CURRICULUM VITAE. Desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Desember 2007"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Desember 2007 Norsk institutt for by- og regionforskning Postboks 44, Blindern, 0313 Oslo. Tel: Faks Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Susanne Søholt Dr. polit. Statsvitenskap. Forsker II Norsk Norsk, engelsk, fransk Utdannelse: År Akademisk grad Institusjon 2007 Dr.politicus. Statsvitenskap. Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap 1993 Cand. polit. Statsvitenskap Universitetet i Oslo 1978 Cand. mag.; Fransk mellomfag, sosiologi grunnfag, statsvitenskap mellomfag Tilleggsutdannelse: Universitetet i Oslo 1994 Forskerkurs; livsvärld og planeringsrasjonalitet NORDPLAN Stockholm 1992 Kurs i organisasjonslæring, Action MIT, kurs i Oslo science seminar; individual and organizational learning Kurs i ideutvikling og kreativ problemløsning Norsk inst. for ledelse og administrasjon 1984 Videreutdanning i samhällsplanering NORDPLAN Stockholm 1

2 Nøkkelkvalifikasjoner: Bred kunnskap om migrasjon i forhold til ulike grupper og kategorier av etniske minoriteter, slik som arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og asylsøkere i relasjon til bolig, bomiljø og politikk for et multietnisk samfunn. Erfaring fra studier av ulike gruppers oppnådde boforhold samt på andre livsarenaer, slik som oppvekst og helse. Bred innsikt i bomiljø, nærmiljø og byfornyelsesproblematikk, samt lokalt samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor. Stor kompetanse om forsøk som virkemiddel for omstilling og fornyelse i skjæringspunktet mellom kommunal og lokal virksomhet. Opparbeidet kompetanse i forhold til evaluering av offentlig initiert virksomhet, casestudier og intervjuundersøkelser blant grupper som kan være vanskelig tilgjengelig. Lang erfaring som prosjektleder og veileder av endringsprosesser. Yrkeserfaring: 2006 Forsker II NIBR 1996 Forsker Byggforsk 1993 Fagsjef Byggforsk 1986 Forsker Byggforsk 1986 Forskningsmedarbeider, NIBR 1986 Free-lance konsulent i Oslo Byfornyelse A/S og Selskapet for innvandrer- og flyktningeboliger (Sifbo), med ansvar for opplegg og formidling til beboere og for planlegging av forsøksprosjekt. Norske boligbyggelags landsforbund. Informasjonskonsulent med ansvar for utvikling 1985 av lokal-og interntv som virkemiddel for medvirkning og innflytelse. Leieboerforeningen i Oslo. Informasjonsmedarbeider, redaksjonssekretær, prosjektkoordinator, bindeledd mellom Oslo kommune og beboerne i byfornyelsesprosessen. Annen relevant erfaring: medlem av Tverrfaglig veiledningstjeneste, Utlendingsdirektoratet, senere Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. 2003; Biveileder for hovedfagsstudent i samfunnsgeografi. 2003; Veiledning av tre studenter i skriving av semsteroppgave om boligsosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo, avd. ØKS. 2003; Fagekspert for vurdering av søknad for Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning. 2000; Veileder Oslo kommune; Bo i Oslo. 2000; Statens Tobakkskaderåd; referansegruppe. 1999; Biveileder hovedfagoppgave i sosiologi UiO. Redaksjonsansvarlig for følgende serie fra Norges byggforskningsinstitutt; Serien Flerkulturelle boligområder, 10 hefter I redaksjonen for Veiledningshefter fra Bomiljøtjenesten, 8 hefter Norges byggforskningsinstitutt. Prosjektlederansvar: Boforhold og boligkarrierer blant etterkommere av innvandrere. (Husbanken) Nordisk kunnskapsstatus. Etniske minoriteter, boforhold og bosettingsmønster. (SIP KRD) Nordisk forskernettverk/arbeidsseminar for komparasjon av registerdata i forhold til 2

3 etniske minoriteter, bolig og bosettingsmønster. NFR.. NORFORSK Veiledning; evaluering av Oslo Indre Øst (Oslo kommune, byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester). En forsker til deltok i prosjektet Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter (KRD, BOBY) To forskere inngikk i arbeidet i tillegg til prosjektleder Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet (NFR, UDI). En prosjektmedarbeider Faglig utviklingsprogram for flerkulturelle boligområder (KRD innv.avd., Husbanken, UDI). Fem forskere inngikk i programmet fordelt på fem prosjekter, i tillegg til prosjektleder Evaluering av gruppeledelse blant kvinner av innvandrerbakgrunn. (Sosial- og helsedepartementet) Bedre gårdsrom; beboerdeltakelse og revitalisering. (Oslo kommune). En prosjektmedarbeider Bomiljøtjenesten, gratis landsdekkende veiledningstjeneste.veiledning og arr. av bomiljøseminar. Seks medarbeidere. (Husbanken) Veiledning av utviklingsprosjektet Medisinsk rehabilitering i Nordland. Ekstern konsulent som medarbeider. (Nordland Sentralsykehus) Utvikling av forsknings- og forsøksprogram for flerkulturelle bomiljø. To medarbeidere. (Husbanken, UDI) Evaluering Primærmedisinsk verksted. Arbeidsmetoder. Samarbeid med Høgskolen i Telemark (Sosial- og helsedeaprtementet) Evaluering Primærmedisinsk verksted. Første gruppe med naturlige hjelpere. (Miljøbyen Gamle Oslo, Sosial- og helsedepartementet) Lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommuner. Nordisk prosjekt. Prosjektleder for norsk del. To medarbeidere (Sosial- og helsedepartementet). I de fleste prosjektene hvor jeg har vært prosjektleder for andre har det dreid seg om flerfaglige prosjektgrupper. Aktuelle fagbakgrunner har vært arkitekt, antropolog, etnolog, sosiolog, statsviter, sosialøkonom. Publisering Monografier og avhandlinger: 2007 Gjennom nåløyet en sammenligning av tilpasninger til boligmarkedet blant hushold av pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn, Oslo Avhandling for graden Dr. polit Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo Det muliges kunst, en undersøkelse av prosjektlederrollen i statlig forsøksvirksomhet på nærmiljøområdet. Hovedoppgave i statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Bokkapitler: 2007 Le sort des demandeurs d asile déboutés: politique locale contre politique nationale en Norvège i Aux marges du palais. Héritages et persepctives du logement précaire en Europe. Valérie Laflamme, Claire Lévy-Vroelant, Douglas Robertson et Jim Smyth (ed.). L Harmattan, Paris Flerkulturelle bomiljø hva har vi lært? I Thyness Paul A (red.) Boligsosialt arbeid Kommuneforlaget Gästkockens rolle for lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommunen, i 3

4 Osthyvel, tårtspade, multimixer eller gästkock? Konsekvenser for kommunal verksamhet og bristande ressurser. Statens institut for byggnadsforskning, Sverige Kuinka asukkaat voivat itse vaikuttaa lähiönsä kehittämiseen i Urbaniseringens utmaningar, Esbo Stadsmuseum, Finland In Search of a Policy for Developing Local Housing Areas with a greater Possibility of Self-reliance, Control and Flexibility Medforfatter Anne Sæterdal. I Neue wohnformen in Europa, (hrsg.): Joachim Brech, Darmstadt Hva kan vi gjøre når? Aksjonsformer i gamle bydeler. I Steinar Stjernø (red) Velferd eller nød? PAX forlag, Oslo. Artikler: 2007 Er Oslo sosialt bærekraftig? Kommentar artikkel i PLAN 6/2007. Medforfatter Berit Nordahl Etniske minorieter og integrasjon på boligmarkedet. Plan nr. 6/2005. s Tre artikler i Husbankbladet: - Hva har vi lært? Erfaringer fra utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomiljø. - Oppvekst i multietniske bomiljø - Hva skal til? (for å styrke flerkulturelle bomiljø) Husbankbladet 4/2001. s Et rom for meg selv! Husbankbladet nr. 2/ Ethnic minority groups and strategies in the housing market in Oslo. The European Journal of Housing Policy, 1(3), 2001, pp Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. Husbankbladet nr. 3/ Forsøksprosjekter mange og små lærestykker i forbedring av bomiljø. Husbankbladet nr. 2/ Gårdsrom som ramme for barns oppvekstmiljø, Husbankbladet nr.2/ Forsøk med tettstedsforbedring i tre avsporete lokalsamfunn. Medforfatter Jens Bjørneboe. I BYGGESKIKK NR.1-95 Rapporter og notater: 2006 Møteplasser i multietniske utemiljøer. I samarbeid med Marit Ekne Ruud. Byggforsknotat 83. Norges 2005 Bolig, bomiljøsatsing og levekår. Evaluering handlingsprogrammet Oslo indre øst. Byggforskrapport nr I samarbeid med Arne Holm I velferdstatens grenseland. En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. Av Jan-Paul Brekke og Susanne Søholt. Rapport 2005:5. Institutt for samfunnsforskning Representative forvaltningsorganer, organisasjonsadferd og brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Byggforsknotat 78. Norges 2005 Etnisitet og boligpolitikk. Byggforsknotat 79. Norges 2005 Små steder - store møter. Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. I En plass for alle. Kulturminners og kulturmiljøers plass i det flerkulturelle Norge Møtesteder i by. NIKU Bygninger og omgivelser 05/2005. Oslo Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Byggforsk prosjektrapport 354. I samarbeid med Arne Holm og Marit Ekne Ruud. Norges 4

5 2001 Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Byggforskprosjektrapport 297. Norges 2001 Oppvekst i multietniske boligområder. Byggforskprosjektrapport 313. Norges 2000 Store møter-små steder. Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle bomiljø. I samarbeid med Jaishankar Ganapathy. Byggforskprosjektrapport nr Norges 1999 Om lovgivning og diskriminering på boligmarkede., Byggforsknotat nr. 33. Norges 1999 Møter og møtesteders betydning i flerkulturelle boligområder. Forprosjekt. I samarbeid med Jaishankar Ganapathy. Byggforsknotat nr. 34. Norges 1998 «På lag med befolkningen». Medvirkningsplanlegging i tre tettsteder. I samarbeid med Jens Bjørneboe. Prosjektrapport 230. Norges 1997 Bedre gårdsrom. Et forsøk med beboerdeltakelse og revitalisering av to byfornyede gårdsrom. I samarbeid med siv.ark. Jens Bjørneboe. Prosjektrapport 219. Norges 1997 Helsefremmende ledelse - en evaluering av gruppeledere med innvandrerbakgrunn. Prosjektrapport 225. Norges 1996 Primærmedisinsk verksted. Kartlegging av erfaringer med en pakistansk/norsk helseopplysningsgruppe. Byggforsknotat 1. Norges 1996 Kommunikativ kompetanse i praksis, en evaluering av Primærmedisinsk verksteds opplæring av helsearbeidere. I samarbeid med Kari M. S. Bakke. Byggforsknotat 18. Norges 1994 Lokale partnerskap - et virkemiddel for å redusere fattigdom og sosial utstøting. Notat til KAD i forbindelse med møte i The European Foundation for The Improvement of Working and Living Conditions Innvandreres deltakelse i bomiljø. Prosjektrapport 166. Norges 1993 Om nærmiljøpolitikkens utvikling og nærmiljø som arena for forebyggende arbeid. Notat til forelesning på Politihøgskolen. I samarbeid med Anne Sæterdal Gårdsrom som en del av byfornyelsen. Spørreundersøkelse av beboernes egne vurderinger. Prosjektrapport 136. Norges 1993 Kultur i bydel. Prosjektrapport 144. I samarbeid med Oddrun Sæter og Lars Marius Ulfrstad. Norges 1992 Lokalt samarbeid mellom tredje sektor og kommuner. Ny giv for velferdsstaten? Prosjektrapport 99. Norges 1990 BOM-rapport nr. 9: Flerkulturelle boligområder. I samarbeid med Anne Sæterdal. Norges 1990 BOM-rapport nr. 10: Ildsjel - en ny profesjon. Norges byggforskningsinstitutt, Oslo 1988 Erfaringer fra forsøk med felleshus. NIBR rapport Faglig utviklingsprogram for flerkulturelle boligområder. I samarbeid med Siri Sandbu og Anne Sæterdal. Norges Andre publikasjoner: 1996 Fra ide til felles handling møteteknikker i bomiljø. I samarbeid med Hilde Krogh og Marit Unstad. Bomiljøtjenesten hefte 3. Norges byggforskningsinstitutt og Husbanken. 5

6 1990 Red.ansvarlig for Temaserien Flerkulturelle boligområder, 10 hefter BYGGFORSK/UDI. - Hengsenga, et flerkulturelt boligområde for folk flest, - Gode og rimelige småboliger - Det første møtet, - Gavlmaleri, et flerkulturelt prosjekt, - Møtesteder = aktivitet + kontakt, - Boligplanlegging, organisering og forvaltning, - Konflikt, ingen hindring for positiv handling!, - Flid over alle grenser!, - Alene, ung og flyktning, - Norge, slik jeg ser det. Forfatteransvar for nr. 1, 3, 5, 9, Idekatalog for bolig- og miljøfornyelse. Hovedansvarlig. Norges Papers på konferanser: 2007 How Comparable? Immigrants, ethnic minorities and housing across the Scandinavian countries. ENHR Conference, Sustainable Urban Areas, Rotterdam Public Strategies for Housing Rejected Asylum seekers? Colloque International Mobility, Poverty, Insecurity and Hospitality. The Past and Future of Precarious Housing in Europe. Université de Paris X-Nanterre. September Unexpected and Disputed; Bottom Up Housing Policy for Rejected Asylum Seekers. NSBB Nordisk forkerseminar 2005, Gilleleje, Danmark Planning for a Multicultural Society på konferansen Spatial Planning for a Sustainable Development, Nordregio, Stockholm 2003 Etnisitet og boligpolitikk på Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap, Trondheim Boligsøkere med innvandrerbakgrunn og strategier på boligmarkedet.. Forskningsprogrammet for Bolig og levekår. NFR 2002 Access to Housing among Ethnic Minorities, Highlighted Through a Rational and Phenomenological Approach. ENHR Conference; Housing Cultures Convergence and Diversity, Wien Growing up in multicultural neighbourhoods. Presentation and organizer of workshop. Metropolis Conference, Oslo. Housing strategies, ethnic minorities and gender. Metropolis Conference, Oslo Ethnic Minority Groups and Strategies in the Housing Market in Oslo. Nordic and Interdisciplinary Research Workshop Understanding Cultural Complexity. University of Bergen. Greenland Ethnic Minority Groups and Strategies in the Housing Market, ENHR Conference; Housing in the 21 st. Century: Fragmentation and Reorientation, Gävle Noen aspekter ved å intervjue i miljøer en selv ikke er del av. Paper til nordisk konferanse om by- og boligforskning, NSBB, Oslo Deltakelse i flerkulturelle bomiljø, NBBL, Oslo Deltakelse i flerkulturelle bomiljø, NBO s fagseminar i segregering, Malmø Innvandrere og deltakelse i storby, SAMPLAN Approaching a Multicultural Neighborhood. Experiences form Some Urban, Multicultural Neighborhoods in Oslo. I samarbeid med Hilde Krogh. Paper til ENHR konferansen i København. 6

7 1996 Det Nytter, om å snu utviklingen i vanskeligstilte boligområder. Boligkonferansen, Oslo. Foredrag 2007 How Comparable? Immigrants, ethnic minorities and housing across the Scandinavian countries. NSBB, Nordisk forskerseminar, NIBR Oslo Møtesteder som integrasjonsarena, hva og hvordan? Kulturdykk Arr.: Norsk Kulturforum i Rogaland Hvordan fremme et inkluderende bomiljø? Key-note speaker. Nasjonal konferanse okt. Boligsosial forvaltning visjoner, utfordringer og gode løsninger. Arr: NKF, KBL, Boligbygg, Husbanken, Bomiljønett Kunnskap og erfaringer. Medvirkning iby- og tettstedsutvikling. Seminar om medvirkning og deltakelse i Groruddalssatsingen. Arr: Husbanken, IMDi 2007 Urban Developments as multicultural processes. Colóquio sobre renovacão urbana e intervencão multicultural. ISCTE, CET e Faculdade de Arquitectura, Lisboa Hva kan vi gjøre for å styrke flerkulturelle bomiljø? Vestlandske boligbyggelag, Bergen Innvandrere i boligmarkedet politiske målsettinger og sosiale realiteter. Norsk Planmøte, Oslo Betingelser for flerkulturalitet: oppvekst og møteplasser. Norsk Planmøte, Oslo 2006 Etniske minoriteter og boligmarkedet. Konferansen; Det flerkulturelle rom byutvikling som integrering. Arr: Byutviklingskomiteen, Oslo kommune, AHO og Tverrfaglig Arena for byutvikling Evaluering bolig, bomiljø og levekår. Konferanse Handlingsplan Oslo Indre Øst Housing, Ethnic Minorities and Integration. Nordisk hovedstadskonferanse. Norges Leieboerforbund Hva kan vi gjøre for å styrke flerkulturelle bomiljø? Husbanken, Bergen kommune, KBL Små steder-store møter. Møtesteder i flerkulturelle bomiljø. NIKU Barn i tett by. Bolig- og byplanforeningen, Oslo Møtesteder- funksjon og betydning, BFD konferanse, Samspill og samarbeid om en god barne- og ungdomspolitikk i kommunene Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Oslo kommune Konferanse om bostedsløse Community, social development and housing. Universitetet i Oslo og Chinese Academy of Social Sciences Boligsøkere med innvandrerbakgrunn og strategier på boligmarkedet. NEHOM nasjonale boligkonferanse. Inst. for geografi. Universitetet i Bergen Oppvekst i flerkulturelle bomiljø. Husbankens fagdag i Rogaland Oppvekst i multietnisk bomiljø. Lokalseminar Holmlia. Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Oppvekst i flerkulturelle bomiljø, Husbankens fagdag Kartlegging av bomiljø, Boforum, Oslo kommune Boligsøkere med innvandrerbakgrunn. Programseminar. Bolig og levekår. NFR Hva hindrer deltakelse i bomiljø? Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Deltakelse bare for de få? Key-note speaker. Medvirkningskonferansen i Ålesund. KS Innvandrere og deltakere i bomiljø. Workshop-presentasjon Medvirkningskonferansen i Ålesund. KS Hvordan fremme deltakelse i flerkulturelle bomiljø? Stovner bydel Kampen om arealene Landskonferansen for landslaget for park-, idretts- og 7

8 frluftsanlegg User focused Evaluation of Community Work in Disadvantaged Areas. Putting Differences to Work. Reflecting on the Chicago Experience. Fagkongress. Universitet i Oslo, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Primærmedisinsk senter Gårdsrom i Oslo indre øst som ramme for barns oppvekstmiljø. Førskolelærernes fagkongress. Høgskolen i Oslo Kan forsøks- og utviklingsarbeid fremme lokal deltakelse? Innlegg på seminar om lokal samordning og brukermedvirkning for Oslo kommune, Undervisning 2007 Flerkulturelle bomiljø- perspektiver og utfordringer. Master i sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet. Delseminar, Master i Urbanisme, AHO Diskursive systemer og kryssende lojaliteter drøftet opp mot generasjoner, kjønn og makt. Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid, Høgskolen i Oslo Flerkulturelle boligområder, muligheter for nytenkning! Opplæring av styrerepresentanter i borettslag, OBOS Etniske minoriteter og integrering. Kurs; Utlendingsrett og kulturforståelse. Videreutdanning. Politihøgskolen, Oslo Metoder i studiet av endringsprosesser i by. Institutt for urbanisme, AHO Demokrati og medvirkning i bomiljøet. Videreutdanning i bomiljøarbeid, Høgskolen i Oslo. Avd. ØKS Bomiljø, hvorfor er det viktig og hvordan kan det kartlegges? - Metoder for medvirkning i boligområder. Videreutdanning i bomiljøarbeid, Høgskolen i Oslo. Avd. ØKS Deltakelse og demokrati i ulike typer lokalsamfunn. Høgskolen i Oslo, Kommunallinja Videreutdanning i bomiljøarbeid. Høgskolen i Oslo. Avd. ØKS. Bomiljø, hva er det og hvordan kan det kartlegges? Metoder for medvirkning Internundervisning i Sosial- og helsedepartementet om Prosjektorganisering og prosjektledelse. 4 dager Kurs for UDI ansatte om læring fra prosjekter; statens rolle i erfaringsformidling; forankring av prosjekter i staten, kommunen eller i organisasjon; prosjektleders rolle University of Illinois, Ph.d. studium i Community Psychology; Approaching a Multicultural Neighbourhood, Experiences from some Urban Multicultural neighbourhoods in Oslo Politihøgskolen; Nærmijlø- og bomiljøarbeid. Prosjektarbeid. Veiledningsoppdrag Barn i kommunale boliger. Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Bo i Oslo. Oslo kommune, Boligvirkemiddeletaten Bomiljøtjenesten i Oslo kommune 1999 Bøler bydel; Bogerud sosialsenter kommunale boliger 1995 FRISAM; Frivillighetens Samarbeidsorgan Utvikling av medisinsk rehabilitering og habilitering i Nordland fylke. Samarbeid mellom 8

9 Nordland sentralsykehus og lokalsykehusene. Statens Helsetilsyn Bomiljørådgivning. Kommunal- og arbeidsdepartementet Distriktsovergripende tjenester. Veiledning av naærmiljøprosjekt på Bærum verk. Bærum kommune Stavangergata borettslag. Kommunal og arbeidsdepartementet, Oslo kommune, OBOS Sofienberg Nabosentral. Husbanken, USBL Veiledningsmetoder i forsøksvirksomhet. Byggforsk. Studiereiser 2003 Paris. Studieopphold i forbindelse med avhandling. Kontakt med IPRAUS Paris. Bolig- og byutviklingsprosjekter. Besøk på bl.a.centre Scientifique Tecnique de Bâtiment (CSTB). 4 dager New York og Chicago Empowerment as community strategy. 10 dager. Stipend fra Norges byggforskningsinstitutt New York, Washington, St. Louis, Chicago. Neighbourhood and Community Work. Arr. Närbo, Stockholm. 10 dager Stor Britannia. 10 dagers studietur med Internatioanl Federation for Housing and Planning (IFHP). Tema: Deterioration of Housing Estates: First Signs First Measures. 9

CURRICULUM VITAE. Januar 2014. Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74

CURRICULUM VITAE. Januar 2014. Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Akademisk grad: Stilling: Nasjonalitet: Språk: E-post: Susanne

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011

CURRICULUM VITAE 2011 CURRICULUM VITAE 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Marit Ekne Ruud Født: 1957 Akademisk grad: Dr. Art. Stilling: Forsker

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2015

CURRICULUM VITAE 2015 CURRICULUM VITAE 2015 Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) Gaustadalleen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Kim Christian Astrup Fødselsdato: 25. juni 1972 Akademisk grad:

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring

Trude Thorbjørnsrud. Curriculum vitae. Nøkkelkvalifikasjoner. Utdanning. Språk. Arbeidserfaring Curriculum vitae Trude Thorbjørnsrud Adresse: Proba samfunnsanalyse, Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo www.proba.no Telefon: +47 41 60 74 26 E-post: tt@proba.no Født: 1963 Nøkkelkvalifikasjoner Trude Thorbjørnsrud

Detaljer

Ny kompetanse i boligsosialt arbeid. - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank

Ny kompetanse i boligsosialt arbeid. - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank Ny kompetanse i boligsosialt arbeid - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank Utgangspunktet Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming

Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Strategisk forskningsprogram: Bærekraftig oppgradering av boligblokker / REBO med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming SINTEF Byggforsk 1 Mål Bidra til ny kunnskap og endring av praksis

Detaljer

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune

Dialogmøte 11. mai Husbanken og Steinkjer kommune Dialogmøte 11. mai 201 6 Husbanken og Steinkjer kommune Innledning og målet med dialogmøte v/husbanken Innspill fra kommunen: Hvilke tema og målsetninger ønsker kommunen jobbe videre med i et programarbeid?

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ

PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ PLANLEGGEFOR GODE BOMILJØ Boligen i et folkehelse perspektiv - utviklingstrekk Alle skal bo godt og trygt Bolignød og sosial boligbygging Husbanken og boligkrav Universell utforming Eierlinjen Fra bolighygiene

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Fagdag barnefattigdom Skien, 4.12.15, Inger Lise Skog Hansen Boligpolitikken formet det norske samfunnet 2 Verdens beste boligstandard, men 130 000 vanskeligstilte på boligmarkedet. 90

Detaljer

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978)

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978) Sosiale ulikheter, hvordan forbygge og utjevne disse - med utgangspunkt i et byfokus? Folkehelsekonferansen Hedmark, Trysil, 21.jan 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering

Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen. Gentrifisering Storbyens boligmarked drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Bergen 2. desember 2005. Jonny Aspen Gentrifisering Tematisk struktur Innledende om å forske på gentrifisering og bytransformasjon

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosiale mål Bolig for velferd 2014-2020 Mål Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for tjenester skal få hjelp

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. KBL konferansen 3.6.2015 Bolig for velferd Felles ansvar felles mål KBL konferansen 3.6.2015 2 3 4 På agendaen Bolig for velferd bakgrunn og tenkning Økt tilgang på boliger for vanskeligstilte Bolig, bomiljø og nærmiljø Gjesteinnlegg:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Univ. i Delhi 1976 79 B.A Hons. English literature. Y.W.C.A 1979 80 Post graduate dip. Public relations & Advertising

CURRICULUM VITAE. Univ. i Delhi 1976 79 B.A Hons. English literature. Y.W.C.A 1979 80 Post graduate dip. Public relations & Advertising CURRICULUM VITAE Personlige opplysninger: Navn: Jaishankar Ganapathy Fødselsdato: 23.07.58 Adresse: Trysilgt.1 0655, Oslo Telefon: 23 19 98 12 (jobb) 91 72 43 64 (privat) e-post: jaigan@phs.no UTDANNELSE:

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Kampen om leieboligene hva står på spill i det private markedet? Susanne Søholt NIBR

Kampen om leieboligene hva står på spill i det private markedet? Susanne Søholt NIBR Kampen om leieboligene hva står på spill i det private markedet? Susanne Søholt NIBR Jeg skal si noe om: Bolig- og leiemarkedet Ulike utleieregimer Hva utleiere legger vekt på ved valg av leietaker Kommunens

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Barn og unge i kommuneplanarbeidet

Barn og unge i kommuneplanarbeidet Barn og unge i kommuneplanarbeidet Plan og bygningsloven 3-1 e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN

BOLIG FOR VELFERD EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN BOLIG FOR VELFERD 2014-2020 EN SÆRLIG INNSATS FOR VANSKELIGSTILTE BARNEFAMILIER HUSBANKKONFERANSEN 1. OKTOBER 2015 INGRID LINDEBØ KNUTSEN Hva skal jeg snakke om? 1. Bolig for velferd 2014-2020 5 statsråder/departement

Detaljer

Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1. Hovedformålet med evalueringen Evalueringen av SIFO gjøres på oppdrag av Barne- og familiedepartementet. Hovedformålet med evalueringen

Detaljer

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Påvirkningsperspektivet «Helse skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontorer, men på alle de arenaer

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Curriculum Vitae. Trond Stalsberg Mydland Forsker Cand. Polit. Sosialantropologi

Curriculum Vitae. Trond Stalsberg Mydland Forsker Cand. Polit. Sosialantropologi Curriculum Vitae Trond Stalsberg Mydland Forsker Cand. Polit. Sosialantropologi Personalia: Født: 24.06.1973 Adresse: Odinsgate 14 A, 4631 Kristiansand S Telefon: 48010459 E-post: tsm@aforsk.no Spesialisering:

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune

Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Helse Bergen, Kriminalomsorgen region vest og Bergen kommune Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Helse Bergen HF Er i dialog med Kriminalomsorgen region

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse

Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Boligsosialt utviklingsprogram Programkonferanse Skien 21.11.2013 Robert Helland-Olsen HKKR as Presentasjon Robert Helland-Olsen 52 år Mandal Sosialøkonom + bedriftsøkonom + strategi/ledelse Arbeidet i

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Høye vekstrater Høy BNP per capita Høy sysselsetting Høy arbeidsdeltakelse Lav fattigdomsrate Sunn makroøkonomi Høy innovasjonsevne Små velferdsstater

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Innovasjon på mange nivåer Erfaringer fra Groruddalssatsingen Gardermoen 26. mars 2015

Innovasjon på mange nivåer Erfaringer fra Groruddalssatsingen Gardermoen 26. mars 2015 Innovasjon på mange nivåer Erfaringer fra Groruddalssatsingen Gardermoen 26. mars 2015 ved Elisabeth Sem Christensen, Plankontoret for Groruddalen, Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune Innlegget:

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015

Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 RÅDMANNEN OG BOSETTING AV FLYKTNINGER Sammendrag av spørreundersøkelsen - våren 2015 Anton Steen Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo Våren 2015 gjennomførte Institutt for statsvitenskap ved

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi

Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering. Morten Sonniks, IMDi Bosetting i nye kommuner - fra kaos til integrering Morten Sonniks, IMDi Kort om IMDi Kort om flyktningsituasjonen nå Kompetanseløft for nye og uerfarne kommuner Noen kjennetegn ved kommuner som lykkes

Detaljer

Erfaringer fra innvandring, og plantiltak

Erfaringer fra innvandring, og plantiltak Erfaringer fra innvandring, og plantiltak Innlegg på 20.09.06 Rita Kumar Leder, KIM 1 Mitt ståsted Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) et regjeringsoppnevnt rådgivende utvalg

Detaljer

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll 26.03.2015 2 Mål: Alle skal ha en god bolig. En god bolig skal dekke beboerens grunnleggende behov for

Detaljer

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo 2 Foredrag Barn bolig, noe bakgrunn Boligfordeling i Norge

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme?

Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme? 17. MARS 2015 Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme? v/førsteamanuensis Sissel Tove Olsen (PhD) Et forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Oslo/Akershus (HiOA) og Høgskolen

Detaljer

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad Områdeløft Saupstad-Kolstad Kompetansetiltak 2012-2013. RAPPORT 1. Innledning. er statens og s felles satsing i bydelen. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig. Målet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH

Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Avhandlingens form - omfang og kvalitet av artikkelbaserte avhandlinger ulike praksiser og erfaringer fra NIH Kari Bø Rektor Professor, Dr. scient Norges idrettshøgskole Dagens dr. disputas NIH Anders

Detaljer

Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI

Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI Kommunale boliger i Oslo - fra sosialpolitikk til melkeku? SAMSVAR 27.august 2015 Ingar Brattbakk, AFI Lite «social housing» i Norge og Oslo Disposisjonsform Danmark Finland Norge Sverige Eie 53 59 64

Detaljer

NaKuHel som modell for samhandling Gunnar Tellnes

NaKuHel som modell for samhandling Gunnar Tellnes NaKuHel som modell for samhandling Gunnar Tellnes Avd. for samfunnnsmedisin, Universitetet i Oslo www.tellnes.info NaKuHel skaper trygge og trivelige lokalsamfunn Fellesskap og gode naturopplevelser gir

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse -kartleggings- og utviklingsarbeid, jf. folkehelseloven Røst, 15. juni 2016 Agenda Nærmiljø og folkehelse Internasjonale føringer Nasjonale føringer Nærmiljøprosjektet

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap 27. September 2016, Royal Garden Hotel, Trondheim TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID. Nye arbeidsmåter i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer