KOMMUNE 09/6736 I HØRING - HANDLINGSPROGRAM (19) FOR NYE FYLKESVEIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNE 09/6736 I HØRING - HANDLINGSPROGRAM 2010-13 (19) FOR NYE FYLKESVEIER"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE. KOMMUNE 09/6736 I I Arkiv J0uralpostID: sakd.: 09/1649 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sakm.: 058/09 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: HØRING - HANDLINGSPROGRAM (19) FOR NYE FYLKESVEIER Vedlegg: L. Oversendelsesbrev fra Nordland fylkeskommune datert samt Høringsprogram (19) for nye fylkesveger 2. Kopi av brev fra Salten regionråd datert Handlingsprogram for nye fylkesveier Sammendrag: Nordland fylkeskommune har sendt på høring handlingsprogram (19) for nye fylkesveger. Fylkeskommunen anmoder kommunene i størst mulig utstrekning å samordne sine innspil/uttalelser til høringsprogrammet gjennom sine respektive regiomåd. Høringsfrist er satt til Salten regiomåd har i brev av bedt om forlenget høringsfrist - fram til Administrasjonen har i brev av oversendt høringsforslaget til Fauna KF og Fauske Næringsforum for uttalelse. Dagens riksveger består av stamveger (E6, Rv80) og "øvrige riksveger, med tilhørende fergesamband. Gjennom ny forvaltningsreform skal fylkeskommunene fra 201 O overta ansvaret for det aller meste av "øvrige riksveger" og "øvrige riksvegfergesamband". For å få et sammenhengende nasjonalt transportnett etter iverksettelse av forvaltningsreformen, foreslås det i St.meld. m. 16 ( ) Nasjonal transportplan at riksvegnettet bør bestå av dagens stamvegnett samt noen få strekninger av dagens øvrige riksvegnett og non små strekninger av dagens fylkesveg, kommunal veg og privat veg. Veger som gir kopling til nasjonale knutepunkt, til større byområder, interregionale veger som ikke er stamveg i dag, øvrige riksveger som er knyttet opp mot riksveger i nabolandene vil i hovedsak være riksveger. I Nordland innebærer forslaget at 150 km av øvrige riksvegnett fortsatt blir riksveg og L 541 korn overføres til Nordland fylkeskommune. Fra vil begrepet stamveg (E6 og Rv80 i Fauske)) utgå og bli erstattet med "riksveger". Vegeier blir Staten. Nordland fylkeskommune overtar ansvaret/eierskapet til resten av vegnettet. Disse blir benevnt "fylkesveger". Det framlagte høringsutkast til Handlingsprogram for nye fylkesveger i Nordland har sin bakgrunn i fylkestingssak 018/09, og er et omfattende dokument. Handlingsprogrammet omhandler bl.a.:

2 Rammer og overordnede føringer Næringstransportruter. Utfordringer i byer og tettsteder Trafikksikkerhet Miljø Drift og vedlikehold Investeringer Hva angår endret status er det kun en vei i Fauske kommune som blir berørt~ Det gjelder Rv 830 Finneid - Sulitjelma. Denne er foreslått overført til fylkeskommunen, og vil således få status som fylkesveg, jfr. vedlegg 1 side 30. (Ved omlegging av ny Rv 80 fra Røvik til Strømsnes vil nåværende Rv 80 via HolstadN enset bli omklassifisert, høyst sannsynlig til fylkesveg. Dette er ikke terna i denne høringen.) Av vedlegg 3, side 33, framgår at det er foreslått avsatt midler til utbedring (van-/frostsikring) av 4 tuneler på Rv 830. Videre framgår av vedlegg 4, side 37, at det behov for opprust opprustning av tunnelene på Rv 830 på strekningen Finneid - Sulitjelma. Det er ikke avsatt midler til rassikringstiltak for angjeldende strekning, jfr. side 15 og 25. INNSTILLING: Fauske kommune tiltrer det framlagte forslag til Handlingsprogram for nye fylkesveger (-19). Ragnar Pettersen rådmann

3 r~-'j N.ird t~t\d ~ FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Fauske kommune Postboks FAUSKE vår dato: Vår referanse: 09/15753 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: r --"~f""-""--"'!~;:;';~~~ ~:í'l')~~~;---'l.._.._.l~_.~....,...~.~_.....t--;...t;;;~2j;8îl~..~.._~ I '1l:l 0 - OC'l i,.,...---~-._..~-~~ J 1.~ ~'d.~~~~~_~_~_.. J l J. io, J S. JD I IOGl/EAdS ioa/i~4-~ I l. "..._ _..._.j._._....~ Høring - Handlingsprogram (-19) for nye fylkesveier Handlingsprogrammet i 3(-19) for nye fylkesveier m/fergesamband (dvs. de fleste av dagens "øvrige riksveier" m/fergesamband) sendes nå ut på høring. Dette høringsbrevet med høringsutkast er nå lagt ut under "Høringer" under "Samferdsel" på fylkeskommunens hjemmeside ww.nfkno. Kartvedleggene er lagt ut i pdf.format, resten av høringsutkastet er lagt ut både i pdf. og i word.format. Høringsfrist: 20.august 2009 Fylkesrådet vil vektlegge uttalelser fra regionrådene og fi"a NHO Nordland når det etter høringsrunden legger frem sitt forslag til handlingsprogram for fylkestingets samling i november/desember. Vi ber kommunene om i størst mulig utstrekning å samordne sine innspil gjennom høringsuttalelser fra sine respektive regionråd. Næringslivet bes formidle sine synspunkter gjennom NHO Nordland og/eller gjennom regionråd. I høringsutkastets pkt. 3.2 "Næringstransportruter og utfordringer" refereres det til en undersøkelse i 2007 og I høringen mottar vi gjerne oppdateringer/kommentarer til opplysninger/vurderinger også under dette punktet. Vi ber NHO Nordland om å videreformidle dette brevet til aktuelle næringslivsorganisasjoner i fylket. Vi ber samtidig regionråd/kommuner om å videreformidle brevet til lokalt næringsliv / lokale næringsorganisasjoner. BL.a. av hensyn til vedleggslisten til fy lkestingssaken ber vi om at tittelen på brevet/innspilet/høringsuttalelsen starter med med avsendererens navn og har med "nye fylkesveier" i tittelen (f.eks. "Lofotrådet - Høringsuttalelse: -- nye fylkesveier "). Dagens høringsbrev sendes både elektronisk og pr. papirpost. Vi ber om at alle innspil/høringsuttalelser sendes til postfanfk.no, med kopi ti firma nordayvegvesen.no. Høringsuttalelser m.v. med underskrift kan ettersendes pr. papirpost. Dersom man sender scannede dokumenter elektronisk, må vi be om at man i tilegg sender dem i et bearbeidelsesvennlig format. post- Med vennlig hilsen May Valle fylkesråd for samferdsel Adresse Besøksadresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Dir.: Tlf: Faks: Saksbehandler: Enhet: E-post: Lars E. Rønneberg Samferdsel post( nfk.no

4 Adressater Regionrådene NHO Nordland Kommunene Fylkesmannen i Nordland Kopiadressater Statens vegvesen Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø Kystverket Nordland, Serviceboks 2, 6025 Álesund Jernbaneverket Region Nord, Postboks 4350, 2308 Hamar Avinor AS, Postboks 150,2061 Gardermoen ~ 2

5 ~Salten C! Regionråd Nordland fylkeskommune Fylkesrådet 8048 Bodø Bodø, 17. juni 2009 Høring - Handlingsprogram ( -19) for nye fylkesveger Salten Regionråd har i møte 12. juni 2009 under SR-sak 24/09 drøftet mulighetene for forsvarlig saksbehandling aven høringsuttalelse til ovennevnte. Høringsbrevet er mottatt her 15. juni - etter møtet - og neste møte i Regionrådet er berammet til september. Salten Regionråd ber derfor om at frist for uttalelse utsettes med en måned til Med vennlig hilsen Salten Regionråd Kjell Magne Johansen (sign.) leder ",J :0. ~,r1g l ~k e ariats:i~der Kopi: Kommunene i Salten Arkiv: sr/2009 Dokument: br ti nfk - utsettelse høringsfrist fylkesveger.doe Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold Tlf.: Fax: Web: salten.no E-post: regionradett salten.no Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø

6 / ~ N~rdl~"d ~ FYLKESKOMMUNE Høringsutkast til Handlingsprogram for nye fylkesveger (-19) Datert:

7 Innold Bakgrunn Rammer og overordnede føringer Fylkeskommunale vedtak St.meld. nr. 16 ( ), Nasjonal transportplan Økonomiske rammer til nytt fylkesvegnett Vegnett beskrivelse Omfang Næringstransportruter og utfordringer Utfordringer i byer og tettsteder Trafikksikkerhet Miljø Teknisk tilstand Drift og vedlikehold Ferjedrift Investering Investeringsstrategi Bindinger og behovsoversikt... 2 L 6.3 Planprosesser Gang- og sykkelveger og fortau langs de gamle fylkesvegene Sykkelbyer Vedlegg...29 Vedlegg l: Øvrige riksveger som overføres til fylkeskommunen / beholdes av staten Vedlegg 2: Øvrige riksvegferjesamband som er foreslått som fylkeskommunale samband / som statlige samband Vedlegg 3: Oversikt over tunneler og behov på det nye fylkesvegnettet Vedlegg 4: Oversikt over andre viktige utfordringer på de nye fylkesvegene Vedlegg 5: Trafikksikkerhet...38 Vedlegg 6: Kartoversikter. Riks- og fylkesvegnettet i Nordland fra Nye fylkesveger med og uten midtlinje TrafIkmengde Ferjesamband Tunneler TrafIkkulykker. Raspunkter. Spordybde Dekkealder. 2

8 1 Bakgrunn Dagens riksveger består av stamveger og "øvrige riksveger", med tilhørende ferjesamband. Gjennom forvaltningsreformen overtar fylkeskommunene fra 20 L O ansvaret for det aller meste av "øvrige riksveger" og "øvrige riksvegferjesamband". For å få et sammenhengende nasjonalt transportett etter iverksettelse av forvaltningsreformen foreslås det i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan 20 L at riksvegnettet bør bestå av dagens stamvegnett, noen få strekninger av dagens øvrige riksvegnett og noen små strekninger av dagens fylkesveg, kommunal veg og privat veg. Veger som gir kobling til nasjonale knutepunkt, kobling til større byområder, interregionale veger som ikke er stamveg i dag, øvrige riksveger som er knyttet opp mot riksveger i nabolandene og ferjesamband som knytter sammen to stamveger vil i hovedsak være riksveger. I Nordland innebærer forslaget at 150 km av øvrig riksvegnett fortsatt blir riksveg og 154 L km overføres til fylkeskommunen. Dagens stamveger m/ferjesamband pluss de av dagens "øvrige riksveger" m/ferjesamband som Stortinget vil beholde som statlig ansvar, vil fra l L O bli benevnt "riksveger" og "riksvegferjesamband". Begrepet "stamveger" går da ut. Fra samme dato vil de av dagens "øvrige riksveger" m/ferjesamband som fylkeskommunene overtar ansvaret for, bli benevnt "fylkesveger" og "fylkesvegferjesamband", sammen med dagens fylkesveger m/ferjesamband. Vi vil for oversiktens skyld benevne de av dagens "øvrige riksveger" m/ferjesamband som fylkeskommunen overtar ansvaret for , som "nye fylkesveger" og "nye fylkesvegferjesamband". Forvaltningsreformen gir den enkelte fylkeskommune et større ansvar for den regionale samferdselspolitikken ved at fylkeskommunene får ansvar for et vesentlig større (og for en stor del viktigere) vegnett enn i dag. Staten har forutsatt at dette også medfører økt ansvar for fylkeskommunene til å bidra til at nasjonale mål innenfor trafikksikkerhet, bærekraftig utvikling m.m. nås. 2 Rammer og overordnede føringer 2.1 Fylkeskommunale vedtak i fylkestingssak O 18/09, "Handlingsprogram for øvrige riksveger som blir nye fylkesvegerføringer for arbeidet", vedtok fylkestinget: Det skal utarbeides et handlingsprogram , med videreføring til 20 L 9, for nye fylkesveger og fylkesvegferjesamband, dvs. for de "øvrige" riksveger og riksvegferjesamband fylkeskommunen overtar ansvaret for l Arbeidet skal basere seg på:. Innretningen på midlene bør i utgangspunktet følge både forutsetningene i Nasjonaltransportplan L 9 og fylkeskommunens strategier i Fylkesplan for Nordland. 3

9 Handlingsprogrammet skal inneholde vurdering av hvordan investeringsprioriteringene bidrar til måloppnåelse for trafikksikkerhet og øvrige mål i Nasjonal transportplan og fylkesplanen. Trafikksikkerhet, lovpålagte oppgaver og fergekaiutbedringer for å kunne gjennomføre anbudsutlysningene prioriteres. Fylkestingets tidligere vedtak (12/08, 38/08, 66/08, 95/08 og 105/08) legges til grunn. Hvis investeringsrammen ikke blir økt som forventet, bør prioriteringene sees i sammenheng med prosjektene i gjeldende fylkesveiplan for dagens fylkesveier.. Drift av de nye fylkesveiene bør videreføres med standard som i dag. Vedlikehold og utbedring av forfall skal prioriteres innenfor tilgjengelig ramme. Handlingsprogrammet skal gi retningslinjer for fylkeskommunens styring av drift og vedlikehold av fylkesveiene og fylkesveifergesambandene. Bindinger og handlingsrom innenfor fergedrift skal utredes. For de fylkesgrensekrssende (nye) fylkesveiene skal det gjøres en vurdering av behov for samordning/samarbeidsavtaler over fylkesgrensene. Handlingsprogrammet skal på høring før det legges frem for fylkestinget Retningslinjer for fylkeskommunens styring av drift og vedlikehold vil bli innarbeidet i handlingsprogrammet før framlegging for fylkestinget. Fylkesplan for Nordland har følgende strategier for transport: l. Stimulere til effektive transportmuligheter tilpasset næringslivets behov for å skape robuste regioner og økt verdiskaping. Økt bruk av miljøvennlige transportuligheter skal tilstrebes. 2. Det skal arbeides for en vesentlig standardforbedret E6, som gjennomgående landverts infrastruktur for nordområdene, samt en vesentlig standardforbedret land- og sjøverts infrastrktur for mer effektiv sjøtransport. Bidra til å tilrettelegge for godt fungerende øst-vestforbindelser som transportkorridorer ut og inn av landet. 3. Etablere et miljøvennlig, bærekraftig, samordnet og helhetlig kollektivtrafikksystem, med spesielt fokus på byområder, transportkorridorer og dag- og ukependling. 4. Kollektivtrafikken i Nordland skal gjennom eksisterende rutemønster samarbeide tettere med reiselivet på en slik måte at Nordland oppleves som et turistfylke. 2.2 St.meld. nr. 16 ( ), Nasjonal transportplan Stortingsmeldingen legger til gr fire hovedmål, under hvert hovedmål gir etappemål uttrykk for hva regjeringen ønsker å oppnå i planperioden. Det er lagt til grunn et kvantifisert etappemål for trafikksikkerhet mens øvrige etappemål angir retning for utviklingen. Framkommelighet: l. Transportilbudet og påliteligheten i transportmønsteret skal bedres i perioden. 2. Reisetider i og mellom regioner skal reduseres i perioden. 3. Rushtidsforsinkelser for næringsliv og kollektivtrafik i de fire største byene skal reduseres i perioden. 4

10 4. Framkommeligheten for gående og syklende skal økes i perioden. 5. Avstandskostnader mellom regioner skal reduseres i perioden. Trafikksikkerhet: Miljø: l. Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredjedel i perioden. l. Bidra til å at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5-4 mill. tonn C02-ekvivalenter i forhold til forventet utslipp i Redusere Nox-utslippene i sektoren. 3. Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy. 4. Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner. 5. Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord. 6. Unngå utslipp av olje eller andre miljøfarlige kjemikalier som følge av uønskede hendelser til sjøs. Universell utforming: L. Kollektivtransportsystemet skal bli mer universelt utformet i perioden. Stortinget har pekt på at investeringsnivået for fylkesvegnettet må være akseptabelt, at vegstandarden må fastsettes ut fra nasjonale interesser og at nasjonale målsettinger for trafikksikkerhet må ivaretas. Regjeringen vil vurdere om det er aktuelt å gi enkelte nasjonale føringer om minstestandard for tiltak innenfor investering og vedlikehold og for drift av fylkesvegnettet. Disse problemstilingene er belyst i Ot.prp. nr. 68 ( ). 2.3 Økonomiske rammer til nyt fylkesvegnett Regjeringen foreslår i St.prp.nr. 68 ( ) Kommuneproposisjonen 2010 at fylkeskommunenes økonomi ved overføring av ansvaret for dagens øvrige riksvegnett med tilhørende ferjer må styrkes med L miliard kroner i tilegg til dagens bevilgningsnivå til øvrige riksveger. Samlet foreslår regjeringen at fylkeskommunenes frie intekter til samferdselsformål økes med ca 6,9 miliarder kroner på landsbasis. Regjeringens forslag til fylkesfordeling av midler til drif og vedlikehold tar utgangspunkt i Statens vegvesens modell for beregning av behov for midler til drift og vedlikehold. Forslaget til fylkesfordeling av midler til investering er vurdert i forhold til veglengde, vegstandard, befolkning og bindinger. Midler til kjøp av ferjetjenester er fordelt mellom fylkene med utgangspunkt i eksisterende kontraktsforhold for anbuds regnskapstall for samband på rammetilskudd i samband og Regjeringens fylkesfordeling gir følgende økninger i årlig rammetilskudd til Nordland for årene Vekst i frie inntekter er i 20 lo-kroner, mens det øvrige er i 2009-kroner: Drift og vedlikehold Investering Vekst i frie inntekter Drift av fylkesvegferjer 231 mil 151 mil 92 mil 282 mil 5

11 I tillegg til økte rammetilskudd foreslås en rentekompensasjonsordning for transportiltak i fylkene. Ordninger er basert på en årlig investeringsramme på 2 milliarder kroner på landsbasis, som vil gi fylkene økte muligheter til å satse på veg- og kollektivtransportiltak. Regjeringen tar sikte på å legge fram foreløpige retningslinjer for ordningen i statsbudsjettet for Regjeringen har lagt opp til en betydelig satsing på rassikring. Halvparten av. rassikringsposten på L O milliarder kroner på landsbasis i tiårsperioden 20 L O er forutsatt benyttet på fylkesvegnettet. Prosjektet Nasjonale turistveger vil bli finansiert over Samferdselsdepartementets budsjett, i motsetning til hva som er foreslått i St. meld. nr Vegnett beskrivelse 3.1 Omfang Omfanget av fylkesvegnettet og riksvegnettet i Nordland fra 20 L O slik som foreslått i St.meld. nr. 16 er vist i tabellen nedenfor. Oversikt over hvilke øvrige riksveger og ferjesamband som er foreslått beholdt av staten og hvilke som overføres til fylkeskommunen er gitt i vedlegg nr. L og 2. Forslag til omklassifisering av vegene inngår i St.prp. nr 72 ( ). Fylkesveger Lengde (km) Fylkesveger i dag 2568 Øvrige riksveger som blir nye fylkesveger 1542 Sum fylkesveger fra Riksveger Lengde (km) Stamveger i dag 1078 Øvrige riksveger som beholdes som riksveg 150 Kommunale veger som omklassifiseres til riksveg 2 Sum riksveger fra I det nye fylkesvegnettet inngår følgende elementer: Element Antall Lengde (km) Nye fylkesveger totalt Tunneler 40 58,7 Bruer ,5 Ferjesamband 15 Ferjekaier 45 Vedlegg 4 viser en fullstendig oversikt over vegnettet, med trafikktall, bredde og en kort beskrivelse av standardmangler på den enkelte rute. Vedlegg 6 er kartoversikter over vegnettet, kartfesting aven del elementer og noe tilstandsinformasjon om vegnettet. 6

12 3.2 Næringstransportruter og utfordringer Nasjonal transportplan og fylkesplan for Nordland har målsetting om bedre fremkommelighet for næringslivet. Næringslivet i Nordland spenner over et vidt spekter. En ikke uvesenlig andel av bedriftene er lokalisert slik at transport til og fra produksjonsstedene benytter gamle og nye fylkesveger for å komme inn på riksvegnettet. Fisketransporter utgjør den største andelen av slike transporter. Spesielt for fersk fisk er en rask og pålitelig transport avgjørende for bedriftene. Iflg. Statistikk fra Fiskeridirektoratet ble det i 2007 fanget 40 L 510 tonn villfisk i Nordland til en fangstverdi på 2,4 mrd. kr. Av dette utgjorde pelagisk fisk 64 % og torskefisk 32 %. Transport av pelagisk fisk foregår hovedsaklig med båt. All fersk hvitfisk transporteres ut av Nordland med bil, det ble i 2007 produsert ca tonn fersk hvitfisk. I tillegg antas at større andeler av salt- og frossen hvitfisk transporteres med bil. Fiskeslakteriene i Nordland hadde i 2007 en samlet årsproduksjon på rundt tonn oppdrettsfisk. Produksjonen er fordelt med omtrent 40 % i Lofoten og Vesterålen, 40 % på Helgeland og 20 % i Salten. Det meste av denne produksjonen transporteres ut med bil. Statens vegvesen gjennomførte i 2007 og 2008 en undersøkelse hos bedrifter og kommuner for å kartlegge næringstransport fra bedrifter innen fiskerinæringen og andre næringer som var lokalisert langs fylkesveger og øvrige riksveger. Uttransporterte produkter på bil er omregnet til vogntogenheter á 20 tonn (VE) pr år. Arlige transporter ut fra produksjonsstedene på de forskjellige vegrutene varierer fra under L 00 til over 4000 VE, som tilsvarer ca L - L L vogntog pr dag. Transport av materiell, emballasje og annet inn til stedene kommer i tillegg, og tungtrafikken i tilknytning til bedriftene er derfor større. Spesielt fiskerinæringen er i stadig endring, derfor kan situasjonen ha endret seg fram til i dag. Ruter med mer enn 2000 tonn, tilsvarende L 00 VE á 20 tonn, pr år er omtalt nedenfor. Mengdene er angitt for de rutene med størst transport. Beskrivelsene av utfordringer er basert på data fra Nasjonal vegdatabank og problemer som er registrert av Statens vegvesen i forbindelse med driften av vegnettet. I oversikten over transportruter er også eksisterende fylkesveger tatt med for oversiktens skyld, men utfordringer på disse er ikke omtalt fordi handlingsprogrammet bare omfatter nye fylkesveger. Lofoten De viktigste tilførselsvegene til ElO: Tilknytningsveger Type Utfordringer næringstransport Rv. 817/815 fra Stamsund. Fisk (900 VE) og Rv. 817 har tildels liten vegbredde på 5-6 Fylkesveger fra Steine, Ure, melkeprodukter. meter og dårlig kurvatur mellom Stamsund Mortsund og Ramsvik i og kaia. Vestvågøy kommune. Rv. 818 fra Ballstad Fisk Stedvis dårlig geometri og bæreevne. Rv. 816 fra Henningsvær. Fisk Delvis dårlig geometri, problem med sjøfylling. 7

13 , Vesterålen Transportene samles i Sortland, og følger rvo 85 til E L O i Gullesfjordbotn. Tilknytningsveger Type Utfordringer næringstransport Rv. 82 fra Melbu. Fisk (3000 VE) Strekninger med spor og dekkeskader som Industri følge av dårlig bæreevne. Rv. 82 fra Andenes. Fisk (1500 VE) og Dårlig geometri delstrekninger Risøyhamn - Med fylkesveger fra Nordmela torv Kvalnes - ry. 85. Spor og dekkeskader som følge av og Bleik i Andøy kommune. Risøyhamn. dårlig bæreevne. Rv. 820 fra Steine i Bø. Fisk Spor og dekkeskader som følge av dårlig Med fylkesveg fra Jennskaret i (4000 VE bæreevne, stedvis dårlig geometri. Bø kommune. Frøskeland - Sortland.) Rv. 821 fra Myre. Fisk (3000 VE) Stedvis spor og dekkeskader som følge av Fylkesveger fra Sommarøy, dårlig bæreevne. Alsvåg og Stø i Øksnes kommune. Ofoten Transportruter til E6 eller El O. Tilknytningsveger Type Utfordringer næringstransport Rv Dolomitt og gråberg 3 km med mindre en 6 meter vegbredde. Til fra Hekkeistrand i dels dårlig kurvatur og bæreevne, Ballangen. teleproblemer. Rv Ramsund - E10. Forsvarets Smal veg og dårlig bæreevne. Smal veg og 12 km ligger i Nordland, 8,5 km transporter (2000 stigning Fjelldalsskaret. i Troms. VE). Fylkesveg Beisfjord - E6, Betongprodukter Eksisterende fylkesveg, utfordringer er ikke Narvik kommune. vurdert. Salten. Transportene går inn til E6 og rvo 80. Tilknytningsveger Type Utfordringer næringstransport Rv. 81 Skutvik - E6. Fisk (700 VE). Liten vegbredde og dårlig kurvatur mellom Skutvik og Oppeid. Rv. 835 Botn - E6 Fisk Liten veg bredde mellom Botn og Med fylkesveg fra Heinessund Mortenstrand. i Steigen kommune. Rv rv. 17. Beiarn- Ved (1000 VE). Rv. 812 og 813 har 8 tonn aksellast. Stigning ry. 17. ry. 813 Beiarfjellet og ry. 812 Kvistadheia. Snøproblemer på to korte partier Kvikstadheia. Bredde, parkering og kurvatur 8

14 Rv. 812 Ljøsenhammarn - E6. Marmor. Planer for 8 tonn aksellast dolomittuttak. rv. 812 ved Misvær og innsnevring ved Sandkollura. Telehiv Tuv - Gillesvåg. Rv17 Halsa - rv. 80. Fisk (1000 VE). Rv. 17 ved Glombergan, liten vegbredde, Rv. 838 fra Sørarnøy til rv17 Gjødselprodukter dårlig kurvatur og noe isras. via ferje Sund - Sør-Arnøy. og produkter fra Rv. 838 har 8 tonn aksellast, liten bredde og REC i Glomfjord. dårlig kurvatur. Rv 826 Hammarfall - E6 Dolomitt Dårlig bæreevne, svært mye telehiv Sørfold kommune Hammarfall Fv. 616 Valljord - E6, Sørfold Ferroprodukter Eksisterende fylkesveg, utfordringer er ikke kommune. (3000 VE). vurdert. Helgeland De største fiskeribedrifiene ligger på Herøy, Lovund og Træna. Også Selsøyvik har produksjon med over 100 VE pr år. Tilknytningsruter til ry. 17 Type Utfordringer næringstransport Fylkesvegferjesamba nd Fisk Eksisterende fylkesvegferjesamband, Selsøyvik - Jektvik i Rødøy utfordringer er ikke vurdert. kommune. Rv. 828 Hestøya - Flostad, Fisk. (2200 VE)* Enfelts bru i Herøy tettsted med konflikter i ferjesambandet Flostad - forhold til gående og syklende. Søvik. Delvis kapasitetsproblemer i ferjesambandet ved stor laksetransport på grunn av små ferjer. Rv. 828 Hestøya - Bjørn, Fisk (1660 VE)* Vegbredde under 5,5 meter, minste ferjesambandet Bjørn - vegbredde 3,7 meter. Enfelts bru. Alternativ Sandnessjøen. Alternativ rute rute for laksetransporter fra Hestøya. til ferjesambandet Flostad - Søvik. Ferjesambandet Træna - Fisk (2100 VE) Kapasitetsproblemer. Lovund - Stokkvågen. * Fordelingen mellom de to rutene fra Hestøya varierer i forhold til valg av rute. Fisketransportene følger rv. L 7 og går videre til E6 via rvo L 2 Utskarpen - Mo eller rvo 78 Leirfjord - Mosjøen. Hvilken av disse vegene som benyttes avhenger blant annet av om fisken skalomlastes til tog i Mo i Rana eller transporteres videre med bil. Tilknytningsruter til E6 Type Utfordringer nærinqstransport Rv. 17 Søvik - Kilboghamn Fisk * Stigning og dårlig standard over Sjonfjellet med ferjesambandene Jektvik Smal veg, rasfare og spor/dekkeskader - Kilboghamn og Leland - Stokkvågen - Kilboghamn. Nesna. Rv. 78 Leirfjord - Mosjøen Fisk * Svært dårlig vegstandard. Rasutsatt strekning. Omlegging i Toventunnel vil starte opp i Rv. 12 Utskarpen - Mo i Rana Fisk * Stigning Bustneslia. Spor og dekkeskader. * Store mengder, men ikke angitt størrelse fordi rutevalget ikke er tilstrekkelig kjent. 9

15 Andre næringstransportuter på Helgeland: Tilknytningsruter til E6 Type Utfordringer næringstransport Rv. 808 Hemnesberget - E6. Industri (2000 VE). Dårlig standard gjennom Hemnesberget sentrum. Rv. 801 Bindal.. rv. 17. Treindustri og Ujevn standard, smal og delvis dårlig jordbruk. bæreevne Rv. 17 Nord-Trøndelag grense Jordbruk og all type Ujevn standard, smal og delvis dårlig - Tjøtta. Fergesambandene næring. bæreevne. Vennesund - Holm, Horn - Kapasitetsproblemer om sommeren i Andalsvåg og Forvik - Tjøtta. ferjesambandet Forvik - Tjøtta. Rv. 76 Brønnøysund - E6 Meieri og annen Ujevn standard, smal, rasutsatt med Svenningdal næring. delvis dårlig kurvatur. 3.3 Utfordringer i byer og tettsteder Fylkesplan for Nordland trekker opp følgende strategier for byer og tettsteder: Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god tettstedsutforming, miljøvennlig transport og gode, tilgjengelige utearealer.. Ved fortetting skal det legges til rette for høy kvalitet. Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og tettstedsstrukturene. Innenfor by- og tettstedsstrukturene skal kollektive reisetilbud utvikles og det skal i sterkere grad tilrettelegges for å redusere personbiltrafikken og effektivisere arealbruken. Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon og overgang mellom ulike kommunikasjonsmidler. Ut fra disse strategiene og målsettinger i Nasjonal transportplan og fylkesplanen vil målsettingene være økt bruk av kollektive transportmidler, god tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk og å oppfylle nasjonale mål for trafikksikkerhet, lokal luftforurensning og støy. 10

16 Byer og tettsteder i Nordland med over 1000 innbyggere langs det nye fylkesvegnettet er: Byltettted Veg Kjøretøy Utfordringer pr døgn Brønnøysund Rv. 76/fv Tilrettelegging for gang- og sykkelkryssing Sandnessjøen rv. 809 rv ferjeleie 3400 Mangler gang- og sykkelveg Nesna rv Mangler gang- og sykkelveg Ørnes rv Mo i Rana rv. 12 E6 - Ytteren 4000 Hemnesberget rv Trangt, mangler gang- og sykkelveg Bodø Rv 834 Stormyra - Kvalvika Behov for sykkelfelt. Ulykkespunkt på Nordstrandveien. Mosjøen Rv 78 Kulstadleira 4000 Leknes rv. 815 gjennom Fygle 3750 Stamsund rv Manglede fortau sentrum - havn Gravdal rv Behov for gis-veg Gravdal - Skotnes. Stokmarknes rv Behov for forlengelse av gis-veg Melbu rv Sortland rv Behov for forlengelse av gis-veg Andenes rv Myre rv Behov for oppgradering av fortau. Miljø Ingen av tettstedene har trafikkmengder som medfører problemer i forhold til lokal luftforurensning. Støyforholdene langs vegnettet ble beregnet i 2009, og er planlagt oppdatert i 2012 med reviderte støygrenser og revidert beregningsmetodikk. Det estetiske intrykket av de nye fylkesvegene gjennom tettstedene varierer. Ødelagt eller nedslitt kantstein og dårlig definert avgrensing av vegen mot sidearealer er det hyppigste problemet. Kollektivtransport og universell utforming De tettstedene der koblinger mellom buss og båt er aktuelt er Brønnøysund, Sandnessjøen, Ørnes, Nesna, Stamsund, Stokmarknes, Melbu, Sortland og Myre. På de øvrige stedene er buss kollektivtilbudet. Tilbringertjeneste til flyplass består av buss eller drosje. Det er tilbringertjeneste med hurtigbåt fra Kjeldebotn til Evenes flyplass. Tilrettelegging for alle brukere gjennom universell utforming av holdeplasser og terminaler er i svært liten eller ingen grad gjennomført. Gang- og sykkeltrafikk Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Bodq er aktuelleforå inngå blant sykkelbyer, jf. kap. 8. I tilegg til behovene i de største byene og tettstedene, som er nevnt i tabellen ovenfor, kan det være behov for gang- og sykkelveger i de mindre tettstedene og i tilknytning til skoler. Merknad (gromari): Sjekk hvodor Sortland ikke er nevnt 11

17 Trafikksikkerhet I byer og tettsteder er det andre utfordringer enn på vegnettet for øvrig. Det er ikke mange ulykker med hardt skadde eller drepte innenfor tettstedsområdene. Samlet behov for titak i byer og tettsteder Årlige beløp til støytiltak og andre miljøtiltak og tiltak for universell utforming i byer og tettsteder vil inngå blant mindre tiltak. 3.4 Trafikksikkerhet Ulykkessituasjonen I gjennomsnitt har det de siste årene skjedd om lag 360 personskadeulykker med hardt skadde eller drepte personer årlig i trafikken i Nordland. Tabellen nedenfor viser hvordan ulykkene fordeler seg på det vegnettet fylkeskommunen forvalter i dag og det utvidede vegnettet etter Det er femårsperioden som er brukt som grnnlag. Andel av personskade- Vegnett Andel av drepte og alvorlig ulykkene i Nordland skadde i Nordland Dagens fylkesveger 8% 9% Utvidet fylkesveg nett 32% 35% Dominerende ulykkestype på det utvidede fylkesvegnettet er utforkjøringsulykker med en andel på over 45 % av ulykkene. Deretter kommer møteulykker (motsatt kjøreretning) med vel 18 %, krssulykker med 13 % og ulykker med samme kjøreretning (påkjøring bakfra) med vel 11 %. Fotgjengerulykker har en andel på 7-8 %. Mer enn 80 % av de drepte og skadde var fører eller passasjer i bil. Andre trafikantgrupper utgjør bare mindre andeler, med fotgjengere og fører/passasjer på MC som de største med i overkant av 5 % hver. Flest personskadeulykker i femårsperioden har skjedd på rvo 17, rv. 82, rvo 12, rvo 834 i Bodø, rvo 78 og rvo 76. Disse vegrutene innehar til sammen 52 % av ulykkene og 54 % av de drepte eller hardt skadde. Dette har ikke direkte sammenheng med ulykkestetthet, da spesielt rvo 17, rv. 76 og rvo 82 er svært lange vegstrekninger. Et ulykkesbelastet punkt defineres som en strekning på maksimalt 100 m hvor det har skjedd minst fire personskadeulykker i løpet av siste femårsperiode. Det er to slike punkt på det utvidede fylkesvegnettet i Nordland. Det ene ligger på rvo 834 Nordstrandveien i Bodø og det andre er rundkjøringa ved Øybrua på fv. 244 i Mosjøen. Her har det begge steder skjedd 5 personskadeulykker i løpet av femårsperioden, alle med lettere skader. Anbefalt strategi En god standard på drift og vedlikehold er svært viktig i forhold til trafikksikkerhet, spesielt å holde et godt nivå på vinterdriften. Ut fra ulykkesbildet i Nordland vil det viktigste tiltaket være å sikre vegene i forhold til utforkjøringsulykker. Aktuelle tiltak vil være å sette opp eller utbedre rekkverk der det i 12

18 henhold til vegnormalene er behov for det, eller rydde opp i /slake ut sideterrenget for å redusere konsekvensene når uhellet først er ute. God skilting og oppmerking kan også bidra positivt for å redusere denne ulykkestypen. Gjennomføring av trafikksikkerhetsinspeksjoner og kartlegging av utforkjøringsrisiko er viktige hjelpemidler for å identifisere behovene. Fylkeskommunen vil sette av investeringsmidler til å gjennomføre målrettede tiltak. Det bør også gjennomføres trafikksikkerhetsrevisjoner av veg og trafikkplaner. Satsingen på fylkeskommunalt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak videreføres. Tilskuddene til fysiske tiltak utløser tileggsmidler til trafikksikkerhetsarbeid gjennom de egenandeler som søkerne må bidra med. Det anses også viktig å opprettholde en pott til pedagogiske tiltak i framtida. Disse midlene har ofte vist seg å utløse aktiviteter i det enkelte lokalmiljø som har oversteget verdien på det enkelte tilskuddet. 3.5 Miljø i fylkesplanens strategier for infrastrktur inngår økt bruk av miljøvennlige transportmidler, og etablering av et miljøvennlig og bærekraftig kollektivtrafikksystem. Fylkeskommunen vil gjennom tiltak for å bedre kollektivtransporttilbudet og tilrettelegging for gang- og sykkeltrafik legge til rette for å følge opp disse målsettingene. Miljøforhold i byer og tettsteder er omtalt i kap For å oppnå målsettingene om miljø som er definert i Fylkesplanen for Nordland og St.meld. nr. 16 vil det være nødvendig med lovpålagte støytiltak i byer og tettsteder og tiltak for oppfølging av EU's vanndirektiv. Vanndirektivet fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Behovene for støyiltak er etter foreløpige støyberegninger kostnadsberegnet til 3 mill kr. Nødvendige tiltak etter vanndirektivet er kartlagt på grunnlag av registreringer som Statens vegvesen har utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. På grunnlag av dette har Statens vegvesen anslått en kostnad på 40 mil ti slike tiltak på det nye fylkesvegnettet. I St.meld. nr. 16 har regjeringen høye ambisjoner om å sikre viktige naturområder og å ta vare på økologiske funksjoner, og Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold. Fylkesplanen for Nordland sier at Nordland skal være en forkjemper for miljøvennlig sjø- og landtransport. Reduksjon av skadevirkninger for de viktigste naturverdiene langs vegene vil være et ledd i dette. Kommunene har på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland utført registreringer av områder med konflkt i forhold til viktige naturverdier. Statens vegvesen har ut fra dette vurdert tiltak som vil redusere de største konfliktene langs det nye fylkesvegnettet i Nordland. Kostnadene er beregnet til 5 mil kr. 3.6 Teknisk tilstand Det nye fylkesvegnettet i Nordland er omfattende og det er store og ulike behov som må dekkes. Det gis her en grov oversikt over teknisk tilstand og andre forhold som vil inngå i grunnlaget for forslaget til prioriteringer. Mer detaljerte beskrivelser er gitt i vedlegg. Veger Detaljer om tilstanden på det nye fylkesvegnettet er gitt i vedlegg 4 og 6. Alle de nye fylkesvegene har fast dekke. Store deler av det nye fylkesvegnettet har liten vegbredde. 38 % 13

19 av vegnettet oppfyller breddekravene til midtlinje. Breddekrav for å markere midtlinje er 6 meter asfaltert bredde over minimum 4 km lang strekning. Strekninger som har midtlinje framgår av kartvedlegg. Tilatt aksellast er 10 tonn med unntak følgende veger som har 8 tonn tillatt aksellast: rvo 812 Medby - Tuv i Saltdal og Bodø kommune rvo 813 Beiarn - rvo 812 i Beiarn og Bodø kommune rvo 815 Smorten - Leknes i Vestvågøy kommune rvo 826 Røsvik - E6 i Sørfold og Fauske kommune rvo 835 Skjelvareid - Alstad i Steigen kommune rvo 838 Skaugvoll - Sund i Gildeskål kommune Reell bæreevne er mindre enn tilatt aksellast på store deler av vegnettet, noe som resulterer i spordannelse og dekkeskader. Problemet er spesielt stort på deler av rvo 17, rvo 12, rvo 78, rvo 820, rvo 821 og rvo 834. Tunneler Forskrift om sikkerhetskrav i tueler gjelder i dag alle riksvegtunneler som er lenger enn 500 meter. Samferdselsdepartementet vil vurdere om forskriftens virkeområde skal endres til alle riks- og fylkesvegtunneler med lengde over 500 meter etter forvaltningsreformen. Det nye fylkesvegnettet i Nordland har 20 tunneler lenger enn 500 meter. Kostnadene knyttet til sikkerhetsmessig oppgradering av disse tunnelene er etter et grovt overslag 210 mil kr. I tilegg er det behov for 90 mil kr til tiltak knytet til vann- og frostsikring, og kostnader knyttet til vedlikeholdsmessig etterslep. Bruer Det er til sammen 413 bruer på det nye fylkesvegnettet. Hovedandelen, 58 %, er mindre bruer med lengde mellom 2,5 og L O meter. 5 % av bruene er lenger enn 200 meter. Oversikt over de lengste bruene på nytt fylkesvegnett: Bru Kommune Lengde (meter) Rv. 17 Helgelandsbrua Alstahaug og Leirfjord 1065 Rv. 82 Hadselbrua Hadsel 1011 Rv. 85 Sortlandsbrua Sortland 948 Rv. 17 Saltstraumbrua Bodø 768 Rv. 82 Andøya bru Andøy 750 Rv. 17 Kjellingstraumen bru Gildeskål 622 Rv. 835 Engeløy Høybru Steigen 548 Det er også to bruer lenger enn 500 meter på dagens fylkesvegnett: Brønnøysund bru og Sundøya bru. Bruene har tilatt 10 tonn aksellast og 50 tonn totalvekt, med unntak av følgende bruer som har tilatt 8 tonn aksellast og 50 tonn totalvekt: Dalelv, Steinbekkelv, Trolldal bruer på Rv81 5 i Vestvågøy kommune Røsvik bru på rvo 826 i Sørfold kommune Skauvoll bru på rvo 838 i Gildeskål kommune. 14

20 Det er store utfordringer knyttet til vedlikehold av bruene som inngår i det nye fylkesvegnettet. Hvert år gjennomgår brukonstruksjonene enkel inspeksjon, hvert 5. år blir de nøyere vurdert i hovedinspeksjon. De økonomiske ressursene er styrende for vedlikeholdet, ikke de resultater som fremkommer gjennom inspeksjoner. Dette betyr i praksis at vedlikehold som burde vært utført for å forhindre ytterligere skadeutvikling ikke kan gjennomføres. De største utfordringene er knyttet til erosjonssikring, stabilisering av landkar og fyllinger, korrosjonsbehandling og rekkverksutbedringer. Enkelte bruer med lengde under 8 meter bør vurderes fortløpende i forhold til om de bør erstattes med kulvert med bakgrunn i at vedlikeholdskostnadene blir for høye. Spesielt nevnes Engeløy lavbru som ved forrige inspeksjon var gitt en restievetid på L 5 år. Det vil bli foretatt en ny vurdering av restievetiden i år. Med bakgrunn i utførte inspeksjoner er kostnadene for utbedring av skader og mangler på bruene beregnet til 150 mill kr. Ras Rasutsatte strekninger er registrert og prioritert i Rassikringsplan for riks- og fylkesveger i Region nord, som Nordland fylkeskommune har behandlet og gitt tilslutning til. Snøskred, steinsprang og isskred er dominerende rastyper. Kostnadene for rassikring av de høyest prioriterte rastiltak er beregnet til 203 mill kr. på nytt og L L 8 mill på dagens fylkesvegnett. For de fleste rastiltakene med lavere prioritering mangler kostnadsoverslag, men det totale investeringsbehovet er estimert til 920 mil kr på det nye fylkesvegnettet og 2 mrd på dagens fylkesvegnett. For perioden 20 L foreslår regjeringen en landsdekkende rassikringspott på L O mrd. som skal fordeles likt mellom riksveger og (nye?) fylkesveger. Disse midlene vil komme i tillegg til eventuelle rassikringsprosjekter som fylkeskommunene prioriterer innenfor eget budsjett. Det er behov for nærmere avklaring om hvordan bruken av denne potten skal organiseres. Ferjekaier I forbindelse med anbudsutiysing av ferjesamband er det behov for å utbedre ferjekaier i syv ferjesamband for å bringe ferjekaiene opp på den standard som aktuell ferjestørreise krever. Statens vegvesen har beregnet en kostnad for dette på til sammen 130 mill kr. I dette inngår nytt ferjeleie på Vistnesodden til erstatning for ferjeleiet i Forvik i sambandet Forvik - Tjøtta.. Dette ferjeleiet er vedtatt av fylkestinget i sak 85/05. 15

21 4 Drift og vedlikehold Definisjoner Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at et anlegg eller tekniske innretninger skal fungere som planlagt. Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på anlegg og tekniske innretninger på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at anlegget fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold. St.meld.nr. L 6 legger opp til en økning av midler til drift og vedlikehold for å stanse forfallet på vegnettet. Drift av vegnettet foregår i form av 4-, 5- eller 6 årlige funksjonskontrakter som omfatter både stamveger, øvrige riksveger og fylkesveger. Det er separate funksjonskontrakter knyttet til henholdsvis drift og vedlikehold av elektroinstallaajoner, til fergekai er og til vegnettet for øvrig. Når fylkeskommunen overtar ansvaret for dagens øvrige riksveger, overtar den også de juridiske forpliktelsene for de delene av kontraktene som gjelder disse vegene. Fylkestinget har vedtatt at drift av de nye fylkesvegene bør videreføres med samme standard som i dag og at vedlikehold og utbedring av forfall skal prioriteres inenfor tilgjengelig ramme. Økonomiske rammer. Fylkeskommunen har i høringsuttalelser til Forvaltningsreformen poengtert nødvendigheten av at det overføres tilstrekkelige ressurser for å ta igjen etterslep og forfall på det vegnettet som fylkeskommunen overtar i St.prp.nr. 68 ( ) Kommuneproposisjonen 2010 legger opp til en tildeling av midler til drift og vedlikehold av de nye fylkesvegene i Nordland på 231 mil kr. Dette tilsvarer 30 % mer enn det staten forutsetter å bruke på disse vegene i Denne rammen legges til grunn. Forutsetningen om overføring av store deler av øvrige riksveger til fylkeskommunene har gitt store utfordringer i arbeidet med å beregne behov for midler og vurdering av hvilke resultater som kan nås. Dette innebærer stor usikkerhet om behovsberegningene er korrekt, og dermed om hvilke rammer som er tilstrekkelig for å stanse økningen av forfallet av vegkapitalen. Erfaringstall og kostnader bundet i kontrakter må splittes på den nye inndelingen av vegnettet. Statens vegvesen har hovedsakelig lagt veglengder og fordeling i tildelingsmodellene til grnn i disse beregningene. Det er usikkert om entreprenørene vil legge de samme vurderingene til grnn i forhandlinger om endrede betalingsplaner i eksisterende kontrakter og i sin anbud framover. I Kommuneproposisjonen 2010 foreslås at felles vegadministrasjon skal fuiansieres av staten. Dette innebærer at overordnet ledelse og planlegging, alle forvaltningsoppgaver og administrasjon og byggeledelse av drifts- og vedlikeholdsoppgavene på både nytt og eksisterende fylkesvegnett skal finansieres av staten. Nødvendige midler til disse oppgavene er derfor ikke med i behovsberegningene. 16

22 Behovet for midler til drift og vedlikehold av de nye fylkesvegene i Nordland er på denne bakgrunn beregnet til omtrent 240 mil kr pr år ( +/ - L O %). Dette er behovet for å stanse videre vekst av forfallet på vegnettet. Gjennom 2008 og 2009 har om lag 40 pst av funksjonskontraktene utløpt og er blitt utlyst på nytt. Prisen på funsjonskontraktene har økt langt utover generell prisstigning. Utviklingen i vedlikeholdet og dermed økingen av forfallet i vil bli sterkt avhengig av den videre kostnadsutviklingen. Dersom de resterende 60 pst av kontraktsporteføljen får tilsvarende prisutvikling som i 2008 og 2009, vil veksten i forfallet bli økende utover i perioden. Dersom vi lykkes med å redusere kostnadene til driften, vil vedlikeholdet kunne styrkes. Bindinger og prioriteringer Statens vegvesen forutsetter en økning av midlene bundet i funksjonskontraktene i perioden. Bakgrnnen er erfaringer fra prisutviklingen i de siste årenes utlysninger. Med en forutsatt årlig ramme på 23 L mil kr vil midler til tyngre vedlikehold reduseres utover i perioden fordi bindingene øker SUM Funksjonskontrakter (Drift av veger): Funksjonskontrakter elektro: Strømutgifter: FerQekaier - Drift av fergekaier: SUM Bindinger: Vedlikehold Ramme Tildelingsmodellene tilsier at dekkevedlikeholdet bør ligge på om lag 40 mil kr pr år, og vedlikehold av bru/ kai på mil kr pr år. Øvrige vedlikeholdsmidler bør fordeles på dreneringstiltak, vedlikehold av vegutstyr og tunneler. Marginalvurderinger Usikkerhetene i behovsberegningene er svært store. Det er derfor det lite hensiktsmessig å sette opp detaljerte marginallister. Eventuelle endringer i rammen må i utgangspunktet brukes til å øke eller redusere ressursbruken til de oppgaver hvor anslag på behov viser seg å være for høye eller for lave. Drift av vegnettet bør alltid prioriteres, av hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet. Dette er de oppgavene som er lagt inn i funksjonskontraktene og de øvrige bindingene. Vedlikehold av store konstruksjoner som bru, kai og tunnel bør ikke utsettes for lenge. Da kan konstruksjonene få skader som har betydning for sikkerheten og i verste fall føre til behov for stenging av vegen. I tilegg vil reparasjonskostnadene øke vesentlig hvis vedlikeholdsoppgaver utsettes for lenge. Vedlikehold av deler av vegutstyret har stor betydning for trafikksikkerheten (for eksempel rekkverk, en del skilting, belysning, murer og stabilitetssikring). Slikt vedlikehold bør ikke utsettes. 17

23 Dekkevedlikehold og dreneringstiltak som ikke er akutte, kan utsettes noen tã år uten vesentlig fordyrelse og store konsekvenser for utvikling av bæreevnen. De største kortsiktige konsekvensene er spordannelser som kan ha betydning for sikerheten, og økte kostnader til lapping av hull i asfaltdekkene. Hvis vedlikehold av dreneringsanlegg og dekkevedlikeholdet nedprioriteres systematisk over mange år, bryes selve vegkonstrksjonen ned, bæreevnen blir redusert og det vil bli behov for bygging av ny veg, eller store utbedrings- og forsterkningstiltak på eksisterende veg. På grnn av underdekning over mange år har dekkevedlikeholdet inkludert nødvendig forarbeid vært nedprioritert, og dette er hovedutfordringen i det etterslepet vi har på hele vegnettet. Hvis rammen ikke dekker behovet til drift og vedlikehold må dekkevedlikehold, drenering og vedlikehold av vegutstyr som ikke har betydning for trafikksikkerheten reduseres. Da vil etterslepet fortsette å øke. Ved en økning av rammen i forhold til beregnede behov, bør økte vedlikeholdsmidler brukes til å utbedre drenering og forsterke vegen der bæreevnen er lav og trafikkbelastningen og betydningen for næringstransporter er stor. 5 Ferjedrift Forvaltningsreformen innebærer at ansvaret for 15 av dagens riksvegferjesamband i Nordland overføres til fylkeskommunen. Samferdselsdepartementet har i NTP lagt til grunn en videreføring av budsjett 2009 for kjøp av ferjetjenester i det nye fylkesvegnettet. På landbasis utgjør dette mill. kr som overføres til fylkene. Overføringene ti Nordland er 282 mil kr. Oversikt over status og framdrift for konkurranseutsetting av ferjesambandene er vist i følgende tabell. 18

24 Status og framdrift konkurranseutsetting Kostnader i 1000 kr / 2009 Ferjesamband Utlyst Kontrakts- Anbudssum Operatør periode per år (1000 kr.l2009) Rv 17 Nesna - Levang Veolia Transport Nord AlS Rv 17 Forøy-Agskardet Torghatten Nord AlS Rv 17 Jektvik - Sambandet lyst ut i pakke med Forøy - Kilboghamn Agskaret. Ovennevnte anbudssum gjelder drift av begge samband. Rv 82 Melbu-Fiskebøl Veolia Transport Nord AlS Rv 17 Vennesund-Holm Torghattens Trafikkselskap ASA Rv 17 Horn - Andalsvåg Sambandene Horn - Andalsvåg og Horn Rv 839 Horn-Igerøy- - Igerøy - Tjøtta ble lyst ut i pakke med Tjøtta Vennesund Holm og RV 771 Skei- Gutvik i N.Trlag. Anbudssum, kr , gjelder drift av de tre sambandene i Nordland Rv. 828 Flostad - Søvik 2009 (Høst) Sambandene Flostad - Søvik og Rv. 809 Sandnessjøen - Sandnessjøen - Dønna - Løkta lyses ut Dønna - Løkta 2009 Høst) som en felles anbuds pakke Rv 836 Stokkvågen- Træna 2009 (Høst) Sambandene Stokkvågen - Træna og Rv 836 Stokkvågen- Stokkvågen - Lovund lyses ut som en Lovund 2009 (Høst) felles anbudspakke. Rv 17 Tjøtta-Forvik 2009 (Høst) Rv 834 Festvåg-Misten 2009 (Høst) Rv 82 Andøy-Senja Planlagt lyst ut i pakke med Sognes - avklares Lødingen og Sodø- Røst- Værøy (Høst) Moskenes Rv 81 Svolvær-Skutvik Rv 808 Leirvika- Hemnesberget Fylkesvegsamband fra Prøvedrift som sommersamband. Utlysning avventes i forhold til avklaring etter sommersesongen Utlysning avventes i forhold til avklaring rundt byggestart og ferdigstillelse av Toventunnelen Det fremgår av tabellen at det per dags dato er gjennomført 4 anbudskonkurranser for 7 av de riksvegferjesamband som etter forvaltningsreformen overføres til fylkeskommunen. A v disse driftes i dag 4 samband i henhold til inngått anbudskontrakt. De tre øvrige samband har kontraktsoppstart i 20 L O. Fram til 20 L O inngår disse sambandene i rammetilskuddsordningen med årlige forhandlinger om tilskudd. Statens Vegvesen arbeider nå med konkurranseutsetting av øvrige samband i Nordland fylke. I henhold til framdriftsplan forventes konkurransegrnnlaget utlyst i løpet av høsten Sambandene vil lyses ut som 4 pakker, dvs. at flere samband ingår i en anbudspakke. Oppstart på disse kontraktene vil være L. januar Sambandet Andøy - Senja er i likhet med sambandet Botnhamn - Brensholm i Troms (Senjasambandene) et sommersamband som skal driftes på kommersielle betingelser. 19

25 Sambandet Andøy - Senja er planlagt lyst ut våren 2009 i pakke sammen med Bognes - Lødingen og Bodø - Moskenes. Det arbeides med avklaring av ansvarsforholdet mellom Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er forutsatt at staten dekker kapitalkostnadene. TIk ota e ostna der nye tyi fikesvej!leriesam ti b and' i N or dl an d 'Il,mi kroner Bundet opp i anbudskontrakter Rammetilskuddsordning (Forventet) Sum drift av nye fylkesvegsamband Tabellen viser fordeling mellom forventet tilskudd i henhold til rammetilskuddordningen og inngåtte kontrakter i gjennomførte og avgjorte anbudskonkurranser. Fra 2012 vil samtlige samband (eksklusive Hemnesberget - Leirvika, som er forutsatt lagt ned når ny rvo 78 åpnes i 2014) driftes og finansieres i henhold til anbudsordningen. Kostnader er ikke stipulert. L kommuneproposisjonen foreslås et økt årlig rammetilskudd til Nordland på 282 mill kroner til ferjedrift. Dette er 37 mill kroner mer enn beregnede årlige driftskostnader, men det er stor usikkerhet i beregnet kostnad i forhold til oljepris, kapitalkostnader og forhandlingsresultat. Kostnadsoverslag for rammetilskuddsordning er basert på en netto drivoljepris på kr. 4,47 per liter. Dagens rutetilbud er utviklet i henhold til krav i NTP Det er 4 samband i Nordland som ikke oppfyller dagens standardkrav. L St.meld. nr 16 Nasjonal Transportplan 20 L 0-20 L 9 er kravene til frekvens, åpningstid og kapasitet skjerpet. Det kan gjøres unntak for samband med store sesongsvingninger og lange samband. Det er kun to samband som tilfredsstiller de nye kravene. Det er spesielt kravet til åpningstid som ikke oppfylles. i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget for de samband som nå skal lyses ut på anbud vurderes behov for endring/økning i ruteproduksjonen i forhold til nye krav. L henhold til føringer fra Vegdirektoratet legges imidlertid krav fra gjeldende transportplan til grunn for samband som lyses ut i Investering 6.1 Investeringsstrategi Prioritering av investeringsmidler til det nye fylkesvegnettet i Nordland bør baseres på målsettinger i St.meld. nr. L 6 og fylkesplanen for Nordland, og fylkestingets vedtak i sak O L 8/09 føringer for arbeidet med handlingsprogrammet. Det er betydelige investeringsbehov på det nye fylkesvegnettet i Nordland knyttet til standardheving av veger og ferjekaier, rassikring, trafikksikkerhet, miljø, kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Det kreves store ressurser for å oppnå en tilfredsstillende bredde- og bæreevnestandard. Vi legger opp til å bruke strekningsvise investeringer til utbedring av sammenhengende ruter, 20

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Handlingsprogram - nye fylkesveier høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes Kommune Saksmappe: 2009/5518-3 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Handlingsprogram - nye fylkesveier 2010-2019 - høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram Journalpost:17/34461 Saksnummer Utvalg/komite Dato 148/2017 Fylkesrådet 16.05.2017 083/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021 Sammendrag Arbeidet med

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering Forvaltningsreformen Ekstern orientering 02.05.200905 2009 02.05.2009 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes

NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg juni 2009 orientering Norge. Bjørn Erik Selnes NVF Organisering og marked Årsmøte Aalborg 4.-5. juni 2009 orientering Norge Bjørn Erik Selnes Virksomheten i 2009 Budsjett 2009 vegformål inkl bompenger ca. 24 mrd Fylkesveger vel 3 mrd Tiltakspakke 2009

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan Torbjørn Naimak, regionvegsjef Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023 Plan for å utvikle det statlige transportsystemet i Norge Grunnlaget for transportetatene

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse

Namsos Kommune Formannskapet. Saksframlegg. Forslag til Fylkesvegplan Høringsuttalelse Namsos Kommune Formannskapet Saksmappe: 2009/1138-2 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Forslag til Fylkesvegplan 2010-2013 - Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 10.03.2009

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OMKLASSIFISERING RV 80 STRØMSNES - RØVIKA. UTTALELSE

FAUSKE KOMMUNE OMKLASSIFISERING RV 80 STRØMSNES - RØVIKA. UTTALELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 0917706 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/1980 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 065/09 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV

Detaljer

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen

Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen 117 Korridor 7 Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen E6 Trondheim Fauske med tilknytninger 1. Innledning Ruta omfatter E6 fra Trondheim til Fauske. Mellomriksvegene E14 mellom Stjørdalshalsen og

Detaljer

Handlingsprogram. Fylkesveg og fylkesvegferjesamband 2014-2023

Handlingsprogram. Fylkesveg og fylkesvegferjesamband 2014-2023 Handlingsprogram Fylkesveg og fylkesvegferjesamband 2014-2023 1 2 Innhold 1 Handlingsprogram for fylkesveg og fylkesferjesamband... 5 2 Eksisterende fylkesveger og ferjesamband i Nordland... 5 2.1 Samlet

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Statens vegvesens rolle etter forvaltningsreformen

Statens vegvesens rolle etter forvaltningsreformen Statens vegvesens rolle etter forvaltningsreformen v/roar Midtbø Jensen, Vegdirektoratet Seminar om veileder for RPB-kjøpesentre Lillestrøm, 9. september 2009 Målet med forvaltningsreformen Gjøre fylkeskommunene

Detaljer

Endringer og nyheter innen vegsektoren

Endringer og nyheter innen vegsektoren Endringer og nyheter innen vegsektoren Kommunevegdagene g 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen 5. Mai 2009 Nasjonal transportplan p 2010-2019 En historisk satsing 322 mrd kroner til transport dvs 100 mrd

Detaljer

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef

Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars. Berit Brendskag Lied regionvegsjef Samferdselskonferansen 2012 Kristiansund 20. og 21. mars Berit Brendskag Lied regionvegsjef Globalisering Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Mer og bedre veg - slik prioriterer vi i Statens vegvesen Transport og logistikkdagen 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hovedutfordringer Globaliseringen Sterk befolkningsvekst der vi allerede har kapasitetsutfordringer

Detaljer

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt

Riksvegutredninger. Leif Magne Lillebakk. Statens vegvesen Region midt Riksvegutredninger Leif Magne Lillebakk Statens vegvesen Region midt Riksvegnettet Hovedpulsårene i det overordnede vegtransportsystemet Langstrakt land med spredt bosetting gir lange avstander og høye

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018

Regional transportplan KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Regional transportplan 2018-29 KVU vegsystemet i Tromsø-området Dialogmøte jan 2018 Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for samferdsel og miljø Om fylkeskommunens eierskap og ansvar samferdsel Rundt 3000 kilometer

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet

Klima og transport 6. mars Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Klima og transport 6. mars 2008 Anne Ogner, strategi- og økonomistaben, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan: Presenterer Regjeringens transportpolitikk - beskrive hvilke mål Regjeringen legger til grunn

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering

Agenda. Hva skal bygges i regionen i Hp Drift og vedlikehold. Videre utvikling av riksvegnettet. Klima og krisehåndtering Statens vegvesen Regionvise møter med kommunene i Hedmark 2014 Agenda Hva skal bygges i regionen i Hp 2014-17 Drift og vedlikehold Videre utvikling av riksvegnettet Klima og krisehåndtering Handlingsprogrammet

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Handlingsprogram for gjennomføring av NTP 2018 2029 Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordnet mål for transportpolitikken: Et transportsystem

Detaljer

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Vegnett før og etter 2010 (forvaltningsreformen) Veglengder i Region sør 2500 2000 1787

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland

Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord. 16.04.2013 Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Stortingsmelding nr. 26 NTP 2014-2023 Prosjekter i Region Nord Geir Jørgensen, Avdelingsdirektør, Vegavdeling Midtre-Hålogaland Nordområdene Hovedgrep i planperioden Prioritering av E6 + de grensekryssende

Detaljer

Kartlegging av forfall på riks- og

Kartlegging av forfall på riks- og Asfaltdagen 24. januar 2013 - Oslo Kartlegging av forfall på riks- og fylkesvegnettet Hva vil det koste å fjerne det? Even K. Sund Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Innhold Bakgrunn Hvorfor kartlegge

Detaljer

Innledning. Reformen gjennomføres , dvs. om 2 måneder. Stor reform innenfor vegsektoren og dels forskning. Mindre innenfor andre sektorer.

Innledning. Reformen gjennomføres , dvs. om 2 måneder. Stor reform innenfor vegsektoren og dels forskning. Mindre innenfor andre sektorer. Innledning Reformen gjennomføres 1.1.2010, dvs. om 2 måneder. Stor reform innenfor vegsektoren og dels forskning. Mindre innenfor andre sektorer. Spørsmålet er: Er fylkesveg et virkemiddel i regional utvikling?

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forsidebilder: Steinar Svensbakken og Håkon Aurlien, Statens vegvesen 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 Svein Eggesvik 25. april 2017 Økonomiplanen 2017-2020 Økonomiplan 2017-2020 (tusen kr): Budsjett 2017 Økonomiplan i mill. kr 2018 2019 2020 Vegdrift 623 678 605 678 605 678 605 678

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Saker til behandling: 108/16 109/16 Tilstede faste medlemmer

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Høringsuttalelse til Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram

Høringsuttalelse til Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram Arkivsaknr: 2015/734 Arkivkode: N00 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Formannskapet 03.04.2017 Høringsuttalelse til Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag

Detaljer

Forvaltningsreform og ny organisering av Statens vegvesen Konsekvenser for bompengeprosjekter?

Forvaltningsreform og ny organisering av Statens vegvesen Konsekvenser for bompengeprosjekter? Forvaltningsreform og ny organisering av Statens vegvesen Konsekvenser for bompengeprosjekter? Ivar Christiansen Vegdirektoratet Seksjon for trafikkinformatikk 2 DYRT. Foto: Kyrre Lien / Scanpix. Det vil

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Saknr. 12/1354-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Omklassifisering av vegnettet? Et bilde fra Troms. Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) Gardermoen

Omklassifisering av vegnettet? Et bilde fra Troms. Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) Gardermoen Omklassifisering av vegnettet? Et bilde fra Troms Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) Gardermoen 18.12.2015 Fylkesrådet Bakteppe - Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall,

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning

Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015. Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Bodø; den 8. juni 2015 Vedr. Transportplan Nordland 2017-2028 - innspill til planprogrammets oppbygning Det vises til utsendt brev fra Nordland Fylkeskommune av 18. mai

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen Forvaltningsreformen Hva er forvaltningsreformen? Hva betyr reformen for vegsektoren? Videre arbeid Bruberedskap 11.09.2008 1 Hva er forvaltningsreformen? En reform for å endre styringen av offentlig sektor

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 2 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 Høringsfrist:

Detaljer

9. Struktur nytt kart

9. Struktur nytt kart 9. Struktur nytt kart Oppdatert pr 6. nov 9.1. Generelt om rutestrukturer og kontraktstrategier Ny struktur slik det skisseres i dette kapitlet er i utgangspunktet hovedprinsipper for et nytt ruteopplegg

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Anbefaling. Avdelingsdirektør strategi Unni M. Gifstad

Anbefaling. Avdelingsdirektør strategi Unni M. Gifstad 02.09.2015 Anbefaling Avdelingsdirektør strategi Unni M. Gifstad KVU E10 Fiskebøl - Å Agenda 1. Situasjon og utfordringer 2. Behov 3. Mål 4. Muligheter og konsepter 5. Anbefalt konsept 6. Vegen videre

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Politisk samrådingsmøte 2 Behov, Mål og Muligheter

Politisk samrådingsmøte 2 Behov, Mål og Muligheter KVU Hadselfjorden Politisk samrådingsmøte 2 Behov, Mål og Muligheter 31.08.2017 Nils Petter Rusånes, Prosjektleder KVU Hadselfjorden Situasjon Situasjonsbeskrivelse viktigste endringer Geologisk kartlegging

Detaljer

Statens vegvesen status og erfaringer. Nordisk Driftssjefmøte 2011 10.-12. august Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen Region nord

Statens vegvesen status og erfaringer. Nordisk Driftssjefmøte 2011 10.-12. august Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen Region nord Statens vegvesen status og erfaringer Nordisk Driftssjefmøte 2011 10.-12. august Regionvegsjef Torbjørn Naimak, Statens vegvesen Region nord Forvaltningsreformen 1,5 år etter Politisk styring av Statens

Detaljer

Oppstartsmøte 8. januar 2018 KVU Tromsøs innfart

Oppstartsmøte 8. januar 2018 KVU Tromsøs innfart Oppstartsmøte 8. januar 2018 KVU Tromsøs innfart Tema 1. Hva er en KVU? (inkludert eksempler) 2. Forholdet til andre planer (NTP, RTP, PBL-planlegging) 3. Oppdraget 4. Situasjonsbeskrivelse 5. Utfordringer

Detaljer

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ?

Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg ? Når vi målene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217? v/sigurd Løtveit Statens vegvesen, Vegdirektoratet Målhierarkiet i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 214-217 1.

Detaljer