Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 1/12 Ny plan for forvaltningsrevisjon - innspill fra administrasjonen 2/12 Ny plan for forvaltningsrevisjon - møte med politikerne 3/12 Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområder - kommunale regnskaper 4/12 Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr /12 Kontrollutvalgets årsmelding /12 Statusoversikt februar 2012 EVENTUELT REFERATSAKER/MELDINGER Ingen referatsaker/meldinger til dette møtet Administrasjonen er invitert til å orientere i sak 1/12 Vennligst meld eventuelt forfall snarest på telefon evt , eller på e-post til Ved forfall blir varamedlemmer innkalt særskilt. Medlemmer som anser seg inhabile, må gi melding om dette slik at varamedlemmer kan innkalles. Evt. saker merket (Unntatt offentlighet i medhold av off. l.) sendes bare til medlemmer/varamedlemmer. Kvitsøy, 14. februar 2012 Rolf Skretting Leder av kontrollutvalget Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2012 NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON INNSPILL FRA ADMINISTRASJONEN Bakgrunn: Kontrollutvalget er iflg. forkriftene pålagt å utarbeide ny Plan for forvaltningsrevisjon innen utgangen av året etter siste kommunevalg. I forbindelse med utarbeidelse av ny plan bør kontrollutvalget få innspill fra både politisk og administrativ ledelse, i tillegg til innspill fra revisor og evt. sekretariatet. Kontrollutvalget bestemte på forrige møte å ha et ekstramøte den 16. februar Til dette møtet er derfor administrasjonen v/rådmannen invitert til å komme med innspel til aktuelle prosjekt. Saksutredning: Sekretariatet har invitert rådmannen til å orientere om det er noen områder der kommuneadministrasjonen ser for seg at det kunne vært nyttig å få en gjennomgang? Rådmannen avgjør selv hvem fra administrasjonen som skal delta på orienteringen. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget tar administrasjonens innspill til Plan for forvaltningsrevisjon til etterretning. SANDNES, Per Kåre Vatland Seniorrådgiver Saksliste Neste 2

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2012 NY PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - MØTE MED POLITIKERNE Bakgrunn: Kontrollutvalget er iflg. forskriftene pålagt å utarbeide ny Plan for forvaltningsrevisjon innen utgangen av året etter siste kommunevalg. I forbindelse med utarbeidelse av ny plan bør kontrollutvalget få innspill fra både politisk og administrativ ledelse i tillegg til innspill fra revisor og evt. sekretariatet. Saksutredning: I tillegg til innspill fra administrasjonen vil også det politiske miljøet bli bedt om å komme med innspill til planen. I den forbindelse vil det bli sendt ut litt informasjon om hva og hvorfor, se vedlegg. Sekretariatet foreslår at den vedlagte informasjonen sendes ut til inviterte politikere når kontrollutvalget har fastslått når møte med politisk nivå skal finne stad. Kontrollutvalget må også ta stilling til hvem de vil invitere av politikerne. I forrige periode inviterte kontrollutvalget ordfører, varaordfører og gruppelederne for alle partiene. I tillegg kan kontrollutvalget også vurdere om de skal invitere lederne i andre hovedutvalg. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget ønsker møte med politiske ledere den x.x.2012, og ber sekretariatet sende ut vedlagt informasjon forut for dette møtet. SANDNES, 14. februar 2012 Per Kåre Vatland Seniorrådgiver Vedlegg: Informasjon til politiske ledere Saksliste Neste Forrige 3

4 Vedlegg: Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Arkivkode : E: 033 Saksnr. : Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Til : Politiske ledere Fra : Kontrollutvalget Nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Kontrollutvalget er pålagt 1 å utarbeide ny plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode. For å sikre at kommunestyret får en plan der man har prioritert de mest relevante prosjektene, har kontrollutvalget valgt å gjennomføre en prosess der man inviterer både øvrig politisk nivå og administrasjonen til å komme med innspill til planen. Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal benytte for å sikre at kommunen på best mulig måte tar hensyn til innbyggernes behov og rettigheter. Dette er en av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver. Hensikten er å finne fram til risikoutsatte områder, der man undersøker nærmere om kommunen etterlever regelverket, når de mål kommunestyret har satt og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. Kontrollutvalget inviterer politikerne til å gå gjennom de forskjellige tjenesteområdene i kommunen og tenke over hvilke områder som det kan være aktuelt å se nærmere på. Slike prosjekter kan fange over et vidt område. Det viser til vedlagte liste over forskjellige tjenesteområder i Kvitsøy kommune. En eventuell undersøkelse kan omfatte både det administrative og det politiske miljøet (så nær som kommunestyret). Selskaper faller utenfor så sant de ikke er heleide av kommunene. (Det vil også bli lagt fram en plan for selskapskontroll i løpet av året.) Når prosjektene til slutt skal prioriteres for den kommende planen, skal denne prioriteringen skje på grunnlag av en overordnet analyse av Kvitsøy kommunes risikoområder. Det betyr at kontrollutvalget skal vurdere om et område har høy eller lav risiko. Det skal også vurderes om man anser at et eventuelt avvik vil være vesentlig for kommunen; det kan være både i et innbygger-, bruker-, samfunns-, økonomisk- eller omdømmeperspektiv. Det er de områdene der kontrollutvalget vurderer både risiko og vesentlighet som størst som skal prioriteres høyest i planen. Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske vedtak, og kan derfor ikke se på prosjekter der det er foretatt lovlige vedtak. 1 Jfr. Forskrift om kontrollutvalg 10 4

5 Aktuelle tjenesteområde i Kvitsøy kommune kan være (lista er ikke uttømmende): Plan og utvikling o Kommuneplanarbeidet o Teknisk drifts- og vedlikeholdsavdeling o Renhold o Van og avløp (IVAR IKS) o Brann (Brannvesenet Sør Rogaland IKS) o Forurensning (interkommunal løsning) o Landbruk (Samarbeid med Sandnes) Tilbake Forvaltning og administrasjon o Personal o Politisk sekretær o Arkiv o Regnskap o IKT (Samarbeid med Randaberg) o Skatteregnskap (Samarbeid med Stavanger) o Arbeidsgiverkontroll (Interkommunal ordning) Levekår o Skole o SFO o Barnehage o Pleie og Omsorg o Fysioterapi o Legekontor o Psykisk Helse o Kultur o Kulturskole o Bibliotek o PPT (Randaberg PPT IKS) o Helsestasjon (samarbeid med Randaberg) o Barnevern (Samarbeid med Stavanger) o NAV (sosial stønader) Rådmannen 5

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2012 KONTROLLUTVALETS OPPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER - KOMMUNALE REGNSKAPER Bakgrunn: I forbindelse med opplæring av det nyvalgte kontrollutvalget, vedtok utvalget på første møte at man på møtet i februar 2012 skulle ha en gjennomgang av kommunale regnskaper. Saksutredning: Kommunale regnskaper skiller seg på enkelte punkt fra et bedriftsregnskap, selv om likhetene er større enn forskjellene. I tillegg blir en som politiker presentert for et stort og for mange et uoversiktlig tallmaterial. Hvor skal en da begynne å lete for å finne den informasjonen en vil ha tak i? Hvor finnes de viktigste/vesentligste tallene i et kommunalt regnskap? Revisor er invitert til å gå gjennom dette temaet for kontrollutvalget. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar revisors gjennomgang av kommunale regnskaper til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Seniorrådgiver Saksliste Neste Forrige 6

7 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2012 REGNSKAPSOVERSIKT KONTROLL OG TILSYN PR Bakgrunn Siden kontrollutvalget har fått ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen, har de også ansvar for å følge opp budsjettet. Derfor legger vi fram en regnskapsoversikt pr som viser hva som er brukt på kontroll og tilsyn i løpet av året som gikk. Saksutredning Vedlagt følger en foreløpig oversikt som viser et merforbruk kr 6.233,-. Kommunen har imidlertid avdekket noen posteringsfeil, som de jobber med for å rette opp. Vi kommer derfor tilbake med en oppdatert regnskapsoversikt og ny saksutredning i begynnelsen på neste møte. Forslag til VEDTAK: SANDNES, Per Kåre Vatland Seniorrådgiver Vedlegg: Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr Saksliste Neste Forrige 7

8 Vedlegg: Vedlegg: Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalget i Kvitsøy Arkivkode : E: 212 Saksnr. : Regnskapsoversikt kontroll og tilsyn pr Basert på opplysninger fra kommunens regnskap og tertialrapport frå Rogaland Revisjon har vi satt opp følgende regnskapsoversikten pr : Art Kontrollutvalget Vedtatt budsjett 2011 Forbruk pr % Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kurs/seminar folkevalgte Utgiftsdekning politikere ,3 % Kjøp konsulenttjenester Kontrollutvalgssekretariatet ,8 % Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. Driftsregnskapet ,8 % Kompensert moms driftsregnskapet ,8 % Sum ansvar 117 Kontrollutvalget ,8 % Revisjonen ,8 % Moms gen.komp.ordn. Driftsregnskapet ,8 % Kompensert moms driftsregnskapet ,8 % Sum ansvar 116 Revisjonen ,8 % Sum kontroll og tilsyn ,3 % Oversikt fra Rogaland Revisjon IKS Regnskapsrevisjon, attestasjoner mv ,0 % Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll ,0 % Sum Revisjonens oversikt ,3 % Tilbake 8

9 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 033 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2012 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2011 Bakgrunn Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter mv. sendes fortløpende til kommunestyret for sluttbehandling. Det samme gjelder meldinger om oppfølging av rapporter. Som et ledd i rapporteringen inngår også årsmeldingen og årsplanen. Saksutredning Årsmeldingen oppsummerer alt arbeidet som kontrollutvalget har gjort i året som gikk. Årsmeldingen gir en oversikt over kontrollutvalgets arbeid med: 1. løpende tilsyn med kommunes forvaltning, 2. oppfølging i forhold til revisjonen, kommunens regnskaper og internkontroll, 3. bestilling av forvaltningsrevisjoner, behandling av rapporter og oppfølging av disse, 4. bestilling av selskapskontroller, behandling av rapporter og oppfølging av disse. 5. kontrollutvalgets oppgaver med budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet og oppfølgingen av budsjettet 6. andre arbeidsoppgaver kontrollutvalget har hatt i 2011 Som det framgår av årsmeldingen har kontrollutvalget i det alt vesentligste nådd de mål som ble satt i årsplanen for Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy vedtar framlagt årsmelding for Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Seniorrådgiver Vedlegg: Kontrollutvalgets årsmelding 2010 Saksliste Neste Forrige 9

10 Vedlegg: Årsmelding Kvitsøy kontrollutvalg 2011 KVITSØY KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2011 Fra Kvitsøy, Foto: Arild Steffensen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

11 Innledning Kontrollutvalget skal iht. Kommuneloven og Forskrift for kontrollutvalg føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Dette innebærer følgende oppgaver: 1. Løpende tilsyn med kommunens forvaltning. 2. Oppfølging i forhold til revisjon og regnskaper og internkontroll. 3. Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til vedtatt plan. 4. Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mv. 5. Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. Dels skjer dette løpende ved at rapporter o.l. sendes direkte til kommunestyret. Gjennom årsmeldingen gir kontrollutvalget en samlet oversikt over aktiviteten i året som gikk. Kontrollutvalgets medlemmer Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer fram til valget: Medlemmer Varamedlemmer Lauritz Ydstebø Leder 1 Jorunn Nordbø Thorvald Ydstebø Nestleder 2 Bjarte Espevik Bodil Kolnes Olsen 3 Magnar Edland Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer etter valget: Medlemmer Varamedlemmer Rolf Skretting (AP/TP) Leder KRF/FB) Anne Berit Olsen Leif Ydstebø (FRP) Nestleder (FRP) Frode Ydstebø Torill Ramstad (AP/TP) (AP/TP) Helge Tou Bertha Pedersen (KRF/FB) Jorunn Nordbø (KRF/FB) Kontrollutvalgets arbeid i 2011 Kontrollutvalget har i 2011 avholdt 5 møter og har behandlet i alt 33 saker. Løpende tilsyn med forvaltningen Som et ledd i kontrollutvalgets løpende tilsyn med forvaltningen har kontrollutvalget i løpet av året invitert administrative ledere til å orientere kontrollutvalget i aktuelle saker. Følgende har vært inne og orientert i løpet av 2011: Rådmann Andreas Polster, økonomileder Petter Wergeland og kommunekasserer Bernhard Høie orienterte om kommuneregnskapet og skatteregnskapet for Rådmannen orientere om arbeidet med oppfølging av selskapskontroll IVAR IKS Rådmannen Andreas Polster orienterte om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Habilitet. Videre orienterte han om kommunens oppfølging av rapporten 85 tilrådinger til styrkt egenkontroll i kommunene Andreas Polster, økonomileder Petter Wergeland og kommunekasserer Bernhard Høie orienterte om tertialrapport mai Videre orienterte de om oppfølging av revisjonen merknader til årsregnskapet

12 Oppfølging i forhold til revisjon og regnskaper og internkontroll Kontrollutvalget har ansvar med å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å følge opp dette har kontrollutvalget bedt revisor orientere om revisjonsstrategien for Oppdragsansvarlig revisor har avgitt egenerklæring om uavhengighet til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har i samsvar med regelverket behandlet følgende saker knyttet til regnskap og budsjett: Behandlet kommunes årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning, og avgitt uttalelse om årsregnskapet 2010 til kommunestyret. Behandlet revisors rapport om revisjonsarbeidet og funn ved revisjon av regnskapet Behandlet skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og skattefutens kontrollbrev. Fulgt opp kommunens økonomistyring og budsjettoppfølging ved å følge med i tertialrapporteringen. Kontrollutvalget har i løpet av året fulgt opp revisjonen presiseringer i revisjonsberetningen for Forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det årlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt plan av kommunestyret og innenfor vedtatte budsjettrammer. Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret i møte Kontrollutvalget har i tråd med delegert fullmakt oppdatert planen i møtet Rapportering i forbindelse med forvaltningsrevisjon: Alle rapporter sendes til kommunestyret for sluttbehandling. Ved oppfølging av rapporter orienteres kommunestyret om oppfølgingen, når denne er gjennomført. Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjoner i 2011: Overholdelse av regelverk selvkostområder Kontrollutvalget har i løpet av 2011 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: Ansettelsesrutiner i Kvitsøy kommune Funn: I rapporten ble det gitt noen anbefalinger til forbedringer av rutinen. Kontrollutvalget har i løpet av året fulgt opp følgende rapporter Habilitet Selskapskontroller Kontrollutvalget har ansvar for å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. (selskapskontroll). Selskapskontroller skal gjennomføres i samsvar med vedtatt plan for selskapskontroll og innenfor gjeldende budsjettramme. Gjeldende plan ble vedtatt i kommunestyret i Rapportering i forbindelse med selskapskontroll: Alle rapporter sendes til kommunestyret for sluttbehandling. Ved oppfølging av rapporter orienteres kommunestyret om oppfølgingen, når denne er gjennomført. Kontrollutvalget har bestilt følgende selskapskontroller i 2011: Rogaland Revisjon IKS. 12

13 Kontrollutvalget har i løpet av 2010 behandlet følgende rapporter om selskapskontroll: Brannvesenet Sør-Rogaland. Funn: Hovedfunn i rapporten knytter seg til at selskapet bør utarbeide styreinstruks og registrere styremedlemmene fra alle kommunene i KS styrevervregister. Det bør også utarbeides kalkyler som dokumenterer selvfinansiering av tjenester som selges i konkurranse med andre samt vurderes tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. Øvrige anbefalinger gjelder selve eierskapet. Rogaland Revisjon IKS. Rapporten er utarbeidet av Revisor AS. Funn: Hovedfunn i rapporten når det gjelder selskapet er at selskapet pr. i dag drives på forretningsmessige prinsipper slik at det er skattepliktig. Ellers er det gitt noen anbefalinger knyttet til eierskapet. Forskriften inneholder ingen krav om oppfølging av selskapskontroll. De fleste selskapskontroller har imidlertid også med elementer av forvaltningsrevisjon, og følges derfor opp etter vanlige regler for forvaltningsrevisjon. I disse selskapene er oppfølging av rapporten behandlet i 2011: IVAR IKS Kontrollutvalgets budsjett og regnskap Kontrollutvalget skal etter forskriften utarbeide forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalget behandlet budsjettet i møtet , og sendte det over til kommunestyret for godkjenning. For å følge opp sitt budsjettansvar har kontrollutvalget behandlet tertialvise regnskapsrapporter for sitt budsjettområde. Andre oppgaver Utenom saker som nevnt ovenfor har kontrollutvalget i 2011 bl.a. behandlet følgende saker: Utarbeiding av møteplan, årsplan og årsmelding Ekstramøte sammen med øvrige eiere i forbindelse med presentasjon av rapporten fra selskapskontroll i Rogaland revisjon IKS Bestilling av overordnet analyse til ny Plan for forvaltningsrevisjon Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i forrige periode Orientering for nyvalgt utvalg om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver Måloppnåelse m.m. Sett i forhold til årsplanen 2011 er i kontrollutvalgets mål i det alt vesentligste oppfylt. Det har vært noen forskyvninger mht. oppfølging av rapporter. Kontrollutvalget ser det som en viktig oppgave å holde seg oppdatert og har derfor deltatt på lokal konferanse på Sandnes i desember. Kontrollutvalget har et nært samarbeid med kommunens revisor og sekretariat. Oppdragsansvarlig revisor har vært på alle møter. Mens forvaltningsrevisor har vært inne og presentert rapporter. Kontrollutvalgets sekretariat er kontrollutvalgets administrasjon. Representant fra sekretariatet skal være til stede på alle møtene. 13

14 Kvitsøy, den Kontrollutvalget Rolf Skretting Leder Leif Ydstebø Nestleder Torill Ramstad Medlem Bertha Pedersen Medlem Jorunn Nordbø Medlem Tilbake 14

15 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget i Kvitsøy /2012 STATUSOVERSIKT FEBRUAR 2012 Bakgrunn Statusoversikten er verktøyet kontrollutvalget har til å følge med i framdriften på bestillinger og saker som kontrollutvalget skal følge opp. Oversikten oppdateres fram til hvert møte. Som nevn i forrige møtet har vi tatt vekk alle avsluttede saker, slik at oversikten bare viser de sakene som kontrollutvalget arbeider med. Saksutgreiing Kontrollutvalget bestilte i forrige møte forvaltningsrevisjonen Selvkostområder. I tillegg har kontrollutvalget bestilt overordnet analyse. Etter avtale med revisor vil den foreligge til møtet i slutten av mai. Forvaltningsrevisjonen Ansettelsesrutiner i Kvitsøy er oversendt til kommunen men ikke behandlet i kommunestyret ennå. Videre har kontrollutvalget to selskapskontroller som skal følges opp i juni og september. Oppfølgingen skjer samtidig med de andre kommunene Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalget i Kvitsøy tar Statusoversikt februar 2012 til orientering SANDNES, Per Kåre Vatland Seniorrådgiver Vedlegg: Statusoversikt februar 2012 Saksliste Forrige 15

16 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedlegg: Vedlegg: Statusoversikt februar 2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy Arkivkode : E: 216 Saksnr. : Vedlegg: Statusoversikt februar 2012 Saker 2 fra bestilling til behandling i kontrollutvalget Forvaltningsrevisjoner Bestilt Avtalt tidsbruk 1. Selvkostområder timer Selskapskontroller Status/ Antatt ferdig Merknader Andre saker 1. Overordnet analyse til ny plan for forvaltningsrevisjon timer Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget Behandlet Forvaltningsrevisjoner Bestilt i k.utv. 1. Ansettelsesrutiner på Kvitsøy Behandlet av/ dato Planlagt fulgt opp Selskapskontroller 1. Rogaland Revisjon Kst Sept Brannvesenet Sør-Rogaland Kst Juni 2012 Andre saker til oppfølging 1. Merknader Avsluttede prosjekter Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandl. i K.utv. Behandlet av/ dato Fulgt opp dato Merknader Selskapskontroller Andre saker til oppfølging Tilbake 2 Forhold vedrørende en sak, som blir behandlet i dette møtet er markert med kursiv 16

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3 / 2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 20. juni 2012 kl. 08.30 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kvitsøy kommune Møtenr.: 1/2013 Møtedato: 25.04.2013 Utvalgssaksnr.: 1/13-6/13 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen Jorunn Nordbø

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2013 Møtedato: 12.09.2013 Utvalgssaksnr.: 7/13-9/13 Disse møtte: Rolf Skretting Leif Ydstebø Torill Ramstad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 1 /2014 Møtedato: 03.04.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-8/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Ingve Espevik,

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 11. februar 2014 Side 2 av 5 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 15/14-9/14 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Jorunn Nordbø

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 13. februar 2012 kl i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 13. februar 2012 kl i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 13. februar 2012 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl på Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl på Rådhuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2012 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 30. januar 2012 kl. 09.00 på Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/12 Godkjenning

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 / 2015 Møtedato: 16.09.2015 Utvalgssaksnr.: 9/15-9/15 Disse møtte: Rolf Skretting Torill Ramstad Bertha Pedersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl på Kommunehuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-09 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. september 2009 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 14/09 Rapport: Selskapskontroll

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK:

PROTOKOLL. Møtenr.: Forfall: Ingen. 34/11 Kort gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde/plan for videre gjennomgang VEDTAK: KONTROLLUTVALGET I LUND Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Innkalt: Arne Skobba, leder Bodil Heskestad, nestleder Sonja Surdal Audun Moen Karl Andreas Moen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 1 Møtedato: 10.02.2016 Utvalgssaksnr.: 1/16-8/16 Disse møtte: Leif Ydstebø Tor Arild Torgersen Torill Ramstad Håkon

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2, Rådhuset i Sokndal Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. mars 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET SAKLISTE 09/08 Skatteregnskapet for 2007 10/08 Plan

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2015 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 2. februar 2016 Side 2 av 6 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 25.10.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-7/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Inger Grødem (vara) Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 19. JANUAR 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 19. JANUAR 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 2 Møtedato: 13.04.2016 Utvalgssaksnr.: 9/16-14/16 Disse møtte: Leif Ydstebø Liv Nesse Amundsen Tor Arild Torgersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Møterommet på Rådhuset Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 15. APRIL 2010 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. APRIL 2010 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 5 Møtedato: 23.11.2016 Utvalgssaksnr.: 33/16-41/16 Disse møtte: Leif Ydstebø Liv Nesse Amundsen Tor Arild Torgersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Gjesdal kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll fra forrige

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 20/13-28/13 Disse møtte: Tor Kåre Jordbrekk Bjørg Ueland Yousef Deeb Ove

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen, Sandnes Rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 10 Protokoll fra møtet 12. desember 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 12. DESEMBER 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 1 / 2016 Møtedato: 09.02.2016 Utvalgssaksnr.: 1/16-6/16 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Ivar Finnesand June Eike Anett

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 1 Møtedato: 15.02.2017 Utvalgssaksnr.: 1/17-7/17 Disse møtte: Leif Ydstebø Ingve Lunde Tor Arild Torgersen Torill

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 25/13

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssaksnr.: Kontrollutvalget i Sola 7 / 2012 12. desember 2012 38/12-48/12 Innkalt: Tine Daae Tor

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 1 Protokoll fra møtet 18. januar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 18. JANUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 1-2014 Møtedato: 05.03.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr: 5 / 2015 Møtedato: 01.12.2015 Utvalgssaksnr: 31/15-9/15 Disse møtte: Kurt Randeberg Eva Walde Lund Karstein Lerang

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. MAI KONTROLLUTVALGET I SANDNESINNKALLES TIL MØTE 14. MAI 2009 KL. 08.30 I MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 5 / 2017 Møtedato: 06.09.2017 Utvalgssaksnr.: 25/17-32/17 Disse møtte: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk Bodil Sanne Venke

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 6. desember 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter NB! Merk sted De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 04.10.2016 Utvalgssaksnr.: 23/16-5/16 Disse møtte: Kurt Randeberg Wenche Kjellesvik Eriksen

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.

OSEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10. J nr: KU O 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS - - MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 Osen kommunehus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 5 / 2013 Møtedato: 22.10.2013 Utvalgssaksnr.: 24/13-33/13 Disse møtte: Kari Austenå Leif Egil Torkelsen (vara)

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 01.09.2016 Utvalgssaksnr.: 21/16-33/16 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Ommund Vareberg, gikk etter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2016 Møtedato: 06.06.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-19/16 Disse møtte: May Lis Tengesdal, leder Arild Løvås, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr: 6 / 2015 Møtedato: 25.11.2015 Utvalgssaksnr: 36/15-8/15 Disse møtte: Jess Milter Tor Kåre Jordbrekk Ronny Stangeland kom

Detaljer

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 18. februar 2011 kl. 08.15 i møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 18. februar 2011 kl. 08.15 i møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Randaberg INNKALLES TIL MØTE 18. februar 2011 kl. 08.15 i møterom Randaberg Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 1 / 2014 Møtedato: 11.02.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Kari Austenå Olav Sande Leif Egil Torkelsen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Torsdag 24. november 2016 Møtetid: Kl. 09:00. Frosta kommunehus, Kommunestyresalen

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Torsdag 24. november 2016 Møtetid: Kl. 09:00. Frosta kommunehus, Kommunestyresalen FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Torsdag 24. november 2016 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus, Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2017 Møtedato: 20.06.2017 Utvalgssaksnr.: 12/17-7/17 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 31.05.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-22/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Kurt Randeberg

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 31. januar 2017. Klokken: 09.00 - ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Kvitfjell SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr.: Møtedato: 10.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-9/14 Disse møtte: Kari Austenå Olav Sande Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 6 / 2016 Møtedato: 26.10.2016 Utvalgssaksnr.: 3/16-46/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Finnøy Møtenr.: 6 /2016 Møtedato: 1.11.2016 Utvalgssaksnr.: 36/16-9/16 Disse møtte: Jorunn Strand Vestbø Kjell Augestad Forfall / varamedlemmer:

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Bjerkreim kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll frå møte den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 10. SEPTEMBER 2009 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 10. SEPTEMBER 2009 KL. 08.30 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2017 Møtedato: 02.06.2017 Utvalgssaksnr.: 22/17-29/17 Disse møtte: Sveinung Skjørestad, leder Atlak Kvinen, nestleder

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 5 / 2013 Møtedato: 16.10.2013 Utvalgssaksnr.: 29/13-35/13 Disse møtte: Tine Daae Tor Kåre Jordbrekk Bjørg Ueland Ove Langhelle

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2013 Møtedato: 05.12.2013 Utvalgssaksnr.: 22/13-30/13 Disse møtte: Viggo Andreassen Aina Hodnefjell Østerhus

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Finnøy Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 31.05.2016 Utvalssaksnr.: 16/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Jorunn Strand Vestbø Kjell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2017 Møtedato: 14.06.2017 Utvalgssaksnr.: 17/17-8/17 Disse møtte: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk Ronny Stangeland Bodil

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2015 Møtedato: 02.06.2016 Utvalgssaksnr.: 13/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RANDABERG KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Randaberg Møtenr: 4 / 2015 Møtedato: 01.09.2015 Utvalgssaksnr: 24/15-30/15 Disse møtte: Kari Austenå Trond Randeberg Forfall /

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 28.08.2014 Utvalgssaksnr.: 12/14-5/14 Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Forfall /

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 13.06.2016 Utvalgssaksnr.: 20/16-4/16 Disse møtte: Jess Milter Ronny Stangeland Bodil Sanne Venke Hetlelid

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sola Møtenr.: 5 / 2016 Møtedato: 14.09.2016 Utvalgssaksnr.: 29/16-7/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Jess Milter Tor Kåre Jobrekk

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer