Business Alliance for Local Living Economies - noe for oss i Norden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Alliance for Local Living Economies - noe for oss i Norden?"

Transkript

1 BALLE-nettverket i USA: Business Alliance for Local Living Economies - noe for oss i Norden? Arbeidsnotat nr Stiftelsen Idébanken 2010 Research og råtekster: Christian Egge Redigering: Mads B. Nakkerud Det oppfordres til å gjenbruke tekstene i denne publikasjonen med kildehenvisning. Stiftelsen Idébanken, Akersgata 34, N-0180 Oslo. Tlf

2 Forord På ulike steder i verden etableres nettverk, kampanjer og organisasjoner som på forskjellig vis fremmer en langsiktig samfunnsutvikling som prioriterer sosiale mål og ressurs- og miljøansvar. I kjølvannet av disse enten de har forvaltning, næringsliv eller sivilsamfunn som målgruppe ser vi praktiske resultater, gode eksempler og nyttige erfaringer. Slike resultater er det Stiftelsen Idébankens oppgave å løfte fram. Helt fra starten i 1991 har vi lagt vekt på å medvirke til slik erfaringsutveksling med eksempler fra Norden. Men også utenfor Norden ser vi at det er en omfattende aktivitet. Vi har derfor i samråd med Miljøverndepartementet startet kartlegging av tiltak utenfor Norden som et bidrag til å styrke de lokale forvaltningsnivåers rolle som samfunnsutvikler i partnerskap med næringsliv og sivilsamfunn. Ett eksempel på et slikt nettverk, som vi presenter i dette arbeidsnotatet, har vi funnet i USA. BALLE er et sterkt ekspanderende nettverk for og av bedrifter som allerede samler over bedrifter og undernettverk. De fremmer lokalt eierskap, rekrutterer arbeidskraft fra nærmiljøet og tar i bruk kortreiste innsatsfaktorer. Samtidig legger de til grunn et økologisk perspektiv i sin næringsvirksomhet. Visjonen er å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å skape et nettverk av slike bedrifter som vil inngå partnerskap. Dette gir nyttige erfaringer for arbeidet til lokale myndigheter i Norden som arbeider for å styrke kommunenes rolle som samfunnsutvikler og som drivkraft for livskraftige lokalsamfunn. Det er store forskjeller mellom rammebetingelsene for næringslivet i USA og Norge. Likevel og kanskje delvis derfor kan det være interessant å fundere over spørsmålet: hvordan kan erfaringene fra BALLE-nettverket bidra til et mer fast nettverk for de deler av næringslivet som ønsker å fremme slike verdier og tiltak i Norge, og eventuelt også i Norden? Sammen med andre aktører ønsker Stiftelsen Idébanken å undersøke interessen for og behovet for et slikt nettverk her. Dette arbeidsnotatet er ment å være et redskap i denne dialogen, og vi håper at presentasjonen av aktivitetene i USA slik kan stimulere debatten om et bærekraftig næringsliv og utløse flere skritt i den retning. Christian Egge har vært engasjert av Stiftelsen Idébanken for å dokumentere BALLEs virksomheter. Tekstene i dette arbeidsnotatet er laget på grunnlag av hans deltakelse på BALLEs årlige konferanse, denne gang i Charleston, South Carolina i mai Til grunn ligger også foredrag, samtaler, BALLEs New Network Information Kit samt annet materiale fra konferansen. Idébanken takker Christian for hans nyttige grunnlagsarbeid. Avslutningsvis gjør vi oss noen foreløpige tanker om mulighetene i Norden. Dette er spørsmål som vi vil bidra til kan drøftes i samarbeid med organisasjoner, virksomheter og personer som er interessert i en bærekraftig samfunnsutvikling og i særdeleshet innen næringslivet. Kai Arne Armann daglig leder 2

3 Innhold 4 BALLE-nettverket i USA Tenk lokalt først! amerikanske bedrifter organiserer seg for lokale økonomier: Business Alliance for Local Living Economies (BALLE) 9 Sustainable Connections et regionalt nettverk i BALLE - et eksempel på et BALLE-nettverk 11 Eksempler på virksomheter innenfor BALLE-nettverket o Evergreen-kooperativet o Green Meadow Farm o White Dog Café 21 Trenger vi et BALLE-nettverk i Norge eller Norden? o Kommentar fra Christian Egge o Kommentar fra Stiftelsen Idébanken 23 Vedlegg 1: BALLEs formål og grunnprinsipper på originalspråket 25 Vedlegg 2: Michael Shuman: Fire argumenter for at lokalt eide bedrifter bidrar mer til økonomien enn andre bedriftsformer 3

4 Tenk lokalt først! bedrifter i USA organiserer seg for livskraftige lokalsamfunn: Business Alliance for Local Living Economies (BALLE) Lokalt eide bedrifter, lokalt rekruttert arbeidskraft, kortreiste innsatsfaktorer, ansvar for natur og mennesker. Dette er kjennetegn for et næringsliv i småskala som nå har organisert seg for å bidra til en bærekraftig utvikling. BALLE (Business Alliance for Local Living Economies) er et "bedriftsnettverk for livskraftige lokalsamfunn", og er Nord- Amerikas raskest voksende nettverk av sosialt ansvarlige bedrifter. BALLE består av mer enn 80 lokale nettverk med til sammen over uavhengige forretningsmedlemmer over hele USA og flere provinser i Canada. BALLE samler selvstendige, uavhengige næringslivsledere, fagfolk innenfor økonomisk utvikling, myndighetspersoner, sosiale innovatører og ledere innenfor samfunnsbygging for å utvikle lokalt næringsliv og livskraftige lokalsamfunn. Nettverket tilbyr sine medlemmer kompetanseressurser for denne modellen for økonomisk utvikling. Economies benyttes bevisst som flertallsform BALLE tilstreber et mangfold av økonomiske modeller i ulike lokalsamfunn. BALLE er en upolitisk, verdibasert NGO en nonprofit organisasjon. Medlemmer er autonome, lokale nonprofit bedriftsnettverk som strever etter å skape blomstrende lokale økonomier i sine respektive regioner. De regionale nettverkene består av enkeltbedrifter. De fleste bedriftene er for-profit-foretak. Stikkordet for hele organisasjonen er Tenk lokalt først : Vi viser at uavhengige, lokalt eide bedrifter kan gå utover tradisjonelle kriterier for suksess. BALLE beviser at disse virksomhetene er ansvarlige overfor alle interessenter og miljø. Vi hjelper disse virksomhetene til å blomstre i sine lokale økonomier. Og vi utnytter styrken hos lokale nettverk for å bygge en vev av økonomier som er fellesskapsbasert, grønn og rettferdig: lokale, levende økonomier. BALLE-nettverket skaper lokale, levende økonomier gjennom følgende byggesteiner: - uavhengig detaljhandel - bærekraftig jordbruk - fornybar energi - grønne hus - lokal nullavfallsproduksjon - lokal finansiering - uavhengige medier - lokal kunst og kultur MISJON (Hva vi gjør): BALLEs formål er å utvikle, styrke og koble nettverk av lokalt eide bedrifter som er engasjert i å bygge robuste og livskraftige lokalsamfunn. VISJON (Den verden vi vil ha): Innen en generasjon ser vi for oss et globalt system av sammenhengende lokale, levende økonomier med menneskelige proporsjoner som fungerer i harmoni med lokale økosystemer, tilfredsstiller de grunnleggende behovene for alle mennesker, støtter rettferdige og demokratiske samfunn og fremmer et samfunnsliv preget av glede. VEILEDENDE PRINSIPPER (Hvordan vi arbeider): En lokalt levende økonomi sikrer at den økonomiske makten i størst mulig grad finnes i lokalsamfunnet - idet den gjennom sine virksomheter opprettholder et pulserende, levende samfunnsliv samt sunne økosystemer. 4

5 BALLEs prinsipper for lokale, levende økonomier : Tenk lokalt først: BALLE bygger lokale levende økonomier ved å (inspirere til å) kjøpe lokalprodusert mat, produkter og tjenester, ved å investere kapital lokalt, og ved å støtte lokal kunst og uavhengige lokale medier. Å tenke lokalt først forbedrer helsetilstanden i miljøet, styrker fellesskapet og bidrar til et funksjonelt demokrati. BALLE søker ikke å ta bort eller ekskludere handel med ikke-lokale firmaer, eller firmaer som virker globalt. Poenget er å tenke lokalt først. Ikke-lokale bedrifter er velkommen til å samarbeide med lokale aktører. Lokal og global handel kompletterer hverandre, men det lokale er en avgjørende oppgave i dag. Øk selvforsyning/selvhjulpenhet: BALLE arbeider for å øke den personlige, den samfunnsmessige og den regionale sikkerheten ved å bygge entreprenørmessig kapasitet til å tilfredsstille grunnleggende behov gjennom produksjon av mat, vann og energi så nært hjemmet som mulig. Selvhjulpenhet øker lokal elastisitet/motstandskraft, sparer energi og skaper et fundament for fred i verden. Del velferd: BALLE vil dele velstanden i samfunnet, da man forstår at rettferdig fordeling av ressurser er avgjørende for den livskvaliteten vi søker. Vi tilbyr meningsfylte arbeidsplasser med en lønn man kan leve av, vi skaper muligheter for et bredt eierskap i bedrifter, vi engasjerer oss i rettferdig handel og vi forventer oss en rimelig avkastning av vår kapital. Bygg fellesskap: BALLE bygger fellesskap gjennom lokale økonomiske transaksjoner, gjennom å forbinde produsenter med konsumenter, investorer med entreprenører/gründere og långivere/utlånere med låntakere. Levende lokalmiljøer skaper en følelse av tilhørighet som fremmer trygghet og lykke. Samarbeid og samvirke lokalt og rettferdig handel mellom samfunn skaper en arkitektur for et bærekraftig globalt samfunn med menneskelige proporsjoner. En sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig global økonomi må bygges på bærekraftige lokale økonomier. Judy Wicks, initiativtaker til BALLE Arbeid med naturen: BALLE søker å integrere våre aktiviteter med naturlige systemer for å skape ekte og varig velstand. Hver beslutning vi gjør påvirker økosystemets vitalitet, helsetilstanden hos alle arter og tilgjengeligheten av nødvendige resurser. Styrk mangfold: BALLE fremmer og dyrker det naturlige mangfoldet i menneskeheten, i økosystemene og i økonomiene. Mangfold øker elastisitet og robusthet, stimulerer innovasjon og fremmer fred, skjønnhet og glede. Mål det som betyr noe: BALLE måler suksess ved saker som virkelig betyr noe for oss kunnskap, kreativitet, relasjoner, helse, bevissthet og glede snarere enn kontinuerlig materiell vekst. Vi anvender businessberegninger som støtter denne filosofien som handler om lønn man kan leve av, rimelig avkastning og Triple Bottom Line. ( Triple Bottom Line er et populært uttrykk i både lokal forvaltning og næringslivskretser for bærekraftbegrepets tre bunnlinjer den økologiske, den sosiale og den økonomiske. Det er utviklet ulike systemer for å presentere og måle de tre bunnlinjer. I 2007 ratifiserte Iclei og FN et eget opplegg for kommunenes bruk av bunnlinjene, og i Norge er Idébankens bærekraftpil brukt av flere som en introduksjon til bærekraftbegrepet og de tre bunnlinjene. En mye brukt huskeregel er de tre P'er: people, planet and profit.) 5

6 BALLEs historie BALLE ble startet i 2001 av Judy Wicks og Laury Hammel. Judy drev sin White Dog Cafe fra 1983 i Philadelphia, kjent som ledende i servering av lokalt produsert mat fra gårder i Pennsylvania og New Jersey. Hun kjempet for bevaring av sin bys eksisterende bygninger og arkitektur; hun forhindret rivning av sitt eget og andres hus pga et enormt nytt innkjøpssenter med butikkjeder og fast food restauranter som ville ha grunnen der hun selv drev sin virksomhet. Senteret ble ikke bygget. Hun drev den første bedriften i Pennsylvania som kjøpte 100 % av sin elektrisitet fra vindkraft. Hun utviklet et gjenvinnings- og kompostprosjekt, og installerte et varmtvannssystem basert på solarenergi for all oppvask. Hun fjernet alle kylling-, biff- og svineretter fra menyen til hun fant gårder som holdt frittgående dyr som fikk leve anstendige liv. Også melkeprodukter måtte komme fra gårder der kyrne fikk beite fritt ute. Hele hennes virksomhet ble snart bygget på råvarer fra lokale, økologiske gårder eller på Fairtrade produkter (sukker, kaffe sjokolade). Skulle hun nå beholde sin kafé- og restaurantvirksomhet for seg selv som en egen nisje i Philadelphia? Hun fant ut, at om hun virkelig brydde seg om dyrene og miljøet, da måtte hun dele sin kunnskap, sine erfaringer og sin suksess med konkurrentene. Dette skulle også komme mange flere mennesker til gode, ettersom flere restauranter ville sette i gang med å servere sunne produkter. Hun ville satse på bærekraftig business for alle mennesker og miljø og arbeide kooperativt. Hun startet en nonprofit White Dog Community Enterprises, og ga 20 % av kafeens overskudd til denne organisasjonens oppgave: å bygge en lokal, levende økonomi i Philadelphiaregionen. Nå ansatte hun en person som skulle hjelpe restauranteiere å få kontakt med lokale gårder og skape et nettverk av bønder, restauranter og butikker. Hun lånte penger til en bonde som behøvde penger for å kjøpe en lastebil med kjøletransport. Nå begynte hun å interessere seg for andre områder av lokal, holdbar business: byggematerialer, tekstiler, energi. Sammen med andre likesinnede entreprenører skapte hun nå The Sustainable Business Network of Greater Philadelphia (2001). I dag har dette nettverket 400 medlemmer som representerer holdbart jordbruk, fornybar energi, gjenvinning, miljøvennlige kontormaterialer, rengjøringsmidler, uavhengige medier, detaljhandel - og andre byggesteiner til det de kaller en lokal, levende økonomi. I 2009 solgte hun The White Dog under forutsetning av fortsatt lokalt, uavhengig eierskap og fortsatt holdbar business praksis. Laury Hammel har arbeidet med sosialt ansvarlige næringsorganisasjoner. Allerede i 1988 startet han New England Businesses for Social responsibility. Laury og Judy ble kjent med Social Venture Network (SVN), en gruppe av bedriftsgründere, investorer og sosiale entreprenører, og der forsto de at det ville være gunstig å forene sine krefter for å organisere bedrifter for å bygge lokale økonomier i håp om en grasrotbevegelse for økonomisk forandring i Nord-Amerika og i verden for øvrig. Social Venture Network arrangerte konferanser, der forelesere var blant andre David Korten, forfatter av flere bøker om økonomi (When Corporations Rule the World, The Great Turning, Agenda for a New Economy med flere) og Michael Shuman, økonom og forfatter (blant annet The Small Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global Competition). På en slik konferanse, 14. oktober 2001, grunnla Judy og Laury 6

7 BALLE med David Korten og Michael Shuman som rådgivere. Fra 2001 til 2003 var Derek og Michelle Long co-directors av BALLE. I 2002 etablerte de Sustainable Connections i Bellingham i Whatcom County, Washington State som er ett av nettverkene i BALLE. BALLE holdt sin første nasjonale konferanse i Portland, Oregon, i BALLE har satt i gang en global bevegelse for lokalisering som, sammen med beslektede bevegelser som Transition Towns og Slow Food, henger sammen med tusenvis av lokale bestrebelser som oppstår i nærmest alle land i verden. David Korten (Foto: Christian Egge) Dypest sett handler det om demokrati. Tror vi virkelig at makten skal befestes i folket og i fellesskapet desentralisert eller skal den være sentralisert enten i staten eller i store korporasjoner? Hva tilbyr BALLE medlemmene? BALLE stiller sin kompetanse til disposisjon på to hovedområder: 1): Kunnskapsformidling og trening i alle byggesteinene 2): Orientering og workshops om hvordan man bygger et BALLE nettverk. BALLE gir et mangfoldig tilbud: Workshops på stedet: BALLE-ledere reiser til et lokalsamfunn der noen har startet eller vil starte et BALLE nettverk og holder en intensiv en-dags-trening for deltagerne: Hvordan Bygge et Lokalt BALLE-Nettverk? Dette handler både om nettverksbygging og om å gi deltagerne redskaper for å kunne starte en bedrift eller organisasjon som vil virke innenfor et eller flere av de nevnte nøkkelområdene. Disse workshopene vender seg til lokale entreprenører, myndigheter og representanter for lokal samfunnet med andre ord til samfunnets økonomiske sektor, til offentlig sektor, samt til sivilsamfunnet. Månedlige telefonworkshops : BALLE tilbyr gratis orientering og samtaler over telefon om Grunnlaget for å starte opp nettverk, om Prinsippene for lokal, levende økonomi, om Fordelene ved nettverkstilhørighet og så videre. BALLE Nav : Kontinuerlige telefon- og epost-konsultasjoner mellom nettverk om en rekke temaer innen organisasjons- og programutvikling. Nav Nettverk organiserer også regionale nettverksamlinger og arrangerer minst én treningsworkshop i året der man bistår potensielle nye nettverk eller lokalsamfunn som er interessert. Se: Utover de nevnte nettverkstjenestene finnes flere initiativer som onlineencyclopedia for aktuelle tema, eksempler, råd og veiledning, arbeidsbøker, events med mer. Det meste finner man om man klikker på Network Services på Skriftlige veiledere (noen eksempler): - Hvordan bedrive holdbar lokal økonomisk utvikling - guide - Hvordan bygge et BALLE nettverk; skrevet av Michelle Long og medarbeiderne på Sustainable 7

8 Connections. 200 sider med erfaringer fra mange nettverk i hele Nord-Amerika. - Hvordan organisere, inkorporere, finansiere og bedrive en Tenk Lokalt Først -kampanje. - Lokale matvarebedrifter: Beskrivelse av 24 lokalt eide matforetak som inkluderer produsenter, foredlere, dagligvarehandlere, restauranter og andre matrelaterte foretak i Amerika, Asia og Øst-Europa. Guiden finnes som bok på - Verktøykasse for Grønne Jobber - Verktøykasse for Mat og Drivstoff: For de som vil omforme lokale matsystemer og skape lokale, fornybare energiressurser (kommer i 2011). BALLE har egne medlems-nettsider: BALLE har videre et Speakers Bureau, et panel av talere som stiller opp i lokalsamfunn og på konferanser som handler om sosialt ansvarlige investeringer, business og økonomisk utvikling over hele USA. David Korten har også reist en del i Skandinavia og Europa. Michael Shuman har reist en del i Latin-Amerika. Se BALLES virksomhet handler fremfor alt om å forbinde mennesker og bedrifter med hverandre, skape nettverk og å dele kunnskap og erfaringer. Det finnes en nettbasert nyhetsavis hver annen måned med idéutveksling mellom vennskapsbyer/ lokalsamfunn, case studies av lokale levende-økonomi-bedrifter, gjesteartikler og oversikter over nye resurser og redskaper for ditt arbeid. Se Lighting the way to a new economy BALLE holder årlige konferanser på forskjellige steder i USA. Her samles hundrevis av bedriftseiere, entreprenører, økonomisk utviklingseksperter, nettverksledere og ledere fra lokalsamfunn for å utveksle erfaringer og ideer som har vokst frem på grasrotsnivå med hensyn til fremveksten av lokale, levende økonomier. Møtet i mai 2010 ble holdt i Charleston i South Carolina under tittelen Lighting The Way To A New Economy. Her deltok ca 425 mennesker. Folk kom fra 39 stater i USA, og ca 20 personer fra andre land: Canada, Sverige, Norge og Storbritannia. BALLE reklamerer ikke for å få folk fra andre land til å komme. Likevel oppstår BALLE-liknende initiativer i andre land, enten frittstående (Frankrike, England) eller som formelle medlemmer av BALLE (Australia). På møtet deltok foruten de nevnte en rekke mediefolk, også fra såkalt uavhengige medier som BALLE aktivt arbeider for. Deltakere var også sponsorer for BALLE og årets store konferanse. Fra Norge deltok Christian Egge, som prosjektengasjert av Stiftelsen Idébanken for å dokumentere BALLES virksomhet. Finansiering av BALLE Pr i dag (2010) betaler hvert nettverk som er medlem av BALLE 500 dollar i medlemsavgift. Dette svarer til 10 % av BALLEs nettverksservice. Medlemmene (for eksempel en bedrift) i alle delnettverk betaler i forhold til sin egen årsomsetning. Sannsynligvis kommer BALLE selv til å endre sine regler på dette feltet. Utover medlemsavgiftene har BALLE flere sponsorer. Det handler om en rekke familiestiftelser, offentlige organer og anonyme donatorer. Hovedsponsorer er NoVo Foundation og RSF Social Finance (www.novofoundation.org) (http://rsfsocialfinance.org). Mer informasjon om BALLE: 8

9 SUSTAINABLE CONNECTIONS - et eksempel på et BALLE-nettverk I Bellingham, Washington, har Sustainable Connections forvandlet kjøpeatferden til tre av fem husholdninger til å tenke lokalt først. Dette nettverket innenfor BALLE har bidratt til å akselerere samfunnets utvikling i retning av bærekraftig jordbruk, fornybar energi og grønn byggeteknikk i den grad at The Natural Resources Defense Council i 2009 kåret Bellingham til nasjonens småby nummer én når det gjelder urban utvikling mot bærekraft. Sustainable Connections har sitt sentrum i byen Bellingham som ligger i Whatcom fylke i staten Washington i Nordvestre USA på grensen til Canada. Medlemmer i nettverket er lokale, uavhengig eide bedrifter, organisasjoner og samfunnsborgere som arbeider sammen for å forvandle og forme en økonomi bygget på bærekraftig næringslivspraksis. Nettverket er en pådriver Hovedtema for Sustainable Connections: o Bærekraftig næringsutvikling o Grønn byggeteknikk & smart vekst o Mat og jordbruk o Energieffektivitet og fornybar energi o Tenk lokalt først Nettverket har mennesker med spesialkompetanse på alle disse områdene, og tilbyr: Kunnskap og kunnskapsformidling: Det tilbys kurs, workshops, studieturer og andre typer av kompetansebygging innenfor områdene nevnt over. Nettverket yter også teknisk support og assistanse for lokale entreprenører som vil arbeide innenfor disse feltene. Om et firma vil bygge en fabrikk eller andre fasiliteter for sin virksomhet, arrangeres for eksempel seminarer om grønn byggeteknikk. Deltakere er da representanter for firmaet, arkitekter, teknikere og politikere samtidig. Dette gir synergieffekter, og i tillegg kan også barrierer mellom folkevalgte politikere og ny byggepraksis bygges ned når myndigheter møter arkitekter, teknikere og næringslivsfolk direkte ansikt til ansikt. SC kan presentere nye, holdbare innovasjoner som viser seg som Best Practice for politikerne. Slik skaper SC samtaler mellom næringsliv og politikere, og har ofte rollen som brobygger. Daglig leder Derek Long sier: Vi hjelper politikerne til å forstå dette nye, at vi må satse på det, våge det. Regler må kanskje endres. Nettverksbygging: SC er et nettverk og en nettverksbygger. Nettverket forbinder bedrifter med hverandre og muliggjør flyt av ideer. Det skaper også forbindelser mellom bedrifter og markedet. Man arrangerer events og møter for ulike bransjer. Det handler mye om kommunikasjon. Støtte til markedsføring: SC skaffer materiale for Tenk Lokalt Først-kampanjer. Lager trykksaker om lokalt næringsliv som inspirerer forbrukerne til å endre sine innkjøpsvaner, til å gå over til fornybar energi, satse på grønn byggeteknikk, støtte lokal mat og økologisk jordbrukspraksis. 9

10 Historikk Sustainable Connections ble skapt i 2002 av Michelle og Derek Long, begge med bakgrunn i økonomi og business. Derek har også bakgrunn i bank. De hadde drevet ett nettbasert firma som importerte og solgte Fairtrade-produkter. Mens de drev med dette, la de alltid ved produktenes historie slik at kundene kunne følge varen fra produsenten som ofte befant seg på et annet kontinent over alle mellomhender med tilhørende transport til den landet hos dem i USA. Sustainable Connections i Bellingham. De begynte på ideell basis, men etter kort tid ble det økonomi i virksomheten. Etter 8 år er de 12 medarbeidere, og disse kan leve av arbeidet for organisasjonen. Nettverket har i 2010 mer enn 650 medlemmer. Medlemmene betaler en årlig avgift alt etter hvilken omsetning de har: fra 135 til 380 dollar. Nettverkets egen avgift til BALLE er i 2010 på 500 dollar. Dette gjelder foreløpig for alle nettverk, uansett størrelse. Medlemsavgiftene står for ca 50 % av driften, 20 % kommer fra private stiftelser og ca 30 % kommer fra kontrakter med myndigheter. SC får også små bidrag fra enkeltindivider. Enkeltbedrifter sponser også kurs, workshops og andre virksomheter som nettverket bedriver. Siste års budsjett var på ca dollar. Lønnene er litt lavere enn man kan få andre steder, men medarbeiderne er fornøyd; de ser dette arbeidet som svært meningsfullt. Michelle og Derek Long etablerte Sustainable Connections. (Foto: Christian Egge) Michelle og Derek hadde begynt med Fairtrade-produkter etter en lengre reise på flere kontinenter der de hadde sett problemene med handel over store avstander: Jo lengre forsyningskjede og jo større avstander, desto mindre transparens og tillit. Der det finnes virkelig kontakt mellom produsenter og konsumenter blir forholdene mye sunnere. Ansvarsfølelsen vokser hos alle parter. Jo mindre transport, jo mindre belastning på miljøet. Under sin reise så de også under hvilke uverdige forhold mange medarbeidere i den tredje verden levde; mennesker som produserer varer for ekstremt lave lønner - som de store multinasjonale selskapene selger dyrt i den rike verden. Alle disse problemene ble tydelige for Michelle og Derek. Byen Bellingham i nordre Washington kan vise seg å være et episenter for en ny økonomisk modell for en postkonsumpsjonsøkonomi, der det produseres varer og tjenester som fokuserer på hva det omkringliggende samfunnet behøver og kan ivareta. Marketplace, National Public Radio, November 2007 Tilbake i USA, etter en tid som næringsdrivende, startet de opp 10

11 Tre eksempler på virksomheter innenfor BALLE-nettverket: Det grønneste vaskeriet i nordøstre Ohio : Evergreen cooperative laundry Et eksempel på en bedrift i BALLE-nettverkene De ansatte eier selv vaskeriet. Vaskeriet velger miljøvennlige løsninger i alle ledd. 10 % av overskuddet går til etablering av andre grønne, lokale arbeidsplasser i området. Medarbeiderne rekrutteres fra grupper med lav eller mellomstor inntekt i nærområdet. Evergreen-vaskeriet i Glenville i Cleveland, Ohio åpnet i oktober 2009 og er det grønneste storskala vaskeriet i nordøstre Ohio. Vaskeriet betjener blant annet sykehus og helseinstitusjoner og hoteller. I august 2010 hadde vaskeriet 30 medarbeidere, mot åtte i desember Fullt utbygget skal vaskeriet ha 50 medarbeidere. Lavere forbruk og mindre kjemikalier Evergreen Cooperative Laundry er en av en rekke bedrifter i Evergreen Cooperative Corporation, som er med i ett av de mer enn 80 regionale nettverkene i BALLE. Vaskeriet skal være grønt i alle funksjoner. Målet er å ha det minste karbonfotavtrykket av alle industriskalavaskerier i nordøstre Ohio og antagelig i hele staten. Vanlig forbruk av vann pr kilo tøy i vaskerier i denne skala er 25 liter. ECL anvender mindre enn 6,8 liter/kilo, altså en reduksjon på mer enn to tredjedeler. Systemet de anvender kalles Continuous Batch Washer og leveres av Pellerin Milnor Corporation. Vaskeriet anvender energieffektive metoder for vasking, tørking og stryking av tekstilene, man reduserer bruken av giftige kjemikalier og strever etter å unngå risikoavfall til omgivelsene. Vaskeriet er LEED- sertifisert. 1 De kjemiske 1 LEED -miljøsertifikat: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kommer fra produktene som anvendes kommer fra Gurtler Industries Inc. Vaskemidlene inneholder ingen eller ytterst lave nivåer av fosfater, de fungerer ved lave temperaturer og man bleker tøy gjennom såkalt oksygenblekning i stedet for klorblekning. Både lav energiforbrukning og miljøvennlige kjemikalier og nye metoder for blekning fører til betydelig minskning av miljøbelastning. (Foto: Cleveland Foundation) Grønt gir prestisje Den grønne profilen viser seg som en god konkurransefaktor. Utover genuin interesse for det positive ved en slik bedrift for hele lokalmiljøet, opparbeider kjøperne prestisje ved å bruke lokale leverandører som tilbyr varer eller tjenester som sparer USA og er et miljøsertifiseringssystem for bygninger og byggeprosjekter. LEED bedømmer bygningers miljøegenskaper og miljøbelastninger, og er verdens mest brukte og kjente system for vurdering av miljøeffekter av bygninger. 11

12 energi eller anvender fornybar energi, og som kontinuerlig kontrollerer spillvannet. Som kort sagt tilbyr grønne tjenester. Flere aktører i Cleveland betaler gjerne litt ekstra for dette. Medarbeiderne er også eiere Etter 6 måneders prøvetid kan medarbeideren bli valgt inn som medlem i kooperativet. Man får da 50 cents mer i timen, som man trekker av lønnen over 3 år, og totalt blir 3000 dollar. Dette er medlemsandelen medarbeideren betaler for å bli medlem i kooperativet. Medarbeideren er nå medeier av bedriften. Bedriftens eventuelle overskudd fordeles blant medlemmene. Før dette skjer gir enhver Evergreenbedrift 10 % av sitt overskudd til Evergreen Cooperative Development Fund 2, organisasjonens utviklingsfond, som arbeider med å utvikle Evergreensystemet og å starte opp nye kooperativer i lokalsamfunnet som gir jobb og utviklingsmuligheter for stadig flere mennesker. De resterende 90 % etter avskrivninger, skatter og avgifter fordeles blant arbeidermedeierne dels i cash, dels i voksende eierandeler. Målet i Evergreensystemet er at en medarbeider skal ha opparbeidet dollar i eierandeler etter ca 8 år. Dette er et anselig beløp for mennesker i et fattig område. Sommeren 2010 ble fire medarbeidere medlemmer og medeiere av kooperativet. Mange flere vil bli medeiere framover. Fem prinsipper for Evergreenkooperativene: CLEVELANDMODELLEN Lokalt baserte bedrifter: Evergreen bygger et nettverk av nye, lokale, for-profit-bedrifter som betjener nøkkelorganisasjoner og andre foretak i Cleveland med varer og tjenester av høy kvalitet. Medarbeider-eierskap: Evergreenbedriftene er organisert som arbeiderkooperativer. Dette innebærer at de som arbeider der får en lønn man kan leve av, garantert helse- og sykdomsforsikring samt at de kjøper eierandeler i bedriftene. Arbeidskraft fra lokalmiljøet: Medarbeiderne i Evergreen bedrifter rekrutteres fra mennesker med lav- eller mellomstor inntekt i nærområdet. Grønt næringsliv: Evergreenkooperativene er de grønneste bedriftene på sine respektive områder i tråd med intensjonen å gjøre Cleveland til en modell for miljømessig bærekraft. Til nytte for naboskapene: Evergreen-bedriftene bidrar med minst 10 % av sine inntekter før skatt til Evergreen Cooperative Development Fund som skaper flere gode arbeidsplasser i nærområdet. Tekniker og tidligere soldat Keith Parkham: Fordi dette er en medarbeidereiet bedrift, så er det helt opp til oss om vi vil at bedriften skal vokse og lykkes. Tidligere Time-Warner Cable ansatt Medrick Addison, som også har et rulleblad: Hvis du ikke er interessert i å gi alt du har, så er ikke dette stedet du bør være (...) Jeg trodde aldri jeg kunne bli en eier av en stor bedrift. Kanskje kan ting som jeg trodde alltid ville være utenfor min rekkevidde bli mulig gjennom Evergreen. Fra reportasje i The Nation, 11. februar

13 (Foto: Cleveland Foundation) Sosial trygghet Mienyon Smith er 31 år gammel og alenemamma til fem barn. I Evergreenvaskeriet tjener hun for første gang i sitt liv mer enn en minimumslønn. Om åtte år kan hun være medeier med en andel på dollar i vaskeriet: Jeg planlegger å være her i lang, lang tid og være en rolle modell for mine barn... Jeg kan si at jeg var den første som la grunnen til Evergreen for hele dette naboskapet. The Economist, 7. januar I Mienyon Smiths tilfelle betyr dette en revolusjon for minst seks mennesker derav fem barn. Hele nettverket satser på å bygge ti bedrifter med minst 50 medarbeidere i hver. Det handler om 500 familieforsørgere altså om rundt et par tusen mennesker direkte og resten av lokalsamfunnet gjennom alle ringvirkninger. Det ligger i alles interesse å skape nye bedrifter og velstand i nærmiljøet. Lokal økonomisk utvikling skaper mer attraktive naboskap som tiltrekker ansatte også ved de rikere institusjonene. Slik kan de sosiale skillene reduseres, innbyggernes helsetilstand bedres og kriminaliteten minskes. Modellen overskrider både tradisjonell kapitalisme og tradisjonell sosialisme. Nøkkelforbindelsen er mellom nasjonale sektorer av økt offentlig aktivitet og service på den ene siden og en ny lokal økonomisk gren på den andre som demokratiserer eierskap og som er dypt forankret i lokalsamfunnet. The Nation, 11. februar

14 Tre bunnlinjer Evergreenvaskeriet, liksom alle Evergreen kooperativer, søker å ivareta alle aktørenes interesser, altså å ta hensyn til: 1) medarbeiderne i bedriften, så vel som andre mennesker ( people ) 2) miljøet i vid betydning ( planet ) 3) bedriftens egen sunne finansielle utvikling som forutsetning for ansvaret for mennesker og miljø ( profit ) (Jfr omtale på side 5 av prinsippet Triple Bottom Line.) For Evergreen-kooperativenes vedkommende handler dette om sosial verdiskaping lønn man kan leve av og om arbeidermedeierskap i bedriften. Cleveland-klinikken er en stor kunde hos Evergreenvaskeriet. Oliver Henkel, klinikkens talsmann mot myndighetene, sier: Der ulike leverandører kan ligge nært hverandre i pris ser vi på våre interesser i et videre perspektiv. Det finnes visse fordeler for oss som ikke kan kvantifiseres. Bloomberg BusinessWeek 12. febr Flere Evergreen kooperativer OhioSolar Cooperative er et medarbeidereid og lokalsamfunnsbasert energiforetak som ble startet i 2008 som et Evergreen kooperativ. OhioSolar installerer solpaneler i stor skala på takene av Clevelands største nonprofit organisasjoner offentlige bygninger innen helse, utdanning og administrasjon. Det første oppdraget var på takene til Cleveland-klinikkens. Bedriften arbeider også med isolasjon av boliger. Et neste kooperativ som ennå er på planleggingsstadiet, er Green City Growers Cooperative, et året-rundt-veksthus i sentrum av Cleveland som skal produsere flere millioner salathoder, urter og andre produkter årlig. Nok et kooperativ kalles Neighborhood Voice, en innovativ, super, lokal informasjonskilde for lokalsamfunnet, som skal arbeide både med papirutgaver og elektroniske medier, og som betjener lokalsamfunnet og lokale institusjoner. (Foto: Cleveland Foundation) 14

15 Bakgrunn for Clevelandmodellen I byen Cleveland i staten Ohio finns stor rikdom; privat og offentlig velstand bygget på tidligere tiders blomstrende industri; sentralt sto stålindustrien. Her ligger Clevelands kunstmuseum, universitet, sykehus og andre store, offentlige institusjoner. Disse ligger innenfor det som kalles The University Circle. Utenfor ligger en rekke nabolag med stor fattigdom, utbredt arbeidsledighet, kriminalitet og narkotikaproblemer. Her lever mennesker, hovedsakelig svarte, med en gjennomsnittsinntekt per hushold på dollar i året. Cleveland har hatt en befolkningsreduksjon siden 1950 på ca 50 %. For tida lever 30 % under fattigdomsgrensen. De sosiale forhold er vidt forskjellig fra nordiske land. Tre av de store institusjonene The Cleveland Clinic, Case Western Reserve University og University Hospitals ekspanderer sine virksomheter, bygger ut og representerer en kraftig økonomisk aktivitet. Årlig investerer de tre milliarder dollar i varer og tjenester, men lite av disse pengene har kommet lokalmiljøet til gode. Pengene lekker ut til periferien. Fagfolk innen økonomisk utvikling tilknyttet The Cleveland Foundation 3, lokale myndigheter, banker og stiftelser undersøkte hvordan disse store nøkkelorganisasjonene skulle kunne rette sine investeringer og innkjøp i større grad inn i lokalmiljøet, og oppdaget at det manglet bedrifter som kunne betjene behovene. Altså måtte det skapes nye bedrifter. Den første som kom i gang var Evergreen Cooperative Laundry. ECL fikk finansiering fra flere kilder. Byen Cleveland, banker og Evergreen Cooperative Development Fund bidro med til sammen 5,7 millioner dollar i startkapital. Det meste er langsiktige lån til svært lav rente (ned mot 1 %). The Cleveland Foundation utviklet planer på flere virksomheter som skulle skape arbeid, velstand og holdbarhet på alle plan. Man lot seg inspirere av Mondragón Cooperative Corporation i Baskia, Spania, verdens mest suksessrike storskala kooperativ bestående av mer enn 120 kooperativt eide bedrifter innenfor hightech, bygg, service, finans og andre områder med mer enn ansatte som til stor del eier bedriftene og utviklet det som nå heter Evergreen Cooperatives. Økonomien blir mer lokal; pengene sirkulerer tilbake... og gir mennesker mulighet til å skaffe et eget hjem, hjelpe barna gjennom skolen og å få tilfredsstilt et godt livs grunnleggende behov. India Pierce Lee, programdirektør ved Cleveland Foundation Dette er et paradigmeskifte når det gjelder hvordan man kan skape velstand i lokalsamfunnet på en måte som har en virkelig betydning for de ansatte. India Pierce Lee, i 3. des Etablert i The Cleveland Foundation var verdens første lokalsamfunnsstiftelse (community foundation). I juni 2009 var denne stiftelsen Amerikas nest største stiftelse i sitt slag, med tilganger på 1,62 milliarder dollar og årlige utdelninger på 84 millioner dollar. (Wikipedia) 15

16 Green Meadow Farm Et eksempel på en bedrift i BALLE-nettverkene Lokal omsetning av maten, tettere kontakt mellom produsent og forbruker, småskala landbruk, økologisk metoder, egenprodusert biodiesel. Både økonomiske, sosiale og økologiske perspektiver er drivkrefter i arbeidet på gården Green Meadow Farm. Denne gården ligger nært byen Gap i Lancaster County i staten Pennsylvania. I 1981 startet Glenn Brendle det jordbruket på gården som fra da av har vært økologisk motivert, dog ikke sertifisert. Det består av 24 dekar jordbruksland og 390 kvadratmeter veksthus. Green Meadow Farm er en familiegård, og er spesialisert i urter, krydder og et bredt utvalg av grønnsaker, frukt og bær. Det selges også kjøtt og melkeprodukter, ost, egg, nøtter, brød, honning, eddik og blomster på gården. Enkelte av produktene kommer fra andre gårder i nærheten. Gården bygger på økologisk og bærekraftig praksis. Man bekjemper ugress med dekkvekster, og insektsbekjempning skjer med biologiske midler. Med egne og andre gårders organiske avfallsprodukter produseres vegetabilsk avfallsolje som drivstoff til kjøretøy og maskiner på gården - samt til oppvarming for eksempel av veksthuset om vinteren. Med støtte fra Fair Food Project (www.fairfoodproject.org/main) kunne man gjerde inn et skogsområde for frittgående griser. Gården har også stor produksjon av kompost med gjødsel og høy fra nabogårdene. Green Meadow Farm leverer fast til en rekke restauranter i Lancaster og Greater Philadelphia, for eksempel til den berømte White Dog Café (se egen omtale bak) og til andre kunder i fylket. The Local Harvest Store Green Meadow Farm finner man om man går inn på websiden til The Local Harvest Store. Dette er USAs internettside nr 1 for økologisk og lokal mat. Denne nettsiden hjelper konsumenter å finne sine lokale produsenter både gårder, Farmers Markets og andre lokale utsalg. Man oppmuntrer forbrukerne til å etablere direkte kontakt med små gårder i nærmiljøet. Man hjelper også produsenter å komme ut på markedet også bortenfor sitt nærmeste naboskap. Begge deler er viktig. LocalHarvest ble grunnlagt i 1998 av Guillermo Payet, softwaretekniker og aktivist for en positiv sosial forandring ved hjelp av Internett. LocalHarvest er drivende i den såkalte Buy Localbevegelsen i USA og hovedaktøren når det gjelder informasjon på nettet. LocalHarvest har sitt sentrum i Santa Cruz i California, og har mer enn medlemmer - og det kommer 20 nye til hver dag. Denne bevegelsen vil vende trenden fra store supermarkeder/kjeder, agrobusiness eller storskala industrielt jordbruk til småskala jordbruk, familiegårder og personlig kontakt mellom forbruker og produsent. Se Jordbruk støttet av lokalsamfunnet LocalHarvest/Buy Local-bevegelsen går flere steg videre enn miljøengasjement innen det økologiske jordbruket. Utover miljøbevisstheten handler Buy Localbevegelsen også om et uttalt sosialt engasjement, det handler om sosiale relasjoner med gjensidig ansvar; altså om menneskene og om lokalsamfunnet. I USA er det ca 2 millioner gårder. 80 % av dem er små, ofte familieeide. Flere og 16

17 flere av disse selger nå sine produkter direkte til kundene ved hjelp av lokalsamfunnsprogrammer, Farmers Markets, Food COOPs og liknende. Local Harvest reklamerer for økologisk jordbruk og lokal handel. Konsumenten inviteres til å bli aktivt medskapende i en ny forbrukerkultur, for et sunnere miljø og en bærekraftig økonomi. Modellen for lokalsamfunn-støttet landbruk (CSA) handler om at konsumenter kjøper andeler i en gård. De får da for eksempel en kartong i uken med produkter fra gården; innholdet endres under årets gang, alt etter årstid. Her finnes mange variasjoner i avtalene mellom kunder og respektive gårder. Poenget er at et slikt nært forhold mellom konsument og produsent har mange positive konsekvenser. Bonden får betalt tidlig i sesongen, og gården får kapital til å drive virksomheten i utgangspunktet, ikke først etter hver kartong man selger. Når andelseierne også aksepterer å bære en viss risiko for driften, gir dette bonden større trygghet og arbeidsro. Bonden får et personlig forhold til sine kunder, noe som også øker hans eller hennes ansvarsfølelse overfor konsumenten. For konsumenten/kunden/andelseieren er fordelen at man får superferske varer med best mulig kvalitet. Man får tilgang til grønnsaker eller andre produkter som man ikke er vant til å kjøpe, og man får tilgang til nye matretter. Man besøker gjerne gården, i hvert fall én gang i året. Familiens barn foretrekker plutselig mat som de ikke vanligvis vil ha fordi den kommer fra vår gård. Man lærer om hvordan mat produseres. Om konsumentene er villige til å gjøre avtaler om å dele risiko (visse avlinger kan ødelegges for eksempel på grunn av klimatiske forhold) kommer produsent og konsument inn i en relasjon der man deler gleder og sorger; et økt samhold kan oppstå i lokalmiljøet. Her finnes mange modeller, og det oppstår også i dag nye institusjoner for finansiering av slike initiativer der mennesker inviteres til å investere i lokale gårder og små bedrifter ut fra genuin interesse for virksomheten, ikke for å tjene mest mulig penger på investert kapital. Dette handler om det man kaller Community Capital. Et eksempel på dette er Slow Money - bevegelsen. Slow money Slow Money som non-profit-organisasjon ble startet av Woody Tasch i 2008 etter at han hadde publisert sin bok Inquiries into the Nature of Slow Money. Investing as if Food, Farms and Fertility Mattered. Startskuddet for bevegelsen var en samling av 450 entreprenører, bønder, investorer og andre interesserte på et Farmer s Market i Santa Fe, New Mexico i september De satte i gang en kampanje for å få 1 million mennesker til å undertegne prinsippene for Slow Money som arbeider for kulturelt, økologisk og økonomisk mangfold. SMs langsiktige mål er å få 1 million investorer til å øremerke 1 % av sine innkjøp til lokale matsystemer innen ett tiår. "Woody Tasch has been warning us for many years about the dangers of fast money, above all regarding the long term damage inflicted by short term greed. Now that the mathematical manure of maximum leverage has hit the fan of finite natural resources, he presents a compelling case for the rich compost of 'slow' money, and for investment criteria that can sustain and preserve the planet's wealth for generations to come. Indispensable reading, to be placed on the same shelf as Berry and Schumacher." Gregory Whitehead, Treasurer, The Whitehead Foundation 17

18 White Dog Café Et eksempel på en bedrift i BALLE-nettverkene White Dog Café s mål er å tjene kundene, lokalsamfunnet, jorden og hverandre. Målet gjennomsyrer restaurantens atmosfære. Den serverer retter med ingredienser fra lokale, bærekraftige gårder så langt det er mulig. Menyen veksler med årstidene, slik at man lager mat som er farm-fresh. Kjøttretter baseres på dyr som behandles humant og som får beite ute. Kafeen har fått mer enn 50 priser for sitt arbeid. White Dog Café er en restaurant med alle rettigheter som ligger i University Citydelen av Philadelphia i staten Pennsylvania. Den er kjent for sitt utsøkte amerikanske kjøkken kombinert med et tydelig sosialt og miljømessig engasjement. Både kjøtt, ost og melkeprodukter, frukt og grønnsaker kommer fra lokalt, småskala jordbruk gjerne familiegårder med få ansatte slik at maten er kortreist. Også fisk skal komme fra bærekraftig fiskebruk. I denne restauranten serveres fremfor alt amerikanske viner - og øl fra små bryggerier i regionen. Tenk lokalt først! Mottoet er Think Local First. Begrepet lokalt innebærer at produktene kommer fra produsenter som befinner seg i konsumentens nærhet; for White Dog Café handler det om distanser som ikke overskrider mil eller så langt man kan kjøre fram og tilbake på en dag. Slike lokale gårder verner om jord, vann, dyr og miljø i sin helhet. Mange småskala gårder arbeider med økologisk jordbruk, men ikke alle. Noen anvender kunstgjødsel og sprøytemidler, men som lokal bonde må han eller hun informere konsumenten om produksjonsmåte; all informasjon må være tilgjengelig. Lokal betyr altså at man kan treffe eieren av gården/bedriften personlig. White Dog Café gjør sine innkjøp fra slike leverandører så langt det er mulig, og prioriterer økologiske varer. Tanken er enkel: Årstidsbaserte, lokale og økologisk dyrkete råvarer smaker bedre og sikrer miljøet for framtidige generasjoner. Importerte saker som kaffe, te og sjokolade er handlet etter Fair Trade -prinsippet. Kjent for kvalitetsmat. (Foto: BALLE archives) Elektrisiteten i White Dog Café kommer 100 % fra vindkraft fra Pennsylvania. Restauranten har 100 ansatte med living wages, altså lønner man kan leve av hvilket er uvanlig for restaurantarbeidere i USA. White Dog Café er et eksempel på en bedrift som arbeider ut fra prinsippet om Triple Bottom Line der suksess 18

19 måles i finansielle, sosiale og miljømessige resultater, altså med hensyn til de tre P- ene : People, Planet, Profit. Overskuddet fremmer nye initiativ Judy Wicks startet White Dog Café i 1983 som en liten bar som solgte kaffe og muffins. Kafeen lå i første etasje i det huset hun bodde i. Bygningen var truet av Judy Wicks startet både White Dog Café og BALLE-nettverket. (Foto: BALLE archives) rivning; et stort shoppingsenter skulle overta grunnen. Judy kjempet mot dette, og vant. De gamle bygningene med sin arkitektur står ennå. Hun kan karakteriseres som en sivilsamfunnsaktivist i business! Ettersom kafeen utviklet seg fra kafé til restaurant, engasjerte hun seg i alle spørsmål som handlet om mennesker og miljø. Det ble straks til fornybar energi, servering av økologiske og lokalt produserte produkter, fair trade og gode arbeidsforhold og lønninger for de ansatte. White Dog Café gikk bra. Hun fant ut at hvis hun mente det hun gjorde og snakket om, da måtte hun også dele sine erfaringer med konkurrentene. Alle skulle få ta del av hennes forretningsidé. Dette ville være til gagn for flere konsumenter, lokale produsenter, dyr og landskap, eller miljøet i sin helhet altså for hele samfunnet. Judy Wicks startet da White Dog Community Enterprises (WDCE) i 2002, en non-profit organisasjon som støtter og stimulerer det de kaller rettferdig mat og nettverk av bedrifter som driver bærekraftig forretningsvirksomhet. White Dog Café gir 20 % av sitt overskudd til WDCE og andre non-profit-organisasjoner som deler kafeens verdier. Oppgaven er å spre kunnskaper og erfaringer til andre aktører på markedet. Markedet som redskap for sosial forandring I Judy Wicks og hennes kollegaers øyne er business en skapende kraft i samfunnet som kan møte vår tids utfordringer: sosiale forskjeller/urettferdighet, oppløsning av landsbygda og bymiljøer, miljøødeleggelse, knapphet på meningsfullt arbeid og så videre. WDCE har en rekke programmer for utvikling av det de kaller lokal, levende økonomi som er programmet for BALLE (Business Alliance for Local Living Economies) startet av nettopp Judy Wicks og Laury Hammel i WDCE arbeider for å øke kommunikasjonen mellom produsenter og konsumenter, for eksempel mellom bønder og andre produsenter på den ene siden og kokker, restauranteiere, catering firmaer og detaljhandlere og grossister på den andre. Judy Wicks og White Dog Café har fått over 50 priser og utmerkelser fra de mest forskjellige organisasjoner. Stikkord for utmerkelsene er: Kvinnelig lederskap, fred og frihet, humanitær virksomhet, bærekraft, sunn økonomi, forandring, fremragende business, demokrati, holdbart jordbruk, næringslivsetikk, ansvarlig investering, forbrukervennlighet, energieffektivitet og så videre. 19

20 I 2009 ble White Dog Café solgt til Marty Grims, en restauratør i Philadelphia under forutsetning av fortsatt lokalt eierskap og bærekraftig næringslivspraksis som beskrevet ovenfor. Judy Wicks er fortsatt engasjert i driften. Det gjenstår å se om denne berømte restauranten kan opprettholde sine høye idealer og konstruktive praksis etter eierskiftet, en vanlig problemstilling for bedrifter og organisasjoner som gjennomgår generasjonsskifter. (Foto: BALLE archives) 20

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter MFT-dagen på Hamar 5. mai 2011. Mads B. Nakkerud mads@idebanken.no

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter MFT-dagen på Hamar 5. mai 2011. Mads B. Nakkerud mads@idebanken.no Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter MFT-dagen på Hamar 5. mai 2011 Mads B. Nakkerud mads@idebanken.no God på miljø 160 140 120 Yale-universitetet, 2010: Norsk miljøvern på topp

Detaljer

En klimaversting eller redningen! Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare biologiske resurser

En klimaversting eller redningen! Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare biologiske resurser En klimaversting eller redningen! Finansiering av offentlig velferd basert på fornybare biologiske resurser @hedstein Private bedrifter eid av bønder - Skaper verdier av fornybare biologiske naturresurser

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Utfordringer For å skape livskraftige økosystemer og samfunn må vi utvikle en økonomi som:

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk

Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge. Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk - Ny type organisering av forbrukere og bønder i Norge Jolien Perotti, Øverland Andelslandbruk Andelslandbruk = CSA = Community Supported Agriculture eller Agricultural Supported Community?

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012

Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk. Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning, UMB Gården og kysten som læringsrom, 2012 Læring om vårt daglige brød: Om ungdommer og landbruk.kurs

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter

Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter Er vi på rett kurs? Sjekkpunkter for bærekraftige virksomheter Miljøfyrtårndagene i Tromsø, 23. sept. 2009 Mads B. Nakkerud mads@idebanken.no God på miljø 140 120 100 Yale-universitetet, 2008: Norsk miljøvern

Detaljer

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag?

Det kommer en dag i morgen også. Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Det kommer en dag i morgen også Hva er bærekraft? Hva kan vi sammen gjøre for å skape morgendagens bærekraftige kjøkken allerede i dag? Hva innebærer bærekraft? Den enkleste måten å forstå begrepet bærekraft

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Galina Gaivoronskaia*, info@futuresfood.no Ellinor Helge, ellinor.helge@getmail.no Norwegian foraged food, Craterellus tubaeformis(chanterelle), collected

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje!

Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje! Si ikke nei til palmeolje. Si ja til sertifisert og bærekraftig palmeolje! Vi tar bærekraft på alvor. Unilever er blitt kåret til verdens mest bærekraftige matselskap av Dow Jones Sustainability World

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N

Ressurser. Aktiviteter. Støtte/samarbeid. Kompetanse E N Vi er en gruppe på syv personer som alle jobber med barn og unge. Sammen sitter vi på mye kompetanse innenfor blant annet skole, idrett, friluftsliv, musikk og motor. Dette ønsker vi å dele med andre!

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på

The Hydro Way. Vår måte å gjøre det på The Hydro Way Vår måte å gjøre det på Hva gjør oss annerledes? Alle slags virksomheter det være seg banker, bilfabrikker, vindusprodusenter eller metallverk gjør mer eller mindre det samme som konkurrentene.

Detaljer

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne:

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne: o Fra oppsøkende virksomhet og aktiviteter i nabolag og byrom, -til en bred bevegelse og et nettverk for samskaping, transformasjon og hverdagsinnovasjon Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

FAGLIG AUTORITET OG VARME

FAGLIG AUTORITET OG VARME FAGLIG AUTORITET OG VARME Sommeren 2005 5 tips 5 tips til et til fremragende et godt X arbeidsmiljø 02 Sommeren 2005 Vent litt. Hører egentlig et foredrag om arbeidsmiljø hjemme på Markedssymposiet? 03

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

HALDEN KOOPERATIV SA ÅRSMELDING økologiske grønnsaker til halden s befolkning

HALDEN KOOPERATIV SA ÅRSMELDING økologiske grønnsaker til halden s befolkning HALDEN KOOPERATIV SA ÅRSMELDING 2016 økologiske grønnsaker til halden s befolkning ÅRSMELDING 2016 - HALDEN KOOPERATIV INNHOLD 1 2 4 5 6 7 8 STYRETS ÅRSBERETNING ÅRET SOM VAR I BILDER NØKKELTALL BØNDENE

Detaljer

Rapport - Oblig.03. Magne Siljan - 21.03.2014. Research. Klient

Rapport - Oblig.03. Magne Siljan - 21.03.2014. Research. Klient Rapport - Oblig.03 Magne Siljan - 21.03.2014 Research Klient Door to Door Organics er et selskap som ble grunnlagt i 1997 i USA som leverer ferske, organiske råvarer hjem på døren. Door to Door Organics

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.

Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 24.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/442 Susan Guerra 180.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Bydelsutvalget 13.06.2013

Detaljer

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke

Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke Søknad om å bli eller beholde status som Fairtrade-fylke (Gjensøking hvert 2.år fra innvilgelsesdato) Dokumentet er delt i to, hvorav del 1 må oppfylles for å få innvilgelse, mens del 2 er frivillig. Skriv

Detaljer

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN ØQ Økologisk foregangsfylke for forbruk En del av regjeringens strategi for å nå målet om 15 % økologisk produksjon

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

NORWAY. Foto: Erik Refner

NORWAY.  Foto: Erik Refner NORWAY Foto: Erik Refner Om Cook it Raw Cook it Raw legger til rette for diskusjon, eksperimentering, kunnskapsdeling og samarbeid mellom nye og etablerte kokker og matpersonligheter. Sammen utforsker

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Samvirke som foretaksform

Samvirke som foretaksform Samvirke som foretaksform Jus for nyansatte NBBL, 6. desember 2016 Daglig leder May Woldsnes Samvirkesenteret Hvem er vi? Informasjons- og kompetansesenter for samvirke som selskapsform Interesseorganisasjon

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Samfunnsansvar og etikk knyttet til klima og ressursforvaltning i kjøttbransjen. Christine Hvitsand, Telemarksforsking

Samfunnsansvar og etikk knyttet til klima og ressursforvaltning i kjøttbransjen. Christine Hvitsand, Telemarksforsking Samfunnsansvar og etikk knyttet til klima og ressursforvaltning i kjøttbransjen Christine Hvitsand, Telemarksforsking hvitsand@tmforsk.no 1 Utvikling av kjøttforbruket FN Miljøprogram (UNEP), FAO og World

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Økologisk 3.0. Røros 12.nov. 2015. Birte Usland, Norges Bondelag

Økologisk 3.0. Røros 12.nov. 2015. Birte Usland, Norges Bondelag Økologisk 3.0 Røros 12.nov. 2015 Birte Usland, Norges Bondelag Kort presentasjon av Bondelaget 62 000 medlemmer 800 økobønder er medlem hos oss. Mange tillitsvalgte, både på fylkes og nasjonalt nivå, er

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

INNKJØP SOM GIR MERSMAK

INNKJØP SOM GIR MERSMAK Kontaktinformasjon Vår administrasjon har kontor på Skøyen i Oslo. Vi er totalt 10 ansatte i Nores, likt fordelt mellom Norge og Sverige. Vi som jobber for Nores Norge, er: Eilif Andreassen Administrerende

Detaljer

Grønt skifte hvordan gjøre bærekraft til konkurransekraft. RESSURSKONFERANSEN!!! Avfallskonferansen for Sørlandet 23. november 2016, Ylva Lindberg

Grønt skifte hvordan gjøre bærekraft til konkurransekraft. RESSURSKONFERANSEN!!! Avfallskonferansen for Sørlandet 23. november 2016, Ylva Lindberg Grønt skifte hvordan gjøre bærekraft til konkurransekraft RESSURSKONFERANSEN!!! Avfallskonferansen for Sørlandet 23. november 2016, Ylva Lindberg Dette er SIGLA Vår visjon er et næringsliv som bidrar til

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter?

SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ. Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI 6. mai 2003 SEMINAR FOR STORTINGETS FINANSKOMITÉ Hvilken rolle bør staten ha i å sikre kapitaltilgangen for norske bedrifter? I. Glimt fra et Gardsbruk II. Fra et

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012

En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012 En a%rak(v salgskanal for småskalaprodusenter: GULLEGGET? 18. januar 2012 18 januar : Moen Gård Bondens marked Matmangfold Kortreist mat,en vinner? Samarbeid Svaret Moen Gård, Klæbu Rødliste? Jord Skog

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer