Melsom Organisasjonsutvalgets mandat er som følger: Organisasjonsutvalget skal kontinuerlig overvåke den organisatoriske situasjonen i partiet med henblikk på god organisasjonskultur og vitalisering av grasrotengasjementet, herunder - Partiets organiseringsstruktur - Nye grep for å vitalisere kommunikasjonen mellom medlemmer og organisasjonsledd, herunder bruk av sosiale medeier - Organisering og tilgjengeliggjøring av skoleringstilbud - Hvordan øke medlemsmassen - Løpende oppfølging av partiets vedtekter 38 av 79 16

39 Innhold 1. Årsberetning Gruppestyret Gruppens sammensetning og komiteansvar Gruppesekretariatet Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet Møtende vararepresentanter i perioden Gruppens representasjon i internasjonale organisasjoner Det politiske arbeid Grunnlovsforslag Revidert Nasjonalbudsjett Statsbudsjettet Komiteene Finans Utenriks- og forsvarskomitéen Helse- og omsorgskomiteen Arbeids- og sosialkomitéen Energi og Miljøkomiteen Næringskomitéen Familie- og kulturkomitéen Kontroll- og konstitusjonskomitéen Justiskomitéen Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen Transport- og kommunikasjonskomitéen Kommunal- og forvaltningskomitéen Kommunikasjonsavdelingen Status av 79

40 2 1. ÅRSBERETNING 1.1 Gruppestyret Parlamentarisk leder: Parlamentarisk 1. nestleder Parlamentarisk 2. nestleder Innpisker: Stortingets 2. visepresident: Medlem: Medlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: 4.varamedlem: Sentralstyrets representant Sentralstyrets representant Harald Tom Nesvik Gjermund Hagesæter Ulf Leirstein Ib Thomsen Kenneth Svendsen Åse Michaelsen Hans Andreas Limi Bente Thorsen Christian Tybring-Gjedde Roy Steffensen Ingebjørg Godskesen Tom Cato Carlsen Atle Simonsen 40 av 79

41 3 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar Fraksjonsledere Komite Medlemmer Erlend Wiborg Arbeid- og sosialkomiteen Tor André Johnsen Oskar Grimstad Energi- og miljøkomiteen Jan H. Fredriksen Morten Stordalen Familie- og kulturkomiteen Ib Thomsen Ulf Leirstein Justiskomiteen Jan A. Ellingsen Bente Thorsen Kirke- utdanning- og Sivert Bjørnstad Forskningskomiteen Helge André Njåstad Kommunalkomiteen 1) Mazyar Keshvari Kenneth Svendsen Kontroll- og konstitusjons- 2) Helge Thorheim komiteen Øyvind Korsberg Næringskomiteen Morten Ø. Johansen Jørund Rytman Åse Michaelsen Transportkomiteen Ingebjørg Godskesen Roy Steffensen Kari Kjønaas Kjos Helse- og omsorgskomiteen Morten Wold Harald T. Nesvik 3) Kristian Norheim Utenriks- og forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde Per Sandberg Gjermund Hagesæter Finanskomiteen Hans Andreas Limi 4) Tom E. B. Holthe 1) - Fast møtende vara for statsråd Siv Jensen 2) - Fast møtende vara for statsråd Solveig Horne 3) - Fast møtende vara for statssekretær Bård Hoksrud 4) - Fast møtende vara for statsråd Anders Anundsen Landsstyrets representanter i Stortingsgruppen Frank Willy Djuvik, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Gunnar Bakke og Leif Eriksen. Fra mars 2015 er disse: Lars Svein Drabløs, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Einar Almås og Leif Eriksen. Stortingsgruppens representanter i Landsstyret 1. Morten Stordalen 1.vara Jan Henrik Fredriksen 2. Bente Thorsen 2.vara Tor Andre Johnsen 3. Morten Wold 3.vara Ib Thomsen 4. Sivert Bjørnstad 4.vara Helge Thorheim 5. Jørund Rytman 5.vara Tom E. B. Holthe Valgkomiteens medlemmer: Ulf Leirstein (leder) Kari Kjønaas Kjos Bente Thorsen Sivert Bjørnstad Mazyar Keshvari 41 av 79

42 4 1.3 Gruppesekretariatet Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsgruppen, og arbeider med politisk saksbehandling for denne. Oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler, komitemerknader, foredragsvirksomhet om gruppens arbeid m.v. Sekretariatsleder Per Kristian Solbak Sekretariatsnestleder Espen Espeset Kommunikasjonssjef André M. Larssen Informasjonsleder Ida Krag Kommunikasjonsrådgiver Erik Tørrissen Kommunikasjonsrådgiver Kristian P. Larsson fra Spesialrådgiver Brage Baklien Spesialrådgiver Tone Liljeroth Politisk rådgiver Thor Magne Bostad Politisk rådgiver Hårek Hansen Politisk rådgiver Hans Morten Vardøy Politisk rådgiver Kjell Tore Wirum Politisk rådgiver Pål Arne Davidsen til Politisk rådgiver Anne Kristine L. Toje - i permisjon Politisk rådgiver Per Christian Krogh Politisk rådgiver Glenn S. Nerdal Politisk rådgiver Toril C.U. Reynolds Politisk rådgiver Julia Brännström fra Politisk rådgiver Tobias Brännström fra Spesialkonsulent Synøve Gram Brynildsen Spesialkonsulent Bente Dagslet Seniorkonsulent Beate Holland Førstekonsulent Karin Vistad til av 79

43 5 2.0 FREMTREDENDE STORTINGSVERV BESATT AV FREMSKRITTSPARTIET Kenneth Svendsen Kari Kjønaas Kjos Helge André Njåstad Erlend Wiborg Øyvind Korsberg Kristian Norheim 2.visepresident Leder av Helse- og omsorgskomiteen Leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen 1.nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen 1.nestleder i Næringskomiteen 2.nestleder i Den utvidede utenriks- og forsvarskomite 3.0 MØTENDE VARAREPRESENTANTER I PERIODEN Tone Heimdal Brataas Gry Anette Rekanes Amundsen Peter N. Myhre Kari Raustein Anette Elseth Lene Langemyr Kjell Ivar Larsen Dagfinn Henrik Olsen Lill Harriet Sandaune Kjell Håvard Jensen Ellen Eriksen Greta Johanne Solfall Hege Jensen Laila M. Reiertsen Lavrans Kierulf Tom Cato Karlsen Ronny Berg Harald Eivind Bakke Mette Hanekamhaug Aina Stenersen 43 av 79

44 6 4.0 GRUPPENS REPRESENTASJON I INTERNASJONALE ORGANISASJONER Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Medlemmer: Sivert Haugen Bjørnstad, Ingebjørg A. Godskesen, Kristian Norheim, Varamedlemmer: Harald Tom Nesvik, Oskar J. Grimstad og Morten Wold. Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling Medlemmer: Morten Wold Varamedlem: Ingebjørg A. Godskesen Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Medlemmer: Jørund Rytman Varamedlemmer: Hans Andreas Limi, Harald Tom Nesvik Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Medlemmer: Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Jan Arild Ellingsen Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet Medlemmer: Kristian Norheim (2.nestleder), Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Øyvind Korsberg Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling Nestleder: Åse Michaelsen Varamedlem: Tor André Johnsen Medlemmer av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Leder: Kenneth Svendsen Varamedlem: Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komite Medlemmer: Jan-Henrik Fredriksen Varamedlem: Tor André Johnsen Stortingets delegasjon til konferansen til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Fast medlem: Christian Tybring-Gjedde Varamedlem: Per Sandberg 44 av 79

45 7 5.0 DET POLITISKE ARBEID 5.1 Grunnlovsforslag I alt er det fremmet 42 grunnlovsforslag som er til behandling i denne perioden. Forslagene er tatt inn i Dokument 12 ( ). Den forberedende behandling av grunnlovsforslagene skjer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor Fremskrittspartiet har to medlemmer, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim. Fordi Grunnloven står i en særstilling i norsk rett gjelder det særlige regler for hvordan de vedtas. De mest fremtredende forskjellene i forhold til vanlige lover er at forslagene må hvile over et stortingsvalg for så å vedtas av det neste storting. I tillegg må Grunnlovsforslagene vedtas med 2/3 flertall. I forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven ble det behandlet to viktige grunnlovssaker i Dette var sakene som omhandlet språklig fornyelse av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk, og menneskerettighetene. De fleste har fått med seg at Grunnloven er skrevet på et gammelmodig språk, men de færreste vet at dette språket er et normert 1903 språk og ikke fra I 1903 ble det foretatt en språklig oppdatering av Grunnloven og siden 1903 er alle endringer og utvidelser av Grunnloven ført tilbake til språkdrakten fra denne tiden. Før Carl I Hagen forlot Stortinget fremmet han sammen med Finn Erik Vinje et forslag om språklig oppdatering av grunnloven til et mer tidsmessig bokmål. Forslaget fikk ikke det nødvendige 2/3 flertall, men et stort flertall gav uttrykk for at de kunne godta en språklig oppdatering dersom det kom en nynorsk versjon i tillegg. Kort oppsummert vedtok Stortinget en språklig fornyelse av Grunnloven til bokmål og nynorsk våren 2014, på Carl I Hagens 70-års dag. Samme dag ble også menneskerettighetene i Grunnloven vedtatt, i overensstemmelse med Carl I Hagens anbefalinger som medlem i menneskerettighetsutvalget. En oversikt over alle grunnlovsforslagene som er fremmet for behandling i denne perioden, hvor vi enten er forslagsstillere eller stiller oss bak, er opplistet i fjorårets beretning. 45 av 79

46 Revidert Nasjonalbudsjett 2014 Revidert nasjonalbudsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for inneværende år, der budsjettposter endres som følge av nye anslag og lignende. I tillegg til rene tekniske justeringer fant imidlertid H/FrP-regjeringen plass til to viktige symbolsaker med klar FrPprofil i revidert nasjonalbudsjett 2014: 1. Avgiften på båtmotorer ble foreslått fjernet fra 1. juli Dette er en avgift som Arbeiderpartiet hadde innført i 1978, og som i 2014 utgjorde 161,50 kroner per hk for båtmotorer med minst 9 hestekrefter. I forhandlingene greide vi å skaffe flertall for forslaget med Kristelig Folkeparti og Venstre, blant annet fordi vi gikk med på noen økte miljøbevilgninger. Fjerningen gjorde det mulig for folk å kjøpe nye firetakts påhengsmotorer som hadde lavere støy og bensinforbruk enn gamle totaktsmotorene. Selv en liten båtmotor på 9,9HK ble 2000 kroner billigere, og man sparte over kroner på en båtmotor med 100 hester. Forhandlere fikk refusjon for ubrukte båtmotorer som var på lager 1. juli Fra 1. juli 2014 økte vi også taxfreekvoten med to flasker vin for de som ikke kjøpte tobakk, slik at alle kunne ta med 6 flasker vin over grensen hvis de dropper sprit og tobakk. H/FrP-regjeringen fikk støtte fra Venstre til å få endringen gjennom Stortinget, mens Kristelig Folkeparti stemte imot. For å få flertall for revidert nasjonalbudsjett ble vi enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om 380 mill. kroner i økte bevilgninger, herunder 175 mill. kroner ekstra til barnehager (økt innbyggertilskudd til kommunene), 65 mill. kroner ekstra til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene og 49 mill. kroner ekstra til grunnfinansiering av statlige universiteter og høyskoler. De 380 mill. kronene ble dekket inn gjennom redusert klimakvotekjøp og trekk i den såkalte ymse-posten Statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet for 2015 var det første rendyrkede H/FrP-budsjettet, fordi vårt statsbudsjett for 2014 tok utgangspunkt i et statsbudsjett utarbeidet av Ap/Sp/SV. H/FrP-regjeringen la i sitt forslag for 2015 opp til solide personskattelettelser, blant annet: Forslag om at færre skulle betale formuesskatt. Satsen skulle reduseres fra 1 % til 0,75% og bunnfradraget økes fra 1,0 til 1,2 mill. kroner. Forslag om at færre skulle være toppskattytere ved at innslagspunktet økes med 7500 kroner. Forslag om å øke frikortgrensen til Forslag om å redusere trygdeavgiften med 0,1 % Forslag om å økt minstefradrag for lønn og pensjon. Regjeringen la også opp til betydelige avgiftslettelser, blant annet: Forslag om å øke 200-kronersgrensen for avgiftsfri import til 500 kroner inkl. frakt- og forsikringskostnader 46 av 79

47 9 Forslag om å kutte engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 %, tilsvarende en lettelse på kroner for Norges mest solgte motorsykkel. Forslag om å kutte omregistreringsavgiften for brukte biler med 35 % Forslag om å kutte vektårsavgiften for tungtransporten med 50 % Forslag om å fjerne årsavgiften for campingvogner Forslag om ikke å prisjusterer drivstoffavgift på bensin og diesel Statsbudsjettet inneholdt imidlertid også oppfølgingen av uførereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2011 under rødgrønt flertall med virkning fra Ordningen innebærer at uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt, og ikke som pensjon. For å kompensere for den økte skatten er størrelsen på uføretrygden før skatt høyere. Satsen på trygdeavgiften for uføretrygd øker til samme nivå som for lønnsinntekt. I tillegg gikk regjeringen inn for å endre barnetillegget, slik at folk skulle få sterkere incentiver til å jobbe. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble etter lange forhandlinger enige om et budsjettforlik med følgende rammer: Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden Utgiftsøkninger klima og miljø Utgiftsøkninger annet Sum økte utgifter Sum utgiftsøkninger og skattelettelser Sum utgiftsreduksjoner og skatteøkninger Her er tabellen over «grønne avgiftslettelser» i forliket, der lettelsene for miljøbiler er uthevet: Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Økte avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst Lavere avgift på hybridbiler: bortfall av laveste oppnåelige engangsavgift (3713 kr) Øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 % for plug-in hybrider Økning i CO2-fradrag i engangsavgiften fra 0 gram/km til 105 gram/km, med 50 kroner Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Halv veibruksavgift på bioetanol. Endringene gjelder fra Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Fjerning veibruksavgift på biodiesel. Endringene gjelder fra Beholde avgiftsfritaket for spillolje m.m av 79

48 10 Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring Nytt bunnfradrag på kroner i reisefradraget (opp fra ) Omdisponere regjeringens forslag til lettelse i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli Økt el-avgift 1 øre Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 5% Avgift på utslipp av NOx økes med 1,50 kroner per kg Miljøavgift på plastposer, kr 1,50 pr pose Miljøavgift på papirposer, kr 1,50 pr pose I tillegg ble det foretatt noen andre skatteendringer, blant annet: Øvre grense i minstefradraget justert opp til kroner. Liten endring i formuesskatteopplegget: Satsen ble redusert 0,1 % mindre enn regjeringens forslag, og verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger satt til 30 %. Ny grense for avgiftsfri import satt til 350 kroner inkludert frakt og forsikringskostnader, og ikke 500 kroner som i regjeringens forslag. Regjeringen fikk ikke gjennomslag for lettelse i trygdeavgift Toppskatt. Innslagspunktet justeres til kroner Økt maksgrense for skattefradrag fra til i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd, og innslagspunktet holdes på 6000 kroner. Når det gjaldt barnetillegget i uføretrygden ble partiene enige om at dagens ordning med behovsprøvd barnetillegg videreføres samtidig som det innføres et tak på 95 % kompensasjonsgrad brutto, det vil si maks 95 % av inntekt før uførhet (IFU). Ny ordning innføres fra 1. januar 2016 med tre års overgangsperiode. For å unngå like omfattende forhandlingen om 2016-budsjettet, ble partiene enige om at Kristelig Folkeparti og Venstre skulle inngå i arbeidsgruppen som skal gjennomgå bil- og drivstoffavgiftene, og at partiene i fellesskap skal legge frem en omforent avtale. Som en oppsummering av budsjettforliket for 2015 er det verdt å minne om at forhandlingene flyttet på 6,4 mrd. kroner i et statsbudsjett på 1200 mrd. kroner, tilsvarende 0,5 % av budsjettrammen. 48 av 79

49 Komiteene Finans Finanskomiteen behandler i hovedsak saker om statsbudsjett og oljepengebruk, avgifter, skatt, bank, forsikring, børs, regnskap og revisjon. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015: Gjermund Hagesæter, fraksjonsleder Finanspolitisk talsmann. Hans Andreas Limi Skatte- og avgiftspolitisk talsmann Tom E. B. Holthe Talsmann for toll, gebyrer, oljefondet, regnskap og revisjon, børs og verdipapir. Brage Baklien Spesialrådgiver Viktige saker i perioden: Finansmarkedsmeldingen 2013, Meld. St. 21 ( ), Innst. 214 S ( ) Finansmarkedsmeldingen er en stortingsmelding der regjeringen gjennomgår det makroøkonomiske bildet, pengepolitikken, konkurransen i bankmarkedet og regelendringer. Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter var saksordfører og det ble avholdt høring om saken torsdag 15. mai 2014 der sentralbanksjef Øystein Olsen var særskilt invitert. I innstillingen fikk Fremskrittspartiet fikk blant annet flertall for å ta avstand fra ideen om innføring av en såkalt finansskatt som kunne ha rammet både norske bedrifter og norske husholdninger. Vi greide også å få flertall for formuleringer om å åpne for at Folketrygdfondet også kan investere direkte i blant annet eiendom, veier og jernbane i Norge. Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.), Prop. 87 L ( ), Innst. 265 L ( ) Denne proposisjonen inneholdt forslag til endringer i børsloven og verdipapirhandelloven og ny lov om kredittvurderingsbyråer, og en rekke andre lover. Hovedbolken av realitetsendringer i proposisjonen kom som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, samt et mål om å sikre likeverdige norske regler som legger til rette for at norske aktører fortsetter å ha adgang til EU-markedet. Tom E. B. Holthe var saksordfører, og en enstemmig komité sluttet seg til Fremskrittspartiets forslag til merknader. Fremskrittspartiet fikk flertall for særskilt omtale i innstillingen av to viktige forhold: Formuleringer om at forsikringsselskapene måtte gis tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg nye regler for kjønnsnøytrale premier, og ytelser i livsforsikringskontrakter. Vi fikk også fullt gjennomslag for formuleringer om at regulering av utkontraktering må ta hensyn til effektivitet og konkurranseevne hos finansforetakene. Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013, Meld. St. 19 ( ), Innst. 200 S ( ) I denne meldingen la Finansdepartementet frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i I Stortingets behandling ble det mye fokus på om Statens pensjonsfond skulle trekke seg ut av kullselskaper, men vi greide å bli enige med våre samarbeidspartier om å vente på anbefalingene fra ekspertgruppen som skulle inngå som en 49 av 79

50 12 del av grunnlaget for neste stortingsmelding om SPU våren Denne rapporten kom forøvrig i desember 2014, og rapporten slo fast at eierskapsutøvelse (og ikke eksklusjon) bør være Statens pensjonsfond utlands (SPU) viktigste redskap for å adressere klimaspørsmål. Ekspertgruppens konklusjon er i tråd med det Fremskrittspartiet har ment hele tiden. Lov om forvaltning av alternative investeringsfond, Prop. 77 L ( ), Innst. 194 L ( ) Dette lovforslaget fra regjeringen innebar lovregulering av forvaltere av en rekke kollektive investeringsstrukturer som tidligere ikke var underlagt særskilt regulering, herunder aktive eierfond (private equity) og ulike investeringsselskaper. Målet med lovforslaget var økt gjennomsiktighet og økt investorvern. Sosialistisk Venstreparti fremmet i denne saken meget problematiske forslag om forbud mot forskjellige typer fond, men vi lykkes fullt ut med å skaffe et bredt flertall for regjeringens forslag. Statsbudsjettet 2015 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen. 50 av 79

51 Utenriks- og forsvarskomitéen Komiteen behandler saker fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. mars 2014 til 28.februar 2015: Kristian Norheim, fraksjonsleder Utenriks generelt Christian Tybring-Gjedde Forsvar og utenlandsoperasjoner Per Sandberg Utvikling/bistand, Per Christian Krogh, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Nordisk samarbeid Regjeringen fikk støtte av et samlet Storting om å fortsette utviklingen av det nordiske samarbeidet, og å utvide dette til også å ha nære relasjoner med andre nasjoner det geografisk er interessant å ha kontakt med. Utdanning for utvikling Regjeringen legger opp til å satse på utdanning som en viktig del av utviklingsarbeidet. Dette gir mottakerlandene en bedre mulighet til utvikling. Opposisjonen mener regjeringen ikke gjør nok, selv om de selv i regjering nedprioriterte dette betydelig. Investeringer i Forsvaret Meldingen tar for seg behov for investeringer i Forsvaret, mye knyttet til nye kampfly. De viktigste investeringsbehovene er: Ørland nytt skvadronsbygg F-35 Nye stasjoner til Grensevakta i Sør-Varanger Oppgradering av luftvernsystem til Fridtjof Nansen-klassen fregatter Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3) Regjeringen fikk støtte fra samtlige partier unntatt SV for å videreføre finansieringen av utviklingen av JSM. 51 av 79

52 Helse- og omsorgskomiteen Helse- og omsorgskomiteen behandler saker som gjelder spesialisthelsetjenesten, helseforetakene, primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 28. februar til d.d.: Kari Kjønaas Kjos, leder helseforetakene, spesialisthelsetjenesten, eldreomsorg, rehabilitering og rusomsorg Morten Wold, medlem psykisk helse, folkehelse, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten Harald T. Nesvik, medlem parlamentarisk leder Julia Brännström, politisk rådgiver (fra 1. august 2014) Anne Kristine L. Toje, politisk rådgiver (permisjon fra august 2014) Viktige saker i perioden: Lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Prop. 86 L ( ), Innst. 294 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som BPA. Rettigheten skal gjelde for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Utvidede pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Prop. 135 S ( ), Innst. 99 S ( ) Innføring av pasientrettighetsdirektivet, hvor formålet er å fastsette bestemmelser som gjør det lettere å sikre helsetjenester av høy kvalitet over landegrensene og bidra til samarbeid mellom medlemslandene på helseområdet. Denne proposisjonen fjernet de rødgrønnes krav til forhåndsgodkjenning før pasienten reiser til utlandet. Flere åpningsdager for Vinmonopolet Prop. 127 L ( ), Innst. 58 L ( ) Regjeringen foreslo å åpne for at Vinmonopolet skal kunne ha åpent jul-, nyttårs-, påske-, og pinseaften, og for dagligvarebutikker på valgdager og dager for folkeavstemming. Vi fikk gjennomslag for alle dagene med unntak av julaften. Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Prop. 72 L ( ), Innst. 295 L ( ) Innført ny pasientjournallov og en ny helseregisterlov som erstattet daværende helseregisterlov. Formålet var å tilpasse reglene til dagens informasjonsbehov ved samhandling og koordinering av helsehjelp til den enkelte pasient. Kort fra gjennomslagene i statsbudsjettet for 2015: - Økt pasientbehandling: 2 mrd. kr. mer sammenlignet med saldert budsjett for Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten på 568 mill. kroner. - Forsøksprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen - Utredning om lovfestet rett til sykehjemsplass heldøgns omsorgsplasser dagaktivitetsplasser for personer med demens. - Samlet styrking av overføringene til kommunene til forebyggende innsats på 470 mill. kroner (skolehelsetjenesten, helsestasjonstjenesten, flere psykologer i kommunene). 52 av 79

53 Arbeids- og sosialkomitéen Arbeids- og sosialkomiteen behandler saker som angår arbeidsmarkedet, folketrygdens pensjoner, Statens Pensjonskasse, arbeidsavklaring-, uføre- og sykdomsutgifter, grunn- og hjelpestønad samt utgifter til overgangsstønad og gravferdsstønad. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområder: Erlend Wiborg, fraksjonsleder Fraksjonen har delt ansvar for: Sykepenger, Tor Andre Johnsen, medlem funksjonshemmede, hjelpemidler, NAV, pensjoner, uføretrygd, arbeidsmarkedstiltak, dagpenger, arbeidsmarkedet, petroleums- og Arbeidstilsynet, ulike stønader Thor Magne Bostad, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Kompensasjon til nordsjødykkerne Saken om kompensasjon til pionerdykkerne har versert i mange år. Etter at det ble avsagt endelig dom i Strasbourg, hvor dykkerne tapte på 7 av 8 punkter men ble tilkjent en erstatning på 8000 hver, valgte regjeringen å gå i samtaler med dykkernes organisasjoner. Wiborg var saksordfører. Stortinget valgte å øke kompensasjonen ytterligere til 25G, og det ble vedtatt en beklagelse og en minneplakett. Endelig kan det settes strek under en trist sak. Trygdeeksport Wiborg fremmet interpellasjon om utfordringene med trygdeeksport. For å sikre bærekraften og legitimiteten til velferdsordningene er det viktig at vi hindrer misbruk av ordningene og at ytelsene går til dem som er ment å være mottakere. I regjeringsplattformen har Regjeringen sagt at den skal vurdere tiltak som begrenser eller stanser trygdeeksport innenfor det handlingsrommet som internasjonale avtaler gir oss. Utviklingshemmede med arbeidsevne Wiborg fremmet interpellasjon om hvordan man skal legge til rette for at flere utviklingshemmede får benytte sin arbeidsevne helt eller delvis i ordinært arbeid. FrP har vært klar på at det er et mål å hjelpe flere personer inn i arbeidslivet. Derfor har Regjeringen styrket virkemidler som hjelper flere inn, bl.a. gjennom å skape et mer fleksibelt arbeidsliv som har plass til flere. Uførereformen Uførereformen ble foreslått av regjeringen Stoltenberg og vedtatt av et enstemmig Storting i Målet med reformen er å gjøre terskelen for å utnytte eventuell restarbeidsevne lavere. Den gang var FrP det eneste parti som advarte mot uheldige konsekvenser og foreslo overgangsordninger. Reformen er nå gjennomført, med en overgangsordning som vår regjering foreslo. Allikevel har opinionen i stor grad gitt dagens regjeringspartier «skylden» for at enkelte kommer dårligere ut. I Stortinget har det blitt arbeidet aktivt med å informere om historikk i reformen, rydde av veien misforståelser, samt å oppdage utilsiktede konsekvenser og finne løsninger på dem. Representantforslag om lovfesting av nasjonal minstelønn Representanter fra Venstre fremmet forslaget, i tråd med hva de og FrP har argumentert for i 53 av 79

54 16 mange år. En nasjonal minstelønn vil sikre arbeidstakere i virksomheter uten tariffavtale, samt motvirke sosial dumping. En rekke europeiske land har slik nasjonal minstelønn. FrP og V stemte for forslaget. Arbeidsmiljøloven Regjeringen har foreslått en rekke endringer som er ment å gi et mer fleksibelt og velfungerende arbeidsliv. Mest strid har det vært om å åpne på generell basis for midlertidige ansettelser. I tillegg har forslaget om mer fleksibilitet rundt arbeidstidsberegninger møtt motstand, selv om rammene beholdes. I skrivende stund forhandles det med samarbeidspartiene i Stortinget om endringene. 54 av 79

55 Energi og Miljøkomiteen Komiteen behandler saker under Olje- og energidepartementet (OED), Klima- og miljødepartementet (KLD) samt regional planlegging under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1.mars februar 2015: Oskar Jarle Grimstad, fraksjonsleder Jan Henrik Fredriksen, medlem Generell energipolitikk, petroleum- og gassvirksomhet, energi, vassdrag, fornybar, klima Miljøvern, forurensnings- og utslippsproblematikk, regional planlegging, kulturminner, friluftsliv, villaks, rovdyr, biologisk mangfold, avfallshåndtering, Riksantikvarens virkeområde Pål Arne Davidsen, politisk rådgiver (t.o.m. 30.august 2014) Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver (f.o.m 1.september 2014) Saker i perioden 1.mars februar 2015: Energi- og miljøkomiteen har i perioden behandlet 27 saker, hvorav 1 proposisjon, 6 lovsaker, 4 budsjettsaker, 0 meldinger og 16 representantforslag. Blant viktige saker kan nevnes: Prop. 61 L ( ) Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) Prop. 121 L ( ) Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Dokument 8:23 S ( ) Representantforslag om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Dokument 8:87 S ( ) Representantforslag om handlingsplan for en giftfri hverdag Dokument 8:104 S ( ) Representantforslag om nasjonalt forbud mot miljøgifter Dokument 8:8 S ( ) Representantforslag om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre Dokument 8:10 S ( ) Representantforslag om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i av 79

56 Næringskomitéen Komiteen behandler saker under Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars 2014 til 28. februar 2015: Øyvind Korsberg, fraksjonsleder Generell næring, maritim (fiskeri, skipsfart), statlig eierskap, konkurransespørsmål, industri og reiseliv Jørund Rytman, medlem Bedrifts- og industripolitikk, romvirksomhet, forenkling og handelspolitikk. Morten Ørsal Johansen, medlem Landbruk, skogbruk, næringsmiddel og treforedlingsindustri. Tone Irén Liljeroth, politisk rådgiver Erik Tørrisen, kommunikasjonsrådgiver Viktige saker i perioden: Jordbruksoppgjøret 2014, St. prop. 106S ( ) Eierskapsmeldingen, St.mld. 27 ( ) 56 av 79

57 Familie- og kulturkomitéen Fraksjonen behandler saker fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015 Morten Stordalen (fraksjonsleder) Familie, barnehage og forbruker Ib Thomsen Kultur, idrett, kunst og medier Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (politisk rådgiver). Viktige saker i perioden: H, Ap og Krf er også representert i komiteen med henholdsvis tre, fire og ett medlem(mer). Komiteen har behandlet 24 saker i perioden , og det ligger fem saker til behandling i komiteen per Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Prop. 40 L ( ), Innst. 180 L ( ) Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Prop. 6 L ( ), Innst. 97 L ( ) Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Prop. 2 L ( ), Innst. 113 L ( ) Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Meld. St. 20 ( ), Innst. 287 S ( ) Saken omhandlet innføring av et øvre tak for produksjonsstøtte. Forslaget falt pga. et manglende flertall i Stortinget. Lengre komitereiser: Komiteen har vært på fem studieturer til utlandet, herunder til Danmark, Storbritannia, Finland, Filippinene og Sverige. Synlighet: Fraksjonen har til sammen hatt 1176 mediesaker i perioden, fordelt på representantene på henholdsvis 441 saker og 735 saker. Gruppas median er 733 saker. Komiteens median er 665 saker. 57 av 79

58 Kontroll- og konstitusjonskomitéen Arbeidsoppgavene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nedfelt i Stortingets forretningsorden 14 nr. 9. Oppgavene er nærmere beskrevet i håndbok for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde: Kenneth Svendsen, fraksjonsleder, Helge Thorheim, medlem Hans Morten Vardøy, rådgiver Viktige saker i perioden: Komiteen har behandlet vel 30 lovpålagte saker i perioden 1. mars 2014 til 28. februar 2015, hvorav halvparten er Riksrevisjonssaker. Sakene fordeles jevnt utover året. Av andre saker som har vært til behandling er Statsbudsjettet, Melding fra EOS-utvalget, Melding fra Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for forsvaret, Statsrådsprotokoller, Melding om anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortinget mv. Kontrollfraksjonen har 42 grunnlovsforslag til behandling hvorav 16 grunnlovsforslag som gjelder språket og menneskerettighetene. Grunnlovsforslagene om språket og menneskerettighetene skulle opprinnelig ha vært ferdigbehandlet til grunnlovsjubileet 17. mai 2014, men fire paragrafer ble utsatt til behandling på høsten De øvrige forslagene vil bli fordelt utover i perioden. For en nærmere redegjørelse, se pkt. 5.1 grunnlovsforslag Kontrollkomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan ta opp saker på eget initiativ. I perioden februar 2014 til februar 2015 har kontrollkomiteen avholdt 6 høringer. Dette er konsesjonsloven og praktiseringen av priskontrollen, trasevalget for E16 gjennom Lærdal, asylbarnsaken, Telenors håndtering i VimpelCom saken og nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Kontrollkomiteen har også Nigeriabåtsaken til behandling, men denne er utsatt i påvente av hva som kommer frem i straffesaken som pågår. Av øvrige saker som har vært og er til behandling i kontrollkomiteen kan nevnes; Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget om lagring av opplysninger om norske kilder i E- tjenesten, Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget om påstander om ulovlig politisk overvåking i PST med bakgrunn i Høiby som kilde, Leiekontrakten om taxfree-ordningen på Gardermoen mellom Avinor og Travel Retail Norway, plassering av Høyskolen i Buskerud mv. Kontrollkomiteen har også anmodet Stortinget om å oppnevne en ny granskningskommisjon for å se på Scandinavian Star tragedien. 58 av 79

59 Justiskomitéen Justiskomiteen behandler saker som angår rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. mars 2014 til 28.februar 2015: Ulf Leirstein, fraksjonsleder Fraksjonen har delt ansvar for: rettsvesen, Jan Arild Ellingsen, medlem kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning. Glenn Simon Nerdal, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Skjerpe forvaringsordningen - Prop. 96 L ( ) Minstetid for forvaringsdømte utvidet fra 10 til 20 år. Tidligere var det mulig å slippe ut tidligere ved forvaringsdom enn ved ordinær fengselsstraff. Dette er nå utbedret. Fjerne foreldelsesfristen for drap og grove seksuelle overgrep - Prop. 96 L ( ) En sak FrP har kjempet lenge for. Drap og alvorlige overgrep vil ikke lenger foreldes. Lovendringen gjelder for alle tilfeller som ikke var blitt foreldet per juni Kommunale tiggeforbud - Prop. 83 L ( ) Sammen med Senterpartiet sikret regjeringen kommunene en mulighet for å innføre tiggeforbud. Dessverre brøt Senterpartiet avtalen om å innføre nasjonalt tiggeforbud i vårsesjonen 2015, men regjeringen har allerede sikret gjennomslag for kommunale forbud. Midler til politiet Politiet vil innen utgangen av 2015 ha fått tilført over 700 ferske politistillinger. Dette er et viktig tiltak for å sikre politistudenter en jobb. 350 av disse stillingene er finansiert i budsjett for Det legges opp til frigjøring av politistillinger gjennom å ansette sivile. Spesielt prioriterte områder er arrestforvarere og psykiatriambulanser. PST er også styrket med 68 millioner kroner. Styrking av politijuristene Påtalemyndigheten har fått hele 69 nye stillinger i budsjett for 2015, og politijuristenes leder har omtalt dette som «tidenes satsing på påtalemyndigheten». Dette vil være ekstremt viktig for å unngå henleggelser på grunn av kapasitetsmangel. Styrking av kriminalomsorgen og strakstiltak for reduksjon av fengselskøene Å få kontroll på soningskapasiteten er en av hovedprioriteringene til H/FrP-regjeringen. Regjeringen har så langt frigjort over 120 fengselsplasser i Norge. Dette er gjort gjennom å bygge ut innenfor eksisterende murer, dublere celler og opprette behandlingsinstitusjoner for kriminelle med rusproblemer. I tillegg har regjeringen inngått en avtale med Nederland om leie av 242 fengselsplasser. Dette er et viktig og midlertidig tiltak frem til ett eller flere nye fengsler kan bygges i Norge. 59 av 79

60 22 Kraftig økning i tvangsreturer H/FrP-regjeringen vil ha uttransportert kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag innen utgangen av Politiet har uttrykt at de nå operer nær full kapasitet på dette området. Det er viktig å avdekke illegale innvandrere som har gått under jorden. Derfor har regjeringen styrket operativ utlendingsenhet i hovedstaden med 32 stillinger, slik at kriminelle utlendinger kan oppdages, pågripes og uttransportertes. Ny avtale på asylområdet Fremskrittspartiet har fått godt gjennomslag i asylavtalen mellom regjeringen og Krf/V. FrP har blant annet fått gjennomslag for ny mottaksstruktur, 24-års grense, flere DNA-tester og økt inntektskrav for familiegjenforening, bokravet for permanent oppholdstillatelse økes fra tre til fem år, samt en strengere linje ovenfor kriminelle utlendinger. V/Krf har fått gjennomslag for en engangsløsning for asylbarn og enkelte presiseringer for fremtidig behandling av asylbarnssaker. Det har vært noe kontrovers rundt praktiseringen av asylbarnavtalen. Justisminister Anders Anundsen har ikke brutt avtalen, og UDI har bekreftet at ingen asylbarn er sendt ut i strid med avtalen på innvandringsfeltet. Styrking av domstolene Domstolene har lenge måtte praktisere ansettelsesstopp. H/FrP-regjeringen har nå begynt å snu denne negative trenden gjennom å tilføre domstolene 10 ferske stillinger i budsjett for Lukkede asylmottak Kapasiteten på Trandum er økt med over 30 prosent i budsjett for I tillegg har det kommet et nytt, lukket mottak i transittområdet på Gardermoen. 500 plasser i sikkerhetsforsterket mottak utredes, og vil gjennomføres i henhold til samarbeidsavtalen. 60 av 79

61 Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen Fraksjonens arbeid er knyttet til saker som blir behandlet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteen behandler først og fremst saker fra Kunnskapsdepartementet om utdanning og forskning, og Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet om kirke. I tillegg behandler komiteen forskningssaker fra LMD, NHD og FKD, samt saker fra Kulturdepartementet om trosspørsmål. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 28.februar 2015: Bente Thorsen, fraksjonsleder. Grunnskole, vgs. og fagskoler Sivert Bjørnstad, medlem. Høyere utdanning og forskning Hårek Hansen, rådgiver Til 1.aug. 2014, og fra og med. 16.feb Tobias Brännström Fra 1.aug frem til 16.feb Viktige saker i perioden: Frp fikk gjennomslag for flere viktige saker i årets statsbudsjett. Her vil vi særlig trekke frem: Yrkesfagløft Lærlingtilskuddet økes med kr pr. kontrakt. 43 mill. kroner til prosjektet som skal øke yrkesretting og relevans i fellesfagene. Lærerløft: Målrettet satsing på kompetanseutvikling for lærere. Videreutdanning for lærere Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell Styrking av småskoletrinnet klasse med flere lærere, med en bevilgning på 200 mill. Forskningsløft: SkatteFUNN styrkes med 120 millioner. Langtidsplanen er en milepæl for norsk forskning og høyere utdanning. For første gang legges det frem en plan som gir næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene forutsigbarhet og langsiktighet. Den totale FoU-veksten i budsjettet er på 4,2 prosent. Det er høyere enn gjennomsnittet under den forrige regjeringen. o 100 millioner kroner til en satsing på verdensledende fagmiljøer o 100 millioner kroner mer til forskningsinfrastruktur o 60 millioner kroner mer til fri prosjektstøtte o 115 millioner kroner mer for å stimulere til økt norsk deltakelse i Horisont o Bevilgningene til forskning øker fra 0,90 til 0,93 prosent av BNP Styrket UH-sektor 75 mill. kroner til oppgradering og rehabilitering av universitetsbygg. Strukturmeldingen med fokus på kvalitet og effektive institusjoner. 61 av 79

62 Transport- og kommunikasjonskomitéen Fraksjonen behandler saker om vei, jernbane, flytrafikk, skipstrafikk og IKT-infrastruktur. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. mars 2014 til 28.februar 2015: Åse Michaelsen, fraksjonsleder Totalansvar, luftfart, nødnett, NTP og grensesamarbeid Roy Steffensen, medlem Vei og havn. Ingebjørg Godskesen, medlem Kollektivtransport, post og tele Espen Espeset, sekretariatsnestleder. Viktige saker i perioden: Viktige temaområder: Veiinvesteringer og vedlikehold Prop. 1 S ( ), Innst. 13 S ( ) Statsbudsjett 2015(transport) Bevilgningene til riksveiinvesteringer øker med 17,4 % til 13,7 mrd.kr. For første gang på flere 10 år reduseres vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet. Bevilgningene til drift og vedlikehold økes med 12,3 % til 10,6 mrd.kr. Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres og investeringsrammen økes fra 2 til mrd.kr. Betydelig økning i planleggingsmidler slik at flere nye veiprosjekter kan planlegges. Jernbaneinvesteringer og vedlikehold Prop. 1 S ( ), Innst. 13 S ( ) Statsbudsjett 2015(transport) Bevilgningene til jernbaneinvesteringer øker betydelig med 13,8 % til 11,3 mrd.kr. Vedlikeholdsetterslepet reduseres nå for jernbanen etter å ha vært økende over flere år. Bevilgningen økes med 21,4 % til 6,9 mrd.kr. Planleggingsmidlene for nye strekninger øker med 740 mill.kr der mesteparten av dette går til forsert planlegging på InterCity-strekningene. Redusert bruk av bompenger I statsbudsjettet ble bompengebidraget for nye veiprosjekter redusert. På Nye E-18 i Vestfold er bompengetakstene redusert fra opprinnelig forslag fra forrige Regjering på 116 kr. Til 57.kr. Det arbeides med en bompengereform der færre bomselskaper skal gi lavere administrasjonsog finansieringskostnader som skal komme bilistene til gode gjennom lavere takster eller kortere nedbetalingstid. Infrastrukturfond Infrastrukturfondet har nå kommet opp i 70 milliarder kroner i kapital. Formålet er å etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur. Midlene tilføres infrastrukturutvikling. Trafikksikkerhet Kontroller med tungbiler ved grenseovergangene er firedoblet sammenliknet med før regjeringsskifte. Det er innført krav om obligatorisk bombrikke for tungbiler i næringsdrift. Kravene til vinterdekk er skjerpet, og nå kreves det også vinterdekk på alle aksler for tungbil 62 av 79

63 25 og deres tilhengere. Videre er det tatt initiativ for å få på plass nye krav til yrkessjåføropplæring på europeisk nivå. Forslaget er at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Havn Prop. 65 L ( ), Innst. 253 L ( ), Losloven. Omorganiseringen av losordningen har som formål å styrke konkurranseevnen til nærskipsfartsflåten. Loven er en av flere endringer for å gi mer godstransport på sjø. 63 av 79

64 Kommunal- og forvaltningskomitéen Fraksjonens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål, organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk med lønns- og pensjonsforhold samt partistøtte. Fraksjonens medlemmer i perioden Helge André Njåstad, fraksjonsleder/komiteleder kommunalpolitisk, fornying og effektivisering og vann- og avløp, offentlig forvaltning, distriktspolitikk og regionalpolitikk, boligpolitikk Mazyar Keshvari, medlem innvandrings-, integrerings- og flyktningpolitikk, UDI og UNE, samt samer nasjonale minoriteter Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver (frem til ) Hårek Hansen, politisk rådgiver (fra frem til ) Tobias Brännström, politisk rådgiver (fra ) Viktige saker i perioden: Prop. 34 L ( ) Endringer i utlendingsloven m.m. (gjelder utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger.) Lovendringer for å forenkle gjennomføringen av utvisningsvedtak som gjelder utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungen psykisk helsevern. Prop. 37 L ( ) Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) Endringen innebærer et lavere krav til strafferamme for å kunne bortvise en utlending som har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet, uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger. Prop. 103 L ( ) Endringer i utlendingsloven (politiattest ved ansettelse i mottak) Endringene innebærer en skjerpelse av kravene til politiattest for ansatte som har oppgaver knyttet til mindreårige i mottak. Prop. 99 L ( ) Endringer i plan og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Endringene gjør det enklere å bygge boliger, blant annet ved å sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven. Eksempler på forenklinger er fritak for søknadsplikt for mindre frittliggende bygg som er i overensstemmelse med plan og regelverk for øvrig. Videre fjernes kravet om lokal godkjenning av foretak samtidig med at det er fremmet flere virkemidler for å fange opp useriøse foretak. Hovedhensikten med endringene er forenkling, raskere saksbehandling og at loven skal bli en «ja-lov». 64 av 79

65 Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen på Stortinget består pr. mars 2015 av kommunikasjonssjef André M Larssen, informasjonsleder Ida Krag og kommunikasjonsrådgiverne Erik Tørrissen og Kristian Larsson. Avdelingen er redusert fra tidligere periode, men følger fortsatt alle fagfraksjoner i stortingsgruppen. Arbeidsområder Avdelingen jobber til daglig med alle oppgaver knyttet til stortingsgruppens mediedeltakelse. Det innebærer pressekontakt, rådgivning, medietrening, utsending av pressemeldinger og leserinnlegg med mer. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å forberede og evaluere partiets representanter som deltar i debatter i riksmedier. I tillegg gis det råd og hjelp til lokale representanter og FpU når disse deltar i debatter som strekker seg utover ren lokal interesse. Avdelingen jobber ikke lenger i skift for å dekke hele nyhetsdøgnet, men bemanner en vakttelefon for henvendelser fra journalister døgnet rundt. Kommunikasjonssjefen har ansvaret for koordinering av informasjonsflyten fra regjering via storting og ut i partiorganisasjonen. I tillegg følger han organisasjonsutvalget og håndterer alle saker som måtte komme fra dem. Arbeidet i beretningsperioden Kommunikasjonsavdelingen jobber kontinuerlig med de sakene gruppens representanter til enhver tid tar opp og fronter i media. I tillegg er det ekstra fokus på større hendelser som budsjettbehandling, revidert budsjett og landbruksoppgjøret. Budsjettbehandlingene ble preget av unødvendig mye støy som ikke har gavnet noen av partiene. I etterkant har de fire partiene kommet til enighet om å legge om prosessene slik at samarbeidspartiene fremstår mer samlet, og at fokuset ligger mer på hva man har vunnet. Kommunikasjonsavdelingen tilbyr alle representanter medietrening minst en gang pr sesjon. Representantene velger selv om de vil delta på dette og velger i stor grad tema selv. Sommeren 2014 hadde stortingsgruppen sommertraineer som under ledelse av kommunikasjonsavdelingen arbeidet med politikk og medier i sommerperioden. Traineene ble ledet av Erik Tørrissen og Kristian Larsson. Denne valgperioden er ansvaret for partiets/gruppens deltakelse i sosiale medier, og nettsiden overført til partiorganisasjonen/generalsekretæren. Kommunikasjonsavdelingen leverer daglig stortingsaktuelle saker til nettsiden. 65 av 79

66 Status Et politisk taktskifte for Norge og for stortingsgruppen I fjorårets årsberetning for stortingsgruppen skrev vi: «Etter 40 år opposisjon for partiet har stortingsgruppen kommet i posisjon, med reelle muligheter til ikke bare å få synliggjort, men til å få gjennomført løsninger på de problemstillingene som alltid har stått sentralt for partiet. Den store endringen er at partiets politikk nå faktisk blir gjennomført, at gruppens innspill til Regjeringen tas på alvor, blir hørt og resulterer i konkrete forandringer til det bedre.» Stortingsgruppen har siden dette vært gjennom et drøyt «årshjul» i posisjon, og betydningen av foranstående sitat er ytterligere forsterket og synliggjort gjennom praktisk politikk. Gruppen har vært gjennom en full statsbudsjettprosess som posisjonsparti, med tilhørende oppgaver i Stortinget, for å få mindretallsregjeringen av Høyre og FrP sitt budsjettforslag gjennom. Også reformer og andre større saker har engasjert gruppen og gitt utfordrende oppgaver for å få gjennomført mest mulig av partiets politikk. Et utvalg av viktige saker er redegjort på de foranstående sidene, og viser til fulle at regjeringsprosjektet og grunnlaget i partiets stortingsgruppe bidrar til frihet, trygghet og ny politisk handlekraft for Norge. Det oppleves fortsatt forbedringspotensial i samhandlingen med politisk ledelse i departementene. Dette tas opp løpende. Prosesser og rutiner for samhandling og informasjon er i løpet av året videreutviklet, og fungerer etter gruppens syn meget godt når disse følges. Stortingsgruppen arbeider tett med partiorganisasjonen, gir tidlige innspill til politisk ledelse i departementene og bidrar aktivt til å lose regjeringens initiativer gjennom i Stortinget. 66 av 79

67 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 05/15 Revisjonskomiteens innberetning Revisjonskomiteens innberetning Revisjonskomiteen har i sitt møte 8. april 2015 gjennomgått partiets driftsregnskap, balanse og noter pr. 31.desember.2014, samt revisors beretning datert 6. mars Revisjonskomiteen konstaterer at driftsregnskapet for FrP`s Hovedorganisasjon er gjort opp med et overskudd på kr ,- mot et budsjettert overskudd på kr ,- før avsetning til valgkampfond med kr ,-. Ved regnskapsavslutning pr var partiets egenkapital kr ,- hvorav kr ,- er plassert i disposisjonsfond, andre fond med selvpålagte restriksjoner og valgkampfond. Annen fri egenkapital er kr ,-. Komiteen konkluderer med at budsjettdisiplinen har vært god og at det er ført en stram økonomioppfølging. Utestående fordringer er på kr ,-. Det foretas løpende vurderinger av denne posten. Komiteen konstaterer at det ikke foreligger merknader fra Landsmøtevalgt revisor som ikke er fulgt opp av administrasjonen. Nærværende beretning er basert på den vedtatte instruks for komiteens arbeid av 79

68 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 07/15 Endringer i partiets vedtekter Endringer i partiets vedtekter Bakgrunn Det vises til vedtektenes bestemmelser i 20 om vedtektsendringer: Vedtektsendringer besluttes av Landsmøtet etter innstilling fra Landsstyret. For gyldig beslutning kreves 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer må være Sentralstyret i hende senest 31. desember. De endringer som Sentralstyret og Landsstyret slutter seg til, sendes ut sammen med innkallingen til første Landsmøte. Etter vedtak i Sentralstyret om Organisasjonsutvalgets mandat skal utvalget blant annet drive med: «Løpende oppfølging av partiets vedtekter.» Her følger derfor oversikt over innkomne forslag til endringer i partiets vedtekter og organisasjonsutvalgets innstilling til disse. Sentralstyret har i sitt møte 6. mars 2014 behandlet forslag etter innstilling fra organisasjonsutvalget. Til grunn for denne behandlingen var blant annet ni ulike endringsforslag fra fylkes- og lokallag. Basert på dette behandlet landsstyret forslag til endringer i partiets vedtekter i sitt møte mars, landsstyrets innstilling følger her for landsmøtets behandling i tråd med vedtektenes bestemmelser om vedtektsendringer. Forslag 1 13 D 10 c endres fra: «( )Lokallagsstyrets studieleder. Lokallagsstyrets medlemsansvarlig» Til «(...) Lokallagets studie- og medlemsansvarlig. Det åpnes også for at de lag som ønsker det kan velge to personer til vervene: - studieleder - medlemsansvarlig» Forslag 2 Tilleggspunkt som 11 G 11 Velge redaksjonskomité bestående av tre til fem medlemmer og ett varamedlem, i god tid før årsmøtet av 79

69 Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 10/15 Valgkomiteen innstilling Valgkomiteens innstilling Sentralstyret: 1. nestleder Per Sandberg Sør-Trøndelag Gjenvalg 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen Rogaland Gjenvalg Sentralstyremedlem Sylvi Listhaug Oslo Gjenvalg Sentralstyremedlem Helge A. Njåstad Rogaland Gjenvalg Sentralstyremedlem: Robert Eriksson Nord-Trøndelag Gjenvalg 1. varamedlem: Erlend Wiborg Østfold Gjenvalg* 2. varamedlem: Karianne Hansen Telemark Gjenvalg 3. varamedlem: Terje Halleland Rogaland Gjenvalg 4. varamedlem: Hanne CS. Iversen Troms Ny * Erlend Wiberg er sittende 4. vara. Revisor: Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS Gjenvalg Landsmøtets Revisjonskomité: Leder: Leif Eriksen Østfold Gjenvalg* Medlem: Gustav Bahus Hordaland Ny Medlem: Kenneth Svendsen Nordland Gjenvalg Varamedlem: Camilla Wilhelmsen Oslo Gjenvalg * Leif Eriksen er sittende medlem av komiteen Valgkomité: «Landsmøtets valgkomité 2016 skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Sentralstyret gis i oppdrag å oppnevne ett medlem som får i oppdrag å sammenkalle komiteen til konstituering. De øvrige medlemmer oppnevnes ved at hvert av de fire fylkene som oppnådde best prosentvis oppslutning ved fylkestingsvalget 2015 oppnevner ett medlem hver. Videre oppnevnes 2 varamedlemmer av de fylkene som deretter oppnådde best prosentvis oppslutning ihht. ovennevnte.» Ovennevnte innstilling ble enstemmig vedtatt i komiteens møte 13. april Det opplyses om at Leif Eriksen fratrådte behandlingen av innstilling til landsmøtets revisjonskomite av 79

Innledning og sammendrag

Innledning og sammendrag Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 03/15 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning gjelder fra april 2014 til mars 2015. Sentralstyret vil understreke viktigheten

Detaljer

Landsmøtesak 01.01/10 Landsstyrets innstillingtil timeplan

Landsmøtesak 01.01/10 Landsstyrets innstillingtil timeplan 18.04.10 12:14 av Tine Desirèe Daae Landsmøtesak 01.01/10 til timeplan Fredag 23. april 2010: Delsesjoner skanse? 1230-1430 Grasrotpartiet enkeltmenneskets siste - om fotball og lojalitet, og hva det har

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2014

Velkommen til landsmøte 2014 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 11. april 2014

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2016

Velkommen til landsmøte 2016 Oslo, 7. april 2016 Velkommen til landsmøte 2016 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 22. 24. april 2016. Fremskrittspartiet er inne i en god periode. Fremskrittspartiet forandrer

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Stortingsgruppens årsberetning

Stortingsgruppens årsberetning Til: Fra: Sak: Landsmøtet Stortingsgruppen LM SAK 3/16 Stortingsgruppens årsberetning Stortingsgruppens årsberetning Vedlagt følger Stortingsgruppens beretning for perioden. 1 Til: Fra: Sak: Landsmøtet

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Morttjernsberget. Grue JFF. Klasse. -nr. 24.5.214-24.5.214 1 24.5.214 15:26 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Wilhelm Sønsterud A 6 Grue-Finnskog 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Kjell

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer