universelt utforming BOLIG OG BYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "universelt utforming BOLIG OG BYGG"

Transkript

1 universelt utforming BOLIG OG BYGG Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren FAGLIG ÅRSRAPPORT 2007 Årsrapport IP 2007.doc i

2 INNHOLD 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Gjennomført arbeid 3.1 Informasjon og veiledning Informasjon og veiledning rettet mot folk flest/forbruker - Kampanje rettet mot befolkningen/folk flest Informasjon og veiledning rettet mot fagfolk - Deltakelse i fyrtårnsprosjekt som viser prosess og løsninger - Delprosjekt pilotkommuner - Metode og verktøy for kommunes arbeid rettet mot eksterne eksterne samarbeidspartnere - Universell utforming som premiss i arkitektkonkurranser - Formidling av kartleggingsverktøy av universell utforming i eksisterende bygninger Kurs/konferanser bransje - Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre - Foredrag på konferanser Informasjonsmateriell - Utvikling av kommunikasjonsmateriell 3.2 Kompetanseoppbygging og utdanning Kompetansetiltak bransje - Bidra i prosjekter knyttet til Stavanger kulturby Opprette undervisningstiltak - Etterutdanning på høgskoler og universitet innen universell utforming - Samarbeid med Universitetet i Oslo og videre støtte til stipendiatstilling - Stimulere til at universell utforming implementeres i grunnutdanningen ved universitet og høgskoler Utvikle undervisningsmateriell 3.3 Forskning og utvikling 3.4 Gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor. 3.5 Evalueringer Årsrapport IP 2007.doc 2

3 1. Innledning Universell utforming som strategi for å bygge ned funksjonshemmede barrierer er et prioritert satsningsområde hos både Husbanken og Statens bygningstekniske etat. Gjennom samarbeidsprosjektet Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren skal det arbeides for å øke bevissthet og kunnskap hos bransje, kommune og befolkningen slik at bolig, bygg og uteområder kan brukes av mennesker med ulik funksjonsevne. Informasjonsprogrammet er et tiltak under regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, og har en virketid fra 2004 til Årsrapporten følger inndelingen i Informasjonsprogrammets årsplan, inndelt i henholdsvis informasjon og veiledning samt kompetanseoppbygging og utdanning. I tillegg rapporteres det på gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor og evaluering av effekt av Informasjonsprogrammets arbeid. 2. Sammendrag Informasjonsprogrammets aktiviteter i 2007 er en videreføring av styringsgruppens føringer og prioriteringer. I tillegg er oppgaver i tildelingsbrevene til etatene gjennomført har det derfor vært lagt særlig vekt på informasjon til folk flest, med en målsetting om å bidra til økt etterspørsel etter universelt utformede boliger. Samtidig har det skjedd en videreføring av aktiviteter rettet mot utdanningsinstitusjoner, fagfolk kommune og bransje. Resultater som vi særlig vil fremheve: `Kartlegging av folks kunnskap og oppfatning om universell utforming `Forbrukerkampanje som hadde god effekt og ble godt mottatt `Kurs og seminarer om universell utforming for vel 700 fagpersoner. Holdt foredrag i en rekke andre arrangement *implementert universell utforming på arkitektskolene i Oslo og Bergen "Initiert og finansiert studentoppgave ved UiO `Bidratt til fyrtårnprosjektet i Ski med informasjonsformidling i Norden og kompetansehevende kurs Kampanjen " Din Feil" Målingene som ble gjort under hele kampanjeperioden og i ettertid, viste at kampanjen rettet mot folk flest hadde god effekt over 15 år la merke til kampanjen, som også traff godt i forhold til målgruppene. Av disse var det 50% som likte kampanjen godt. Særlig ble humor og gjenkjennelige situasjoner trukket frem. Informasjonsprogrammet foreslår å videreføre forbrukerkampanjen i 2008 ved å bruke grunnlagsmaterialet som allerede er utviklet. Årsrapport IP 2007.doc 3

4 Kurs og seminarer Kurs og seminarer for bevisstgjøring og kompetanseheving har nådd vel 700 fagpersoner innen bransje og kommune. Informasjonsprogrammet har bidratt enten gjennom økonomisk støtte eller som medarrangør. I tillegg har Informasjonsprogrammets medarbeidere bidratt med foredrag på flere kurs og seminarer arrangert av andre. Høgskoler og universiteter Arbeidet med å implementere universell utforming i høgskoler og universiteter er videreført. Ved Arkitekthøgskolen i Oslo finansierer Informasjonsprogrammet et stipendiat på temaet universell utforming, og Bergen Arkitekthøgskole har implementert universell utforming på alle årstrinn i undervisningen. Ved Universitetet i Oslo har fem studenter ved bachelorutdanningen gjennomført en studentoppgave kalt "Velkommen inn" der kvalitet og brukbarhet i boliger ble undersøkt og vurdert. Både ansatte og en rekke studenter ble kjent med temaet universell utforming gjennom oppgaven. Kartlegginger, målinger og evalueringer For å vite hvor vi står og i hvilken retning vi skal bevege oss, fikk Informasjonsprogrammet i februar 2007 gjennomført en Opinionsundersøkelse av folks kjennskap, kunnskap og holdninger til universell utforming. Denne viste at kun 5 % kjente begrepet uhjulpet. I forbindelse med den omfattende forbrukerkampanjen høsten 2008 målte vi effekten av kampanjen. Det viste seg at vi hadde truffet godt mht til ide, budskap og mediestrategi. Undersøkelsen viste også at flere enn i den forrige undersøkelsen i februar, kjente til kvalitetsinnholdet i universell utforming. Kontaktprisen per person vi nådde frem til ble meget lav. BE's egen brukerundersøkelse rettet mot kommune og bransje viser også at det går riktig vei og at tiltakene som de ulike aktørene iverksetter virker. Undersøkelsen viseren markert økning både i bevissthet og kompetanse i disse målgruppene. 3. Gjennomført arbeid 3.1 Informasjon og veiledning Informasjon og veiledning rettet mot folk flest/forbruker Kampanje rettet mot befolkningen /folk flest I departementets tildelingsbrev til etatene for 2007 ble det satt spesielt fokus på å øke etterspørsel hos befolkningen etter boliger med universell utforming, Årsrapport IP 2007.doc 4

5 for derigjennom å bidra til større tilbud i markedet av slike boliger. En kampanje bestående av ulike kommunikasjonsaktiviteter rettet mot folk flestlforbruker ble gjennomført høsten Kommunikasjonsbyrået Gazette har bidratt til budskapsutforming og utvikling av kampanjeaktiviteter. I utvikling og gjennomføring av kampanjeaktiviteter er det etablert et godt samarbeid med Husbankens regionkontorer, for å skape lokal forankring som kan vare over tid. Dialog med Sosial- og helsedepartementet er gjennomført for gjensidig informasjon og erfaringsutveksling. Kampanieforberedelser- budskapsutforming og nullpunktsmåling som bakgrunn for utvikling av kommunikasjonsstrategi. Informasjonsprogrammet fikk gjennomført av Opinion en kartlegging av folks holdninger til og kunnskap om universell utforming i februar Resultatene fra undersøkelsen tydeliggjør utfordringer knyttet til å øke befolkningens bevissthet og eierskap til universell utforming: det var lav tidligere kjennskap til begrepet ("har aldri hørt om eller tenkt over tema/kvalitetsinnhold"), det var lav identifiseringltilhørighet til innholdet i begrepet ("Dette angår ikke meg") og til sist - det var et komplekst innhold ("Dette virker komplisert og krevende") For å skape oppmerksomhet og identifisering kommuniserte kampanjen at universell utforming er bra for alle og nødvendig for noen. Kampanjen spilte ikke på funksjonshemmede som ofre for høye terskler og smale dører. Den tok utgangspunkt i hindringer de fleste av oss opplever i hverdagen, og ulempen og følelsen av utilstrekkelighet dette medfører for oss alle. Kampanjekonseptet "Det er DIN FEIL! " dramatiserer dette og viser at det ikke finnes dårlige folk, bare dårlige løsninger. Kampanjen inspirerer folk til å forlange gode løsninger - for alle! Kampanjeaktiviteter Startskuddet for kampanjen ble lagt til messen Bygg Reis Deg september på Lillestrøm, hvor Informasjonsprogrammet sammen med Husbanken deltok med stand. Daværende kommunal - og regionalminister Aslaug Haga åpnet kampanjen og nettstedet Universell utforming og Informasjonsprogrammet ble også behørlig nevnt da statsråden åpnet selve messen. Det ble valgt en mediemix som spilte sammen og der det enkelte tiltak også kunne fungere isolert. I kampanjeperiode mellom 18. september til 14. oktober ble budskapet formidlet gjennom annonser i de største helgemagasinene, bannerannonser på utvalgte nettsteder og med kortfilmer i reklamedelen på kino. I tillegg ble det benyttet en del nyskapende aktiviteter i statlig sammenheng som f.eks. viralsl kampanjer (planting av våre filmer på andre nettsteder med link til dinfeil.no) i ulike social media som v ww.myspace.com Nettsiden fungerte som link i Årsrapport IP 2007.doc 5

6 kampanjen ved å fange opp de som var blitt nysgjerrige og ønsket å vite mer. Vi stimulerte denne nysgjerrigheten gjennom konkurranser som la opp til involvering og kunnskapsbygging gjennom tester og lekne effekter. Det ble laget en egen PR-plan for å underbygge kampanjeaktivitetene. Planen ble utviklet i samarbeid med vårt kommunikasjonsbyrå og medarbeidere i de to etatene. Gjennomføringen av planen har skjedd med stor aktivitet i Husbankens regioner overfor pressen og ute på gater og torg. Vi har også fått bistand fra kommunikasjonsenheten i KRD. Aktivitetene har fått rikelig omtale i et betydelig antall aviser, fagtidskrifter m.m. Respons på kampanjeaktivitetene Opinion har gjennomført en kartlegging av effektene av kampanjeaktivitetene. Målingene viser at kampanjen hadde god effekt, idet personer over 15 år har lagt merke til kampanjen. Dette utgjør 50 til 60 prosent av de som ble eksponert for kampanjen gjennom helgemagasiner, bannerannonser på internett og kino. Av de som la merke til kampanjen var det 50 prosent som likte den godt. Særlig ble humor og gjenkjennelige situasjoner trukket frem. De som ikke likte kampanjen (12%) trekker bl.a. frem at de ikke de "ikke ser problemet". Kampanjeaktivitetene ble gjennomført iht plan og budsjett. En fyldigere evaluering av kampanjen følger som vedlegg til denne årsrapporten. Det å øke folks kjennskap, kunnskap og holdninger til universell utforming er et langt lerret å bleke. Derfor går Informasjonsprogrammet i sitt forslag til årsplan for 2008 inn for å forlenge forbrukerkampanjen ved bruk av grunnlagsmaterialet som ble utviklet i Informasjon og veiledning rettet mot fagfolk Deltakelse i fyrtårnsprosjekt som viser prosess og løsninger Erfaring og kunnskap om hvordan universell utforming kan implementeres i boligprosjekter er viktig for både kommune og bransje. Et boligprosjekt i Ski kommune med Skanska Bolig as som utbygger, og hvor universell utforming ble valgt til dette formålet. Nordisk Ministerråd støttet formidling av erfaringer og kunnskap fra fyrtårnsprosjektet. I tillegg til Informasjonsprogrammet og Husbanken, som er prosjektleder, har også Byggekostnadsprogrammet deltatt i prosjektet. Det er gjennomført seminarer om universell utforming for både Ski kommune samt for Skanska Bolig as og deres samarbeidspartnere. I tillegg er det avholdt samordningsmøter mellom alle aktørene hvor det har skjedd Årsrapport IP 2007.doc 6

7 drøftelser av utfordringer i prosjektet, vedrørende plan- og byggesaksprosessen samt materielle kvaliteter. I juni sto Informasjonsprogrammet og Ski kommune for et arrangement med daværende kommunal- og regionalministeren Asalug Haga som gjest og hvor aktørene i samarbeidsprosjektet informerte om planene for boligprosjektet. Det er i 2007 utgitt to nyhetsblad som formidler aktuelle saker ifm implementering av universell utforming i boligprosjektet. Informasjonsprogrammet har bidratt i planlegging og gjennomføring av nordisk erfaringskonferanse om universell utforming i boligplanleggingen, som ble avholdt i København 31. oktober. Konferansen hadde ca 100 deltakere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Delprosjekt pilotkommuner - Metode og verktøy for kommunes arbeid rettet mot eksterne samarbeidspartnere Pilotkommunene Time/Klepp og Verdal samarbeider om et delprosjekt der det skal utarbeides metode og kommunikasjonsmateriell for kommunenes arbeid rettet mot eksterne samarbeidspartnere som aktører i byggebransjen, folk flest, aktører tilknyttet skole o.l. Informasjonsprogrammet er sekretær for arbeidet, og erfaringer fra informasjonsprogrammets arbeid rettet mot ulike målgrupper formidles gjennom arbeidet. Prosjektets første fase avsluttes våren Universell utforming som premiss i arkitektkonkurranser Informasjonsprogrammet har bidratt med å få universell utforming inn som kriterium ifm arkitektkonkurranser via NAL og prosjekter tilknyttet Stavanger kulturby. Formidling av kartleggingsverktøy av universell utforming i eksisterende bygninger Statsbygg har utviklet et dataverktøy for kartlegging, forvaltning og presentasjon av hvordan universell utforming er ivaretatt i Statsbygg's eksisterende bygninger. Verktøyet, som har navnet Bygg for alle, vil også være aktuelt for kommuner og private eiendomsbesittere. Informasjonsprogrammet har samarbeidet med Statsbygg om å lage en strategi for hvordan kartleggingsverktøyet kan formidles. Det er i første omgang valgt å henvende seg til kommuner Arbeidet fortsetter i Årsrapport IP 2007.doc 7

8 3.1.3 Kurs/konferanser bransje Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre NAL v/akademiet har med støtte fra Informasjonsprogrammet arrangert både introduksjons- og fordypningskurs for å dyktiggjøre arkitekter i arbeidet med universell utforming. Dette er en videre oppfølging av tidligere utarbeidet akivitetsplan for arkitekter. Underkant av 300 fagpersoner har deltatt på fem kurs som er avholdt i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Erfaringene og tilbakemeldingene fra de gjennomførte seminarene er god oppslutning, engasjerte deltakere og høy faglig standard på foredragene. Den tematiske inndelingen - fokus på Norwegian Wood som har universell utforming som sentralt delmål, universell utforming i henholdsvis planlegging, i praksis og i det offentlige rom, dekker en bredde i innføringsseminarene og har fått god respons hos deltagerne. Kurset om universell utforming i planlegging ga mulighet til å gå mer i dybden på dette del-temaet som tidligere har vært mangelfullt belyst. Seminarene har også fungert som en kartlegging av tema/kunnskap, forelesere og egnede prosjekter. Det er i 2007 registrert en gledelig økning av relevante prosjekter, både innen planlegging, enkeltprosjekter og boligbygging. Informasjonsprogrammet har samarbeidet med Blindeforbundet om et 5- dagers kurs om lys og belysning, ved å subsidiere deltakelse fra arkitekter og studenter. Kurset var en kombinasjon av teoretisk innføring i fagområdet og utprøving av hvordan de bygde omgivelser kan fortone seg for personer med nedsatt syn. Totalt 23 personer deltok på kurset. Foredrag på konferanser Informasjonsprogrammet har i løpet av 2007 deltatt som foredragsholder på ulike konferanser i kommuner, for bransjen og for NAV-kontorer Informasjonsmateriell Utvikling av kommunikasjonsmateriell Det er under ferdigstillelse en brosjyre om universell utforming av bolig, bygg og uteområder, rettet mot byggherrer og utbyggere. Tre kortfilmer er laget som på en humoristisk måte illustrerer upraktiske løsninger knyttet til bygningselementer som folk flest kommer i kontakt med. Hverdagssituasjoner med barnevogn opp trapp, mann med bærepose som ønsker å åpne tung dør samt ringeklokke som er vanskelig å forstå, er dramatisert. Filmsnuttene brukes i kommunikasjonen med folk flest, se befolkningsrettet kampanje omtalt i eget vedlegg. I tillegg vil filmene bli benyttet ifm faglige foredrag. Årsrapport IP 2007.doc 8

9 Informasjonsprogrammet støtter utviklingen av en formidlingsfilm som har til hensikt å øke forståelse og kunnskap om hverdagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er valgt tre personer: eldre person, voksen rullestolbruker, ung blind/svaksynt. Prøvedemo av filmen er levert. Husbanken har gjennomført såkalt Road show - som var planlagte besøk med program til et utvalg av pilotkommuner. Disse besøkene er filmet, og aktuelle klipp fra disse vil bli redigert slik at de understøtter Informasjonsprogrammets formidling til blant annet utbyggere og andre aktører i næringen. 3.2 Kompetanseoppbygging og utdanning Kompetansetiltak bransje Bidra i prosjekter knyttet til Stavanger kulturby 2008 [fm Stavanger kulturby og Norwegian Wood er det ambisjoner om universell utforming i prosjektene. Tidligfaserådgiving og dokumentasjon av hvordan universell utforming ivaretas i Norwegian Wood-prosjektene er støttet av Informasjonsprogrammet og følges opp gjennom kontakt med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Informasjonsprogrammet deltar i prosjektets referansegruppe og i programkomite for avslutningskonferanse i Opprette undervisningstiltak Etterutdanning på høgskoler og universitet innen universell utforming I samarbeid med Høgskolen på Gjøvik og Husbanken ble det våren 2007 gjennomført et kurs med 22 deltakere fra Bergen-regionen. Kurset kvalifiserte til 10-studiepoeng. Samarbeid med Universitetet i Oslo og videre støtte til stipendiatstilling samarbeid med Universitetet i Oslo ble det gjennomført et humanistisk prosjektsemester høsten Målet var å styrke bevisstheten og øke kompetansen om universell utforming av bolig, bygg og uteområder i et samfunnsmessig perspektiv. Fem studenter ved bachlor-utdanningen har levert en studentoppgave som understøtter arbeidet med informasjon om universell utforming rettet mot folk flest. Studentene gjennomførte en liten beboerundersøkelse med spørsmål om hvor brukbare boliger er. Rapporten 'Velkommen inn" kan leses httø://wo uio no/as/webobiects/theses woa/wa/these?workid=69101 rhrsrapport IP 2007.doc 9

10 Det er gitt støtte til et doktorstipendiat ved Oslo Arkitekthøgskole. Stipendiatet ble opprettet i 2006, og vil holde fram i fire år. Kandidaten gir, som en del av doktor-graden, undervisning på skolen om universell utforming. Stimulere til at universell utforming implementeres i grunnutdanningen ved universitet og høgskoler. Bergen Arkitektskole har fått støtte til å implementere universell utforming i sin undervisning på alle trinn, både på bachelor- og masternivå, samt å utvikle egne lærekrefter slik at man oppnår en varig virkning Utvikle undervisningsmateriell Forprosjekt ifm samlet veileder og revidering av Bygg for alle er utsatt til standarden Universell utforming av bygninger og tilliggende uteområder er ferdigstilt. Det er også foreslått skjerpelser i bygningsregelverket som kan påvirke innholdet i en eventuelt ny veileder. 3.3 Forskning og utvikling Informasjonsprogrammet har dialog og samarbeid med Husbanken om forsknings- og utredningsoppgaver innen temaet. Resultater fra forskningsprosjekter omtales på Husbankens nettsider. Det er gitt støtte til presentasjon av gode boligprosjekter som synliggjør universell utforming i Ecobox prosjektdatabase. Prosjektdatabasen forvaltes av NAL-ECOBOX. Prosjektene synliggjør hvordan universell utforming kan integreres i boligbygninger, og gjennom dette være forbilde-prosjekter for andre. I samarbeid med Universitetet i Oslo, Høgskole i Oslo, Deltasenteret, Miljøverndepartementet og Husbanken ble det høsten 2007 i tilknytning til feiring av 10-årsjubileet for universell utforming i Norge, arrangert en konferanse og en workshop om forskning og utvikling. Konferansen hadde som mål å legge grunnlaget for videre forskning knyttet til universell utforming. Internasjonalt ledende forskere på feltet bidro med å formidle sine forskningsresultater. På konferansen deltok 200 fra høgskole- og universitetsmiljøet. Konferansens forskningstema blir fulgt opp av representanter ved Høgskolen i Oslo Informasjonsprogrammet har gjennom konkurransen Unge Talenter (som er et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd) fått gjennomført en prekvalifisering av unge designere som skal konkurrere om utvikling av et Årsrapport IP 2007.doc 10

11 konsept for en møteplass i det offentlige rom - det såkalte Hagabordet (oppdrag fra Ski-arrangementet i juni i år), jf. punkt Fire kandidater er plukket ut for å utvikle et konsept om en fysisk møteplass, og ett av bidragene vil bli valgt ut og presentert som mulig prosjekt for realisering og utvikling til et ferdig produkt. Dette kunngjøres 12. mars i 2008 på Norsk Designråds design-konferanse. Det vurderes å få til et samarbeid med Innovasjon Norge om videreføring av vinnerprosjektet. 3.4 Gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor. I følge planen skulle det arrangeres en Resultat-1 konferanse våren Arrangementet var tenkt gjennomført som et samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet, og skulle være en oppfølger av ambisjonskonferansen som ble arrangert våren 2005; for gjensidig informasjon med andre aktører innen bolig og bygg i statlig sektor. Ot.prp ifm Antidiskrimineringslov og Ot.prp for revidert Plan- og bygningslov er ventet våren Resultat-1 konferansen utsettes derfor til Evalueringer Gjennomføre en undersøkelse blant fagfolk om holdning og kunnskap i henhold til oppdrag gjennom tildelingsbrevet. Informasjon om holdninger og kunnskap hos bransje, kommune og forbruker er viktig for Informasjonsprogrammets arbeid - både ifm selve utviklingen av aktivitetene men også for å måle effekten av de tiltak som gjøres. Mye av effekten av Informasjonsprogrammets arbeid vil først kunne være synlig etter at programmet er avsluttet i form av flere universelt utformede boliger, bygg og uteområder. Enkelte parametre derimot lar seg måle i løpet av Informasjonsprogrammets virketid. Måling av kunnskap om universell utforming og hvordan dette praktiseres er implementert i BE's spørreundersøkelse til både bransje og kommune. Denne ble gjennomført på senhøsten Undersøkelsen tar utgangspunkt i både forskriftens krav til brukbarhet samt kjennskap og kunnskap om universell utforming. Noen av spørsmålene ble også stilt i fjorårets undersøkelse. Resultater fra undersøkelsen i 2007 viser at i næringen er det i størst grad arkitektene som mener at de har kjennskap til begrepet. Omlag 74 % av de spurte arkitektene mener de kjenner begrepet svært godt eller ganske godt, mens 36 % av rådgivende ingeniører, 21 % boligprodusentene og 13 % av entreprenører innen bygg og anlegg kjenner til innholdet i begrepet. Tilsvarende tall fra 2006 viser 63 % for arkitekter, 22 % for rådgivende ingeniører, 14 % for boligprodusenter og 7 % for entreprenører innen bygg og Årsrapport IP 2007.doc 1 1

12 anlegg. Resultater fra 2007 i forhold til 2006 viser dermed gjennomgående en betydelig økning i kjennskap til begrepet universell utforming hos samtlige aktører i næringen. Når det gjelder hvor mye kompetanse bransjen har innen de ulike områdene av universell utforming viser undersøkelsen fra 2007 tilsvarende tendens som i 2006, dvs mest kompetanse i forhold til kravene til bevegelseshemmede, barn og eldre, og mindre kompetanse i forhold til kravene til synshemmede, hørselshemmede og miljøhemmede (personer med nedsatt toleranse som astma, allergi o.l.). I spørsmålstillingen er aktørene bedt om å vekte graden av sin kunnskap på de ulike områdene. Resultatene viser en tendens til bedring i kompetanse i 2007 i forhold til 2006 på samtlige fagområder. Når det gjelder hvorvidt bransjen har utviklet egen strategi for å oppnå universell utforming av bolig, bygg og uteområder, viser undersøkelsen fra 2007 at rådgivende ingeniører i langt større grad enn i 2006 har utarbeidet egen strategi på området. Undersøkelsen kan tyde på at informasjonsarbeidet som er gjort har hatt en virkning, men at det fortsatt er mangler kompetanse på universell utforming. Spørsmål om holdninger og kunnskap om universell utforming er implementert spørsmål i Statens bygningstekniske etats årlige undersøkelser til kommune og bransje. Kjennskap til Informasjonsprogrammets hjemmeside har også økt i 2007 i forhold til Oppfølgende undersøkelser av nullpunktsmåling rettet mot folk flest gjentas i starten av Det er foretatt målinger av effekt fra kampanjen rettet mot folk flest, jf. pkt Årsrapport IP 2007.doc 12

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer