Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT"

Transkript

1 Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANKEN VEST, UTSTEDT I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅINGEN AV SPAREBANKENS VEST OG SPAREBANKEN HARDANGER, PÅ OSLO BØRS Rådgiver 27. mars 2012

2 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Viktig informasjon Vennligst se kapittel 13 Definisjoner, lover og forskrifter for en nærmere forklaring av de definerte begrepene i dette prospektet ( Prospektet ), som også får anvendelse på Prospektets forside. Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med noteringen av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest ( Banken eller Morbanken ) hver med en pålydende verdi på NOK 25 (de Nye Egenkapitalbevisene, Sparebanken Vests til enhver tid utstedte egenkapitalbevis, inkludert de Nye Egenkapitalbevisene, henvises det heretter til som Egenkapitalbevisene ) på Oslo Børs ( Noteringen ). De Nye Egenkapitalbevisene ble utstedt i forbindelse med sammenslåingen av Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger og registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. november Dette Prospektet, datert 27. mars 2012, er utarbeidet av Sparebanken Vest i forbindelse med Noteringen. Prospektet er utarbeidet for å oppfylle reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ( Verdipapirhandelloven ) 7-3 med tilhørende forskrifter, samt Prospektdirektivet (the Commission Regulation (EC) No. 809/2004 of 29 April 2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council). Prospektet er kontrollert og godkjent av det norske Finanstilsynet i henhold til Verdipapirhandelloven 7-7. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Sparebanken Vest i forbindelse med Noteringen omhandlet i dette Prospektet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Informasjonen som fremkommer i Prospektet er ajourført frem til datoen for Prospektet ( Prospektdatoen ). Distribusjon av dette Prospektet betyr ikke under noen omstendigheter at det ikke kan ha inntruffet endringer i forhold til det som er beskrevet i dette Prospektet etter Prospektdatoen. Etter Verdipapirhandelloven 7-15 skal Sparebanken Vest utarbeide et tillegg til prospektet ved enhver ny omstendighet, vesentlig feil eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av egenkapitalbevisene, og som fremkommer mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for opptaket til notering. Utover dette er Sparebanken Vest ikke ansvarlig for å utarbeide tillegg til Prospektet på bakgrunn av eventuelle nye omstendigheter, vesentlige feil, eller unøyaktigheter som fremkommer etter Prospektdatoen, selv om disse kan få betydning for lesernes vurdering av de Nye Egenkapitalbevisene Den enkelte investor oppfordres til å gjøre en selvstendig vurdering av Sammenslutningen som beskrives i Prospektet. Den enkelte investor oppfordres også til å vurdere behovet for å innhente supplerende informasjon. Innholdet i dette Prospektet skal ikke anses som juridisk, finansiell eller skattemessig rådgivning. Lesere oppfordres til å konsultere sine egne juridiske rådgivere, uavhengige finansielle rådgivere eller skatterådgivere for juridisk, finansiell eller skattemessig rådgivning. Distribuering av dette Prospektet vil kunne være ulovlig i visse jurisdiksjoner. Dette Prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge eller kjøpe verdipapirer i noen jurisdiksjon. Egenkapitalbevisene er ikke, og vil ikke bli, registrert i henhold til U.S. Securities Act of 1933 eller annen relevant føderal eller statlig verdipapirlovgivning i USA. Verken U.S. Securities and Exchange Commission eller tilsvarende statlige organer i USA har kontrollert eller godkjent dette Prospektet. Eventuelle tvister vedrørende Prospektet og Emisjonen er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Prospektet er kun utarbeidet i norsk versjon. 2

3 Sparebanken Vest Noteringsprospekt INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BESKRIVELSE AV SPAREBANKEN VEST OPPSUMMERING AV RISIKOFAKTORER STYRET, LEDELSEN OG ANSATTE REVISOR OPPSUMMERING AV OPERASJONELL OG FINANSIELL INFORMASJON FOR SPAREBANKEN VEST KONSERNET ENDRINGER I FINANSIELL STILLING ELLER MARKEDSSTILLING KAPITALISERING OG GJELDSFORPLIKTELSER HOVEDEGENKAPITALBEVISEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER KOSTNADER VED OPPKJØPET AV SPAREBANKEN HARDANGER OG NOTERINGEN AV DE NYE EGENKAPITALBEVISENE PÅ OSLO BØRS TILLEGGSINFORMASJON RISIKOFAKTORER GENERELL RISIKO FORRETNINGSMESSIG RISIKO OPERASJONELL RISIKO ANDRE FORHOLD ANSVARSERKLÆRING FRA STYRET I SPAREBANKEN VEST ERKLÆRINGER VEDRØRENDE FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER OG TREDJEPARTSINFORMASJON ERKLÆRING VEDRØRENDE FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER TREDJEPARTSINFORMASJON KORT OM SAMMENSLÅINGEN MELLOM SPAREBANKEN VEST OG SPAREBANKEN HARDANGER OG UTSTEDELSE OG NOTERING AV VEDERLAGSEGENKAPITALBEVIS BAKGRUNN OG FORMÅL MED SAMMENSLUTNINGEN KORT OM SPAREBANKEN HARDANGER NÆRMERE OM SAMMENSLÅINGEN OM SPAREBANKSTIFTINGA HARDANGER VPS-REGISTRERING OG NOTERING AV EGENKAPITALBEVISENE PÅ OSLO BØRS RÅDGIVERE OG TILRETTELEGGER KOSTNADER VED OPPKJØPET AV SPAREBANKEN HARDANGER OG NOTERINGEN AV DE NYE EGENKAPITALBEVISENE PÅ OSLO BØRS 26 6 NÆRMERE OM SPAREBANKEN VEST INFORMASJON OM SPAREBANKEN VEST HISTORIKK VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VIRKSOMHET, ORGANISASJON OG ANSATTE LEDELSE, STYRE, STYRENDE OG KONTROLLERENDE ORGANER KUNDEGRUNNLAG OG MARKEDSPOSISJON TAP OG MISLIGHOLD SPAREBANKEN VESTS FINANSIERING RESTRIKSJON FOR BRUK AV KAPITAL FINANSIELL INFORMASJON SAMMENSLUTNINGENS INNVIRKNING PÅ SPAREBANKEN VEST FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER MILJØ ARBEIDSKAPITAL INVESTERINGER VARIGE DRIFTSMIDLER

4 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 7 EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE EIERANDELSKAPITALEN I SPAREBANKEN VEST VEDTATT EMISJON AV UTBYTTEEGENKAPITALBEVIS I SPAREBANKEN VEST KONVERTIBLE LÅN OG TEGNINGSRETTIGHETER FORTRINNSRETT STYREFULLMAKTER VEDTEKTER EIERKONTROLL REGLER OM PLIKTIG TILBUD REGLER OM TVANGSINNLØSNING MELDEPLIKTIGE HANDLER OFFENTLIGE OPPKJØPSTILBUD I 2011 OG STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE I SPAREBANKEN VEST UTBYTTEPOLITIKK RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER BESKRIVELSE AV EGENKAPITALBEVIS SOM VERDIPAPIR LOVREGULERING AV SPAREBANKER SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING SKATTEMESSIG VIRKNING AV SAMMENSLUTNINGEN SKATT FOR EGENKAPITALBEVISEIERE SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE SKATT FOR EGENKAPITALBEVISEIERE SKATTEMESSIG BOSATT I UTLANDET- KILDESKATT JURIDISKE FORHOLD TVISTER VESENTLIGE KONTRAKTER DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN DOKUMENTER SOM INNTAS VED HENVISNING REFERANSELISTE DEFINISJONER, LOVER OG FORSKRIFTER DEFINISJONER RELEVANTE LOVER OG FORSKRIFTER OVERSIKT OVER VEDLEGG VEDLEGG: 1: Vedtekter for Sparebanken Vest A 1 2: Årsregnskap 2011 A 2 4

5 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 1 SAMMENDRAG Dette sammendraget er ment å gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale forhold som omtales i Prospektet, og informasjonen er således ikke uttømmende. Sammendraget skal kun leses som en innledning til Prospektet og er i sin helhet underordnet de mer detaljerte opplysningene og vedleggene som er inntatt i dette Prospektet, slik at enhver beslutning om å investere i Sparebanken Vest må treffes på bakgrunn av Prospektet som helhet. Særlig bør potensielle investorer nøye vurdere faktorene som er beskrevet i kapittel 2 Risikofaktorer. Dersom et krav relatert til opplysningene i Prospektet blir fremmet for en domstol, kan saksøkeren i henhold til nasjonal lovgivning være forpliktet til å betale omkostningene i forbindelse med oversettelse av Prospektet inntil rettergangen blir igangsatt. De personer som har skrevet dette sammendraget eller eventuelle oversettelser av sammendraget, har et sivilrettslig ansvar, men kun begrenset til de tilfellene hvor sammendraget er villedende, unøyaktig eller ufullstendig når det leses i sammenheng med andre deler av Prospektet. 1.1 Beskrivelse av Sparebanken Vest Innledning Sparebanken Vest er en operativ bank og morselskap i et frittstående finanskonsern, som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Sparebanken Vest er videre et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester. Sparebanken Vest ble etablert som Bergens Sparebank i 1823 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Sparebanken Vest opererer i Norge, med markedsområde Vestlandet, og reguleres av norsk rett. For mer informasjon om rammebetingelser for sparebanker, herunder lovregulering av sparebanker vises det til beskrivelsen i kapittel 8. Sparebanken Vests vedtekter fremgår av vedlegg 1. Besøksadressen for Sparebanken Vests hovedkontor er Kaigaten 4, 5016 Bergen, mens postadressen er Postboks 7999, 5020 Bergen. Telefonnummer er Per 31. desember 2011 hadde konsernet Sparebanken Vest, etter gjennomført fusjon med Sparebanken Hardanger, en Forvaltningskapital på ca NOK 116 milliarder og årsresultatet før skatt var NOK 732 millioner. Konsernet betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet med 68 filialer Historikk I 1982 ble en rekke sparebanker i Hordaland innfusjonert i Bergens Sparebank og banken endret samtidig navn til Sparebanken Vest. Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest, og senest Sparebanken Hardanger i Etter snart 189 år med kontinuerlig bankdrift er Sparebanken Vest godt innarbeidet i landsdelen. Sparebanken Vest er i dag et frittstående finanskonsern etter at banken i slutten av desember 2003 gikk ut av Sparebank 1 alliansen. Sparebanken Vest er i dag den tredje største og nest eldste sparebanken i Norge 1. I de senere år har Sparebanken Vest gjennomført to sammenslåinger med andre sparebanker som overtakende selskap, Sauda Sparebank i 2009 og Sparebanken Hardanger i Kilde: 5

6 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Virksomhetsbeskrivelse Sparebanken Vests kjernevirksomhet er bankvirksomheten som utøves gjennom tre kundedivisjoner; Personmarked, Bedriftsmarked og SPV Markets. Det vil bli nærmere redegjort for virksomheten innenfor disse områdene i kapittel 6.6 flg. I tillegg kommer diverse støttefunksjoner i konsernet som underbygger virksomheten. Konsernet driver også eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler Vest AS, eiendomsforvaltning gjennom Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning AS og boligkreditt gjennom Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Alle selskapene er 100 prosent eid av Sparebanken Vest. Sparebanken Vest er gjennom eierselskapet Norne Eierselskap AS indirekte største eier av verdipapirforetaket Norne Securities AS med en konsolidert eierandel på 41,9 prosent og største eier med 44,7 prosent i Frende Holding AS, som eier Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS. Sparebanken Vest er også største eier av Verd Boligkreditt AS med 40 prosent av aksjene og Brage Finans AS med en eierandel på 49,9 prosent. Innenfor bankvirksomheten er utlånsvirksomheten, betalingsformidling og innskuddsvirksomheten de sentrale områdene. Banken tilbyr også andre sparealternativer enn tradisjonell banksparing, som fond, aksjehandel (gjennom Norne Securities AS) og andre plasseringer. Videre tilbys leasing, skade- og livsforsikring samt pensjonssparing. 1.2 Oppsummering av risikofaktorer Det er flere risikofaktorer som vil kunne påvirke Sparebanken Vest, dets datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper. Nedenfor følger en oversikt over et utvalg av risikofaktorene som er ytterligere utdypet i kapittel 2. Generelle risikofaktorer - Risiko knyttet til generell utvikling i verdipapirmarkedet - Risiko knyttet til rammebetingelser og myndigheters handlinger - Risiko knyttet til makroøkonomiske forhold Forretningsmessige risikofaktorer - Kredittrisiko - Likviditetsrisiko - Markedsrisiko - Risiko knyttet til verdivurderinger på egne gjeldsinstrumenter Operasjonell Risiko - Risiko knyttet til ansatte og systemer - Forretningsrisiko, herunder strategisk risiko og eierrisiko - Omdømmerisiko - Risiko knyttet til integrering av andre sparebanker Andre forhold - Risiko knyttet til utbytteutvanning - Egenkapitalbevislikviditetsrisiko - Risiko knyttet til mulig utvanning ved utstedelse av nye Egenkapitalbevis 1.3 Styret, ledelsen og ansatte Styret Sparebanken Vests styre består av 9 medlemmer: Trygve Bruvik (styrets leder), Marit Solberg (styrets nestleder), Øyvind Atle Langedal (styremedlem), Richard Rettedal (styremedlem), Yvonne 6

7 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Torgersen Hetlevik (styremedlem), Arild Bødal (styremedlem), Sivert Sørnes (styremedlem), Tone Mattsson (ansatterepresentant) og Anne-Marit Hope (ansatterepresentant) Ledelsen Sparebanken Vests konsernledelse består av følgende personer: Stein Klakegg, Administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth, Viseadministrerende direktør og leder for Divisjon Forretningsutvikling Hallgeir Isdahl, Direktør for SPV Markets Kate Henriksen, Direktør for Personmarkedsdivisjonen Henning Nordgulen, Direktør for Bedriftsmarkedsdivisjonen Siren Sundland, Direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar Pål Pedersen, Direktør for Divisjon Juridisk Støtte Gro Hatleskog, Direktør for HR og organisasjon Ansatte Per 31. desember 2011 hadde Sparebanken Vest 886 ansatte Kontrollkomiteen Sparebanken Vests kontrollkomité består av følgende personer Stats.aut. revisor Tom W. Horne, leder Advokat Kjell Steinsbø, nestleder Charlotte Hartvigsen Lem Konsulent Magni Haugland Rådgivere og tilrettelegger for Sammenslutningen Advokatfirmaet Selmer DA var engasjert som juridisk rådgiver i forbindelse med Sammenslutningen. Adresse: Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo. Telefon: Deloitte AS var engasjert som uavhengig sakkyndig i forbindelse med Sammenslutningen. Adresse: Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg. Telefon: Fondsfinans ASA var engasjert som tilrettelegger for Sammenslutningen. Adresse: Postboks 1782 Vika, 0122 Oslo. Telefon: Revisor Deloitte AS ved statsautorisert revisor Helge-Roald Johnsen ble i representantskapsmøte 18. Mars 2010 valgt som ny revisor for Sparebanken Vest. Deloitte AS er også revisor for bankens datterselskap. Deloitte har adresse Damsgårdsveien 135, 5162 Laksevåg. Deloitte er medlem av Den norske Revisorforening. 1.5 Oppsummering av operasjonell og finansiell informasjon for Sparebanken Vest konsernet Sammendraget av den finansielle informasjonen i dette Prospektet bør leses i sammenheng med Sparebanken Vests konsernregnskapene og noter til regnskapene. Konsernregnskapene for regnskapsårene som endte 31. desember 2010 og 2009 er inntatt ved henvisning (se nærmere i kapittel 12) og konsernregnskapet for regnskapsåret som endte 31. desember 2011 er vedlagt dette prospektet som vedlegg 2. Videre bør informasjonen leses i sammenheng med kapittel 6 i dette Prospektet. Den utvalgte finansielle informasjonen har blitt utledet fra Sparebanken Vests reviderte konsernregnskap (informasjon presenteres på konsolidert nivå) for regnskapsårene som endte 31. desember 2011, 2010 og Utvalgte nøkkeltall Rentabilitet, inntjening og kapitalstruktur (prosent)

8 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 1. Egenkapitalavkastning etter skatter 8,7 11,3 8,0 2. Totalrentabilitet før tap og skatter 0,79 0,91 0,84 3. Totalrentabilitet netto 0,50 0,60 0,39 4. Sum driftskostnader i prosent av netto driftsinntekter (K/I) 60,88 56,90 60,35 5. Innskuddsdekning 53,51 55,07 54,53 Balanseutvikling (prosent) 6. Endring netto utlån 12,25 7,49 7,96 7. Endring sertifikater og obligasjoner -13,94 13,53 37,9 8. Endring innskudd 9,08 8,55 10,76 9. Endring i Forvaltningskapital 10,17 7,80 2,92 Mislighold, avsetninger og tap på utlån 10. Tapsprosent utlån 0,13 0,15 0, Brutto mislighold i prosent 0,40 0,49 0, Netto mislighold i prosent 0,33 0,38 0, Avsetningsgrad misligholdte lån 17,43 22,58 15,48 Kapitaldekning 14. Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekning 11,6 11,6 11,8 17. Kjernekapitaldekning 10,8 10,8 10,5 Egenkapitalbevis 19. Egenkapitalbeviskapital (NOK millioner) Utbytte pr. Egenkapitalbevis (NOK) 2,00 3,50 2, Børskurs pr. 31/12 31,70 47,00 51, Eierandelsbrøk, resultat pr. Egenkapitalbevis etter NRS 7 21,50 18,13 9, Bokført EK pr. Egenkapitalbevis (NOK) 47,27 49,83 115, Resultatdekning (brutto) pr. Egenkapitalbevis (NOK) 70,2 114,29 114, Resultatandel pr. Egenkapitalbevis (NOK) 4,55 5,86 4, Utvannet resultat pr. Egenkapitalbevis (NOK) 4,55 5,86 4, Effektiv avkastning pr. Egenkapitalbevis -25,11-3,92 22, Direkteavkastning 6,31 7,45 3, Utbetalingsprosent 2,85 3,06 3, Avsatt utbytte i prosent av Egenkapitalbevisenes andel av overskuddet 43,94 59,68 44,13 Definisjoner: 1. Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital gjennom året ihht IFRS + 50 prosent av resultatet for regnskapsåret. 2. Driftsresultat før tap og skatter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 3. Resultat av ordinær drift etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 5. Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av utlån til og fordringer på kunder. 6. Endring i netto utlån pr. 31/12 i prosent av netto utlån året før. 7. Endring i verdipapirer pr. 31/12 i prosent av verdipapirer året før. 8. Endring i innskudd pr. 31/12 i prosent av innskudd året før. 10. Tap på utlån og garantier m.v. i prosent av brutto utlån pr. 31/ Brutto mislighold i prosent av brutto utlån. 12. Misligholdte lån fratrukket individuelle nedskrivninger på slike lån, i prosent av netto utlån. 13. Individuelle nedskrivninger på misligholdte lån, i prosent av bruttovolumet på slike lån. 22. Egenkapitalbeviskapital i prosent av morbanks EK pr. 31/12 beregnet etter NRS Resultat for regnskapsåret delt på antall egenkapitalbevis. 25. Egenkapitalbevisenes andel av resultat delt på antall egenkapitalbevis. 27. Utbetalt utbytte pluss kursendring 1/1-31/12, i prosent av børskurs pr. 1/ Avsatt utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt. 30. Utbytte i prosent av brutto resultatdekning pr. egenkapitalbevis. 8

9 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Resultatregnskap (NOK millioner, tall på konsernnivå) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto banktjenester Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skattekostnad Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat

10 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Balanse (NOK millioner, tall på konsernnivå) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Sertifikater og obligasjoner Aksjer tilgjengelig for salg Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt Ansvarlig lånekapital Annen gjeld Sum gjeld Egenkapital Egenkapitalbevis Beholdning av egne Egenkapitalbevis Overkursfond Utjevningsfond Sum eierandelskapital Grunnfondskapital Gavefond Kompensasjonsfond Sum grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

11 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Kontantstrømoppstilling (NOK millioner, tall på konsernnivå) Kontantstrømmer vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer Netto ut-/innbetalinger av nedbetalingslån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Netto inn-/utbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto inn-/utbetalinger fra andre verdipapirer med kort løpetid Netto inn-/utbetalinger vedrørende omløpsaksjer Innbetalinger ved salg av driftsmidler mv Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Netto kontanteffekt ved overtakelse av Hardanger og Sauda Sparebank Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet Kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto ut-/innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Innbetalinger av ansvarlig lånekapital Utbetalinger ved ansvarlig lånekapital Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger av utbytte / Gaver allmennyttige formål Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i Sparebanken Vests finansielle stilling eller markedsstilling etter 31. desember 2011 og frem til Prospektdatoen. 1.7 Kapitalisering og gjeldsforpliktelser (MNOK) 2011 Total kortsiktig gjeld Garantert 0 Sikret 0 Ikke garantert/ usikret 1) Total ikke-kortsiktig gjeld (ekskl. andelen kortsiktig del av langsiktig gjeld) Garantert 0 Sikret 0 Ikke garantert/ usikret 2) Egenkapital Eierandelskapital 3) Grunnfondskapital 4) Annen egenkapital 5) - 69 Sum gjeld og egenkapital

12 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 1) Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, innskudd fra kunder, finansielle derivater, andel av verdipapirgjeld med forfall innen 12 mnd, påløpne kostnader og annen kortsiktig gjeld. 2) Lansiktig gjeld til kredittinstitusjoner, andel av verdipapirgjeld med forfall over 12 mnd, ansvarlig lånekapital og pensjonsforpliktelser 3) Egenkapitalbevis, overkursfond og utjevningsfond 4) Grunnfondskapital, gavefond og kompensasjonsfond 5) Annen egenkapital og minoritetsinteresser Nedenfor følger en oversikt over netto kortsiktig og mellomlang gjeldsforpliktelser pr. 31. desember Tallene er basert på Sparebanken Vests reviderte konsernregnskap. (MNOK) 2011 A. Kontanter 1) 668 B. Kontantekvivalenter 0 C. Handelsportefølje verdipapirer 2) D. Likviditet (A) + (B) + (C) E. Kortsiktige finansielle fordringer 3) 481 F. Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 4) G. Kortsiktig del av langsiktig gjeld 5) H. Annen kortsiktig finansiell gjeld 0 I. Kortsiktig finansiell gjeld (F) + (G) + (H) J. Netto kortsiktig finansiell gjeld (I) (E) (D) K. Ikke kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 6) L. Obligasjonsgjeld 7) M. Annen ikke kortsiktig gjeld 8) 156 N. Ikke kortsiktig finansiell gjeld (K) + (L) + (M) O. Netto finansiell gjeld ) Kontanter og fordring på sentralbanker 2) Aksjer til virkelig verdi over resultatet og likviditetsportefølje sertifikater og obligasjoner 3) Fordring på kredittinstitusjoner 4) Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 5) Andel av verdipapirgjeld med forfall tidligere enn 12 mnd 6) Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 7) Verdipapirgjeld med forfall over 12 mnd og ansvarlig lånekapital 8) Annen langsiktig gjeld 1.8 Hovedegenkapitalbeviseiere og transaksjoner med nærstående parter Hovedegenkapitalbeviseiere Per prospektdatoen hadde Sparebanken Vest Egenkapitalbeviseiere. 12

13 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Sparebanken Vest har kun to hovedegenkapitalbeviseiere, Sparebankstiftinga Hardanger og Sparebankstiftelsen Sauda, som per Prospektdatoen har en eierandel på henholdsvis 29,48 og 9,72 prosent av Egenkapitalbevisene. Sparebanken Vests Egenkapitalbeviseiere er nærmere beskrevet i punkt Transaksjoner med nærstående Sparebanken Vest har inngått flere avtaler med datterselskaper og tilknyttede selskaper blant annet om leie av lokaler og banktjenester. Videre har Sparebanken Vest ytt lån til styremedlemmer og ledende ansatte. Se nærmere beskrivelser av dette i punktene og Trender og Utviklingstrekk Utover beskrivelsen av segmentene Sparebanken Vest driver virksomhet i kapittel 6.6, er Sparebanken Vest ikke kjent med utviklingstrekk, usikkerheter, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Selskapets framtidsutsikter inneværende regnskapsår Forskning og utvikling, patenter og lisenser Sparebanken Vest har per Prospektdatoen ingen industrielle avtaler, forretningsavtaler eller finansielle kontrakter eller nye produksjonsmetoder av vesentlig betydning for Sparebanken Vests drift utover kontrakt med EDB Business partner som omtalt i kapittel Sparebanken Vest vil ikke drive med forskning og utvikling i tradisjonell forstand, men vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle sine produkter og systemer. Banken har ingen patenter, og har heller ingen lisenser av vesentlig betydning for Bankens virksomhet Kostnader ved oppkjøpet av Sparebanken Hardanger og noteringen av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs Kostnadene for Sparebanken Vest i forbindelse med oppkjøpet av Sparebanken Hardanger og noteringen av de Nye Egenkapitalbevisene på Oslo Børs var på ca. NOK Kostnadene består hovedsakelig av honorarer til rådgivere (finansielle og juridiske) og reisorer Tilleggsinformasjon Eierandelskapital og Egenkapitalbeviseierforhold Sparebanken Vest er en norsk sparebank med organisasjonsnummer Sparebanken Vests utstedte eierandelskapital kr fordelt på egenkapitalbevis à kr 25,- fullt innbetalt. Av dette er egenkapitalbevis i bankens eget eie. Det opplyses om at Sparebanken Vests representantskap har vedtatt en emisjon av utbytteegenkapitalbevis som nærmere beskrevet i 7.2. Alle utstedte Egenkapitalbevis i Sparebanken Vest gir like egenkapitalbeviseierrettigheter i alle henseender. Det er kun en egenkapitalbevisklasse i Sparebanken Vest og alle Egenkapitalbevis er fritt omsettelige i henhold til Sparebanken Vests vedtekter. Etter Sparebanken Vests vedtekter kan ingen avgi stemme for Egenkapitalbevis som representerer mer enn 15 prosent av Sparebanken Vests totale antall utstedte Egenkapitalbevis. Se kapittel 7 Eierandelskapital og egenkapitalbeviseiere for en nærmere beskrivelse av Sparebanken Vests eierandelskapital. Sparebanken Vests Egenkapitalbevis er per Prospektdatoen notert på Oslo Børs under tickerkoden SVEG og med ISIN NO Kontofører for Egenkapitalbevisene og de Nye Egenkapitalbevisene er Sparebanken Vest. De Nye Egenkapitalbevisene ( Egenkapitalbevis) som er utstedt til Sparebankstiftinga Hardanger som vederlag for bankvirksomheten i Sparebanken Hardanger står på et separat ISIN- 13

14 Sparebanken Vest Noteringsprospekt NO , da disse bare har rett til ½ utbytte for 2011 i henhold til emisjonsvedtaket. De Nye Egenkapitalbevisene ( Egenkapitalbevis) som er utstedt til Sparebankstiftinga Hardanger som vederlag for bankvirksomheten i Sparebanken Hardanger står på et separat ISIN- NO , da disse bare har rett til ½ utbytte for 2011 i henhold til emisjonsvedtaket. De Nye Egenkapitalbevisene er forventet overført til samme ISIN som de øvrige Egenkapitalbevisene og opptatt til notering på Oslo Børs ca. 30. mars 2012 Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest er ikke tatt opp til, eller søkt opptatt til notering på noe annet regulert marked Vedtekter Sparebanken Vests vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til dette Prospektet Dokumenter tilgjengelig for offentligheten Alle dokumenter som det henvises til i dette Prospektet er tilgjengelig for fysisk inspeksjon hos Sparebanken Vest på følgende adresse så lenge Prospektet er gyldig: Sparebanken Vest Kaigaten 5 BERGEN Følgende dokumenter (eller kopier av disse) kan innhentes vederlagsfritt: (i) (ii) Stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebanken Vest; alle rapporter, brev og andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, vurderinger og ekspertuttalelser som er utarbeidet på anmodning fra Sparebanken Vest, som helt eller delvis inngår i Prospektet, eller som det vises til i Prospektet, (iii) Sparebanken Vests årsrapporter for 2009, 2010 og 2011 Alle årsrapporter og delårsrapporter i Sparebanken Vest er publisert på bankens internettside, Historisk finansiell informasjon i form av årsrapporter og delårsrapporter fra Sparebanken Vest er også publisert via meldinger til Oslo Børs og kan lastes ned fra Opplysninger fra tredjeparter Selskapet bekrefter at når opplysninger i dette Prospektet er hentet fra en tredjepart, er denne informasjonen korrekt gjengitt og etter det Selskapet kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, er ingen fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende utelatt. 14

15 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 2 RISIKOFAKTORER Investeringer i egenkapitalbevis er beheftet med risiko. Nedenfor er det beskrevet en del risikoforhold som anses som relevante og vesentlige for å vurdere risikoen knyttet til en investering i egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Potensielle investorer bør blant annet vurdere risikofaktorene beskrevet nedenfor og den øvrige informasjonen i dette Prospektet, samt vurdere å konsultere sine egne profesjonelle rådgivere med hensyn til egnetheten av en investering i egenkapitalbevis generelt og Sparebanken Vest spesielt, før de treffer en investeringsbeslutning. Risikofaktorene beskrevet nedenfor er kun risikofaktorene som er spesifikke for Sparebanken Vest, Sparebanken Vests bransje eller er vesentlige for Egenkapitalbevisene. Dersom én eller flere av risikofaktorene faktisk inntreffer, vil Sparebanken Vests virksomhet, finansielle stilling, driftsresultat og/eller egenkapitalkurs kunne bli vesentlig negativt påvirket. 2.1 Generell risiko Utviklingen i verdipapirmarkedet Kursen på egenkapitalbevis i Sparebanken Vest vil påvirkes av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedene. Dette innebærer at kursen på Sparebanken Vests egenkapitalbevis vil kunne gå opp eller ned uavhengig av bankens underliggende utvikling. Prissettingen av egenkapitalbeviset vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Dersom handelen i egenkapitalbeviset blir preget av relativt liten omsetning, vil dette kunne føre til at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag Rammebetingelser og myndigheters handlinger Statlige myndigheter kan til enhver tid, innenfor rammene av EØS-avtalen og norsk lovgivning, innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Sparebanken Vests og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Et eksempel på dette er beskatningen av utbytte. Myndighetene kan også innføre andre tiltak som kan påvirke Sparebanken Vests virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Sparebanken Vests virksomhet direkte. De senere år er det også blitt innført og det er i ferd med å bli innført nye krav til kapitaldekning, likviditet og soliditet som følge av norsk gjennomføring av EU-direktiver. Se eksempelvis omtalen av Basel III under punkt for nærmere informasjon. Formålet med de nye kapitaldekningsreglene er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i institusjonene. Det nye kapitaldekningsregelverket innholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning, ut fra et beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. De fremtidige økonomiske resultater i Sparebanken Vest vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse innen Sparebanken Vests markedsområde. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Sterk konkurranse kan få betydning for Sparebanken Vests marginer og derigjennom utviklingen av kursen på Sparebanken Vests Egenkapitalbevis. 15

16 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Makroøkonomiske forhold Sparebanken Vests virksomhet, finansielle stilling, resultat og kontantstrøm avhenger i vesentlig grad av den generelle utviklingen i økonomien, herunder men ikke begrenset til inflasjonsnivået, den økonomiske veksten, arbeidsledigheten og forbrukernes disponible inntekter. En forverring av de eksisterende økonomiske forholdene, for eksempel i forbindelse med den aktuelle uroen i finansmarkedene, kan derfor få en negativ betydning for Sparebank Vests virksomhet, finansielle stilling, driftsresultater og/eller fremtidsutsikter. 2.2 Forretningsmessig risiko Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Sparebanken Vest. Kredittrisiko er en betydelig risiko knyttet til bankvirksomhet. Sparebanken Vests fremtidige tapsutvikling vil påvirkes av blant annet den generelle økonomiske utvikling, sysselsetting, fremtidig rentenivå og bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. Sparebanken Vests tapsutvikling vil være direkte avhengig av den generelle økonomiske utvikling i Norge og særlig i de områder der Sparebanken Vest driver sin virksomhet. En betydelig renteøkning vil kunne påvirke Sparebanken Vests kunders gjeldsbetjeningsevne negativt. Ved kredittbevilgninger vurderes blant annet kundenes eksponering i forhold til svingninger i rentenivået. En betydelig andel av Sparebanken Vests utlån, både i person- og bedriftskundemarkedet, også utlånsporteføljen overtatt fra Sparebanken Hardanger, er sikret med pant i fast eiendom, og banken har dermed en betydelig indirekte eksponering mot eiendomsmarkedet. Det er og å bemerke at ca. 70 prosent av Sparebanken Vest konsernets utlån er mot personkundemarkedet. Sparebanken Vest har fastsatt retningslinjer for styring av kredittrisikoen. Se nærmere omtale i kapittel Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Sparebanken Vest ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendelene uten vesentlige ekstrakostnader. Likviditetsrisikoen oppstår med andre ord idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. Sparebanken Vest har fastsatt rammer for styring av likviditetsrisikoen. Sparebanken Vest vil aktivt benytte kapitalmarkedet for å finansiere kapitalbehovet som kan oppstå på bakgrunn av at utlån til kunder er større enn ordinære innskudd fra kunder. Det har i den senere tid vært en betydelig internasjonal uro i markedet for ekstern finansiering for banker, og banker i Norge og i utlandet har opplevd økt spread (påslag) i sin finansieringskostnad. De eventuelle konsekvensene av denne uroen for Sparebanken Vest er vanskelig å konkretisere, men fokus på likviditetsrisiko for banker vil trolig være høyere i tiden fremover enn hva man har sett de seneste årene. Se forøvrig kapittel 6.8 for nærmere oversikt over Sparebanken Vests finansieringsstruktur og likviditetsrisiko Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. Risikoen for endringer i verdipapirpriser som skyldes endringer i generelle kredittpriser blir også regnet som markedsrisiko. 16

17 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Markedsrisiko vil oppstå i Sparebanken Vest hovedsakelig fra selskapets investeringer i obligasjoner, sertifikater, aksjer og egenkapitalbevis, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften - som funding og rente- og valutahandel. Sparebanken Vest har fastsatt definerte posisjonsrammer for å styre markedsrisikoen. Avkastningen og verdien på disse investeringene vil i stor grad følge utviklingen i markedet for det enkelte instrument. Ved en endring i markedsrenten kan det være vanskelig for Sparebanken Vest å parallelt gjennomføre renteendringer for alle balanseposter dersom disse har ulik rentebindingsperiode. Endringen i markedsrenten vil dermed kunne påvirke Sparebanken Vests rentenetto Verdivurderinger på egne gjeldsinstrumenter Sparebanken Vest har siden 2005 anvendt Fair Value Option (FVO) ved verdifastsetting av fastrentegjeld og fastrenteutlån til kunder. Prinsippet innebærer at det i tillegg til verdiendringer som følge av endringer i rentenivået også resultatføres verdiendringer som følge av endret kredittspread. 2.3 Operasjonell risiko Risiko knyttet til ansatte og systemer Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som følge av: - Menneskelig svikt og utilstrekkelig kompetanse - Svikt i IKT-systemer - Uklar policy, strategi eller rutiner - Kriminalitet og interne misligheter - Andre interne og eksterne årsaker - Tap av nøkkelpersonell Forretningsrisiko, herunder strategisk risiko og eierrisiko Forretningsrisiko kan defineres som risikoen for uventede inntekstsvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. 2 Strategisk risiko er risiko for svikt i inntjening og generering av kapital som skyldes endringer i rammebetingelser, dårlige forretningsmessige beslutninger, dårlig implementering av beslutninger eller manglende tilpasning til endringer i forretningsmessige rammebetingelser. 3 Eierrisiko kan defineres som risiko for tap eller nødvendig påfyll av ny kapital i selskaper hvor banken har strategisk eierandel, som følge av den underliggende risikoen i slike selskaper Oversatt fra CEBS: Paper on the internal capital adequacy process (ICAAP) for smaller institutions, 27. mars

18 Sparebanken Vest Noteringsprospekt Omdømmerisiko Omdømmerisiko kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, kapitalmarked og myndigheter Risiko knyttet til integrering av andre sparebanker Sparebanken Vest har tidligere og kan i fremtiden innfusjonere andre sparebanker i Sparebanken Vest. Prosessen med integrasjon mellom Sparebanken Vest og nye sparebanker kan innebære utfordringer for banken. Eventuelle forsinkelser eller uventede kostnader som måtte påløpe i forbindelse med integrasjon, vil kunne ha en negativ innvirkning på Sparebanken Vests økonomiske resultater og finansielle situasjon. Det kan ikke gis noen garantier for at Sparebanken Vest ikke vil oppleve tap av nøkkelpersoner eller kunder i slike innfusjonerte sparebanker. 2.4 Andre forhold Utbytteutvanning Sparebanken Vests årsoverskudd blir fordelt mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i tråd med eierbrøken. Dersom overskuddet som tildeles grunnfondskapitalen ikke deles ut som gaver, vil dette legges til grunnfondskapitalen og således medføre at grunnfondskapitalens relative andel av neste års utbytte blir større og Egenkapitalbeviseierne risikerer å bli utvannet Risiko knyttet til mulig utvanning ved utstedelse av nye Egenkapitalbevis Sparebanken Vest kan i fremtiden ha behov for ytterligere kapital i forbindelse med finansiering av nye kapitalintensive prosjekter, til arbeidskapital eller til andre formål/av andre årsaker. I tillegg kan Sparebanken Vest pådra seg uforutsette forpliktelser, tap eller kostnader. Slik finansiering kan tenkes innhentet ved utstedelse av nye Egenkapitalbevis. Videre kan Sparebanken Vest ønske å benytte Egenkapitalbevis som vederlag ved fremtidige oppkjøp. Dersom Sparebanken Vest utsteder Egenkapitalbevis i fremtiden, kan dette resultere i en utvanning av de relative eierinteressene til eksisterende Egenkapitalbeviseiere. Etter norsk rett har eksisterende Egenkapitalbeviseiere fortrinnsrett til å tegne nye Egenkapitalbevis utstedt av Sparebanken Vest, med mindre noe annet er bestemt av Sparebanken Vests representantskap eller styret i henhold til fullmakt. Utenlandske egenkapitalbeviseiere kan i henhold til relevant lokal lovgivning være avskåret fra å delta i kapitalforhøyelser i Sparebanken Vest. Dersom slike egenkapitalbeviseiere ikke er i stand eller villig til å utøve fortrinnsretter eller andre rettigheter som gis i forbindelse med fremtidige kapitalforhøyelser eller andre plasseringer av Egenkapitalbevisene, kan de gå glipp av eventuelle økonomiske fordeler av slike fortrinnsretter, og deres forholdsmessige eierinteresser i Sparebanken vest kan bli utvannet Egenkapitalbevislikviditetsrisiko Sparebanken Vest kan ikke garantere likviditeten av Egenkapitalbevisene på Oslo Børs. Lav likviditet i Egenkapitalsbevisene kan føre til lite effektiv prising i markedet, store kurssvingninger, manglende omsetningsmulighet overhodet og verditap for egenkapitalbeviseierne. Det er ikke etablert noen market making -avtale for Egenkapitalbevisene. 18

19 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 3 ANSVARSERKLÆRING FRA STYRET I SPAREBANKEN VEST Styret i Sparebanken Vest er ansvarlig for opplysningene i dette Prospektet. Medlemmene av styret i Sparebanken Vest erklærer med dette at opplysningene i dette Prospektet, så langt styret kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser fra dette Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold og at styret har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bergen, 27. mars 2012 Trygve Bruvik (Styrets leder) Marit Solberg (Nestleder) Anne-Marit Hope (Styremedlem) Øyvind Atle Langedal (Styremedlem) Tone Mattsson (Styremedlem) Richard Rettedal (Styremedlem) Yvonne Torgersen (Styremedlem) Arild Hugleik Bødal (Styremedlem) Sivert Sørnes (Styremedlem) 19

20 Sparebanken Vest Noteringsprospekt 4 ERKLÆRINGER VEDRØRENDE FREMTIDSRETTEDE UTTALELSER OG TREDJEPARTSINFORMASJON 4.1 Erklæring vedrørende fremtidsrettede uttalelser Dette Prospektet inneholder "fremtidsrettede" uttalelser, herunder, men ikke begrenset til prognoser og forventninger til Sparebanken Vests fremtidige finansielle posisjon, forretningsstrategi, planer og målsettinger. Alle fremtidsrettede uttalelser i dette Prospektet er basert på informasjon tilgjengelig for Sparebanken Vest, samt Sparebanken Vests synspunkter og vurderinger, slik disse foreligger per Prospektdatoen. Sparebanken Vest fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å utarbeide eventuelle oppdateringer eller rettelser av fremtidsrettede uttalelser inntatt i dette Prospektet, eller reflektere eventuelle endringer i Sparebanken Vests forventninger med hensyn til slike uttalelser eller endringer i faktiske forhold eller omstendigheter som slike uttalelser er basert på, med mindre slik oppdatering eller rettelse er pålagt ved lov. Når uttrykkene "forventer", "tror", "estimat", "forventer", "søker å", "kanskje", "plan" og lignende uttrykk benyttes i dette Prospektet, og de relaterer seg til Sparebanken Vest, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper eller dets ledelse, er disse uttrykkene ment å identifisere fremtidsrettede uttalelser. Sparebanken Vest kan ikke gi noen garanti for riktigheten av slike fremtidsrettede uttalelser og lesere advares om at fremtidsrettede uttalelser ikke er garantier for fremtidig utvikling. Fremtidsrettede uttalelser er gjenstand for kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer som kan føre til at faktiske resultater, ytelser eller prestasjoner for Sparebanken Vest, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, eller sparebankbransjen vil avvike vesentlig fra de fremtidige resultater, ytelser eller prestasjoner som er uttrykt eller innforstått i slike fremtidsrettede uttalelser. Slike fremtidsrettede uttalelser er basert på en rekke forutsetninger om Sparebanken Vest og dets datterselskapers og tilknyttede selskaper nåværende og fremtidige forretningsstrategier og bransjen Sparebanken Vest og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper opererer eller skal operere i. Faktorer som kan føre til at Sparebanken Vest og dets datterselskapers og tilknyttede selskaper faktiske resultater, ytelse eller prestasjoner vesentlig avviker fra de fremtidsrettede uttalelsene består blant annet av, men er ikke begrenset til, risikofaktorene beskrevet i kapittel 2 "Risikofaktorer" samt andre steder i Prospektet. Gitt de nevnte usikkerhetene, advares leserne mot å legge utilbørlig vekt på noen slike fremtidsrettede uttalelser. 4.2 Tredjepartsinformasjon Det er enkelte steder i Dokumentet gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid oppgitt. Slik informasjon er korrekt gjengitt og etter det Sparebanken Vest kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra tredjemann, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende. 20

Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger

Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger Innstilling om sammenslåing mellom Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger Den 28. april 2011 inngikk styrene i Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger en avtale om sammenslåing av bankene og vedtok

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap Noter 31/3-11 31/3-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap Noter 31/3-13 31/3-12 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer