Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)"

Transkript

1 1 Årsmelding 2010

2 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre ble avholdt under årskonferansen i Drammen i Det vil derfor alltid være det sittende styret som legger frem årsmeldingen selv om det i realiteten er to styrer som står bak årsmeldingen pr Styret vil rette en spesiell takk til bidragsyterne på årskonferansen i Drammen som la ned et omfattende arbeid i forberedelsen av arrangementet. Stor takk også til Rune Skatt som har sørget for oppdatering og drift av forumets hjemmeside. Vi takker også Karina Dølerud og Ann Kristin Ødegaard som gikk ut av styret i Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) Ole Anton Engen Line Angeloff Eva Rizi Lise Støver (styremedlem) (styremedlem) (vara) (vara) 2

3 1. STYRET Styrets sammensetning for perioden : Ann Kristin Ødegaard, helsekonsulent, Oslo kommune, bydel Grorud (leder) Karina Dølerud, helsekonsulent Tromsø kommune (nestleder) Kristin Tørum, helsekonsulent, Alta kommune (styremedlem) Svein Kvakland, hygieneingeniør, Molde kommune (styremedlem) Ole Anton Engen, sjefsingeniør, Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune (vara) Eva Rizi, Miljørettet helsevern Vestfold, Re kommune (vara) Astrid Rutherford, Miljørettet Helsevern Indre Østfold (styremedlem) Styrets sammensetning for perioden : Svein Kvakland, hygieneingeniør, Molde kommune (leder) Kristin Tørum, helsekonsulent, Alta kommune (styremedlem) Ole Anton Engen, Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune (styremedlem) Astrid Rutherford, Miljørettet Helsevern Indre Østfold (styremedlem) Line Angeloff, Moss kommune (styremedlem) Lise Støver, Trondheim kommune (vara) Eva Rizi, Miljørettet helsevern Vestfold, Re kommune (vara) Ann Kristin Ødegaard, helsekonsulent, Oslo kommune, bydel Grorud ( æresvara ) Styremøter Styret har hatt 6 styremøter i Alle varamedlemmene møter fast i styremøtene. To av styremøtene har vært holdt i Oslo (et hos Helse- og velferdsetaten og et hos Helsedirektoratet). De øvrige har vært nettmøter på Skype. Fysiske møter fungerer best, men Skype er en gratisløsning som fungerer greit. 2. SEKRETARIATET Avtalen med NITO fra om sekretariatstjenester som dekker medlemsregister, arkiv, påmelding og informasjon i forbindelse med kurs, samt regnskapstjenester ble avsluttet Løpende sekretariatsarbeid som håndtering av post/mail og andre henvendelser har vært utført av leder og enkelte av styremedlemmene. Eva Rizi har oppdatert medlemslistene. Dette er oppgaver som må gjøres, men som i praksis er arbeids- og tidkrevende. Ansatte FMH har ikke hatt noen ansatte i Kontorlokaler Forum for miljø og helse har ikke eget kontor. Forumets fysiske arkiv er fordelt mellom nåværende og tidligere styreleder. Det må være et mål å få samlet dette på ett sted. 3

4 3. MEDLEMMER Medlemmer/ år Institusjonelle Personlige Student Abonnement Totalt ? ? Oversikten viser det fram at medlemstallet har gått jevnt nedover de senere årene. På forumets møter, i tidsskriftet etc reklameres det aktivt for medlemskap. Med den store og brede satsingen som skjer innenfor folkehelsearbeid bør det være et potensial for å verve nye medlemmer. Fylkeskommunene og fylkesmennene er spesielt aktuelle målgrupper. Det er fortsatt behov for medlemsverving, og styret vil arbeide aktivt med dette. 4. TIDSSKRIFTET Miljø & helse kom ut med tre nummer i år Det første var et dobbeltnummer med tema skoler og barnehager 3-4/2009 på 35 sider. Deretter kom to ordinære tidsskrift på henholdsvis 23 og 31sider. Dobbeltnummeret 3-4/2010 kom ut våren Innholdet har gjennom året hatt stor faglig variasjon. Nummer 1 omhandlet i hovedsak temaene fra årskonferansen, blant annet risikovurderinger, ROS analyser og støy i barnehager. Nummer 2 hadde blant annet ny folkehelselov, giftige gummimatter på lekeplasser og støy fra tekniske installasjoner som tema. Ellers har innholdet vært en blanding av fagartikler, reportasjer fra fagsamlinger, omtaler av kommende begivenheter, informasjon og notiser om smått og stort. Spalten Nytt frå verdslitteraturen v/geir Sverre Braut var med i nummer 2 og Nytt om navn spalten har vært med i alle numrene. Spalten Presentasjon av fagmiljøer har omhandlet miljørettet helsevern i Drammen og Mossedistriktet. Samtlige numre ble sendt til alle som var medlemmer og abonnenter i Redaktøren Kristian Skjellum Aas samarbeider med en redaksjonsgruppe bestående av Svein Kvakland, Reidun Ottesen, Lise Støver (frem til høsten 2010), Eva Rizi (frem til høsten 2010), Ole Anton Engen (frem til høsten 2010) Hanne Herrman (deltar ikke fast møter men bidrar med stoff fra støyforeningen), Line Angeloff (fra høsten 2010) og Ann Kristin Ødegaard. Redaksjonsgruppen har regelmessige nettmøter i tillegg til løpende kontakt pr. e-post. Layout og trykking ble gjort av Grafisk senter i Trondheim. I likhet med tidligere år har det vært vanskelig å få gitt ut bladet som planlagt. Forsinkelser har oppstått av ulike årsaker. Blant annet på grunn av perioder med liten arbeidskapasitet i 4

5 redaksjonskomiteen samlet sett. I tillegg har det vært forsinkelser i forbindelse med layout og trykk. Dette er en uforutsigbar situasjon som redaksjonen har slitt med de siste årene. Redaksjonen har knappe ressurser og må av økonomiske grunner kjøpe tjenester der de er billigst. Ulempen med det har vist seg å være samarbeidspartnere med begrenset kapasitet og leveringsdyktighet. Det ble ikke solgt noen annonser i Stillingsannonser har blitt lagt ut på hjemmesiden. Miljø & helse blir gjort tilgjengelig på Forumets nettsider med 2 måneders forsinkelse. Vi har også en avtale om at lenke kan legges ut på Helsebiblioteket.. Tilbakemeldinger til styret har vist at bladet er viktig for forumets medlemmer. Redaksjonen har satt stor pris på innspill og initiativ fra fagpersoner og -miljøer i tillegg til en generelt svært positiv innstilling ved forespørsler om å bidra med stoff. Vi er helt avhengige av dette for å få til et godt fagblad. 5. HJEMMESIDEN Rune Skatt har sørget for drifting og omfattende oppdatering av hjemmesidene (www.fmh.no) i De har fått ny design og nye funksjoner som verktøykasse, diverse kontakt informasjon, samt oversikt over lenker og kurs/konferanser. Rune er imidlertid avhengig av informasjon og tips fra styret, redaksjonskomiteen og øvrige medlemmer, slik at hjemmesiden er oppdatert med aktuell og nyttig informasjon. Vi håper og tror at sidene etter hvert kan brukes enda mer aktivt til å spre nyheter og informasjon som angår medlemmene. 6. KURS- OG KONFERANSER Årskonferansen 2010 Forumets årskonferanse 2010 ble avholdt i Drammen 26. og 27. april. Planlegging og gjennomføring av arrangementet ble utført i samarbeid mellom FMH og miljørettet helsevern i Drammen kommune. Konferansen ble støttet økonomisk Vestfold fylkeskommune. Tema som ble tatt opp på konferansen var blant annet informasjon fra sentrale myndigheter, implementering av ny radonstrategi, luftkvalitet i arealplanlegging, risikovurdering, tilsynssaker/metodikk og støy. Det var også lagt inne en interessant byvandring i Drammen sentrum. Konferansen samlet totalt 111 personer inklusive forelesere og styret. Evalueringen viste at de fleste mente det var en veldig bra konferanse eller bra konferanse. 7. PROSJEKT, HØRINGER Forumet har forsøkt å prioritere tema der vi kan være med i en arbeidsprosess for således å få mer innflytelse. Ole Anton Engen har representert forumet i Helsebibliotekets referansegruppe, 5

6 men det har vært lite aktivitet i Han har også sittet i en arbeidsgruppe for nye retningslinjer for konsertstøy. Kompetanseprosjektet Forumet har arbeidet med et forprosjekt der vi overfor Helsedirektoratet har pekt på områder som vi mener er viktige, og som må prioriteres av Helsedirektoratet og andre statlige organ for å styrke det miljøretta helsevernet og bidra til økt kompetanse i kommunene.: a) synliggjøring av miljørettet helsevern b) miljørettet helsevern må inngå som et krav i byggesaksbehandling c) kommunehelsetjenesteloven og miljørettet helsevern må inngå som en del av internkontrollforskriften d) utdanningstilbud / kompetanseheving Av andre og mer praktiske tiltak vi trakk fram var behov for oppdatering av Helsetilsynets veiledere (grønn og blå serie fra 90-tallet) og tilbud omkurs i internkontroll rettet mot virksomhetene som det miljøretta helsevernet skal føre tilsyn med, f. eks. eiere/drivere av barnehager og skoler. Flere av disse momentene kom som innspill i fbm en spørreundersøkelse som ble gjort blant deltakerne på landskonferansen i fjor. Det vil bli arbeidet videre med dette prosjektet i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Mycoteams vurderingskriterier for innklimarelaterte faktorer. Mycoteam har utarbeidet et detaljert sett av vurderingskriterier, som ble sendt ut på høring i august. Forumet ga en uttalelse der vi trakk fram det positive i at en slik kriterieliste kan bidra til en ensartet praksis rundt omkring i landet. Vi anså det imidlertid som nødvendig å få en avklaring om hvordan vurderingskriteriene er tenkt brukt, fordeling av oppgaver og ansvar, samt oppfølging av negative funn. 8. REGIONKONTAKTER Kristin Tørum har vært regionkontaktansvarlig i styret. Kontakten mellom styret og regionkontaktene har i hovedsak foregått via e-post. Det har vært lite innspill / tilbakemeldinger fra regionkontaktene. Det er foretatt en oppdatering av oversikten over regionkontaktene, og styre vil involvere dem i større grad for å bedre kontakten og dialogen med regionene. 9. INTERNASJONALT SAMARBEID International Federation of Environmental Health (IFEH) Forumet er medlem av den internasjonale organisasjonen IFEH (International Federation of Environmental Health), og IFEHs europagruppe: EFEH (European Federation of Environmental Health). 6

7 For oss i Norge er det viktig at vi konsentrerer oss om samarbeidet EFEH, som er den mest aktive gruppen innen IFEH. Naturlig nok blir mange tema her knyttet opp mot EUs arbeid. Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi i høyeste grad berørt av det som skjer der, og vi ser økende interesse for miljø og helse i EUs organer. Gjennom EFEH får vi innsyn i det som skjer, og mulighet til å være med og påvirke de aktuelle EU-organ. Atrid Rutherford har stått som internasjonal kontakt i forumet. Forumet fikk en forespørsel om å arrangere et møte i EFEH i løpet av høsten Dette var tenkt gjennomført over en helg, med opp mot 15 deltakere. Ut i fra ressurs- og kapasitetshensyn valgte styret å takke nei til denne forespørselen. 10. NASJONALT SAMARBEID Samarbeidsavtaler Forumets samarbeidsavtale med NITO utløp NITO har ført forumets regnskap de senere årene, og etter at regnskapet for 2009 ble avsluttet har det ikke vært noen kontakt. Vi har tidligere deltatt i KS kommunaltekniske nettverk. Det har ikke vært aktivitet i dette nettverket i Storbynettverk Det har ikke vært samlinger i storbynettverket (Tromsø, Trondheim, Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Drammen og Bærum kommune) i FOLKEHELSEPRISEN Folkehelseprisen utdeles etter følgende statuetter: for ideer og resultater som i miljøhygienisk sammenheng har betydning for folkehelsen for styrking av tverrfaglighet og teamarbeid innenfor og utenfor helsevesenet Det ble ikke utdelt noen folkehelsepris i ØKONOMI Som en følge av at samarbeidet med NITO er avsluttet har forumet skiftet regnskapsfører og revisor. Det har vært en omstendelig prosess å få alle fullmakter og formaliteter på plass. Dette medførte bl.a. at kontingenten for 2010 ikke ble krevd inn før i november. Driften av FMH har gått med et overskudd på kr Samtidig har det blitt avdekket at vi har betydelige utestående fordringer. Dette gjelder manglende betaling av deltakeravgift for konferansen i Drammen (kr ) og manglende kontingent for 2010 (kr ). Etter revisors oppfatning må vi budsjettere med kroner som mulig tap på disse fordringene. 7

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer:

ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: ÅRSMELDING ISAAC Norge Styret i perioden april 2011- mai 2012 bestått av følgende medlemmer: Torunn R. Borgersen Leder Hanne Almås Styremedlem Synnøve Flatebø Hoelseth Styremedlem Sabine Gehring Styremedlem

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av

Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Virksomheten i KA har i 2001 vært basert på strategiplanens formuleringer av Visjon for k i r k e n : En kirke som har ressurser, forankring og engasjement til å møte fremtidens utfordringer. Visjon for

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer