VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR"

Transkript

1 OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form eller på noen som helst måte, hverken elektronisk, kjemisk, manuelt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, registrering eller via systemer for informasjonsoppbevaring og -gjenfinning, for noe som helst formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra NEC Computers International B.V. ANSVARSFRASIGELSE NEC Computers International B.V. frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for garantier, enten eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål for dette produktet og dokumentasjonen. Programvare- og maskinvarekomponentene oppdateres med jevne mellomrom. Derfor kan enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra det du ser i din egen installasjon. NEC Computers International B.V. forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle om slike revisjoner eller forbedringer. NEC Computers International B.V. kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for eventuelle indirekte eller påfølgende skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller andre forretningsmessige skader, som kan skyldes bruken av dette produktet. VAREMERKER PS/2 er et varemerke for International Business Machines Corporation. Backweb er et varemerke for Backweb Technologies. Packard Bell er et registrert varemerke for NEC Computers International B.V. Alle andre firma- eller produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller merker for tjenesteytelse for sine respektive eiere. VIRUS-ADVARSEL NEC Computers International B.V. garanterer at dette produktet er 100 % virusfritt.ta følgende forholdsregler for å beskytte systemet ditt mot nye virus: Bruk ikke ulovlige kopier av programvare som er beskyttet av opphavsrett. Kontroller alle disketter nøye ved hjelp av et virusprogram før du begynner å bruke dem. Når datamaskinen er koblet til et nettverk, må du sørge for at kun autoriserte personer har tilgang til ditt system. Du kan for eksempel bruke passord og dele filer som skrivebeskyttede filer. For mer informasjon om virus, se avsnittet Slik... i Packard Bell ActivDoc. VARSEL OM TORDENVÆR I tordenvær må du koble modemet fra telefonlinjen eller TV-porten fra antennekontakten. Et lynnedslag i telefonlinjer i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, TV-kortet eller til og med hele datasystemet ditt. Vi ber deg legge merke til at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen som følge av lynnedslag. Microsoft, MS-DOS, Outlook og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Firewire er et varemerke for Apple Computer, Inc. 1

2 INFORMASJON OM BESTEMMELSER MERKNAD FOR EUROPA Produkter som er CE-merket, oppfyller både direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF) og direktivet om lavspenning (72/23/EØF), endret ved direktiv 96/68/EØS utstedt av Kommisjonen for Det europeiske fellesskap. Samsvar med disse direktivene omfatter at følgende europeiske standarder overholdes: EN55022 (98): Radioforstyrrelsesegenskaper EN55024(98): Immunitetsegenskaper EN (95) / A1 (98) / A2 (98) / A14 (00): Grenser for harmonisk strømavgivelse EN (98): Begrensning på spenningssvingninger og flimring i strømforsyningssystemer med lavspenning EN60950: Produktsikkerhet hvis datamaskinen har et nettverkskort for telekommunikasjon, klassifiseres inn/ut-kontakten som telekommunikasjonsnettverksspenning (TNV-3). Merknad for datamaskiner utstyrt med trådløse kontrollere: NEC Computers International BV erklærer herved at de trådløse utstyrsenhetene levert med denne datamaskinen inneholder en laveffekts radiosender i fullt samsvar med vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/05/EC for Lavspenning, EMC og RF utgitt av R&TTE. Du kan lese mer om akkurat din datamaskinmodell i ActivDoc, den elektroniske dokumentasjonen ENDRINGER I PRODUKTET CE-MERKING NEC Computers International kan ikke holdes ansvarlig for uautoriserte endringer som foretas av brukeren og for konsekvensene av dette, som kan endre produktets samsvar med CE-merkingen. RADIOFREKVENSINTERFERENS Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som er forårsaket av uautorisert endring av dette utstyret. KOBLINGER OG FJERNTLIGGENDE JORDING PELV (PROTECTED EXTRA LOW VOLTAGE - BESKYTTET EKSTRA LAV SPENNING) For å sikre at utstyret overholder kravene til ekstra lav spenning, må det kun kobles utstyr med nettstrømbeskyttede, elektrisk kompatible kretser til de eksterne portene. SELV (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE - EKSTRA LAV SIKKER SPENNING) Alle innganger og utganger på dette produktet er klassifisert som ekstra lav sikker spenning. FJERNTLIGGENDE JORDINGER For å hindre elektrisk støt, må alle lokale datamaskiner (hvert enkelt kontor) og støtteutstyr for datamaskiner kobles til den samme elektriske kretsen i bygningens ledningsnett. Hvis du er usikker, bør du kontrollere bygningens ledningsnett for å unngå problemer med fjerntliggende jording. STRØMTILFØRSEL I BYGNINGEN Utstyret må kun koples til strømforsyning som samsvarer med bestemmelsene for strømkabling i ditt land. I Storbritannia er dette IEE-bestemmelsene. 2

3 STRØMFORSYNING OG KABLER BATTERIER STRØMFORSYNING Kontaktene for strøminntak og strømuttak (hvis de er montert) er klassifisert som farlig spenning. Du må trekke ut strømkontakten når du skal koble utstyret fra strømforsyningen. Stikkontakten bør derfor være installert i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig. - I Europa sjekker du, før du setter strømledningen inn i et vekselstrømuttak, at spenningsbryteren for strømtilførselen til datamaskinen står i posisjon 230 V. - I USA og Canada sjekker du, før du setter strømledningen inn i et vekselstrømuttak, at spenningsbryteren for strømtilførselen til datamaskinen står i posisjon 115 V. Brukeren må under ingen omstendigheter prøve å demontere strømforsyningen. Strømforsyningen har ingen deler som kan skiftes av brukeren. Inne i strømforsyningen er det farlig spenning som kan føre til alvorlig personskade. Hvis strømforsyningen er defekt, må den returneres til forhandleren. STRØMKABLER Dette utstyret krever en 3-tråders, jordet strømledning. Lengden på ledningen må ikke være mer enn 2,5 meter. For å forhindre elektriske faremomenter, må du ikke fjerne eller deaktivere jordingskontakten på strømledningen. Hvis kabelen blir skadet, må den byttes. Kontakt forhandleren for å få en ny ledning av riktig type. I Europa må kontakten være typegodkjent for 250 V (vekselstrøm), minimum 10 A. I USA og Canada må kontakten være typegodkjent for 125 V (vekselstrøm), minimum 10 A. Pluggen må ha en internasjonal godkjenningsmerking. Ledningen må være egnet for bruk i sluttbrukerens land. Kontakt forhandleren eller lokale elektriske myndigheter hvis du er usikker på hvilken type strømledning du skal bruke i ditt land. KABLER Bruk av ikke-skjermede grensesnittkabler er forbudt. SKIFTE BATTERIER Et litium-batteri i enkelte datamaskiner opprettholder informasjon om systemkonfigurasjonen. I tilfelle batteriet ikke opprettholder systemkonfigurasjoninformasjonen, anbefaler vi at du skifter batteri. Du finner mer informasjon om skifte av batteri i den elektroniske dokumentasjonen. ADVARSEL: Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke settes inn på riktig måte eller kasseres ved forbrenning. Erstatt batteriet bare med samme eller tilsvarende type som anbefales av produsenten. DEPONERING AV BATTERIET Batteriene må deponeres i henhold til alle nasjonale lover og regler. Du må ikke kaste brukte batterier sammen med vanlig avfall. Ødelegging, oppfylling eller blanding av batterier sammen med det kommunale avfallssystemet er forbudt ved lov i de fleste land. Kontakt de lokale renovasjonsmyndighetene for å få mer informasjon om miljøvennlig avfallshåndtering, gjenvinning og deponering av batteriene. TA AV OG SETTE PÅ DEKSELET Før du fjerner dekselet på chassiset for å utføre service eller endre utstyret, må du koble fra alle strøm- og modemkabler. Deretter må du lukke chassiset før du plugger utstyret inn og slår det på. ERKLÆRING OM LASERSAMSVAR De optiske enhetene er testet og sertifisert samsvarende med bestemmelsene i Den internasjonale elektrotekniske kommisjon IEC825-1 og europeisk norm EN og EN for Klasse 1 laserprodukter. 3

4 Klasse 1 laserprodukter ansees ikke å innebære noen risiko. De optiske enhetene er utformet på en slike måte at det aldri foreligger menneskelig tilgang til laserstråling over et Klasse 1-nivå under normal betjening eller foreskrevne vedlikeholdsforhold. Det optiske utstyret som er installert i datamaskinen din, er kun utformet for bruk som komponenter i slike elektroniske produkter. Derfor overholder det ikke aktuelle krav i Code of Federal Regulation Sec og Sec for KOMPLETTE laserprodukter. Fordi det er svært farlig å utsette seg for laserbestråling, må brukeren under ingen omstendigheter forsøke å demontere laserenheten. KLASSE 1 LASERPRODUKTER NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV PROGRAMVARELISENS Denne kopien av originalen er bevis på at du har kjøpt lisens. Den må behandles som verdifull eiendom. NEC Computers International BV lisensavtale (CD-ROM-produkter) VIKTIG LES DETTE NØYE FØR DU ÅPNER PROGRAMPAKKEN(E) Følgende lisensavtale gjelder deg. Dette er en juridisk avtale mellom deg (enten enkeltperson eller et firma) og NEC Computers International BV. Når du åpner de(n) forseglede pakken(e), betyr det at du samtykker i vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke samtykker i avtalen, må du omgående returnere de(n) programpakken(e) og de andre medfølgende vilkårene (inklusive trykt materiell og permer eller andre esker) til det stedet du kjøpte det fra for å få full refusjon. NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV PROGRAMVARELISENS 1.TILDELING AV LISENS Denne lisensavtalen fra NEC Computers International BV ("Lisens") tillater at du bruker en kopi av den versjonen av NEC Computers International BV CD-ROM-produkt som er angitt over ("PROGRAMVARE", som inneholder minst en CD-ROM-plate og kan inneholde en eller flere disketter) på en hvilken som helst maskin, forutsatt at PROGRAMVAREN bare blir brukt på en maskin om gangen. Hvis du har flere lisenser for PROGRAMVAREN, kan du når som helst ha så mange kopier av PROGRAMVAREN i bruk som du har lisenser. PROGRAMVAREN er "i bruk" på en maskin når den er lastet inn i det midlertidige minnet (dvs. 4

5 RAM) eller installert i det faste minnet (f.eks. harddisken, CD-ROMen eller andre lagringsenheter på den maskinen), bortsett fra at en kopi som er installert på en nettverksserver for bare å bli delt av andre maskiner, ikke er "i bruk". Hvis det forutsatte antallet brukere av PROGRAMVAREN overskrider antallet gjeldende lisenser, må du ha en fornuftig mekanisme eller prosess på plass som sikrer at antall personer som bruker PROGRAM- VAREN samtidig ikke overskrider antallet Lisenser. Hvis PROGRAM- VAREN er fast installert på harddisken eller i datamaskinens lagringsenhet (bortsett fra en nettverksserver), og en person bruker den maskinen mer enn 80 % av tiden den er i bruk, så kan den personen også bruke PROGRAM- VAREN på en bærbar eller hjemmedatamaskin. 2. OPPHAVSRETT PROGRAMVAREN eies av NEC Computers International BV eller selskapets leverandører og er beskyttet av amerikanske lover om opphavsrett og internasjonale traktater. Derfor må du behandle PROGRAMVAREN som alt annet materiell beskyttet av opphavsrett (f.eks. en bok eller en plateinnspilling) med det unntak at du kan enten (a) ta en kopi av diskettdelen av eventuell PROGRAMVARE, kun for sikkerhetskopiering eller lagring, eller (b) overføre diskettdelen av PROGRAMVAREN til en enkelt harddisk forutsatt at du beholder originalen bare for sikkerhetskopiering eller lagring. Du kan ikke kopiere CD-ROM diskettdelen av PROGRAM- VAREN eller trykt materiell som følger med PROGRAMVAREN. 3.ANDRE RESTRIKSJONER Du kan ikke leie ut eller lease PROGRAMVAREN, men du kan overdra PROGRAMVAREN og tilhørende trykt materiell på permanent basis forutsatt at du ikke beholder kopier, og mottakeren samtykker i vilkårene i denne Avtalen. Du kan ikke bygge om, dekompilere eller ta fra hverandre PROGRAMVAREN. Overdragelsen av PROGRAMVAREN må inneholde den seneste oppdateringen og alle tidligere versjoner. BEGRENSET GARANTI BEGRENSET GARANTI NEC Computers International BV garanterer at, i et tidsrom på nitti (90) dager fra mottaket, (a) vil dataprogrammene som er med i PROGRAM- VAREN i det vesentlige gi ytelse i samsvar med medfølgende trykt materiell og (b) alle tekster som følger med i PROGRAMVAREN i det vesentlige er lik slikt arbeid, eksklusive fotografier, diagrammer og illustrasjoner, i en trykt versjon (hvis gyldig). Alle implisitte garantier om PROGRAMVAREN er begrenset til (90) dager. Noen land/stater tillater ikke begrensninger for varigheten av en implisitt garanti, slik at den ovennevnte begrensningen trenger ikke å gjelde deg. KUNDENS RETTIGHETER NEC Computers International BV og selskapets leverandørers fulle ansvar og din eksklusive rettighet skal være, etter NEC Computers International BVs valg, enten (a) tilbakebetaling av summen du har betalt eller (b) reparasjon eller utskiftning av PROGRAMVAREN som ikke dekkes av NEC Computers International BVs begrensede garanti og som blir sendt tilbake til NEC Computers International BV med en kopi av kvitteringen din. Denne begrensede garantien er ugyldig hvis feil i PROGRAMVAREN skyldes uhell, uriktig bruk eller misbruk. All erstattet PROGRAMVARE blir garantert for resten av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager, avhengig av hvilken av disse periodene som er den lengste. INGEN ANDRE GARANTIER NEC Computers International BV og selskapets leverandører frasier seg alle andre garantier, enten eksplisitte eller implisitte, inkludert, men ikke begrenset til uttrykte eller implisitte garantier eller salgbarhet og egnethet for et spesielt formål, med hensyn til PROGRAMVAREN og medfølgende trykt materiell. Denne begrensede garantien gir deg konkrete juridiske rettigheter. Du kan ha andre rettigheter som kan variere fra land til land. 5

6 INTET ANSVAR FOR FØLGESKADER Under ingen omstendighet er NEC Computers International BV eller selskapets leverandører ansvarlig for noen som helst skader (inklusive uten begrensning, erstatninger for økonomiske tap, avbrudd i forretningsdriften, tap av forretningsdata eller andre økonomiske tap) som forårsakes av bruk av dette produktet eller av at produktet ikke kan brukes, selv om NEC Computers International BV eller selskapets leverandører har blitt varslet om mulighetene for hver skade. Fordi noen land ikke tillater at ansvar for følgeskader og tilfeldige skader utelukkes eller begrenses, er det ikke sikkert at de ovennevnte begrensningene gjelder deg. 6

7 INNLEDNING Hensikten med denne håndboken er å gjøre deg kjent med de grunnleggende funksjonene i datamaskinen, og å hjelpe deg å opparbeide erfaring i databehandling. Du kan lese gjennom de to første kapitlene for å bli fortrolig med maskinen og henvise til det siste kapittelet hvis du vil identifisere og løse eventuelle problemer du måtte støte på. A- OPPDAGE DATAMASKINEN Lær de grunnleggende prinsippene for bruk av din nye Packard Bell datamaskin og installer Packard Bell ActivDoc, den elektroniske dokumentasjonen. ActivDoc inneholder et vell av informasjon om den nye datamaskinens funksjoner, det store utvalget av programvare og Internett. B- SURFE PÅ INTERNETT Dette kapittelet presenterer Internett for deg og gir deg tips og råd om hvordan du kommer deg på nettet. Med Packard Bell er det lettere enn noensinne å gjøre sin første Internett-erfaring. Besøk og oppdag en verden av elektroniske tjenester og aktiviteter. C- FÅ HJELP Vil du lære mer om datamaskinen, eller trenger du teknisk assistanse? Packard Bell er klar til å hjelpe deg! Vår Service og support gir deg de ferskeste tipsene om hvordan du kan utføre de mest vanlige oppgavene på maskinen, og gir svarene på de 20 vanligste spørsmålene (FAQ) som stilles til hjelpetelefonen vår. Med sitt store utvalg av diagnoseverktøy og gjenopprettingsfunksjoner, gir Packard Bell deg en fullstendig supportløsning for gjørdet-selv-vedlikehold av PCen. Du finner mye mer informasjon om datamaskinen i Packard Bell ActivDoc, som forklart i avsnittet ActivDoc i dette kapittelet. OM DENNE BOKEN Ikonene Vi har laget følgende ikoner for å gruppere nyttige tips i kategorier som er lette å identifisere: Viktig: Dette er retningslinjer som bør følges for å oppnå sikkerhet og optimal maskinytelse. Obs: Nyttig informasjon å merke seg. ActivDoc: Slå opp i dokumentasjonen på skjermen for flere detaljer. Internett: Ditt hjem på nettet! 7

8 INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Bestemmelser...2 NEC Computers International BV Programvarelisens...4 Innledning...7 OPPDAGE DATAMASKINEN...A Sikkerhet og komfort...a-1 Forstå de grunnleggende... A-3 Kontrollene på datamaskinen...a-3 Slå datamaskinen på/av...a-5 Programbibliotek...A-8 Navigere...A-9 Packard Bell ActivDoc...A-9 Stasjonene på datamaskinen...a-11 Volumkontroll...A-15 Porter og kontakter...a-16 FÅ HJELP...C Packard Bell Supportsenter...C-1 Trinnvis feilsøking...c-1 De 20 vanligste Spørsmålene til vår Service and Support...C-4 Packard Bell Hjelpeprogrammer...C-28 Packard Bell Master CD Creator...C-28 Snapsys...C-30 Packard Bell SmartRestore...C-32 Packard Bell Gjenopprettingsprogram...C-35 STIKKORD...I SURFE PÅ INTERNETT...B De første trinnene på nettet...b-1 Hva er Internett?...B-1 Nettleseren...B-4 Din E-postboks...B-8 Dine Internett Activ-verktøy...B-10 8

9 SIKKERHET OG KOMFORT Din nye Packard Bell-maskin vil bli en viktig del av livet ditt, enten du skriver notater, surfer på Internett, lager tegninger eller spiller spill. For å bruke datamaskinen din på en mer effektiv måte bør du ha et arbeidsmiljø der du kan sitte bekvemt i lange perioder av gangen. Denne delen gir deg tips om hvordan du kan bruke datamaskinen på en trygg og bekvem måte og inneholder forslag om hvordan du kan få større glede av å bruke datamaskinen. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Kabler Forsikre deg om at kablene ikke er for stramme og at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem. Pass også på at kablene ikke blir knust av annet utstyr. Sørg for at strømkabler blir koblet til en jordet stikkontakt. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig og så nær datamaskinen som mulig. Stikkontakter må ikke overbelastes med for mange adaptere. Rengjøre datamaskinen Trekk alltid støpselet på maskinen ut av stikkontakten før rengjøringen. Bruk ikke rensevæsker eller spraybokser, men en fuktig klut. Sprut aldri et rensemiddel direkte på skjermen. Du må ikke bruke en støvsuger til å fjerne støv som har samlet seg i maskinen. Hvis du søler væske på datamaskinen eller en utstyrsenhet som er koblet til den, må du slå den av øyeblikkelig, trekke støpselet ut av stikkontakten og forsikre deg om at utstyret er helt tørt før du slår det på igjen.vent om nødvendig til neste dag. Datamaskinens omgivelser Pass på at det ikke er støv, fuktighet eller direkte sollys i datamaskinens omgivelser. Plasser ikke maskinen i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, eller utstyr som avgir varme (forsterkere og lignende). Forsikre deg også om at maskinen står langt fra magnetiske felt eller utstyr som genererer statisk elektrisitet. Sett ikke datamaskinen på et teppe eller en annen overflate som kan ha en elektrisk utladning. For at maskinen skal få tilstrekkelig ventilasjon, må det være nok ledig plass rundt den. Maskinens ventilasjonsspor og -åpninger må aldri blokkeres eller dekkes til. Mobiltelefoner Mobiltelefoner kan skape interferens med lydenhetene på datamaskinen. Pass på at mobiltelefonene dine alltid er minst 30 centimeter fra maskinen. For at maskinen alltid skal fungere jevnt og godt, bør du huske dette: Lagre alltid arbeidet ditt og ta regelmessige sikkerhetskopier på redigerbare media. Skulle datamaskinen virkelig svikte, kan du miste alle de personlige dataene dine hvis du ikke har sikkerhetskopiert dem. Du kan lese mer om sikkerhetskopiering i avsnittet Slik... i ActivDoc. Oppdage datamaskinen A-1

10 Oppdage datamaskinen - Du bør beskytte maskinen din mot virus ved å utføre en viruskontroll før du åpner en fil du har fått på diskett, mottatt pr. e-post eller lastet ned fra Internett. Antivirusprogrammet ditt kan utføre disse kontrollene automatisk. Du bør skanne harddisken for virus med jevne mellomrom og slette de du eventuelt finner. Sjekk Web-området for antivirusprogrammet for å holde deg oppdatert om de nyeste virusene. - Du kan spare diskplass og optimalisere datamaskinens ytelse ved regelmessig bruk av systemverktøyet som følger med Windows, for eksempel Diskopprydding eller Diskdefragmentering. - Slå aldri av datamaskinen hvis en av stasjonene fremdeles kjører (sjekk at alle stasjonenes indikatorlamper er av). Du finner mer informasjon i avsnittet Slik... i ActivDoc. Riktig bruk av datamaskinen Hvis du sitter lenge av gangen foran datamaskinen, kommer du til å utføre mange gjentatte bevegelser som i det lange løp kan føre til helsemessige problemer. Derfor råder vi deg til å ta hensyn til disse anbefalingene: Sitt rett, med ryggen avslappet og lårene og knærne i omtrent 90 graders vinkel i forhold til stolsetet. Hvis føttene ikke når ned til gulvet, bør du bruke en fotstøtte. Mens du skriver, la hendene flyte over tastaturet og støtt deg ikke på håndleddene. Sørg for at musen er plassert slik at det er lett å bevege den. Hvis du arbeider eller spiller i flere timer av gangen, må du passe på å ta pauser med jevne mellomrom. Se vekk fra dataskjermen av og til. Ikke bruk datamaskinen hvis du er trett. A-2 FOR HELSENS SKYLD Følg retningslinjene nedenfor, slik at du kan bruke datamaskinen på en bekvem måte og unngå problemer med helsen. Les punktene under når du skal avgjøre hvor og hvordan du skal plassere datamaskinen. Datamaskinens stasjoner og kontroller skal være lett tilgjengelige. Datamaskinen, skjermen og andre utstyrsenheter skal stå så fritt at de får tilstrekkelig ventilasjon. Toppen på skjermen skal være i øyehøyde og skjermen skal ikke gi direkte gjenskinn. Unngå også sterke lyskilder i synsfeltet. Arbeidsområde skal ha god belysning. Du kan få det betydelig mer komfortabelt med dette tilleggsutstyret: Tastaturskuff, håndleddstøtte, musepute, dokumentholder og, for bærbare maskiner, et tastatur i full størrelse, mus og skjerm. Justerbar stol Øyeavstand cm fra skjermen Bordhøyde cm fra gulvet Føttene flatt mot gulvet eller fotstøtten Noen lidelser i hendene, håndleddene, armene, nakken, skuldrene, bena og ryggen kan være knyttet til eller bli forverret av visse gjentatte handlinger. For å redusere faren for å utvikle disse lidelsene bør du alltid ha rette håndledd og la hendene og håndleddene flyte over tastaturet når du skriver. Hvis du opplever perioder med smerter, prikking, nummenhet eller annet ubehag, må du kontakte lege.

11 Epilepsiadvarsel Enkelte personer kan oppleve epileptiske anfall når de utsettes for bestemte lysmønstre eller blinkende lys. Disse personene kan risikere å få anfall når de ser på TV-bilder eller spiller visse dataspill. Dette kan skje selv om disse personene ikke har hatt symptomer på epilepsi eller epileptiske anfall tidligere. Hvis du eller noen i familien din noensinne har hatt symptomer som kan knyttes til epilepsi (anfall eller bevisstløshet) ved påvirkning fra blinkende lys, bør du konsultere en lege før du spiller dataspill eller lignende. Vi råder foreldrene til å følge med på barnas bruk av dataspill. Hvis du eller barnet ditt opplever noen av følgende symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller muskeltrekninger, bevisstløshet, desorientering, ukontrollerte bevegelser eller krampeanfall, må dere avslutte UMIDDELBART og konsultere en lege. FORSTÅ DET GRUNNLEGGENDE Nå som du har fullført alle trinnene beskrevet i installasjonshåndboken, ville det være en god idé å se litt på hva datamaskinen ellers kan gjøre for deg. Deretter kan du gjøre deg kjent med det spennende utvalget av programvare som leveres med Packard Bell-maskinen og se hva datamaskinen ellers kan gjøre for deg. KONTROLLENE PÅ DATAMASKINEN Oppdage datamaskinen Musen eller pekeplaten Musen (for bordmaskiner) eller pekeplaten (for mobile datamaskiner) kontrollerer en liten pil på skjermen. Denne pilen kalles pekeren eller markøren. Når du beveger musen over en hard og flat overflate, eller trekker fingeren over den rektangulære, berøringsfølsomme platen, følger pekeren denne bevegelsen. Ved å klikke på en av knappene på toppen av musen, eller en av knappene på pekeplaten, merker eller aktiverer du den kommandoen markøren peker på. A-3

12 Oppdage datamaskinen Venstreknappen Rulleveksling Høyreknappen Du kan forbedre pekerens bevegelse eller synbarhet ved å endre innstillingene. Du får tilgang til dem ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen maskinvare > Mus og velge kategorien Alternativer for peker. Alternativene for synbarhet er spesielt nyttige hvis du bruker en LCD-skjerm. Innstillingene av musen kan tilpasses kjevhendte brukere. Hvis du klikker Høyreknappen Rulleveksling Venstreknappen Det er mange måter å klikke på: Venstreklikke: Trykk på venstre knapp, vanligvis med pekefingeren, for å velge (merke) det elementet pekeren peker på. Dette kan være en meny, et program, en fil osv. Hvis du er i en web-side, følger et venstreklikk en elektronisk kobling på skjermen. Høyreklikke: Trykk på høyre knapp, vanligvis med langfingeren, som regel for å kalle opp en meny. Den høyre museknappens funksjon avhenger av hvilken programvare du bruker. Dobbeltklikke: Berør venstre museknapp to ganger i rask rekkefølge. Dette starter vanligvis det programmet markøren peker på, eller merker et helt tekstavsnitt hvis du holder på å skrive inn tekst. To raske små dunk på overflaten på en pekeplate utfører samme handling som et dobbeltklikk. Rullehjul og knapper De fleste mus av samme type som Packard Bells rullemus, har et rullehjul. Du kan enten dreie det eller klikke på det for å gjøre det mye enklere å bevege seg gjennom Windows-programmer. Enkelte andre enheter har en rulleknapp som du kan skyve forover og bakover, i stedet for å rotere den, for å oppnå det samme. Avhengig av hvilken programvare du bruker, gir denne funksjonen deg et betydelig utvidet sett med navigeringsfunksjoner, som for eksempel rulling, panorering, autorulling og datazoom. Dette virker imidlertid bare med programvare som støtter disse funksjonene. Når du bruker programvare som ikke støtter noen av de nye funksjonene, virker den ekstra midtknappen ikke. Tastatur Tastaturet brukes til å taste inn data eller kommandoer. Tastfunksjonene avhenger av hvilket program du bruker. Tastaturet nedenfor er bare et eksempel. Ditt eget tastatur kan ha en litt annen layout. Esc-tast Funksjonstaster Systemtaster Windows-taster Taster for markørbevegelse Programtast Numerisk tastatur Her er noen meget viktige taster du må finne frem til: Esc-tast: Avbryter de fleste gjeldende oppgaver. Talltaster (1 til og med 0): Brukes til å taste inn tall. Når du trykker på disse tastene samtidig med <Skift>-tasten, er det tegnet over tallet som skrives. A-4

13 Tilbaketast: Brukes til å gå tilbake én tegnposisjon og slette det siste tegnet tastet inn. Brukes i enkelte programmer til å angre en handling eller gå tilbake til et tidligere alternativ eller en tidligere meny. Bokstavtaster (A til Å): Brukes vanligvis til å taste inn tekst. Hvis du bruker en tekstbehandler eller et lignende program, vil et trykk på en bokstav få denne bokstaven frem på skjermen. Trykker du <Skift>-tasten samtidig, er det en stor bokstav (versal) du får frem. Mellomromtast: Den store tasten du bruker når du skal legge inn et mellomrom i teksten (vanligvis mellom to ord). Enter-tasten: Brukes til å godta en datamaskinkommando, lage avsnittskift i en tekst eller bekrefte et alternativ du har valgt. Taster for markørbevegelse: Disse tastene styrer markøren når du redigerer tekst,eller ruller opp og ned i et vindu.merk at du på noen tastaturer kan være nødt til å bruke Fn-tasten for å aktivere enkelte av disse kontrollene. Piltaster: Flytter markøren opp, ned, mot høyre og mot venstre. Del(ete) (slett): Sletter tegnet til høyre for markøren, merket tekst eller et merket objekt. Numerisk tastatur: Hvis Num Lock-lampen lyser (trykk på Num Lock-tasten), kan disse tastene brukes til å skrive inn tall. Når lampen er slukket, fungerer den numeriske tastgruppen enten som et ekstra sett med markørtaster eller går, på enkelte kompakte tastaturer, tilbake til å være vanlige bokstavtaster. Activ-taster: Hvis du har et ActivBoard-tastatur på maskinen din, kan du med én eneste tast få tilgang til det beste på Internett, valgt ut av Packard Bell. Packard Bell-tastaturet har også et ekstra sett med knapper, som gir deg enkelt kontroll over datamaskinens viktigste funksjoner. Multimedieknappene gir rask tilgang til de viktigste multimediefunksjonene på datamaskinen, deriblant de viktigste Internett-funksjonene: Du finner en full beskrivelse av tastaturet i ActivDoc, den elektroniske dokumentasjonen din. I neste kapittel kan du lære hvordan du bruker ActivDoc. SLÅ DATAMASKINEN PÅ/AV SLÅ DATAMASKINEN PÅ Forsikre deg om at du slår datamaskinen på i denne rekkefølgen: 1- Slå først PÅ eventuelle enheter koblet til datamaskinen (inklusive en skjerm) ved å trykke på PÅ/AV-bryterne på enheten (for eksempel plassert under selve skjermen på monitoren). 2- Slå så datamaskinen PÅ ved å trykke på hovedbryteren PÅ/AV på frontpanelet. Hvis du vil dele familiens datamaskin der du har din egen velkomstskjerm og egne systeminnstillinger hver gang du slår på maskinen, kan du sette opp kontoer for hver bruker. Brukerne kan beskytte kontoene sine ved å angi passord.ved hjelp av Rask brukerveksling kan brukere la de andre brukernes programmer fortsatt være åpne mens de går inn og ut av sine kontoer. Oppdage datamaskinen A-5

14 Oppdage datamaskinen Det finnes flere ulike typer brukerkontoer på datamaskinen. Bare en bruker med en administratorkonto har full tilgang til andre brukerkontoer og til alle innstillinger på datamaskinen. Vennligst merk at noen programmer kanskje ikke vil fungere som de skal for brukere med begrensede kontoer. Du kan når som helst få tilgang til og endre kontoene dine ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Brukerkontoer. Du kan lese mer om hvordan du tilpasser datamaskinen ved å klikke på Start > Hjelp og støtte > Tilpasse datamaskinen. Da kan du velge en post på listen, plukke ut en oppgave eller merke en artikkel, et opplæringsprogram eller en oversikt. Hvis tastaturet ditt har en strømknapp, kan du bruke den til å slå av maskinen uten å gå til Start-menyen i Windows. Bare lukk alle programmer, trykk på strømknappen og slå av eventuelle eksterne enheter. Hvis du har problemer med å slå av maskinen, kan du lese artikkelen Tvunget Avslutt nedenfor. STARTE MASKINEN PÅ NYTT Hvis du har behov for å starte maskinen på nytt manuelt, følger du fremgangsmåten nedenfor: Lagre arbeidet ditt og lukk alle aktive programmer. Klikk på Start > Slå av datamaskinen > Start på nytt SLÅ DATAMASKINEN AV Pass på at alle programmer er lukket før du slår datamaskinen av. Når du skal slå maskinen AV, må du gå til Start-menyen i Windows: 1- Klikk på Start > Slå av datamaskinen og velg knappen Slå av. 2- Datamaskinen slår seg av automatisk. 3- Slå AV eventuelle eksterne enheter, for eksempel skjermen, hvis de har Av/På-knapper. Etter installasjon av ny maskinvare eller programvare må du kanskje starte maskinen på nytt for å fullføre installasjonen. I slike tilfeller vil du vanligvis få en melding der du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt. Kontroller at du har lagret det arbeidet du holdt på med, og la så datamaskinen automatisk starte på nytt ved å klikke på Ja når du blir bedt om det. A-6

15 Tvunget Avslutt Hvis dette alternativet ikke fungerer, kan du prøve å starte maskinen på nytt ved å bruke Oppgavebehandling. Du starter den ved å trykke <Ctrl>+<Alt>+<Del> samtidig eller ved å høyreklikke på et tomt område på oppgavelinjen og velge Oppgavebehandling i hurtigmenyen. Windows Oppgavebehandling gir informasjon om datamaskinens ytelse og viser detaljer om programmer og prosesser som kjører på maskinen. Oppdage datamaskinen Klikk på Slå av på verktøylinjen og velg Slå av i menyen. Hvis maskinen fremdeles ikke reagerer etter at du har prøvd å starte Oppgavebehandling, trykk på maskinens strømknapp for å slå den av. Hold knappen inne til alle lysdiodene på datamaskinen slukkes (dette omfatter ikke enhetene som er koblet til maskinen, for eksempel skjermer eller eksterne stasjoner).vent i omtrent 30 sekunder og slå den på igjen. STRØMALTERNATIVER Velg kategorien Programmer og lukk alle åpne programmer ved å merke dem og så klikke på Avslutt oppgave. Velg kategorien Brukere og logg av alle aktive kontoer ved å merke dem og så klikke på Logg av. Med strømalternativene i Windows kan du styre datamaskinens strømtilstand og spare strøm. Avhengig av dine egne behov, kan du definere det strømoppsettet som passer best for deg. Det finnes tre strømsparingsmodi: Slå av enheten, Hvilemodus og Dvalemodus. Hvis du vil vite mer om disse funksjonene og hvordan du bruker dem, se avsnittet Slik... i ActivDoc, eller bla gjennom Windows Hjelp- og støttesenter ved å klikke på Start > Hjelp og støtte. A-7

16 PROGRAMBIBLIOTEK Oppdage datamaskinen HVOR ER PROGRAMVAREN? Packard Bell datamaskiner inkluderer et stort utvalg av programvare. Avhengig av hvilken type datamaskin det dreier seg om, kan du finne programmene: Forhåndsinstallert: Programvaren er klar til bruk. Enkelte programmer krever imidlertid en CD for å kunne kjøres. Det gjelder som oftest for spill eller oppslagsverk. Du vil finne disse CDene i det vedlagte Programbibliotek. Se instruksjonene under Vanlige spørsmål senere i denne veiledningen. På en CD eller DVD: Programvaren må installeres først. Sett CDen eller DVDen inn i den relevante stasjonen. Da starter en installasjonsveiviser automatisk, og alt du trenger å gjøre er å følge anvisningene på skjermen. HVORDAN FÅR JEG TILGANG TIL PROGRAMMENE? Fra Windows er det enkelt å starte et program. Bare klikk på Start-knappen i nedre venstre hjørne av hovedskjermen, og velg deretter Alle programmer ved å føre pekeren over dette alternativet. Når du skal starte et program, velger du ønsket kategori og klikker så på programmet du ønsker å kjøre. Noen programmer krever en CD for å kunne kjøres. Da er det alltid best å sette platen inn i stasjonen før du starter programmet. Hvis du ikke har satt inn CDen, kommer Windows til å varsle deg og be deg om å gjøre det. HVOR ER DOKUMENTASJONEN TIL PROGRAMVAREN? For de fleste programmene som er forhåndsinstallert på datamaskinen av Packard Bell, følger det med en dokumentasjonsfil. For at den skal være lett å finne har Packard Bell forenklet tilgangen til disse filene. I Start-menyen i Windows inneholder programvarekategoriene en del for Dokumentasjon. Du kan også trykke F1-tasten på tastaturet eller klikke på Hjelp-ikonet eller -menyen i de fleste programmer for å åpne dokumentasjonsfilene. Se Min programvare i ActivDoc for hvis du vil ha mer informasjon. A-8

17 INSTALLERE NY PROGRAMVARE Hvis du kjøper programvare du gjerne vil installere på maskinen, må du sjekke systemkravene for å unngå problemer med kompatibilitet. Dette gjelder særlig svært grafiske 3D-spill. Klikk på Start > Hjelp og støtte > Velg en oppgave > Brukerverktøy > Informasjon om Min datamaskin for å se informasjonen om maskinen og diagnostisere problemer. NAVIGERE Packard Bells Brukerhåndbok er ikke det eneste du kan referere til for opplysninger om datamaskinen. Packard Bell ActivDoc inneholder nyttig informasjon om maskinvaren i datamaskinen, sammen med hjelp, tips og råd om programvaren, Internett, garantien osv. Bli fortrolig med stasjonene på datamaskinen, gjør deg kjent med multimediefunksjonene og bare forestill deg hvilke muligheter som finnes Din Packard Bell-maskin er mer enn bare en PC, den er din personlige inngangsportal til et bredt utvalg av muligheter som dagens avanserte teknologier har å tilby. Oppdage datamaskinen Du finner mer informasjon om hvordan du installerer ny programvare i ActivDoc og under Vanlige spørsmål i avsnittet Packard Bell Supportsenter i denne håndboken. Før du installerer programvaren, må du lese dokumentasjonen som følger med den. Hvis det oppstår et problem under installasjonen eller når du kjører programmet, ta kontakt med leverandørens hjelpetelefon. PACKARD BELL ACTIVDOC Packard Bell ActivDoc inneholder den elektroniske dokumentasjonen for datamaskinen din og gir deg raskt den hjelpen du trenger, direkte på skjermen. Packard Bell ActivDoc inneholder følgende hovedavsnitt: Min datamaskin. Det inneholder all den tekniske informasjonen om datamaskinens komponenter. Denne håndboken gir deg nyttige tips om hvordan du oppgraderer datamaskinen. Min programvare. Beskriver hvordan du bruker og organiserer programvaren på datamaskinen. Internett. Beskriver de ulike Internett-verktøyene som er installert på datamaskinen og gir nyttige tips om Internett. A-9

18 Oppdage datamaskinen Slik Inneholder en rekke nyttige forklaringer på hvordan du kan utføre daglige oppgaver med datamaskinen din. Start her hvis du vil vite hvordan du best kan bruke datamaskinen din, for eksempel hvilket program du skal bruke når du vil skrive et brev. ActivDoc inneholder også alt du trenger av informasjon om service- og garantibetingelsene for datamaskinen din, siste nytt og en elektronisk kopi av denne brukerhåndboken. INSTALLERE PACKARD BELL ACTIVDOC (VALGFRITT) Avhengig av hvilken maskinmodell du har, er ActivDoc enten allerede installert på PCen eller levert på en CD. Hvis du har en ActivDoc CD, må du installere den på datamaskinen første gang du bruker ActivDoc. Sett bare inn CD-platen merket ActivDoc i CD- eller DVD-stasjonen. Hvis du har mer enn én stasjon, sett den i den øverste. Hvis installasjonen av ActivDoc ikke starter automatisk, dobbeltklikk på ikonet ActivDoc på skrivebordet eller velg Start > Alle programmer > PC Verktøysett og tjenester > ActivDoc. Etter noen få sekunder, kommer det første skjermbildet i installasjonsprogrammet frem på skjermen. Du har valget mellom flere installasjonsalternativer. Følg bare anvisningene på skjermen for å gå videre. ARBEIDE MED PACKARD BELL ACTIVDOC Åpne Packard Bell ActivDoc Når du skal starte Packard Bell ActivDoc, dobbeltklikk på ikonet ActivDoc på skrivebordet eller velg Start > Alle programmer > PC Verktøysett og tjenester > ActivDoc. Velkomstsiden og navigasjonslinjen Velkomstsiden forklarer innholdet i alle ikonene på navigasjonslinjen og skiftes ut når du kaller opp en hjelp-side.velkomstsiden inneholder koblinger til den elektroniske versjonen av Brukerhåndboken og Garanti- og serviceveiledningen. A-10

19 På venstre side av hovedvinduet for Packard Bell ActivDoc ser du navigasjonslinjen. Denne linjen er alltid synlig uansett hvor du er i Packard Bell ActivDoc. Du kan enten holde pekeren over et ikon for å komme inn i et avsnitt, eller du kan klikke på et ikon for å aktivere funksjonen det inneholder. FÅ TILGANG TIL HOVEDAVSNITTENE For å komme inn i det enkelte avsnittet, klikker du på den relevante knappen. Da kommer det frem en innholdsliste i en meny. Hvis menytittelen har en pil på slutten av linjen, legg pekeren over denne tittelen for å se ytterligere poster i en undermeny. Hvis du vil inn på en hjelp-side, klikker du bare på navnet i listen. Høyre side av skjermen viser da hjelp-siden for den posten du klikket på. Antall kategorier og titler som er tilgjengelige, kan variere alt etter hvilket system du kjøpte. Når du står i en hjelp-side, kan du enkelt gå til en annen side i Packard Bell ActivDoc ved å bruke navigasjonslinjen igjen. Rullegardinmenyen Navigasjon I øvre høyre hjørne av de fleste sidene kan du se en navigasjonsmeny. Klikk på denne menyen, så får du se en liste med snarveier til viktige deler av siden eller til et sett med tilknyttede emner. Klikk på en av menypostene og hopp direkte til det emnet. STASJONENE PÅ DATAMASKINEN DISKETTSTASJONEN (EKSTRAUTSTYR) Diskettstasjonen er den enheten som brukes til å lese data fra og skrive data til en diskett. En vanlig diskett har en kapasitet på 1,44 MB. Du setter inn en diskett i diskettstasjonen ved å skyve den forsiktig inn i åpningen i stasjonen til den er helt inne. Oppdage datamaskinen Du får tilgang til innholdet på disketten ved å klikke på Start > Min datamaskin og dobbeltklikke på ikonet 3,5-tommers diskett (A) i det vinduet som vises. Diskettstasjonen heter ofte stasjon A. A-11

20 Oppdage datamaskinen Hvis du prøver å kopiere eller lagre en fil til en diskett og får meldingen Skrivebeskyttelsesfeil, må du eventuelt åpne skrivebeskyttelsessporet nederst på disketten ved å skyve det fremover. Når du skal løse ut en diskett fra diskettstasjonen, trykker du på utløserknappen på forsiden av diskettstasjonen for å frigjøre disketten og ta den ut. Fjern aldri disketten mens stasjonens lysdiode lyser. Du må beskytte disketter fra elektriske eller magnetiske felt, fordi de kan slette data på disketten. DVD-STASJONEN DVD-stasjonen på datamaskinen kan lese lyd-cder, CD-ROMer som inneholder data (filer og programmer), video-cder og CDer med skrivetilgang av typen CD-R eller CD-RW, i tillegg til DVD-ROMer, DVD-filer og de fleste DVD-plater med skrivetilgang. DVD, et akronym for Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc, har de samme dimensjonene som en CD, men kodingsmetodene er annerledes. Registreringstettheten for data er høyere, og det kan være opptil to registreringsoverflater pr. side. Den maksimale datamengden som kan lagres på en dobbeltsidig, dobbeltlags DVD er 17 GB (Gigabyte). Til sammenligning inneholder en tradisjonell CD-ROM bare opptil 0,65 GB, dvs. 650 megabyte. Mens en DVD-stasjon vanligvis er en enhet som bare har lesetilgang, er enkelte datamaskiner fra Packard Bell utstyrt med en stasjon som lar deg lagre dataene dine på plater med skrivetilgang (se nedenfor). DVD-stasjonen din bruker én knapp for inn- og utlasting av en plate og ett lys som viser at det nå leses fra stasjonen. Alle andre funksjoner styres av programvare. Du finner fullstendig informasjon om stasjonene på datamaskinen din i avsnittet Min datamaskin i ActivDoc. Bruke DVD-stasjonen 1. Platebrett. Støtes ut for å ta inn eller gi fra seg en plate. 2. Opptattlampe (finnes ikke på alle stasjoner). Tennes når det hentes inn data fra en plate eller når stasjonen spiller lyd. 3. Utstøterknapp. Støter ut platebrettet av stasjonen. 4. Nødutstøterport (finnes ikke på alle stasjoner). Støter ut platebrettet manuelt hvis du stikker inn et lite hjelpemiddel (av typen utbrettet binders) i denne utgangen mens strømmen på systemet er slått AV. Sette inn en plate Før du setter inn en plate, må du være sikker på at systemstrømmen er PÅ. Vent til OPPTATT-lyset slår seg av. A-12

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen.

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Multimedia Dokumentdelenummer: 419442-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Innhold 1 Multimediamaskinvare Bruke den optiske stasjonen (kun på

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok

Bluetooth-paring. Brukerhåndbok Bluetooth-paring Brukerhåndbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth-varemerket eies

Detaljer

Thunder Wheel 3D Brukerveiledning

Thunder Wheel 3D Brukerveiledning Thunder Wheel 3D Brukerveiledning Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, opptak eller gjennom

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer