Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. desember 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Peter Christian Frølich (H) Sentoorvasan Singaravel (H) Erik Skutle (H) Therese Chr Hjortland (H) Pål Hafstad Thorsen (A) Stig Hammersland (A) Kristin Akselberg (A) Idun Kristine Bortne (V) Marita Moltu (KrF) Sofie Marhaug (R) 10 representanter tilstede under opprop Ellinor-Therese Kreybu (FrP) møtte kl Fra byrådsavdelingen: Møteleder: Rådgiver: Sekretær: Byård Harald Victor Hove kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Pål Hafstad Thorsen (A) Ragnar Zakariassen Evelyn Gullaksen Møtet startet kl og ble hevet kl Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. Muntlig innlegg til sak 87-11: Bjarne Mohn Olsvold Muntlig innlegg til sak 88-11: Ungdommens bystyre v/mikael Nesse Persson, Brage Engebretsen og Halvor Teigland. Leder i Utdanningsforbundet i Bergen Grete Myrland Ingebrigtsen 1

2 83-11 Godkjenning av protokoll fra Komite for oppveksts møte 10. november 2011 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 83-11: Protokollen ble godkjent Skriftlige spørsmål Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 84-11: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Muntlige spørsmål Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 85-11: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Saker til gjennomsyn Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 86-11: Sakene ligger som vedlegg til saken: Varsel om utsettelse av sak fra BBS som var planlagt fremlagt for Komite for oppvekst høsten Referat fra arbeidsutvalgsmøte i Komite for oppvekst 22. november Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m. Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret ønsker prinsipielt ikke nasjonale bestemmelser om lærertetthet, men å videreføre prinsippet om pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlighet. Innføres forslaget til lovendring, slutter Bystyret seg til modell 2 på kommunenivå, og at ungdomstrinnet prioriteres. Det forutsetter økt tilførsel av statlige midler til formålet. 2. Bystyret slutter seg til forslag om endringer som klargjør at skoleeier velger hvordan særskilte innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever organiseres. 3. Bystyret slutter seg til forslag om å innføre lovbestemmelser om opplæring ved behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 2

3 Merknad med flertall Pål Hafstad Thorsen fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, V og KrF: "Sett i lys av forslaget lovendring om lærertetthet, mener bystyret at finansieringssystemet bør tas opp til ny behandling. Det må vurderes om staten skal rammefinansiere, fullfinansiere eller stykkprisfinansiere de private grunnskolene." Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Peter Christian Frølich (H), Pål Hafstad Thorsen (A), Idun Kristine Bortne (V), Marita Moltu (KrF), Sofie Marhaug (R), Erik Skutle (H) og Ellinor-Therese Kreybu (FrP). Pål Hafstad Thorsen (A) fremsatte følgende alternative forslag pkt. 1 "Bystyret ønsker en nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen for å sikre ressurser til undervisningen." Pål Hafstad Thorsen (A) fremsatte følgende tilleggsforslag: 1. "Innføres forslaget om lovendring lærertetthet, slutter bystyret seg til modell 1 på skolenivå, med en lovfestet minsteressurs på skolenivå. 2. Bystyret mener at en eventuell innføring av lovendring om lærertetthet forutsetter videre økning med tilførsel av statlige midler til formålet." Sofie Marhaug (R) fremsatte følgende alternative forslag pkt 1: 1. Bystyret støtter forslaget om å innføre nasjonale bestemmelser for lærertetthet i skolen. Bystyret slutter seg til modell 1 på skolenivå, og støtter forslaget om at ungdomstrinnet prioriteres. Det forutsetter økt tilførsel av statlige midler til formålet. Votering: Sofie Marhaugs alternative forslag pkt. 1 fikk 4 stemmer (A+R). Pål Hafstad Thorsens alternative forslag pkt. 1 fikk 4 stemmer (A+R). Pål Hafstad Thorsens tilleggsforslag pkt. 1 fikk 4 stemmer (A+R). Pål Hafstad Thorsens tilleggsforslag pkt. 2 fikk 4 stemmer (A+R). Innstillingens pkt. 1 ble tiltrådt med 7 stemmer (H+FrP+V+KrF). Innstillingens pkt. 2-3 ble tiltrådt enstemmig. 3

4 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet sak og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans avgir innstilling til bystyret 1. Den internasjonale skolen Bystyret ønsker at Bergen kommune tilrettelegger for en ny internasjonal skole i Bergen. Samarbeid om realisering og drift bør søkes med næringslivet, etter modell fra blant annet Stavanger. Støttet av: A og, V 2. Sommerundervisning Bystyret ønsker at Bergen kommunes Sommerviten i fremtiden utvides til et sommerskoletilbud etter modell fra Sommerskolen Oslo. Sommerskolen bør ha et undervisningstilbud som i størst mulig grad tilpasses den enkelte elevs nivå. Støttet av: 3. Anonyme prøver og samretting Bystyret ønsker en forsøksordning hvor elevenes navn holdes anonymt ved retting av større prøver på ungdomsskoletrinnet. Ordningen bør også innebære økt bruk av samretting mellom lærere på de enkelte skolene, samt forsøk med retting på tvers av skoler for å utjevne eventuelle forskjeller mellom skolenes evaluering. Støttet av: R 4. Kamp mot tidstyven i skolen Bystyret ønsker at byrådet setter sammen et bredt sammensatt utvalg som utreder effektiviseringspotensialet i skolen. Utvalget bør undersøke om lærere kan avlastes for overflødige oppgaver av administrativ art, og få frigjort mer tid til undervisning. Støttet av: A og R 5. Individuell avlønning av skoleledere Bystyret ønsker at byrådet utreder adgangen til å innføre individuell avlønning av skoleledere i grunnskolen. Støttet av: 4

5 6. Felles administrasjon med VGS Bystyret ønsker at kommunen søker samarbeid med fylkeskommunen om drift og/eller administrasjon av grunnskoler og videregående skoler, med mål om å frigjøre ressurser til undervisning. Støttet av: 7. Tilbud om lørdagsundervisning Bystyret ønsker at kommunen legger frem sak om tilbud om lørdagskurs for elever i grunnskolen i Bergen. Lørdagsundervisning bør være et frivillig tilbud både til dem som trenger et faglig løft, og til dem som ønsker ekstra faglige utfordringer. Støttet av: 8. Samarbeid med akademia Bystyret ønsker at studenter og akademisk ansatte fra byens høyere utdannings-institusjoner tas i bruk i undervisning i Bergensskolen, etter eksempel fra henholdsvis teach-first modellen, og lektor II-modellen. Støttet av: A Målforslag 1: I sammenheng med at kommunen har overtatt ansvaret fra staten for finansiering av barnehagene, ønsker bystyret at byrådet vurderer hvordan kommunen kan sikre at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barnehagebarna til gode i større grad enn i dag, samtidig som private aktører får avkastning på sine investeringer og gode rammevilkår for å drifte barnehager med høy kvalitet. Fremsatt av: A Støttet av: R Målsforslag 2: Bystyret mener at kvaliteten i barnehagetilbudet både i kommunale- og private barnehager er under press. For å sikre et kvalitetsløft for sektoren mener bystyret det er nødvendig at byrådet fremlegger en sak som vurderer hvilken bemanningsnorm barnehagene i Bergen skal ha. Fremsatt av: A Støttet av: R Målforslag 3: For å styrke kvaliteten i barnehagene mener bystyret at det er behov for et differensiert kompetanseløft for styrere, pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Spesielt mener bystyret at det er behov for at barne- og ungdomsarbeidere samt assistenter får et tilbud om kompetanseheving og videreutdanning. Fremsatt av: A Støttet av: R 5

6 Målforslag 4: Bystyret ønsker at byrådet vurderer om observasjonsverktøyet Leselos bør tas i bruk i større grad på mellom- og ungdomstrinnet for å sikre at flere tilegner seg de helt nødvendige leseferdighetene. Fremsatt av: A Støttet av: R Målforslag 5: Bystyret mener det kan være interessant å sette i verk et prøveprosjekt med ressursteam på en av Bergens ungdomsskoler. Et ressursteam etter modell fra videregående opplæring bestående av skolens ledelse, rådgivere, PP-tjenesten og helsesøster. Et ressursteam kan legge bedre til rette spesialpedagogiske tiltak for elever som har bruk for det. Fremsatt av: A Støttet av: Målforslag 6: Bystyret ønsker at byrådet utreder hvilke muligheter kommunen har for å tilby lærere etterutdanning hvert femte år. Fremsatt av: A Støttet av: R Tjene steområ de 01B 01B 01A 01B 01B Verbal beskrivelse av mål Øke lærertettheten i grunnskolen Etter- og videreutdanning for lærere Likestilling av private og offentlige barnehager Ansette skolepsykologer Områdemidler til leksehjelp Målemetode/ indikator Antall nye lærere Lærere gis tilbud om ett års fullfinansiert etterutdanning Finansieringen av private barnehager i Bergen likestilles med finansieringen av kommunens egne barnehager Skolene i Bergen får muligheten til å knytte til seg egne skolepsykologer, gjerne i samarbeid med et ungdomspsykiatrise nter Leksehjelp blir en del av områdesatsingen Tallfesting av mål for budsjettåret (2012) Det opprettes 100 nye årsverk for lærere i Bergen 100 lærere gis et slikt tilbud Private barnehager mottar et driftstilskudd som tilsvarer 100 % av det de offentlige får i dag Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015) Fremmet av Støttet av kommune V R 400 lærere får dette tilbudet i løpet av økonomiperio den V A og R Det opprettes 20 årsverk som skolepsykologer i Bergen kommune V R De områdene i Bergen som mottar midler gjennom den statlige områdesatsingen får et styrket tilbud om leksehjelp V A og R V 6

7 Tjene steområ de Gjelder år/periode i økonomiplan 01B Verbal beskrivelse av tiltak/prosjekt eller budsjettpost Endringer i budsjettpost/ ny budsjettpost Bygge ny Landås skole med ny biblioteksfilial Ev. forslag til inndekning Deler av kostnaden dekkes ved salg av Ulriken skole Fremmet av V Støttet av Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Peter Christian Frølich (H), Kristin Akselberg (A), Idun Kristine Bortne (V), Marita Moltu (KrF) og Pål Hafstad Thorsen (A). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Generelle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2012 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2012 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1 i vedlegget) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2012 for lånefondet og rammer i 2012 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2012 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2012 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 7

8 5. Bystyret tilpasser for 2012 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. Den kommunale normen for sosialhjelp i 2011 opprettholdes i de tilfeller den overstiger statens veiledende satser. 6. Bystyret vedtar at det opprettes inntil 6 nye fastlegehjemler i Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 8. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 9. Eiendomsskatt Forslag til vedtak vedr. utligning av eiendomsskatt i 2012: Som eiendomsskatt utlignes: A. 3 0/00 på eiendommer innenfor gnr 3, 6-29, 33-50, 54, 82, 87-90, 96, 97, 110, , , 133, 134, , 177, 182, 183, , 202, 203, , 215, 216, , 294, 295, 301, 302, 306 og 307. B. 2 0/00 på eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 111 og 118. C. 3 0/00 på verker og bruk i hele Bergen kommune. 10. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. Lånevedtak: 11. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2012 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretak, Bergen og Omland Havnevesen samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme Kommunerapport fra ASSS-nettverket Rapporteringsåret 2010 Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 89-11: Komite for oppvekst tok saken til orientering. Komite for finans har avgitt innstilling til bystyret. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Marita Moltu (KrF) og Idun Kristine Bortne (V). 8

9 Byråd Harald Victor Hove orienterte om tallene i rapporten. Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak. Merknader med mindretall fremsatt i komite for finans Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Bergen er mellom dei kommunane i Noreg der skatteinntektene utgjer størst del av samla inntekter. Dette gjeld sjølv om Bergen kommune ligg under landsgjennomsnitt for eigedomsskatt for alle norske kommunar både med og utan eigedomsskatt." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Bergen kommune hadde låge investeringar innanfor samferdsel, bustad og barnehage samanlikna med andre ASSS kommunar." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Netto driftsutgifter til grunnskuleundervisning var lågare pr elev enn i dei andre ASSS kommunane." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra R: "Bergen kommune ligg under ASSS snittet i ressursbruk, målt kvalitet og opplevd kvalitet i skulen." Ove Sverre Bjørdal fremsatte på vegne av Sp følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, SV, R og MDG: "Bergen kommune bør til seinare undersøkingar måle brukarvelnøya i pleie og omsorgstenesta." Komite for kultur, idrett og næring hadde saken til orientering i møtet sak 74-11: Saken ble tatt til orientering. 9

10 Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak 97-11: Komite for helse og sosial tok saken til orientering. Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 80-11: Komite for oppvekst utsetter sak 77/11 til komiteens møte Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komite for finans sin innstilling er likelydende Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 90-11: Komite for oppvekst tar saken til orientering. Komite for finans, kultur og næring avgir innstilling til bystyret. Merknader med flertall: Marita Moltu (KrF) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, V og R: Bystyret vil særskilt fremheve de gode resultater som en oppnådd med klassetrinns-modellen i DKS, blant annet gjennom økt tilgang til kunst og kulturopplevelser for alle barn i Bergensskolen og kombinasjonen med kulturbilletten som eliminerer transportutfordringen som veldig mange skoler opplever som svært utfordrende når kulturopplevelser i sentrum skal nås innenfor rammene av skolehverdagen. Erfaringene fra klassetrinns-modellen gir også større mulighet for forankring i skolenes lokale læreplaner og således bidrar prosjektet til en sterkere prioritering av kunst og kultur i undervisningen fra skolenes side. Bystyret ber på denne bakgrunn byrådet vurdere om klassetrinns-modellen bør utvides til å omfatte alle klassetrinn i bergensskolen (1.-10.trinn), for på den måten å sikre en mer langsiktig planlegging og forankring i utformingen av tilbudet i DKS. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Marita Moltu (KrF) og Kristin Akselberg (A). Byrådet innstiller til Komite for kultur, idrett og næring å fatte følgende vedtak: 1. Komité for kultur, idrett og næring godkjenner rapport og evaluering av Den Kulturelle Skolesekken

11 2. Komité for kultur, idrett og næring ser særlig positivt på den betydning DKS har som kultur- og skolepolitisk virkemiddel for å formidle byens kunst- og kulturressurser til barn og unge slik rapporten viser. 3. Rapporten sendes Komite for oppvekst til orientering Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 91-11: Komite for oppvekst tar saken til orientering. Komite for kultur, idrett og næring avgir innstilling til bystyret. Merknad med flertall Sentoorvasan Singaravel (H) fremsatte på vegne av H, FrP og KrF følgende merknad som også fikk tilslutning fra A og V: Bystyret vil understreke viktigheten av en tilstedeværende skolehelsetjeneste og tilstrekkelig kapasitet i ungdomshelsestasjonstilbudet. Det er derfor gledelig å registrere at byrådet finner økonomisk rom til å prioritere opp tilbudet innenfor dette viktige helsetilbudet rettet mot barn og unge. Denne satsningen må sees som en forlengelse av Tidlig innsats-prosjektet som skoler og barnehager i budsjettet for 2012 får økte ressurser til å implementere for tidlig å fange opp de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte i det faglige arbeidet. Bystyret vil oppfordre byrådet til å ta kontakt med Hordaland Fylkeskommune for å sikre seg at også den foreslåtte økningen i tilskudd til skolehelsetjenesten i 2012-budsjettet blir brukt koordinert og samordnet med premissene og midlene i denne saken. Merknader med mindretall Sofie Marhaug fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk tilslutning fra A: "Bergen bystyre mener at man bør forsøke å ha en helsetjeneste som er i tråd med anbefalingene til Helsedirektoratet. Dette vil medføre en kraftigere økning i årsverk i skolehelsetjenesten for Bergen kommune enn det som foreligger i Byrådets Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler i Bergen. Dette innebærer 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergo-fysioterapitjensten." Sofie Marhaug fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk tilslutning fra A: "Bergen bystyre mener at psykologhelsetjenesten ved de videregående skolene bør styrkes. Dersom man ansetter 11,2 psykologårsverk, vil dette sikre én ansatt to dager i uken ved alle videregående skoler i Bergen. Man bør forsøke å ha en helsetjeneste som er i tråd med anbefalingene til Helsedirektoratet. Dette vil medføre en kraftigere økning i årsverk i skolehelsetjenesten for Bergen kommune enn det som foreligger i Byrådets Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i 11

12 videregående skoler i Bergen. Dette innebærer 13,5 helsesøsterårsverk, 2,7 legeårsverk og 6,7 årsverk innen ergo-fysioterapitjensten. Man bør også styrke psykologhelsetjenesten ved de videregående skolene. Dersom man ansetter 11,2 psykologårsverk, vil dette sikre én ansatt to dager i uken ved alle videregående skoler i Bergen. " Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Sentoorvasan Singaravel (H), Stig Hammersland (A), Sofie Marhaug (R) og Pål Hafstad Thorsen (A). Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret slutter seg til byrådets forslag til program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Møteplan 2012 for Komite for oppvekst Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for oppvekst vedtar følgende møteplan for 2012: 12. januar, 9. februar, 15. mars, 19. april, 10. mai, 7. juni, 30. august, 27. september, 8. november og 6. desember. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Ellinor-Therese Kreybu (FrP), Pål Hafstad Thorsen (A). Votering: Forslaget ble vedtatt enstemmig. Forslag til vedtak: 1. Bystyret vedtar følgende møteplan for 2012: 23. januar, 20. februar, 26. mars, 30. april, 21.mai, 18.juni, 17. september, 22. oktober, 26. november og 17. desember. Bystyrekomiteene og øvrige utvalg behandler og vedtar selv sine møteplaner med utgangspunkt i vedtatt møteplan for bystyret 12

13 93-11 Aktivitetsplan for Komite for oppvekst 1. halvår 2012 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: Komite for oppvekst vedtar aktivitetsplan for 1. halvår 2012 slik det framgår av saken med følgende tillegg: Under befaringen i januar besøker vi også Rådalslien skole. Byrådet skal over nyttår legge fram sak om organisering av morsmålsundervisningen. Saken berører også Nygård skole. Det anbefales derfor at den planlagte befaringen til Nygård skole i april framskyndes slik at den blir tatt i sammenheng med komiteens behandling av saken. Arbeidsutvalget får fullmakt til å endre aktivitetsplanen i tråd med forslagene som er framsatt. Komiteens behandling: Følgende representanter tok ordet: Pål Hafstad Thorsen (A), Peter Christian Frølich (H), Marita Moltu (KrF), Kristin Akselberg (A) og Ellinor-Therese Kreybu (FrP). Peter Christian Frølich (H) fremsatte følgende tilleggsforslag: "Under befaringen i januar besøker vi også Rådalslien skole" Marita Moltu (KrF) fremsatte følgende tilleggsforslag: Byrådet skal over nyttår legge fram sak om organisering av morsmålsundervisningen. Saken berører også Nygård skole. Det anbefales derfor at den planlagte befaringen til Nygård skole i april framskyndes slik at den blir tatt i sammenheng med komiteens behandling av saken. Pål Hafstad Thorsen (A) fremsatte følgende forslag: Arbeidsutvalget får fullmakt til å endre aktivitetsplanen i tråd med forslagene som er framsatt. Votering: Forslaget ble vedtatt enstemmig. Peter Christian Frølichs tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. Marita Moltus tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. Pål Hafstad Thorsens tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. Forslag til vedtak: Komite for oppvekst vedtar aktivitetsplan for 1. halvår 2012 slik det framgår av saken. 13

14 94-11 Eventuelt Komite for oppvekst behandlet saken i møtet sak 94-11: Ingen saker under eventuelt. Pål Hafstad Thorsen leder Ragnar Zakariassen rådgiver 14

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Den 1. november 2010 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, møterom 244, 2 et.

Den 1. november 2010 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, møterom 244, 2 et. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for kultur, idrett og helse Den 1. november 2010 holdt UBs komite for kultur, idrett og helse møte i Bergen rådhus, møterom 244, 2 et. Til stede under

Detaljer

Den 27. oktober 2011 holdt UBs komite for miljø og byutvikling møte i Gamle rådhus.

Den 27. oktober 2011 holdt UBs komite for miljø og byutvikling møte i Gamle rådhus. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for miljø og byutvikling Den 27. oktober 2011 holdt UBs komite for miljø og byutvikling møte i Gamle rådhus. Til stede under opprop: Bergen Handelsgymnasium

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Barnehage og skole Det kuttes ikke i leksehjelpen.

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Barnehage og skole Det kuttes ikke i leksehjelpen. Byrådets forslag til Budsjett 2011/Økonomiplan 2011-2014 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151110 sak 58-10 og avga følgende uttalelse: Barnehage og skole Det kuttes ikke i leksehjelpen. Ungdommens

Detaljer

Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial

Forslag fremsatt i Komite for helse og sosial Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 071211 sak 110-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komiteens behandling: Følgende

Detaljer

Den 10. november 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 10. november 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 10. november 2011 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191211 sak 268-11 og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 21/Økonomiplan 21-24 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 90-10 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Saken legges frem uten anbefaling fra

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 10. juni 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 18.50. Til stede under opprop: Peter Christian

Detaljer

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl. 16.00 til kl. 18.15. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 30082016 EVGU ESARK-0221-201532260-17 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 08. september

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst:

Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015. Uttalelse til Komite for oppvekst: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Uttalelse til Komite for oppvekst: Gutters motivasjon I budsjettforslaget s 91, del 2, omtales virkemidlet "øke gutters motivasjon" med henvisning

Detaljer

Den 12. januar 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 12. januar 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 12. januar 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Fra

Detaljer

Merknad 5: På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer.

Merknad 5: På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer. Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 171212 sak 304-12 og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

Den 5. mai 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 5. mai 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 5. mai 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 18.50. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Den 8. november 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl til kl

Den 8. november 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. november 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 fra kl. 16.00 til kl. 18.50. Til stede under opprop: Peter

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 01032016 EVGU ESARK-0221-201532260-10 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 020216 EVGU ESARK-0221-201532260-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 04. februar

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Margareth Eilifsen (A) - reise Hilde Maria Boberg Andresen (SV) reise. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Førstekonsulent Evelyn Gullaksen

Margareth Eilifsen (A) - reise Hilde Maria Boberg Andresen (SV) reise. Kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Førstekonsulent Evelyn Gullaksen BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 4. april 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl. 16.00 til kl.

Detaljer

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.18.

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2017 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 021116 sak 140-16: Bystyret har i B-sak 240-16 vedtatt en to-trinns-behandling

Detaljer

Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel

Tabell 1 Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/ økonomiplanens driftsdel Byrådets forslag Handlings- og økonomiplan 2017-/Budsjett 2017 Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 011116 sak 91-16: Bystyret har i B-sak 240-16 vedtatt en to-trinns-behandling

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering.

Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak : Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering. Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet 041213 sak 111-13: Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling til orientering.

Detaljer

KKIO /15. Komite for oppvekst. Godkjenning av protokoll fra Komite for oppveksts møte 130415. ESARK-0221-201124948-74. Protokollen godkjennes i møtet.

KKIO /15. Komite for oppvekst. Godkjenning av protokoll fra Komite for oppveksts møte 130415. ESARK-0221-201124948-74. Protokollen godkjennes i møtet. KKIO /15 Komite for oppvekst Godkjenning av protokoll fra Komite for oppveksts møte 130415. EVGU ESARK-0221-201124948-74 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 14. april 2015 Evelyn Gullaksen - saksbehandler

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Den 31. mars 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 31. mars 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 31. mars 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 19.38. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak :

Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet sak : Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 051213 sak 313-13: Protokolltilførsler Geir Steinar Dale (A) fremsatte på vegne av A følgende

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 090517 sak 41-17 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg..

Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 15. mars 2011 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Bergen rådhus, møterom 227a, 2. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

3. Vedtektene til de tre barnehagene endres i tråd med skissert pilotprosjekt.

3. Vedtektene til de tre barnehagene endres i tråd med skissert pilotprosjekt. Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280115 sak 20-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 8. juni 2015 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 8. juni 2015 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. juni 2015 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.03 til kl. 18.30. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Forslag fremsatt i bystyret Stig Hammersland (A) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1a):

Forslag fremsatt i bystyret Stig Hammersland (A) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1a): Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven - Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er 18 år, og som søker om oppholdstillatelse

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede: Fra byrådet:

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2018

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2018 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-/Budsjett 2018 Komite for barnehage, skole og idrett behandlet saken i møtet 05.12.2017 sak 93/17 og avga følgende innstilling: Tilslutning til forslag

Detaljer

KORRIGERT Sak

KORRIGERT Sak KORRIGERT Sak 103-10 Bergen bystyre Saksgang Møtedato Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer 170210 UBs komite for kultur, idrett og helse 100310 UBs komite for oppvekst og skole 100310

Detaljer

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under

Detaljer

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2018

Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan /Budsjett 2018 Byrådets forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021/Budsjett 2018 Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet 12.12.2017 sak 165/17 og fattet følgende vedtak: Byrådet innstiller til

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 6. juni 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl til kl

Den 6. juni 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl til kl ERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 6. juni 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl. 16.00 til kl. 19.04.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 116-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

"Arbeiderpartiet vil ta stilling til andre partiers merknader i KFIN's møte " Helge Stormoen fremsatte på vegne av FrP følgende merknad:

Arbeiderpartiet vil ta stilling til andre partiers merknader i KFIN's møte  Helge Stormoen fremsatte på vegne av FrP følgende merknad: Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 071211 sak 151-11 og avga følgende innstilling: Det foreligger ingen innstilling fra komiteen. Komiteen

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 100210 sak 22-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 211113 sak 52-13 og avga følgende uttalelse: Uttalelser til Komite for oppvekst

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 211113 sak 52-13 og avga følgende uttalelse: Uttalelser til Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 211113 sak 52-13 og avga følgende uttalelse: Uttalelser til Komite for oppvekst Utstyr til kroppsøving

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Den 14. januar 2010 holdt Komite for oppvekst møte i møterom 225.

Den 14. januar 2010 holdt Komite for oppvekst møte i møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 14. januar 2010 holdt Komite for oppvekst møte i møterom 225. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Fra byrådsavdelingen:

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Den 5. november 2009 holdt Komite for oppvekst møte i Teatersalen.

Den 5. november 2009 holdt Komite for oppvekst møte i Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 5. november 2009 holdt Komite for oppvekst møte i Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Godkjente avløsninger

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 021116 sak 113-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Handlingsplan

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl. 16.00 og ble

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717484-33 Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Ragnhild

Detaljer

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 15.00 og ble hevet kl.15.05. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 110310 sak 26-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapporten til orientering

Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 110310 sak 26-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapporten til orientering Statusrapport - Handlingsplan for integrering og mangfold Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 110310 sak 26-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapporten til orientering 2. Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon

Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Handlingsplan mot fattigdom med særlig vekt på barnefamiliers situasjon Bergen bystyre behandlet saken i møtet 161116 sak 294-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Handlingsplan mot fattigdom

Detaljer

Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel. Målemetode/- indikator. Andel sykehjem uten aktivitør

Tabell for enkeltstående målforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel. Målemetode/- indikator. Andel sykehjem uten aktivitør Byrådets forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-2019 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 021215 sak 117-15 og avga følgende uttalelse: Komite for helse og sosial tok byrådets innstilling

Detaljer

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl. 17.48.

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 181213 sak 282-13 og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling p. 1-10 og tilleggsinnstilling p. 1-10

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Gamle rådhus. Ytrebygda skole - Silje Christine F. Økland

Den 10. mars 2010 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Gamle rådhus. Ytrebygda skole - Silje Christine F. Økland BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll UBs komite for oppvekst og skole Den 10. mars 2010 holdt UBs komite for oppvekst og skole møte i Gamle rådhus. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele

Detaljer

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /16 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 200916 EVGU ESARK-0221-201533292-5 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. september 2016 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 085/11 Kommunestyret 14.12.2011 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post A00, &00 Guro Harboe Ur 08/175 11/22756 HØRINGSUTTALELSE ANG LÆRERTETTHET I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Hans Edvard Seim (H)

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for miljø og byutvikling Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 14.00 til kl. 15.05. Til stede

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP:

Behandling i Formannskapet Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Behandling i Formannskapet - 21.11.2016 Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende på vegen av AP, SV og SP: Effektiviseringskrav Kommunestyret ber om at det i 2017 legges inn et generelt effektiviseringskrav

Detaljer

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling TILLEGGSSAKSLISTE Møte i kommunestyret Dato: 15.12.2011 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen TILLEGGSSAKER 140/11 11/04438 1 Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen

Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen 2016 2026 Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 301116

Detaljer

Den 27. august 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 27. august 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 27. august 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Møtet startet kl. 16.00

Detaljer

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 21-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre gir sin tilslutning

Detaljer

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP:

Merknad med flertall fremsatt i bystyret Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra FrP: 2. Tertialrapport 2010 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 277-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr.2. tertial

Detaljer