Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015"

Transkript

1 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, Foto: Vigeland-museet.

2 Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt Diabetesforum i Oslo april 2015 Tid: april 2015 Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus Pris: Medlemmer av Diabetesforbundet: kr 3 400,- Ikke medlemmer av Diabetesforbundet kr 4 000,- Du kan velge å bli medlem og betale kr 3 400,- Medlemskap koster kr 420,- pr. år. Faktura for medlemskap vil bli sendt fra Diabetesforbundet i etterkant. For 15. gang siden 1987 inviteres helsepersonell fra hele landet til nasjonalt Diabetesforum, også denne gang i Oslo Kongressenter. Jeg er stolt over å presentere programmet for årets konferanse, som er utarbeidet av Diabetesforbundet og styret i Diabetesforum. Tittelen på konferansen er «Diabetes gjennom livet alles ansvar». Programmet vil både ta for seg samfunnets, behandlernes og pasientenes eget ansvar, samt belyse hvordan det å leve med diabetes endres gjennom livets faser. Med Helsedirektoratet som medarrangør vil de nye behandlingsretningslinjene naturlig vies stor oppmerksomhet på årets forum. Blant annet vil fagseminaret for leger ta for deg dette arbeidet. I løpet av to innholdsrike dager tar vi for oss følgende i plenum: Ny teknologi, moderne behandling av diabetes type 2, svangerskap og diabetes og nytt fra forskningen. Blant annet vil Ole Madsen fra Det Danske Stamcellecenter forelese om stamcelleforskning. Forumet starter med hele ni parallelle fagseminarer for alle grupper helsepersonell. Vi har også 11 paralleller med aktuelle og nyttige diabetestemaer fordelt over disse to dagene, hvorav diabetes hos eldre og hjerte- og karsykdom og diabetes er nye temaer i år. Vårt mål med konferansen er å sikre faglig oppdatering innen diabetes. Helsetjenesten består av mange ulike nivåer og faggrupper, som alle er viktige for personer med diabetes. God diabetesomsorg er avhengig av tverrfaglig samarbeid mellom de ulike gruppene og tjenestenivåene. Det nasjonale Diabetesforum favner alle faggrupper innen helsetjenesten og blir derfor møteplassen framfor noen. Håpet er at konferansen skal øke kvaliteten innen diabetesomsorgen. Vel møtt til to lærerike og inspirerende dager på Diabetesforum Med vennlig hilsen Knut Dahl-Jørgensen Professor dr.med. Leder av nasjonalt Diabetesforum Ved påmelding etter 11. mars beregnes et tillegg på kr 500,- Konferanseavgiften dekker deltakelse, rundstykker, kaffe og te onsdag og torsdag. Programmet for dette Diabetesforum inneholder både fagseminarer, tverrfaglig symposium med foredrag i plenum og parallelle seminarer, der man selv kan velge hvor man vil delta. Påmelding: Du melder deg på konferansen ved å gå inn på vår nettside Påmeldingsfrist: 11. mars 2015 GENERALFORSAMLING I DIABETESFORUM På hvert nasjonalt Diabetesforum avholdes generalforsamling. Generalforsamlingen skal behandle beretning og handlingsplan for de neste to årene, samt velge nytt styre til det nasjonale Diabetesforum. Generalforsamlingen består av Diabetesforbundets sentralstyre, det sittende styret i nasjonalt Diabetesforum og inntil to representanter fra Diabetesforum i hvert fylke. Andre interesserte kan delta som observatører. Generalforsamlingen avholdes onsdag 22. april kl

3 Programinformasjon Programmet i år har som tittel Diabetes gjennom livet alles ansvar. Vårt mål er å belyse hvordan det å leve med diabetes endres gjennom livets faser. I tillegg til hele ni fagseminarer og plenumsforedrag, arrangeres også elleve ulike paralleller tilpasset de ulike helsefaggruppene. Temaene er mange og spenner vidt. På programmet finner du også helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog. ONSDAG Forumet begynner onsdag 22. april med fagseminar for ulike helsepersonellgrupper. Hver faggruppe har temaer som er skreddersydd for sin gruppe. Fagseminarene går frem til lunsj kl Det tverrfaglige programmet starter etter lunsj. Her vil blant annet Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, belyse hvordan det å leve med diabetes endres gjennom livets faser. Deretter fortsetter konferansen i parallelle seminarer, før dagen avrundes med sosial sammenkomst onsdag kveld. Indremedisin: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Geriatri: Godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Sykepleie: Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 17 timer. Psykologer: Diabetesforum godkjennes som 17 timers vedlikeholdsaktivitet. Fagseminaret godkjennes som 3 timers fritt spesialkurs og som 3 timers vedlikeholdsaktivitet. Bioingeniører: Kurset er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 17 timer/poeng til spesialistgodkjenning for bioingeniører. SOSIAL SAMMENKOMST ONSDAG KVELD Onsdag kveld inviterer vi til sosial sammenkomst på Popsenteret, som ligger på Grünerløkka ved Schous Plass. Dette er en unik mulighet til å skape nettverk og nye bekjentskaper innen helsesektoren. I en uformell setting serveres god musikk, fingermat og aperitiff som du kan nyte inne i de spennende lokalene, eller ute på tilhørende takterrasse. Billetten kosten 350 kroner, og inkluderer aperitiff og mat. Du melder deg på sammenkomsten ved å krysse av for dette ved påmeling. Velkommen! TORSDAG Torsdag 23. april starter med tverrfaglig symposium. Temaer denne dagen er blant annet moderne behandling av diabetes type 2. I tillegg vil Mia Törnblom, anerkjent svensk livsstilcoach og foredragsholder, holde et populært innslag med fokus på endring, motivasjon og mestring. Deretter fortsetter konferansen med parallelle seminarer. Torsdagens program avsluttes med forskningsnyheter. Vi oppfordrer alle til å være med helt til slutt, og gjør oppmerksom på at dette er et krav for å få godkjente timer. GODKJENNINGER Nasjonalt Diabetesforum er godkjent av Den norske legeforening for spesialitetene allmennmedisin, pediatri, indremedisin og geriatri. Allmennmedisin: Godkjennes med 17 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i endokrinologi til videre- og etterutdanning. Fagforbundet: Kurset er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 17 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for. Autoriserte Helsesekretærer i Delta: Kurset er godkjent av Norsk helsesekretærforbund (Delta) med 17 timer for autoriserte helsesekretærer. Helsefagarbeidere i Delta: Kurset er godkjent av Yrkesorganisasjonen for Helsefagarbeidere i Delta med 17 timer for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Farmasøyter medlem av Norges Farmaceutiske Forening (NFF): Kurset er godkjent av Norges Farmaceutiske Forening (NFF) med 12 FEVU-poeng. Pediatri: Godkjennes med 17 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. De som ønsker kursbevis må krysse av for dette ved påmelding.

4 Helsedirektoratet medarrangør på årets forum Som et ledd i samarbeidet med Helsedirektoratet under årets forum, vil implementering av de nye behandlingsretningslinjene vies mye oppmerksomhet. Status for det pågående revisjonsarbeidet I januar 2014 startet Helsedirektoratet arbeidet med å revidere Nasjonal faglig retningslinje for diabetes forebygging, diagnostikk og behandling (IS-1674). De ni arbeidsgruppene med ansvar for de utvalgte fokusområdene jobber etter GRADE-metodikken (The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation), og selve arbeidet med vurderingen av kunnskapsgrunnlaget, og deretter utarbeidelse av anbefalingene, planlegges ferdig i løpet av første kvartal i Deretter følger et omfattende redaksjonelt arbeid, og det planlegges ferdigstillelse for intern høring før sommeren. Parallelt i denne fasen har vi vært opptatt av å planlegge implementeringstiltak, for å være best mulig forberedt ved endelig publisering, men også fordi en del av implementeringen gjøres underveis i prosessen mens selve prosjektet pågår. Implementeringsstrategi og konkrete tiltak Helsedirektoratet bygger sin implementeringsstrategi og overordnete implementeringstiltak på anbefalinger fra The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) som, sammen med Guidelines International Network (G-I-N), er verdensledende på modeller og teorier for implementering av prosedyrer, innovasjon eller retningslinjer i helsetjenesten. Direktoratets nye organisering og rammeverk for retningslinjearbeid, der en egen fagenhet for retningslinjeutvikling opprettes, vil starte i Dette vil kunne påvirke arbeidet med å implementere diabetesretningslinjen. Samtidig har vi ønsket å involvere fagmiljøet i dette arbeidet. Mange av implementeringsinnspillene vi har samlet kommer fra klinikere fra ulike profesjoner og geografisk tilhørighet, og gjenspeiler flere nivåer og ledd i helsetjenesten fra alle de fire helseregionene. Vi har videre oppsummert dette i forslag til overordnede tiltak (se tabellen under), men en del av tiltakene vil måtte tilpasses mer i detalj ut ifra ulikheter i tjenesten basert på regionale forskjeller. De regionale forskjellene er særlig tydelig når det gjelder samhandlingsreformen; kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene (primærhelsetjenesten), og gjennomføring av spesialisthelsetjenestens opplæringskrav. Eksempelvis har Helse Nord en modell der spesialistene (indremedisiner/ endokrinologer) i stor utstrekning har reist ut til de ulike kommuner (fastleger), mens Helse Midt-Norge har en «omvendt» modell, der fastlegene har mulighet for å hospitere på endokrinologisk seksjon. Det er også forskjell mellom de forskjellige ulike RHFene om hvorvidt bruken av IT-løsninger er implementert. «Opplæring/Seminar/Workshop», vil kunne effektiviseres dersom det finnes gode IT-løsninger som muliggjør e-læring. Den grafiske utformingen med bruk av flytdiagram (flow-sheet) og behandlingsalgoritmer er fremmet som avgjørende for en optimal implementering, særlig ved bruk i primærhelsetjenesten, og spesielt der tiden er presset som i en fastlegepraksis. Kortversjoner og pasientversjoner ble også trukket frem som en nødvendighet, og fra fastlegene var det enstemmig fremmet et behov for integrering og samarbeid med Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok (NEL), som blir brukt av mer enn 90 % av fastlegene som et aktivt beslutningsverktøy. Overordnede implementeringstiltak Foredrag (både arrangert og som del av 1 større arrangement, eks Nidaroskongressen, Primærmedisinsk uke mm) Opplæring/Seminar/Workshop- e-læring 2 - bruk av NOKLUS-skjema - kasuistikker 3 Informasjonsmateriell, Markedsføring, Media Samarbeid/ Integrering i NEL Kortversjon, egne flowsheet med algoritmer 5 med presentasjon av behandlingsmål 6 Pasientversjon av retningslinjen Av: Helsedirektoratet Foredragsholdere Professor Jaako Tuomilehto presenterer et foredrag med tittelen: Lifestyle intervention in prevention and treatment of type 2 diabetes: Status 15 years after the Diabetes Prevention Project. Professor Ole Madsen presenterer et foredrag med tittelen: Stamcelleforskning helbreder diabetes? Professor Henning Beck-NIelsen presenterer et foredrag med tittelen: Type 2 diabetes er flere sykdommer konsekvenser for behandling. Professor Kåre I. Birkeland presenterer et foredrag med tittelen: Fettavleiring på feil sted ved diabetes. Årsaker og konsekvenser. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner konferansen.

5 PROGRAM onsdag 22. april 2015 FAGSEMINAR DEL 1 Fagseminarene starter med registrering kl Det er felles pauser kl :50 FS 1 FAGSEMINAR/EMNEKURS FOR LEGER I ALLMENNPRAKSIS OG SPESIALISTER I INDREMEDISIN, PEDIATRI OG GERIATRI Ansvarlige: Allmennlegene Normund Svoen, Ole Strand og overlege Tor Claudi FS 2 FAGSEMINAR FOR SYKEPLEIERE Ansvarlige: Diabetessykepleierne Karin Pleym og Linda Holten Riste FS 3 FAGSEMINAR FOR KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGER Ansvarlig: Klinisk ernæringsfysiolog Siren Nymo FS 4 FAGSEMINAR FOR LEGEMEDARBEIDERE Ansvarlig: Helsesekretær Sonja Håland Fagseminarene slutter ca. kl Tema: Et fridykk i de forestående nasjonale retningslinjene Screening og diagnostikk Anne Karen Jenum, professor Velkommen v/linda og Karin The pump was my savior v/janeth Leksell, ph.d. Högskolan Dalarna Risk factors for diabetes help from the Nordic diet v/ursula Schwab, professor Velkommen v/sonja Håland Diabetespasient og legemedarbeider hva kan legemedarbeideren bidra med? v/peter Kubon, kommuneoverlege og Sonja Håland, helsesekretær Nefropati og diabetes Trond Geir Jenssen, professor Forebygging av makrovaskulære senkomplikasjoner John Cooper, overlege Læring og mestring for innvandrere med diabetes v/åshild Bakketun, diabetessykepleier Akershus universitetssykehus HF Praktisk bruk av Noklus diabetesskjema v/tone Vonheim Madsen, diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Nya forskningsrön om gastropares vid diabetes v/eva Olausson, Klinisk Dietist, ph.d Samarbeid lege og legemedarbeider i sårbehandling av diabetespasient v/peter Kubon, kommuneoverlege og Sonja Håland, helsesekretær Legemedarbeiderens møte med innvandrere v/ Torunn Arntsen Sajjad, sosialantropolog og forsker Nevropati og diabetisk fot Tore Julsrud Berg, overlege, dr.med Diabetes i sykehjem kunnskap og kompetanse blant sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på sykehjem v/tilla Landbakk, diabetessykepleier Sykehuset Innlandet Fortsettelse Nya forskningsrön om gastropares vid diabetes v/eva Olausson, Klinisk Dietist, ph.d Medikamentell behandling og blodsukkerkontroll av diabetes type 2 v/kåre I. Birkeland, professor Retinopati og øyescreening Tor Claudi, overlege Brukerhistorie Karianne Viken «Livet med diabetes, til frisk med nye organer» Diabetes og kostholdets psykologiske betydning v/ Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Avslutning Avslutning v/leder av faggruppen Elsa Orvik, diabetessykepleier Vestre Viken HF, Bærum sykehus. Leder av FFD av NSF Diskusjon og oppsummering Nettverksbygging Lunsj

6 PROGRAM onsdag 22. april 2015 FAGSEMINAR DEL 1 FS 5 FS 6 FS 7 FS 8 FS 9 FAGSEMINAR FOR BIOINGENIØRER FAGSEMINAR FOR PSYKOLOGER OG PSYKIATERE FAGSEMINAR FOR APOTEKANSATTE FAGSEMINAR OM FØTTER FAGSEMINAR FOR HELSEFAGARBEIDERE Ansvarlig: Bioingeniør og seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas Ansvarlige: Psykolog Eirin Winje, ph.d. og Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Ansvarlig: Farmasøyt Cathrine Klerck Fransson Ansvarlig: Fotterapeut Mona Boysen Ansvarlig: Spesialhjelpepleier Liv Krossøy Velkommen v/bioingeniør og seksjonsleder Karianne Fjeld Løvaas Diagnostikk av diabetes HbA1c vs. glukosebaserte kriterier v/ professor og forskningssjef Jens Petter Berg Velkommen v/psykolog Jon Haug Interaktiv diskusjon med utgangspunkt i spørsmålet: Hva forandrer seg på det psykologiske planet gjennom livet? Innledning ved psykolog Jon Haug Velkommen v/cathrine Klerck Fransson, seniorrådgiver Apotekforeningen Risikotesting i apotek v/ Eli Holm Toverud, apoteker Apotek 1 Kongsvinger Insulin up to date v/tore Julsrud Berg, overlege Oslo universitetssykehus Åpning v/ Mona Boysen Forebygging av fotsår hos personer med diabetes v/ulla Hellstrand, ortopediingeniør og fotterapaut, Sahlgrenska universitetssjukhuset Diabetes i kommunehelsetjenesten v/kristian Furuseth, allmennlege Øke bevissthet og kunnskapsnivå om diabetes 1 og 2, rundt de pasientene vi allerede har i kommunehelsetjenesten og som har kjent eller uoppdaget diabetes. Øke kunnskapen på forebyggende intervensjoner som mosjon/kosthold. Observere/forhindre forverring og senkomplikasjoner. Forholdsregler for eldre med diabetes Diagnostikk av diabetes erfaringer fra et legekontor v/fastlege Kristian Jong Høines og sykepleier Kristina Ravnås Sunde, Tananger Legesenter Ønsker til apoteket v/martine Hemstad Lyslid, leder av Ungdiabetes HbA1c: Kvalitetskrav v/ professor og forskningssjef Jens Petter Berg HbA1c: Ulike metoder, ulike svar Resultater fra ekstern kvalitetskontroll/ Noklus v/bioingeniør og seksjonsleder Nina Gade Christensen Diabetes i arbeidslivet Erfaringsutveksling og innledning v/psykolog Eirin Winje Diabeteserklæring sitter`n i ryggmargen? v/tore Reinholdt, seniorrådgiver Apotekforeningen InnvaDiab «They are not aliens» v/victoria Telle Hjelset, førsteamanuensis UiO Telemedisin som samhandlingsverktøy i oppfølging av diabetes fotsår v/marie Fjelde Hausken, fagutviklingssykepleier SUS Hvorfor er det så vanskelig å leve som anbefalt? Lis Ribu, førsteamanuensis HiOA Diabetes i kommunehelsetjenesten fortsetter Avslutning Avslutning V/ Cathrine Klerck Fransson, seniorrådgiver Apotekforeningen Nettverksbygging Lunsj

7 PROGRAM onsdag 22. april 2015 PLENUM DEL Åpningsinnlegg Nina Skille, forbundsleder i Diabetesforbundet og Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder for nasjonalt Diabetesforum Politisk innlegg Bent Høie, helse- og omsorgsminister Diabetes gjennom livet Møteleder: Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet 1. Samfunnets ansvar for god behandling og forebygging Bjørn Guldvog, helsedirektør 2. Livets faser Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr. philos 3. Eget ansvar Morten Sandmo, brukererfaring 4. Kartlegging av kapasitet for diabetesbehandling i spesialisthelsetjenesten Mari Liavaag Holm, utreder 5. Behandlernes ansvar om modellen til Helse Nord Tor Claudi, overlege Pause Ny teknologi Møteleder: Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder av nasjonalt Diabetesforum 1. Kunnskap om kosthold kosthold.diabetes.no Anne Marie Aas, klinisk ernæringsfysiolog og Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent i Diabetesforbundet 2. Selvhjelpsverktøy i diabetesbehandlingen nå og i framtiden Eirik Årsand, sjefsforsker v/unn, Nasjonalt senter for telemedisin, Tromsø. 3. «Closed-loop» selvstyrt insulinpumpe med glukosesensor Hans-Jacob Bangstad, professor Pause vi forflytter oss til parallellene

8 PROGRAM onsdag 22. april 2015 PARALLELLE SEMINARER DEL 3 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 PS Praktiske behandlingsretningslinjer for diabetes type 2 Grunnkurs i diabetes type 1 og type 2 Praktiske ferdigheter Diabetes og psykisk helse Mat og insulin ved diabetes type 1 Fysisk aktivitet og diabetes type 1 Ansvarlig: Kåre Birkeland, professor Ansvarlig: Kristian Furuseth, allmennlege Ansvarlig: Harriet Selle, diabetessykepleier Ansvarlig: Randi Abrahamsen, psykologspesialist Ansvarlig: Kari Saxegaard, klinisk ernæringsfysiolog Ansvarlige: Hans Jacob Bangstad, professor dr.med., og Kirsti Bjerkan, klinisk ernæringsfysiolog og treningspedagog Behandling av høyt blodsukker: Hva skal vi bruke etter metformin? Kåre Birkeland, professor Hvordan behandles diabetes i norsk allmennpraksis? Tor Claudi, overlege Utbredelse, komplikasjoner og behandling Mål: Gi deltakerne noe de kan bruke i behandlingen uansett hvilket nivå de jobber på Fem poster der deltakerne får innføring i praktiske ferdigheter: Noklus diabetesskjema Ellen Renate Oord og Tone Vonheim Madsen, diabetessykepleiere Blodsukkermåling Britt E. Tvedt, diabetessyke Behandlingsmålenes psykologiske sider: BS HbA1c LDL/HDL BT IQ/EQ Fysisk aktivitet Tallenes psykologi behandlingens tyranni Gastroparese og diabetes Eva Olaussen, dietist, ph.d. Karbohydratvurdering og nytt veiledningsmateriale Kari Saxegaard og Severina Haugvik, kliniske ernæringsfysiologer Trening og konkurranser Overlege dr.med. Peter Adolfsson og to aktive utøvere Teori og praksis Insulinpumper May Henny Moen, diabetessykepleier Røykavvenning Normund Svoen, allmennlege Risikokalkulator for hjerte- og karsykdommer Bjørn Noren, kommunelege Generalforsamling Sosial sammenkomst

9 PROGRAM torsdag 23. april 2015 PLENUM DEL Moderne behandling av diabetes type 2 Møteleder: Kåre I. Birkeland, professor og leder av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet 1. Lifestyle intervention in prevention and treatment of type 2 diabetes: Status 15 years after the Diabetes Prevention Project Jaako Tuomilehto, professor University of Helsinki 2. Vektreduksjon: Adferdspsykologisk og medisinsk tilnærming Serena Tonstad, overlege dr.med. Oslo universitetssykehus 3. Medikamentell blodsukkersenkende behandling i 2015 Kåre Birkeland, professor Oslo universitetssykehus Pause Svangerskap og diabetes Møteleder: Anne Karen Jenum, forsker, dr.med., allmennpraktiker 1. Behandling av etablert diabetes i svangerskapet Lene Ringholm 2. En brukers perspektiv Eirin Winje, brukererfaring 3. Hvem har svangerskapsdiabetes og hvordan finne dem? Anne Karen Jenum, professor Universitetet i Oslo Hur svårt kan det vara? Innslag med fokus på endring, motivasjon og mestring Mia Törnblom, svensk livsstilcoach og foredragsholder Nettverksbygging kaffe/te/rundstykker

10 PROGRAM torsdag 23. april 2015 PARALLELLE SEMINARER DEL 5 PS 7 PS 8 PS 9 PS 10 PS Forebygging Diabetes hos eldre Diabetes og psykisk helse Diabetes og hjerte- og karsykdom Tekniske hjelpemidler Ansvarlig: Linda Holten Riste og Karin Pleym, diabetessykepleiere Ansvarlig: Tore Julsrud Berg, overlege, dr.med. Ansvarlig: Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos Ansvarlig: Lars Gullestad, professor Ansvarlig: Tilla Landbakk, diabetessykepleier Introduksjon til parallellen Primær, sekundær og tertiær forebygging ved diabetesteamet på Hamar: 1: Diabetessykepleier i kommunen. Et nyttig supplement. Annlaug Skivenes, diabetessykepleier 2: Erfaringer fra fotpoliklinikken Carl Tobias Petersson, lege i spesialisering 3: Stupetårnsprinsippet Trine Finnes, endokrinolog, seksjonsoverlege Motivasjonsgrupper et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet Kristin Øygard, organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet samt en brukerrepresentant Diabetesbehandling hos eldre v/tore Julsrud Berg, overlege, dr.med. Vurdering av diabetesmedikamenter opp mot samlet legemiddelbruk, sykelighet og skrøpelighet v/torgeir Bruun Wyller, professor, overlege, dr.med. Retningslinje for behandling av diabetes hos eldre i sykehjem v/geir Hølleland, sykehjemsoverlege Hva mener brukeren? Jon-Erik Christophersen, bruker Diabetespsykologi prosesser og utfordringer «Bruker» Ida Trældal Rystad og «psykolog» Jon Haug Diabetes type 1 og hjerte- og karkomplikasjoner v/kari Anne Sveen, lege i spesialisering, ph.d Diabetes type 2 og hjerte- og karkomplikasjoner v/lars Gullestad, professor Skal alle pasienter med DM behandles med statin? v/trond G. Jenssen, professor Diabetisk kardiomyopati: Hva er evidens? v/kari Anne Sveen, lege i spesialisering, ph.d Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi. Når, hvordan og hvilken behandling. v/ketil Lund, overlege, dr.med. Informasjon om ulike insulinpumper v/ May Henny Moen, diabetessykepleier Sørlandet sykehus Kontinuerlig glucosemåler, ett nyttig verktøy? v/ Elisabeth Holmen Berg, diabetessykepleier Oslo universitetssykehus Bruk av boluskalkulator, ett nyttig verktøy til insulindosering? v/tone Indergård, diabetessykepleier Norsk Diabetikersenter Fra «glassprøyter, via jet-injection og til pumpe og CGM?» v/hasse Hoftvedt, bruker PROGRAM torsdag 23. april 2015 PLENUM DEL Nytt fra forskningen Møteleder: Kristian F. Hanssen, professor Oslo universitetssykehus Type 2 diabetes er flere sykdommer konsekvenser for behandling? v/henning Beck-Nielsen, professor Odense universitetshospital Fettavleiring på feil sted ved diabetes årsaker og konsekvenser Kåre Birkeland, professor Oslo universitetssykehus Stamcelleforskning helbreder diabetes? v/ole Madsen, professor Det Danske Stamcellecenter Avslutning Knut Dahl-Jørgensen, professor og leder av nasjonalt Diabetesforum

11 Tverrfaglig samarbeid Diabetesforum skal arbeide for best mulig diabetesbehandling. Dette gjøres ved å tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, både mellom de ulike faggruppene og mellom helsetjenesten og brukerne. Diabetesforum er mer enn møter. Det er en møteplass der de som arbeider i helsetjenesten kommer ut av institusjonene og treffer brukerne for å diskutere hvordan man kan få til en best mulig diabetesomsorg sammen. Diabetesforum er et verktøy og en katalysator for kvalitetsutvikling. Diabetesforum skal være en energiutløser og er et godt eksempel på hvordan det offentlige og frivillige helse-norge kan samarbeide. Diabetesforum blir drevet av et styre hvor ulike faggrupper innen helsesektoren er representert. Personer med diabetes er representert som en egen faggruppe. Leder i nasjonalt Diabetesforum er Knut Dahl-Jørgensen. Diabetesforum har som mål å: sikre faglig og tverrfaglig oppdatering og samarbeid bidra til evaluering og kvalitetsutvikling av diabetesomsorgen bidra til å forebygge komplikasjoner bidra til å bedre helsekommunikasjonen stimulere til etablering av arbeidsgrupper utløse energi i helsetjenesten utløse energi i grenselandet mellom det frivillige og det offentlige helse-norge styrke kontakten mellom helsetjenesten og brukerne

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Rapport 2011:4 Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune Birgit Abelsen Margrete Gaski Tittel : Forfattere : Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta Birgit Abelsen

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Nr. 3 / juli 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Stortingsvalg 2013 Vi har tatt diabetestesten på de politiske partiene. Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013

[2-13] SI magasinet. Feirer rundt tall 12. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF April 2013 [2-13] SI magasinet Feirer rundt tall 12 Stor sak for små under 4 Tydelige brukerstemmer 18 Sammen på skjermen 34 Innhold SI-magasinet 2/13 3 Leder Viktige

Detaljer

Diabetesforskningssenteret

Diabetesforskningssenteret Diabetesforskningssenteret Aker og Ullevål universitetssykehus Universitetet i Oslo Årsrapport 2007 INNHOLD: 1. Styret for Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond:... 4 Styret for Diabetesforskningssenteret

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer