Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan Singaravel (H) Erik Skutle (H) Therese Chr Hjortland (H) Pål Hafstad Thorsen (A) Stig Hammersland (A) Kristin Akselberg (A) Idun Kristine Bortne (V) Marita Moltu (KrF) Sofie Marhaug (R) 10 representanter tilstede under opprop Ellinor-Therese Kreybu (FrP) møtte kl Fra byrådsavdelingen: Møteleder: Rådgiver: Sekretær: Byård Harald Victor Hove kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Pål Hafstad Thorsen (A) Ragnar Zakariassen Evelyn Gullaksen Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. Muntlig innlegg til sak 87-11: Bjarne Mohn Olsvold Muntlig innlegg til sak 88-11: Ungdommens bystyre v/mikael Nesse Persson, Brage Engebretsen og Halvor Teigland. Leder i Utdanningsforbundet i Bergen Grete Myrland Ingebrigtsen 1

2 83-11 Godkjenning av protokoll fra Komite for oppveksts møte 10. november 2011 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 83-11: Protokollen ble godkjent Skriftlige spørsmål Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 84-11: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Muntlige spørsmål Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 85-11: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Saker til gjennomsyn Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 86-11: Sakene ligger som vedlegg til saken: Varsel om utsettelse av sak fra BBS som var planlagt fremlagt for Komite for oppvekst høsten Referat fra arbeidsutvalgsmøte i Komite for oppvekst 22. november Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret ønsker prinsipielt ikke nasjonale bestemmelser om lærertetthet, men å videreføre prinsippet om pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlighet. Innføres forslaget til lovendring, slutter Bystyret seg til modell 2 på kommunenivå, og at ungdomstrinnet prioriteres. Det forutsetter økt tilførsel av statlige midler til formålet. 2. Bystyret slutter seg til forslag om endringer som klargjør at skoleeier velger hvordan særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever organiseres. 3. Bystyret slutter seg til forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 2

3 Merknad med flertall Pål Hafstad Thorsen fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, V og KrF: "Sett i lys av forslaget lovendring om lærertetthet, mener bystyret at finansieringssystemet bør tas opp til ny behandling. Det må vurderes om staten skal rammefinansiere, fullfinansiere eller stykkprisfinansiere de private grunnskolene." Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Peter Christian Frølich (H), Pål Hafstad Thorsen (A), Idun Kristine Bortne (V), Marita Moltu (KrF), Sofie Marhaug (R), Erik Skutle (H) og Ellinor-Therese Kreybu (FrP). Pål Hafstad Thorsen (A) fremsatte følgende alternative forslag pkt. 1 "Bystyret ønsker en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen for å sikre ressurser til undervisningen." Pål Hafstad Thorsen (A) fremsatte følgende tilleggsforslag: 1. "Innføres forslaget om lovendring lærertetthet, slutter bystyret seg til modell 1 på skolenivå, med en lovfestet minsteressurs på skolenivå. 2. Bystyret mener at en eventuell innføring av lovendring om lærertetthet forutsetter videre økning med tilførsel av statlige midler til formålet." Sofie Marhaug (R) fremsatte følgende alternative forslag pkt 1: 1. Bystyret støtter forslaget om å innføre nasjonale bestemmelser for lærertetthet i skolen. Bystyret slutter seg til modell 1 på skolenivå, og støtter forslaget om at ungdomstrinnet prioriteres. Det forutsetter økt tilførsel av statlige midler til formålet. Votering: Sofie Marhaugs alternative forslag pkt. 1 fikk 4 stemmer (A+R). Pål Hafstad Thorsens alternative forslag pkt. 1 fikk 4 stemmer (A+R). Pål Hafstad Thorsens tilleggsforslag pkt. 1 fikk 4 stemmer (A+R). Pål Hafstad Thorsens tilleggsforslag pkt. 2 fikk 4 stemmer (A+R). Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt med 7 stemmer (H+FrP+V+KrF). Innstillingens pkt. 2-3 ble tiltrådt enstemmig. 3

4 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet sak og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans avgir innstilling til bystyret 1. Den internasjonale skolen Bystyret ønsker at Bergen kommune tilrettelegger for en ny internasjonal skole i Bergen. Samarbeid om realisering og drift bør søkes med næringslivet, etter modell fra blant annet Stavanger. Støttet av: A og, V 2. Sommerundervisning Bystyret ønsker at Bergen kommunes Sommerviten i fremtiden utvides til et sommerskoletilbud etter modell fra Sommerskolen Oslo. Sommerskolen bør ha et undervisningstilbud som i størst mulig grad tilpasses den enkelte elevs nivå. Støttet av: 3. Anonyme prøver og samretting Bystyret ønsker en forsøksordning hvor elevenes navn holdes anonymt ved retting av større prøver på ungdomsskoletrinnet. Ordningen bør også innebære økt bruk av samretting mellom lærere på de enkelte skolene, samt forsøk med retting på tvers av skoler for å utjevne eventuelle forskjeller mellom skolenes evaluering. Støttet av: R 4. Kamp mot tidstyven i skolen Bystyret ønsker at byrådet setter sammen et bredt sammensatt utvalg som utreder effektiviseringspotensialet i skolen. Utvalget bør undersøke om lærere kan avlastes for overflødige oppgaver av administrativ art, og få frigjort mer tid til undervisning. Støttet av: A og R 5. Individuell avlønning av skoleledere Bystyret ønsker at byrådet utreder adgangen til å innføre individuell avlønning av skoleledere i grunnskolen. Støttet av: 4

5 6. Felles administrasjon med VGS Bystyret ønsker at kommunen søker samarbeid med fylkeskommunen om drift og/eller administrasjon av grunnskoler og videregående skoler, med mål om å frigjøre ressurser til undervisning. Støttet av: 7. Tilbud om lørdagsundervisning Bystyret ønsker at kommunen legger frem sak om tilbud om lørdagskurs for elever i grunnskolen i Bergen. Lørdagsundervisning bør være et frivillig tilbud både til dem som trenger et faglig løft, og til dem som ønsker ekstra faglige utfordringer. Støttet av: 8. Samarbeid med akademia Bystyret ønsker at studenter og akademisk ansatte fra byens høyere utdannings-institusjoner tas i bruk i undervisning i Bergensskolen, etter eksempel fra henholdsvis teach-first modellen, og lektor II-modellen. Støttet av: A Målforslag 1: I sammenheng med at kommunen har overtatt ansvaret fra staten for finansiering av barnehagene, ønsker bystyret at byrådet vurderer hvordan kommunen kan sikre at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barnehagebarna til gode i større grad enn i dag, samtidig som private aktører får avkastning på sine investeringer og gode rammevilkår for å drifte barnehager med høy kvalitet. Fremsatt av: A Støttet av: R Målsforslag 2: Bystyret mener at kvaliteten i barnehagetilbudet både i kommunale- og private barnehager er under press. For å sikre et kvalitetsløft for sektoren mener bystyret det er nødvendig at byrådet fremlegger en sak som vurderer hvilken bemanningsnorm barnehagene i Bergen skal ha. Fremsatt av: A Støttet av: R Målforslag 3: For å styrke kvaliteten i barnehagene mener bystyret at det er behov for et differensiert kompetanseløft for styrere, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Spesielt mener bystyret at det er behov for at barne- og ungdomsarbeidere samt assistenter får et tilbud om kompetanseheving og videreutdanning. Fremsatt av: A Støttet av: R 5

6 Målforslag 4: Bystyret ønsker at byrådet vurderer om observasjonsverktøyet Leselos bør tas i bruk i større grad på mellom- og ungdomstrinnet for å sikre at flere tilegner seg de helt nødvendige leseferdighetene. Fremsatt av: A Støttet av: R Målforslag 5: Bystyret mener det kan være interessant å sette i verk et prøveprosjekt med ressursteam på en av Bergens ungdomsskoler. Et ressursteam etter modell fra videregående opplæring bestående av skolens ledelse, rådgivere, PP-tjenesten og helsesøster. Et ressursteam kan legge bedre til rette spesialpedagogiske tiltak for elever som har bruk for det. Fremsatt av: A Støttet av: Målforslag 6: Bystyret ønsker at byrådet utreder hvilke muligheter kommunen har for å tilby lærere etterutdanning hvert femte år. Fremsatt av: A Støttet av: R Tjene steområ de 01B 01B 01A 01B 01B Verbal beskrivelse av mål Øke lærertettheten i grunnskolen Etter- og videreutdanning for lærere Likestilling av private og offentlige barnehager Ansette skolepsykologer Områdemidler til leksehjelp Målemetode/ indikator Antall nye lærere Lærere gis tilbud om ett års fullfinansiert etterutdanning Finansieringen av private barnehager i Bergen likestilles med finansieringen av kommunens egne barnehager Skolene i Bergen får muligheten til å knytte til seg egne skolepsykologer, gjerne i samarbeid med et ungdomspsykiatrise nter Leksehjelp blir en del av områdesatsingen Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Det opprettes 100 nye årsverk for lærere i Bergen 100 lærere gis et slikt tilbud Private barnehager mottar et driftstilskudd som tilsvarer 100 % av det de offentlige får i dag Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015) Fremmet av Støttet av kommune V R 400 lærere får dette tilbudet i løpet av økonomiperio den V A og R Det opprettes 20 årsverk som skolepsykologer i Bergen kommune V R De områdene i Bergen som mottar midler gjennom den statlige områdesatsingen får et styrket tilbud om leksehjelp V A og R V 6

7 Tjene steområ de Gjelder år/periode i økonomiplan 01B Verbal beskrivelse av tiltak/prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost/ ny budsjettpost Bygge ny Landås skole med ny biblioteksfilial Ev. forslag til inndekning Deler av kostnaden dekkes ved salg av Ulriken skole Fremmet av V Støttet av Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Peter Christian Frølich (H), Kristin Akselberg (A), Idun Kristine Bortne (V), Marita Moltu (KrF) og Pål Hafstad Thorsen (A). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2012 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2012 for lånefondet og rammer i 2012 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2012 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2012 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 7

8 5. Bystyret tilpasser for 2012 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. Den kommunale normen for sosialhjelp i 2011 opprettholdes i de tilfeller den overstiger statens veiledende satser. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehjemler i Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2012: Som eiendomsskatt utlignes: A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, , , 133, 134, , 177, 182, 183, , 202, 203, , 215, 216, , 294, 295, 301, 302, 306 og 307. B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. C. 3 0/00 på verker og bruk i hele Bergen kommune. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2012 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretak, Bergen og Omland Havnevesen samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme Kommunerapport fra ASSS-nettverket Rapporteringsåret 2010 Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 89-11: Komite for oppvekst tok saken til orientering. Komite for finans har avgitt innstilling til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Marita Moltu (KrF) og Idun Kristine Bortne (V). 8

9 Byråd Harald Victor Hove orienterte om tallene i rapporten. Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak. Merknader med mindretall fremsatt i komite for finans Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Bergen er mellom dei kommunane i Noreg der skatteinntektene utgjer størst del av samla inntekter. Dette gjeld sjølv om Bergen kommune ligg under landsgjennomsnitt for eigedomsskatt for alle norske kommunar både med og utan eigedomsskatt." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Bergen kommune hadde låge investeringar innanfor samferdsel, bustad og barnehage samanlikna med andre ASSS kommunar." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Netto driftsutgifter til grunnskuleundervisning var lågare pr elev enn i dei andre ASSS kommunane." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Bergen kommune ligg under ASSS snittet i ressursbruk, målt kvalitet og opplevd kvalitet i skulen." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, SV, R og MDG: "Bergen kommune bør til seinare undersøkingar måle brukarvelnøya i pleie og omsorgstenesta." Komite for kultur, idrett og næring hadde saken til orientering i møtet sak 74-11: Saken ble tatt til orientering. 9

10 Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak 97-11: Komite for helse og sosial tok saken til orientering. Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 80-11: Komite for oppvekst utsetter sak 77/11 til komiteens møte Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komite for finans sin innstilling er likelydende Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 90-11: Komite for oppvekst tar saken til orientering. Komite for finans, kultur og næring avgir innstilling til bystyret. Merknader med flertall: Marita Moltu (KrF) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, V og R: Bystyret vil særskilt fremheve de gode resultater som en oppnådd med klassetrinns-modellen i DKS, blant annet gjennom økt tilgang til kunst og kulturopplevelser for alle barn i Bergensskolen og kombinasjonen med kulturbilletten som eliminerer transportutfordringen som veldig mange skoler opplever som svært utfordrende når kulturopplevelser i sentrum skal nås innenfor rammene av skolehverdagen. Erfaringene fra klassetrinns-modellen gir også større mulighet for forankring i skolenes lokale læreplaner og således bidrar prosjektet til en sterkere prioritering av kunst og kultur i undervisningen fra skolenes side. Bystyret ber på denne bakgrunn byrådet vurdere om klassetrinns-modellen bør utvides til å omfatte alle klassetrinn i bergensskolen (1.-10.trinn), for på den måten å sikre en mer langsiktig planlegging og forankring i utformingen av tilbudet i DKS. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Marita Moltu (KrF) og Kristin Akselberg (A). Byrådet innstiller til Komite for kultur, idrett og næring å fatte følgende vedtak: 1. Komité for kultur, idrett og næring godkjenner rapport og evaluering av Den Kulturelle Skolesekken

11 2. Komité for kultur, idrett og næring ser særlig positivt på den betydning DKS har som kultur- og skolepolitisk virkemiddel for å formidle byens kunst- og kulturressurser til barn og unge slik rapporten viser. 3. Rapporten sendes Komite for oppvekst til orientering Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 91-11: Komite for oppvekst tar saken til orientering. Komite for kultur, idrett og næring avgir innstilling til bystyret. Merknad med flertall Sentoorvasan Singaravel (H) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF følgende merknad som også fikk tilslutning fra A og V: Bystyret vil understreke viktigheten av en tilstedeværende skolehelsetjeneste og tilstrekkelig kapasitet i ungdomshelsestasjonstilbudet. Det er derfor gledelig å registrere at byrådet finner økonomisk rom til å prioritere opp tilbudet innenfor dette viktige helsetilbudet rettet mot barn og unge. Denne satsningen må sees som en forlengelse av Tidlig innsats-prosjektet som skoler og barnehager i budsjettet for 2012 får økte ressurser til å implementere for tidlig å fange opp de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte i det faglige arbeidet. Bystyret vil oppfordre byrådet til å ta kontakt med Hordaland Fylkeskommune for å sikre seg at også den foreslåtte økningen i tilskudd til skolehelsetjenesten i 2012-budsjettet blir brukt koordinert og samordnet med premissene og midlene i denne saken. Merknader med mindretall Sofie Marhaug fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk tilslutning fra A: "Bergen bystyre mener at man bør forsøke å ha en helsetjeneste som er i tråd med anbefalingene til Helsedirektoratet. Dette vil medføre en kraftigere økning i årsverk i skolehelsetjenesten for Bergen kommune enn det som foreligger i Byrådets Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler i Bergen. Dette innebærer 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergo-fysioterapitjensten." Sofie Marhaug fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk tilslutning fra A: "Bergen bystyre mener at psykologhelsetjenesten ved de videregående skolene bør styrkes. Dersom man ansetter 11,2 psykologårsverk, vil dette sikre én ansatt to dager i uken ved alle videregående skoler i Bergen. Man bør forsøke å ha en helsetjeneste som er i tråd med anbefalingene til Helsedirektoratet. Dette vil medføre en kraftigere økning i årsverk i skolehelsetjenesten for Bergen kommune enn det som foreligger i Byrådets Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i 11

12 videregående skoler i Bergen. Dette innebærer 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergo-fysioterapitjensten. Man bør også styrke psykologhelsetjenesten ved de videregående skolene. Dersom man ansetter 11,2 psykologårsverk, vil dette sikre én ansatt to dager i uken ved alle videregående skoler i Bergen. " Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Sentoorvasan Singaravel (H), Stig Hammersland (A), Sofie Marhaug (R) og Pål Hafstad Thorsen (A). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret slutter seg til byrådets forslag til program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Møteplan 2012 for Komite for oppvekst Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for oppvekst vedtar følgende møteplan for 2012: 12. januar, 9. februar, 15. mars, 19. april, 10. mai, 7. juni, 30. august, 27. september, 8. november og 6. desember. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Ellinor-Therese Kreybu (FrP), Pål Hafstad Thorsen (A). Votering: Forslaget ble vedtatt enstemmig. Forslag til vedtak: 1. Bystyret vedtar følgende møteplan for 2012: 23. januar, 20. februar, 26. mars, 30. april, 21.mai, 18.juni, 17. september, 22. oktober, 26. november og 17. desember. Bystyrekomiteene og øvrige utvalg behandler og vedtar selv sine møteplaner med utgangspunkt i vedtatt møteplan for bystyret 12

13 93-11 Aktivitetsplan for Komite for oppvekst 1. halvår 2012 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for oppvekst vedtar aktivitetsplan for 1. halvår 2012 slik det framgår av saken med følgende tillegg: Under befaringen i januar besøker vi også Rådalslien skole. Byrådet skal over nyttår legge fram sak om organisering av morsmålsundervisningen. Saken berører også Nygård skole. Det anbefales derfor at den planlagte befaringen til Nygård skole i april framskyndes slik at den blir tatt i sammenheng med komiteens behandling av saken. Arbeidsutvalget får fullmakt til å endre aktivitetsplanen i tråd med forslagene som er framsatt. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Pål Hafstad Thorsen (A), Peter Christian Frølich (H), Marita Moltu (KrF), Kristin Akselberg (A) og Ellinor-Therese Kreybu (FrP). Peter Christian Frølich (H) fremsatte følgende tilleggsforslag: "Under befaringen i januar besøker vi også Rådalslien skole" Marita Moltu (KrF) fremsatte følgende tilleggsforslag: Byrådet skal over nyttår legge fram sak om organisering av morsmålsundervisningen. Saken berører også Nygård skole. Det anbefales derfor at den planlagte befaringen til Nygård skole i april framskyndes slik at den blir tatt i sammenheng med komiteens behandling av saken. Pål Hafstad Thorsen (A) fremsatte følgende forslag: Arbeidsutvalget får fullmakt til å endre aktivitetsplanen i tråd med forslagene som er framsatt. Votering: Forslaget ble vedtatt enstemmig. Peter Christian Frølichs tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. Marita Moltus tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. Pål Hafstad Thorsens tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. Forslag til vedtak: Komite for oppvekst vedtar aktivitetsplan for 1. halvår 2012 slik det framgår av saken. 13

14 94-11 Eventuelt Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 94-11: Ingen saker under eventuelt. Pål Hafstad Thorsen leder Ragnar Zakariassen rådgiver 14

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45.

Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Ungdommens bystyre Den 20. september 2012 holdt Ungdommens bystyre møte i Gamle Rådhus fra kl. 09.00 til kl.14.45. Til stede under opprop: Bergen Handelsgymnasium

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer