KS Folkevalgtprogram Drammen bystyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Drammen bystyre"

Transkript

1 KS Folkevalgtprogram Drammen bystyre Aina Simonsen Holmsbu Spa Hotell, 9 10 oktober, 2015på prosessveileder

2 Program Fredag Lokaldemokratiet og det kommunale oppdraget Lokalpolitiske utfordringer i Drammen Folkevalgt lederskap Folkevalgtes roller Politisk kultur i Drammen bystyre Lørdag Folkevalgt ledelse og lederskap i Drammen Forholdet politikk administrasjon Arbeidsdeling og kontaktflate i Drammen Etikk og folkeskikk Samhandling med lokalsamfunnet

3 Bygdas beste menn

4 428 ordførere

5 Godt lokaldemokrati høy tillit God representasjon God styring og ledelse God oppgaveløsing Innbyggerne kjenner seg godt representerte De folkevalgte setter dagsorden, gjør lokale tilpasninger og styrer ressursbruken Kommunen leverer det som er lovet.

6 Kommunens oppgaver Demokratisk aktør Tjenesteyter Myndighetsutøver Samfunnsutvikler I tillegg er kommunene store arbeidsgivere.

7 Hvorfor har kommunen lykkes? God lokalkunnskap Lokal tilpasning i tråd med behov og forventninger Tilgjengelig og mulig å kontrollere Informasjon og dialog med innbyggerne

8 «Frihet til lokal tilpasning er en forutsetning for likeverd. Kommunens evne til å tilpasse tjenestene til lokale, varierende og økende behov er påfallende og synes sterkt undervurdert.» «Frihet til likeverd», Telemarksforskning. Rapport 281, 2011.

9 Det lokale selvstyret Foto: Stortingsarkivet/Odd Harald Kvammen Frihet Frihet til og frihet fra Demokrati Tillit fra innbyggerne Delta, påvirke, kontrollere Effektivitet God ressursforvaltning

10 Staten og kommunesektoren Tre prinsipper: Generalistkommuneprinsippet Rammestyring Det finansielle ansvarsprinsippet Staten styrer gjennom: Juridiske - Økonomiske - Pedagogiske virkemidler

11 Staten og kommunesektoren Nasjonale hensyn som kan begrense selvstyret: rettssikkerhet likhet og likeverd liv og helse overordnet økonomisk styring effektiv og samordnet bruk av offentlige ressurser samfunnssikkerhet bærekraftig utvikling hensynet til urfolk og nasjonale minoriteter

12 Kommunen er under press fra mange hold

13 Arbeider for å sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser og større lokal handlefrihet Styrke lokaldemokratiet og begrense statlig detaljstyring Sikre best mulig vilkår for kommuneøkonomien Forskning og dokumentasjon Bidra til at Stortinget, -komiteene og departementene får god innsikt i medlemmenes situasjon og behov Konsultasjonsordningen: tre årlige møter med KRD Deltar aktivt i utvalg og påvirkningsarbeid for å følge opp medlemmenes interesser

14 Det lokalpolitiske mulighetsrommet Lov Forskrifter Avtaleverk Rundskriv Administrative reglementer/vedtak Enhetsleders fullmakter Mine muligheter som lokalpolitiker

15 Det lokalpolitiske mulighetsrommet Lov Forskrifter Avtaleverk Reglementer Administrative reglementer/vedtak Mine muligheter som lokalpolitiker Enhetsleders fullmakter

16 FOLKEVALGTES ULIKE ROLLER Representantrolle - ombud Styringsrolle Lederrolle Arbeidsgiverrolle = Folkevalgt lederskap

17 Folkevalgt lederskap to perspektiver Utvikling av kommunen både som lokalsamfunn og som organisasjon Ansvar for hele den kommunale virksomheten

18 Folkevalgte har fire roller Representantrollen - ombudsrollen Styringsrollen Lederrollen Arbeidsgiverrollen Ekstern intern Individuell kollegial/kollektiv Privat offentlig person

19 Representantrollen - ombud Partiet Innbyggerne Enkeltindivider Grupper Mine velgere vår kommune

20 Styringsrollen Fatte lovlige vedtak i rett organ på riktig måte Lov, forskrift Egne reglement Kontrollere gjennomføringen, ressursbruk og resultat Rapportering, årsmelding og årsregnskap Kontrollutvalget

21 Lederrollen frontfigurer i lokalsamfunnet Sette dagsorden Finne løsninger på utfordringene Skape aksept for de løsningene Fronte kommunen i offentlige sammenhenger valgte Vise politisk mot og lojalitet til fattede vedtak

22 Kommunestyret det øverste kommunale organet Kommuneloven 6: Ingen andre enn kommunestyret, samlet møte, kan ta avgjørelser på vegne av kommunen. Med mindre noe annet følger av lov eller forskrift eller kommunestyret selv har delegert myndigheten videre.

23 Politisk organisering Kommuneloven Obligatoriske folkevalgte organer: Formannskap Kontrollutvalg Administrasjonsutvalg (kan erstattes av en annen ordning etter avtale med de ansatte) Klageorgan Frivillige folkevalgte organer: Hovedutvalg eller komiteer Andre komiteer og/eller utvalg (ad hoc) Kommunedelsutvalg Styre for institusjon

24 Reglement for folkevalgte organer Innen utløpet av det første hele året skal kommunestyret vedta reglement for de folkevalgte organene Innstille Beslutte Rådgivende Formannskap Kommunestyre Hovedutvalg/ko mite

25 Folkevalgt lederskap arbeidsformer Sammenheng og ryddighet innenfor rammen av den enkelte komite Helhet og sammenheng på tvers av sektorer, og utvalg Helhet og sammenheng fra plan til enkeltvedtak komiteer

26 Arbeidet med politiske problemstillinger Forventninger og virkelighet Ambisjoner Partiprogram, valgløfter.gap??? Samarbeid, kompromisser Flertall - mindretall Økonomi, kapasitet, kompetanse Forventnings -gap Mål Resultat Valgperioden

27 Hvordan få en sak opp til politisk behandling Ta opp en sak eller en debatt «rette en forespørsel til lederen i møtet» Grunngitt spørsmål Interpellasjon Muntlig spørretime Fremme alternative forslag

28 Folkevalgt lederskap Perspektiv Fremtidsrettet Langsiktighet ut over valgperioden Bærekraft økonomisk, sosial og miljømessig God styring og god ledelse Verktøy / metode Visjon, strategi, mål Planlegging helheten og delene Realisme økonomi, kapasitet, kompetanse

29 Folkevalgt lederskap Som folkevalgt har du ansvar for helheten, ikke bare egne hjertesaker og ikke bare for én valgperioden Initiativ idag Resultat i fremtiden God rolleforståelse Gode arbeidsformer

30 SAMSPILLET MED ADMINISTRASJONEN Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen God arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiveransvaret for rådmannen

31 Program Lørdag Forholdet politikk administrasjon Delegering Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Arbeidsdeling og kontaktflate i Drammen Etikk og folkeskikk Habilitet Samhandling med lokalsamfunnet

32 Politikk og administrasjon roller og rolleforståelse Godt folkevalgt lederskap er av avhengig av godt samspill med administrasjonen Respekt og aksept for de ulike rollene Gjensidig tillit

33 Folkevalgt Politisk styring Ideologi debatt Skjønn Strategi mål Initiativtakere Bestilling/vedtak/kontr oll Delegering Arbeidsgiver for rådmann Administrasjon Profesjonell ledelse Fag objektivitet Fakta analyse Drift Saksutredning Gjennomføre/rapportere Arbeidsgiver og personalansvar for alle ansatte Sekretariat/rådgiver for folkevalgte organer

34 Hva er rådmannens ansvar? Øverste leder for den kommunale administrasjonen Ansvar for at sakene er forsvarlig utredet Har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget Har ansvaret for at vedtak i folkevalgte organer blir fulgt opp

35 Tiltak for god samhandling Styringsdialog Formelle arenaer for utveksling av informasjon Tydelige vedtak i folkevalgte organer Gode rutiner for rapportering Formalisert informasjon fra administrasjonen, skriftlige rapporter

36 Tiltak for god samhandling Etablere gode prosesser når skal folkevalgte delta? Informasjon fra rådmannen samme informasjon på samme tid til alle både posisjon og opposisjon Skille mellom formelle og uformelle prosesser Politiske signaler = innspill, synspunkter Flertallsvedtak i møte = bestilling

37 «Det gjelder å spille hverandre gode!» Politisk ledelse legger til rette for at administrasjonen lykkes som effektiv forvalter, tjenesteyter og iverksetter av politiske vedtak. Administrativ ledelse legger til rette for at folkevalgte organer lykkes som representanter for et velfungerende lokaldemokrati, og at de får gode verktøy for å styre og følge opp administrasjonen på en hensiktsmessig nivå.

38 Delegering Delegeringsreglementet vedtas i løpet av det første hele året etter valg Til andre folkevalgte organer Til rådmannen Grenser for delegering: Kommunestyret selv Prinsipielle saker

39 Delegering Bidrar til hensiktsmessig arbeidsdeling Forutsetninger: Tillit Forstå fullmaktene Rapportering Rolleavklaring Gi fra seg myndighet, men beholde ansvaret

40 Delegering til rådmannen Delegering betyr overføring av myndighet Det er verken hensiktsmessig eller effektivt at folkevalgte organer skal fatte alle beslutninger selv Folkevalgte avklarer de prinsipielle spørsmålene Rådmannen behandler enkeltsakene på grunnlag av dette

41 Arbeidsgiverrollen Kommunestyret som kollegialt organ er øverste ansvarlige arbeidsgiver Utøvelse av arbeidsgiverrollen påvirker kommunens attraktivitet som arbeidsplass og omdømme som leverandør av tjenester Folkevalgte + administrasjon = én part i samarbeidet med ansattes organisasjoner

42 Verktøy i rollen som arbeidsgiver Lokal arbeidsgiverpolitikk verdier, holdninger og handlinger som en arbeidsgiver står for og praktiserer Lokale arbeidsgiverstrategier plan som skal bidra til å konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken gjennom en beskrivelse av nåsituasjonen, prioriterte mål og tiltak Delegeringsreglement

43 Arbeidsgiverstrategien i Drammen kommune Kompetanse Vi skal jobbe for å sikre riktig og nok kompetanse nå og i fremtiden Ledelse Vi skal ha trygge og kompetente ledere som mestrer sitt lederskap Arbeidskultur Det handler om hvordan vi jobber Rekruttering Rett person på rett plass

44 Hvorfor er arbeidsgiverpolitikken så viktig? Den er avgjørende for å løse to hovedutfordringer fremover; Evne til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere for å løse oppgavene Evne til utvikling og nyskaping

45 Arbeidsgiveransvaret for rådmann Kommunestyret er arbeidsgiver for rådmann Ordfører har et særlig ansvar, men må samtidig søke ordninger som har bred forankring i kommunestyre Oppfølging av arbeidsgiveransvaret er viktig for å bygge tillit, få til et godt samspill og forebygge konflikter

46 Arbeidsgiveransvaret for rådmann KS anbefaler følgende verktøy for god håndtering av arbeidsgiveransvaret overfor rådmann skriftlig arbeidsavtale etterlønn mål- og utviklingsplan jevnlige utviklingssamtaler årlig lønnssamtale kontinuerlig oppmerksomhet på samspillet mellom politikk og administrasjon

47 God ledelse nøkkelen for å lykkes Ledelse handler om å lede mennesker og takle motstand En god leder utfordrer, stiller krav og støtter sine medarbeidere Politiske og administrative ledere er veivisere for hva som er god ledelse i organisasjonen

48 Gode ledere er drivere for innovasjon Har evne til å se hvor det er behov for å skape noe nytt Har risikovilje og mot til å bevege seg i ukjent terreng Etterspør nye løsninger og bringer forskjellige folk og miljøer sammen Skaper trygge og rause rammer for innovasjon og setter nyskaping i system Tillater at det gjøres feil og lærer av feilene «Du skal leve godt med usikkerhet, tåle motstand, og ha mot og utholdenhet»

49 Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon Største arbeidsgiverorganisasjon i offentlig sektor Forhandler med fire forhandlingssammenslutninger med til sammen 39 arbeidstakerorganisasjoner Forhandlingsmandat gis av Hovedstyret etter bred dialog og innspill fra medlemmene Forhandlingsresultatet ved revisjon av Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen godkjennes av medlemmene gjennom uravstemning

50 Kommunelovens formålsparagraf Etikk og tillit "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard."

51 Standarder for høy etisk standard Pålitelighet Redelighet og respekt for spillereglene Ansvarlighet Oversikt, sammenheng og realisme Borgernærhet Involvering, deltakelse Effektivitet Ryddighet og gode resultater Trivsel i rollen som folkevalgt Åpenhet og god tone

52 Etikk handler i praksis om Rettssikkerhet og likebehandling Upartiskhet og integritet Ressursanvendelse Omdømme Legitimitet og tillit Taushetsplikt Åpenhet og innsyn og å unngå følger som; økonomiske tap ressurskrevende opprydding belastende for arbeidsmiljøet Konsekvenser for den enkelte

53 Etikkplakaten Gjelder for ansatte, folkevalgte og styrerepresentanter i kommunale foretak Forhold til innbyggerne Menneskeverd Integritet og omdømme Informasjon Bruk av kommunens eiendeler/verdier Reklame Lovverk, forskrifter og reglement Varsling

54 Etikk og folkeskikk Etiske retningslinjer Verdibaserte regler og anbefalinger for hva som er rett og galt i ord og handling Folkeskikk: Høvisk adferd Verdier i Drammen kommune åpenhet, lojalitet, pålitelighet, rettferdighet

55 Gode arbeidsformer gir gode beslutningsprosesser Politisk kultur Formelle uformelle prosesser Flertall mindretall Posisjon opposisjon Møtekultur Konsensus eller polarisering Debattform replikkordskiftet

56 Folkeskikk noen spilleregler Møteledelse og møtedeltakelse Administrasjonens rolle møter Habilitet Tiltale og omtale Gaver og fordeler Lokal presse og sosiale medier

57 Habilitet Forvaltningsloven ( 6-10) og kommuneloven ( 40 nr. 3): Fratre hvis Man selv eller noen nærstående har interesse i avgjørelsen. Man er styremedlem eller har ledende stilling i selskap, stiftelse eller forening som er part i saken. Det er andre særegne hensyn som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet.

58 Habilitet Gjelder både folkevalgte og ansatte Gjelder for forberedelse og vedtak hele saksbehandlingsløpet Inhabilitet = saksbehandlingsfeil Medhold i klage kan føre til omgjøring Vurdere sin egen habilitet, ta spørsmålet opp, organet vedtar

59 Folkeskikk noen spilleregler Møteledelse og møtedeltakelse Administrasjonens rolle møter Habilitet Tiltale og omtale Gaver og fordeler Lokal presse og sosiale medier

60 En huskeregel er at utsagn du ikke kan stå på torget og rope ut, heller ikke egner seg for spredning i sosiale medier. Det er også viktig å huske at det som en gang er blitt publisert på Internett kan være vanskelig å slette.

61 Gode beslutningsprosesser Åpenhet God organiseringen av det politiske arbeidet Klare ansvarslinjer og mandater Inhabilitet God saksforberedelse Høre ansatte Involvere innbyggerne

62 SAMHANDLE MED LOKALSAMFUNNET Folkevalgt lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk og partnerskap? Innovasjon og digitale løsninger

63 Folkevalgt lederskap av lokalsamfunnet Stille seg i spissen for den lokale utviklingen Men involvere innbyggerne Være åpen for nytenkning og nye løsninger i organisering og praksis Men få støtte/aksept blant innbyggerne

64 «I løpet av valgperioden er de fleste folkevalgte i kontakt med de menneskene de representerer. Denne kontakten er viktig fordi befolkningen sitter på informasjon om behov, utfordringer og løsninger som kan bidra til å gjøre de politiske beslutningene bedre.»

65 Involvering åpner for nye muligheter Engasjere innbyggere og relevante aktører Styrke beslutningsgrunnlaget og lette iverksettingen Synliggjøre dilemmaer og avveininger Begrunne politiske prioriteringer. Gir økt forståelse for det representative demokratiet som legitim samordnende og koordinerende instans basert på flertallsavgjørelser.

66 Lovfestede ordninger for medvirkning Ikke lovfestet: Ungdomsråd Innbyggerforslag Medvirkning i kommunale og regionale planprosesser Eldreråd Råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne

67 En strategi for involvering Hvorfor involvere i denne beslutningsprosessen? Konsultere, dialog, sette ny dagsorden, gi medbestemmelse? Hvem vil vi nå? De som blir berørt Hva med dem som ikke selv hever stemmen. Når i beslutningsprosessen? Nye ideer, vurdering av alternativer, hvordan iverksette et vedtak? Hvordan ta hånd om innspill og melde tilbake?

68 En strategi for involvering 5. Bearbeide og kanalisere innspill 4. Gjennomføre deltakelsesprosessen 3. Invitere deltakere (hvor) 2. Bestemme deltakelsesmetode (hvordan) 1. Formulere formål og målgruppe (hvorfor, når, hvem)

69 Deltakertrappa

70 Hvordan involvere innbyggerne i beslutningsprosessen? Komiteer etter kommuneloven 10 Fleksibel organisering som åpner for andre aktører enn de folkevalgte Kan gis enklere saksbehandlingsregler Midlertidig varighet Kan gis avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker innenfor komiteens oppdrag

71 Komiteer etter Kommunelovens 10 Gir anledning til å velge inn andre relevante aktører og berørte parter fra lokalsamfunnet Nye ideer Ny kompetanse Skape noe sammen Nye løsninger Fortell meg og jeg hører, vis meg og jeg ser, involver meg og jeg lærer

72 Nærdemokratiske ordninger Organer som omfatter et avgrenset geografisk område Nærmiljøutvalg Lokalutvalg Grendeutvalg Kommunedelsutvalg Plattform for deltakelse og engasjement Ofte rådgivende uten beslutningsmyndighet Kan gis beslutningsmyndighet og forvaltning av ressurser

73 Samhandle med frivilligheten Utvikle en lokal frivillighetspolitikk Respekt for frivillighetens egenart «Regler» for samspill og samarbeid

74 Styre og lede i nettverk og partnerskap Sørg for kontinuerlig demokratisk forankring med klare rammer, støtte og aktiv oppfølging. Spre informasjon og entusiasme om samarbeidets prioriteringer og aktiviteter Vær ærlig på hva som kan oppnås på godt og vondt.

75 Tilrettelegging for innovasjon og digitale løsninger Kommunesektoren står overfor en rekke store og komplekse samfunnsutfordringer: stadig eldre befolkning andelen av befolkningen som er i arbeidsdyktig alder blir relativt sett mindre Kamp om kompetansen Flyttemønster Begrensede økonomiske rammer

76 «Dagens løsninger er ikke alltid gode nok i framtiden enten fordi innbyggerne forventer noe annet, eller fordi økonomien eller samfunnsutviklingen tvinger fram nye løsninger.»

77 Folkevalgt lederskap Å drive en kommune er omtrent som å drive en gård. Du har den til låns for en periode, og så skal du overlevere den til neste generasjon i samme, eller aller helst litt bedre stand, enn da du selv overtok den. Generasjonsperspektivet

KS Folkevalgtprogram Svelvik kommunestyre

KS Folkevalgtprogram Svelvik kommunestyre KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Svelvik kommunestyre Aina Simonsen, KS Gran Hotell Hadeland, 20 21 november, 2015 på prosessveileder Arbeider for å sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser og større

Detaljer

Samhandle med lokalsamfunnet

Samhandle med lokalsamfunnet Samhandle med lokalsamfunnet Folkevalgt lederskap av lokalsamfunnet Stille seg i spissen for den lokale utviklingen Men involvere innbyggerne Være åpen for nye løsninger i politikk, organisering og praksis

Detaljer

Arbeidsøkt 10. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 10. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 10 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015 Fredrik Rivenes, prosessveileder KS Mulighetenes kommune Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Litt om meg 66 år Siviløkonom fra

Detaljer

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap Rollene som folkevalgt Folkevalgt lederskap DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle Du er en del av et folkevalgt

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Ottar Vist prosessveileder

KS Folkevalgtprogram Ottar Vist prosessveileder KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Ottar Vist prosessveileder Folkevalgt i kommunen En selvstendig og nyskapende kommunesektor Folkevalgt lederskap Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Samspillet med

Detaljer

Folkevalgt lederskap

Folkevalgt lederskap Folkevalgt lederskap Rollene Ombudsrolle og lederrolle et dilemma? Representasjons rollen Partiet Innbyggerne Enkeltindivider eller grupper Styringsrollen Fatte vedtak Kontrollere Folkevalgt lederskap

Detaljer

Arbeidsøkt 2. En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Arbeidsøkt 2. En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsøkt 2 En selvstendig og nyskapende kommunesektor DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og kommunesektoren

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Kommunen i systemet. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram Kommunen i systemet. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Kommunen i systemet Fredrik Rivenes, prosessveileder KS Litt om meg 66 år Siviløkonom fra BI -72, Norges kommunal- og sosialhøyskole -78 20 år i 6 kommuner (Onsøy, Oslo,

Detaljer

En selvstendig og nyskapende kommunesektor

En selvstendig og nyskapende kommunesektor En selvstendig og nyskapende kommunesektor Det er dette det handler om DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Finnmark Fylkeskommune, 3.dag Raymond Robertsen Prosessveileder KS Agenda for dagen Gjennomgang av temaer: a) Folkevalgt lederskap b) Samspillet politikk og administrasjon

Detaljer

Samspillet med administrasjonen

Samspillet med administrasjonen Samspillet med administrasjonen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiveransvaret for rådmannen

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Vestfold fylkeskommune Kurt Orre

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Vestfold fylkeskommune Kurt Orre KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Vestfold fylkeskommune Kurt Orre Lokaldemokratiet Grunnloven 1814 videreførte embetsmannstyret Formannskapslovene vedtatt i 1837 Utvikling av fylkesnivået på -60 tallet

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS

Folkevalgtes arbeidsgiverrolle. Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Gardermoen 26. januar 2017 Hanne Børrestuen, KS Tema : Folkevalgtes arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveransvar generelt og for rådmann spesielt Hvordan skal man jobbe på sikt

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Folkevalgt lederskap Dine ulike roller. Prosessveileder Morten Strand

Arbeidsøkt 6. Folkevalgt lederskap Dine ulike roller. Prosessveileder Morten Strand Arbeidsøkt 6 Folkevalgt lederskap Dine ulike roller Prosessveileder Morten Strand DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Oss folkevalgte imellom

Oss folkevalgte imellom Oss folkevalgte imellom Etikk, medborgerskap og samskaping Etikk Kommunesektorens etikkutvalg har sagt: «Etikkutvalget ønsker å utfordre og oppfordre kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter til

Detaljer

Arbeidsøkt 3. En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Arbeidsøkt 3. En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsøkt 3 En selvstendig og nyskapende kommunesektor DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og kommunesektoren

Detaljer

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Blir det: Mer selvstyre? Bedre lokaldemokrati? En enklere og mer tilgjengelig lov? En kritisk

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Gausdal kommunestyre 14. og 15. oktober 2015 Prosessleder regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

KS Folkevalgtprogram Gausdal kommunestyre 14. og 15. oktober 2015 Prosessleder regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Gausdal kommunestyre 14. og 15. oktober 2015 Prosessleder regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Programmet for kommunen KS kommunesektorens organisasjon Visjon

Detaljer

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Demokrati, deltakelse og digitalisering Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Hvorfor lokaldemokratiutvikling? Kommunelovens formålsparagraf: "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Samspillet med administrasjonen. Morten Strand Rådmannen

Samspillet med administrasjonen. Morten Strand Rådmannen Samspillet med administrasjonen Ab Arbeidsøkt kt5 Morten Strand Rådmannen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Folkevalgt lederskap roller og etikk

Folkevalgt lederskap roller og etikk Folkevalgt lederskap roller og etikk Som folkevalgt har du fire roller representasjonsrollen styringsrollen lederrollen arbeidsgiverrollen Representasjonsrollen Partiet Innbyggerne Enkeltindivider eller

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Lokaldemokratiundersøkelsen - Samnanger. Stig Bang-Andersen

Lokaldemokratiundersøkelsen - Samnanger. Stig Bang-Andersen Lokaldemokratiundersøkelsen - Samnanger Stig Bang-Andersen sba@ks.no Hvorfor lokaldemokratiundersøkelse? Få et godt bilde av tilstanden i den enkelte kommune Få frem hvor det kan være behov for endring

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Problemløseren Problemløseren Oss folkevalgte i mellom Oss folkevalgte i mellom DELKAPITLER God demokratisk styring, Politisk organisering Hvordan får jeg en sak

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen og fylkeskommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen og fylkeskommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen og fylkeskommunen DELKAPITLER Politisk organisering Hvordan får jeg en sak opp til politisk behandling? Hvem skal innstille i saker? Hvordan gjennomføre en god

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Lokaldemokrati - om å skape en god kommune sammen - prinsipper for godt lokalt styresett. Rune Kloster Tvedt

Lokaldemokrati - om å skape en god kommune sammen - prinsipper for godt lokalt styresett. Rune Kloster Tvedt Lokaldemokrati - om å skape en god kommune sammen - prinsipper for godt lokalt styresett Rune Kloster Tvedt Rune.kloster.tvedt@ks.no Hvorfor lokaldemokratiutvikling? Kommunelovens formålsparagraf: "Loven

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

4. September 2014. Lederskap i en politisk styrt organisasjon. Presentasjon av KS-Konsulent as

4. September 2014. Lederskap i en politisk styrt organisasjon. Presentasjon av KS-Konsulent as 4. September 2014 Lederskap i en politisk styrt organisasjon Relasjon mellom politikk og administrasjon Kari Anne Hoff seniorrådgiver KS-k as +47 995 80 291 Kort om Kari Anne Personaladministrasjon og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Arbeidsøkt 4. Folkevalgt lederskap. Prosessveileder Morten Strand

Arbeidsøkt 4. Folkevalgt lederskap. Prosessveileder Morten Strand Arbeidsøkt 4 Folkevalgt lederskap Dine ulike roller Prosessveileder Morten Strand DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle

Detaljer

Prinsipper for overordnet politisk struktur

Prinsipper for overordnet politisk struktur Nye Asker kommune Prinsipper for overordnet politisk struktur Fellesnemnda 16.12.2016 Juridisk rådgiver Trine Groven Hvorfor har man utvalg og komiteer? Fordeler Behovet for arbeidsdeling og spesialisering

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Buskerud 2016 Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen

Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål som stilles i Lokaldemokratiundersøkelsen Spørsmål til de folkevalgte politikerne Svaralternativer: 1. Passer svært dårlig 2. Passer ganske dårlig 3. Passer ganske godt 4. Passer svært godt 0.

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE

ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERSTRATEGI GJØVIK KOMMUNE 2016-2020 Arbeidsgiverstrategi 2016-2020. Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 29.09. 2016 Innhold En framtidsrettet arbeidsgiverstrategi...3 Etikk. 4 Ytringsfrihet.. 4 Internkontroll...4

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement Delegeringsreglement To reglementer: 1 Fra kommunestyret til underliggende politiske organer og til administrasjonen v/rådmannen 2 Fra rådmannen til underliggende administrative organer og ledere Reglement

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing. Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing Jorunn T. Leegaard, 28.oktober 2015 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunegrensene kan endrast med gode lokale prosessar» KS Landsting 2012 «Kommunens rolle

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Skodd for framtida? Hanne Børrestuen, Spesialrådgiver i KS Arbeidsgiverkonferansen Kongsberg 20.11.2014

Skodd for framtida? Hanne Børrestuen, Spesialrådgiver i KS Arbeidsgiverkonferansen Kongsberg 20.11.2014 Skodd for framtida? Hanne Børrestuen, Spesialrådgiver i KS Arbeidsgiverkonferansen Kongsberg 20.11.2014 Disposisjon Hva er arbeidsgiverpolitikk og hvorfor er det viktig? Status og utfordringsbildet Strategiske

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR HORTEN KOMMUNE Kortversjon vedtatt av kommunestyret 19.11.2007 1. GENERELLE BESTEMMELSER Ansatte og folkevalgte i kommunen skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske

Detaljer

Åpning ved ordfører og rådmann

Åpning ved ordfører og rådmann Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Folkevalgtprogram for Hamar kommune 24. 25. november 2011 Åsbjørn Vetti Seniorrådgiver og Daglig leder KS-Konsulent as Åpning ved ordfører og rådmann 2 1 Politisk

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid

Retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid Retningslinjer for Rådmannsutvalgets arbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1 RETNINGSLINJER FOR RÅDMANNSUTVALGETS ARBEID 2015-2017 Innledning

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Politisk lederskap. Utfordringer og muligheter KS strategikonferanse 11. og 12.februar

Politisk lederskap. Utfordringer og muligheter KS strategikonferanse 11. og 12.februar Politisk lederskap Utfordringer og muligheter KS strategikonferanse 11. og 12.februar Hvem er jeg? Takk for forespørselen! 58 år, samboer og tre voksne barn Gårdbruker Ordfører i 17 år i Nærøy kommune

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring 2011-2012 Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig Gratulerer og takk Stort ansvar,

Detaljer

10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM

10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM 10 RÅD FOR ET VELFUNGERENDE OG EFFEKTIVT PLANSYSTEM Basert på KS FOU om Effektivisering av kommunal planlegging Et velfungerende og effektivt kommunalt plansystem rettet mot gjennomføring er nødvendig

Detaljer

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner?

Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Nærdemokratiske organer gode redskap i nye kommuner? Flekkefjord 29.02.16 Prosessveileder Dag Petter Sødal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Etablering av nye kommuner hva skjer med lokaldemokratiet?

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk?

Hvilke utfordringer representerer flat. organisasjonsstruktur.. ..for lederskap og. arbeidsgiverpolitikk? Hvilke utfordringer representerer flat organisasjonsstruktur....for lederskap og arbeidsgiverpolitikk? Hvor lønn ikke er noe tema vi betaler det markedet krever Lederskap i kommuner utøves i det skapende

Detaljer