OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)"

Transkript

1 OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

2 Innhold Hva er Ovid?... 3 Hva er Medline?... 3 Hva er EMBASE?... 3 Starte Medline... 4 NB! Timeout... 5 Hvordan søke i Medline?... 5 Legge til flere søkebegrep... 9 Kombinere søk... 9 Søking på forfatter Søking på tidsskrift Søking på tekstord (dvs. ord i titler, abstracts etc. ) Limit-funksjonen Se på referansene i søkeresultatet Les artikler i fulltekst Hvordan få tak i artikkelen? Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Lagre søk Avslutte søkingen NB!!!! Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

3 Hva er Ovid? Ovid er et firma som lager søkesystemer for databaser. Det finnes mange ulike firmaer, institusjoner og organisasjoner som lager databaser. Ovid kjøper data fra disse og selger dem videre med sitt søkesystem, eller grensesnitt som det også kalles. Vi abonnerer på følgende baser fra Ovid: - Medline - EMBASE - British Nursing Index - PsycINFO - AMED Hva er Medline? Medline er en bibliografisk database og regnes som en av de viktigste bibliografiske hjelpemiddel innen medisin. Den registrerer og indekserer artikler fra ca biomedisinske tidsskrifter fra en rekke land. Det registreres bare tidsskriftsartikler i Medline. Databasen strekker seg fra 1950 og framover og oppdateres månedlig. Du kan selv velge hvilken tidsperiode du ønsker å søke i. Vi har tilgang til Medline via databaseverten Ovid. Ovids versjon av Medline er kun tilgjengelig når du sitter på en maskin med internettilknytning via høgskolens nettverk. Ta kontakt med biblioteket dersom du har behov for tilgang hjemme. Medline finnes imidlertid tilgjengelig gratis på weben i form av databasen PubMed. Hva er EMBASE? EMBASE kalles gjerne Medlines europeiske fetter, for ca 1/3 av innholdet overlapper med Medline. EMBASE registrerer artikler fra over 4000 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Den har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1980 til i dag. Hva er British Nursing Index? British Nursing Index er en spesialbase for sykepleie og jordmorfag. Den registrerer artikler fra mer enn 200 engelskspråklige sykepleietidsskrifter. Hva er PsycINFO? PsycINFO er en spesialbase for psykologi, psykiatri og beslektede disipliner. I tillegg til artikler fra 1900 tidsskrifter på 35 språk registrerer PsycINFO bøker, bokkapitler og avhandlinger. I PsycINFO kan du finne referanser til tidsskriftartikler fra 1806 til i dag, og referanser til bøker fra 1987 til i dag. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

4 Hva er AMED? Allied & Complimentary Medicine (AMED) har registrerer tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Den dekker drøyt 500 tidsskrifter hvorav mange som ikke finnes i andre baser. Starte Medline Du finner en lenk til de to databasene på bibliotekets webside under databaseoversikten (se ill. på framsiden). Internett-adressen (URL'en) til Ovid er: Du vil få opp følgende oppstartbilde: Skjermbildet gir en oversikt over hvilke databaser som er tilgjengelige. Ikonet til venstre for databasenavnene gir informasjon om hver enkelt database. Klikk på ønsket database for å starte søkingen. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

5 NB! Timeout Du blir automatisk logget ut av basen etter to timers inaktivitet. Du må passe på å klikke i programmet med jevne mellomrom (back- og forwardknappene gjelder ikke), for å ikke bli kastet ut. For ikke å miste søket, kan det være lurt å lagre det med jevne mellomrom. Se eget avsnitt om dette. Hvordan søke i Medline? Når du har valgt en database, f.eks Medline, får du opp hovedskjermbildet (Main Search Page). Fra andre skjermbilder kan du velge knappen merket Main Search Page for å komme tilbake til dette hovedskjermbildet: Øverst i skjermbildet vil du se hvilken database og tidsperiode du har valgt å søke i. Dersom du ønsker å endre database/tidsperiode kan du klikke på Change databaseknappen. Du vil da få opp listen over de tilgjengelige basene og tidsperiodene igjen. Alle referansene (artiklene) i Medline blir tildelt emneord fra en emneordsliste som kalles MeSH (Medical Subject Headings). Emneordene brukes for å beskrive hva hver enkelt artikkel handler om. Søketips! Ved søk i BIBSYS vil det på mange av referansene være lagt inn MeSH-termer. Når du har søkt fram en post i Bibsys klikk på Fullstendig liste over emneord og klassifikasjonsnummer for å se emneordene. På denne måten får du nyttige tips til hvilke emneord du kan bruke. Databasen SweMed+ benytter også MeSH-termer. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

6 Eksempel på søk i Medline: Viktig: dersom du vil søke på et emneord, klikker du først på fanen Advanced Ovid Search (Dersom du har en forfatter eller et tidsskrift du vil søke opp kan du bruke Find citation ) Start søket ved å skrive inn et ord eller en frase i søkefeltet (husk at du her må søke på engelsk). Kontroller at det er krysset av i ruten for Map Term to Subject Heading og klikk på Search-knappen til høyre. Systemet vil nå forsøke å "mappe" dvs. lete i sine lister/indexer etter emneord som er identiske med, tilsvarer eller ligner på det du skrev inn. I neste skjermbilde presenterer programmet de emneordene det tror er aktuelle. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

7 For å få en forklaring på begrepene, kan du klikke på til høyre for begrepet (Scope). Klikk på det mest aktuelle emneordet (NB! Klikk på selve ordet) for å se på dets trestruktur, dvs. plassering i emnehierarkiet. Da får du samtidig oppgitt hvor mange treff søket på et bestemt emneord vil resultere i. For søk på emneordet Anxiety vil resultatet bli som følger: Emneordene er hierarkisk ordnet i "trestrukturer" med over- og underordnede emneord. Emneordene er organisert etter prinsippet fra det generelle (broader) til det mer spesielle (narrower). Det medfører at et overordnet emneord kan ha flere mer spesielle (narrower) emneord under seg (vises som innrykk), som til sammen dekker hele begrepet her Anxiety. Hele "emnetreet" vises, slik at du ofte må gå et stykke nedover på siden for å finne det aktuelle emneordet som vil være markert med en litt sterkere blåfarge. Explode Dersom du krysser av i boksen for Explode, betyr det at søket vil inkludere de eventuelle underordnede (mer spesifikke) emneordene. Eksempel: Et søk på Anxiety vil inkludere de mer spesifikke emneordene Anticipatory Anxiety, Dental Anxiety og Separation Anxiety dersom du krysser av for Explode. Krysser du ikke av for explode får du bare treff på artikler om anxiety generelt. Focus Dersom du ønsker å begrense søket ditt til artikler som har ditt emne som hovedtema krysser du av i boksen for Focus. Denne begrensningen kan utelukke interessante artikler, men er bra for å begrense store informasjonsmengder. Explode og Focus utelukker ikke hverandre. Dersom du ønsker mer enn en term kan du velge om de skal kombineres med operatorene AND eller OR øverst i skjermbildet. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

8 Klikk på for å fortsette. I det neste skjermbildet presenteres du for det valgte emneordets subheadings, dvs. utvalgte aspekter ved emnet. Klikk på foran den enkelte subheading for å få vite hva som ligger i begrepet. Om ønskelig kan du krysse av for et eller flere aspekter. Bruk av utvalgte subheadings er imidlertid en "hard" måte å redusere antallet referanser på, det vil si at man kan risikere å gå glipp av gode treff. Denne avgrensningsmuligheten bør derfor brukes med omhu. Er du redd for å miste noe, er det imidlertid sikrest å krysse av for Include all subheadings. Klikk på Continue-knappen når du har gjort dine valg. Søket og resultatet (antall treff) vises i hovedskjermbildet. I dette tilfellet ser vi at søket på Anxiety gav 7251 treff. Antall treff begrenses hvis man legger til flere søkebegreper. I tillegg finnes det flere begrensningsmuligheter (se eget avsnitt om Limit-funksjonen). Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

9 Legge til flere søkebegrep For å legge til flere søkebegreper, fortsetter man med å skrive inn et nytt søkebegrep I søkefeltet og trykke på Search. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor helt til du kommer tilbake til hovedskjermbildet og har fått søk nr. 2 frem i søkehistorien. Fortsett slik til du har søkt frem alle de begrepene du vil skal være med i søket ditt. Kombinere søk Etter at det er utført to eller flere søk, kan søkesettene kombineres med de logiske operatorene (Boolean operators) and, or, not. Merk de søkene du vil kombinere og klikk på and- eller or-knappen. Du kan evt. også skrive kombinasjonen i søkefeltet, eks: 1 and 2. I eksemplet ovenfor er de to begrepene Anxiety og Postoperative care kombinert med and. Da får vi artikler som handler om både Anxiety og Postoperative care. Hvis vi hadde kombinert med or, ville vi fått treff på alle artikler som handler om Anxiety og alle artikler som handler om Postoperative care. Da kan det være noen som handler om begge deler, men det vil også være noen som bare handler om Anxiety og ikke Postoperative care og omvendt. Hvis vi hadde kombinert med not, slik: Anxiety not exp Postoperative care (evt. 1 not 2),ville vi fått treff på alle artikler som handler om Anxiety bortsett fra de som også handler om Postoperative care. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

10 A and B A or B A not B Søking på forfatter Advanced Ovid Search kan også brukes til å søke etter en bestemt forfatter. Klikk på og skriv inn forfatterens etternavn, et mellomrom og eventuelt initial(er). Klikk på Search. Du vil få opp forfatterindeksen, her kan du velge en eller flere forfattere ved å klikke i boksen til venstre for navnet. Klikk på Search for å søke på de(t) forfatternavn du har valgt. Søking på tidsskrift Likeledes kan Advanced Ovid Search brukes til å søke etter et bestemt tidsskrift. Klikk på knappen for Journal og skriv inn tidsskriftnavnet uten forkortelser (det er ofte nok å skrive begynnelsen på tittelen). Klikk på Search og du vil få opp tidsskriftindeksen. Velg ett eller flere tidsskriftet ved å klikke i boksen til venstre for tittelen. Klikk på Search for å søke på de(t) tidsskriftet du har valgt. Søking på tekstord (dvs. ord i titler, abstracts etc. ) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

11 Når du søker på tekstord (Keyword) leter programmet etter ordet i titler, abstracts, og I emneord. Skriv inn ønsket ord/frase i søkefeltet og sørg for at det ikke er krysset av i ruten for Map Term to Subject Heading. Ordet/ordene du skriver inn kan trunkeres på følgende måte: - Skriv inn ordstammen: diab$ - vil gi treff på alle ord som begynner med diab (diabetes, diabetic etc.). Dette er en god måte å få med både entalls- og flertallsformer. - Wom#n - vil gi både woman og women. (# erstatter akkurat et tegn) - Colo?r - vil gi både engelsk og amerikansk skrivemåte: colour/color (? Erstatter 0 eller 1 tegn) NB! Når du søker på tekstord, må du selv sørge for å få med alle synonymer og forskjellige stavemåter! Limit-funksjonen Ved å avgrense søket til bestemte subheadinger og/eller krysse av for Focus, reduserer man antall treff. For ytterligere å begrense søket, for eksempel til språk, år, aldersgrupper etc., kan du bruke Limit- funksjonen like under hovedsøkefeltet. Først velger du hvilket søkesett du ønsker å gjøre begrensninger på. For full oversikt over alle begrensningsmulighetene bør du videre klikke på knappen Additional Limits. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

12 Når du har valgt alle de begrensningene du ønsker å gjøre klikker du på den grønne Limit search-knappen. Du kommer da tilbake til hovedskjermbildet, og søket med begrensningene vil bli lagt til søkelisten din. Se på referansene i søkeresultatet Se på referansene, klikk på Display til høyre for ønsket søkesett (resultatet av det sist utførte søket vises alltid nederst i hovedskjermen). I første skjermbilde vises de 10 første referansene. Referansene er listet i kortformat. Klikk på enten View Abstract eller Complete Reference ved den enkelte referanse dersom du ønsker mer informasjon om artikkelen. - Abstract: lenk til en side som viser sammendrag, forfattere, tittel og kilde Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

13 - Complete Reference: få frem ytterligere opplysninger slik som emneord (Subject Headings) - Library Holdings: lenk til Bibsys. Finn ut om vi har et abonnement på det aktuelle tidsskriftet (enten i trykt eller elektronisk utgave) - Ovid Full Text: les artikkelen i fulltekst Eksempel på en referanse - Complete Reference Forklaring til noen av de feltene du vil finne: - Authors: Forfatternavn - Title: Artikkelens tittel på engelsk. Er artikkelen og dermed tittelen ikke skrevet på engelsk, finnes den engelske oversettelsen i feltet Title. Tittelen på originalspråket er innlagt i feltet Original Title. I [klamme] står originalspråket. - Source: Kildeangivelse, dvs. tidsskriftsnavn, volum/årgang, heftenummer og sidetall. - MeSH Subject Headings: emner hentet fra den kontrollerte emneordslista. - Abstract: Sammendrag hentet fra artikkelen. De fleste artiklene har abstracts. Klikk på knappen Main Search Page for å komme tilbake til åpningsskjermbildet. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

14 Les artikler i fulltekst Når du får frem en fulltekst artikkel (Ovid Full text) vil du få følgende meny: Klikk på Full Text for å få frem hele teksten. Hvordan få tak i artikkelen? For alle referansene finnes det en link som heter Library Holdings. Dette er en link til BIBSYS. Via BIBSYS vil du se om vi (HiG) har tilgang til artikkelen trykt eller elektronisk. Hvis biblioteket har tidsskriftet enten trykt eller elektronisk må du selv kopiere eller skrive ut artikkelen. Artikler fra tidsskrift biblioteket ikke abonnerer på kan bestilles. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

15 Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Klikk i boksen/ruten foran referansen for å velge ut og merke referanser du ønsker å skrive ut, lagre eller sende via e-post. For å skrive ut, lagre eller sende de merkede referansene pr. e-post finner du nederst på siden med referansene et avkrysningsskjema (Results manager) som vist under. Skjemaet er inndelt i kolonner: Action: Her velger du hva det er du ønsker å gjøre med referansene. Results: Her krysser du av for hvilke referanser du ønsker å skrive ut/lagre/sende. Fields: Her krysser du av for hvor mye informasjon du ønsker å ta med for hver referanse. Result Format: Hvilket format du bør velge, avhenger av hva du skal bruke referansen til. Bruk Ovid formatet. Du kan også krysse av, dersom du ønsker at søkehistorien din skal tas med sammen med referansene. Sort Keys: her kan du velge sorteringsordning på referanse, f.eks. alfabetisk etter forfatter eller tidsskrift, etter type artikkel m.m. Hvis du ikke velger noe her, blir liten sortert kronologisk med de nyeste referansene først. Lagre søk Med Personal Account har du mulighet til å lagre søkeprofiler som du kan kjøre på nytt senere. Du kan også sette opp såkalte SDI-søk/Alert-tjeneste. SDI-søk kjøres automatisk hver gang databasen blir oppdatert og resultatet av søket sendes til deg på e-post. Lagre Personal Account Klikk på linken Personal Account like under søkehistorien. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

16 Velg Create a new Personal Account. Velg deg et brukernavn og password og oppgi disse samt e-post adressen din i de aktuelle feltene. Klikk på Create. Du kan bare lagre søk dersom du har opprettet en Personal Account. Når du har utført et søk, kan du lagre dette. Klikk på Save Search History som ligger like under søkehistorien. Hvis du ikke allerede har logget på din Personal Account, får du beskjed om å gjøre det. Du kan velge mellom å lagre søket midlertidig (det vil bli slettet etter 24 timer), permanent (det forblir lagret til du selv sletter det) eller å lagre søket som SDI (søket kjøres automatisk hver gang databasen blir oppdatert og resultatet av søket sendes til deg på e-post). Merk det lagringsalternativet du vil ha, gi søket et navn og legg eventuelt til en kommentar. Klikk så på Save. Kjøre lagret søkeprofil Klikk på Saved Searches under søkehistorien. Hvis du ikke har logget deg på din Personal Account, vil du nå få beskjed om å gjøre det. Merk søket du vil kjøre og klikk på Run. Du får beskjed om at søket er utført klikk på Main Search page der finner du søket ditt. Avslutte søkingen Det er viktig at du alltid vender tilbake til hovedskjembildet og klikker på Logoff - knappen når du skal avslutte søkingen. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hvordan søke i arkivet

Hvordan søke i arkivet Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19 Hvordan søke i

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Brukermanual for søk Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3 Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Utvidet søk og innstillinger 6 Spesielle søk 7 Resultatlisten

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon

Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon Hvordan finne Bedrift- og konkurrentinformasjon v/ Idunn Bøyum Handelshøyskolen BI. Bibliotektjenesten Høsten 2004 Her har du noen nyttige tips. Bibliotektjenestens hjemmeside er et godt startpunkt i informasjonssøkeprosessen.

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer