ÅRSMEldInG Leder 3 Forsker 4 Digitalisering 5 Student 6 Kunnskapsbasert praksis 7 Styrer og råd Kontaktinformasjon. Foto: Trond J.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMEldInG 2012. 2 Leder 3 Forsker 4 Digitalisering 5 Student 6 Kunnskapsbasert praksis 7 Styrer og råd Kontaktinformasjon. Foto: Trond J."

Transkript

1 Innhold: 2 Leder 3 Forsker 4 Digitalisering 5 Student 6 Kunnskapsbasert praksis 7 Styrer og råd Kontaktinformasjon Foto: Trond J. Hansen handelshøyskolen BI BIBlIoTEKET ÅRSMEldInG 2012 Foto: Nicolas Tourrenc

2 leder Biblioteket styrker BI og er et av BIs fortrinn i konkurransen om de beste forskerne og studentene. Av aktivitetene i 2012 vil jeg spesielt trekke frem masteroppgaven til Idunn Bøyum som bekre er at biblioteket gjør BI til et bedre sted å forske, for dagens forskere og de som rekrutteres. Gjennom å bruke biblioteket som virkemiddel, får BI resultater her og nå. Markedsføring og rangeringer måler studentenes tilfredshet i morgen, biblioteket bidrar til tilfredse studenter i dag. Biblioteket er på den digitale læringsarena som innholdsleverandør og kunnskapsorganisator: Pensum digitaliseres, studier og læring tilrettelegges. Biblioteket har i 2012 vært en aktiv bidragsyter for å styrke den digitale forskningsarena, i tillegg til å ivareta og videreutvikle sin rolle som et fysisk rom for inspirasjon, informasjon og arbeid. 2

3 BEdRE STEd Å FoRSKE Biblioteket har i løpet av de siste par årene kunnet tilby større bredde, større tyngde og enklere tilgang til business informasjon, og vi anser oss i dag fullt på høyde med de beste business bibliotekene i Europa. Tilgang til business databaser Anerkjente internasjonale databaser med finansielle data, forbrukerdata, statistiske og makroøkonomiske data m.m. gjør det mulig for BIs forskere å laste ned og bearbeide data for bruk i egen forskning på en enkel måte. Tilgang til digitale akademiske tidsskri er over 90 % av BIs kjernetidsski er og alle tidsskri ene på Financial Times rankingliste er tilgjengelig digitalt. det betyr at artiklene alltid er tilgjengelige for BIs forskere og studenter uansett hvor de befinner seg. Tilgang til e-bøker on demand Forskerne har nå mulighet til selv å bestille e-bøker innen en rekke av BIs fagområder, og bøkene vil umiddelbart være klare til bruk. nyeste tilskudd er finansportalen WRdS (Warton Research data Services) med Compustat og CRSP, to ledende tilbydere av finansielle data som er ettertraktet av forskere verden over. Foto: Nicolas Tourrenc FRI TIlGAnG TIl BIS FoRSKnInG Biblioteket bidrar til økt spredning og tilgang til BIs forskningsresultater. BIs åpne institusjonelle arkiv, BI Brage, gir forskerne mulighet til å egenarkivere sine arbeider og gjøre dem fritt tilgjengelig på nettet, til nytte for institusjoner, bedri er og land som ikke har økonomi til å kjøpe dyre tidsskri er. BI Brage er derfor også med på å oppfylle BIs samfunnsansvar. det siste året har biblioteket satset ekstra på å fylle arkivet, og ved årsski et inneholdt BI Brage 250 fagfellevurderte artikler. Av BIs vitenskapelige artikler publisert i 2012 er foreløpig 55 % (106 artikler) tilgjengelig via BI Brage. Regjeringen ønsker at andelen åpent tilgjengelige norske vitenskapelige artikler skal øke. I or var den på ca 10 % for hele Uh-sektoren, så BI er her blant de absolutt beste i klassen. Arkivet inneholder også andre forskningspublikasjoner fra BI. Samarbeidspartner BI Forskning Biblioteket samarbeider med BIs forskningsadministrasjon på flere arenaer. Eksempler er BI Brage, Cristin og rapportering av BIs vitenskapelige produksjon. dessuten har biblioteket bidratt med sin kompetanse innen siteringsanalyser og andre ressurser for forskningen. 3

4 SnART har du hele BIBlIoTEKET I hånden I desember 2012 tok vi i bruk EZProxy som løsning for tilgang hjemmefra til våre elektroniske ressurser. dette er en smidig og enkel løsning som gir alle studenter og ansatte enkel tilgang til våre elektroniske ressurser ved bruk av brukernavn og passord på PC, mobil og nettbrett. En økende del av pensum er tilgjengelig digitalt. Eksempel på litteratur er: Årsregnskapet i teori og praksis den eksterne revisor Research methods for business students Kommentar fra brukerundersøkelsen Providing remote access to library resources this semester has been a tremendous help when working remotely. Fra e-post: Flott løsning, brukt det mye allerede MoBIlE EnhETER - PRoSJEKT Smarttelefoner og nettbrett er i vinden I 2012 gjennomførte vi Prosjekt Mobile Enheter hvor vi så på hvordan våre tjenester og elektroniske ressurser kunne tilrette - legges bedre for bruk på mobil og nettbrett. den nye tekno - logien har gjort det nødvendig for oss å bygge kompetanse på dette området og se på hvordan våre tjenester er tilrettelagt og hvordan de kan utnyttes og forbedres på disse plattformene. I prosjektet testet vi både ipad og Android-nettbrett for å bli bedre kjent med disse verktøyene. Biblioteket anbefaler apper Vi har samlet en del apper som kan være nyttig for deg som er student eller foreleser, og plassert våre favorittapper i åtte kategorier på websiden vår. disse RESSURSEnE BØR du ha VÆRT InnoM Skreddersydde fagsider Et av våre mål er at studenter på masternivå skal lære å kjenne de viktigste fagressursene innen sitt studie. Vi har derfor, i samarbeid med faglige, utarbeidet skreddersydde fagsider for alle Master of Science programmer og spesiali seringer. Veiledningene er ment å skulle gjenspeile fagområdenes særpreg og vi håper de kan være en støtte til undervisningen og en veiviser til kvalitetskilder innenfor det enkelte fag. For å få en brukervennlig funksjonalitet, har vi anskaffet et spesialverktøy, libguides, som er utviklet nettopp med tanke på denne type veiledninger. Foruten gode tilbakemeldinger fra studentene, viser statistikken tydelig at fagsidene er i bruk: ca 6800 har vært innom i løpet av de siste 12 månedene. Kommentar fra Chatten Thanks alot for this page The BI Library is the best! 4

5 ATTRAKTIV VEIlEdnInG FoR STUdEnTER Bibliotekets veiledninger Veiledningsaktiviteter fordeler seg på både formelle og uformelle arenaer har vært et aktivt år og spesielt Spør biblioteket -henvendelsene har økt med 30 % og Bestill en bibliotekar med 20 %. Biblioteket har utarbeidet noen korte veiledningsfilmer for enkelte av våre databaser og tjenester. her får du veiledning samtidig som du ser hvordan søkeskjermen ser ut. Filmene er populære, og våre brukere har tilgang til 31 ulike filmer. Internasjonalt har læringsressurssenter-konseptet videreutviklet seg til ikke bare å skulle gi et spekter av læringsfasiliteter, men også der disse sees i sammenheng med tjeneste- og veiledningstilbud som favner hele studentens studie- og læringshverdag. SAMARBEId TIl STUdEnTEnES BESTE IT-veilederne har i mange år vært tilgjengelige i biblioteket. nytt i or var at biblioteket fikk være vertskap for en ny type veiledning: Åpne veiledninger I høstsemesteret inviterte studentveilederne på BI oslo 1. års bachelorstudenter for aller første gang til åpne veiledninger i biblioteket på tirsdager og torsdager. Studentveilederne er en gruppe flinke studenter som har kommet godt i gang med sitt studieløp og som er ansatt som veiledere av BI. her hadde førsteårs-studentene mulighet til å få hjelp til nesten alt som har med fag å gjøre. Datastream og SPSS I hele 2012 kunne vi tilby en god og stabil veiledningstjeneste i finansdatabasen datastream og i statistikkprogramvaren SPSS - til stor nytte og glede for mange studenter. Foto: Nicolas Tourrenc den FoRETRUKnE læringsarena Biblioteket har innbydende biblioteklokaler som inspirerer til studier og læring. Med over 7000 m2 er biblioteket i oslo en sentral del av det totale læringsmiljøet på skolen. her finnes leseplasser, grupperom, åpne gruppearbeidsplasser, børssone og sosiale møteplasser. I tillegg finnes PC-stasjoner og AV-utstyr. Biblioteket har i gjennomsnitt ca 2000 besøkende hver dag, og holder åpent både lørdag og søndag gjennom hele studieåret. God service, varierte tjenester og arbeidsplasser gjør biblioteket til et populært møte- og studiested. Tweets: Linda 28. feb Ikke akkurat innevær i Olso nå, men lesesalen på #BI er luksus. Nerdenes hevn : ) twitpic.com/8pt8jn Per S. Jeg er Noen roper jublende Det er utvidede åpningstider. Det betyr at du kan tilbringe 90 t/uka på ditt favorittbibliotek 15. apr. 5

6 KUnnSKAPSBASERT PRAKSIS Kunnskap om brukergrupper er viktig for å identifisere deres behov for bibliotekets tjenester og ressurser. det gir oss nyttige korreksjoner på om de til enhver tid er aktuelle. Våren 2012 ble ph.d.-kandidater på BI intervjuet for å finne ut i hvilken grad bibliotekets ressurser og tjenester er viktig og nyttig for deres forskning. det ble spesielt lagt vekt på informasjonssøkevaner og bibliotekarens rolle for deres hverdagspraksis. Funnene ble publisert i Idunn Bøyums masteroppgave. Flere informanter innledet med å si at de ikke brukte biblioteket lenger, men korrigerte seg fort siden det å bruke våre elektronsike tjenester også er bibliotekbruk. I think it is a more passive service now, I don t even realize that I am using it in a kind of way, because I am sitting in my own desk doing much more of the work electronically Informasjonsressurser overraskende rangerte informantene Business Source Complete og BIBSYS over Google/Google Scholar når de skulle angi hvilke informasjonsressurser som var viktige for dem. Årsaken kan være at de opplevde at bibliotekets informasjonsressurser var mer akademisk robuste enn Google Scholar. Bruken av Google Scholar er likevel utbredt, men studien viser at valg av informasjonsressurser ser ut til å være knyttet til vane og kontekst. det å lete etter litteratur opplevdes som meningsfullt og gøy for de unge forskerne. Ikke uventet var artikler viktigste informasjonskilde, men bøker og rapporter var fremdeles viktige kilder. noen savnet bredere samlinger innen finans og sosiologi. Mange forskere er opptatt av tidsskri rangeringer og forfatteres tyngde. Informantene uttrykte ikke at de brukte `impact factor`, eller siteringsdata for å vurdere kvalitet. de var mer opptatt av å vurdere kvaliteten på de enkelte studiene selv. Men informanter som nærmet seg avslutning og publisering er mer opptatt av å ha med riktige tidsskri i sine arbeid. Bibliotekarens rolle Informantene brukte biblioteket og bibliotekaren når det gjelder konkrete forespørsler som å bestille litteratur, få veiledning i informasjonssøking og spesielt veiledning og support på Endnote. Informantene verdsetter bibliotekets tjenester høyt. det mange av dem etterlyste var mer formell hjelp og støtte til programvarer som nvivo, SPSS, latex o.l..et eget statistisk senter som en av dem sa. det virker som om det er et godt miljø blant kollegaer på instituttene og de hjelper hverandre. likevel var det flere som var tilbakeholden med å spørre andre om hjelp både til informasjonssøking og for å få litteraturtips. Flere nevnte at de var alene med sine problemstillinger og at de ganske fort ble eksperter på sitt fagfelt. Trengte de hjelp, brukte de det faglige nettverket de hadde etablert utenfor BI. likevel var det andre som rapporterte om utstrakt kunnskapsdeling blant både medstudenter og andre kollegaer. Informantene med mastergraden fra BI, mente at de hadde en fordel siden de da og kjente til både bibliotekets tjenester og ressurser, men også nasjonale ressurser som SSB og Brønnøysundregisteret. Internasjonale kandidater strevde mer med dette. Med master fra BI har de også deltatt på bibliotekets undervisning i kurset Research methodology og en av dem sier: It was really helpful. This way I learned how to look up the articles, references, EndNote and everything. That was useful and I used it for my master thesis so I came with this knowledge when I started my Ph.D. So it was much easier for me, smoother. Biblioteket ved BI tilbyr individuell opplæring til alle nye ph.d.- kandidater. dette ble opplevd som svært nyttig av dem som har fått det, likevel er det ikke alle som tar i mot dette tilbudet. Kandidater som kjenner biblioteket anbefaler også medstudenter til å gjøre seg kjent med ressursene. I was the only one that was familiar with the services, so they were asking me and also they was required to use the library services ask a librarian and facilities to become familiar. But initially I was the first to ask. I tried to help them. Ph.d.-kandidatene uttrykte at de hadde hensiktsmessige informasjonsferdigheter og god kjennskap til databasetilbudet. likevel konkluderte flere med at det var mange ting de ikke visste som kanskje kunne være nyttige for å effektivisere og kvalitetssikre forskningsprosessen ytterligere. Bare halvparten hadde satt opp varslingstjenester og siteringssøk var det ikke alle som kjente til. Føler at alle er så trygge på det. Det er på en måte det vi ikke kan. Man glemmer at de ekstra finessene fins; som du sier søke på siteringer, finne kjerneartikkel, sånne ting som man ikke tenker på selv. Det tror jeg ikke alle er flinke til. Vi er på en måte flinke på kjernen. Nå sier jeg vi, men opplevelsen min er at jeg og andre er på samme nivå. Studien viser at ph.d.-kandidatene verdsetter bibliotekets tjenester og ressurser fordi disse er nyttige og nødvendige for deres forskning. Kandidatene foretrekker personlig opplæring og dette er noe biblioteket har satset på de siste årene. det hadde vært nyttig med flere veiledningsøkter for å heve informasjonsferdighetene, men bibliotekarenes erfaring er at dette er vanskelig å få til. Vi ønsker å bygge en relasjon til de unge forskerne slik at det ikke oppleves som for store barrierer å spørre bibliotekaren om hjelp. 6

7 deltagelse I STYRER og RÅd: Linnéa Lund Jacobsen: EBSCo Advisory Board Kjerstin Bakke Olsen: Styremedlem i norsk Fagbibliotekforening, avd. Bergen (sekretær) Sigrid Gimse: norsk Fagbibliotekforening - varamedlem i styret Anita Bergsvenkerud: Styremedlem i FBI, Forskerforbundet ved BI Anita Bergsvenkerud: Revisor for nbf oslo og Akershus Idunn Bøyum: Redaksjonsmedlem i Bibliotekforum (Repr. norsk Fagbibliotek forening) Dagmar Langeggen: BIBSYS styre. 1. vara Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg. leder nasjonalbiblioteket. Medlem arbeidsutvalg Anne Brit Løland: Styremedlem i FØB, Forum for Økonomibibliotekansatte. PRESEnTASJonER og PUBlIKASJonER: Bøyum, Idunn: "doktorgradskandidatars bruk av bibliotek. Bibliotekforum, nr Bøyum, Idunn: Kva rolle har bibliotekaren og bibliotekets informasjonsressursar for ph.d.-kandidatar og deira forskingsprosess? Masteroppgave i bibliotek og informasjonsfag. hioa, Fakultet for samfunnsfag Bøyum, Idunn: "Jeg bruker ikke biblioteket lenger hmmm jo, det gjør jeg jo Presentasjon av masteroppgaven på UhR - bibliotekutvalgets dagskonferanse, Idunn Bøyum og Bente Saxrud: library Assessment Seminar and libqual+ Share Fair ( Is libqual an appropriate measuring instrument for evaluating strategic actions? libqual 2006, 2008 and 2013; experiences and challenges ). lund, Sverige - september 2012 Bente Saxrud: "Å gjøre de riktige tingene og å gjøre tingene riktig - Erfaringer fra handelshøyskolen BI" - Micromark brukermøte, Dagmar Langeggen: EBSlG northern Meeting (oktober). BI Repository of Research data, BIRd. 7 Foto: Nicolas Tourrenc

8 KONTAKTINFORMASJON OSLO Handelshøyskolen BI Hovedbiblioteket Besøksadresse: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefon: KONTAKTINFORMASJON BERGEN Handelshøyskolen BI Bergen Biblioteket Besøksadresse: Thormøhlensgate 39, 5006 Bergen Telefon : KONTAKTINFORMASJON TRONDHEIM Handelshøyskolen BI Trondheim Biblioteket Besøksadresse: Havnegatea 9, Pirsenteret, 7010 Trondheim Telefon: For mer informasjon: Mai 2014

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy

Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Jan Erik Røed Bibliotek + IKT = et kraftfullt verktøy Michael 2008;5:62 69. Den grunnleggende rollen for et bibliotek er å gjøre kunnskap tilgjengelig. Biblioteket kan defineres som et verktøy som skal

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Studenter og digitale tekster

Studenter og digitale tekster Studenter og digitale tekster Sluttrapport for prosjektet Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Handelshøyskolen BI 2014 Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, prosjektreferanser Søknad med

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek

Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007. http://www.hibu.no/bibliotek Høgskolen i Buskerud BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2007 http://www.hibu.no/bibliotek 2 Innhold Oppsummering i tall 2007... 4 1.1 Målsetting og målgrupper... 6 1.2 Kvalitetssikring... 6 2 Samlingene... 6 2.1 Dokumenter...

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Bibliotekutvikling hver dag

Bibliotekutvikling hver dag Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2011 Bibliotekutvikling hver dag Ny type kompetanse er nødvendig Petter på plass i sekretariatet UB Tromsø går bort fra trykte bøker

Detaljer

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere.

Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. 37. årgang 4 2012 Flere e-bøker i bibliotekene vil gi flere lesere. e-bøkene er kommet for å bli Trygt med et fremtidsrettet arbeidsredskap i biblioteket Vi har etablert et tett samarbeid med kreative

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer