TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014

2 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2014 Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har i 2014 gjennomført et markant endringsarbeid. Det er ansatt ny distriktsleder, økt fokus på strategisk arbeid og økt bevissthet rundt vårt ansvar som pådriver og mulighetsgjører. Et godt samarbeid og medvirkning fra media bidrar til å sette fokus på trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag. Fylkets handlingsplan og vår virksomhetsplan danner grunnlaget for Trygg Trafikks arbeid i fylket. Det forebyggende og holdningsskapende arbeidet i fylket er vektlagt gjennom gode rammebetingelser for Trygg Trafikks arbeid. Organisasjonens hovedsatsing i Sør-Trøndelag er rettet mot barnehage og skole, gjennom økt satsning på Trafikksikre kommuner. Bistand til aktiviteter som kurs, planleggingsdager, prosjekt- og temaarbeid og trafikantrettede konkurranser er høyt prioritert. Samt å øke kunnskapen om eksisterende- og nytt undervisningsmateriell. Tilsvarende ivaretas vår pådriverrolle og bindeleddsfunksjon. DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, foreninger, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylker som medlemmer. Trygg Trafikk har 45 medarbeidere. 18 er ansatt som distriktsledere i hvert sitt fylke og de øvrige ved hovedkontoret i Oslo. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, forsikringsselskaper og andre virksomheter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. INNHOLD Dette er Trygg Trafikk... s.2 Aktiviteter s.4 Ulykkessituasjonen i Sør-Trøndelag...s.8 Økonomi og finansiering...s.9 Framtidige behov og muligheter... s.10 Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag...s.11 ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2014 REDAKTØR: Knut Ove Børseth DESIGN: October Design AS

3 TRYGG TRAFIKK I DET NASJONALE TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Nullvisjonen Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en veitrafikk der ingen blir drept eller livsvarig skadd. Nullvisjonen ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av strategiplanen «Trafikksikkerhet på veg » i Trygg Trafikk skal bidra til at nasjonale mål blir nådd i trafikksikker- hetsarbeidet. Nasjonal Handlingsplan for trafikksikkerhet er den styrende felles planen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk og Sosial- og helsedirektoratet. Trygg Trafikks ansvarsområde er knyttet til tiltak rettet mot å påvirke trafikantenes atferd, med vekt på trafikkopplæring for barn og unge og informasjon om trafikksikkerhet. TRYGG TRAFIKKS VERDIER Trygg Trafikk skal være troverdig, engasjert og nyskapende i sitt arbeid for trafikksikkerheten. Troverdig Trygg Trafikk er en viktig aktør i nullvisjonsarbeidet på grunn av vår faglige tyngde og nøytralitet. Engasjert Trygg Trafikk er en aktiv pådriver med et stort og ærlig engasjement for trafikksikkerhet. Nyskapende Trygg Trafikk skal formidle kunnskap om trafikksikkerhet på nye måter. TRYGG TRAFIKKS SATSINGSOMRÅDER Trygg Trafikks Strategiplan for angir tre hovedmål for organisasjonens arbeid for trafikksikkerhet. a) Trafikksikker oppvekst Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske sikkerhetstiltak, bruk av sikkerhetsutstyr, kunnskap om barns forutsetninger og alderstilpasset opplæring. I Nasjonal Handlingsplan for trafikksikkerhet er det slått fast at Trygg Trafikk har hovedansvaret for trafikkopplæring av barn og unge. Alle opplæringstiltak forankres i gjeldende læreplaner og rammeverk. Trafikksikker oppvekst omfatter Trygg Trafikks prosjekter for barn 0 5 år, barn 6 14 år og ungdom år. b) Strategisk pådriver Trafikksikkerhet er et samfunnsansvar, selv om vi som trafikanter er pålagt et stort ansvar gjennom lover og regler. De politiske myndigheter fastsetter rammebetingelsene, mens ulike myndigheter og instanser har ansvar for å sette vedtakene ut i praksis. Trygg Trafikk har en viktig rolle som pådriver for trafikksikkerheten sentralt og lokalt. c) Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg Det er et stort mål for Trygg Trafikk å være synlig i media og å samarbeide godt med ulik presse for å få trafikksikkerhet godt opplyst og synlig blant publikum. Vi ønsker å være en naturlig kunnskapsbase i forhold til ulykkestall og trafikksikkerhetskunnskap, og derav påvirke våre trafikanter til å ta riktige valg. 3

4 TRYGG TRAFIKKS AKTIVITETER I SØR TRØNDELAG I 2014 Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag er opptatt av at våre kjerneverdier i størst mulig grad blir gjennomført i henhold til vår handlingsplan. For å få til dette er en avhengig av lokale finansieringsmidler. Disse midlene fås fra Fylkeskommunen gjennom Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg (FTU). I 2014 innvilget FTU Trygg Trafikks søknad om følgende aktivitetsprogram: Ikke tøft å være død for 10. Klassetrinn Seminar for lærere i grunnskolen/glu Ambassadører i skolen Kurs for barnehagepersonell Trafikksikker barnehage Refleksaksjon Videregående skole Barn i bil Russ AKTIVITETSBESKRIVELSE Ikke tøft å være død Et pedagogisk tilpasset opplegg inn mot 10. Klassetrinn. Tiltaket ledsages av et obligatorisk for- og etterarbeid i klassene. Forestillingen dreier seg om konsekvensen av egne handlinger, rus, passasjerrolle og egne valg. Aktørene er fra politiet, akuttmottaket ved St. Olav og en trafikkskadd. Programmet har vært kjørt i 24 år i fylket, og har opparbeidet en stor erfaring knyttet til denne undervisningsmetoden. Dette er en undervisningsmetode som aktiviserer elever og lærere ved hjelp av materiell fra Trygg Trafikk. Det er i 2014 gjennomført 15 forestillinger fordelt på hele fylket. Med et deltagersnitt på 50 elever pr forestilling har aktiviteten involvert hele 750 elever i Seminar for lærere i grunnskolen Skolene henvender seg ofte til Trygg Trafikk for å få råd om gjennomføring av trafikkundervisning og bruk av skolemateriell. Vi ønsker trafikk inn i fagene som et tverrfaglig tema og i prosjektarbeid. Vi ønsker også å bidra til at vi nærmer oss nasjonalt mål om valgfag trafikk i flere skoler. Dette kan vi bidra til gjennom seminarer på samlede trinn Trygg Trafikk har i 2014 gjennomført et slikt opplegg inn mot 3 skoler, med svært positiv respons. Aktiviteten i 2014 har åpnet opp for et nærmere samarbeid med Grønn Barneby for videre satsning inn mot skolene i de neste årene. Ambassadører i skolen Trygg Trafikk har etablert en ambassadørordning for lærere i grunnskolen. I Sør-Trøndelag har vi tre lærere som jobber med utvikling av undervisningsplaner og metoder på egen skole og for kolleger for øvrig i fylket. Disse inngår i et nasjonalt nettverk av ambassadører og deltar på nasjonale samlinger. Ambassadørene har vært på felles samlinger i Oslo og er viktige pådrivere til sitt lokale trafikksikkerhetsarbeid i fylket. 4

5 I forbindelse med dette arbeidet, har vi hatt et prosjekt sammen med Adresseavisen i desember Her filmatiserte vi forskjellen på/uten bruk av refleks. Nyhetssaken ble Adresseavisens mest leste nyhetssak for desember, med over lesere. Trafikksikker barnehage Trygg Trafikk har som mål å bidra til at flest mulig barnehager blir «trafikksikre barnehager» i løpet av Som motivasjon for gjennomføring av tiltak ved disse barnehagene, har vi dekt vikarkostnader ved kurs og gitt barnehagene materiell mm. Det er i 2014 blitt 4 nye trafikksikre barnehager. I tillegg har Trygg Trafikk deltatt på 7 FAU møter ifht Trafikksikker barnehage. Kurs for barnehagepersonell Trygg Trafikks nye materiell til barnehager inneholder et komplett undervisningsopplegg til bruk i samlingsstunder. Tarkus, barnas trafikkvenn er med som hånddukke sammen med det øvrige materiellet. Trygg Trafikk har i 2014 gjennomført et kurs på Ørlandet og et kurs i Trondheim. Gjennom høsten i 2014 inngikk Trygg Trafikk et samarbeid med Grønn Barneby som vil gi en strategisk modell for kurs inn mot alle barnehager i Vi har dekt kostnader knyttet til lokalleie, vikarutgifter, bespisning og kursmateriell. Refleksaksjon Bruk av refleks blant fotgjengere har økt på landsbasis. I Sør-Trøndelag har bruker-prosenten tradisjonelt vært noe lavere enn landet for øvrig. Ved årets telling brukte kun 24% refleks. De fleste fotgjengerne som blir påkjørt i mørketiden, går uten refleks. Refleksaksjonen er en årlig aktivitet for å øke bevisstheten blant trafikantene. I tillegg til voksne, er elever i ungdomsskolen en spesielt viktig målgruppe for aksjonen. I forbindelse med dette arbeidet, har vi hatt et prosjekt sammen med Adresseavisen i desember Her filmatiserte vi forskjellen på/uten bruk av refleks: Nyhetssaken ble Adresseavisens mest leste nyhetssak for desember, med over lesere. Videregående skole På distriktskolene har fokuset vært rettet mot kunnskapsbasert informasjon om rus, sikringsutstyr og konsekvenser for passasjerer og førere i bil. På byskolene har vi innledet et arbeid rettet mot mopedkjøring. Dette har sammenheng med den alvorlige utviklingen i mopedulykker i Trondheim. Trygg Trafikk Sør-Trøndelag har sammen med politiet og helsevesenet startet et utviklingsarbeid på dette området med støtte fra forsikringsbransjen. Man ser en sterk økning i antall mopeder i trafikkbildet, og ulykkene har følgelig økt: Barn i bil Kurs for helsepersonell, kontrollpersonell og trafikklærere som skal gi målgruppen siste oppdaterte kunnskap om sikring av barn i bil. Midlene brukes til forelesere, bespisning og lokalleie. Her er det gjennomført 4 ulike samlinger rundt sikring av barn i bil. Dette er gjort direkte mot FAU i barnehager og i samarbeid med produsenter av sikringsutstyr. 5

6 «Det å ta pådriverrollen på alvor og å få kommuner, skoler, barnehager og idrettslag til selv å forankre og skape gode TS aktiviteter i sitt nærmiljø, har vært et viktig mål for den nye distriktslederen.» Russ Trygg Trafikk gjennomfører samlinger med russestyrene i samarbeid med Statens vegvesen og politiet. Samlingene danner grunnlag for russens eget bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet fremover våren. Russens eget arbeid ses i sammenheng med øvrig trafikksikkerhetsarbeid i den videregående skolen. I 2014 har Trygg Trafikk hatt et arbeid inn mot 3 skoler. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet er meget viktig. Kommunene eier store deler av vegnettet og det er de som driver en stor del av barnehagene og grunnskolene. Dette er viktige områder hvor trafikksikkerhetsarbeidet må vektlegges. Med bakgrunn i ansettelse av ny distriktsleder i Trygg Trafikk, begynte også arbeide med en endring av arbeidsmetodikk i vårt fylket. Det å ta pådriverrollen på alvor og å få kommuner, skoler, barnehager og idrettslag til selv å forankre og skape gode TS aktiviteter i sitt nærmiljø, har vært et viktig mål for den nye distriktslederen. Dette resulterte i to Trafikksikre kommuner på slutten av Orkdal kommune og Oppdal kommune Begge disse kommunene har tatt det lokale trafikksikkerhetsarbeidet på alvor, utarbeidet oppdaterte og gode handlingsplaner og rutiner. De vil i løpet av våren 2015 få tildelt sin sertifisering som Trafikksikker kommune. Det ble derfor en strategiendring på høsten av 2014, i forståelse med FTU og andre viktige samarbeidspartnere i fylket. For fremtiden vil tre hovedoppgaver være prioriterte: Trafikksikre kommuner Trafikksikre skoler Trafikksikre barnehager Dette ble vedtatt i FTU høsten 2014, og vil være retningsgivende for hovedoppgavene for Trygg Trafikk fremover. Det samarbeidet Trygg Trafikk har fått i stand, spesielt opp mot FTU, Statens Vegvesen og mange kommuner i 2014, vil være svært viktig i dette prioriterte arbeidet inn i Dette arbeidet er en av de viktigste arbeidsoppgavene for distriktslederen. Gjennom systematisk og tverrfaglig jobbing med trafikksikkerhet i kommunene, er det grunn til å tro at man vil oppnå et enda bedre resultat med arbeidet for en tryggere hverdag i trafikken. FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fungerer meget godt som møteplass for tilråding og samordning av tiltak for politikere og konsultative medlemmer - og sekretariatet som ivaretas av Statens vegvesen. Det er særlig grunn til å berømme fylkespolitikerne som har sørget for gode rammebetingelser for arbeidet og for at trafikksikkerhetsarbeidet har fått høy prioritet og er blitt satt på dag- 6

7 Refleksdagen 2014 i samarbeid med bl.a Statens vegvesen og Politiet. orden hos fylkeskommunen. Det stilles krav til arbeidet og forventningene er høye, noe som skaper inspirasjon. Trygg Trafikk har også et nært og godt forhold samarbeid til kommunene i fylket, og flere andre frivillige organisasjoner som arbeider for trafikksikkerheten. I tillegg har vi et høyt servicenivå i forhold til media, alene og sammen med andre samarbeidspartnere, noe som fører til flere oppslag i media og som skaper stort engasjement blant fylkets innbyggere. Medlemmer Følgende er aktive medlemmer fra Sør-Trøndelag fylket: «Det er særlig grunn til å berømme fylkespolitikerne som har sørget for gode rammebetingelser for arbeidet.» Kommuner: Trondheim kommune Rissa kommune Klæbu kommune Hitra kommune Frøya kommune Midtre Gauldal kommune Malvik kommune Agdenes kommune Selbu kommune Rennebu kommune Andre: Kjør for livet as Sør-Trøndelag Bilbransjeforening Statens vegvesen (FTU Sør Trøndelag) American car club of Norway Det arbeides for å stimulere til flere medlemmer fra vårt fylket i årene fremover. 7

8 ULYKKESSITUASJONEN I SØR-TRØNDELAG Foreløpige tall viser at 149 mennesker omkom på norske veier i Det er en nedgang på 20 prosent fra De offisielle tallene for 2014 blir ikke tilgjengelige før mai Likevel kan en fastslå at den langsiktige trenden med nedgang i de alvorligste trafikkulykkene fortsetter. Det høyeste antall omkomne på norske veier var i Da mistet 560 personer livet. Siden den gang er trafikken tredoblet, mens tallet på drepte er kraftig redusert. Det er verdt å merke seg at ungdom i alderen år står bare for 7 prosent av den totale bilkjøringen, men utgjør hele prosent av de som mister livet i trafikken. 22 av 149 omkomne i 2014 var i aldersgruppen år. Noe av årsaken til at alt for mange ungdommer dør og skades i trafikken er: Økt mobilitet Oppsøker risikofylte situasjoner og aktiviteter i større grad enn tidligere Ikke fullt utviklet impulskontroll. Vi ser de samme tendensene i de øvrige nordiske og andre europeiske land. Ulykkessituasjonen i Sør-Trøndelag I Sør Trøndelag hadde vi i trafikkulykker totalt. En nedgang fra 393 i På vegene i Sør- Trøndelag hadde vi 9 dødsulykker i I 2014 mistet ett barn livet ( Gutt 14 år ). I tillegg mistet 6 menn og 2 kvinner livet. Mennene som mistet livet i fylket var i alderen 39 til 74 år. DØDSULYKKER I SØR-TRØNDELAG 2014 Dato Vegnr. Sted/Kommune Kjønn Alder Involverte Ulykkestype Ev. 39 Bjørkøybekk, Høgkjølen i Orkdal kommune Mann 14 Passasjer Møteulykke Fv. 30 Gullikstadbakkene, i Røros kommune K 37 Passasjer Utforkjøring Fv. 715 Rokset, Skaugdalen i Rissa kommune M 47 Fører Velt/møteulykke Fv. 30 Djupsjøen i Røros kommune M 39 Fører Utforkjøring Fv. 718 Sundsbukta (Bestvoll) i Rissa kommune M 55 Fører Forbikjøring/velt Ev. 39 Øysandkrysset i Melhus kommune K 61 Fører U-sving Fv 707 Byneset i Trondheim kommune M 54 Fører Syklist/beltevogn Ev. 39 Sirkla i Orkdal kommune M 71 Fører Lett MC, utforkjøring Kollektivrace under E6 ved Bromstadvegen M 74 Fører Sykkelvelt/møteulykke DREPTE/HARDT SKADDE I SØR-TRØNDELAG Dødsulykker Antall mennesker

9 ØKONOMI OG FINANSIERING Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Fylkeskommunen finansierer de fleste tiltakene som gjennomføres av Trygg Trafikk i fylket. I tillegg dekker fylkeskommunen leie av kontorplass som for Sør- Trøndelag sin del er hos til Statens Vegvesen. Distriktslederens telefon- og reiseutgifter dekkes også av fylkeskommunen. De administrative kostander er kr ,- pr år. til Trafikksikker kommune ( aktivitet 24 ) som ble ført på desember 2014, men gjelder for år Denne utgjør kr ,-. I tillegg har vi i 2014 hatt en stor satsning på barnehagekurs. Det er gjennomført todagers kurs i tillegg enkelt-kurs, der vi har valgt å dekke inn kursgjennomføring og vikarutgifter. Budsjett og regnskap for 2014 Regnskapet for 2014 viser et merforbruk på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak en teknisk bilagsføring knyttet Aktivitet Overført fra 2013 Inntekter 2014 Kostnader 2014 Overføres til Kontorhjelp Ikke tøft Kurs politi, lærere Refleks Russ og vgs Trafikksikre kommuner Fylket Trafikkopplæring ung. skolen Sikring av barn i bil MC Kurs barnehage og Tarkus Barnehage/grunnskole Jentenes Ambassadedørordning Reise, kontor og telefon Sum alle aktiviteter:

10 FRAMTIDIGE BEHOV OG MULIGHETER Samarbeidet mellom Trygg Trafikk, FTU og viktige samarbeidspartnere som Statens vegvesen og Politiet, er helhetlig og godt og gir gode rammebetingelser for et bredt og fullstendig trafikksikkerhetsarbeid i årene fremover. FTU har gitt sitt samtykke til full satsning innen tre hovedområder: Trafikksikker kommune Trafikksikker skole Trafikksikker barnehage Trygg Trafikk i Sør-Trøndelag vil fortsatt være et aktivt bindeledd mellom ulike aktører innen faget trafikksikkerhet. Vi har inngått et samarbeid med både Grønn Barneby og Trondheim Parkering som vi har forventinger til i året som kommer. Opplæring og informasjon er den viktigste delen av Trygg Trafikks arbeide. Videre er pådriverfunksjonen overfor myndighetene og koordinering av det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet en viktig del av vår virksomhet. RPM En slik hovedsatsning i fylket gir en komplett og bred tilnærming, der man fra Trygg Trafikks side vil arbeide strategisk og være en pådriver og tilrettelegger for et godt lokalt engasjement i kommunene. I tillegg til en slik bred satsning, har FTU valgt å videreutvikle prosjektet RPM der Trygg Trafikk nå i 2015 skal løfte prosjektet opp fra en 3-årig pilottilværelse til nå å være et etablert bærekraftig prosjekt i driftsform for risikoutsatt ungdom med førerkort. Det vil sammen med disse satsningsområdene, være et fortsatt fokus på Russ og sikring av barn i bil. Vi vil også gjennomføre tilpasset læringsbasert øvingskjøring på isbane denne vinteren, med mål om en sikrere vintervei. Dette tilbudet vil være åpent for ungdom, eldre trafikanter, VGS transportfag og uttrykningsetater med behov for en sikker øvingsarena. 10

11 TRYGG TRAFIKK I SØR-TRØNDELIG Trygg Trafikks arbeid i Sør-Trøndelag er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av «Handlingsplan for trafikksikkerhet i Sør-Trøndelag». Distriktsleder har kontorplass hos Statens vegvesen i Statens Hus i Trondheim og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktsleder er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Sør- Trøndelag fylkeskommune. 01. juni i 2014 gikk mangeårige distriktsleder, Bård Morten Johansen, over til en ny rolle som seniorrådgiver og det ble derfor ansatt ny distriktsleder i løpet forsommeren. Knut Ove Børseth ble ansatt og tiltrådde stillingen fra 1. juni. Denne årsrapporten vil derfor inneholde aktiviteter som både Bård Morten og Knut Ove har gjennomført. Distriktsleder : Knut Ove Børseth Adresse : Prinsens gt 1, 7013 Trondheim Mobiltelefon : E-post : Samarbeidspartnere For å i vareta og utvikle pådriverrollen, er Trygg Trafikk helt avhengig av gode samarbeidspartnere. I 2014 har mange gode partnere vært viktige bidragsytere i trafikksikkerhetarbeidet i fylket. Kontaktpersoner i politiet De som til enhver tid arbeider med forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet hos politimesteren i Sør-Trøndelag er viktige i samarbeidet mellom Trygg Trafikk og politiet i fylket. I tillegg har Trygg Trafikk et tett samarbeid med UP og andre lensmenn i fylket. Samarbeidspartnere Trygg Trafikk i Sør- Trøndelag samarbeider med en rekke organisasjoner og etater, alt etter hvilke arbeidsoppgaver eller prosjekter som skal gjennomføres. Av samarbeidspartnere kan nevnes; Fylkeskommunen Kommuner Fylkesmannen Statens Vegvesen Politiet Grønn Barneby KJØR FOR LIVET Trivselsleder Barnehagene Grunnskolene De videregående skolen Norges Automobil- Forbund Kriminalomsorgen Næringslivet Idrettslagene Bilbransjen Opplæringskontorene Trafikkskolene Andre lag og foreninger Sintef Media Alle disse overnevnte organisasjoner og etater er sentrale samarbeidspartnere for at det skal kunne gjennomføres viktig trafikksikkerhetsarbeidet i Sør-Trøndelag. 11

12 TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG Prinsens gt 1, 7013 Trondheim TRYGG TRAFIKK Tollbugata 32 Postboks 277 Oslo Sentrum, 0103 Oslo Tlf:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i SørTrøndelag er styrt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK Sør-Trøndelag Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2016 1.11.2016 Bedre trafikksikkerhet gjennom bedre samordning Oppfølging av Stortingets

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG.

ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. TRYGG TRAFIKK ARSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD- TRØNDELAG. +41, Foto; Namdalsavisa 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport

trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport trygg trafikk årsrapport HEDMARK 2013 Årsrapport Trygg trafikk HEDMARK 2013 Dette er TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

Hverdagsaktivitet og aktiv transport- en trussel for trafikksikkerheten?

Hverdagsaktivitet og aktiv transport- en trussel for trafikksikkerheten? Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag Hverdagsaktivitet og aktiv transport- en trussel for trafikksikkerheten? Årsmøtet torsdag 6. oktober 2016 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vegtrafikkulykker med personskade. Årsrapport Statens vegvesen Region sør. Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Vegtrafikkulykker med personskade Årsrapport 2011. Statens vegvesen Region sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Innhold : Ulykkene i Region sør 2011 fordelt på måned Ulykkene på vegnettet

Detaljer

Trafikksikkerhet 2011

Trafikksikkerhet 2011 Trafikksikkerhet 2011 Innhold 1. Presentasjon av NAF 2. Eget emne NAF er Norges største forbrukerorganisasjon med mer enn 526 medlemmer og en omsetning på over MNOK 800 i 2010 Visjon Vi skal gjøre Norge

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Er MC-opplæringen et trafikksikkerhets5ltak? Seniorrådgiver Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Er MC-opplæringen et trafikksikkerhets5ltak? Seniorrådgiver Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Er MC-opplæringen et trafikksikkerhets5ltak? Seniorrådgiver Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Kriterier 1. ha positiv virkning på ulykker/skader 2. ha dokumentert virkning på føreratferd som er risikoreduserende

Detaljer