Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Redelighetsutvalget Universitetet i Bergen 2009 Årsmelding

2 1. Utvalget oppretting, arbeidsform og mandat Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen ble opprettet av Det akademiske kollegium i 2000, og er direkte underlagt universitetsstyret. Det består av den til enhver tid sittende prorektor, samt ytterligere ett fast medlem, for tiden professor Bente Gullveig Alver ved Det humanistiske fakultet, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. I den enkelte sak kan utvalget tilkalle inntil to andre medlemmer. Kollegiesekretariatet er på vegne av universitetsdirektøren sekretariat for utvalget, og disse oppgavene ligger til seniorrådgiver Per Gunnar Hillesøy og seniorkonsulent Bente Krossøy. Når det gjelder utvalgets saksbehandling, er det lagt opp til at denne skal være responderende. I praksis vil det innebære at en sak som kommer til behandling, skal være ferdig forberedt, normalt av et fakultet. Sakens fakta og viktigste problemstillinger skal være klarlagt. Dette betyr at enkelte saker egner seg dårlig for behandling i utvalget, fordi det vil kreve ressurser og kompetanse som utvalget ikke rår over å få fram de faktiske forholdene. Det er flere grunner til at utvalget valgte å legge seg på den responderende formen. En viktig grunn er at det er forutsatt at behandling i Redelighetsutvalget først skal skje etter at man har forsøkt å løse saken på et lavere nivå. Gjennom slik tvistebehandling vil også fakta og problemstillinger tre klart fram. En annen grunn er at utvalget primært skal konsentrere seg om prinsipielle spørsmål. I 2009 har utvalget hatt på sin agenda en rekke saker av generell og prinsipiell art, samt behandling av en sak som gjaldt påstått uetisk forskeratferd. 2. Enkeltsaker til behandling i 2009 Mistanke om uredelighet i forskning (09/2082) En forskergruppe ved universitetet ble anklaget for uredelighet i forskning av et firma som mente de hadde blitt uberettig berørt. Saken ble forberedt på det aktuelle fakultet og den innklagede fikk anledning til å komme med sine synspunkter. Saken ble deretter oversendt RU til behandling. RU hentet inn en uttalelse fra ekstern sakkyndig (jf. mandat). Saken ble behandlet i RU-sak 9/2009. UiB sendte svarbrev til innklager RUs konklusjon var følgende: Utvalget kan ikke se at det er påvist uredelighet fra noen forsker ved Universitetet i Bergen i denne saken. På noen punkter er det påvist forhold som kan gi grunn til kritikk, og som etter utvalgets mening er i strid med god forskningsskikk. Som påpekt ovenfor, er det imidlertid ikke grunnlag i det foreliggende materialet for å trekke bestemte slutninger om hvilke følger dette har gitt i form av inntektstap eller andre skader. Dette vil være en vurdering av et helt annet slag enn den Redelighetsutvalget har gjennomført, og vil i tilfelle kreve bevis som er betydelig sterkere enn det som er påvist i saken her. Redelighetsutvalget vil igjen understreke at forskere har en uavhengig rett til å gjøre undersøkelser og å presentere sine funn og tolkinger i fagpublikasjoner og på annen måte, uavhengig av hvilke økonomiske interesser som måtte være involvert eller pågående faglig strid på forskningsfeltet. Samlet sett ser utvalget ikke grunnlag for noen sterk kritikk av enkeltforskere eller forskergrupper.

3 3. Annen aktivitet i Redelighetsutvalget 3.1 Etikksider på nett Hovedintensjonen med nettsidene er å gi bedre oversikt over informasjon, og støtte til fagmiljøenes arbeid med etiske problemstillinger i forskningen og til enkeltforskere. Ved å ha egne etikksider er UiB i forkant på flere områder. God og lett tilgjengelig informasjon om etikk på nettsidene har en forebyggende effekt og bidrar dermed til redelighet i forskning og annet arbeid. I tillegg vil UiB imøtekomme krav fra ulike myndigheter, samt at vi viser utad hvordan forskningsetiske problemstillinger løses ved vår institusjon. Redelighetsutvalget presenterte de nye nettsidene for to fakulteter i De resterende fakulteter hadde fått sidene presentert i Nettsidene ble markedsført via et postkort som ble laget spesielt for dette formål og distribuert til alle i organisasjonen. Lenken ble også spredt i organisasjonen via e-post. Nettadressen er: 3.2 Seminar i forskningsetikk for veiledere Redelighetsutvalget arrangerte i 2009 et seminar i forskningsetikk. Seminaret var en oppfølging av kurset fra 2008 og hadde samme formål: å støtte opp under arbeidet med å fremme god forskningsskikk gjennom foredrag om ulike sider av etiske problemstillinger, presentasjon av eksempler, diskusjon av etiske dilemma i ulike fagfelt og på tvers av fagmiljø. De nasjonale forskningsetiske komiteer var med i idé-fasen til seminaret Hovedmålgruppen for seminaret var veiledere for masterstudenter og ph.d.-kandidater ved universiteter og høgskoler. Det var også åpent for andre som jobber med etiske problemstillinger knyttet til forskning. Det overordnede tema på årets seminar var "Den gode viljen og virkeligheten. Programmet var delt opp i følgende tre bolker 1. Forskningsformidling og usikkerhet 2. Veileder og veileders ansvar 3. Doktorgradsarbeider og juks. Rapport med vedlegg ligger i ephorte på 08/1413.

4 Seminaret i forskningsetikk fikk veldig gode tilbakemeldinger via evalueringsskjemaer. Redelighetsutvalget vil derfor arrangere et nytt seminar i forskningsetikk i Betydningen av økt kunnskap og bevisstheten rundt etiske problemstillinger som kan dukke opp både i egen forskning og i veiledning av studenter/ph.d.-kandidater gjør at RU ønsker å gjøre seminaret til en årlig tradisjon. Neste seminar i forskningsetikk vil arrangeres 8. og 9. september 2010 på Solstrand. 3.3 Etikk til frokost Redelighetsutvalget tok i 2008 initiativ til å starte en rekke med frokostseminarer om etikk. Følgende frokostseminar ble arrangert i 2009: Politi eller forebygging? Om rollen til komiteene NEM, NESH og NENT Tid: I Norge har vi tre nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM, NESH og NENT). Forskningsetiske komiteer er frittstående uavhengige organer for forskningsetiske spørsmål innen alle fagområder. I framtida kan komitéene få en annen formell status enn i dag, og bli mer som et tradisjonelt forvaltningsorgan. Spørsmål som ble stilt var om komitéene bare vil sitte og vente på at saker kommer inn, eller om de kan og vil ta ledelsen, slik nasjonale organer skal? Professor Jon Lekven, Institutt for kirurgiske fag, innledet med Aktivt lederskap eller passiv forvaltning? før Roger Strand fra SVT overtok og snakket om "Reaktiv og proaktiv etikk". Det ble en god diskusjon etter at de 2 innlederne hadde presentert sine innlegg. Lagring av forskningsdata Tid: Gjennom OECDs retningslinjer for tilgjengelighet av forskningsdata kan Norge - gjennom å ivareta norske forskeres behov for publisering - samtidig ivareta det internasjonale forskersamfunnets behov for kvalitetssikrede data som er etterprøvbare. Etterprøvbarhet og redelighet i forskning er viktig for forskningen, men lagring av data og gjenbruk til andre formål, kan gi etiske dilemmaer knyttet til både personvern og forskerens rett til datamateriale samlet på egne prosjekter. Men OECD-retningslinjene er lite konkrete og sier lite om hvordan forskningsinstitusjonene skal praktisere lagring av data for å sikre både kvalitet på forskningsdata og at rettigheter som forsker blir ivaretatt. Det var innlegg ved professor Olav Torvund fra Universitetet i Oslo, avdelingsdirektør Vigdis Kvalheim fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og viserektor Berit Rokne fra Universitetet i Bergen, før det blir debatt.

5 "Skikket for yrket?" Om skikkethetsvurdering i utdanninger ved UiB. Tid: Siden 2002 har det eksistert regler om skikkethetsvurdering for lærerutdanninger og helsefagutdanninger. Disse pålegger utdanningsinstitusjonene ansvaret for at en ferdig kandidat er skikket for å gå ut i yrket. Hvordan løser vi dette, hvilke etiske utfordringer byr det på, og er dagens regelverk et velegnet redskap? Det ble innledninger fra Det medisinskodontologiske der reglene i dag gjelder for mange av utdanningene, og fra Det juridiske fakultet, som forvalter en utdanning der skikkethetsreglene ikke gjelder. Professor Kristin Klock snakket om Skikkethetsvurdering i helseutdanninger; Det etiske og det praktiske og og dekan Asbjørn Strandbakken snakket om Skikkethetsvurdering på jusstudiet. Er det ønskelig og er det mulig? før det ble debatt. På alle tre frokostseminarer var det ca 40 registrerte deltagere. Programmer ligger i ephorte på 08/1413. Redelighetsutvalget vil fortsette med å arrangere frokostseminarer i 2010 hvor ulike etiske dilemmaer i forskning vil bli presentert og diskutert. 3.4 Møte med det Nasjonale Granskningsutvalget 23/9 Det nasjonale granskningsutvalget la et av sine årlige møter til Bergen, og ønsket å møte Redelighetsutvalget ved UiB. Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning startet sin virksomhet i slutten av 2007 og er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere om behandling av saker om uredelighet i forskning og er et supplement til lokalt behandlingsapparat. Utvalget er opprettet i henhold til lov om behandling av etikk og redelighet i forskning. Utvalget behandler konkrete henvendelser fra institusjoner eller privatpersoner om påstått vitenskapelig uredelighet. Utvalget kan også selv ta opp saker, men som utgangspunkt ligger ansvaret hos de enkelte institusjoner. En institusjon er ikke pliktig til å oversende alvorlige saker til Granskningsutvalget. Det forutsettes imidlertid at institusjonen informerer utvalget dersom man velger å behandle saken selv. Hovedansvaret for redelighet i forskning (forebygging og behandling) ligger hos institusjoner etc. Det nasjonale granskingsutvalget berømmet UiB for å ha kommet langt med å fokusere på etikk og redelighet i utdanning/forskning med utvalg, seminarer/kurs og nettressurs. 3.5 Revidert mandat og saksbehandlingsrutiner Det ble i sak 22/2009 lagt frem forslag om å revidere mandatet. Bakgrunnen for dette er at utvalget nå jobber mer aktivt med å informere om forskningsetikk gjennom nettsider og seminarer. Utvalget sluttet seg til å legge til følgende setning: 4. Utvalget skal også være en ressurs for enhetene i spørsmål knyttet til forskningsetikk. Utvalget skal jobbe proaktivt for å bidra til å forhindre uredelighet i forskning bl.a gjennom informasjon om relevante tema via seminarer og nettsider.

6 Forslaget legges frem for styret i forbindelse med styresak om Redelighetsutvalgets årsrapport for Sekretariatet la også frem forslag til rutiner for RU knyttet til innkallinger og referat som utvalget sluttet seg til. 03/03/10/BEKR

Hvem er vi, og hva gjør vi?

Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi, og hva gjør vi? Hvem er vi? De nasjonale forskningsetiske komiteene er tilknyttet Kunnskapsdepartementet og består av komiteer, utvalg og nemnd: NEM Den nasjonale forskningsetiske komité for

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

NARMA vårkonferanse 2014 01.04.2014. Kollegiesekretariatet. Etikkarbeid ved UiB. Per Gunnar Hillesøy

NARMA vårkonferanse 2014 01.04.2014. Kollegiesekretariatet. Etikkarbeid ved UiB. Per Gunnar Hillesøy U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Etikkarbeid ved UiB Per Gunnar Hillesøy Først meg selv Jeg er jurist fra UiB (1990) Ansatt ved UiB fra 1995 Jobber ved = U.dir.s kontor Sekretær for UiBs klagenemnd

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren

Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Veiledning: Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren Innstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet. Levert 23. april

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer