universelt utforming BOLIG OG BYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "universelt utforming BOLIG OG BYGG"

Transkript

1 universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i

2 INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1 Informasjon og veiledning Informasjon og veiledning rettet mot folk flest/forbruker - Kampanje rettet mot befolkningen/folk flest Informasjon og veiledning rettet mot fagfolk - Deltakelse i fyrtårnsprosjekt som viser prosess og løsninger - Delprosjekt pilotkommuner - Metode og verktøy for kommunes arbeid rettet mot eksterne eksterne samarbeidspartnere - Universell utforming som premiss i arkitektkonkurranser - Formidling av kartleggingsverktøy av universell utforming i eksisterende bygninger Kurs/konferanser bransje - Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre - Foredrag på konferanser Informasjonsmateriell - Utvikling av kommunikasjonsmateriell 3.2 Kompetanseoppbygging og utdanning Kompetansetiltak bransje - Bidra i prosjekter knyttet til Stavanger kulturby Opprette undervisningstiltak - Etterutdanning på høgskoler og universitet innen universell utforming - Samarbeid med Universitetet i Oslo og videre støtte til stipendiatstilling - Stimulere til at universell utforming implementeres i grunnutdanningen ved universitet og høgskoler Utvikle undervisningsmateriell 3.3 Forskning og utvikling 3.4 Gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor. 3.5 Evalueringer Årsrapport IP 2007.doc 2

3 1. Innledning Universell utforming som strategi for å bygge ned funksjonshemmede barrierer er et prioritert satsningsområde hos både Husbanken og Statens bygningstekniske etat. Gjennom samarbeidsprosjektet Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren skal det arbeides for å øke bevissthet og kunnskap hos bransje, kommune og befolkningen slik at bolig, bygg og uteområder kan brukes av mennesker med ulik funksjonsevne. Informasjonsprogrammet er et tiltak under regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og har en virketid fra 2004 til Årsrapporten følger inndelingen i Informasjonsprogrammets årsplan, inndelt i henholdsvis informasjon og veiledning samt kompetanseoppbygging og utdanning. I tillegg rapporteres det på gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor og evaluering av effekt av Informasjonsprogrammets arbeid. 2. Sammendrag Informasjonsprogrammets aktiviteter i 2007 er en videreføring av styringsgruppens føringer og prioriteringer. I tillegg er oppgaver i tildelingsbrevene til etatene gjennomført har det derfor vært lagt særlig vekt på informasjon til folk flest, med en målsetting om å bidra til økt etterspørsel etter universelt utformede boliger. Samtidig har det skjedd en videreføring av aktiviteter rettet mot utdanningsinstitusjoner, fagfolk kommune og bransje. Resultater som vi særlig vil fremheve: `Kartlegging av folks kunnskap og oppfatning om universell utforming `Forbrukerkampanje som hadde god effekt og ble godt mottatt `Kurs og seminarer om universell utforming for vel 700 fagpersoner. Holdt foredrag i en rekke andre arrangement *implementert universell utforming på arkitektskolene i Oslo og Bergen "Initiert og finansiert studentoppgave ved UiO `Bidratt til fyrtårnprosjektet i Ski med informasjonsformidling i Norden og kompetansehevende kurs Kampanjen " Din Feil" Målingene som ble gjort under hele kampanjeperioden og i ettertid, viste at kampanjen rettet mot folk flest hadde god effekt over 15 år la merke til kampanjen, som også traff godt i forhold til målgruppene. Av disse var det 50% som likte kampanjen godt. Særlig ble humor og gjenkjennelige situasjoner trukket frem. Informasjonsprogrammet foreslår å videreføre forbrukerkampanjen i 2008 ved å bruke grunnlagsmaterialet som allerede er utviklet. Årsrapport IP 2007.doc 3

4 Kurs og seminarer Kurs og seminarer for bevisstgjøring og kompetanseheving har nådd vel 700 fagpersoner innen bransje og kommune. Informasjonsprogrammet har bidratt enten gjennom økonomisk støtte eller som medarrangør. I tillegg har Informasjonsprogrammets medarbeidere bidratt med foredrag på flere kurs og seminarer arrangert av andre. Høgskoler og universiteter Arbeidet med å implementere universell utforming i høgskoler og universiteter er videreført. Ved Arkitekthøgskolen i Oslo finansierer Informasjonsprogrammet et stipendiat på temaet universell utforming, og Bergen Arkitekthøgskole har implementert universell utforming på alle årstrinn i undervisningen. Ved Universitetet i Oslo har fem studenter ved bachelorutdanningen gjennomført en studentoppgave kalt "Velkommen inn" der kvalitet og brukbarhet i boliger ble undersøkt og vurdert. Både ansatte og en rekke studenter ble kjent med temaet universell utforming gjennom oppgaven. Kartlegginger, målinger og evalueringer For å vite hvor vi står og i hvilken retning vi skal bevege oss, fikk Informasjonsprogrammet i februar 2007 gjennomført en Opinionsundersøkelse av folks kjennskap, kunnskap og holdninger til universell utforming. Denne viste at kun 5 % kjente begrepet uhjulpet. I forbindelse med den omfattende forbrukerkampanjen høsten 2008 målte vi effekten av kampanjen. Det viste seg at vi hadde truffet godt mht til ide, budskap og mediestrategi. Undersøkelsen viste også at flere enn i den forrige undersøkelsen i februar, kjente til kvalitetsinnholdet i universell utforming. Kontaktprisen per person vi nådde frem til ble meget lav. BE's egen brukerundersøkelse rettet mot kommune og bransje viser også at det går riktig vei og at tiltakene som de ulike aktørene iverksetter virker. Undersøkelsen viseren markert økning både i bevissthet og kompetanse i disse målgruppene. 3. Gjennomført arbeid 3.1 Informasjon og veiledning Informasjon og veiledning rettet mot folk flest/forbruker Kampanje rettet mot befolkningen /folk flest I departementets tildelingsbrev til etatene for 2007 ble det satt spesielt fokus på å øke etterspørsel hos befolkningen etter boliger med universell utforming, Årsrapport IP 2007.doc 4

5 for derigjennom å bidra til større tilbud i markedet av slike boliger. En kampanje bestående av ulike kommunikasjonsaktiviteter rettet mot folk flestlforbruker ble gjennomført høsten Kommunikasjonsbyrået Gazette har bidratt til budskapsutforming og utvikling av kampanjeaktiviteter. I utvikling og gjennomføring av kampanjeaktiviteter er det etablert et godt samarbeid med Husbankens regionkontorer, for å skape lokal forankring som kan vare over tid. Dialog med Sosial- og helsedepartementet er gjennomført for gjensidig informasjon og erfaringsutveksling. Kampanieforberedelser- budskapsutforming og nullpunktsmåling som bakgrunn for utvikling av kommunikasjonsstrategi. Informasjonsprogrammet fikk gjennomført av Opinion en kartlegging av folks holdninger til og kunnskap om universell utforming i februar Resultatene fra undersøkelsen tydeliggjør utfordringer knyttet til å øke befolkningens bevissthet og eierskap til universell utforming: det var lav tidligere kjennskap til begrepet ("har aldri hørt om eller tenkt over tema/kvalitetsinnhold"), det var lav identifiseringltilhørighet til innholdet i begrepet ("Dette angår ikke meg") og til sist - det var et komplekst innhold ("Dette virker komplisert og krevende") For å skape oppmerksomhet og identifisering kommuniserte kampanjen at universell utforming er bra for alle og nødvendig for noen. Kampanjen spilte ikke på funksjonshemmede som ofre for høye terskler og smale dører. Den tok utgangspunkt i hindringer de fleste av oss opplever i hverdagen, og ulempen og følelsen av utilstrekkelighet dette medfører for oss alle. Kampanjekonseptet "Det er DIN FEIL! " dramatiserer dette og viser at det ikke finnes dårlige folk, bare dårlige løsninger. Kampanjen inspirerer folk til å forlange gode løsninger - for alle! Kampanjeaktiviteter Startskuddet for kampanjen ble lagt til messen Bygg Reis Deg september på Lillestrøm, hvor Informasjonsprogrammet sammen med Husbanken deltok med stand. Daværende kommunal - og regionalminister Aslaug Haga åpnet kampanjen og nettstedet Universell utforming og Informasjonsprogrammet ble også behørlig nevnt da statsråden åpnet selve messen. Det ble valgt en mediemix som spilte sammen og der det enkelte tiltak også kunne fungere isolert. I kampanjeperiode mellom 18. september til 14. oktober ble budskapet formidlet gjennom annonser i de største helgemagasinene, bannerannonser på utvalgte nettsteder og med kortfilmer i reklamedelen på kino. I tillegg ble det benyttet en del nyskapende aktiviteter i statlig sammenheng som f.eks. viralsl kampanjer (planting av våre filmer på andre nettsteder med link til dinfeil.no) i ulike social media som v ww.myspace.com Nettsiden fungerte som link i Årsrapport IP 2007.doc 5

6 kampanjen ved å fange opp de som var blitt nysgjerrige og ønsket å vite mer. Vi stimulerte denne nysgjerrigheten gjennom konkurranser som la opp til involvering og kunnskapsbygging gjennom tester og lekne effekter. Det ble laget en egen PR-plan for å underbygge kampanjeaktivitetene. Planen ble utviklet i samarbeid med vårt kommunikasjonsbyrå og medarbeidere i de to etatene. Gjennomføringen av planen har skjedd med stor aktivitet i Husbankens regioner overfor pressen og ute på gater og torg. Vi har også fått bistand fra kommunikasjonsenheten i KRD. Aktivitetene har fått rikelig omtale i et betydelig antall aviser, fagtidskrifter m.m. Respons på kampanjeaktivitetene Opinion har gjennomført en kartlegging av effektene av kampanjeaktivitetene. Målingene viser at kampanjen hadde god effekt, idet personer over 15 år har lagt merke til kampanjen. Dette utgjør 50 til 60 prosent av de som ble eksponert for kampanjen gjennom helgemagasiner, bannerannonser på internett og kino. Av de som la merke til kampanjen var det 50 prosent som likte den godt. Særlig ble humor og gjenkjennelige situasjoner trukket frem. De som ikke likte kampanjen (12%) trekker bl.a. frem at de ikke de "ikke ser problemet". Kampanjeaktivitetene ble gjennomført iht plan og budsjett. En fyldigere evaluering av kampanjen følger som vedlegg til denne årsrapporten. Det å øke folks kjennskap, kunnskap og holdninger til universell utforming er et langt lerret å bleke. Derfor går Informasjonsprogrammet i sitt forslag til årsplan for 2008 inn for å forlenge forbrukerkampanjen ved bruk av grunnlagsmaterialet som ble utviklet i Informasjon og veiledning rettet mot fagfolk Deltakelse i fyrtårnsprosjekt som viser prosess og løsninger Erfaring og kunnskap om hvordan universell utforming kan implementeres i boligprosjekter er viktig for både kommune og bransje. Et boligprosjekt i Ski kommune med Skanska Bolig as som utbygger, og hvor universell utforming ble valgt til dette formålet. Nordisk Ministerråd støttet formidling av erfaringer og kunnskap fra fyrtårnsprosjektet. I tillegg til Informasjonsprogrammet og Husbanken, som er prosjektleder, har også Byggekostnadsprogrammet deltatt i prosjektet. Det er gjennomført seminarer om universell utforming for både Ski kommune samt for Skanska Bolig as og deres samarbeidspartnere. I tillegg er det avholdt samordningsmøter mellom alle aktørene hvor det har skjedd Årsrapport IP 2007.doc 6

7 drøftelser av utfordringer i prosjektet, vedrørende plan- og byggesaksprosessen samt materielle kvaliteter. I juni sto Informasjonsprogrammet og Ski kommune for et arrangement med daværende kommunal- og regionalministeren Asalug Haga som gjest og hvor aktørene i samarbeidsprosjektet informerte om planene for boligprosjektet. Det er i 2007 utgitt to nyhetsblad som formidler aktuelle saker ifm implementering av universell utforming i boligprosjektet. Informasjonsprogrammet har bidratt i planlegging og gjennomføring av nordisk erfaringskonferanse om universell utforming i boligplanleggingen, som ble avholdt i København 31. oktober. Konferansen hadde ca 100 deltakere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Delprosjekt pilotkommuner - Metode og verktøy for kommunes arbeid rettet mot eksterne samarbeidspartnere Pilotkommunene Time/Klepp og Verdal samarbeider om et delprosjekt der det skal utarbeides metode og kommunikasjonsmateriell for kommunenes arbeid rettet mot eksterne samarbeidspartnere som aktører i byggebransjen, folk flest, aktører tilknyttet skole o.l. Informasjonsprogrammet er sekretær for arbeidet, og erfaringer fra informasjonsprogrammets arbeid rettet mot ulike målgrupper formidles gjennom arbeidet. Prosjektets første fase avsluttes våren Universell utforming som premiss i arkitektkonkurranser Informasjonsprogrammet har bidratt med å få universell utforming inn som kriterium ifm arkitektkonkurranser via NAL og prosjekter tilknyttet Stavanger kulturby. Formidling av kartleggingsverktøy av universell utforming i eksisterende bygninger Statsbygg har utviklet et dataverktøy for kartlegging, forvaltning og presentasjon av hvordan universell utforming er ivaretatt i Statsbygg's eksisterende bygninger. Verktøyet, som har navnet Bygg for alle, vil også være aktuelt for kommuner og private eiendomsbesittere. Informasjonsprogrammet har samarbeidet med Statsbygg om å lage en strategi for hvordan kartleggingsverktøyet kan formidles. Det er i første omgang valgt å henvende seg til kommuner Arbeidet fortsetter i Årsrapport IP 2007.doc 7

8 3.1.3 Kurs/konferanser bransje Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre NAL v/akademiet har med støtte fra Informasjonsprogrammet arrangert både introduksjons- og fordypningskurs for å dyktiggjøre arkitekter i arbeidet med universell utforming. Dette er en videre oppfølging av tidligere utarbeidet akivitetsplan for arkitekter. Underkant av 300 fagpersoner har deltatt på fem kurs som er avholdt i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Erfaringene og tilbakemeldingene fra de gjennomførte seminarene er god oppslutning, engasjerte deltakere og høy faglig standard på foredragene. Den tematiske inndelingen - fokus på Norwegian Wood som har universell utforming som sentralt delmål, universell utforming i henholdsvis planlegging, i praksis og i det offentlige rom, dekker en bredde i innføringsseminarene og har fått god respons hos deltagerne. Kurset om universell utforming i planlegging ga mulighet til å gå mer i dybden på dette del-temaet som tidligere har vært mangelfullt belyst. Seminarene har også fungert som en kartlegging av tema/kunnskap, forelesere og egnede prosjekter. Det er i 2007 registrert en gledelig økning av relevante prosjekter, både innen planlegging, enkeltprosjekter og boligbygging. Informasjonsprogrammet har samarbeidet med Blindeforbundet om et 5- dagers kurs om lys og belysning, ved å subsidiere deltakelse fra arkitekter og studenter. Kurset var en kombinasjon av teoretisk innføring i fagområdet og utprøving av hvordan de bygde omgivelser kan fortone seg for personer med nedsatt syn. Totalt 23 personer deltok på kurset. Foredrag på konferanser Informasjonsprogrammet har i løpet av 2007 deltatt som foredragsholder på ulike konferanser i kommuner, for bransjen og for NAV-kontorer Informasjonsmateriell Utvikling av kommunikasjonsmateriell Det er under ferdigstillelse en brosjyre om universell utforming av bolig, bygg og uteområder, rettet mot byggherrer og utbyggere. Tre kortfilmer er laget som på en humoristisk måte illustrerer upraktiske løsninger knyttet til bygningselementer som folk flest kommer i kontakt med. Hverdagssituasjoner med barnevogn opp trapp, mann med bærepose som ønsker å åpne tung dør samt ringeklokke som er vanskelig å forstå, er dramatisert. Filmsnuttene brukes i kommunikasjonen med folk flest, se befolkningsrettet kampanje omtalt i eget vedlegg. I tillegg vil filmene bli benyttet ifm faglige foredrag. Årsrapport IP 2007.doc 8

9 Informasjonsprogrammet støtter utviklingen av en formidlingsfilm som har til hensikt å øke forståelse og kunnskap om hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er valgt tre personer: eldre person, voksen rullestolbruker, ung blind/svaksynt. Prøvedemo av filmen er levert. Husbanken har gjennomført såkalt Road show - som var planlagte besøk med program til et utvalg av pilotkommuner. Disse besøkene er filmet, og aktuelle klipp fra disse vil bli redigert slik at de understøtter Informasjonsprogrammets formidling til blant annet utbyggere og andre aktører i næringen. 3.2 Kompetanseoppbygging og utdanning Kompetansetiltak bransje Bidra i prosjekter knyttet til Stavanger kulturby 2008 [fm Stavanger kulturby og Norwegian Wood er det ambisjoner om universell utforming i prosjektene. Tidligfaserådgiving og dokumentasjon av hvordan universell utforming ivaretas i Norwegian Wood-prosjektene er støttet av Informasjonsprogrammet og følges opp gjennom kontakt med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Informasjonsprogrammet deltar i prosjektets referansegruppe og i programkomite for avslutningskonferanse i Opprette undervisningstiltak Etterutdanning på høgskoler og universitet innen universell utforming I samarbeid med Høgskolen på Gjøvik og Husbanken ble det våren 2007 gjennomført et kurs med 22 deltakere fra Bergen-regionen. Kurset kvalifiserte til 10-studiepoeng. Samarbeid med Universitetet i Oslo og videre støtte til stipendiatstilling samarbeid med Universitetet i Oslo ble det gjennomført et humanistisk prosjektsemester høsten Målet var å styrke bevisstheten og øke kompetansen om universell utforming av bolig, bygg og uteområder i et samfunnsmessig perspektiv. Fem studenter ved bachlor-utdanningen har levert en studentoppgave som understøtter arbeidet med informasjon om universell utforming rettet mot folk flest. Studentene gjennomførte en liten beboerundersøkelse med spørsmål om hvor brukbare boliger er. Rapporten 'Velkommen inn" kan leses httø://wo uio no/as/webobiects/theses woa/wa/these?workid=69101 rhrsrapport IP 2007.doc 9

10 Det er gitt støtte til et doktorstipendiat ved Oslo Arkitekthøgskole. Stipendiatet ble opprettet i 2006, og vil holde fram i fire år. Kandidaten gir, som en del av doktor-graden, undervisning på skolen om universell utforming. Stimulere til at universell utforming implementeres i grunnutdanningen ved universitet og høgskoler. Bergen Arkitektskole har fått støtte til å implementere universell utforming i sin undervisning på alle trinn, både på bachelor- og masternivå, samt å utvikle egne lærekrefter slik at man oppnår en varig virkning Utvikle undervisningsmateriell Forprosjekt ifm samlet veileder og revidering av Bygg for alle er utsatt til standarden Universell utforming av bygninger og tilliggende uteområder er ferdigstilt. Det er også foreslått skjerpelser i bygningsregelverket som kan påvirke innholdet i en eventuelt ny veileder. 3.3 Forskning og utvikling Informasjonsprogrammet har dialog og samarbeid med Husbanken om forsknings- og utredningsoppgaver innen temaet. Resultater fra forskningsprosjekter omtales på Husbankens nettsider. Det er gitt støtte til presentasjon av gode boligprosjekter som synliggjør universell utforming i Ecobox prosjektdatabase. Prosjektdatabasen forvaltes av NAL-ECOBOX. Prosjektene synliggjør hvordan universell utforming kan integreres i boligbygninger, og gjennom dette være forbilde-prosjekter for andre. I samarbeid med Universitetet i Oslo, Høgskole i Oslo, Deltasenteret, Miljøverndepartementet og Husbanken ble det høsten 2007 i tilknytning til feiring av 10-årsjubileet for universell utforming i Norge, arrangert en konferanse og en workshop om forskning og utvikling. Konferansen hadde som mål å legge grunnlaget for videre forskning knyttet til universell utforming. Internasjonalt ledende forskere på feltet bidro med å formidle sine forskningsresultater. På konferansen deltok 200 fra høgskole- og universitetsmiljøet. Konferansens forskningstema blir fulgt opp av representanter ved Høgskolen i Oslo Informasjonsprogrammet har gjennom konkurransen Unge Talenter (som er et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd) fått gjennomført en prekvalifisering av unge designere som skal konkurrere om utvikling av et Årsrapport IP 2007.doc 10

11 konsept for en møteplass i det offentlige rom - det såkalte Hagabordet (oppdrag fra Ski-arrangementet i juni i år), jf. punkt Fire kandidater er plukket ut for å utvikle et konsept om en fysisk møteplass, og ett av bidragene vil bli valgt ut og presentert som mulig prosjekt for realisering og utvikling til et ferdig produkt. Dette kunngjøres 12. mars i 2008 på Norsk Designråds design-konferanse. Det vurderes å få til et samarbeid med Innovasjon Norge om videreføring av vinnerprosjektet. 3.4 Gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor. I følge planen skulle det arrangeres en Resultat-1 konferanse våren Arrangementet var tenkt gjennomført som et samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet, og skulle være en oppfølger av ambisjonskonferansen som ble arrangert våren 2005; for gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor. Ot.prp ifm Antidiskrimineringslov og Ot.prp for revidert Plan- og bygningslov er ventet våren Resultat-1 konferansen utsettes derfor til Evalueringer Gjennomføre en undersøkelse blant fagfolk om holdning og kunnskap i henhold til oppdrag gjennom tildelingsbrevet. Informasjon om holdninger og kunnskap hos bransje, kommune og forbruker er viktig for Informasjonsprogrammets arbeid - både ifm selve utviklingen av aktivitetene men også for å måle effekten av de tiltak som gjøres. Mye av effekten av Informasjonsprogrammets arbeid vil først kunne være synlig etter at programmet er avsluttet i form av flere universelt utformede boliger, bygg og uteområder. Enkelte parametre derimot lar seg måle i løpet av Informasjonsprogrammets virketid. Måling av kunnskap om universell utforming og hvordan dette praktiseres er implementert i BE's spørreundersøkelse til både bransje og kommune. Denne ble gjennomført på senhøsten Undersøkelsen tar utgangspunkt i både forskriftens krav til brukbarhet samt kjennskap og kunnskap om universell utforming. Noen av spørsmålene ble også stilt i fjorårets undersøkelse. Resultater fra undersøkelsen i 2007 viser at i næringen er det i størst grad arkitektene som mener at de har kjennskap til begrepet. Omlag 74 % av de spurte arkitektene mener de kjenner begrepet svært godt eller ganske godt, mens 36 % av rådgivende ingeniører, 21 % boligprodusentene og 13 % av entreprenører innen bygg og anlegg kjenner til innholdet i begrepet. Tilsvarende tall fra 2006 viser 63 % for arkitekter, 22 % for rådgivende ingeniører, 14 % for boligprodusenter og 7 % for entreprenører innen bygg og Årsrapport IP 2007.doc 1 1

12 anlegg. Resultater fra 2007 i forhold til 2006 viser dermed gjennomgående en betydelig økning i kjennskap til begrepet universell utforming hos samtlige aktører i næringen. Når det gjelder hvor mye kompetanse bransjen har innen de ulike områdene av universell utforming viser undersøkelsen fra 2007 tilsvarende tendens som i 2006, dvs mest kompetanse i forhold til kravene til bevegelseshemmede, barn og eldre, og mindre kompetanse i forhold til kravene til synshemmede, hørselshemmede og miljøhemmede (personer med nedsatt toleranse som astma, allergi o.l.). I spørsmålstillingen er aktørene bedt om å vekte graden av sin kunnskap på de ulike områdene. Resultatene viser en tendens til bedring i kompetanse i 2007 i forhold til 2006 på samtlige fagområder. Når det gjelder hvorvidt bransjen har utviklet egen strategi for å oppnå universell utforming av bolig, bygg og uteområder, viser undersøkelsen fra 2007 at rådgivende ingeniører i langt større grad enn i 2006 har utarbeidet egen strategi på området. Undersøkelsen kan tyde på at informasjonsarbeidet som er gjort har hatt en virkning, men at det fortsatt er mangler kompetanse på universell utforming. Spørsmål om holdninger og kunnskap om universell utforming er implementert spørsmål i Statens bygningstekniske etats årlige undersøkelser til kommune og bransje. Kjennskap til Informasjonsprogrammets hjemmeside har også økt i 2007 i forhold til Oppfølgende undersøkelser av nullpunktsmåling rettet mot folk flest gjentas i starten av Det er foretatt målinger av effekt fra kampanjen rettet mot folk flest, jf. pkt Årsrapport IP 2007.doc 12

Om utfordringer, spenstige øvelser, resultater og nye muligheter. Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat

Om utfordringer, spenstige øvelser, resultater og nye muligheter. Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat Om utfordringer, spenstige øvelser, resultater og nye muligheter Lisbet Landfald, Statens bygningstekniske etat 1 Husbanken og Statens bygningstekniske etat definerte samarbeidsprosjektet : Informasjonsprogrammet

Detaljer

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner

Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Økt kompetanse om universell utforming i fylker og kommuner Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylker og kommuner innen Plan- og bygningslovens virkeområde. Norge

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg.

PROSJEKTBESKRIVELSE Ver Prosjekt Skogen er viktig for deg. PROSJEKTBESKRIVELSE Ver. 20141012 Prosjekt Skogen er viktig for deg. 1 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon... 3 Eierforhold... 3 Kort beskrivelse av bedriftens virksomhet... 3 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL

UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL U N I V E R S E L L U T F O R M I N G S T R A T E G I F O R N O R S K E A R K I T E K T E R S L A N D S F O R B U N D 2 O O 9 UNIVERSELL UTFORMING STRATEGI FOR NAL Vedtatt: 12.02.08 Universell utforming

Detaljer

Boligbebyggelse for alle

Boligbebyggelse for alle Boligbebyggelse for alle - et nordisk utviklingsprosjekt Erfaringer fra implementering av universell utforming i boligplanlegging, Nordre Finstad, Ski SBI, København 7. juni 2007 Sjefsarkitekt Siri Helle

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner

Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Universell utforming som strategi i kommunene Ressurskommuner Tiltak K1. 1 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal

Detaljer

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08

Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Nina Asphaug Selboskar, Skanska Bolig AS Gjøvik, 13.03.08 Skanska Bolig AS En av Norges ledende boligutviklere med sterk markedsposisjon i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand I dag om lag

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik

Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming. Hasvik Viktige fokusområder i arbeidet med fysiske hindringer og universell utforming Hasvik 05.11.09 Universell utforming Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage

Detaljer

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Haakon Aspelund Deltasenteret

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Haakon Aspelund Deltasenteret Universell utforming i offentlige anskaffelser Haakon Aspelund Deltasenteret Disposisjon Deltasenteret Funksjonshemmende barrierer Noen gode grunner Noen lover www.universelleanskaffelser.no Deltasenteret

Detaljer

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikere og ansatte i fylkeskommuner og kommuner - innen plan - og bygningslovens virkeområde K5 Norge universelt utformet 2025 Samarbeidsprogram et tiltak

Detaljer

Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til?

Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til? Universell utforming i eksisterende bebyggelse - hvordan får vi det til? Seniorrådgiver Roar Vigdal Partnerforum 10.10.2008 1 Hovedtema for innlegget 1. Status for tilgjengelighet i landets bygningsmasse

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

Informasjon Rapport nr.: 2003-018 Rev.: 03 Dato: 28.02.2004 Revisjonsprotokoll Rapporttittel: Rapporttype: Dato første utsendelse: Informasjon Delrapport 31.01.2003 Rev.nr./dato: Revisjonsomfang: 01/31.01.2003

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007

Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 15. juni 2006 Prosjektplan for Kongsvinger kommunes satsing på universell utforming i perioden 2006-2007 1. Bakgrunn Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer

Detaljer

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING

VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING VERDAL EN RESSURSKOMMUNE INNEN UNIVERSELL UTFORMING RAPPORT 2012 1. INNLEDNING Verdal kommune er en ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i regjeringens handlingsplan «Norge universelt

Detaljer

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz

Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013. Innpill fra NAL v/michael Lommertz Møte om nye energiregler 2015 Thon Hotell Opera 29. august 2013 Innpill fra NAL v/michael Lommertz Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagidéell organisasjon som arbeider for : å tydeliggjøre arkitekiagets

Detaljer

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011

ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Kristiansand ÅRLIG RAPPORTERING FRA KRISTIANSAND KOMMUNE 2011 Disposisjon Kommentarer 1. Innledning I Kristiansand kommune er universell utforming et tema som er høyt prioritert både administrativt og

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013

UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 UNIVERSELL UTFORMING VERBAL RAPPORT FOR 2013 Ressurskommuneprosjektet; tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Ullensaker kommune Datert 04.01.2014 1 Innledning Ullensaker har

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring

Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Planlegging og gode eksempler fra plan til gjennomføring Lillestrøm, 30. september 2013 Eva Kristin Krogh, spesialkonsulent, Hva jeg vil si noe om Kommunal planlegging hva innebærer det? Hvordan har jobbet

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010

PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 PORSGRUNN KOMMUNE Prosjektrapport 2009-2010 Ressurskommune universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner Innledning Porsgrunn kommune deltok i perioden 2005 2008

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan. SAMKUL

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Ergonomidagen 2008: Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Fokus mot mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming UU er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Samfunnsstrategi

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Organisatorisk læring. To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS

Organisatorisk læring. To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS Organisatorisk læring To prosjekter gjennomført i Skanska Bolig AS og NCC Construction Norge AS Organisatorisk læring to case NCC Construction AS og Skanska Bolig AS har med støtte fra gjennomført hver

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Universell utforming i Rogaland

Universell utforming i Rogaland Universell utforming i Rogaland Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedmålsetning for FDP UU Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Strategi FoU. Olympiatoppen

Strategi FoU. Olympiatoppen Strategi FoU Olympiatoppen 2012 olympiatoppen 4. desember 2012 side 1 Mål for Olympiatoppens FoU arbeid Bidra til kompetansebasert toppidrettsutvikling Øke fokus og mer ressurser til både forskning og

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2013 Ønske om en flott vår til alle Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Universell utforming Hjelpemidler i saksbehandlingen

Universell utforming Hjelpemidler i saksbehandlingen Universell utforming Hjelpemidler i saksbehandlingen Åse Røstum Norang Statens bygningstekniske etat Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Definisjon Utforming av produkter og

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID

RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID RAPPORT DEL 2 FORELDRESAMARBEID PORSGRUNN KOMMUNE FORELDRESAMARBEID Foreldre er barnas viktigste ressurs og støttespillere. Godt foreldresamarbeid er avgjørende for at flest mulig barn og unge får utnyttet

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune

Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kompetanseheving gjennom prosjekt - Aktivt ungdomsråd i Kongsvinger 2.12.2015 Karen-Anne Noer, Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune har god erfaring med å lære om universell utforming gjennom et prosjekt

Detaljer

YOUR STREET BERGEN SLUTTRAPPORT SAK 14/6078. Design Region Bergen, Strandgt. 6, 5013 Bergen

YOUR STREET BERGEN SLUTTRAPPORT SAK 14/6078. Design Region Bergen, Strandgt. 6, 5013 Bergen YOUR STREET BERGEN SLUTTRAPPORT SAK 14/6078 Design Region Bergen, Strandgt. 6, 5013 Bergen Innholdsfortegnelse Bakgrunn Gjennomføringsmodell Utfordringer Resultat Konklusjon/læring Videre oppfølging av

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: 062 Arkivsaksnr.: 08/13930-6 Dato: 26.11.08 BY- OG BOLIGUTSTILLING I DRAMMEN OG OSLO IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT INNSTILLING TIL: bystyrekomité

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

Åpning av utstillingen Design that makes a difference

Åpning av utstillingen Design that makes a difference Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Åpning av utstillingen Design that makes a difference Tid: Fredag 24. januar 2014 Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

Detaljer

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN 2014- Innhold Generelt om handlingsplanen... 1 Norges Handelshøyskoles strategi... 1 Universell utforming... 1 Funksjonsnedsettelse...

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

2. Oppnådde resultater

2. Oppnådde resultater Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Sluttrapport- 2014 1. Innledning Prosjektnavn: Prosjekteringsverktøy tilgjengelig bolig Start og sluttdato: Hovedansvarlig søker: Trondheim kommune v/ Solveig Dale,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor

Oppgaveark om Veier til samarbeid. Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor Oppgaveark om Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inspirasjonshefte i Veier til samarbeid Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere

Detaljer

Universell utforming viktig for den enkelte og samfunnet

Universell utforming viktig for den enkelte og samfunnet Universell utforming status og veien videre. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner.

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS

UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS UNDERSØKELSE OM FORSKNINGSKOMMUNIKASJON FORSKNINGSRÅDET 25. NOVEMBER 2015 GYRD STEEN FUTURE PRESENT GROUP AS SLIPP FORSKNINGEN FRI, DEN ER VÅR Forskningen får stadig flere interessenter og interesser

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker. Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik

Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker. Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik Tiltak K1 Nettverkssamling koordinatorer kommuner og og pilotfylker Seniorrådgiver Einar Lund Gjøvik 22.11.11 Nasjonalt ansvar nasjonal plan 2 Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan

Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL. Kommunikasjonsplan Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAMKUL Kommunikasjonsplan 2014-2015 1 Kommunikasjonsplan SAMKUL Kommunikasjonsplanen er forankret i Forskningsrådets kommunikasjonsstrategi og SAMKULs programplan.

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer