! Sørnorsk(filmsenter(AS,(Kristiansand(Kommune(og(Cultiva(inviterer(til(en(

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! Sørnorsk(filmsenter(AS,(Kristiansand(Kommune(og(Cultiva(inviterer(til(en("

Transkript

1 SørnorskfilmsenterASKristiansandKommuneogCultivainviterertilen nasjonalkonferanseomdefilmfagligetiltakeneviharforbarnogungei Norge. Torsdag %11.00 Innsjekkingkaffemingling 11.00%11.15 Åpningavkonferansenv/KirstenBonnénRaskdagliglederSørnorskFilmsenter 11.15%11.45 Påveimotstjernene? EtkorttilbakeblikkpåHandlingsplanensbegynnelse.Hvalåtilgrunnfor handlingsplanenhvilkeutfordringerharvihattforåfåterrengettilåstemmemed kartetoghvilkeutfordringerstårvioverfornå. Foredragsholder:TonjeHardersenfilmrådgiveriFilm&Kinomedansvarforfilmsatsningenforbarn ogunge %12.30 Usingfilmasatoolforlearning. NewHorizonfestivallagerogsåkursforbarnogunge.Hertardeibrukfilmsomen virkemiddelilæring.engruppeungemuslimskekvinnerskullelærenoeomhvadetvil siåværemann.defilmetogintervjuetenrekkemennklippetogredigertefilmen.ikke forålæresegfilmmediet detinteressertedesegikkespesieltformenfilmmedietble bruktsometvirkemiddelilæringen.foredrageterpåengelsk. Foredragsholder:MaciekJakubczykNoweHoryzontyEdukacjiFilmowejPolen 12.30%13.15 Lunsj 13.15% yearsatalent Talenterevnentilatarbeidehardtfornoe

2 PåOdenseFilmværkstedskapervirammenefortalentutvikling bådelokaltnasjonalt oginternasjonalt.vilevererverktøyetmendeterheltopptildeungeselvhvorlangt talentetrekker.foredrageterpådansk. Foredragsholder:MetteBihlOdenseFilmværksted/TalentCampOdense NårermankvalifiserttilåsøkestøttefraNFI? Omfilmstøttetalentsatsningogprofesjonellefilmarbeidere%nårermanegentlig kvalifiserttilstøttefranorskfilminstitutt? Foredragsholder:RuneTellefsenNorskFilminstitutt Tvibitforedrag FilmveksthusetTvibiteretressursogkompetansesenterforungdomsfilmiNord%Norge imålgruppen15%25år.filmveksthusetarbeideraktivtmedtalentutviklinglokaltog regionaltiformavworkshopsind.veiledninguteilokalmiljøetoghareteget talentfilmfond.påhusetkanungdomsøkesegtilflereprosjektersomgårovertid.fvh jobberinternasjonaltmedprosjektersombla.byfabaretsyouthfilmacademy)i BarentsregionenSCREEN connectingyouththroughfilmisør%afrikahaitiogkenya Fredskorpset)ogJointMediaInitiativehandikappforbundetSigno)iUgandaog samarbeidermedfestivalersomtifftromsøinternasjonalefilmfestival)ognuff Nordiskungdomsfilmfestival)iTromsø.Espenvilfortelleomfilmveksthuset virksomheterogviseklippfraulikeprosjektersomfilmveksthusetstårbak. Foredragsholder:EspenNomedalTVIBIT Kaffesnakkmedsnacksogforfriskninger Etåpentforumdervidiskutererogreflektereroverhvorvieroghvorviskal.Hvordan ønskerviatdenfremtidigehandlingsplanenskalseut?oghvordankanviblibedretilå samarbeide?foregårimindregrupper HvorgårveienvideresettfraStortinget. Vifårenkortintroduksjonvedrørendehvilkenretningvikanforventeossat handlingsplanenkommertilågåellerikkegå.hvilketankerkulturkomiteen regjeringenoghøyrehar.ogvifårmulighettilåstillespørsmål/kommemedinnspill. Foredragsholder:SveinHarberglederforkulturkomiteénvedStortinget Foredragv.EivindLentz BildekunstnerEivindLentztarossmedinnivårdigitalehverdagogproblematikkrundt digitalnettidentitet.lentzharutforsketbildespråketsomhanmenerervårt5.språki tilleggtilbokmålnynorsksamiskogtegnspråk).lentzharlagetkunstavfolks mobilbilderforblantannetåoppnådiskusjonrundtetikkogvårvisuelleidentitet. Foredragsholder:EivindLentzBilledkunstner 18.30? Middag

3 Fredagden KaffepåAladdin Nasjonalkoordineringavtalentsatsing ItilleggtilådeleåutmidlertilregionalefilmtiltakforbarnogungeharNorsk filminstituttenviktigrolleåspilleikoordineringenavenhelhetlignasjonal talentsatsing.hvilketankerharnfigjortsegomvidereføringenavtalentsatsingenpå barnogunge?hvordankanvibidratilåviseungetalenterkartetoverdetnorsk filmlandskapetogsamtidigsettedempådet? Foredragsholder:StigAndresenNorskFilminstitutt 09.45%11.00 Storydesignintheshortfictionfilm Denneikke%formalistiskmodellkanbrukestilåforståhvordanhistorierfortellesi kortfilmernårdeerpåsittbesteligesomdeteretsettretningslinjerformanusutvikling tilkortfilmer.imotsetningtilsekvensiellemodellersomfokusererpåenrekketrinnen fortellingantasåpasseregjennommensdenutfoldersegviserdennetilnærming basertatkortfilmenhistoriefortellingbestkanbeskrivesiformavmotstridende egenskapersombalanserhverandreietdynamisksamspill.syvtypersamspilleller balanservilblivistmedbasisihversinkortfilm.foredrageterpåengelsk. Foredragsholder:RichardRaskinprofessorvedÆstetikogkommunikationAarhus Universitet Ansvarforbransjeogfremtid Regionalefilmsentreharblantannetansvarforåutvikletalenterogbransje.Samtidig skaldegjennomuliketiltakjobbeforåhevefilmkompetansenblantbarnogunge. Menhvordanseregentligveienfraungtilprofesjonellutogihvilkealdersgrupperer behovetstørst?hvemerdetsomvirkeligtrengerderegionalefilmsentreneog ressursentreneoghvatrengerdeforåutvikleseg?mediefabrikkenharjobbetmed talentutviklingioslofjord%regionenisnart30åroghargjennomdetopparbeidetbred erfaringpåfeltetidesenereårogsåitettsamarbeidmedvikenfilmsenter. Foredragsholder:AndersFristadRudolphMediefabrikkeniAkershus Talenterisøkelyset Amandusfestivalentilbyrtalentfulleungefilmskaperemulighetentilåvisefrem arbeidenesineogamandustalentfungerersomenintensivworkshopsomoppfordrer deutvalgteungedeltakernetilåfortsetteåutvikleseg.hvordanserfremtidenutfor Norgesstørstefilmfestivalogkonkurranseforunge? Foredragsholder:MariaKlugeØstnorskFilmsenter 12.30%13.15 Lunsj

4 13.15%14.00 Ungttalentmedstoreambisjoner I2011debuterteJohanKaossomNorgeshistoriensyngstespillefilmprodusentmedfilm påkinomedlavbudsjettsfilmenbambieeffekten.i2013debutertehansomregissør medspillefilmenpornopungtiltrossforatdenikkemottokstøttefranfi.johanvet godthvadetvilsiåhastørreambisjonerennbransjenforventerogerklarfor?)aven påhansalder. Foredragsholder:JohanKaosFeilFilm NordlandkunstVogfilmfagskole Studieledervedfilm%linjenSamirZedanfortelleromoppfølgningenelevenevedskolen fårgjennometto%åringløpoghvordanhanjobberforåutvikletalenter.nordland kunst%ogfilmfagskoleernorgesenesteoffentligefagskolesomtilbyrto%årige utdanningerinnenforbådekunstogfilmogerogsåunikimåtendisselinjenefungerer sammen. Foredragsholder:SamirZedanNordlandkunstXogfilmfagskole Kaffesnakkmedsnacksogforfriskninger Etåpentforumdervidiskutererogreflektereroverhvorvieroghvorviskal.Hvordan ønskerviatdenfremtidigehandlingsplanenskalseut?oghvordankanviblibedretilå samarbeide?foregårimindregrupper Oppsummering KirstenBonnénRaskavslutterkonferansen.

5 Omforedragsholderne: TonjeHardersenFilm&Kino TonjeHardersenerfilmviteroghartidligerejobbetiNorsk filmklubbforbundogarthaus.hunharogsåværtprogramsjefi DennorskefilmfestivalenHaugesundoglederavden europeiskebarnefilmorganisasjonenecfa.nåerhun filmrådgiverifilm&kinomedansvarforfilmsatsingenpå barnogunge. RichardRaskinAarhusuniversitet RichardRaskinunderviserimanusskrivingogvideoproduksjon vedaarhusuniversitetidanmark.hanharblantannettjentsom jurypresidentvedinternasjonalefilmfestivalerifrankrikebelgia IndiaHollandNorgeogDanmarkogunderviserjevnligved filmskolerogfilmfestivaleriflereland.hanharogsåskrevetflere bøkeromfilmfortellingitilleggtilåhaetablertbachelorinnenfor MultiplatformStorytellingandProductioniDanmark. StigAndresenNFI StigAndresenerformidlingsansvarligforbarnogungeiNorsk filminstitutt.hanharansvarforkoordineringavnasjonaletiltak ogfilmsatsingenpåbarnogunge.hanerutdannetfilmviterog hartidligerejobbetsommedielærerivideregåendeskole.

6 AndersFristadRudolphMediefabrikken AndersFristadRudolphharværtdagliglederpå Mediefabrikkensiden2012.Tidligereharhanblantannet jobbetsomredaksjonslederdvotedetnordisknettstedfor ungefilmskapereprosjektlederforstudiet kulturprosjektledelsevedhøgskolenilillehammerfestivalsjef foramandusfestivalenogfestivalkoordinatorfor KortfilmfestivaleniGrimstad.Andersharhovedfagi litteraturvitenskapfrantnuitrondheim. MetteBihlOdenseFilmværksted/TalentCampOdense MetteBihlerutdannetcand.magidanskogmedievitenskapi 1998.Hunharundervistijournalistikkfotoogvideoietparår etterendtutdannelse.siden2004harhunarbeidetiforskjellige film%ogtvproduksjonsselskap.spesieltmedfokuspå produksjonavdokumentarfilmundervisningsfilmog interaktivefiksjonsspill ogværtmediheleprossessenfra researchtildistribusjon.hunharværtpåodensefilmværksted siden2009hvorhunertalentutviklerogtalenspotter koordinatorogprosjektledersamtalepartnerogeventarrangør. TalentCampOdensetrekkerhvertårfleretitallstalentfulle ungefilmskaperefraheleeuropatilodenseforenukemed intensiveworkshopunderodenseinternasjonalefilmfestival. RuneTellefsenNFI RuneTellefsenerrådgiveriNFI:LABmedansvarfor kompetanseutviklendetiltakfornorskeprofesjonelle filmarbeidere.itilleggerhanogsåkoordinatorforbarnefilmi Utviklings%ogproduksjonsavdelingenUPA)vedNorsk filminstitutt.upaforvalteroffentligetilskuddtilutviklingog produksjonavaudiovisuelleprosjektogerogsåansvarlegfor kursseminarogverkstederrettetinnmotdenprofesjonelle norskefilmbransjen.

7 SveinHarbergStortinget SveinHarbergH)ertidligereordføreriGrimstadkommuneog harsiden2013sittetsomlederavstortingensfamilie%og kulturkomite. MaciekJakubczykNoweHoryzontyEdukacjiFilmowej MaciekJakubczykerlederforutdanningog distribusjonsavdelingeninewhorizonsassociation.hans hovedprosjekternewhorizonoffilmeducationsomeret nasjonaltart%housekinonettverkbasertpåfelles utddanningsprogramforskoler.programmeterberegnetpå alleinneforaldersgruppen7til19år.itilleggtildette koordinererhanoglederfilmworkshopsforbarnogvoksne eks.europacinemasyoungaudienceseminar.) MariaKlugeØstnorskfilmsenter MariaKlugeharjobbetforØstnorskFilmsentersiden2012. Huneransvarligforbransjetiltakogtalentutviklingeni HedmarkogOppland. HunerblantannetprosjektlederforAmandusTalenten nasjonalworkshopforungefilmtalentersomgårav stabelenunderamandusfestivalen. MariaKlugeharfilm%ogmedievitenskapeligbakgrunnfra UniversiteteneiOsloogGreifswald/Tyskland.

8 JohanKaosFeilFilm JohanKaosstartetibegynnelsenav20%årene produksjonsselskapetfeilfilmasogharjobbetmålrettet sidenmotblantannetåfåfilmatisertenspillefilmbasertpå romanenpornopung2003).i2011debutertehansom Norgeshistoriensyngstespillefilmprodusentmedfilmpåkino medlavbudsjettsfilmenbambieffektenogsommeren2013var spillefilmenpornopungenrealitet.hanharsinbakgrunnfra film%linjenpådanvikfolkehøgskoleogseneredrama%og teaterkommunikasjonfrahioogbachelorimedievitenskapfra UIO. SamirZedanNordlandkunstVogfilmfagskole SamirZedanharsiden2005fungertsomstudielederfor filmvednordlandkunst%ogfilmfagskoleogharvært kunstneriskveilederformerenn150fiksjonskortfilmer. HanerutdannetregissørvedLodziPolenogharbred erfaringsomregissørforfatterogprodusentinnenforfilm ogteaterverden. EivindLentzBilledkunstner EivindLentzharenbredogvariertutdanningsbakgrunnfrabla. OsloFotokunstskoleKentInstituteogArtandDesignog StatensKunstakademiiOslo.Hanerfortidenaktuellmed see)meg) sombleutvikletsometbilledkunstprosjektiregi avdenkulturelleskolesekkeni2005.prosjektetutforsker billedsjangerenmobiltelefonfotograferingsomsamtidsestetikk ogserpåhvordanpopulærteknologienflytteretablerte kulturellegrenserogsamtidigskaperetnyttbilledspråk.

9 EspenNomedalTVIBIT EspenNomedalerfilmkonsulentvedFilmveksthusetTvibit hvorhanjobbermedåutvikleoggjennomførefilmkursfor ungdom bådeifiksjon/dokumentar/musikkvideo.på FilmveksthusetTvibitharhanogsåansvarforDenKulturelle Skolesekkenressurssenterholdefilmgruppeveilede nybegynnerefrascratchitileggtilåhjelpeungefilmskapere fraidéutviklingtilferdigstillingavkortfilmprosjekter. EspenharbakgrunnfraNordlandkunst%ogfilmfagskoleog dramav/universitetetistavanger. Hanharfreelancetsominnspillingslederienrekke kortfilmproduksjonersiden2010ogstartetijobbpå FilmveksthusetTvibitimai2013.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER

TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER TRENINGSSAMLING 12-16.MAI 2010 LEVANGER I forbindelse med NM-Sprint for junior og senior torsdag 13.mai og påfølgende løp i Craftcupen 15-16.mai, med alle klasser, legger vi opp til ei samling med treninger

Detaljer

GEF 4310/Skyfysikk Våren 2008 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Institutt for Geofag (UiO)

GEF 4310/Skyfysikk Våren 2008 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Institutt for Geofag (UiO) GEF 4310/Skyfysikk Våren 2008 Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) Institutt for Geofag (UiO) PROGRAM Feltsamling på Andøya Rakettskytefelt, 7. 9. april 2008 Arrangør: Institutt for Geofag

Detaljer

Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige

Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som er den 25. i rekken, avholdes den 24. til 26. mai ombord på M/S Crown of

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

NORDISK KVINNE- KONFERANSE

NORDISK KVINNE- KONFERANSE HEIDI BAKER RACHEL HICKSON ANETTE STOKKE WENCHE EGELAND TORBJØRG OLINE NYLI ELIN LINDE FAGERBAKKE NORDISK KVINNE- KONFERANSE 22. 25. OKTOBER 2015 SØRLANDSHALLEN, KRISTIANSAND www.kvinnerinettverk.no NORDISK

Detaljer

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim FNO Skadedrift - RVR og Trøndelag brann- og redningstjeneste ønsker velkommen til: RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim Samarbeid, utfordringer og lønnsomhet Kunst og bevaringsverdige

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

PROGRAM FOR TUREN TIL FRANKRIKE

PROGRAM FOR TUREN TIL FRANKRIKE PROGRAM FOR TUREN TIL FRANKRIKE SØNDAG 19. sepember Avreise Flesland: (Dere må være på flyplassen 1 1/5 time på forhånd for innsjekk). Oppmøte: Kl.6.15 Avgang: kl.7.50, Thora og Margrethe reiser sammen

Detaljer

NASJONAL MANNSKONFERANSE

NASJONAL MANNSKONFERANSE NASJONAL MANNSKONFERANSE Dager med full dekning... J 22. 24. januar 2016 Vennesla Paul Yadao, Alv Magnus, Kristoffer Stokke, Kjetil Klungland, Geir Fagerbakke www.nettverkformenn.no - Det har stor betydning

Detaljer

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i. lokalbasert psykisk helsearbeid

Åpne samtaler i nettverksmøter. et fordypningsseminar i. lokalbasert psykisk helsearbeid Åpne samtaler i nettverksmøter et fordypningsseminar i lokalbasert psykisk helsearbeid Kurssenteret Metochi, Lesbos i Hellas 14. 21. august 2008 Kurset arrangeres av Høgskolen i Buskerud, Institutt for

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 PROGRAM // TIRSDAG 5. MAI 2015 12:00-13:00 Lunsj og registrering, Scandic Ishavshotel, Tromsø 13:00-13:15 Velkommen til Tromsø og SNOW15, v/arne

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Friluftsliv for barn og unge Friluftsliv og kulturminner

Friluftsliv for barn og unge Friluftsliv og kulturminner Mo i Rana 4. og 5. juni på Scandic Meyergården Hotel Friluftsliv for barn og unge Friluftsliv og kulturminner Med tilbud om Forspill og Etterspill Velkommen til Landskonferansen i friluftsliv i Friluftslivets

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

PCN SommerTour 2014. 21-29 juni

PCN SommerTour 2014. 21-29 juni PCN SommerTour 2014 21-29 juni PCN SommerTour 2014 Baltikum og Polen 21 Juni (Lørdag) Oslo Stockholm (525 km) Oslo 28.11.06 Ettermiddagsfergen til Tallin kl. 1745 Felles kjøring fra PCO kl. 0930 for de

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger

NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger NKVTS fyller ti år og inviterer til to seminarer om mestring av katastrofer og traumatiserte flyktninger Få med deg høydepunktene av vår nyeste forskning på katastrofe- og flyktningefeltet. 18. og 19.

Detaljer

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å gjøre det du har lyst på. I dag skal dere få lære litt

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

PROGRAM TORSDAG 20. NOVEMBER

PROGRAM TORSDAG 20. NOVEMBER Brukerforum 2014 vil bestå av et enda mer matnyttig og kurspreget program enn i fjor. Første dagen starter vi ut med produktnyheter, deretter erfaringer med eye-share-produktene fra våre kunder. I år har

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor

Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor 2013/2014 Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor Datoer for fagdager skoleåret 2013/2014: Fagdag

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer