Månedsrapport for mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for mai 2015"

Transkript

1 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter der økonomiene internasjonalt utvikler seg omtrent som forventet. Både nøkkeltall og indikatorer har vært noe svakere enn ventet i USA, mens de har vært noe bedre enn ventet for eurolandene. Det tar tid med løsning for Hellas, og dette preget i noen grad kedene i slutten av, og vil nok også prege kedene i i. USA Referatet fra rentemøtet den 29. il viser at den amerikanske sentralbanken (FED) vurderte om den svake veksten i 1. kvartal kun var midlertidig. FED vil se an utviklingen og har ingen hast så lenge inflasjonen ligger under målet på 2 prosent. Sentralbanken vil øke renten når de ser fortsatt bedring i arbeidskedet og at inflasjonen tiltar. I il var inflasjonen negativ med 0,2 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen var uendret på 1,8 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,0 prosent, uendret fra forrige måned. Prisene stiger, men byggevirksomheten øker ikke så mye. Arbeidskedet fortsetter å vise en god trend. Sysselsettingen steg med i il. Ledighetsraten var uendret på 5,4 prosent. Markedet venter fortsatt på at gjennomsnittlige antall timer arbeidet pr uke og at timelønnen skal stige, før man ser en virkelig bedring i økonomien. Det var lite nytt fra sentralbanken på siste rentemøte og i referatet fra møtet. FED ser ikke ut til å ha hast med å normalisere rentene. Markedene forventer første renteøkning en gang mellom tember og ember. Forventingene til økningen er skjøvet noe ut i tid. Utviklingen i arbeidskedet og lønnsveksten vil kunne gi indikasjoner på tidspunktet års rente i % Norge Europa USA Japan Europa Den 15. il holdt som ventet ECB renten uendret på 0,05 prosent. De kvantitative lettelsene blir gjennomført og oppkjøp av verdipapirer ser ut til å ha den ønskede virkningen. Den svake euroen hjelper på eksporten og konkurranseevnen. Lave energipriser bedrer kjøpekraften hos husholdningene. Veksten er gradvis på vei oppover, og sentralbanken var ginalt mer positive enn sist. Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 11,1 prosent i il. Ledigheten ligger på 4,7 prosent i Tyskland og 10,5 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på

2 henholdsvis 22,7 og 12,4 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet begynner å nå normaliserte nivåer og har nå en årlig vekstrate på 5,3 prosent. Dette er opp fra 4,6 prosent. Husholdningenes kredittvekst øker litt og er nå på 0,8 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 0,1 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Prisveksten i steg til en årsvekst på 0,3 prosent. Oppgangen skyl i første rekke økningen i energiprisene. Kjerneinflasjonen økte til 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Sentralbanken fortsetter med kvantitative lettelser og kjøper obligasjoner for 60 milliarder euro i måneden. ECB signaliserer at de fortsatt vil holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Rentene vil sannsynligvis ligge lavt lenge mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Foreløpig har vi ikke sett noen stor svekkelse av norsk økonomi. Fallet i oljeinvesteringene ser ut til delvis å bli oppveiet av investeringer i kraftindustrien og andre investeringer. Arbeidsledigheten er svakt stigende og det ventes økende ledighet utover i andre halvår. Konsumprisindeksen var på 2,0 prosent på årsbasis i il. Kjerneinflasjonen falt til 2,1 prosent, under Norges Banks anslag på 2,4 prosent. Den importerte inflasjonen stiger fortsatt, men innenlandsk inflasjon falt mer enn ventet. I svekket kronen seg fra 8,40 til 8,54 mot euro og fra 104,60 til 106,40 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 700 millioner kroner pr. dag i i. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,9 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB var uendret på 4,1 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAV-tallene, men det er mulig at AKUtallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten falt til 5,7 prosent for il. Husholdningenes kredittvekst steg til en årsvekst på 6,3 prosent. Bedriftene låner mindre og har en vekst på 3,9 prosent. Veksten i detaljhandelen var 2,0 prosent i il. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser en oppgang, og sesongjustert er årsveksten 3,4 prosent. Som vanlig skapte påsken store sesongkorreksjoner. Siden 2010 har det ikke vært noen tydelig trend i detaljhandelen. Den har ligget i området 2 til 4 prosent. Etter at Norges Bank overrasket kedet med å holde renten uendret i s og signaliserte et rentekutt på 0,25 prosentpoeng i eller i, og heller ikke kuttet i, blir det spennende å se hva sentralbanken gjør på møtet i i. Det er tegn til svekkelse av norsk økonomi, men så langt har arbeidsledigheten kun vist en svak økning. De siste økonomiske indikatorene har vært bedre enn ventet. Markedet er usikre og priser inn 75 prosent sannsynlighet for rentekutt. I utgangspunktet har sentralbanken lovet rentekutt, men det råder stor usikkerhet rundt beslutningen til Norges Bank. Markedskommunikasjonen fra Norges Bank mot kedet har vært dårligere enn ventet i forbindelse med de siste rentemøtene. Sentralbanken har derfor overrasket kedene, og det kan skje igjen.

3 Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene i eurolandene har steget noe i. Renteøkningen kan skyl bedre nøkkeltall og at det absolutte rentenivået ble for lavt. I Norge har lange renter falt som følge av forventet lavere utbud av statspapirer. Vårt pengekedsfond ga en normal avkastning i, og har levert bra i forhold til sine referanseindekser. De lange obligasjonsfondene ga en positiv avkastning grunnet fallende renter, men har gjort det dårlig i forhold til sine referanseindekser. Dette skyl at norsk stat (som indeksen består av) har hatt en bedre utvikling enn kredittpapirer. Kreditt I hadde vi en negativ utvikling i kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid, og vi avsluttet måneden på samme nivå som ved utgangen av uar. Totalt sett endte med en rentedifferanse på 1,26 prosent, 0,04 prosentpoeng høyere enn ved inngangen til måneden. Også underliggende rente steg denne måneden, som sammen med rentedifferansen gjorde at ble en måned med negativ totalavkastning for aktivaklassen. For fondet KLP Obligasjon Global er fortsatt totalavkastningen for året under ett på den positive siden Kredittpremie CDX endte på den negative siden i forhold til utgangen av il. I EU var fokuset på atter en gang på Hellas, uten at dette fikk de store utslagene i kredittpremiene. Finans- og industrisektorene hadde relativ lik økning i kredittpåslag i løpet av måneden, og det var ingen vesentlige forskjeller mellom endringene innenfor de ulike ratingklassene. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet hadde en betydelig økning i både volum og antall nyutstedelser i, både i sammenlikning med il og sett i sammenlikning med samme måned ett år tilbake i tid. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 1,3 prosent i. Hittil i år er verdensindeksen opp 7,3 prosent. Det tyske kedet steg med 5,1 prosent i, mens Brasil falt med 6,2 prosent. På bransjenivå falt MSCI World Energy med 5,8 prosent. MSCI Healthcare steg med 2,6 prosent og er hittil i år opp med 10,4 prosent Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix 50.0 USA Europa Det makroøkonomiske bildet var ustabilt igjennom måneden. Tallene fra USA, som nå utgjør over 70 prosent av Barclays Aggregate indeks, var blandet og både rentedifferanse og underliggende rente beveget seg i både positiv og negativ retning i løpet av måneden, før de begge Det kinesiske aksjekedet (Shanghai Composite Index) har steget med 126 prosent de siste 12 månedene og er opp 43 prosent hittil i år. Det er klare bobletendenser i deler av kedet. Markedet som helhet handler på en P/E på rundt 23. Dette er ganske dyrt, men rettferdiggjør ikke å bruke ordet boble. Imidlertid ser vi en klar todeling i kedet. Den store finanssektoren har i liten grad deltatt i kursoppgangen, mens alt som på noen som helst måte kan kalles

4 teknologi har steget kraftig. For eksempel har Shenzen Composite Index, som er full av teknologiselskaper, nesten tredoblet seg det siste året. Det virker som om det hovedsakelig er kinesiske aktører, som driver kedet oppover. Utenlandske investorer synes å være mer skeptiske. Aksjer som er notert både i Hong Kong og Shanghai, koster i gjennomsnitt 30 prosent mer i Shanghai enn i Hong Kong. Antallet kinesere som spekulerer i aksjer har også økt kraftig de siste årene. Folk flest trekkes som vanlig til aksjekedet av den sterke kursoppgangen, og av lysten på lettjente penger. Det er nok stor fare for at det kinesiske aksjekedet på et eller annet tidspunkt kommer til å krasje Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Antallet fusjoner og oppkjøp har økt kraftig den siste tiden. Det er tydelig at næringslederne har fått selvtilliten tilbake etter krisen i De lave rentene gjør det også lettere å finansiere transaksjonene. Ifølge Bloomberg er det blitt annonsert fusjoner og oppkjøp for 1300 milliarder USD hittil i år, og det mangler bare 60 milliarder USD på å slå rekorden fra Transaksjonene er ikke konsentrert til noen få bransjer, men gjøres innen de fleste næringer. Det gjenstår å se om kjøperne er overoptimistiske og betaler for mye. Historisk sett har det vært en tendens til det. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 4,2 prosent i i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best, mens det norske kedet var svakest. På sektornivå var teknologi og syklisk konsum de to sterkeste sektorene, mens energi og helse var blant de svakeste. På makronivå har det kommet flere gode tall fra eurosonen, mens USA har overrasket på nedsiden. Rentene har likevel steget noe, og har kommet et godt stykke opp fra bunnen. Hva som skjer med Hellas, er fremdeles uvisst, men utfra signalene fra EU, virker det ikke som om de er villig til å vike i kravene sine om økonomiske reformer fra Hellas som betingelse for nye lån. Norge Etter en solid oppsving i il, har vi sett en oljepris som har stabilisert seg rundt 65 USD fatet gjennom måned. Årsaken ser ut til å være uttalelser fra noen amerikanske produsenter som sier de ønsker å øke produksjonsplanene med oljepris på 65 USD fatet. Dette har fått oljeaksjer som Statoil, Det Norske Oljeselskap og DNO til å falle tilbake til nivåer vi så i s. Videre har vi sett en aluminiumspris som har kommet kraftig ned på grunn av frykt for økt eksport fra Kina. Dette har ført til press på aluminiumsprodusenten Norsk Hydro. Lakrisene har også utviklet seg noe svakere enn ventet de siste månedene. Årsaken til dette er en signifikant oppgang i eksporten til blant annet EU, som følge av bortfall av det russiske kedet. På den andre siden tyder dette på en fortsatt stor etterspørsel etter norsk laks, og vi tror prisene vil kunne overraske positivt fremover. Rapportering av selskapenes inntjening for første kvartal er nå ferdig. Til tross for en halvering av oljeprisen, viser inntjeningen (justert for alle nedskrivninger) en oppgang på 6 prosent siden samme periode året før. Mye av dette skyl svekkelsen av kronen som har virket i motsatt retning. Tallene har også vært gode i forhold til forventningene som lå til grunn før rapporteringen. Etter en bunn i il har analytikernes estimater for selskapenes videre inntjening igjen startet å bevege seg oppover. Vi tror selskapene må levere på disse forventningene for å opprettholde den historisk høye prisingen vi ser i aksjekedet i dag. KLP AksjeNorge hadde en avkastning på 1,2 prosent i. Dette er helt på linje med indeksen som var opp det samme. De største positive bidragene fikk vi fra våre undervekter i Statoil og Gjensidige forsikring. På den andre siden var det våre overvekter i Det Norske Oljeselskap og bildelprodusenten Kongsberg Automotive, samt

5 vår undervekt i medieselskapet Schibsted som bidro mest negativt. Aktiv andel i fondet var 27 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter / 2). Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.4 % S&P 500 Index % 2.0 % MSCI Europa % 3.3 % DAX Index (Frankfurt) % 2.9 % FTSE 100 Index (London) % 3.8 % CAC 40 Index (Paris) % 3.3 % MSCI Japan % 1.8 % MSCI AC Asia Pacific % 2.5 % Oslo Børs Hovedindeks % 3.8 % Oslo Børs Fondindeks % 3.6 % VINX 30 Index (Norden) % 3.5 % Stockholm 30 Index % 3.8 % Copenhagen 20 Index % 2.1 % Helsinki 25 Index % 4.1 % MSCI Emerging Markets % 2.7 % MSCI Brazil % 4.1 % MSCI Russia % 4.4 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 2.5 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.15% 0.09% 0.07% 0.65% 0.38% 0.26% 0.13% ST1X KLP FRN 0.17% 0.12% 0.05% 0.86% 0.58% 0.28% 0.24% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.21% 0.17% 0.04% 0.49% 0.47% 0.02% 0.26% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.35% 0.43% -0.08% -0.03% 0.65% -0.68% 0.93% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.44% 0.67% -0.23% -0.41% 0.81% -1.21% 1.29% ST5X KLP Kort Stat 0.07% 0.09% -0.01% 0.34% 0.38% -0.05% 0.11% ST1X KLP Statsobligasjon 0.63% 0.63% -0.01% 0.83% 0.89% -0.06% 0.17% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 0.36% 0.24% 0.12% 0.06% 0.11% -0.06% 0.28% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I -0.34% -0.32% -0.02% 1.32% 1.43% -0.10% 0.10% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.28% -0.32% 0.04% 1.36% 1.43% -0.07% 0.12% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 1.49% 1.23% 0.25% 8.89% 10.37% -1.48% 2.13% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 2.31% 2.37% -0.06% 13.28% 13.48% -0.20% 0.24% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I 3.29% 3.88% -0.59% 6.86% 9.42% -2.56% 2.49% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 1.04% 1.43% -0.39% 5.91% 7.70% -1.79% 3.23% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I 3.87% 3.88% -0.01% 9.36% 9.42% -0.06% 0.13% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 1.42% 1.43% -0.01% 7.60% 7.70% -0.10% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 1.42% 1.43% -0.02% 7.55% 7.70% -0.15% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 1.41% 1.43% -0.02% 7.52% 7.70% -0.18% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -0.70% -0.70% 0.00% 9.93% 10.06% -0.12% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -0.73% -0.70% -0.03% 9.88% 10.06% -0.18% 0.24% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 3.36% 3.37% -0.02% 9.34% 9.49% -0.14% 0.15% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 0.97% 0.99% -0.02% 11.90% 12.09% -0.19% 0.13% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 0.96% 0.99% -0.03% 11.85% 12.09% -0.24% 0.14% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 2.79% 2.69% 0.10% 11.59% 11.36% 0.23% 0.20% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 0.98% 0.89% 0.08% 13.50% 13.11% 0.39% 0.21% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 1.34% 1.37% -0.03% 3.52% 3.63% -0.11% 0.13% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 1.42% 1.46% -0.04% 3.57% 3.76% -0.19% 0.20% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 3.24% 3.37% -0.13% 15.30% 15.96% -0.66% 0.28% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 3.02% 3.12% -0.10% 15.36% 16.03% -0.66% 0.28% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 0.71% 0.81% -0.10% 5.94% 6.41% -0.48% 0.40% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 0.72% 0.81% -0.09% 5.96% 6.41% -0.45% 0.40% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 0.27% 0.12% 0.15% -1.36% 0.59% -1.95% 6.41% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 0.91% 0.12% 0.79% 4.70% 0.59% 4.11% 2.90% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for avkatningen i perioden den er beregnet for. Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 428, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 432, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 008,9782 1,610 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 044, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 010,9021 1,736 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 049, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 333,9980 1,223 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 011,6431 1,478 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 064,6552 5,717 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 097,8992 1,583 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 135, ,594 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 191, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 968,0263 5,139 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 478,2085 2,198 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 449, ,971 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 204, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 397, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 949,6288 8,760 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 936,2292 1,366 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 756,3972 1,513 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 571,3585 7,311 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 541, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 2 195, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 997,9664 7,921 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 732,0349 1,054 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 486, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 449, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 2 170,0582 4,754 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 665, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 425, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 1 153, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 910, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 037, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer