Business Alliance for Local Living Economies - noe for oss i Norden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Alliance for Local Living Economies - noe for oss i Norden?"

Transkript

1 BALLE-nettverket i USA: Business Alliance for Local Living Economies - noe for oss i Norden? Arbeidsnotat nr Stiftelsen Idébanken 2010 Research og råtekster: Christian Egge Redigering: Mads B. Nakkerud Det oppfordres til å gjenbruke tekstene i denne publikasjonen med kildehenvisning. Stiftelsen Idébanken, Akersgata 34, N-0180 Oslo. Tlf

2 Forord På ulike steder i verden etableres nettverk, kampanjer og organisasjoner som på forskjellig vis fremmer en langsiktig samfunnsutvikling som prioriterer sosiale mål og ressurs- og miljøansvar. I kjølvannet av disse enten de har forvaltning, næringsliv eller sivilsamfunn som målgruppe ser vi praktiske resultater, gode eksempler og nyttige erfaringer. Slike resultater er det Stiftelsen Idébankens oppgave å løfte fram. Helt fra starten i 1991 har vi lagt vekt på å medvirke til slik erfaringsutveksling med eksempler fra Norden. Men også utenfor Norden ser vi at det er en omfattende aktivitet. Vi har derfor i samråd med Miljøverndepartementet startet kartlegging av tiltak utenfor Norden som et bidrag til å styrke de lokale forvaltningsnivåers rolle som samfunnsutvikler i partnerskap med næringsliv og sivilsamfunn. Ett eksempel på et slikt nettverk, som vi presenter i dette arbeidsnotatet, har vi funnet i USA. BALLE er et sterkt ekspanderende nettverk for og av bedrifter som allerede samler over bedrifter og undernettverk. De fremmer lokalt eierskap, rekrutterer arbeidskraft fra nærmiljøet og tar i bruk kortreiste innsatsfaktorer. Samtidig legger de til grunn et økologisk perspektiv i sin næringsvirksomhet. Visjonen er å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å skape et nettverk av slike bedrifter som vil inngå partnerskap. Dette gir nyttige erfaringer for arbeidet til lokale myndigheter i Norden som arbeider for å styrke kommunenes rolle som samfunnsutvikler og som drivkraft for livskraftige lokalsamfunn. Det er store forskjeller mellom rammebetingelsene for næringslivet i USA og Norge. Likevel og kanskje delvis derfor kan det være interessant å fundere over spørsmålet: hvordan kan erfaringene fra BALLE-nettverket bidra til et mer fast nettverk for de deler av næringslivet som ønsker å fremme slike verdier og tiltak i Norge, og eventuelt også i Norden? Sammen med andre aktører ønsker Stiftelsen Idébanken å undersøke interessen for og behovet for et slikt nettverk her. Dette arbeidsnotatet er ment å være et redskap i denne dialogen, og vi håper at presentasjonen av aktivitetene i USA slik kan stimulere debatten om et bærekraftig næringsliv og utløse flere skritt i den retning. Christian Egge har vært engasjert av Stiftelsen Idébanken for å dokumentere BALLEs virksomheter. Tekstene i dette arbeidsnotatet er laget på grunnlag av hans deltakelse på BALLEs årlige konferanse, denne gang i Charleston, South Carolina i mai Til grunn ligger også foredrag, samtaler, BALLEs New Network Information Kit samt annet materiale fra konferansen. Idébanken takker Christian for hans nyttige grunnlagsarbeid. Avslutningsvis gjør vi oss noen foreløpige tanker om mulighetene i Norden. Dette er spørsmål som vi vil bidra til kan drøftes i samarbeid med organisasjoner, virksomheter og personer som er interessert i en bærekraftig samfunnsutvikling og i særdeleshet innen næringslivet. Kai Arne Armann daglig leder 2

3 Innhold 4 BALLE-nettverket i USA Tenk lokalt først! amerikanske bedrifter organiserer seg for lokale økonomier: Business Alliance for Local Living Economies (BALLE) 9 Sustainable Connections et regionalt nettverk i BALLE - et eksempel på et BALLE-nettverk 11 Eksempler på virksomheter innenfor BALLE-nettverket o Evergreen-kooperativet o Green Meadow Farm o White Dog Café 21 Trenger vi et BALLE-nettverk i Norge eller Norden? o Kommentar fra Christian Egge o Kommentar fra Stiftelsen Idébanken 23 Vedlegg 1: BALLEs formål og grunnprinsipper på originalspråket 25 Vedlegg 2: Michael Shuman: Fire argumenter for at lokalt eide bedrifter bidrar mer til økonomien enn andre bedriftsformer 3

4 Tenk lokalt først! bedrifter i USA organiserer seg for livskraftige lokalsamfunn: Business Alliance for Local Living Economies (BALLE) Lokalt eide bedrifter, lokalt rekruttert arbeidskraft, kortreiste innsatsfaktorer, ansvar for natur og mennesker. Dette er kjennetegn for et næringsliv i småskala som nå har organisert seg for å bidra til en bærekraftig utvikling. BALLE (Business Alliance for Local Living Economies) er et "bedriftsnettverk for livskraftige lokalsamfunn", og er Nord- Amerikas raskest voksende nettverk av sosialt ansvarlige bedrifter. BALLE består av mer enn 80 lokale nettverk med til sammen over uavhengige forretningsmedlemmer over hele USA og flere provinser i Canada. BALLE samler selvstendige, uavhengige næringslivsledere, fagfolk innenfor økonomisk utvikling, myndighetspersoner, sosiale innovatører og ledere innenfor samfunnsbygging for å utvikle lokalt næringsliv og livskraftige lokalsamfunn. Nettverket tilbyr sine medlemmer kompetanseressurser for denne modellen for økonomisk utvikling. Economies benyttes bevisst som flertallsform BALLE tilstreber et mangfold av økonomiske modeller i ulike lokalsamfunn. BALLE er en upolitisk, verdibasert NGO en nonprofit organisasjon. Medlemmer er autonome, lokale nonprofit bedriftsnettverk som strever etter å skape blomstrende lokale økonomier i sine respektive regioner. De regionale nettverkene består av enkeltbedrifter. De fleste bedriftene er for-profit-foretak. Stikkordet for hele organisasjonen er Tenk lokalt først : Vi viser at uavhengige, lokalt eide bedrifter kan gå utover tradisjonelle kriterier for suksess. BALLE beviser at disse virksomhetene er ansvarlige overfor alle interessenter og miljø. Vi hjelper disse virksomhetene til å blomstre i sine lokale økonomier. Og vi utnytter styrken hos lokale nettverk for å bygge en vev av økonomier som er fellesskapsbasert, grønn og rettferdig: lokale, levende økonomier. BALLE-nettverket skaper lokale, levende økonomier gjennom følgende byggesteiner: - uavhengig detaljhandel - bærekraftig jordbruk - fornybar energi - grønne hus - lokal nullavfallsproduksjon - lokal finansiering - uavhengige medier - lokal kunst og kultur MISJON (Hva vi gjør): BALLEs formål er å utvikle, styrke og koble nettverk av lokalt eide bedrifter som er engasjert i å bygge robuste og livskraftige lokalsamfunn. VISJON (Den verden vi vil ha): Innen en generasjon ser vi for oss et globalt system av sammenhengende lokale, levende økonomier med menneskelige proporsjoner som fungerer i harmoni med lokale økosystemer, tilfredsstiller de grunnleggende behovene for alle mennesker, støtter rettferdige og demokratiske samfunn og fremmer et samfunnsliv preget av glede. VEILEDENDE PRINSIPPER (Hvordan vi arbeider): En lokalt levende økonomi sikrer at den økonomiske makten i størst mulig grad finnes i lokalsamfunnet - idet den gjennom sine virksomheter opprettholder et pulserende, levende samfunnsliv samt sunne økosystemer. 4

5 BALLEs prinsipper for lokale, levende økonomier : Tenk lokalt først: BALLE bygger lokale levende økonomier ved å (inspirere til å) kjøpe lokalprodusert mat, produkter og tjenester, ved å investere kapital lokalt, og ved å støtte lokal kunst og uavhengige lokale medier. Å tenke lokalt først forbedrer helsetilstanden i miljøet, styrker fellesskapet og bidrar til et funksjonelt demokrati. BALLE søker ikke å ta bort eller ekskludere handel med ikke-lokale firmaer, eller firmaer som virker globalt. Poenget er å tenke lokalt først. Ikke-lokale bedrifter er velkommen til å samarbeide med lokale aktører. Lokal og global handel kompletterer hverandre, men det lokale er en avgjørende oppgave i dag. Øk selvforsyning/selvhjulpenhet: BALLE arbeider for å øke den personlige, den samfunnsmessige og den regionale sikkerheten ved å bygge entreprenørmessig kapasitet til å tilfredsstille grunnleggende behov gjennom produksjon av mat, vann og energi så nært hjemmet som mulig. Selvhjulpenhet øker lokal elastisitet/motstandskraft, sparer energi og skaper et fundament for fred i verden. Del velferd: BALLE vil dele velstanden i samfunnet, da man forstår at rettferdig fordeling av ressurser er avgjørende for den livskvaliteten vi søker. Vi tilbyr meningsfylte arbeidsplasser med en lønn man kan leve av, vi skaper muligheter for et bredt eierskap i bedrifter, vi engasjerer oss i rettferdig handel og vi forventer oss en rimelig avkastning av vår kapital. Bygg fellesskap: BALLE bygger fellesskap gjennom lokale økonomiske transaksjoner, gjennom å forbinde produsenter med konsumenter, investorer med entreprenører/gründere og långivere/utlånere med låntakere. Levende lokalmiljøer skaper en følelse av tilhørighet som fremmer trygghet og lykke. Samarbeid og samvirke lokalt og rettferdig handel mellom samfunn skaper en arkitektur for et bærekraftig globalt samfunn med menneskelige proporsjoner. En sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig global økonomi må bygges på bærekraftige lokale økonomier. Judy Wicks, initiativtaker til BALLE Arbeid med naturen: BALLE søker å integrere våre aktiviteter med naturlige systemer for å skape ekte og varig velstand. Hver beslutning vi gjør påvirker økosystemets vitalitet, helsetilstanden hos alle arter og tilgjengeligheten av nødvendige resurser. Styrk mangfold: BALLE fremmer og dyrker det naturlige mangfoldet i menneskeheten, i økosystemene og i økonomiene. Mangfold øker elastisitet og robusthet, stimulerer innovasjon og fremmer fred, skjønnhet og glede. Mål det som betyr noe: BALLE måler suksess ved saker som virkelig betyr noe for oss kunnskap, kreativitet, relasjoner, helse, bevissthet og glede snarere enn kontinuerlig materiell vekst. Vi anvender businessberegninger som støtter denne filosofien som handler om lønn man kan leve av, rimelig avkastning og Triple Bottom Line. ( Triple Bottom Line er et populært uttrykk i både lokal forvaltning og næringslivskretser for bærekraftbegrepets tre bunnlinjer den økologiske, den sosiale og den økonomiske. Det er utviklet ulike systemer for å presentere og måle de tre bunnlinjer. I 2007 ratifiserte Iclei og FN et eget opplegg for kommunenes bruk av bunnlinjene, og i Norge er Idébankens bærekraftpil brukt av flere som en introduksjon til bærekraftbegrepet og de tre bunnlinjene. En mye brukt huskeregel er de tre P'er: people, planet and profit.) 5

6 BALLEs historie BALLE ble startet i 2001 av Judy Wicks og Laury Hammel. Judy drev sin White Dog Cafe fra 1983 i Philadelphia, kjent som ledende i servering av lokalt produsert mat fra gårder i Pennsylvania og New Jersey. Hun kjempet for bevaring av sin bys eksisterende bygninger og arkitektur; hun forhindret rivning av sitt eget og andres hus pga et enormt nytt innkjøpssenter med butikkjeder og fast food restauranter som ville ha grunnen der hun selv drev sin virksomhet. Senteret ble ikke bygget. Hun drev den første bedriften i Pennsylvania som kjøpte 100 % av sin elektrisitet fra vindkraft. Hun utviklet et gjenvinnings- og kompostprosjekt, og installerte et varmtvannssystem basert på solarenergi for all oppvask. Hun fjernet alle kylling-, biff- og svineretter fra menyen til hun fant gårder som holdt frittgående dyr som fikk leve anstendige liv. Også melkeprodukter måtte komme fra gårder der kyrne fikk beite fritt ute. Hele hennes virksomhet ble snart bygget på råvarer fra lokale, økologiske gårder eller på Fairtrade produkter (sukker, kaffe sjokolade). Skulle hun nå beholde sin kafé- og restaurantvirksomhet for seg selv som en egen nisje i Philadelphia? Hun fant ut, at om hun virkelig brydde seg om dyrene og miljøet, da måtte hun dele sin kunnskap, sine erfaringer og sin suksess med konkurrentene. Dette skulle også komme mange flere mennesker til gode, ettersom flere restauranter ville sette i gang med å servere sunne produkter. Hun ville satse på bærekraftig business for alle mennesker og miljø og arbeide kooperativt. Hun startet en nonprofit White Dog Community Enterprises, og ga 20 % av kafeens overskudd til denne organisasjonens oppgave: å bygge en lokal, levende økonomi i Philadelphiaregionen. Nå ansatte hun en person som skulle hjelpe restauranteiere å få kontakt med lokale gårder og skape et nettverk av bønder, restauranter og butikker. Hun lånte penger til en bonde som behøvde penger for å kjøpe en lastebil med kjøletransport. Nå begynte hun å interessere seg for andre områder av lokal, holdbar business: byggematerialer, tekstiler, energi. Sammen med andre likesinnede entreprenører skapte hun nå The Sustainable Business Network of Greater Philadelphia (2001). I dag har dette nettverket 400 medlemmer som representerer holdbart jordbruk, fornybar energi, gjenvinning, miljøvennlige kontormaterialer, rengjøringsmidler, uavhengige medier, detaljhandel - og andre byggesteiner til det de kaller en lokal, levende økonomi. I 2009 solgte hun The White Dog under forutsetning av fortsatt lokalt, uavhengig eierskap og fortsatt holdbar business praksis. Laury Hammel har arbeidet med sosialt ansvarlige næringsorganisasjoner. Allerede i 1988 startet han New England Businesses for Social responsibility. Laury og Judy ble kjent med Social Venture Network (SVN), en gruppe av bedriftsgründere, investorer og sosiale entreprenører, og der forsto de at det ville være gunstig å forene sine krefter for å organisere bedrifter for å bygge lokale økonomier i håp om en grasrotbevegelse for økonomisk forandring i Nord-Amerika og i verden for øvrig. Social Venture Network arrangerte konferanser, der forelesere var blant andre David Korten, forfatter av flere bøker om økonomi (When Corporations Rule the World, The Great Turning, Agenda for a New Economy med flere) og Michael Shuman, økonom og forfatter (blant annet The Small Mart Revolution: How Local Businesses Are Beating the Global Competition). På en slik konferanse, 14. oktober 2001, grunnla Judy og Laury 6

7 BALLE med David Korten og Michael Shuman som rådgivere. Fra 2001 til 2003 var Derek og Michelle Long co-directors av BALLE. I 2002 etablerte de Sustainable Connections i Bellingham i Whatcom County, Washington State som er ett av nettverkene i BALLE. BALLE holdt sin første nasjonale konferanse i Portland, Oregon, i BALLE har satt i gang en global bevegelse for lokalisering som, sammen med beslektede bevegelser som Transition Towns og Slow Food, henger sammen med tusenvis av lokale bestrebelser som oppstår i nærmest alle land i verden. David Korten (Foto: Christian Egge) Dypest sett handler det om demokrati. Tror vi virkelig at makten skal befestes i folket og i fellesskapet desentralisert eller skal den være sentralisert enten i staten eller i store korporasjoner? Hva tilbyr BALLE medlemmene? BALLE stiller sin kompetanse til disposisjon på to hovedområder: 1): Kunnskapsformidling og trening i alle byggesteinene 2): Orientering og workshops om hvordan man bygger et BALLE nettverk. BALLE gir et mangfoldig tilbud: Workshops på stedet: BALLE-ledere reiser til et lokalsamfunn der noen har startet eller vil starte et BALLE nettverk og holder en intensiv en-dags-trening for deltagerne: Hvordan Bygge et Lokalt BALLE-Nettverk? Dette handler både om nettverksbygging og om å gi deltagerne redskaper for å kunne starte en bedrift eller organisasjon som vil virke innenfor et eller flere av de nevnte nøkkelområdene. Disse workshopene vender seg til lokale entreprenører, myndigheter og representanter for lokal samfunnet med andre ord til samfunnets økonomiske sektor, til offentlig sektor, samt til sivilsamfunnet. Månedlige telefonworkshops : BALLE tilbyr gratis orientering og samtaler over telefon om Grunnlaget for å starte opp nettverk, om Prinsippene for lokal, levende økonomi, om Fordelene ved nettverkstilhørighet og så videre. BALLE Nav : Kontinuerlige telefon- og epost-konsultasjoner mellom nettverk om en rekke temaer innen organisasjons- og programutvikling. Nav Nettverk organiserer også regionale nettverksamlinger og arrangerer minst én treningsworkshop i året der man bistår potensielle nye nettverk eller lokalsamfunn som er interessert. Se: Utover de nevnte nettverkstjenestene finnes flere initiativer som onlineencyclopedia for aktuelle tema, eksempler, råd og veiledning, arbeidsbøker, events med mer. Det meste finner man om man klikker på Network Services på Skriftlige veiledere (noen eksempler): - Hvordan bedrive holdbar lokal økonomisk utvikling - guide - Hvordan bygge et BALLE nettverk; skrevet av Michelle Long og medarbeiderne på Sustainable 7

8 Connections. 200 sider med erfaringer fra mange nettverk i hele Nord-Amerika. - Hvordan organisere, inkorporere, finansiere og bedrive en Tenk Lokalt Først -kampanje. - Lokale matvarebedrifter: Beskrivelse av 24 lokalt eide matforetak som inkluderer produsenter, foredlere, dagligvarehandlere, restauranter og andre matrelaterte foretak i Amerika, Asia og Øst-Europa. Guiden finnes som bok på - Verktøykasse for Grønne Jobber - Verktøykasse for Mat og Drivstoff: For de som vil omforme lokale matsystemer og skape lokale, fornybare energiressurser (kommer i 2011). BALLE har egne medlems-nettsider: BALLE har videre et Speakers Bureau, et panel av talere som stiller opp i lokalsamfunn og på konferanser som handler om sosialt ansvarlige investeringer, business og økonomisk utvikling over hele USA. David Korten har også reist en del i Skandinavia og Europa. Michael Shuman har reist en del i Latin-Amerika. Se BALLES virksomhet handler fremfor alt om å forbinde mennesker og bedrifter med hverandre, skape nettverk og å dele kunnskap og erfaringer. Det finnes en nettbasert nyhetsavis hver annen måned med idéutveksling mellom vennskapsbyer/ lokalsamfunn, case studies av lokale levende-økonomi-bedrifter, gjesteartikler og oversikter over nye resurser og redskaper for ditt arbeid. Se Lighting the way to a new economy BALLE holder årlige konferanser på forskjellige steder i USA. Her samles hundrevis av bedriftseiere, entreprenører, økonomisk utviklingseksperter, nettverksledere og ledere fra lokalsamfunn for å utveksle erfaringer og ideer som har vokst frem på grasrotsnivå med hensyn til fremveksten av lokale, levende økonomier. Møtet i mai 2010 ble holdt i Charleston i South Carolina under tittelen Lighting The Way To A New Economy. Her deltok ca 425 mennesker. Folk kom fra 39 stater i USA, og ca 20 personer fra andre land: Canada, Sverige, Norge og Storbritannia. BALLE reklamerer ikke for å få folk fra andre land til å komme. Likevel oppstår BALLE-liknende initiativer i andre land, enten frittstående (Frankrike, England) eller som formelle medlemmer av BALLE (Australia). På møtet deltok foruten de nevnte en rekke mediefolk, også fra såkalt uavhengige medier som BALLE aktivt arbeider for. Deltakere var også sponsorer for BALLE og årets store konferanse. Fra Norge deltok Christian Egge, som prosjektengasjert av Stiftelsen Idébanken for å dokumentere BALLES virksomhet. Finansiering av BALLE Pr i dag (2010) betaler hvert nettverk som er medlem av BALLE 500 dollar i medlemsavgift. Dette svarer til 10 % av BALLEs nettverksservice. Medlemmene (for eksempel en bedrift) i alle delnettverk betaler i forhold til sin egen årsomsetning. Sannsynligvis kommer BALLE selv til å endre sine regler på dette feltet. Utover medlemsavgiftene har BALLE flere sponsorer. Det handler om en rekke familiestiftelser, offentlige organer og anonyme donatorer. Hovedsponsorer er NoVo Foundation og RSF Social Finance (www.novofoundation.org) (http://rsfsocialfinance.org). Mer informasjon om BALLE: 8

9 SUSTAINABLE CONNECTIONS - et eksempel på et BALLE-nettverk I Bellingham, Washington, har Sustainable Connections forvandlet kjøpeatferden til tre av fem husholdninger til å tenke lokalt først. Dette nettverket innenfor BALLE har bidratt til å akselerere samfunnets utvikling i retning av bærekraftig jordbruk, fornybar energi og grønn byggeteknikk i den grad at The Natural Resources Defense Council i 2009 kåret Bellingham til nasjonens småby nummer én når det gjelder urban utvikling mot bærekraft. Sustainable Connections har sitt sentrum i byen Bellingham som ligger i Whatcom fylke i staten Washington i Nordvestre USA på grensen til Canada. Medlemmer i nettverket er lokale, uavhengig eide bedrifter, organisasjoner og samfunnsborgere som arbeider sammen for å forvandle og forme en økonomi bygget på bærekraftig næringslivspraksis. Nettverket er en pådriver Hovedtema for Sustainable Connections: o Bærekraftig næringsutvikling o Grønn byggeteknikk & smart vekst o Mat og jordbruk o Energieffektivitet og fornybar energi o Tenk lokalt først Nettverket har mennesker med spesialkompetanse på alle disse områdene, og tilbyr: Kunnskap og kunnskapsformidling: Det tilbys kurs, workshops, studieturer og andre typer av kompetansebygging innenfor områdene nevnt over. Nettverket yter også teknisk support og assistanse for lokale entreprenører som vil arbeide innenfor disse feltene. Om et firma vil bygge en fabrikk eller andre fasiliteter for sin virksomhet, arrangeres for eksempel seminarer om grønn byggeteknikk. Deltakere er da representanter for firmaet, arkitekter, teknikere og politikere samtidig. Dette gir synergieffekter, og i tillegg kan også barrierer mellom folkevalgte politikere og ny byggepraksis bygges ned når myndigheter møter arkitekter, teknikere og næringslivsfolk direkte ansikt til ansikt. SC kan presentere nye, holdbare innovasjoner som viser seg som Best Practice for politikerne. Slik skaper SC samtaler mellom næringsliv og politikere, og har ofte rollen som brobygger. Daglig leder Derek Long sier: Vi hjelper politikerne til å forstå dette nye, at vi må satse på det, våge det. Regler må kanskje endres. Nettverksbygging: SC er et nettverk og en nettverksbygger. Nettverket forbinder bedrifter med hverandre og muliggjør flyt av ideer. Det skaper også forbindelser mellom bedrifter og markedet. Man arrangerer events og møter for ulike bransjer. Det handler mye om kommunikasjon. Støtte til markedsføring: SC skaffer materiale for Tenk Lokalt Først-kampanjer. Lager trykksaker om lokalt næringsliv som inspirerer forbrukerne til å endre sine innkjøpsvaner, til å gå over til fornybar energi, satse på grønn byggeteknikk, støtte lokal mat og økologisk jordbrukspraksis. 9

10 Historikk Sustainable Connections ble skapt i 2002 av Michelle og Derek Long, begge med bakgrunn i økonomi og business. Derek har også bakgrunn i bank. De hadde drevet ett nettbasert firma som importerte og solgte Fairtrade-produkter. Mens de drev med dette, la de alltid ved produktenes historie slik at kundene kunne følge varen fra produsenten som ofte befant seg på et annet kontinent over alle mellomhender med tilhørende transport til den landet hos dem i USA. Sustainable Connections i Bellingham. De begynte på ideell basis, men etter kort tid ble det økonomi i virksomheten. Etter 8 år er de 12 medarbeidere, og disse kan leve av arbeidet for organisasjonen. Nettverket har i 2010 mer enn 650 medlemmer. Medlemmene betaler en årlig avgift alt etter hvilken omsetning de har: fra 135 til 380 dollar. Nettverkets egen avgift til BALLE er i 2010 på 500 dollar. Dette gjelder foreløpig for alle nettverk, uansett størrelse. Medlemsavgiftene står for ca 50 % av driften, 20 % kommer fra private stiftelser og ca 30 % kommer fra kontrakter med myndigheter. SC får også små bidrag fra enkeltindivider. Enkeltbedrifter sponser også kurs, workshops og andre virksomheter som nettverket bedriver. Siste års budsjett var på ca dollar. Lønnene er litt lavere enn man kan få andre steder, men medarbeiderne er fornøyd; de ser dette arbeidet som svært meningsfullt. Michelle og Derek Long etablerte Sustainable Connections. (Foto: Christian Egge) Michelle og Derek hadde begynt med Fairtrade-produkter etter en lengre reise på flere kontinenter der de hadde sett problemene med handel over store avstander: Jo lengre forsyningskjede og jo større avstander, desto mindre transparens og tillit. Der det finnes virkelig kontakt mellom produsenter og konsumenter blir forholdene mye sunnere. Ansvarsfølelsen vokser hos alle parter. Jo mindre transport, jo mindre belastning på miljøet. Under sin reise så de også under hvilke uverdige forhold mange medarbeidere i den tredje verden levde; mennesker som produserer varer for ekstremt lave lønner - som de store multinasjonale selskapene selger dyrt i den rike verden. Alle disse problemene ble tydelige for Michelle og Derek. Byen Bellingham i nordre Washington kan vise seg å være et episenter for en ny økonomisk modell for en postkonsumpsjonsøkonomi, der det produseres varer og tjenester som fokuserer på hva det omkringliggende samfunnet behøver og kan ivareta. Marketplace, National Public Radio, November 2007 Tilbake i USA, etter en tid som næringsdrivende, startet de opp 10

11 Tre eksempler på virksomheter innenfor BALLE-nettverket: Det grønneste vaskeriet i nordøstre Ohio : Evergreen cooperative laundry Et eksempel på en bedrift i BALLE-nettverkene De ansatte eier selv vaskeriet. Vaskeriet velger miljøvennlige løsninger i alle ledd. 10 % av overskuddet går til etablering av andre grønne, lokale arbeidsplasser i området. Medarbeiderne rekrutteres fra grupper med lav eller mellomstor inntekt i nærområdet. Evergreen-vaskeriet i Glenville i Cleveland, Ohio åpnet i oktober 2009 og er det grønneste storskala vaskeriet i nordøstre Ohio. Vaskeriet betjener blant annet sykehus og helseinstitusjoner og hoteller. I august 2010 hadde vaskeriet 30 medarbeidere, mot åtte i desember Fullt utbygget skal vaskeriet ha 50 medarbeidere. Lavere forbruk og mindre kjemikalier Evergreen Cooperative Laundry er en av en rekke bedrifter i Evergreen Cooperative Corporation, som er med i ett av de mer enn 80 regionale nettverkene i BALLE. Vaskeriet skal være grønt i alle funksjoner. Målet er å ha det minste karbonfotavtrykket av alle industriskalavaskerier i nordøstre Ohio og antagelig i hele staten. Vanlig forbruk av vann pr kilo tøy i vaskerier i denne skala er 25 liter. ECL anvender mindre enn 6,8 liter/kilo, altså en reduksjon på mer enn to tredjedeler. Systemet de anvender kalles Continuous Batch Washer og leveres av Pellerin Milnor Corporation. Vaskeriet anvender energieffektive metoder for vasking, tørking og stryking av tekstilene, man reduserer bruken av giftige kjemikalier og strever etter å unngå risikoavfall til omgivelsene. Vaskeriet er LEED- sertifisert. 1 De kjemiske 1 LEED -miljøsertifikat: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) kommer fra produktene som anvendes kommer fra Gurtler Industries Inc. Vaskemidlene inneholder ingen eller ytterst lave nivåer av fosfater, de fungerer ved lave temperaturer og man bleker tøy gjennom såkalt oksygenblekning i stedet for klorblekning. Både lav energiforbrukning og miljøvennlige kjemikalier og nye metoder for blekning fører til betydelig minskning av miljøbelastning. (Foto: Cleveland Foundation) Grønt gir prestisje Den grønne profilen viser seg som en god konkurransefaktor. Utover genuin interesse for det positive ved en slik bedrift for hele lokalmiljøet, opparbeider kjøperne prestisje ved å bruke lokale leverandører som tilbyr varer eller tjenester som sparer USA og er et miljøsertifiseringssystem for bygninger og byggeprosjekter. LEED bedømmer bygningers miljøegenskaper og miljøbelastninger, og er verdens mest brukte og kjente system for vurdering av miljøeffekter av bygninger. 11

12 energi eller anvender fornybar energi, og som kontinuerlig kontrollerer spillvannet. Som kort sagt tilbyr grønne tjenester. Flere aktører i Cleveland betaler gjerne litt ekstra for dette. Medarbeiderne er også eiere Etter 6 måneders prøvetid kan medarbeideren bli valgt inn som medlem i kooperativet. Man får da 50 cents mer i timen, som man trekker av lønnen over 3 år, og totalt blir 3000 dollar. Dette er medlemsandelen medarbeideren betaler for å bli medlem i kooperativet. Medarbeideren er nå medeier av bedriften. Bedriftens eventuelle overskudd fordeles blant medlemmene. Før dette skjer gir enhver Evergreenbedrift 10 % av sitt overskudd til Evergreen Cooperative Development Fund 2, organisasjonens utviklingsfond, som arbeider med å utvikle Evergreensystemet og å starte opp nye kooperativer i lokalsamfunnet som gir jobb og utviklingsmuligheter for stadig flere mennesker. De resterende 90 % etter avskrivninger, skatter og avgifter fordeles blant arbeidermedeierne dels i cash, dels i voksende eierandeler. Målet i Evergreensystemet er at en medarbeider skal ha opparbeidet dollar i eierandeler etter ca 8 år. Dette er et anselig beløp for mennesker i et fattig område. Sommeren 2010 ble fire medarbeidere medlemmer og medeiere av kooperativet. Mange flere vil bli medeiere framover. Fem prinsipper for Evergreenkooperativene: CLEVELANDMODELLEN Lokalt baserte bedrifter: Evergreen bygger et nettverk av nye, lokale, for-profit-bedrifter som betjener nøkkelorganisasjoner og andre foretak i Cleveland med varer og tjenester av høy kvalitet. Medarbeider-eierskap: Evergreenbedriftene er organisert som arbeiderkooperativer. Dette innebærer at de som arbeider der får en lønn man kan leve av, garantert helse- og sykdomsforsikring samt at de kjøper eierandeler i bedriftene. Arbeidskraft fra lokalmiljøet: Medarbeiderne i Evergreen bedrifter rekrutteres fra mennesker med lav- eller mellomstor inntekt i nærområdet. Grønt næringsliv: Evergreenkooperativene er de grønneste bedriftene på sine respektive områder i tråd med intensjonen å gjøre Cleveland til en modell for miljømessig bærekraft. Til nytte for naboskapene: Evergreen-bedriftene bidrar med minst 10 % av sine inntekter før skatt til Evergreen Cooperative Development Fund som skaper flere gode arbeidsplasser i nærområdet. Tekniker og tidligere soldat Keith Parkham: Fordi dette er en medarbeidereiet bedrift, så er det helt opp til oss om vi vil at bedriften skal vokse og lykkes. Tidligere Time-Warner Cable ansatt Medrick Addison, som også har et rulleblad: Hvis du ikke er interessert i å gi alt du har, så er ikke dette stedet du bør være (...) Jeg trodde aldri jeg kunne bli en eier av en stor bedrift. Kanskje kan ting som jeg trodde alltid ville være utenfor min rekkevidde bli mulig gjennom Evergreen. Fra reportasje i The Nation, 11. februar

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2010. Tema: Eieformer

Pengevirke. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2010. Tema: Eieformer Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 1 2010 Tema: Eieformer Fremtidens eieformer Av Henrik Platz Vi trenger et innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Økologisk spydspiss:

Økologisk spydspiss: Økologisk spydspiss: Andelslandbrukets rolle i å fremme bioøkonomi, og økt kunnskap om og forbruk av økologisk mat CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 341 2014 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 341 Forfatter(e):

Detaljer

PENGEVIRKE. Tema: Start din egen virksomhet. nr. 2 2012. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur

PENGEVIRKE. Tema: Start din egen virksomhet. nr. 2 2012. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2012 Tema: Start din egen virksomhet Små etablerere næringslivets vitaminer Av Arne Øgaard En bedre verden oppstår ikke av

Detaljer

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz

Fremtidens eieformer. Av Henrik Platz Innhold Når retten til liv patenteres 4 4 På jakt etter den nye økonomien 6 SKALTEK AB 8 Smånytt 10 Økonomer med fokus på miljøansvar og humanistiske verdier: Richard Welford 12 6 JAK Medlemsbank den rentefrie

Detaljer

10 år. Etiske og sosiale banker i bevegelse. Pengevirke. Pengevirke. gevirke. Pengevirke. Sosiale initiative. Tema: fri forskning

10 år. Etiske og sosiale banker i bevegelse. Pengevirke. Pengevirke. gevirke. Pengevirke. Sosiale initiative. Tema: fri forskning Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2009 Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2009 10 år gevirke tur Utgis av Cultura

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Levende, fruktbar jord

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Levende, fruktbar jord PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 1 2015 Tema: Levende, fruktbar jord Jordsmonnets år Av Arne Øgaard Det er snart vår og jeg forbereder meg til en ny sesong i kjøkkenhagen.

Detaljer

PENGEVIRKE. Rikdom er å dele. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Rikdom er å dele. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 1 2014 Tema: Rikdom er å dele Et rikere liv ved å dele Av Jannike Østervold Frivillighet og gaver var arbeidstittelen på denne utgaven

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

PENGEVIRKE. Penger. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank

PENGEVIRKE. Penger. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 3 2013 Tema: Penger Hvordan penger virker Av Jannike Østervold Siden 1999 har andelskassen Merkur i Danmark og Cultura Bank i Norge samarbeidet

Detaljer

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra

Stemmer fra gra s rota endring nedenfra Stemmer fra gra s rota endring nedenfra H A N D L I N G S P L A N I S O S I A LT E N T R E P R E N Ø R S K A P O G I N N OVA S J O N Mauren Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv

Detaljer

PENGEVIRKE. Mat bærekraftig og velsmakende. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 4 2012

PENGEVIRKE. Mat bærekraftig og velsmakende. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 4 2012 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2012 Tema: Mat bærekraftig og velsmakende Fremtidens matvarer Av Karl Johnsen Mat er viktig. God og sunn mat gir oss overskudd

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer