CURRICULUM VITAE. Desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Desember 2007"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: Faks Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Susanne Søholt Dr. polit. Statsvitenskap. Forsker II Norsk Norsk, engelsk, fransk Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 2007 Dr.politicus. Statsvitenskap. Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap 1993 Cand. polit. Statsvitenskap Universitetet i Oslo 1978 Cand. mag.; Fransk mellomfag, sosiologi grunnfag, statsvitenskap mellomfag Tilleggsutdannelse: Universitetet i Oslo 1994 Forskerkurs; livsvärld og planeringsrasjonalitet NORDPLAN Stockholm 1992 Kurs i organisasjonslæring, Action MIT, kurs i Oslo science seminar; individual and organizational learning Kurs i ideutvikling og kreativ problemløsning Norsk inst. for ledelse og administrasjon 1984 Videreutdanning i samhällsplanering NORDPLAN Stockholm 1

2 Nøkkelkvalifikasjoner: Bred kunnskap om migrasjon i forhold til ulike grupper og kategorier av etniske minoriteter, slik som arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og asylsøkere i relasjon til bolig, bomiljø og politikk for et multietnisk samfunn. Erfaring fra studier av ulike gruppers oppnådde boforhold samt på andre livsarenaer, slik som oppvekst og helse. Bred innsikt i bomiljø, nærmiljø og byfornyelsesproblematikk, samt lokalt samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor. Stor kompetanse om forsøk som virkemiddel for omstilling og fornyelse i skjæringspunktet mellom kommunal og lokal virksomhet. Opparbeidet kompetanse i forhold til evaluering av offentlig initiert virksomhet, casestudier og intervjuundersøkelser blant grupper som kan være vanskelig tilgjengelig. Lang erfaring som prosjektleder og veileder av endringsprosesser. Yrkeserfaring: 2006 Forsker II NIBR 1996 Forsker Byggforsk 1993 Fagsjef Byggforsk 1986 Forsker Byggforsk 1986 Forskningsmedarbeider, NIBR 1986 Free-lance konsulent i Oslo Byfornyelse A/S og Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger (Sifbo), med ansvar for opplegg og formidling til beboere og for planlegging av forsøksprosjekt. Norske boligbyggelags landsforbund. Informasjonskonsulent med ansvar for utvikling 1985 av lokal-og interntv som virkemiddel for medvirkning og innflytelse. Leieboerforeningen i Oslo. Informasjonsmedarbeider, redaksjonssekretær, prosjektkoordinator, bindeledd mellom Oslo kommune og beboerne i byfornyelsesprosessen. Annen relevant erfaring: medlem av Tverrfaglig veiledningstjeneste, Utlendingsdirektoratet, senere Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. 2003; Biveileder for hovedfagsstudent i samfunnsgeografi. 2003; Veiledning av tre studenter i skriving av semsteroppgave om boligsosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avd. ØKS. 2003; Fagekspert for vurdering av søknad for Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning. 2000; Veileder Oslo kommune; Bo i Oslo. 2000; Statens Tobakkskaderåd; referansegruppe. 1999; Biveileder hovedfagoppgave i sosiologi UiO. Redaksjonsansvarlig for følgende serie fra Norges byggforskningsinstitutt; Serien Flerkulturelle boligområder, 10 hefter I redaksjonen for Veiledningshefter fra Bomiljøtjenesten, 8 hefter Norges byggforskningsinstitutt. Prosjektlederansvar: Boforhold og boligkarrierer blant etterkommere av innvandrere. (Husbanken) Nordisk kunnskapsstatus. Etniske minoriteter, boforhold og bosettingsmønster. (SIP KRD) Nordisk forskernettverk/arbeidsseminar for komparasjon av registerdata i forhold til 2

3 etniske minoriteter, bolig og bosettingsmønster. NFR.. NORFORSK Veiledning; evaluering av Oslo Indre Øst (Oslo kommune, byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester). En forsker til deltok i prosjektet Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter (KRD, BOBY) To forskere inngikk i arbeidet i tillegg til prosjektleder Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet (NFR, UDI). En prosjektmedarbeider Faglig utviklingsprogram for flerkulturelle boligområder (KRD innv.avd., Husbanken, UDI). Fem forskere inngikk i programmet fordelt på fem prosjekter, i tillegg til prosjektleder Evaluering av gruppeledelse blant kvinner av innvandrerbakgrunn. (Sosial- og helsedepartementet) Bedre gårdsrom; beboerdeltakelse og revitalisering. (Oslo kommune). En prosjektmedarbeider Bomiljøtjenesten, gratis landsdekkende veiledningstjeneste.veiledning og arr. av bomiljøseminar. Seks medarbeidere. (Husbanken) Veiledning av utviklingsprosjektet Medisinsk rehabilitering i Nordland. Ekstern konsulent som medarbeider. (Nordland Sentralsykehus) Utvikling av forsknings- og forsøksprogram for flerkulturelle bomiljø. To medarbeidere. (Husbanken, UDI) Evaluering Primærmedisinsk verksted. Arbeidsmetoder. Samarbeid med Høgskolen i Telemark (Sosial- og helsedeaprtementet) Evaluering Primærmedisinsk verksted. Første gruppe med naturlige hjelpere. (Miljøbyen Gamle Oslo, Sosial- og helsedepartementet) Lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommuner. Nordisk prosjekt. Prosjektleder for norsk del. To medarbeidere (Sosial- og helsedepartementet). I de fleste prosjektene hvor jeg har vært prosjektleder for andre har det dreid seg om flerfaglige prosjektgrupper. Aktuelle fagbakgrunner har vært arkitekt, antropolog, etnolog, sosiolog, statsviter, sosialøkonom. Publisering Monografier og avhandlinger: 2007 Gjennom nåløyet en sammenligning av tilpasninger til boligmarkedet blant hushold av pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn, Oslo Avhandling for graden Dr. polit Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo Det muliges kunst, en undersøkelse av prosjektlederrollen i statlig forsøksvirksomhet på nærmiljøområdet. Hovedoppgave i statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Bokkapitler: 2007 Le sort des demandeurs d asile déboutés: politique locale contre politique nationale en Norvège i Aux marges du palais. Héritages et persepctives du logement précaire en Europe. Valérie Laflamme, Claire Lévy-Vroelant, Douglas Robertson et Jim Smyth (ed.). L Harmattan, Paris Flerkulturelle bomiljø hva har vi lært? I Thyness Paul A (red.) Boligsosialt arbeid Kommuneforlaget Gästkockens rolle for lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommunen, i 3

4 Osthyvel, tårtspade, multimixer eller gästkock? Konsekvenser for kommunal verksamhet og bristande ressurser. Statens institut for byggnadsforskning, Sverige Kuinka asukkaat voivat itse vaikuttaa lähiönsä kehittämiseen i Urbaniseringens utmaningar, Esbo Stadsmuseum, Finland In Search of a Policy for Developing Local Housing Areas with a greater Possibility of Self-reliance, Control and Flexibility Medforfatter Anne Sæterdal. I Neue wohnformen in Europa, (hrsg.): Joachim Brech, Darmstadt Hva kan vi gjøre når? Aksjonsformer i gamle bydeler. I Steinar Stjernø (red) Velferd eller nød? PAX forlag, Oslo. Artikler: 2007 Er Oslo sosialt bærekraftig? Kommentar artikkel i PLAN 6/2007. Medforfatter Berit Nordahl Etniske minorieter og integrasjon på boligmarkedet. Plan nr. 6/2005. s Tre artikler i Husbankbladet: - Hva har vi lært? Erfaringer fra utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø. - Oppvekst i multietniske bomiljø - Hva skal til? (for å styrke flerkulturelle bomiljø) Husbankbladet 4/2001. s Et rom for meg selv! Husbankbladet nr. 2/ Ethnic minority groups and strategies in the housing market in Oslo. The European Journal of Housing Policy, 1(3), 2001, pp Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. Husbankbladet nr. 3/ Forsøksprosjekter mange og små lærestykker i forbedring av bomiljø. Husbankbladet nr. 2/ Gårdsrom som ramme for barns oppvekstmiljø, Husbankbladet nr.2/ Forsøk med tettstedsforbedring i tre avsporete lokalsamfunn. Medforfatter Jens Bjørneboe. I BYGGESKIKK NR.1-95 Rapporter og notater: 2006 Møteplasser i multietniske utemiljøer. I samarbeid med Marit Ekne Ruud. Byggforsknotat 83. Norges 2005 Bolig, bomiljøsatsing og levekår. Evaluering handlingsprogrammet Oslo indre øst. Byggforskrapport nr I samarbeid med Arne Holm I velferdstatens grenseland. En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Av Jan-Paul Brekke og Susanne Søholt. Rapport 2005:5. Institutt for samfunnsforskning Representative forvaltningsorganer, organisasjonsadferd og brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Byggforsknotat 78. Norges 2005 Etnisitet og boligpolitikk. Byggforsknotat 79. Norges 2005 Små steder - store møter. Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. I En plass for alle. Kulturminners og kulturmiljøers plass i det flerkulturelle Norge Møtesteder i by. NIKU Bygninger og omgivelser 05/2005. Oslo Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Byggforsk prosjektrapport 354. I samarbeid med Arne Holm og Marit Ekne Ruud. Norges 4

5 2001 Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Byggforskprosjektrapport 297. Norges 2001 Oppvekst i multietniske boligområder. Byggforskprosjektrapport 313. Norges 2000 Store møter-små steder. Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø. I samarbeid med Jaishankar Ganapathy. Byggforskprosjektrapport nr Norges 1999 Om lovgivning og diskriminering på boligmarkede., Byggforsknotat nr. 33. Norges 1999 Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle boligområder. Forprosjekt. I samarbeid med Jaishankar Ganapathy. Byggforsknotat nr. 34. Norges 1998 «På lag med befolkningen». Medvirkningsplanlegging i tre tettsteder. I samarbeid med Jens Bjørneboe. Prosjektrapport 230. Norges 1997 Bedre gårdsrom. Et forsøk med beboerdeltakelse og revitalisering av to byfornyede gårdsrom. I samarbeid med siv.ark. Jens Bjørneboe. Prosjektrapport 219. Norges 1997 Helsefremmende ledelse - en evaluering av gruppeledere med innvandrerbakgrunn. Prosjektrapport 225. Norges 1996 Primærmedisinsk verksted. Kartlegging av erfaringer med en pakistansk/norsk helseopplysningsgruppe. Byggforsknotat 1. Norges 1996 Kommunikativ kompetanse i praksis, en evaluering av Primærmedisinsk verksteds opplæring av helsearbeidere. I samarbeid med Kari M. S. Bakke. Byggforsknotat 18. Norges 1994 Lokale partnerskap - et virkemiddel for å redusere fattigdom og sosial utstøting. Notat til KAD i forbindelse med møte i The European Foundation for The Improvement of Working and Living Conditions Innvandreres deltakelse i bomiljø. Prosjektrapport 166. Norges 1993 Om nærmiljøpolitikkens utvikling og nærmiljø som arena for forebyggende arbeid. Notat til forelesning på Politihøgskolen. I samarbeid med Anne Sæterdal Gårdsrom som en del av byfornyelsen. Spørreundersøkelse av beboernes egne vurderinger. Prosjektrapport 136. Norges 1993 Kultur i bydel. Prosjektrapport 144. I samarbeid med Oddrun Sæter og Lars Marius Ulfrstad. Norges 1992 Lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommuner. Ny giv for velferdsstaten? Prosjektrapport 99. Norges 1990 BOM-rapport nr. 9: Flerkulturelle boligområder. I samarbeid med Anne Sæterdal. Norges 1990 BOM-rapport nr. 10: Ildsjel - en ny profesjon. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo 1988 Erfaringer fra forsøk med felleshus. NIBR rapport Faglig utviklingsprogram for flerkulturelle boligområder. I samarbeid med Siri Sandbu og Anne Sæterdal. Norges Andre publikasjoner: 1996 Fra ide til felles handling møteteknikker i bomiljø. I samarbeid med Hilde Krogh og Marit Unstad. Bomiljøtjenesten hefte 3. Norges byggforskningsinstitutt og Husbanken. 5

6 1990 Red.ansvarlig for Temaserien Flerkulturelle boligområder, 10 hefter BYGGFORSK/UDI. - Hengsenga, et flerkulturelt boligområde for folk flest, - Gode og rimelige småboliger - Det første møtet, - Gavlmaleri, et flerkulturelt prosjekt, - Møtesteder = aktivitet + kontakt, - Boligplanlegging, organisering og forvaltning, - Konflikt, ingen hindring for positiv handling!, - Flid over alle grenser!, - Alene, ung og flyktning, - Norge, slik jeg ser det. Forfatteransvar for nr. 1, 3, 5, 9, Idekatalog for bolig- og miljøfornyelse. Hovedansvarlig. Norges Papers på konferanser: 2007 How Comparable? Immigrants, ethnic minorities and housing across the Scandinavian countries. ENHR Conference, Sustainable Urban Areas, Rotterdam Public Strategies for Housing Rejected Asylum seekers? Colloque International Mobility, Poverty, Insecurity and Hospitality. The Past and Future of Precarious Housing in Europe. Université de Paris X-Nanterre. September Unexpected and Disputed; Bottom Up Housing Policy for Rejected Asylum Seekers. NSBB Nordisk forkerseminar 2005, Gilleleje, Danmark Planning for a Multicultural Society på konferansen Spatial Planning for a Sustainable Development, Nordregio, Stockholm 2003 Etnisitet og boligpolitikk på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Trondheim Boligsøkere med innvandrerbakgrunn og strategier på boligmarkedet.. Forskningsprogrammet for Bolig og levekår. NFR 2002 Access to Housing among Ethnic Minorities, Highlighted Through a Rational and Phenomenological Approach. ENHR Conference; Housing Cultures Convergence and Diversity, Wien Growing up in multicultural neighbourhoods. Presentation and organizer of workshop. Metropolis Conference, Oslo. Housing strategies, ethnic minorities and gender. Metropolis Conference, Oslo Ethnic Minority Groups and Strategies in the Housing Market in Oslo. Nordic and Interdisciplinary Research Workshop Understanding Cultural Complexity. University of Bergen. Greenland Ethnic Minority Groups and Strategies in the Housing Market, ENHR Conference; Housing in the 21 st. Century: Fragmentation and Reorientation, Gävle Noen aspekter ved å intervjue i miljøer en selv ikke er del av. Paper til nordisk konferanse om by- og boligforskning, NSBB, Oslo Deltakelse i flerkulturelle bomiljø, NBBL, Oslo Deltakelse i flerkulturelle bomiljø, NBO s fagseminar i segregering, Malmø Innvandrere og deltakelse i storby, SAMPLAN Approaching a Multicultural Neighborhood. Experiences form Some Urban, Multicultural Neighborhoods in Oslo. I samarbeid med Hilde Krogh. Paper til ENHR konferansen i København. 6

7 1996 Det Nytter, om å snu utviklingen i vanskeligstilte boligområder. Boligkonferansen, Oslo. Foredrag 2007 How Comparable? Immigrants, ethnic minorities and housing across the Scandinavian countries. NSBB, Nordisk forskerseminar, NIBR Oslo Møtesteder som integrasjonsarena, hva og hvordan? Kulturdykk Arr.: Norsk Kulturforum i Rogaland Hvordan fremme et inkluderende bomiljø? Key-note speaker. Nasjonal konferanse okt. Boligsosial forvaltning visjoner, utfordringer og gode løsninger. Arr: NKF, KBL, Boligbygg, Husbanken, Bomiljønett Kunnskap og erfaringer. Medvirkning iby- og tettstedsutvikling. Seminar om medvirkning og deltakelse i Groruddalssatsingen. Arr: Husbanken, IMDi 2007 Urban Developments as multicultural processes. Colóquio sobre renovacão urbana e intervencão multicultural. ISCTE, CET e Faculdade de Arquitectura, Lisboa Hva kan vi gjøre for å styrke flerkulturelle bomiljø? Vestlandske boligbyggelag, Bergen Innvandrere i boligmarkedet politiske målsettinger og sosiale realiteter. Norsk Planmøte, Oslo Betingelser for flerkulturalitet: oppvekst og møteplasser. Norsk Planmøte, Oslo 2006 Etniske minoriteter og boligmarkedet. Konferansen; Det flerkulturelle rom byutvikling som integrering. Arr: Byutviklingskomiteen, Oslo kommune, AHO og Tverrfaglig Arena for byutvikling Evaluering bolig, bomiljø og levekår. Konferanse Handlingsplan Oslo Indre Øst Housing, Ethnic Minorities and Integration. Nordisk hovedstadskonferanse. Norges Leieboerforbund Hva kan vi gjøre for å styrke flerkulturelle bomiljø? Husbanken, Bergen kommune, KBL Små steder-store møter. Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. NIKU Barn i tett by. Bolig- og byplanforeningen, Oslo Møtesteder- funksjon og betydning, BFD konferanse, Samspill og samarbeid om en god barne- og ungdomspolitikk i kommunene Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Oslo kommune Konferanse om bostedsløse Community, social development and housing. Universitetet i Oslo og Chinese Academy of Social Sciences Boligsøkere med innvandrerbakgrunn og strategier på boligmarkedet. NEHOM nasjonale boligkonferanse. Inst. for geografi. Universitetet i Bergen Oppvekst i flerkulturelle bomiljø. Husbankens fagdag i Rogaland Oppvekst i multietnisk bomiljø. Lokalseminar Holmlia. Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Oppvekst i flerkulturelle bomiljø, Husbankens fagdag Kartlegging av bomiljø, Boforum, Oslo kommune Boligsøkere med innvandrerbakgrunn. Programseminar. Bolig og levekår. NFR Hva hindrer deltakelse i bomiljø? Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Deltakelse bare for de få? Key-note speaker. Medvirkningskonferansen i Ålesund. KS Innvandrere og deltakere i bomiljø. Workshop-presentasjon Medvirkningskonferansen i Ålesund. KS Hvordan fremme deltakelse i flerkulturelle bomiljø? Stovner bydel Kampen om arealene Landskonferansen for landslaget for park-, idretts- og 7

8 frluftsanlegg User focused Evaluation of Community Work in Disadvantaged Areas. Putting Differences to Work. Reflecting on the Chicago Experience. Fagkongress. Universitet i Oslo, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Primærmedisinsk senter Gårdsrom i Oslo indre øst som ramme for barns oppvekstmiljø. Førskolelærernes fagkongress. Høgskolen i Oslo Kan forsøks- og utviklingsarbeid fremme lokal deltakelse? Innlegg på seminar om lokal samordning og brukermedvirkning for Oslo kommune, Undervisning 2007 Flerkulturelle bomiljø- perspektiver og utfordringer. Master i sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet. Delseminar, Master i Urbanisme, AHO Diskursive systemer og kryssende lojaliteter drøftet opp mot generasjoner, kjønn og makt. Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid, Høgskolen i Oslo Flerkulturelle boligområder, muligheter for nytenkning! Opplæring av styrerepresentanter i borettslag, OBOS Etniske minoriteter og integrering. Kurs; Utlendingsrett og kulturforståelse. Videreutdanning. Politihøgskolen, Oslo Metoder i studiet av endringsprosesser i by. Institutt for urbanisme, AHO Demokrati og medvirkning i bomiljøet. Videreutdanning i bomiljøarbeid, Høgskolen i Oslo. Avd. ØKS Bomiljø, hvorfor er det viktig og hvordan kan det kartlegges? - Metoder for medvirkning i boligområder. Videreutdanning i bomiljøarbeid, Høgskolen i Oslo. Avd. ØKS Deltakelse og demokrati i ulike typer lokalsamfunn. Høgskolen i Oslo, Kommunallinja Videreutdanning i bomiljøarbeid. Høgskolen i Oslo. Avd. ØKS. Bomiljø, hva er det og hvordan kan det kartlegges? Metoder for medvirkning Internundervisning i Sosial- og helsedepartementet om Prosjektorganisering og prosjektledelse. 4 dager Kurs for UDI ansatte om læring fra prosjekter; statens rolle i erfaringsformidling; forankring av prosjekter i staten, kommunen eller i organisasjon; prosjektleders rolle University of Illinois, Ph.d. studium i Community Psychology; Approaching a Multicultural Neighbourhood, Experiences from some Urban Multicultural neighbourhoods in Oslo Politihøgskolen; Nærmijlø- og bomiljøarbeid. Prosjektarbeid. Veiledningsoppdrag Barn i kommunale boliger. Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Bo i Oslo. Oslo kommune, Boligvirkemiddeletaten Bomiljøtjenesten i Oslo kommune 1999 Bøler bydel; Bogerud sosialsenter kommunale boliger 1995 FRISAM; Frivillighetens Samarbeidsorgan Utvikling av medisinsk rehabilitering og habilitering i Nordland fylke. Samarbeid mellom 8

9 Nordland sentralsykehus og lokalsykehusene. Statens Helsetilsyn Bomiljørådgivning. Kommunal- og arbeidsdepartementet Distriktsovergripende tjenester. Veiledning av naærmiljøprosjekt på Bærum verk. Bærum kommune Stavangergata borettslag. Kommunal og arbeidsdepartementet, Oslo kommune, OBOS Sofienberg Nabosentral. Husbanken, USBL Veiledningsmetoder i forsøksvirksomhet. Byggforsk. Studiereiser 2003 Paris. Studieopphold i forbindelse med avhandling. Kontakt med IPRAUS Paris. Bolig- og byutviklingsprosjekter. Besøk på bl.a.centre Scientifique Tecnique de Bâtiment (CSTB). 4 dager New York og Chicago Empowerment as community strategy. 10 dager. Stipend fra Norges byggforskningsinstitutt New York, Washington, St. Louis, Chicago. Neighbourhood and Community Work. Arr. Närbo, Stockholm. 10 dager Stor Britannia. 10 dagers studietur med Internatioanl Federation for Housing and Planning (IFHP). Tema: Deterioration of Housing Estates: First Signs First Measures. 9

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID

INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID INNOVASJON OG STYRING I BOLIG SOSIALT ARBEID Anne Skevik Grødem Rapport 2014:16 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:16 Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid Anne Skevik Grødem Institutt

Detaljer

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland* Prosjektbeskrivelse for forskerprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd, program for Miljø 2015 (LAND) 2012-2014 Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenseland*

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer

Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo

Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo Susanne Søholt Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo En undersøkelse blant innbyggere med pakistansk, tamilsk og somalisk opprinnelse 297 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Sosiologisk håndverk. Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid. Organisasjonssosiologene

Sosiologisk håndverk. Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid. Organisasjonssosiologene Sosiologisk håndverk Erfaringer og refleksjoner fra sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid Organisasjonssosiologene Artikkelsamling, januar 2014 Versjon 3, November 2014 2 3 Forord Som det vil framgå

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Veiviser til mer kunnskap:

Veiviser til mer kunnskap: Veiviser til mer kunnskap: Litteraturliste Berntsen, Harry: (1999?) Rekruttering uten bomskudd. En praktisk håndbok. Adekvat Info AS. 42 sider, samt ca. 50 sider med vedlegg. ISBN 82-7691-028-9 Dette er

Detaljer

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen Ingar Brattbakk, Ivar Brevik, Jon Guttu, Per-Øystein Lund, Marit Ekne Ruud og Lene Schmidt TILTAK I TIDE Muligheter og utfordringer for Groruddalen Utarbeidet i samarbeid mellom forskere på Byggforsk og

Detaljer

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier 298 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag

Detaljer

«Det er litt sånn at veien blir til mens en går»

«Det er litt sånn at veien blir til mens en går» Kristin Thorshaug Stina Svendsen Veronika Paulsen Berit Berg «Det er litt sånn at veien blir til mens en går» Kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger Illustrasjonsfoto: colourbox.no. Kristin

Detaljer

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring

Oslo kommune. Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large. Byrådsavdeling for kultur og næring Oslo kommune Status 2012-13 Bystyresak 129/13 Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large Byrådsavdeling for kultur og næring Side 2 Innhold 3 4 5 7 8 9 11 14 15 21 23 28 31 Bystyrets vedtak Byrådssak

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER

Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge

Interkulturelle arbeidsplasser i Norge Interkulturelle arbeidsplasser i Norge September 2006 1 Detaljert analyse av den interkulturelle situasjonen i Norge og studier i et utvalg virksomheter Vi vil takke alle som har bidratt til denne publikasjonen.

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer