Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013"

Transkript

1 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i foretaket er alvorlig. En fremskrivning av dagens utvikling vil gi et betydelig økonomisk avvik for året. Styret ønsker derfor å tydeliggjøre at lederfokus nå først og fremst skal være på å levere på de økonomiske krav som er satt. 2. Situasjonen er mest kritisk ved Drammen og Bærum sykehus og det er avgjørende at det umiddelbart iverksettes tiltak som har de nødvendige effekter for å snu den negative utviklingen. 3. Styret ber om at det i ekstraordinært styremøte tidlig etter påske legges frem en plan for å rette opp den negative økonomiske utviklingen. I dette vedlegget til virksomhetsrapporteringen for mars vil det bli redegjort for tiltak i foretaket for å rette opp den negativ økonomiske utviklingen. Tiltakene skal være realistiske/gjennomførbare, samt i størst mulig grad gi varig besparelser, og være forankret hos ledere ned til nivå 4 ved alle klinikkene. Prosess Tiltaksarbeidet har skjedd i klinikkvise prosesser. Administrerende direktør har orientert foretakstillitsvalgte i møte 21. mars, 4.april og 9.april. Det ble avholdt en ledersamling den 8. og 9. april. Formålet med denne samlingen var å utarbeide en revidert tiltaksplan, herunder kvalitetssikring av tiltak i fellesskap og vurdering av konsekvenser av foreslåtte tiltak. Under ledersamling den 9. april ble ekstraordnær styremøte kansellert, og det ble besluttet at revidert titaksplan skal legges frem som en del av virksomhetsrapporteringen i ordinært styremøte i april. Perioden etter ledersamling og frem til saksfremleggelse er brukt til å videre definere, konkretisere og kvalitetssikre tiltak for å sikre resultat i tråd med budsjettet og styrets forutsetninger ut året. Styret vil bli holdt løpende orientert i den månedlige virksomhetsrapporteringen i fortsettelsen. Behov for nye tiltak Effektene av tiltak behandlet i budsjettprosessen og andre tiltak som er utarbeidet i forkant av denne prosessen, er vurdert i forhold til realisme, gjennomføringsevne og tidsperspektiv. Resultatet per mars er lagt til grunn under vurdering av styringsfart og beregning av tiltaksbehov. Administrerende direktør har vurdert et behov for effekter av tiltak i perioden april - desember på en samlet verdi på 90,2 MNOK basert på styringsfart i første kvartal 2013.

2 SUM 1. Resultat avvik hittil i år Korreksjoner til styringsfart hiå: Forsinket effekt av budsjettert tiltak 518 Engangseffekter Forventet effekt kvalitetssikring av koding Periodiseringseffekter Korrigert styringsfart hittil i år (1. kvartal) Resultat ut året - basert på styringsfart hiå Korreksjoner ut året: Endret effekt av budsjettert tiltakt ut året Engangseffekter ut året 161 Revidert tiltaksbehov ut året (1+2+3) Revidert tiltaksbehov tar utgangspunkt i resultatet fra ordinær drift pr mars. For å beregne korrigert styringsfart ut året, er resultatet hittil i år korrigert for kjente engangseffekter, periodiseringseffekter og andre forhold som har inntruffet i første kvartal, og som ikke er en del av den underliggende drift. Resultat ut året (punkt 2 ovenfor) er en fremskrivning av korrigert styringsfart hittil i år ut året (april til desember). Det er i tillegg foretatt korreksjoner for kjente engangs- og periodiseringseffekter som vil ha effekt i perioden april-desember, men som ikke har påvirket resultatet hittil i år og derfor ikke er hensyn tatt som en del av den underliggende drift pr mars. Tiltak på foretaksnivå Til samlingen den april ble klinikkene bedt om å definere konkrete tiltak for å oppnå økonomisk balanse. Forventet effekt av tiltakene pr måned ut året er som følgende:

3 Tiltak ut året Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Bedre utnyttelse av legekapsitet ,0 Bruk av fond og prosjektmidler ,0 Gjennomgang av sengeposter ,5 Sentral styring vedlikhold bygg ,0 Ytterligere reduksjon av sengetall ,9 Økt produktivitet/aktivitet ,1 Ledighold av stillinger ,8 Redusert varekost/øvrige ,0 Redusert bruk av innleie og ,0 variable lønn Fremleie av ledig lokaler og ,0 redusert energiforbruk SUM ,4 Det er pr mars definert tiltak med forventet effekt på 86,9 MNOK ut året, og en reduksjon på om lag 79,4 årsverk. En styringsfart på 90 MNOK gir et ytterligere behov for tiltak på ca 3,3 MNOK for å oppnå resultat i balanse fra ordinær drift. Dette jobbes videre med konkretisering av tiltak, og styret vil bli holdt orientert på status og fremdrift som en del av løpende virksomhetsrapportering. Effektene av tiltakene beregnes til å øke inntektene med 5,4 MNOK, reduserer øvrige med 21 MNOK, og reduserer lønns med 61 MNOK. Tiltakene er grovsortert innenfor 10 kategorier. Tiltaksgruppen redusert innleie og variable lønn inkludere tiltak som innebære avvikling av aktiviteter som i dag generer både inntekter og øvrige. Av den grunn inkluderer tiltakseffekten redusert inntekter og økte øvrige i tillegg til redusert lønns. Noen av tiltakene er av mer kortvarig karakter, som ikke vil med sikkerhet gi langvarig besparelser. Eksempler på slike tiltak er ledighold av stillinger, bruk av fondsmidler, og redusert bruk av innleie og variable lønn. For at disse tiltakene gir langvarigbesparelser, må det jobberes parallelt med å forbedre arbeidsprosesser og produktivitet i klinikkene. De øvrige tiltak er i stor grad er knyttet til ytterligere effektivisering og økt produktivitet, som forventes til å gi mer langvarig besparelser. Risikovektet verdi Det er foretatt en enkel vurdering av risiko i forhold til gjennomslagskraft for hvert tiltak. Tiltak er klassifisert i 3 risiko kategorier: 1 for lav risiko tiltak (tiltak estimeres til å gi 100 % effekt), 2 for medium risiko tiltak (tiltak estimeres til å gi 80 % effekt i gjennomsnitt), og 3 for høy risiko tiltak (tiltak estimeres til å gi kun 50 % effekt i gjennomsnitt).

4 Radetiketter Tiltaksverdi ut året 2013 Årsverk 2013 Risikovektet verdi Risikovektet årvserk Bedre utnyttelse av legekapsitet , ,0 Bruk av fond og prosjektmidler , ,0 Gjennomgang av sengeposter , ,3 Sentral styring vedlikhold bygg , ,0 Ytterligere reduksjon av sengetall , ,7 Økt produktivitet/aktivitet , ,1 Ledighold av stillinger , ,0 Redusert varekost/øvrige , ,0 Redusert bruk av innleie og variable lønn , ,9 Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk , ,0 Totalt , ,0 En risikovektet beregning av tiltakene gir ca 78,1 MNOK i forventet effekt i Dette er 8,9 MNOK mindre enn total verdien av tiltakene med 100 % gjennomslagskraft, og øker behov for ytterligere tiltak for å sikre resultat i balanse til totalt med MNOK. Periodisering av tiltakseffekt Forventet effekt av tiltakene er periodisert pr måned ut året. Revidert tiltak april mai juni juli aug sept okt nov des Total ut året Bedre utnyttelse av legekapsitet Bruk av fond og prosjektmidler Gjennomgang av sengeposter Sentral styring vedlikhold bygg Ytterligere reduksjon av sengetall Økt produktivitet/aktivitet Ledighold av stillinger Redusert varekost/øvrige Redusert bruk av innleie og variable lønn Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk SUM I april forventes tiltakene å gi en samlet effekt på 5,9 MNOK, knyttet hovedsakelig til lønnsområdet (ledighold av stillinger og redusert bruk av innleie og variable lønn) og redusert kostnadsnivå. En foreløpig analyse av lønns og årsverksutvikling per april viser en positiv trend. Lønn i april viser et positivt avvik mot budsjett på 1,2 MNOK, mot et negativ avvik mot budsjett på 36,4 MNOK per mars. Antall månedsverk er redusert med 86 månedsverk fra mars til april. Overforbruk av antall månedsverk i forhold til budsjett er redusert fra 230 årsverk i mars, til 146 månedsverk i april.

5 Avvik t.o.m. mars Avvik april Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønn SUM Den positive utviklingen på lønnsnivå i april viser at igangsatte tiltak har begynt å ha effekt. Utvikling på lønnsområdet følges nøye med fremover. Flere av klinikkene har iverksatt ukentlig oppfølging og rapportering knyttet til variabel lønn. Tiltakstabell En fullstendig liste over tiltak finnes i tabellen nedenfor. Det vises også til klinikkvis rapportering for en videre redegjørelse av tiltaksarbeid pr klinikk.

6 Tabell: Revidert tiltak pr mars 2013 Tiltak ut året Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Bedre utnyttelse av legekapsitet ,0 Medisinsk Poliklinikk - Forbedringsprosjekt ,4 Arbeidsplan leger ,3 Nedtak av legestillinger til riktig styringsfart ,0 Redusert overlegestilling ,2 Øke poliklinisk aktivititet gjennomg endring i tjenesteplaner ,0 Bruk av fond og prosjektmidler ,0 Bruk av gaver, fond og prosjektmidler til kurs, forksning og lignende ,0 Gjennomgang av sengeposter ,5 Gjennomgang av bemanningsfaktor ved sengeposter ,5 Raskere utskriving av pasienter ,0 Sentral styring vedlikhold bygg ,0 Sentral styring vedlikhold bygg ,0 Ytterligere reduksjon av sengetall ,9 Sengeprosjekt ,7 SDI pilot ,0 Tilpasning utskrivningsklare pasienter ,7 Koordinert drift hotell- og Obs post ,5 Økt produktivitet/aktivitet ,1 Aktivitetsøkning BILDE Bedre Ressursstyring ,0 Arbeidsflyt ,4 Økt samkjøring pasientreiser Kvalitetsprosjekt ,1 ASR-XL ,0 Riktig bruk av 5 etg ,0 SDI pilot ,0 Operasjonsforløp -økt aktivitet ,0 Økt aktivitet poliklinikk ,2 Økt aktivitet dagkirurgi ,0 Redusere permisjoner ,0 Utskrivningsklare ,0 Mottak/Ort felles pasientflyt ,0 Generell aktivitetsøkning ,0 Økt aktivitet smertepoliklinikk ,0 AIO/Ort prosjektkirugi ,9 Økt produksjon etter ombyggning ,0 Redusert oppholdtid mottak (redusert overtid) ,3 Døgn EEG HAB ,0 Ledighold av stillinger ,8 Ledighold av stillinger ,4 Økt nettoeffekt flytting av Ringerike-pasienter ,0 Vakante stillinger ,5

7 Tiltak ut året Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Redusert varekost/øvrige ,0 Reduserte vare Riktigere innkjøp/avtalelojalitet ,0 Reduksjon innleie ,0 Reduksjon kurs konferanser møter Begrense deltakelse på kurs og konferanser ,0 RT dag/rygg ,0 Hyaloronsyrestop ,0 Reduksjon i vare ,0 Begrense innkjøp/innkjøpsstop ,0 Redusert medisin ,0 Revisjon av kontrakter og serviceavtaler - tekstil ,0 Redusert varekost iht endret operasjonsplan ,0 Redusert bruk av innleie og variable lønn ,0 Reduksjon variabel lønn ,4 Reduksjon variable lønns ,8 Variabel lønn ,4 Konvertere overtid til ordinær timelønn ,0 Reduksj. månedsverk ved red. sykefravær ,7 Lean prosjekt KIR ,8 Økning UTA, ekretærtimer forskning ,6 Redusert innleie poliklinikk ,4 Reduksjon i sykefravær ,2 Avvike prosjektkirurgi ,2 Reduksjon innleie og overtid ,7 Rett pasient til akutt poliklinikk fellestiltak ,1 Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk ,0 Økte salgs- og leieinntekter ,0 Energireduksjon ift miljømål ,0 SUM ,4

8 Tiltak ut året Redusert varekost/øvrige Inntekter Øvrige Lønns Total ut året Årsverk Reduserte vare Riktigere innkjøp/avtalelojalitet ,0 Reduksjon innleie ,0 Reduksjon kurs konferanser møter Begrense deltakelse på kurs og konferanser ,0 RT dag/rygg ,0 Hyaloronsyrestop ,0 Reduksjon i vare ,0 Begrense innkjøp/innkjøpsstop ,0 Redusert medisin ,0 Revisjon av kontrakter og serviceavtaler - tekstil ,0 Redusert varekost iht endret operasjonsplan ,0 Redusert bruk av innleie og variable lønn Reduksjon variabel lønn ,4 Reduksjon variable lønns ,8 Variabel lønn ,4 Konvertere overtid til ordinær timelønn ,0 Reduksj. månedsverk ved red. sykefravær ,7 Lean prosjekt KIR ,8 Økning UTA, ekretærtimer forskning ,6 Redusert innleie poliklinikk ,4 Reduksjon i sykefravær ,2 Avvike prosjektkirurgi ,2 Reduksjon innleie og overtid ,7 Rett pasient til akutt poliklinikk fellestiltak ,1 Fremleie av ledig lokaler og redusert energiforbruk Økte salgs- og leieinntekter ,0 Energireduksjon ift miljømål ,0 SUM ,4

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer