delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank"

Transkript

1 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

2 ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring!

3 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n Styrets kommentar til delårsregnskap pr Kommentarer til kvartalsregnskapet Driftsresultat før skatt for 1. kvartal 2010 ble 9,5mill. kr., mot 9,7 mill. kr. for samme kvartal i Årsaken til resultatendringen finner vi først og fremst i endring rentenetto, finansielle instrumenter og driftskostnader. Rentenettoen viser en positiv utvikling med en økning på 1,2 mill. kr. Den relative rentenettoen målt i forhold til gjennomsnittelig forvaltningskapital (FVK) er imidlertid redusert fra 1,97 % til 1,90 %, noe som betyr at kroneveksten skyldes vekst i FVK. Netto inntekter fra banktjenester (provisjoner og gebyrer) er tilnærmet uendret, og utgjør for kvartalet 2,9 mill. kr. Generelt øker provisjoner fra forsikringssalg og boligkredittformidling, mens gebyrer og provisjoner fra betalingstjenester reduseres. Banken vil fortsette den sterke satsingen vi har hatt på forsikringssalg, da vi ser et stort potensial i inntjening fra disse produktene. Banken fikk i 1. kvartal et tap fra finansielle instrumenter på 0,4 mill. kr., mot en gevinst for samme periode i fjor på 2,1 mill. kr. Årsaken til dette ligger først og fremst i negativ utvikling i våre rentebytteavtaler i en tid med noe stigende markedsrenter, kombinert med kort tid til forfall for en del av avtalene. Andre driftsinntekter er noe lavere enn for samme periode i fjor, men dette utgjør marginale inntekter for banken. I sum ble samlede inntekter på 22,6 mill. kr, mot 24,0 mill. kr. for 1. kvartal For 1. kvartal 2010 fikk banken en kostnadsreduksjon på 1,6 mill. kr. Dette skyldes ny lov om statstilskudd til avtalefestet pensjon som gjør at eksisterende AFP-ordningen er avviklet. Dette medfører at tidligere avsetninger til AFP forpliktelser er reversert og reduserer pensjonskostnaden i 1. kvartal med 2,1 mill. kr. Dersom man eliminerer for dette har banken en kostnadsvekst i første kvartal på 0,5 mill. kr, eller tilsvarende 4,5%. Hensyntatt den kraftige kostnadsreduksjonen banken gjennomførte i 2009 målt mot 2008 må en kostnadsvekst på 4,5% kunne karakteriseres som tilfredsstillende. Bankens kostnadsprosent målt mot FVK er i 1. kvartal på 1,08%, mot 1, 37% for samme kvartal i fjor. Elimineres effekten av pensjonskostnadene har banken en kostnadsprosent for 1. kvartal på 1,28%, noe som er svær bra i bransjesammenheng. Kostnader målt mot inntekter utgjør 49,9%, også dette et solid nøkkeltall i bransjesammenheng. Det er bokført 1,8 mill. kr. i netto tap for 1. kvartal, mot 1,5 mill. kr. for same periode i Tapene ansees fortsatt som svært lave. Størrelsen på gruppevise nedskrivninger er redusert med 0,5 mill. kr. til totalt 7,5 mill. kr. Nedskrivningene synes ennå noe høy, og vil bli vurdert i 2. kvartal Rapporteringen av mislighold er endret siden i fjor, i det misligholdsbegrepet er endret fra 90 dager til 30 dager etter forfall. For full innsikt vises til note 3. Årsveksten i utlån er på 144 mill. kr. eller 4,5 %. Årsveksten i utlån er reelt sett noe høyere, da banken plasserer det alt overveiende av boliglån innenfor 60 % av markedsverdi i boligkredittselskapet Terra Boligkreditt. Årsvekst for innskudd er på 56 mill. kroner eller 2,5%. Derved finansierer innskuddsveksten 39 % av utlånsveksten, noe som gjør at innskuddsprosenten reduseres noe. Innskuddsprosenten (innskudd/utlån x 100) utgjør pr. utgangen av 1. kvartal 67,4%, mot 68,6% på samme tidspunkt i fjor. I et urolig rentemarked med økende spreader som følge av statenes gjeldssituasjon (Hellas, Spania, Portugal, Irland) har banken jobbet med å få til mer langsiktige låneavtaler i lånemarkedet. Dette har så langt vært vellykket, og denne jobben fortsetter inn i 2. kvartal Slike lange lån (hovedsakelig 5 års lån) fordyrer bankens innlånskost en del, men er en forsikring for bankens likvide situasjon i årene som kommer. Datterselskap Banken s datterselskap, Finans Rådgivning AS hadde et negativt resultat i første kvartal som følge av de store endringer som fortsatt rammer spare- og plasseringsmarkedet. Dessuten hadde selskapet en redusert bemanning i deler av kvartalet som følge av sykdom. Samlet underskudd for kvartalet er på 0,3 mill. kr. Det arbeides nå med en egen verdipapirkonsesjon for banken. Når denne foreligger vil selskapet oppløses, og selskapets medarbeidere overføres til banken. Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar til 31. mars 2010 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Melhus Sparebanks og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner av nærstående. Melhus, 5. mai 2010 STYRET I MELHUS SPAREBANK Bjarne Berg Styrets leder Inger Tangvik Knut Olav Lian Banksjef Per Dolmseth Nestleder Jo Temre Tove Børseth Ansattes representant Marianne Bringedal Roar Øverbø

4 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 mor 4 5 note 1. kv kv RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov. inntekter Prov. inntekter og inntekter av banktj Prov. kostnader og kostn. ved banktj Nto. gev. på fin. instr. til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Driftsesultat før tap på utlån Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat RESULTAT ETTER SKatt Utvidet resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat

5 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n mor BALANSE EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder 2, Aksjer og ek. bevis til virkelig verdi over res Pengemarkedsfond tilgjengelig for salg Sertifikater og obl. tilgjengelig for salg Finansielle derivater Andre eiendeler Aksjer og egenkapitalbevis tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i konsernselskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler SUM EIENDeler GJELD OG EGENKapital note Påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter Betalbar skatt Annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikat- og obligasjonsgjeld Finansielle derivater Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån SUM GJELD Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Annen egenkapital Akkumulert overskudd SUM EGENKapital SUM GJELD OG EGENKapital POSTER UTENOM BALANSEN Garantiansvar Pantstillelser Bjarne Berg Styrets leder Per Dolmseth Nestleder Marianne Bringedal Inger Tangvik Jo Temre Roar Øverbø Knut Olav Lian Banksjef Tove Børseth Ansattes representant

6 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 konsern 6 7 note 1. kv kv RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprov. inntekter Prov. inntekter og inntekter av banktj Prov. kostnader og kostn. ved banktj Nto. gev. på fin. instr. til virkelig verdi Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum netto driftsinntekter Lønn og generelle adm. kostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader før tap på utlån Driftsesultat før tap på utlån Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat Andel av resultat tilknyttet selskap Resultat før skatt Skatt på resultat RESULTAT ETTER SKatt Utvidet resultat Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Resultat pr. egenkapitalbevis 2,80 2,92 10,14

7 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n konsern BALANSE EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder 2, Aksjer og ek. bevis til virkelig verdi over res Pengemarkedsfond tilgjengelig for salg Sertifikater og obl. tilgjengelig for salg Finansielle derivater Andre eiendeler Aksjer og egenkapitalbevis tilgjengelig for salg Investeringer i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler SUM EIENDeler GJELD OG EGENKapital note Påløpte kostnader og forskuddsbet. inntekter Betalbar skatt Annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Sertifikat- og obligasjonsgjeld Finansielle derivater Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån SUM GJELD Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Annen egenkapital Akkumulert overskudd SUM EGENKapital SUM GJELD OG EGENKapital POSTER UTENOM Balansen Garantiansvar Pantstillelser

8 8 9 Endring i morselskapets egenkapital Alle beløp i NOK 1000 Egenkap. Overkurs- Sparebank- Utjevnings- Annen EK Total egen- Endring egenkapital 2010 bevis fond ens fond* fond ikke res.ført* kapital Egenkapital Årets resultat fra morbanken Utvidet resultatregnskap Endr. v.v. på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Årets totalresultat Transaksjoner med egenkapitalbeviseierne Egne egenkapitalbevis 0 Utbytte/gaver Egenkapital pr *Fond for urealiserte gevinster utgjør Totalt utsatt skatt på elementer som er ført direkte mot fond for urealiserte gevinster utgjør Totalt utsatt skatt på elementer som er ført direkte mot EK utgjør 463. Egenkap. Overkurs- Sparebank- Utjevnings- Annen EK Total egen- Endring egenkapital 2009 bevis fond ens fond* fond ikke res.ført* kapital Egenkapital Årets resultat fra morbanken Utvidet resultatregnskap Endr. v.v. på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Årets totalresultat Transaksjoner med egenkapitalbeviseierne Egne egenkapitalbevis Utbytte/gaver Egenkapital pr

9 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n Endring i konsernets egenkapital Alle beløp i NOK 1000 Egenkap. Overkurs- Sparebank- Utjevnings- Annen EK Total egen- Endring egenkapital 2010 bevis fond ens fond* fond ikke res.ført* kapital Bokført verdi Årets resultat fra konsern Utvidet resultatregnskap Endr. v.v. på fin. eiendeler tilgjengelig for salg** Årets totalresultat Transaksjoner med egenkapitalbeviseierne Egne egenkapitalbevis 0 Utbytte/gaver Egenkapital pr Egenkap. Overkurs- Sparebank- Utjevnings- Annen EK Total egen- Endring egenkapital 2009 bevis fond ens fond* fond ikke res.ført* kapital Bokført verdi Årets resultat fra konsern Konsernbidrag Utvidet resultatregnskap Endr. v.v. på fin. eiendeler tilgjengelig for salg Årets totalresultat Transaksjoner med egenkapitalbeviseierne Egne egenkapitalbevis Utbytte/gaver Egenkapital pr

10 Noter Alle beløp i kroner hvis ikke annet er presisert. 1 Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er avlagt etter IFRS-standard. Sammenligningtall er utarbeidet ihht. standardens minimumskrav. Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Melhus Sparebank vurderer virksomheten i banken som ett samlet virksomhetsområde og markedet som ett geografisk område. Alle beløp er oppgitt i kroner dersom ikke annet er oppgitt. Delårsregnskapet er ikke revidert Tapskostnad Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Per. konstaterte tap som det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger for Per. konstaterte tap som det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger for Periodens inngang på tidl. perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader Misligholdte og tapsutsatte lån Misligholdte engasjement 1-3 mnd Misligholdte engasjement 3-6 mnd Misligholdte engasjement 6-12 mnd Misligholdte engasjement over 1 år Sum brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Sum netto misligholdte engasjement Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 30 dager etter forfall. Tidligere år er det benyttet 90 dager. Sammenligningstall er omarbeidet. 4 Kapitaldekning M morbank Innskutt kapital Opptjent kapital Fondsobligasjonslån Sum brutto kjernekapital Fradrag for immaterielle eiendeler Fradrag for urealiserte gevinster og andre fradrag Utbytte/konsernbidrag avsatt, klassifisert som EK Sum kjernekapital Ansvarlig kapital Fondsobligasjon utover 15% av kjernekapital Urealiserte gevinster og 50/50 fradrag Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag kreditrisiko Beregningsgrunnlag i % av forv.kap. 49,4 % 50,8 % 49,5 % Kapitalkrav kredittrisiko Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet Totalt kapitalkrav Kapitaldekning 17,77 % 18,33 % 18,29 %

11 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n 5 Datterselskap og tilknyttet selskap I konsernregnskapet inngår Melhus Sparebank med datterselskapet Finans Rådgivning AS. Banken eier 100% av aksjene. Goodwill ført i konsernbalansen kommer fra oppkjøp av Finans Rådgivning AS. I 2010 har banken kjøpt 20% av aksjene i Heimdal Eiendomsmegling AS. Selskapet vil være et tilknyttet selskap, som føres etter EK-metoden i konsernregnskapet. Stiftstaden Eiendom AS er samtidig solgt til Heimdal Eiendomsmegling AS. 6 Utbytte Utbytte for 2009 på 10,50 pr. egenkapitalbevis ble vedtatt i forstanderskapet og utbetalt Foreslått utbytte for 2009 på 8,4 mill. kr. og er ihht. IFRS ikke definert som gjeld på årsavslutningstidspunktet og inngår i egenkapital pr Lønns- og administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønns- og administrasjonskostnader Stortinget har vedtatt ny lov tilknyttet AFP-ordningen med den konsekvens at eksisterende ordning er avviklet. Dette medfører en tilbakeføring av tidligere avsetning på 2.123, som reduserer kostnaden i sin helhet i Resultatanalyse (I % pr. år av midlere forvaltningskapital.) Netto rente- og kredittprovisjoner 1,90 % 1,97 % 1,94 % Netto andre driftsinntekter 0,27 % 0,59 % 0,42 % Driftskostnader 1,08 % 1,37 % 1,30 % Resultat før tap på utlån 1,09 % 1,20 % 1,06 % Tap på utlån 0,17 % 0,16 % 0,22 % Resultat etter tap på utlån 0,91 % 1,03 % 0,84 % Beregnet skattekostnad 0,25 % 0,28 % 0,23 % Resultat 0,66 % 0,75 % 0,61 % 9 Nøkkeltall Fra balansen Forvaltningskapital Midlere forvaltningskapital Utlån til kunder Innskudd fra kunder Rentabilitet m.v. Driftskostnader i % av driftsinntekter 49,90 % 53,33 % 55,01 % Driftskostn. i % av driftsinnt. eks. kursgev. 50,51 % 53,73 % 55,92 % Resultat i % av midl. Forv.kapital 0,66 % 0,75 % 0,61 % Resultat i % av midl. Egenkapital 9,11 % 9,79 % 8,14 % Resultat før skatt i % av forvaltningskap. 0,91 % 1,03 % 0,84 % Antall årsverk Midl. forvaltningskapital pr. årsverk Soliditet Ansvarlig kapital Kapitaldekning 17,77 % 18,33 % 18,29 % Bokførte tap i % av utlån pr ,05 % 0,05 % 0,27 % Tapsavs. i % av brutto utlån 0,66 % 0,45 % 0,60 % Finansiering Innskudd i % av nto. utlån 67,36 % 68,62 % 67,68 % Økning forv.kapital i % av forv. pr ,46 % 0,41 % 8,77 % Økning utlån i % av utlån pr ,33 % -0,09 % 3,21 % Økning innskudd i % av innskudd pr ,80 % -2,21 % -0,53 %

12 Finansiell gjeld (inkl. ansvarlig lånekapital og gjeld til kredittinstitusjoner) Finansiell gjeld pr Opptak i perioden Nedbetaling i perioden Endring i påløpte renter Finansiell gjeld pr Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Utbytte Netto gev. på aksjer/ek. bevis til virkelig verdi over res Netto gevinster på valuta Netto gevinster finansielle derivater Gevinst/tap ved kjøp/salg av obligasjoner Nedskrivning datterselskap Netto gev. på finansielle instr. til virkelig verdi Egenkapitalbevis Banken har utstedt stk egenkapitalbevis pålydende kr største egenkapitalbeviseiere antall Andel MP Pensjon ,38 % Terra Utbytte VPF ,35 % Berg Invest Holding AS ,66 % Allum Kåre ,74 % Sparebankstiftelsen DnB Nor ,59 % Sjømo Lars ,50 % Haslum Industri AS ,08 % Gunnar Horten ,98 % Fossum Sigvard ,46 % Totens Sparebank ,44 % Anders Heggem ,38 % Selbu Sparebank ,25 % TOGO AS ,25 % Iver Albert Juel ,22 % Brage Invest AS ,03 % Lian Tor Peder ,03 % Berg Eiendom AS ,01 % Løkbakk Ola Dødsbo ,98 % The Northern Trust Co ,87 % Leiepakking AS ,84 % Øvrige ,98 % Totalt utstedte egenkapitalbevis ,00 % Totalt antall egenkapitalbeviseiere 541 Resultat pr. egenkapitalbevis Resultat morbank Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet 32,6 % 33,2 % 33,8 % Resultat pr. egenkapitalbevis 2,80 2,92 10,14 Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis 2,80 2,92 10,14 Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis ,50

13 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n 13 Segmenter pm BM Salg Ufordelt Sum Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentenetto i forhold til utlån 1,72 % 3,50 % 2,38 % Nto. provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Andre driftsinntekter II SUM driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader III Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Tap i prosent 0,00 % 0,61 % 0,22 % IV Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat V Resultat av ordinær drift etter skatt pm BM Salg Ufordelt Sum Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Rentenetto i forhold til utlån 1,72 % 3,43 % 2,34 % Provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Andre driftsinntekter II SUM driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Andre driftskostnader III Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Tap i prosent 0,00 % 0,45 % 0,18 % IV Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat V Resultat av ordinær drift etter skatt P privatmarked Bedriftsmarked Totalt Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Utlån formidlet til Terra Boligkreditt Finans Rådgivning AS sin portefølje Melhusbanken sin portefølje Sum netto utlån inkl. Terra Boligkreditt

14 Kontantstrømoppstilling MOR Alle beløp i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Utlån og innlånsvirksomhet Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger til kunder Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av kortsiktige inv. i aksjer Netto innbetaling/utbetaling ved omsetning av valuta og finansielle derivater Innbetalinger av utbytte Renteinnbetalinger på verdipapirer Utbetaling til drift Skatter Andre Utbetalt gaver av overskudd Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler 0 0 Kjøp av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Salg av langsiktige investeringer i aksjer og andre andeler Innbetaling ved salg av rentebærende verdipapirer Utbetaling ved kjøp av rentebærende verdipapirer Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto innbetalinger/utbetalinger av nedbetalingslån, rammekreditter Netto innbetalinger av innskudd Plassering/låneopptak i kredittinstitusjoner Tilbakebetaling/nedbetaling til kredittinstitusjoner Opptak av sertifikater og obligasjonsgjeld/ansvarlig lånekapital Utbetaling ved tilbakebetaling av obligasjonsgjeld/ansvarlig kapital Utbetaling av utbytte Netto rentebetalinger på finansaktiviteter Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved perioden begynnelse Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden.

15 k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ I M e l h u s B a n k e n Vi er rådgiveren som vil bidra til at bedrifter kan vokse!...hele livet

16 16 Hovedkontor Postboks Melhus Tlf.: Fax: NO Rosenborg Reklame MEBA00xx Avdeling Trondheim Postboks 669 Sentrum 7407 Trondheim Besøksadresse: Olav Tryggvasonsgt. 5 Tlf.: Fax: Avdeling Heimdal Postboks 117 Heimdal 7473 Trondheim Besøksadresse: Ringvålveien 12 Tlf.: Fax: Avdeling Ler 7234 Ler Tlf.: Fax: Avdeling Korsvegen 7212 Korsvegen Tlf.: Fax:

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 1. kvartal 2012 01.01.2012-31.03.2012 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport pr. 1. kvartal 2012 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer