Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning mai ved Høgskolen i Harstad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad."

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA velkommen til Høgskolen i Harstad Leder av NRØA Bjarte Ravndal ønsket dernest velkommen til NRØA-møtet Førsteamanuensis Elsa Solstad og førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen holdt innledningsvis foredraget «De faglige sammenhengene i økonomisk-administrative studier: en utfordring for studentene?» Det var utsendt følgende forslag til saksliste til NRØA-møtet: NRØA-sak 12/14 Innkalling og saksliste NRØA-sak 13/14 Referat fra NRØA-møte 1/14 NRØA-sak 14/14 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 NRØA-sak 15/14 Oppfølgingen av forskningskartleggingen NRØA-sak 16/14 Karaktersetting av masteroppgaver NRØA-sak 17/14 NRØAs karakterrapport Orientering NRØA-sak 18/14 De kvalitative karakterbeskrivelsene for BØA NRØA-sak 19/14 Praksis i økonomisk-administrativ utdanning NRØA-sak 20/14 Dobbelt uttelling av studiepoeng. Orientering NRØA-sak 21/14 Søkertallene 2014 NRØA-sak 22/14 Faglige innspill fra fagkomiteene NRØA-sak 23/14 Dimensjonering av økonomisk-administrativ utdanning. Oppfølging av debatt NRØA-sak 24/14 Orienteringssaker NRØA-sak 25/14 Eventuelt

2 SAKSNR 12/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. SAKSNR 13/14 Referat fra NRØA-møtet 8. januar 2014 Forslag til referat fra NRØA-møtet 8. januar 2014 ble sendt til deltakerne ved mail av 15. januar med en ukes merknadsfrist. Det kom ingen merknader. Referatet er dermed å anse som godkjent og er lagt ut på vår hjemmeside. SAKSNR 14/14 Rapport for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 2013 Det er tradisjon for at det utarbeides årlige rapporter for virksomheten i UHRs ulike råd og utvalg for å synliggjøre virksomheten som foregår i regi av UHR. Årsrapporten for NRØA for 2013 beskriver hovedsakene som NRØA og arbeidsutvalget har arbeidet med i det forløpne år. Arbeidsutvalget hadde godkjent rapporten som også er oversendt til UHR. Rapporten ble lagt frem for NRØA til orientering. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 15/14 Oppfølgingen av forskningskartleggingen Saken om kartlegging av forskning innenfor det økonomisk-administrative fagområdet har vært drøftet i flere rådsmøter. NRØA sluttet seg i møte januar 2014 til rapporten NRØAs kartlegging av faglige ressurser, publiseringsaktivitet, rekrutteringsutfordringer og eksternt finansierte aktiviteter innenfor det økonomisk-administrative fagområde 2013, og arbeidsutvalgets forslag til videre fremdrift i saken. Arbeidsutvalget har i etterkant ferdigstilt rapporten. NRØA er enig med arbeidsutvalget i hvordan rapportens funn bør brukes på kort, mellomlang og lang sikt. På kort sikt er arbeidsutvalgets møte med UHRs styre 10. juni viktig. På mellomlang og lang sikt ble nevnt samarbeidet med Forskerskolen i bedriftsøkonomi og eventuelt å arbeide for å videreføre denne, videreføring av samarbeidet med Norges forskningsråd og økt fokus på EUfinansiert forskning. En hovedsak er å få flere stipendiater innenfor fagområdet. 2

3 Arbeidsutvalgets vil i møtet med UHRs styre 10. juni legge vekt på: En generell presentasjon av NRØAs prioriteringer, herunder en presisering av at NRØA er opptatt av kvalitetssikring og kvalitetskriterier (bl.a. gjennom planarbeid, karakterrapporter etc.). Forskerskolens store suksess vil likeledes bli nevnt Dokumentasjon av søkertallene til økonomisk-administrativ utdanning og studieområdets omfang og store betydning Behovene for rekrutteringsstillinger, jf. funnene i forskningskartleggingen Arbeidsutvalget har videre vært i dialog med Norges forskningsråd om en eventuell fagevaluering av det økonomisk-administrative fagområdet. Forskningsrådets observatør i NRØA, Ragnhild Hutchison, har således deltatt i et AU-møte for å drøfte saken. Hun informerte bl.a. om at Forskningsrådet er ved å legge om strukturen for evalueringene med ny metode og hurtigere evalueringer. Forskningsrådet skal ha et pilotprosjekt for å utprøve den nye metoden. De har da tenkt på HF-fagene da ikke alle disse fagene er evaluert. De fleste samfunnsfag er evaluert. Arbeidsutvalget poengterte i møtet med Forskningsrådet at slik NRØA oppfatter det, har øk.adm.-fagene ikke blitt evaluert. Det var kun begrensete deler av fagmiljøene som var omfattet av evalueringen i Det ble vist til at NRØA har stor fokus på kvalitet og derfor gjerne vil være pilotprosjekt våren NRØA ønsker et eksternt blikk på forskningen innenfor vårt fagområde. Dette vil være nyttig for fagutviklingen og for å få avdekket stipendiatbehovene. Ragnhild Hutchison informerte om at det i løpet av våren 2014 blir avgjort hvilket fagområde som skal være pilotprosjekt. Hutchison ville ta NRØAs innspill om at fagområdet gjerne vil være pilotprosjekt tilbake til Forskningsrådet. Hun vil her vise til at «Business administration» ikke har vært gjenstand for evaluering, og at NRØA har behov for og ønsker en fagevaluering. Etter arbeidsutvalgets vurdering vil en slik fagevaluering være den mest relevante oppfølging av forskningskartleggingssaken. Etter drøfting av saken gjorde NRØA følgende vedtak: NRØA slutter seg til arbeidsutvalgets oppfølging av forskningskartleggingen. SAKSNR 16/14 Karaktersetting av masteroppgaver En arbeidsgruppe ledet av Professor Terje Vassdal har på oppdrag fra NRØA utarbeidet en rapport med generiske karakterbeskrivelser for masterarbeidet og forslag til hvordan disse beskrivelsene kan implementeres. NRØAs vurderinger og vedtak og arbeidsutvalgets forslag til oppfølging ble lagt frem for NRØA for vurdering. 3

4 De kvalitative karakterbeskrivelsene Arbeidsutvalget hadde foretatt en ny vurdering av de kvalitative karakterbeskrivelsene og hadde kommet til at noen av beskrivelsene for karakterene A og B er for like. AU fremla derfor forslag om at noen av beskrivelsene for karakteren A skjerpes. Videre foreslo AU noen små språklige justeringer. Oppfølging av NRØAs vedtak: Implementering AU har drøftet NRØAs rolle i implementeringen av karakterbeskrivelsene og har konkludert følgende: Det må lokalt utarbeides rutiner for utsendelse av karakterbeskrivelsene til sensorer og til masterstudentene. NRØA må minne institusjonene om dette. Oppfølging av pkt. 3 i NRØAs vedtak: Kontrollsensur AU har vedtatt følgende: For 2014 får NRØAs arbeidsgruppe for karakterrapport for 2014 ansvaret for å organisere dette. Det foreslås at det kontrollsensureres 4 oppgaver i hvert av hovedområdene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag For fremtidig kontrollsensur gjensensureres fem oppgaver for hvert av de samme fagområdene. Fagkomiteene bes selv være sensorer eller utpeke sensorer innenfor eget fagområde. Det bør være to sensorer for hver oppgave. Ingen av disse bør kontrollsensurere oppgaver fra egen institusjon. Oppgavene som skal kontrollsensureres velges ut tilfeldig av det administrative personalet ved de pågjeldende institusjoner. Sensorene bes skrive en begrunnelse for karaktergivningen. Karakteren sammenlignes dernest med den opprinnelige karakteren. Sensuren tar utgangspunkt i de nye karakterbeskrivelsene. Oppfølging av pkt. 4 i NRØAs vedtak: Veileders rolle AU mener at institusjonene bør stå fritt her til å velge. AU foreslår derfor siste setning endret til: «Praksis er opp til institusjonene selv å velge, jf. formulering i UH-lovens 3-9 Eksamen og sensur.» Oppfølging av pkt. 6 i NRØAs vedtak: Sensorveiledning AU mener at karakterbeskrivelsene i første omgang kan tjene som sensorveiledning. Viser det seg i løpet av et par år at dette ikke fungerer hensiktsmessig, kan saken tas opp på nytt. I drøfting av saken kom det frem at det også er hensiktsmessig at det blir foretatt justeringer av beskrivelsene av karakterene C, D og E. Det ble foreslått at beskrivelsene skal følge samme språklige formuleringer som i beskrivelsene av karakterene A og B. En hovedutfordring er å få uttrykt at karakteren C er en god karakter. 4 NRØA godkjenner arbeidsutvalgets forslag til justering av beskrivelsene for karakterene A og B og gir arbeidsutvalget fullmakt til å foreta ytterligere justeringer av karakterbeskrivelsene i samsvar med forslagene som kom frem i møtet.

5 SAKSNR 17/14 NRØA karakterrapport Orientering NRØA vedtok i møtet 8. januar at NRØAs karakterundersøkelse 2014 bør ha fokus på bruken av karakterskalaen på masterarbeidene. NRØA vedtok videre å nedsette en arbeidsgruppe på fem medlemmer for utarbeiding av karakterrapporten, at institusjonene som tilbyr masterutdanninger inviteres til å foreslå et medlem arbeidsgruppen, og at arbeidsutvalget nedsetter utvalget på bakgrunn av de innkomne forslag. Som oppfølging av vedtaket nedsatte arbeidsutvalget i sitt forrige møte følgende arbeidsgruppe for utarbeiding av rapport for karaktersetting av masterarbeider i økonomi og administrasjon: Professor Terje Vassdal, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Gabriel R.G. Benito, Handelshøyskolen BI Førsteamanuensis Frode Kjærland, Høgskolen i Sør-Trøndelag Prodekan Frode Fjelldal Soelberg, Universitetet i Nordland Førsteamanuensis Kolbjørn Christoffersen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Mona Majgaard bistår arbeidsgruppen. Gruppen er bedt om at rapporten ferdigstilles for behandling i NRØAs høstmøte. Arbeidsgruppens leder professor Terje Vassdal ga i møtet en orientering om hvordan arbeidet er tenkt gjennomført. Arbeidsgruppen vil konsentrere seg om omsensurering av inntil 20 masteroppgaver. Dessuten vil gruppen utarbeide en karakterstatistikk med bakgrunn i tall fra 2013 i Rapport fra karakterutvalget i NRØA, justert og godkjent av NRØA (jf. NRØA-sak 16/04). Disse tallene oppdateres og kvalitetssikres. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 18/14 De kvalitative karakterbeskrivelsene for BØA I forbindelse med karaktergruppens arbeid med utarbeiding av de generiske karakterbeskrivelsene for masterarbeidene i økonomi og administrasjon påpekte gruppen at det i de fagspesifikke, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriteriene for hovedemnene i økonomisk-administrativ utdanning på bachelornivå, vedtatt av NRØA i 2002, om karakteren C heter at det er En generelt god prestasjon, men med noen åpenbare mangler. Det kom imidlertid frem at noen av institusjonene ikke bruker disse kvalitative beskrivelsene (at noen faktisk ikke hadde kjennskap til at de eksisterer), mens andre institusjoner bruker dem. Hvis beskrivelsene ønskes beholdt, vil det være nødvendig med en revisjon av i vert fall karakteren C slik at beskrivelsen samsvarer med hva karakteren C skal beskrive. Det er i arbeidsutvalget enighet om at de generelle, generiske beskrivelsene er tilstrekkelig, og at det er uhensiktsmessig med fagspesifikke beskrivelser, men at det bør utarbeides generiske 5

6 karakterbeskrivelser som gjelder for alle fagområder i BØA-oppgavene, samt at disse bør ta utgangspunkt i karakterbeskrivelsene for masteroppgavene i MØA. Arbeidsutvalget ved Heidi Bjørstad hadde til møtet utarbeidet et forslag til vurderingskriterier for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Forslaget som støttes av arbeidsutvalget ble lagt frem for NRØA for vurdering. Det ble etter drøfting av saken gjort følgende vedtak: Arbeidsutvalget får fullmakt til å fullføre de kvalitative karakterbeskrivelsene for bachelorstudiene i økonomi og administrasjon på bakgrunn av kommentarene fra NRØA. SAKSNR 19/14 Praksis i økonomisk-administrativ utdanning Praksis i økonomisk-administrativ utdanning har vært tatt opp i NRØA flere ganger etter initiativ fra Hovedorganisasjonen Virke. Tormod Skjerve hadde til møtet utarbeidet notatet Prosjekt praksis i bachelor øk/adm, datert , som han presenterte i møtet. I rapporten foreslås det at NRØA ved arbeidsutvalget nedsetter en arbeidsgruppe med ansvar for å videreføre utvikling av modeller for praksis i BØA. I drøfting av saken ble følgende bl.a. nevnt: 6 Praksis gir et omfattende merarbeid for administrasjonen, og det kreves en stor innsats fra arbeidslivet Det ble nevnt at svake studenter ikke har plass til praksis i de tre studieårene i BØA Hvorfor begrense seg til BØA. Ved BI har de praksis både i bachelor- og masterutdanningene og størst fokus på sistnevnte Ved Høgskolen i Harstad skal studentene som har tatt praksis i etterkant skrive et refleksjonsnotat der teori og praksis knyttes sammen. De har samarbeidsavtaler med arbeidslivet NSO mener at praksis kan bidra til at studentene bedre kan se relevansen av utdannelsen Fagkomité for administrasjonsfag har vært opptatt av praksis i mange år. De tar de faglige-pedagogiske utfordringer med praksis opp på NEON-konferansen høsten De ønsker at NRØA gir AU i oppgave å arbeide videre med saken for å gi praksis legitimitet Ved HiT fungerer praksis i BØA bra. Studentene finner selv praksisplassene. De foreslår at praksis nevnes i BØA-planen s. 3 under avsnittet om fordypningsemner

7 NSO poengterte at kvalitet og kvalitetssikring må inn som et viktig punkt NSO mener videre at praksis må være frivillig for studentene, men ikke frivillig for institusjonene å tilby. Praksis bør også inn i masterstudiene Høgskolen i Buskerud og Vestfold ga uttrykk for at de er interessert i å være med i en arbeidsgruppe Høgskolen i Hedmark har arbeidet for å få en pool av bedrifter som vil ha studenter i praksis. De skriver kontrakt med bedriftene, og studentene skriver rapport i etterkant av praksis. Noen studenter får jobb i bedriftene etterpå Det ble nevnt at det for noen å tilbake var et praksisprosjekt der både NHO og Virke var engasjert, og hvor både øk.adm.- og ingeniørutdanningene deltok Det ble nevnt at noen studenter reiser ut i forbindelse med Gründerskolen og på internships Praksis må ikke være et frikvarter. Læringsutbytte må beskrives og sikres Det ble etter diskusjonen gjort følgende vedtak: NRØA ber arbeidsutvalget oppnevne er arbeidsgruppe og utforme et mandat for gruppen på bakgrunn av synpunktene som kom frem i møtet. NRØA ber arbeidsutvalget komme tilbake med en konkretisering i saken. SAKSNR 20/14 Dobbelt uttelling av studiepoeng. Orientering Arbeidsutvalget ble i høst orientert om at Høgskolen i Oslo og Akershus får en del henvendelser fra studenter som søker fritak for bacheloremner på bakgrunn av emner de tar/har tatt på MØA. Bakgrunnen er at de er tatt opp på ulike MØA som godkjenner annen bakgrunn enn BØA. De som er tatt opp på masteren får dermed en mastergrad, men kvalifiserer ikke for siviløkonomtittelen. For å få siviløkonomtittelen søker de dermed opptak på BØA og søker dernest fritak for en rekke emner på bakgrunn av masteremnene. Arbeidsutvalget har på bakgrunn av dette drøftet hvordan det kan sikres at studenter ikke får dobbelt uttelling for avlagte eksamener. Saken er likeledes drøftet internt i UHRs sekretariat, og det kom her frem at UHRs utdanningsutvalg har arbeidet med samme problemstilling. Det er i regi av UHRs utdanningsutvalg utarbeidet et notat i saken, datert 17.februar 2014, som også inneholder konkrete forslag til endring i forskrift om godskriving av høyere utdanning. Saken ble behandlet i UHRs utdanningsutvalg 28. februar. Utdanningsutvalget støttet forslagene i nevnte notat, og forslaget til endring i Forskrift om godskriving av høyere 7

8 utdanning er sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) ved brev av Det har per dags dato ikke kommet noen tilbakemelding fra KD. NRØA tar saken til orientering. SAKSNR 21/14 Søkertallene 2014 Espen Gressetvold hadde til møtet utarbeidet notatet Søkertallene til økonomisk-administrativ utdanning for studieåret Arbeidsutvalget ønsket at NRØA drøftet disse med bakgrunn i søkningen til egen institusjon. Det ble i drøfting av saken vist til at BI bør inn i statistikken, og at søkningen til masterstudiene som foregår lokalt også bør inn. Videre mangler et par av høgskolene i statistikken. Det ble likeledes nevnt at arbeidsutvalget bør innhente statistiske data fra SO i september der det bl.a. er angitt hvor mange studenter som takket ja til studieplassene og der karakteropptakskravene fremgår. Arbeidsutvalget arbeider videre med dokumentet om søkning til økonomiskadministrativ utdanning på bakgrunn av de innspill som kom frem i møtet. SAKSNR 22/14 Faglige innspill fra fagkomiteene Lederne av fagkomiteene og arbeidsutvalget hadde et fellesmøte før rådsmøtet bl.a. for å få innspill til saker som de mener arbeidsutvalget og NRØA bør ta opp. Fagkomiteene har hatt en viktig rolle med diverse planarbeid og har også vært aktive i forbindelse med Econas NM i økonomi. Fagkomiteene er nevnt å skulle ha en rolle i kontrollsensurering av masterarbeider fra Det fremgår at fagkomiteene er opptatt av faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Fagkomité for administrasjonsfag kom med forslag om at komiteene på skift kan gi faglige foredrag som miniseminarer på rådsmøtene. Det kan dreie seg om et bredere tema som tar utgangspunkt i det respektive fagområde. Fagkomiteen er dessuten opptatt av relasjonen til AU/NRØA og gjensidige forventninger mellom komiteene og arbeidsutvalget/nrøa 8

9 I den senere periode har spesielt Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag vært engasjert i planarbeid og i utarbeiding av diverse høringsuttalelser. Komiteen er også opptatt av fagligpedagogisk utviklingsarbeid, bl.a. i forbindelse med MR. De vil også i kommende periode drøfte oppfølgingen av funnene i forskningskartleggingen. Fagkomité for samfunnsøkonomi er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid og har hatt en sesjon på FIBE om mikroøkonomi og planlegger en tilsvarende om makroøkonomi på FIBE Fagkomité for etikk planlegger en konferanse/et symposium om etikkfaget og vil videre utarbeide anbefalinger til NRØA om justeringer av plandokumentene. Fagkomité for bedriftsøkonomiske fag har som ambisjon å få en oversikt over masterutdanningene innenfor fagområdet. De viser til at MØA-planen er en strukturplan. De ønsker å arbeide videre med det innholdsmessige i utdanningen. Fagkomité for metode hadde til møtet sendt et notat om studentenes forkunnskaper i matematikk. Det pekes spesielt på at 50 % av studentene i dag velger praktisk matematikk på VG1, og at dette gir svake forkunnskaper i faget. 1. NRØA tar informasjonen og innspillene fra fagkomiteene til orientering. 2. NRØA ber arbeidsutvalget sende et brev til Kunnskapsdepartementet der det uttrykkes bekymring for matematikkunnskapene for de elevene som kommer fra videregående skole med generell studiekompetanse. NRØA ber derfor KD skjerpe matematikkkunnskapene for de forløp i vgs som gir elevene generell studiekompetanse og dermed adgang til å studere bl.a. bachelor i økonomi og administrasjon. SAKSNR 23/14 Dimensjonering av økonomisk-administrativ utdanning. Oppfølging av debatt Høsten 2013 startet som kjent en debatt initiert av NHO og NSO om kvantitet, kvalitet og antall studiesteder med økonomiutdanning. Det ble hevdet at studiet tynnes ut. Leder og nestleder i NRØA skrev et tilsvar i Dagens næringsliv for å nyansere debatten. I tilsvaret heter det bl.a. at NRØA er meget opptatt av kvalitet, og at noen av utfordringene som DN tar opp kan bekreftes. Det er således utfordringer med tanke på rekruttering av kvalifiserte forskere og undervisningspersonell, spesielt innenfor regnskap og revisjon. Innenfor disse områdene forskes det for lite, og alt for få kandidater gjennomfører doktorgradsutdanning. I artikkelen nevnes det at Kunnskapsdepartementet har gjort en betydelig innsats for å sikre at det utdannes nok kvalifisert undervisningspersonell innenfor andre fagområder, slik som teknologi og medisin, og at NRØA ønsker tilsvarende interesse for utsatte fagområder innenfor økonomi og administrasjon. Vi trenger økt fokus på rekrutteringsstillinger for utvikle godt kvalifiserte lærekrefter, slik at vi sikrer god kvalitet og forskningsbasert økonomisk-administrative utdanning også i framtiden. 9

10 Videre vises det i artikkelen til at NHO/NSO tar opp at antall institusjoner som tilbyr økonomisk-administrativ utdanning er for mange. Det heter videre at helt siden opprettelsen av distriktshøgskolene på 60- og 70- tallet har øk.adm.-utdanningene hatt god tilgang på kvalifiserte søkere, og at antallet utdanningsinstitusjoner med øk.adm.-utdanning kun i begrenset grad har økt i løpet av perioden. Dagens utdanningsstruktur er altså et resultat av både en ønsket utvikling og en politisk styrt prosess. Avslutningsvis heter det følgende: Den vanskelige diskusjonen gjenstår allikevel: det er mulig at det er for mange høyere utdanningsinstitusjoner spredt over det ganske land. Vi i NRØA vil helt sikkert være delt i synet på dette. De store byregionene har god tilgang på studenter, og relativt god tilgang på kompetanse. Situasjonen er ikke like god ved de mindre institusjonene. Denne diskusjonen er vi beredt til å ta del i. Men samtidig er det viktig å være klar over at dette ikke er en diskusjon om strukturen for økonomisk-administrativ utdanning det er en diskusjon om hvilken struktur vi ønsker for universitets- og høgskolesektoren i Norge. Dette er en politisk sak, der utdanningspolitikk og distriktspolitikk møtes og knives. Den diskusjonen ser vi frem til, den er mye viktigere enn en debatt om hva som er best for noen få aktører innenfor norsk økonomisk-administrativ utdanning. Arbeidsutvalget ønsket at NRØA starter drøfting av denne debatten i møtet. I denne forbindelse vistes det til en rekke lenker til aktuelle innlegg, ikke minst til statssekretær Bjørn Haugstads presentasjon på UHRs representantskapsmøte 13. mai om Ambisjoner og insentiver for kvalitet. Leder stilte innledningsvis spørsmålene: Er det for mange studieprogram innenfor det økonomisk-administrative fagområdet? Er det for mange studiesteder som gir økonomiskadministrativ utdanning? I debatten kom bl.a. følgende synspunkter frem: Det er ved noen institusjoner små fagmiljø på sentrale områder Institusjonsfusjoner er ikke i seg selv kvalitetsfremmende. Forpliktende samarbeid er vel så viktig. Geografi er ikke nødvendigvis forhindrende i en digitalisert tid SAKS er introdusert som et nytt begrep som vi må ta alvorlig NRØAs debatt bør være kunnskapsbasert, og ikke en strukturdebatt NSO poengterte at utdanningskvalitet er det sentrale for dem Det er viktig at det sikres at utdanningene er forskningsbasert, og vi må drøfte om vi kan sikre at det gis forskningsbasert utdanning på så mange institusjoner Økonomisk-administrativ utdanning kan ikke ses isolert, men som del av utdannings- Norge 10

11 Konklusjonen Konklusjonen var at NRØA uttrykker vilje til å delta i diskusjonen, men ønsker fokus på kvalitet og ikke på struktur. Ved å slå sammen institusjoner oppnås ikke automatisk bedre studiekvalitet. Forskningsbasert utdanning er en sentral dimensjon i debatten. SAKSNR 24/14 Orienteringer UHR UHR har flyttet til nye lokaler Fredag 2. mai flyttet Universitets- og høgskolerådet inn i nye lokaler på Stortorvet. Se oversikt over ansatte for mobilnr. Sentralbordet har fått nytt telefonnummer det er: UHRs nye adresse er Stortorvet 2, 0155 Oslo. Fakturaadressen er fortsatt den samme som tidligere. UHRs Karaktersamling 2014 UHRs utdanningsutvalg arrangerer den årlige karaktersamlingen i Oslo torsdag 23. oktober Fredag 24. oktober arrangeres en egen workshop for helse- og sosialfagutdanningene, som vil gå i dybden på utvalgte tema fra karakterundersøkelsen Målgruppe: Dag 1: studieledelse, pro- og viserektorer og fagansatte ved UH-institusjonene, representanter for UHRs fagstrategiske enheter og fagråd Dag 2: UH-tilsatte spesielt tilknyttet helse- og sosialfagutdanningene, representanter for UHRs fagstrategiske enheter for helse- og sosialfagutdanningene Personer tilknyttet helse- og sosialfag er velkommen begge dager. Mer informasjon om program for begge dager finner du her - Karaktersamling 2014 Praktisk informasjon Sted: KS Agendas lokaler i Oslo sentrum (vis à vis Nationaltheatret stasjon) Tidsramme: kl (begge dager) Konferanseavgift: kr 1200 for hver av dagene, kr 2400 for deltakelse begge dager. Påmelding: frist 1. september. Påmelding er bindende. Ved avmelding senere enn dette blir 11

12 det fakturert for deltakelse. Påmeldingslenke: Matematikkundersøkelsen - MNT-SAK Høsten 2013 ble det gjennomført en nasjonal matematikkundersøkelse, dette var en av aktivitetene i SAK-prosjektet MNT-SAK. Strykprosentene på innføringskursene i matematikk er høye. For å øke andelen studenter som fullfører disse emnene, har undersøkelsens mål vært å belyse ulike sider ved undervisningen både fra lærestedets og studentenes side. I tillegg til å styrke realfagsdidaktikk innenfor MNT-fagene. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2013, 80 lærere og 2989 studenter besvarte undersøkelsen. Undersøkelsen har gitt et omfattende materiale som inneholder mange interessante funn. Arbeid med bedre sammenheng mellom undervisnings- og læringsmetodene ved overgangen mellom videregående skole og universitet og høyskole er nødvendig. Det er satt av midler til analyser, spredning og utvikling basert på dataene i matematikkundersøkelsen. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag (NFmR) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) jobber også sammen med Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering med gjennomstrømning i realfag og teknologi. Resultater fra Matematikkundersøkelsen brukes inn i dette arbeidet. Mer informasjon om undersøkelsen finnes her. Fellesgradhåndbok UHR publiserte den første versjon av Fellesgradhåndboken i Håndboken har nå vært gjennom en større gjennomgang, et oppdrag UHR satte ut til "Fellesgradteamet" ved Universitetet i Oslo. Fellesgrader krever samordnet innsats fra både fagmiljøer og administrasjon. Håndboken finnes nå både i en norsk og engelsk utgave. Håndboken kan lastes ned her. Ny Uniped utgave på nett Uniped - Tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk har akkurat publisert ny utgave: Vol. 37, Nr. 2 (2014). Du finner denne ved å følge denne lenken: Kunnskapsdepartementet Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsministeren har i dag nedsatt en faglig ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. Målet er å styrke kvaliteten på forskning og utdanning. Ekspertgruppen skal ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå og gruppen skal levere sin rapport ved årsskiftet 2014/2015. Ekspertgruppen består av: Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå, leder Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), NHH Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen Ole Ringdal, direktør International Research Institute of Stavanger (IRIS) Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala 12

13 Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT - Norges arktiske universitet Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo Les mer på KDS nettsider Forskningsbarometeret og tilstandsrapport for universiteter og høyskoler Kunnskapsministeren la 7. mai frem Forskningsbarometeret og tilstandsrapport for universiteter og høyskoler. Forskningsbarometeret viser at Norge er svært attraktivt for utenlandske forskere, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider. De siste ti årene har det blitt 50 prosent flere utenlandske forskere ved universiteter og høyskoler, og hele 96 prosent flere i næringslivet. Tilstandsrapporten viser at selv om mye er bra ved norske universiteter og høyskoler, er det også store utfordringer. Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler tar for seg utviklingen i norsk forskning og ved norske universiteter og høyskoler. Lenke til forskningsbarometeret. Lenke til tilstandsrapporten og vedlegg Econa Joakim Østbye, fagsjef i Econa, orienterte om at Econa arrangerer en jubileumskonferanse 19. november med temaet: «Overskudd til å skape». Invitasjon kommer snart. Universitetet i Agder Jan Inge Jenssen orienterte om at det september ved UiA holdes den 7. årlige konferanse EUROMED ACADEMY OF BUSINESS CONFERENCE / Rådsmøte høsten 2014 Det ble minnet om at neste NRØA-møte holdes oktober ved Høgskolen i Hedmark. 13

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut?

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Torbjørn Hægeland Dialogkonferanse 16. september 2014 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning oktober ved Høgskolen i Hedmark

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning oktober ved Høgskolen i Hedmark Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 13.-14. oktober ved Høgskolen i Hedmark Dekan ved Avdeling for økonomi og ledelse

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 1/8/2012 2 Contents Bakgrunn...2

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F

Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Har du sagt A, så må du si B og C og D og noen ganger til og med E og F Om harmonisering av karaktersetting av mastergradsoppgaver innenfor realfag Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Studieutvalget

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Referat fra møte i NRØA oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i NRØA 17. - 18. oktober 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge Prorektor Kristian Bogen ønsket velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge Leder

Detaljer

Politikk for MNT-utdanning og -forskning

Politikk for MNT-utdanning og -forskning Engelsk mal: Startside Politikk for MNT-utdanning og -forskning Statssekretær Bjørn Haugstad Fellesmøte for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR),

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer