ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA

2 NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4 skjønnsmessige vurderinger 23 Konsolidert balanse 9 5 Segmentinformasjon 23 Endringer i konsernets egenkapital 11 6 Varige driftsmidler 25 7 Immaterielle eiendeler 26 Kontantstrømoppstilling for konsernet 12 8 Kundefordringer og andre fordringer 27 Noter til konsernregnskapet 13 9 Varer 27 1 Generell informasjon Kontanter og kontantekvivalenter 28 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Aksjekapital og overkurs Rammeverk for regnskapsavleggelsen Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Utsatt skatt Konsolideringsprinsipper Andre (tap)/gevinster netto Segmentsinformasjon Andre kostnader Omregning av utenlandsk valuta Lønnskostnader Varige driftsmidler Finanskostnader Immaterielle eiendeler Finansinntekter Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Skattekostnad Finansielle eiendeler Resultat per aksje Motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser Nærstående parter Verdifall på finansielle eiendeler Finansielle eiendeler tilgjenlig for salg Varer Betinget utfall Kundefordringer Hendelser etter balansedagen Kontanter og kontantekvivalenter 18 Regnskap Navamedic ASA Aksjekapital og overkurs 18 Styrets og ledelsens erklæring Leverandørgjeld 18 Revisjonsberetning Skatt 19 Norsk anbefaling for eier og selskaps Pensjon og andre ytelser 19 ledelse, (NUES) Avsetninger Inntektsføring Leieavtaler Utbytte 21 2

3 Årsberetning Navamedic ASA Navamedic ASA (Navamedic) er et norsk legemiddelselskap som innlisensierer og markedsfører legemidler og andre helseprodukter i Nord-Europa, hovedsakelig Norden, Nederland og Belgia. Produktporteføljen inkluderer originalpreparater og farmasøytiske generiske produkter, naturlegemidler samt kosttilskudd og medisinsk utstyr. Selskapet har et fåtall egne produkter og selger i hovedsak produkter fra et større antall selskaper som ikke selv er representert i de enkelte markedene som Navamedic betjener. Navamedic ble etablert i 2002, og omfatter Navamedic ASA og det 100 prosent eide datterselskapet Navamedic AB (tidligere Vitaflo Scandinavia AB), Sverige og det 100 prosent eide datterselskapet Navamedic efh, Island. Navamedic AB ble etablert som Vitaflo Scandinavia AB i 1999 og ble en del av konsernet Navamedic i Selskapet markedsfører og distribuerer produkter i alle nordiske land og Nederland. Enkelte produkter eksporteres også utenfor disse markedene. Konsernets hovedkontor er på Fornebu utenfor Oslo. Navamedic har vært notert på Oslo Børs siden Navamedic bygger for tiden opp en virksomhet basert på et stort sortiment av forskjellige generiske legemidler rettet mot de nordiske, nederlandske og belgiske markedene. Denne virksomheten er basert på et samarbeid med flere utenlandske leverandører og fremfor alt på et avtalefestet samarbeid med sørafrikanske Aspen Healthcare FZ LLC Aspen Healthcare, med hovedkontor i Johannesburg i Sør-Afrika, er en av verdens 5 største produsenter av generiske legemidler og har en årlig omsetning på rundt NOK 10 milliarder. Avtalen sikrer Navamedic en bred portefølje av nye produkter for registrering og markedsføring i Norden og BeNeLux. Navamedic efh, Island, har ikke hatt aktivitet i Strategi Navamedics strategi er å bygge et lønnsomt og sterkt voksende regionalt legemiddelselskap med salg av egne og innlisensierte produkter. I 2012 har Navamedics hovedvirksomhet vært tett knyttet til datterselskapet Navamedic AB (tidligere Vitaflo) som representerer mer enn 100 ulike produkter fra rundt 20 utenlandske produsenter. Navamedic har ambisjoner om å vokse både gjennom økt geografisk bredde for eksisterende og nye produkter, samt gjennom en større produktportefølje innen utvalgte områder. Gjennom avtaler med Aspen Healthcare og andre anerkjente leverandører har selskapet en ambisjon om å innta en betydelig markedsposisjon innen ikke patenterte legemidler i Norden og BeNeLux. Navamedic skal være en attraktiv samarbeidspartner for legemiddelselskaper som vil etablere seg i de nordeuropeiske markedene. Presentasjon av årets resultat I henhold til seksjon 3-3 i Regnskapsloven, bekrefter styret at regnskapet fremlegges under forutsetning om videre drift. Navamedic rapporterer sine konsoliderte finansielle tall i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Årsregnskapet for morselskapet avlegges i overensstemmelse med Norsk God Regnskapsskikk (NGRS). For mer informasjon henvises det til vedlagte regnskaper med noter. I konsernregnskapet inngår Navamedic ASA, Navamedic AB (tidligere Vitaflo Scandinavia AB) og Navamedic efh. Omsetningen for konsernet i 2012 ble NOK 88,7 millioner som er en økning på 24 % fra Bruttomarginen var i 2012 på 42 % (41 % i 2011). 3

4 Netto finansposter utgjorde NOK -0,8 millioner sammenlignet med NOK-0,6 millioner i Endringen skyldes i hovedsak agio. Pr 31. desember 2012 har Navamedic ingen rentebærende gjeld. Konsernet har en utsatt skattefordel på totalt NOK 11 millioner. Beløpet er balanseført i sin helhet. (In NOK '000) Driftsinntekter Varekostnader Bruttofortjeneste Driftskostnader EBITDA Avskrivninger EBIT Netto finans Resultat før skatt Skatt Årsresultat Balanse og likviditet Konsernet hadde totale eiendeler på NOK 133,8 millioner ved utløpet av 2012 sammenlignet med NOK 139,1 millioner ved utløpet av Goodwill og andre immaterielle eiendeler identifisert ved Vitaflo-kjøpet utgjør netto NOK 60,9 millioner. Goodwill utgjør NOK 42,5 millioner. Utsatt skattefordel utgjør 11 millioner. Egenkapitalen ved utgangen av 2012 er NOK 97,1 millioner sammenlignet med NOK 93,2 millioner ved utgangen av Endringen reflekterer resultatet i perioden samt omregnings-differanser, primært som følge av endringer i valuta NOK/SEK. EK andel på 72,9 %. I 2011 var EK andelen 72,3 %. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var NOK 6,7 millioner, sammenlignet med NOK -1,1 millioner i Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet er regnskapsført med NOK 2,1millioner, sammenlignet med NOK -13,9 millioner i Investeringer er i hovedsak aktiverte kostnader knytet til generika virksomheten. Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet er regnskapsført med 9,1, sammenlignet med NOK 0,2 millioner i Finansiering er i hovedsak tilført kapital i forbindelse med emisjoner. Disponering av årets resultat Resultat etter skatt i morselskapet viste et underskudd på netto NOK -4,2 millioner, sammenlignet med et underskudd på -7,1 millioner i Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte. Årets underskudd føres mot overkursfondet. Selskapets frie egenkapital pr er NOK 0. For konsernet ble resultat etter skatt et netto underskudd på NOK -3,3 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på NOK -7,2 millioner i

5 Aksjonærinformasjon Navamedic aksjen ble notert på Oslo Børs 31. mars 2006, med ticker NAVA. Per 31. desember 2012 hadde selskapet aksjer, pålydende NOK 1 per aksje og 488 aksjonærer. I januar 2012 gjennomførte selskapet en kapitalutvidelse på i alt kr 9,1 millioner rettet mot eksisterende aksjonærer. Det ble utstedt 750 tusen nye aksjer til en pris av kr. 12,08 pr. aksje. I mars 2012 ble det gjennomført en kapitalutvidelse i forbindelse med selskapets opsjonsprogram aksjer ble utstedt til en pris av kr. 5,40 pr. aksje. Hendelser etter periodens utløp Navamedic anser at det ikke har inntruffet andre hendelser etter balansedagen, som ville påvirket det avlagte regnskapet. Risikofaktorer Gitt Navamedics strategi om å bygge et regionalt legemiddelselskap med salg av egne og innlisensierte produkter, står selskapet overfor flere bransjerelaterte risikoaspekter, hvorav flere av disse er utenfor selskapets kontroll. Konsernet Navamedic har en diversifisert produktportefølje som markedsføres i flere land. I tillegg har selskapet flere produkter under registrering. Risikofaktorene kan på bred basis grupperes i henholdsvis operasjonelle og finansielle risikofaktorer. Samtidig som det påpekes risikofaktorer i selskapets virksomhet, understrekes det at farmasisektoren er blant de mest stabile og minst volatile bransjene, selv i turbulente tider. Operasjonell risiko Operasjonelle risikofaktorer kan splittes i markedsrisiko og avtalerisiko. For Navamedic kan markedsrisiko videre inndeles i risiko innen godkjennelses- og registreringsprosesser, partnerskap, priskonkurranse og generell markedsutvikling. For produktene som allerede er på markedet knytter markedsrisikoen seg til selskapets evne til å markedsføre produktet overfor beslutningstakere. Prisfastsettelse og konkurrentenes opptreden i markedet er også avgjørende faktorer. De produkter Navamedic markedsfører via sitt datterselskap er i hovedsak produkter med et begrenset antall kundesegmenter, noe som gjør selskapet uavhengig av å ha et stort antall legemiddelkonsulenter i markedet for å opprettholde sin konkurransekraft overfor større legemiddelselskaper. Det vil være risiko for at enkelte av selskapets produkter får konkurranse fra nye produkter og generiske produkter. Med en diversifisert og bred portefølje av produkter kan risikoen for dette bli redusert. Produkter under registrering er eksponert for regulatorisk risiko ved at produktene er avhengig av godkjenning for å kunne bli markedsført. For å oppnå gode resultater i generikamarkedet, må Navamedic lykkes med å velge ut og registrere de enkelte generika så effektivt som mulig. Dette gir mulighet til å være først på markedet og maksimere markedsandeler og inntjeningspotensialet. Dette sikres ved å benytte fleksible, kunnskapsrike og erfarne registreringsmedarbeidere. Finansiell risiko Finansiell risiko består hovedsakelig av rente-, valuta-, kreditt- og likviditetsrisiko. Navamedic søker kontinuerlig å overvåke disse faktorene og aktivt styre risiko gjennom kommersiell drift og finansielle avtaler. Navamedic hadde ingen rentebærende gjeld pr 31. desember Kassekreditten i bank var ubenyttet. I løpet av de to siste årene har selskapet gjennomført betydelige endringer i organisasjonen. Gjennom en fortsatt utvikling av organisasjonen vil selskapet utvikles videre. Den videre veksten vil komme gjennom organisk vekst og gjennom mulige allianser og kjøp av produkter eller produktporteføljer. Konsernet har en vesentlig del av sine inntekter og kostnader i andre valutaer enn den funksjonelle valuta i enkeltselskapene (NOK og SEK). Varekostnad er i hovedsak i EUR, GBP og USD. Lønns- og driftskostnader skjer i hovedsak i den valuta hvor hvert enkelt selskap er hjemmehørende. Styret vurderer løpende selskapets behov for sikring, men har for tiden ikke innført spesifikke sikringsstrategier. Konsernet selger sine produkter hovedsakelig til større distributører. Kundefordringene overvåkes løpende, og risiko for tap anses å være lav. 5

6 Organisasjon Ledelse I løpet av 2012 har det ikke skjedd endringer i selskapets ledelse. I forbindelse med satsingen i BeNeLux er organisasjonen øket noe. Det er styrets oppfatning at selskapet er godt rustet for videre vekst. Antall ansatte ved årets utgang er 22. Ved utgangen av 2011 var antall ansatte 19. I konsernselskapet Navamedic ASA var det ved årets utgang ansatt fire. Ved utgangen av 2011 var antall ansatte tre. Styret På ordinær generalforsamling ble Kjell Erik Nordby valgt som nytt styremedlem. Styret har bestått av Johan Reinsli som styreleder, og med Benedicte Heidenreich Fossum, Grete Hogstad, Masha Strømme, Halvor Stenstadvold, Svein Erik Nicolaysen og Kjell Erik Nordby som styremedlemmer. Helse og sikkerhet Det var ingen alvorlige skader eller tap av liv som følge av Navamedics aktiviteter i Det ble heller ikke rapportert skade på eiendom eller utstyr. Arbeidsmiljøet er generelt tilfredsstillende. Sykefraværet var på under 2 prosent. Konsernet arbeider kontinuerlig for å verne om og forbedre helse og sikkerheten i sin virksomhet. Like arbeidsvilkår Navamedic skal være rettferdig i alle aspekter av sin rolle som arbeidsgiver. Alle ansatte og søkere vil bli vist like muligheter uavhengig av rase, kjønn, alder, farge, avstamning, seksuell orientering, nasjonalitet, sivilstand, funksjonsfriskhet eller minoritetsbakgrunn. Valget av personell ved ansettelser eller forfremmelser er basert på faktorer som utdannelse, erfaring, beviste egenskaper, initiativ, lojalitet, samarbeidsvilje, tilgjengelighet og vekstpotensial. Navamedic søker balanse mellom kjønnene ved nyansettelser. Av totalt 7 ledende ansatte var 1 kvinne. I styret var 3 av 7 medlemmer kvinner. Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har ikke vurdert det som aktuelt å iverksette spesielle tiltak på disse områder, men følger utviklingen og vil iverksette tiltak om nødvendig. Miljø Navamedic gjennomfører sine aktiviteter i overensstemmelse med alle lover og reguleringer med hensyn på utslippsnivåer, avfallsbehandling og andre effekter på miljøet. Navamedic har ved årets utgang ingen aktivitet som medfører vesentlig utslipp til miljøet. Corporate governance Navamedic etterstreber god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet følger anbefalingene i Norsk Eierstyring og Selskapsledelse, med enkelte unntak som grunngis. For ytterligere informasjon vises det til eget avsnitt i årsrapporten knyttet til eierstyring og selskapsledelse. Fremtidsutsikter Styret har et positivt syn på selskapets fremtid. Virksomheten skal utvikles videre for å sikre en solid og lønnsom vekst. I 2012 har selskapet lansert en rekke nye produkter og det er gjort forberedelser til øket virksomhet i BeNeLux. I 2013 vil selskapene i gruppen bli tettere integrert og samle seg bak varemerket Navamedic. I 2012 har selskapet operert innen to segmenter; Vitaflo og Generics. I 2013 vil selskapet operere inne tre segmenter; Pharma Products, Medical Nutrition og Consumer Care. Den videre satsingen innen den generiske delen av legemiddelbransjen i Norden og BeNeLux landene vil fortsette i segmentet Pharma Products. 6

7 KONSERNREGNSKAP - NAVAMEDIC ASA 2012 wnavamedic Gjennom den eksklusive avtalen med Aspen Healthcare og andre leverand0rer kommer Navamedic til a vrere engasjert innen omradet for generiske legemidler i arene fremover. Konsernets ledelse har bred internasjonal erfaring fra dette omradet. Generiske legemidler kan, etter godkjenning fra de respektive lands legemiddelmyndigheter, markedsf0res nar patenter for originale legemidler gar ut. Helsemyndighetene ide landene Navamedic opererer i, 0nsker tilgjengelighet av legemidler til en lavest mulig pris uten at dette skal innvirke pa legemiddelets kvalitet. Aspen Healthcare har en omfattende portef0lje av generiske og originale legem idler. Selskapets finansielle stilling ved arets utgang er tilfredsstillende og selskapet har ressurser til a forf0lge fastsatt strategi. Om Aspen Healthcare Aspen Healthcare FZ LLC er et heleid datterselskap av det S0rafrikanske farmasikonsernet Aspen Holdings PLC og har sin hovedvirksomhet i S0r-Afrika. I global malestokk er Aspen Healthcare blant de fern st0rste produsentene av generiske farmasiprodukter i verden med produksjonsfasiliteter fordelt pa flere land. Pavirkning av eksterne faktorer Selskapet befinner seg i et marked sam viser en star grad av stabilitet over tid. Samfunnstrender sam stigende levealder, 0ket fokus pa helse, st0rre krav til helseytelser og villighet til a betale for helseprodukter st0tter opp om en positiv utvikling av konsernet. Dessuten vii 0kte offentlig innkj0p av legemidler og st0rre oppmerksomhet rundt kostnader bidra til a gi selskap sam Navamedic en styrket markedsmulighet. Samtidig er markedet for generiske legemidler utpreget konkurranseutsatt. Kontantstmm Sam en f0lge av satsingen pa generiske legemidler kommer virksomheten til a generere en negativ kontantstmm inntil salget av disse produktene 0ker. Forventningene om framtidsutsiktene rna ogsa sees i sammenheng med de risikofaktorer sam konsernet har beskrevet nrermere pa side 4-5 i arsberetningen. Lysaker, 24. april2013 Styret i Navamedic ASA Halvor Stenstadvold Masha Stmmme Styremedlem Benedicte H. Fossum Styremedlem s7dta -_ Svein Erik Nicolaysen ~ Kjeii-Erik Nordby- Styremedlem 7

8 Konsolidert resultatregnskap 1. januar Desember Note Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger og nedskrivninger 6, Andre (tap)/gevinster netto Andre kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Tilordnet: Aksjonærene i morselskapet Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 20-0,40-0,95 Utvannet resultat pr aksje (NOK pr. aksje) 20-0,39-0,95 Utvidet resultat Årsresultat Omregningsdifferanser Totalresultat Totalresultat henføres til Aksjonærene i morselskapet Notene på side 13 til 36 er en integret del av konsernregnskapet 8

9 Konsolidert balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Notene på side 13 til 36 er en integrert del av konsernregnskapet 9

10 KONSERNREGNSKAP - NAVAMEDIC ASA 2012 wnavamedic Konsolidert balanse EGENKAPIT AL Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Udekket tap Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktige gjeld til kredittinstitusjoner Leverandargjeld og skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld ; Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Notene pa side 8 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet Lysaker, 24. april2013 Styret i Navamedic ASA ~- Halvor Stenstadvold Styremedlem Masha Stmmme Styremedle~ -});j/j~ Kjell Erik Nordby Styremedlem Benedicte H. Fossum Styremedlem 10, 10

11 Endringer i konsernets egenkapital Note Egenkapital Omregningsdifferanser Aksjekapital Overkurs Udekket tap Egenkapital 1. januar Omregningsdifferanser Utbytte Årsresultat Sum Ansattes aksjeopsjonsordninger Egenkapital 31. desember Egenkapital 1. januar Omregningsdifferanser Emisjon Årsresultat Ansattes aksjeopsjonsordninger Egenkapital 31. desember Notene på side 13 til 36 er en integrert del av konsernregnskapet 11

12 Kontantstrømoppstilling for konsernet Note Kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra driften Betalte skatter Avskrivninger 6, Kostnadsførte opsjoner Varelager Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Tilgang/avgang av varige driftsmidler Tilgang/avgang av immaterielle eiendeler Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Emisjon Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og benyttede trekkrettigheter Valutaendringer Bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar Kontanter og benyttede trekkrettigheter 31. desember Notene på side 8 til 34 er en integrert del av konsernregnskapet 12

13 Noter til konsernregnskapet 1 Generell informasjon Navamedic er et generisk farmasiselskap. Via datterselskapet Navamedic AB (tidligere Viatflo Scandinavia AB) representerer konsernet mer enn 45 produkter fra over 20 utenlandske produsenter på det nordiske markedet. Navamedic har ambisjoner om å vokse både gjennom økt geografisk bredde og gjennom en større produktportefølje. Navamedic ASA er registrert og hjemmehørende i Norge, med hovedkontor på Lysaker i Bærum Kommune. Postadressen er PB 107, 1325 Lysaker. 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelsen Konsernregnskapet til Navamedic ASA er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC), som fastsatt av EU. For det avlagte konsernregnskapet er det ingen forskjeller mellom IFRS som fastsatt av EU og IASB. Navamedic ASAs konsernregnskap for regnskapsåret 2012 omfatter følgende selskaper; Navamedic ASA, Navamedic AB og Navamedic ehf. Forslag til årsregnskap ble fastsatt av styret og daglig leder den 24. april Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling den 23. mai 2013 Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. Konsernregnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger (a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2012 årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet. (b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger Standarder som kan påvirke regnskapsprinsipper IFRS 9 Finansielle instrumenter med forventet ikrafttredelse 1. januar 2015, eller IFRS 10 Konsernregnskap og IFRS 11 Felles kontrollert arrangement med ikrafttredelse 1. januar 2013,, vil, basert på våre foreløpige vurderinger med utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt på våre regnskapsposter, dog vil IFRS 9 kunne medføre omklassifiseringer 13

14 IFRS 13 Måling av virkelig verdi med ikrafttredelse 1. januar 2013, vil, basert på våre vurderinger med utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt Endret IAS 19 Ytelser til ansatte med ikrafttredelse 1. januar 2013, vil, basert på våre foreløpige vurderinger med utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt Standarder som endrer notekrav Det er flere endringer i IFRS 7 Noteopplysninger finansielle instrumenter med ulike ikrafttredelsesdatoer, og IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre enheter, med ikrafttredelse 1. januar 2013,, vil alle medføre økt omfang på våre noteopplysninger. Øvrige endringer i standarder og fortolkningsuttalelser vil ut fra vår vurderinger, med utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt. 2.2 Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er selskaper (inklusive selskaper for særskilte formål - SPE) der konsernet har makt til å utforme enhetens finansielle og operasjonelle retningslinjer (kontroll), normalt gjennom aksjeeie med mer enn halvparten av stemmerettene. I kontrollvurderingen inkluderes også virkningen av potensielle stemmeretter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Konsernet vurderer også om det foreligger kontroll der man ikke har mer enn 50 % av stemmerettene, men likevel i praksis er i stand til å styre finansielle og operasjonelle retningslinjer (såkalt faktisk kontroll). Faktisk kontroll kan oppstå i situasjoner hvor øvrige stemmeretter er spredt på et stort antall eiere som ikke realistisk er i stand til å organisere sin stemmegivning. I vurderingen av faktisk kontroll tillegges det faktum at konsernet kan velge det styret de ønsker avgjørende vekt. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet hvor konsernet oppnår kontroll, og konsolideringen opphører når kontrollen over datterselskapet opphører. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn skal eierandel fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget skal i henhold til IAS 39 resultatføres eller føres som en endring i det utvidete resultatregnskapet dersom det betingede vederlaget klassifiseres som en eiendel eller gjeld. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital, og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen. Dersom summen av vederlaget, virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikkekontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen. 14

15 Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjon, elimineres også. Regnskapene til datterselskapene omarbeides om nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. (b) Endring i eierinteresser i datterselskaper uten tap av kontroll Transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere i datterselskaper som ikke medfører tap av kontroll behandles som egenkapitaltransaksjoner. Ved ytterligere kjøp føres forskjellen mellom vederlaget og aksjenes forholdsmessige andel av balanseført verdi av nettoeiendeler i datterselskapet mot egenkapitalen til morselskapets eiere. Gevinst eller tap ved salg til ikke-kontrollerende eiere føres tilsvarende mot egenkapitalen. c) Avhending av datterselskaper Ved tap av kontroll måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring, enten som investering i tilknyttet selskap, felleskontrollert virksomhet eller finansiell eiendel. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet. 2.3 Segmentinformasjon Driftsegmenter rapporteres på samme måte som i regnskapet ved intern rapportering til konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmenter, er definert som konsernledelsen. 2.4 Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Realiserte valutagevinster og -tap som oppstår ved oppgjør og omregning av pengeposter i fremmed valuta til kursen på balansedagen resultatføres. Dersom valutaposisjonen anses som kontantstrømsikring eller sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet, føres gevinst og tap som del av utvidet resultat. Valutagevinster og tap knyttet til lån, kontanter og kontantekvivalenter presenteres (netto) som finansinntekter eller fnanskostnader. Alle andre valutagevinster og tap presenteres på linjen for andre (tap) gevinster. (c) Konsernselskaper Resultatregnskap og balanse for konsernselskaper med funksjonell valuta forskjellig fra presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: (a) (b) (c) balansen er regnet om til balansedagens kurs resultatregnskapet er regnet om til årlig gjennomsnittskurs omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post Goodwill og merverdier ved oppkjøp av en utenlandsk enhet behandles som eiendeler og forpliktelser i den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs. Omregningsdifferanser som oppstår føres over utvidet resultat. 15

16 2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler består hovedsakelig av maskiner, inventar og produksjonsutstyr. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller revaluert verdi, avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Maskiner, inventar: Produksjonsutstyr: Produksjonsanlegg: 3-5 år 10 år 5 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi av et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres under andre (tap) gevinster, og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 2.6 Immaterielle eiendeler Kontrakter Navamedic Navamedic AB har rettigheter til å markedsføre og selge produkter i definerte geografiske områder. I forbindelse med oppkjøpet av Navamedic AB ble virkelig verdi knyttet til disse rettighetene beregnet. For produkter som allerede er på markedet er verdiene beregnet basert på faktisk salg, forventet salgsutvikling, bruttomarginer og avtalelengde. For produkter som er under registrering er verdiene beregnet basert på forventet markedsandel, estimert tid for lansering, bruttomargin og avtalelengde. Produkter som er lansert amortiseres (linært) over avtaleperiodene som er fra 2-8 år. For Navamedic AB produkter er gjenstående avtaleperiode 2 år. For produkter som er under registrering starter amortisering ved lansering, og vil deretter amortiseres over gjenværende avtaleperiode. Generica Navamedic ASA har avtale med faste underleverandører om salg av Generica produkter i Skandinavia og BeNeLux-landene. Investeringer knyttet til offentlige godkjennelser for salg av Generica produkter regnskapsføres til anskaffelseskost og avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid (normalt 5 år). Konsernet har følgende retningslinjer for aktivering: - det er mulig å bruke eller selge godkjenningen - det kan påvises hvordan godkjenningen vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler - tilstrekkelige finansielle og andre ressurser er tilgjengelige for å ta i bruk eller selge produkter - utgiftene kan måles pålitelig. Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved kjøp av virksomhet og virkelig verdi av Navamedics andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ved oppkjøp av datterselskap er klassifisert som immaterielle eiendeler. Gevinst eller tap ved salg av en virksomhet inkluderer balanseført verdi av goodwill knyttet til den solgte virksomheten. 16

17 2.7 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives, vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi, med fradrag av salgskostnader, og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler. Goodwill testes årlig for verdifall og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av nedskrivninger. Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill, blir denne allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Hver av de kontantgenererende enhetene representerer det laveste nivå der det foreligger uavhengige identifiserbare kontantstrømmer. 2.8 Finansielle eiendeler Klassifisering Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: (a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Derivater klassifiseres som holdt for handelsformål, med mindre de er en del av en sikring. Eiendeler i denne kategorien klassifiseres som omløpsmidler dersom det forventes at de vil bli gjort opp innen 12 måneder, ellers klassifiseres de som anleggsmidler. (b) Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. De klassifiseres som omløpsmidler, med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. Utlån og fordringer vises som kundefordringer og andre fordringer, samt kontanter og kontantekvivalenter i balansen (note 2.12 og 2.13). 2.9 Motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser Finansielle eiendeler og forpliktelser skal motregnes og presenteres netto i balansen når det er en motregningsrett som kan håndheves og en har til hensikt å gjøre opp netto eller realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen samtidig. 17

18 2.10 Verdifall på finansielle eiendeler a) Eiendeler balanseført til amortisert kost Konsernet ser ved hver balansedato etter om det finnes objektive indikasjoner på at en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi. Tap ved verdifall av en finansiell eiendel eller en gruppe av finansielle eiendeler innregnes bare dersom det er objektive indikasjoner på verdifall som et resultat av én eller flere hendelser som har inntruffet etter førstegangsinnregningen (en tapshendelse ) og denne tapshendelsen (eller hendelsene) påvirker fremtidige estimerte kontantstrømmer på en måte som kan måles pålitelig. Størrelsen på tapet måles til differansen mellom eiendelens balanseførte verdi og nåverdien av de estimerte fremtidige kontantstrømmer (eksklusive fremtidige kredittap som ikke har påløpt). Eiendelens balanseførte verdi reduseres og tapsbeløpet innregnes i det konsoliderte resultatregnskapet. Som en praktisk tilnærming, kan konsernet også måle verdifall på grunnlag av instrumentets virkelige verdi ved bruk av en observerbar markedspris. Dersom verdifall senere reduseres, og reduksjonen objektivt kan knyttes til en hendelse som inntreffer etter at verdifallet ble innregnet (for eksempel en forbedring av debitors kredittverdighet), skal det tidligere tapet reverseres i det konsoliderte resultatregnskapet Varer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg Kundefordringer Kundefordringer oppstår ved omsetning av varer eller tjenester som er innenfor den ordinære driftssyklusen. Dersom oppgjør forventes innen ett år eller mindre (eller i den ordinære driftssyklusen dersom lenger), klassifiseres fordringene som omløpsmidler. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres fordringene som anleggsmidler. Kundefordringer måles til virkelig verdi ved første gangs balanseføring. Ved etterfølgende måling vurderes kundefordringer til kost, fratrukket avsetning for inntruffet tap Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. Pr har konsernet kun kontanter og bankinnskudd Aksjekapital og overkurs Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld er forpliktelser til å betale for varer eller tjenester som er levert fra leverandørene til den ordinære driften. Leverandørgjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år eller kortere. Dersom dette ikke er tilfelle, klassifiseres det som langsiktig. Leverandørgjeld måles til virkelig verdi ved førstegangs balanseføring. 18

19 2.16 Skatt Skattekostnaden (inntekt) består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skattekostnad (inntekt) beregnes med 28 % for virksomhet i Norge, 18 % for virksomheten på Island og 25,5 % for virksomheten i Sverige. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført over utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattelover og skatteregler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt på balansedagen i de land der selskapet og datterselskaper opererer og genererer skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer løpende de standpunkter som er hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig. Det er beregnet utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes ikke på goodwill. Dersom en midlertidig forskjell oppstår ved første gangs balanseføring av en gjeld eller eiendel i en transaksjon, som ikke er en virksomhetssammenslutning, og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir utsatt skatt ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattepliktig inntekt vil foreligge der de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, bortsett fra når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid. Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal motregnes dersom det er en juridisk håndhevbar rett til å motregne eiendeler ved betalbar skatt mot forpliktelser ved betalbar skatt, og utsatt skattefordel og utsatt skatt gjelder inntektsskatt som ilegges av samme skattemyndighet for enten samme skattepliktige foretak eller forskjellige skattepliktige foretak som har til hensikt å gjøre opp forpliktelser og eiendeler ved betalbar skatt netto Pensjon og andre ytelser (a) Pensjon Selskapet har inngått en obligatorisk innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte i Norge og Sverige. Ved innskuddsplaner betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad i takt med at plikten til å betale innskudd påløper. Forskuddsbetalte innskudd føres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger (årets pensjonskostnad se note 16). (b) Sluttvederlag Sluttvederlag blir betalt når ansettelsesforhold avsluttes av konsernet før det normale tidspunktet for pensjonering eller når en ansatt frivillig aksepterer å slutte mot et slikt vederlag. Konsernet regnskapsfører sluttvederlag når det beviselig er forpliktet til enten å avslutte arbeidsforholdet til dagens arbeidstakere i henhold til en formell, detaljert plan som konsernet ikke kan trekke tilbake, eller til å gi sluttvederlag som følge av et tilbud som er gitt for å oppfordre til frivillig avgang. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen diskonteres til nåverdi. (c) Aksjebasert avlønning Konsernet har flere aksjeverdibaserte avlønningsplaner hvor selskapene mottar tjenester fra de ansatte som motytelse for egenkapitalinstrumenter (opsjoner) i morselskapet. Virkelig verdi av de tjenester som enhetene har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som en kostnad. Det totale beløpet 19

20 som kostnadsføres over opptjeningsperioden bestemmes basert på virkelig verdi på tildelingstidspunktet av de tildelte opsjonene og forventet antall opsjoner som opptjenes. Virkelig verdi: inkluderer effekter av eventuelle markedsbetingelser (for eksempel selskapets aksjepris) tar ikke hensyn til virkningen av eventuelle innvinningsbetingelser som ikke er markedsbetingelser (for eksempel mål for lønnsomhet, salgsvekst eller det å forbli en ansatt over en viss tid) og tar hensyn til virkningen av eventuelle betingelser som ikke er innvinningsbetingelser (for eksempel, krav om at ansatte skal spare). Innvinningsbetingelser som ikke er markedsbetingelser påvirker hvor mange opsjoner som forventes å bli opptjent. Det totale beløpet kostnadsføres over hele innvinningsperioden (som er perioden for når alle spesifikke innvinningsbetingelsene må oppfylles). I de tilfellene hvor ansatte yter tjenester før tildelingsdatoen vil virkelig verdi på tildelingsdatoen estimeres for å beregne det beløp som kostnadsføres for perioden frem til tildelingsdatoen. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for antall opsjoner som forventes å bli innvunnet. Selskapet regnskapsfører den eventuelle effekten av endringen av de opprinnelige estimatene i resultatregnskapet med en tilsvarende justering mot egenkapitalen. Når opsjonene utøves, utsteder selskapet nye aksjer. Mottatt vederlag ved opsjonsutøvelse fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres aksjekapitalen (nominell verdi) og overkurs når opsjonene utøves. Selskapets tildelinger av opsjoner til ansatte i datterselskaper behandles som kapitalinnskudd. Virkelig verdi av tjenestene selskapet mottar fra de ansatte, regnskapsføres over opptjeningsperioden som en økning i både investeringen og egenkapitalen. Betalbar arbeidsgiveravgift knyttet til tildelte opsjoner behandles som en del av den aksjeverdibaserte betalingsordningen. Arbeidsgiveravgiften behandles som en aksjeverdibasert betalingsordning som gjøres opp i kontanter. d) Kortsiktige ytelser Forpliktelse knyttet til kortsiktige ytelser til ansatte vurderes på udiskontert basis og innregnes som kostnad etter hvert som tjenesten utføres. I den grad det foreligger en lovbestemt eller underforstått plikt til å utbetale kontantbonus eller et beløp knyttet til avtale om overskuddsdeling, innregnes en forpliktelse. Forpliktelsen må være knyttet til tidligere utførte tjenester, og beløpet må kunne estimeres pålitelig Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for restrukturering og rettslige krav når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved en overføring av økonomiske ressurser, og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Økningen i forpliktelsen som følge av endret tidsverdi føres som finanskostnad Inntektsføring Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter, returer og merverdiavgift. Inntekt resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomske fordelene vil tilflyte foretaket og kriteriene knyttet til de ulike formene for inntekt beskrevet nedenfor er oppfylt. Estimatene for inntektsføring er basert på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt spesifikke forhold knyttet til den enkelte transaksjon. Salg av varer Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har 20

21 akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. Renteinntekter Renteinntekter resultatføres proporsjonalt over tid i samsvar med effektiv rente metoden. Inntekt fra utbytte Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår. Lisensinntekter Selskapet har lisensrettigheter til en rekke produkter som de har inngått eksklusivitetsavtale med på det nordiske markedet samt BeNeLux. Salget av slike produkter skjer via datterselskapet Navamedic AB og regnskapsføres som lisensinntekt på bakgrunn av levering av produkter til kunden. Lisensinntektene inntektsføres løpende etter hvert som som varene leveres sluttbruker 2.20 Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap ikke ligger hos leietaker, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden Utbytte Utbyttebetalinger til selskapets aksjonærer klassifiseres som gjeld fra og med det tidspunkt utbyttet er fastsatt av generalforsamlingen. 21

22 3 Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer Konsernet blir, gjennom sine aktiviteter, eksponert mot ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, virkelig verdi renterisiko, flytende renterisiko og prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på å minimalisere de potensielle negative effektene som uforutsigbare endringer i kapitalmarkedene kan få på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter ikke finansielle derivater for å sikre seg mot spesifike risiki. Risikostyringen for konsernet ivaretas av ledelsen i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernledelsen identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko for konsernet. (a) Markedsrisiko Navamedic ASA er eksponert mot markedsrisiko. Konsernet anser at denne risikoen hovedsakelig vil være relatert til utviklingen av det fremtidige salget av selskapet produkter målt i både pris og volum. Faktorer som kan influere på denne markedsrisikoen anses blant annet å være økt konkurranse, pålegg om prisreduksjoner fra myndigheter samt konkurranse fra eksisterende og fremtidige legemidler innen selskapets terapiområder. Konsernet har en vesentlig del av sine inntekter og kostnader i andre valutaer enn den funksjonelle valuta i enkeltselskapene (NOK og SEK). Varekostnad er i hovedsak i EUR, GBP og USD. I Navanmedic AB skjer det vesentlige av salget i de nordiske valutaer og EUR. Lønns- og driftskostnader skjer i hovedsak i den valuta hvor hvert enkelt selskap er hjemmehørende. I forhold til den operasjonelle drift har konsernet ikke innført spesifikke hedging strategier. Konsernet har en valutaeksponering i kundefordringer og leverandørgjeld. Det er på balansedagen utført en sensitivitetsanalyse på effekten av en eventuell svingning i valutakursen med +/- 5%. Ved en slik svingning vil kundefordringer endre seg med TNOK 850. Tilsvarende vil leverandørgjeld endre seg med TNOK 400. (b) (c) (d) (e) Kredittrisiko Konsernet har ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko. Det er innført rutiner som sikrer at salg av produkter skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet. Se også note 8 som viser forfallsprofil for konsernets fordringer. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen i konsernet anses som moderat og konsernet hadde per NOK netto i likvide midler. Navamedic ASA har en kassekreditt rettighet på TNOK hvor ubenyttet trekkrettighet pr var TNOK Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende. Flytende rente- og fastrenterisiko Konsernet er eksponert for renterisiko som følge av pengemarkedsaktiviteter relatert til kassekreditt trekk og likviditetsbeholdning. Regnskapsmessig renteinntekt og kostnad, samt faktiske rentebetalinger påvirkes av renteendringer. Konsernet har ikke sikret seg mot endringer i det generelle rentenivået. Risiko knyttet til kapitalforvaltning Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. På samme måte som for andre konserner i bransjen overvåkes kapitalforvaltingen med utgangspunkt i nivået på gearingen i konsernet. Gearingen beregnes ved at netto rentebærende gjeld deles på totalkapitalen. Netto gjeld er kalkulert ved å ta total langsiktig gjeld som vist i balansen, minus kontanter og kontantekvivalenter. Totalkapitalen er kalkulert ved å ta total egenkapital, som vist i balansen, pluss netto gjeld. 22

23 4 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor. (a) Vurdering av goodwill/immaterielle eiendeler og andre anleggsmidler De viktigste estimatene og forutsetningene som det er betydelig risiko for at vil vesentlig påvirke bokførte verdier på eiendeler og forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret, er relatert til verdivurderingen av goodwill, balanseførte utviklingskostnader og produktrettigheter. Bokført verdi av goodwill pr. 31. desember 2012 utgjør MNOK 42,5 (43,2), utviklingskostnader MNOK 13,4 (15,6) og produktrettigheter MNOK 25,3(32,5). Ledelsen har benyttet beste estimat ved fastsettelsen av regnskapsmessig avskrivningstid på immaterielle eiendeler og andre anleggsmidler som avskrives. Goodwill har en ubegrenset levetid og skal testes årlig for verdifall. Eiendeler som er gjenstand for avskrivning, vurderes for mulig verdifall dersom det foreligger hendelser eller forhold som indikerer risiko for at bokførte verdier ikke er gjenvinnbare. Gjenvinnbare beløp for kontantgenererende enheter fastsettes basert på vurderinger av virkelig verdi fratrukket salgskostnader eller ved estimat av bruksverdier. Goodwill i balansen pr oppsto i forbindelse med kjøp av Navamedic AB i oktober Vurderinger foretatt ved årsslutt tilsier ikke at det er behov for avskriving av goodwill. Balanseføringen av utviklingskostnader og produktrettigheter er basert på forventningene om fremtidige økonomiske fordeler knyttet til utviklingen av identifiserbare immaterielle eiendeler. Vurderingen av de fremtidige økonomiske fordeler er basert på skjønn og beste estimat og ledelsen vurderer dette pr balansetidspunkt. (b) Skatt Det foretas vurderinger med et betydelig grad av skjønn ved fastsettelsen av utnyttelsen av fremførbare underskudd. Denne vurderingen er basert på forventninger om fremtidige resultat. Betalbar skatt og utsatt skatt fra virksomhet i Sverige er beregnet med 26,3%. 5 Segmentinformasjon Driftssegmentene identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen bruker når de gjør vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå. Konsernet har rapporterer sin virksomhet i 2 virksomhetssegmenter. Tabellene under viser inntekter, bruttofortjeneste, EBITDA, EBIT og resultat før skatt fordelt på det enkelte segment. Segmentet Vitaflo Scandinavia inkluderer inntekter og kostnader relatert til salg av produkter til grossister og detaljhandel, samt markedsføring av produkter til sluttbruker. Salg av produkter gjennom Navamedic AB er hovedaktiviteten i dette segmentet. Avskrivinger på merverdier identifisert ved kjøpet av Navanmedic AB, samt rentekostnader på lån tatt opp ved kjøp av Navamedic er henført til segmentet Vitaflo Scandinavia. Segmentet Generics inkluderer kostnader til leting etter nye produkter og selskaper til å støtte Navamedics strategi og sikre videre vekst. Overheadkostnader er kostnader som ikke er direkte relatert til Vitaflo Scandinavia og som selskapet forventer å ha fremover. Kostnader som er allokert til segmentet Generics er lønns- og driftskostnader knyttet til en CEO, CFO og Styret. Det har i 2012 ikke vært vesentlige transaksjoner mellom segmentene. 23

24 Vitaflo Scandinavia Generics Konsernet (Tall i NOK 1.000) Salgsinntekter Bruttofortjeneste EBITDA EBIT EBITDA er inntjening før renter, skatt, av- og nedskrivninger. EBIT er inntjening før renter og skatt. Vitaflo Scandinavia Generics Konsernet (Tall i NOK 1.000) Sum eiendeler Sum gjeld Salgsinntekter fordelt på geografi Allokeres basert på kundens hjemland (Tall i NOK 1.000) Vitaflo Scandinavia Generics Konsernet Nordiske land Resten av EU/EØS Andre land Sum

25 6 Varige driftsmidler Driftsløsøre Regnskapsåret 2011 Balanseført verdi Tilgang - Omregningsdifferanser -221 Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember Omregningsdifferanser Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2012 Balanseført verdi Tilgang - Omregningsdifferanser -778 Årets avskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember Omregningsdifferanser Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler NOK (kontorlokaler). Leieperioden utløper henholdsvis 2013 i Norge og 2015 i Sverige, med opsjon på forlengelse på markedsmessige vilkår i fem nye år. 25

26 7 Immaterielle eiendeler Regnskapsåret 2011 Goodwill Kontrakter Navamedic AB Markedsføringstillatelser Sum Balanseført verdi Tilgang Omregningsdifferanser Årets avskrivning og amortisering Året nedskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. desember 2011 Anskaffelseskost Akkumulert amortisering og nedskrivninger Omregningsdifferanser Balanseført verdi Regnskapsåret 2012 Balanseført verdi Tilgang Avgang Omregningsdifferanser Årets avskrivning og amortisering Året nedskrivninger Balanseført verdi Pr. 31. Desember 2012 Anskaffelseskost Akkumulerte amortisering og nedskrivninger Avgang Omregningsdifferanser Balanseført verdi Avskrivningstid 10 år 2-8 år Test av tap for verdifall for kontantgenererende enheter som inneholder goodwill All goodwill i konsernet er allokert til segmentet Vitaflo Scandinavia. Gjenvinnbart beløp er basert på bruksverdi. Bruksverdi er beregnet basert på neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer. Beregningene er basert på budsjetter for 2013 samt estimater for de kommende år, inkludert vekst. Selskapet har hatt en vekst på over 20% de siste årene. I 2013 regnes det med en vekst på 17%. I 2014 regnes det med en vekst på 12%. I 2015 regnes det med en vekst på 5%. I 2016 regnes det med en vekst på 3%. Fra og med 2017 regnes det med en vekst på 2%. Selskapet har ikke mistet vesentlige avtaler de siste år. Ved neddiskontering av de fremtidige kontantstrømmene er det benyttet en diskonteringsrente etter skatt på 8,6%. Totalvurdering foretatt ved årsslutt tilsier at det ikke er behov for nedskrivning av goodwill. Det knytter seg estimatusikkerhet til fastsettelse av fremtidige kontantstrømmer og diskonteringsrenten som benyttes ved beregning av bruksverdien. Ved bruk av en diskonteringsrente på 10% vil beregnet bruksverdi redusers fra MNOK 122 til MNOK 89, dette ville heller ikke nødvendiggjort nedskrivning. Totalvurdering foretatt ved årsslutt tilsier at det ikke er behov for nedskrivning av goodwill. 26

27 8 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Avsetning tap på kundefordringer Kundefordringer netto Andre fordringer Sum Netto endring i kontantstrøm i løpet av året, note Konsernet har ingen langsiktige fordringer per Forfallsprofil på fordringer Ikke forfalte måneder Over 3 måneder Sum Det er liten risiko knyttet til fordringer. Forfallprofil 0-3 måneder har økt i forhold til Økningen skyldes en kunde hvor Navamedic ASA har en tilnærmet samsvarende leverdørgjeld. Fordringer fordelt pr valuta Fordringer i EUR Fordringer i GBP Fordringer i SEK Fordringer i DKK Fordringer i NOK Sum Varer Handelsvarer Avsetning for ukurans Netto endring i kontantstrøm i løpet av året, note

28 10 Kontanter og kontantekvivalenter Av konsernets betalingsmidler pr var kr ( ) bundet beløp vedrørende skattetrekk for de ansatte. I kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter og kontantekvivalenter følgende: Bankinnskudd Kassekreditt, limit NOK Aksjekapital og overkurs Antall aksjer Ordinære aksjer Overkurs Sum Pr. 1. januar Pr. 1. januar Emisjon Pr. 31. desember Morselskapet har en aksjeklasse. Pålydende på hver aksje er NOK 1. Aksjeopsjoner/tegningsretter I 2012 ble det ikke til delt frittståene tegningsretter/opsjoner vederlagsfritt til ledende ansatte i selskapet i Totalt er det pr utestående tegningsretter/opsjoner. Det har ikke vært endringer i opsjonsprogrammet i Opsjonskostnader kostnadsført i 2012 var 0 mot i Bevegelser i antall utestående aksjeopsjoner og relaterte veide gjennomsnittlige utøvelseskurser er som følger: Utestående aksjeopsjoner ved årsslutt har følgende utløpsdatoer og utøvelseskurs: Utløpsdato forfallsdato Utøvelseskurs i NOK pr. Aksje Aksjer 2012 Endring , , , , , ,

29 Virkelig verdi av opsjonene 2012 er beregnet med Black-Scholes. De viktigste inndata var: Tildeling 1 Tildeling 2 Tildeling 3 Tildeling 4 Risikofri rente 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % Tegningskurs 7,3 6,9 7,0 9,5 Aksjekurs ved tildeling 7,3 6,9 7,0 9,5 Årlig volatilitet 70 % 70 % 70 % 70 % Forventet levetid (år) 2,75 2,75 2,75 2,5 Tildelingsdato Opptjeningsdato Forventet innløsningsdato Tildeling 5 Tildeling 6 Tildeling 7 Risikofri rente 2,30 % 2,30 % 2,30 % Tegningskurs 11 13,5 12 Aksjekurs ved tildeling 11 13,5 12 Årlig volatilitet 70 % 70 % 70 % Forventet levetid (år) 2,5 2,5 2,5 Tildelingsdato Opptjeningsdato Forventet innløsningsdato

30 Oversikt over de største aksjonærene pr : Antal aksjer Eierandel Stemmeandel Antal Eierandel aksjer Stemmeandel INTERSYS NORGE AS % 11% % 10 % WEIFA AS % 7% % 8 % NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS % 6% % 5 % ADVANCE INVEST & CONSULTING AS % 5 % % 5 % STORVESTRE RIKARD % 4 % % 4 % SANDVOLD SHIPPING INVEST AS % 3 % % 3 % HARDING INVEST AS % 3 % % 3 % DANSKE INVEST NORGE VEKST % 3 % % 3 % KRAEBER VERWALTUNG GMBH % 3 % % 3 % DIRECTMARKETING INVEST AS % 2% % 1 % KONTRARI AS % 2% MP PENSJON PK % 2 % % 2 % CLEARSTREAM BANKING S.A % 2 % % 2 % ROSENFONN INVETSERING AS % 2 % % 2 % OLOF MILVEDEN % 2% RØTTINGNES % 1 % % 1 % SILAN INVEST AS % 1% % 2 % WANG % 1% BATJAK AS % 1 % % 1 % EILERAAS % 1 % Andre aksjer eier % 38% % 42 % Sum aksjer % 100 % % 100 % Aksjer eiet av styret og ledende personer Navamedic ASA per 31. desember 2012: Rolle Antall aksjer Antall opsjoner Indirekte eierskap via bolag Johan Reinsli Styrets leder gjennom Harding invest AS Grete Hogstad Styremedlem Benedicte Heidenreich Fossum Styremedlem gjennom Mittas AS Svein Erik Nicolaysen Styremedlem Masha Strømme Styremedlem gjennom Marlene Holding AS gjennom Utgar AS Halvor Stenstadvold Styremedlem aksjer Olof Milveden CEO Bjørn Lindholdt CFO Man. Dir. Håkan Josethsson Navanmedic AB Head of Per-Anders Elvetro Regulatory gjennom Zeppo AS aksjer 30

31 12 Leverandørgjeld og skyldige offentlige avgifter Leverandørgjeld Offentlige avgifter, skattetrekk etc Netto endring i kontantstrøm i løpet av året Forfallsprofil på leverdørgjeld Ikke forfalte måneder Over 3 måneder Sum Utsatt skatt og betalbar skatt Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført: Utsatt skattefordel: Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder Endring i balanseført utsatt skattefordel: Balanseført verdi Resultatført i perioden (28%) Balanseført verdi Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt (uten nettoføring innen samme skatteregime): Utsatt skattefordel Driftsmidler Varelager Kundefordringer Regnskapsm essige avsetninger Underskudd til fremføring Sum Resultatført i perioden Resultatført i perioden

32 Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd. Konsernets utsatt skattefordel er fra Navamedic ASA. Konsernet har balanseført all utsatt skattefordel knyttet til skattemessig fremførbart underskudd i Norge, som følge av at morselskapet forventes å gå kunne nyttiggjøre seg dette i basert på ordinær drift. Utsatt skatt: Balanseført verdi Omregningsdifferanser Endring periodiseringsfond, 26,3% Resultatført i perioden, 28% Balanseført verdi Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt (uten nettoføring innen samme skatteregime): Utsatt skatt: Avtaler og avsetninger Varelager Periodiseringfond Identifiserte merverdier Sum Omregningsdifferanser Korrigering tidligere år Resultatført i perioden (28%) Resultatført i perioden (26,3%) Omregningsdifferanser Resultatført i perioden (28%) Resultatført i perioden (26,3%) Utsatt skatt har sin opprinnelse i Navamedic AB. Betalbar skatt: Balanseført verdi Betalt i perioden Resultatført i perioden (28%) Omregningsdifferanser Balanseført verdi

33 14 Andre (tap)/gevinster - netto Netto valutagevinster / (tap) Sum andre (tap) / gevinster Andre kostnader Andre driftskostnader består av: (i NOK 1 000) Husleie mv Div. leie / vedlikehold mv Div. Honorarer Reiseutgifter Forsikringer Oslo Børs Markedsføring, frakt og provisjoner Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Godtgjørelse til revisor spesifisert som følger : (i NOK 1.000) Lovpålagt revisjon Skatterådgivning Attestasjonstjenester Andre bistand utenfor revisjon Sum Alle beløp er ekslusive merverdiavgift. 16 Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Aksjeopsjoner til ansatte Pensjonskostnader innskuddsbasert Andre lønnskostnader Sum Gjennomsnittlig antall ansatte

34 Ytelser til ledende personer, tall i CEO Navamedic ASA CFO Navamedic ASA Sum godtgjørelser Lønninger Bonus Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Styrehonorar utbetalt, tall i Johan Reinsli, Styrets leder Benedicte Fossum Masha Strømme Kjell Erik Nordby - - Svein Erik Nicolaysen Grete Hogstad Halvor Stenstadvold Sum Se også note 11 vedrørende opsjoner. Styret i Navamedic ASA har i henhold til allmennaksjeloven 6-16a utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte All avlønning og godtgjørelse i konsernet baseres på bruttolønnsprinsippet slik at eventuelle skattemessige konsekvenser for ytelser den enkelte mottar er konsernet uvedkommende. Hovedprinsippene for Navamedic lederlønnspolitikk er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser, slik at selskapet unngår for mange endringer i toppledelsen. Konsernet skal tilby et lønnsnivå som reflekterer et gjennomsnitt av lønnsnivået i små legemiddelselskaper i Norden. Som en retningslinje skal det for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn (bonus), men da begrenset til en prosent av grunnlønnen og knyttet til oppnåelse av spesifikke mål, og slik at total kompensasjon er innenfor gjennomsnittet. Eventuell bonus skal fastsettes av styret. Ledende ansatte skal kunne tildeles opsjoner for kjøp/tegning av aksjer i selskapet. Det er ikke ytt lån eller stillet sikkerhet til ledende ansatte eller styremedlemmer Selskapets tilbyr innskuddsbasert pensjon til alle ansatte. Navamedic ASA CEO Olof Milveden og CFO Bjørn Lindholt har avtale om 12 måneder etterlønn ved oppsigelse. 34

35 17. Finanskostnader Rentekostnader finansinstitusjoner Andre finanskostnader Sum Finansinntekter Renteinntekter finansinstitusjoner Andre finansinntekter Sum Skattekostnad Betalbar skatt (note 13) Utsatt skattefordel (note 13) Utsatt skatt (note 13) Endring skattesats Sverige Skatteinntekt (kostnad) Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 28 % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 34,9% 27,8% Utsatt skattefordel er balanseført da morselskapet har sannsynliggjort at de vil kunne nyttiggjøre seg av det fremførbare underskuddet. 20. Resultat pr. aksje Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 11). Resultat pr aksje videreført virksomhet: Årsresultat selskapets aksjonærer Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) -0,40-0,95 35

36 Utvannet resultat pr. aksje Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har 1 kategori av potensielle aksjer som kan medføre utvanning; aksjeopsjoner. For aksjeopsjonene blir det gjort en beregning for å finne antall aksjer som kunne vært tegnet til markedspris (beregnet til gjennomsnittlig aksjekurs på selskapets aksjer gjennom året) basert på pengeverdien til tegningsrettigheten på de utestående aksjeopsjonene. Antall aksjer beregnet som forklart over sammenlignes med antall aksjer som ville vært utstedt dersom alle aksjeopsjoner ble utøvd. Forskjellen tillegges nevneren i brøken som utstedte aksjer uten vederlag. Utvannet resultat pr aksje justeres ikke dersom resultat er negativt. Årsresultat fra videreført virksomhet tilordnet selskapets aksjonærer Resultat benyttet for å beregne utvannet resultat pr. aksje Gjennomsnittlig antall utstedte, ordinære aksjer Justeringer for effekten av aksjeopsjoner Gjennomsnittlig antall ordinære aksjer for beregning av utvannet resultat pr. aksje Utvannet resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) -0,39-0, Nærstående parter Navamedic ASA eier selskapet Navamedic AB 100 %. Selskapene har i 2011 og 2012 transaksjoner knyttet til viderefakturering av administrasjonskostnader, roalty og rente på lån. Låneavtale og lånerente er basert på markedsmessige betingelser. 22. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Ved utgangen av året eide konsernet aksjer og andeler i følgende selskaper som ikke er konsolidert eller innarbeidet etter egenkapitalmetoden Balanseført Verdi Selskap Eierandel og stemmeandel Seagarden ASA 0,52% - - Aksjene ble mottatt i forbindelse med salg av datterselskapet ChitiNor AS. Kostpris var NOK Balanseført verdi på aksjer i Seagarden ASA er NOK 0 pr Aksjene ble nedskrevet til 0 i Betinget utfall Det foreligger ingen betingede forpliktelse pr I tillegg til salgsprisen av Glucomed, kan Navamedic motta ytterligere kompensasjon basert på en earn-out modell som baserer seg på salgsutviklingen av Glucomed under Laboratoires Expanscience s eierskap for perioden 2010 til og med Per 31 desember 2012 er det ikke bokført noen earn-out effekter men det er inntektsført kr. 2,6 millioner 1. kvartal Hendelser etter balansedagen Navamedic anser at det ikke har inntruffet andre hendelser etter balansedagen, som ville påvirket det avlagte regnskapet, utover det som er nevnt i note

37 ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA 37

38 NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Resultatregnskap - artsinndeling 39 1 Egenkapital 44 Balanse 40 2 Aksjer 44 Kontantstrømoppstilling 42 3 Immaterielle eiendeler 44 Noter til årsregnskapet 42 4 Fordringer,gjeld og konsernmellomværende 45 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene 42 5 Bankinnskudd 45 Salgsinntekter 42 6 Skatt 46 Datterselskap 42 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv 47 Klassifisering og vurdering av balanseposter 42 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 49 Fordringer 43 9 Salgsinntekter 50 Varebeholdninger Andre driftskostnader 50 Valuta Betinget utfall 50 Varige driftsmidler Hendelser etter balansedagen 50 Pensjonsordning 43 Styrets og ledelsens erklæring 51 Forskning og utvikling 43 Revisjonsberetning 52 Finansiell risikostyring 43 Norsk anbefaling for eier og selskaps- Aksjebasert avlønning 43 ledelse, (NUES) 54 Usikre forpliktelser 43 Bruk av estimater 43 Skatt 43 Kontantsrømsanalyse 43 38

39 Navamedic ASA RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note Driftsinntekter Varekostnader - - Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader 7, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført udekket tap Sum disponering og overføring

40 Navamedic ASA BALANSE PR MORSELSKAP EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

41 KONSERNREGNSKAP - NAVAMEDIC ASA 2012 wnavamedic Navamedic ASA BALANSE PR MORSELSKAP EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note lnnskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital 1, Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktige gjeld til kredittinstitusjoner Leverand"rgjeld Skyldig offentlige avgifter Gjeld til selskap i samme konsem Annen kortsiktig gjeld Suni -kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD ~ Halvor Stenstadvold Styremedlem Masha Stremme Styremedl~ G~ -ii~j45 Kjell Erik Nordby Styremedlem Benedicta H. Fossum Styremedlem!~*t-- Styrem 41

42 Navamedic ASA Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note Ordinært resultat før skattekostnad Endring i aksjeopsjoner, motpost EK Endring kundefordringer Endring leverandører Endring andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved avgang av immaterielle eiendeler Kjøp av immaterielle eiendeler Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Tilført egenkapital Netto endring i gjeld til selskap i samme konsern Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Netto kontanstrøm for perioden Bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar Bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter per 31. desember Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Salgsinntekter Inntekter måles til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for rabatter, returer og merverdiavgift. Inntekt resultatføres når den kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomske fordelene vil tilflyte foretaket og kriteriene knyttet til de ulike formene for inntekt. Estimatene for inntektsføring er basert på historikk, vurdering av type kunde og transaksjon samt spesifikke forhold knyttet til den enkelte transaksjon. Datterselskap Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Navamedic ASA, redusert for eventuell nedskrivnings. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til den ordinære drift. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld, inkludert mottatte lisensbetalinger som vil bli inntektsført over den respektive kontraktsperioden. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 42

43 Fordringer Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Ordinære avskrivninger blir påbegynt når driftsmidlene blir tatt i bruk i ordinær virksomhet. Pensjonsordning Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsavtale.kostnaden med ordningen resultatføres når forpliktelsen inntreffer. Forskning og utvikling Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling amortiseres over forventet levetid. Finansiell risikostyring For finansiell risikostyring henvises det til selskapets konsernregnskap note 3 Aksjebasert avlønning Selskapet har etablert aksjebasert avlønning for enkelte ledene ansatte (se note 9). Det totale beløpet som skal kostnadføres over opptjeningsperioden og blir beregnet baseret på virkelig verdi av de tildelte opsjonene. Navamedic ASA bokfører effekten av eventuelle endringer over resultatet kvartalsvis. Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser blir bokført dersom det er mer enn 50% sannsynlighet for at det vil komme oppgjør. Beste estimat legges til grunn som oppgjørsverdi. Bruk av estimater Utarbeidelsen av regnskap i samsvar med god regnskapsskikk krever at ledelsen utarbeider estimater og forutsetninger som påvikrer regnskapsførte eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader, samt noteopplysninger om betingede eiendeler og forpliktelser. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimater og forutsetinger. Skatt Skattekostnad for morselskapet beregnes med 28%. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er oppført med hensyn på fremtidig inntekt i selskapet. Kontantstrømsanalyse Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. 43

44 Note 1 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs fond Sum Egenkapital pr Kapitalutvidelse Årets resultat Egenkapital pr Note 2 Aksjer Investering i datterselskaper: Firma Anskaffet Land Eierandel Stemmeandel EK pr Resultat-12 Bokført verdi Navamedic ehf Island 100 % 100 % Vitaflo Scandinavia AB Sverige 100 % 100 % Investering i datterselskaper Navamedic ehf ble anskaffet for NOK Det ble i 2005 nedskrivning med NOK og ytterligere NOK i Andre aksjeinvesteringer: Firma Anskaffet Land Eierandel Stemmeandel EK pr Resultat-11 Bokført verdi Seagarden ASA * Norge 0,52 % 0,52 % MNOK * MNOK -11,5 * - Sum investeringer - Kostpris for aksjene i Seagarden ASA var NOK Verdien er i løpet av 2008 nedskrevet med NOK og NOK i Total nedskrevet verdi er NOK Bokført verdi er NOK 0 per 31 desember * Tallene er basert på offisielle regnskaper og gjelder Note 3 Immaterielle eiendeler Markedsføringstillatelser Anskaffelseskost pr Tilgang - - Anskaffelseskost pr Akkummulerte avskrivninger Avgang Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Sum Det forventes at immaterielle eiendeler avskrives fra og med

45 Note 4 Fordringer, gjeld og konsernmellomværende mv Gjeld til selskap i samme konsern Fordring til selskap i samme konsern Lån til datterselskap er rentebelastet tilsvarende 3 % årlig rente. Selskapene har i 2011 og 2012 transaksjoner knyttet til viderefakturering av administrasjonskostnader, roalty og rente på lån. Kortsiktige fordringer består av: Tilgode merverdiavgift etc Kundefordringer Andre periodiseringer og fordringer Sum Annen kortsiktig gjeld Skyldige feriepenger Avsatt for påløpte kostnader Sum Note 5 Bankinnskudd, kassekreditt, med mer. Av morselskapets betalingsmidler pr var kr ( ) bundet beløp vedrørende skattetrekk for de ansatte Limit for kasskreditt Bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter i kontantstrømanalysen består av: Bankinnskudd Benyttede trekkrettigheter Bankinnskudd og benyttede trekkrettigheter Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler NOK (kontorlokaler). Leieperioden utløper i

46 Note 6 Skatt Total skattekostnad fordeler seg på: Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Herav 28 % betalbar skatt 0 0 Oversikt over midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Fordringer Underskudd til fremføring * Sum midlertidige forskjeller Grunnlag for beregning av utsatt skatt: % utsatt skattefordel Ikke balanseført utsatt skattefordel - - Balanseført utsatt skattefordel Balanseført utsatt skattefordel er kr da morselskapet forventer å kunne nyttiggjøre seg denne skattefordel i fremtiden Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: % skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller (28%) Inntektsført endring utsatt skattefordel Endring midlertidige forskjeller Skatteeffekt endring underskudd til fremføring Beregnet skattekostnad

47 Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Godtgjørelse styremedlemer Arbeidsgiveravgift Opsjonskostnader Pensjonskostnader Andre ytelse/viderefakturerte lønnskostnader Sum Gj. snittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret: 4,0 4,0 Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Styrehonorar utbetalt, tall i Johan Reinsli, Styrets leder Benedicte Fossum Masha Strømme Kjell Erik Nordby - - Svein Erik Nicolaysen Grete Hogstad Halvor Stenstadvold Sum Ytelser til ledende personer Adm. Direktør Styret Lønn Pensjonsutgifter - - Annen godtgjørelse Styrehonorar CEO Olof Milveden og CFO Bjørn Lindholt har avtale om 12 månders etterlønn ved oppsigelse. CEO mottar også lønn fra Vitaflo AB. 47

48 I 2012 ble det tildelt 0 frittståene tegningsretter/opsjoner vederlagsfritt til ledende ansatte i selskapet. Opsjonene tildelt forutsetter fortsatt ansettelse i selskapet for utøvelse. Totalt er det pr utestående 150 tegningsretter/opsjoner. Tildeling 1 Tildeling 2 Tildeling 3 Tildeling 4 Risikofri rente 2,30 % 2,30 % 2,30 % 2,30 % Tegningskurs 7,3 6,9 6,9 9,5 Aksjekurs ved tildeling 7,3 6,9 6,9 9,5 Årlig volatilitet 70 % 70 % 70 % 70 % Forventet levetid (år) 2,75 2,75 2,75 2,5 Tildelingsdato Opptjeningsdato Forventet innløsningsdato Tildeling 5 Tildeling 6 Tildeling 7 Risikofri rente 2,30 % 2,30 % 2,30 % Tegningskurs 11 13,5 12,0 Aksjekurs ved tildeling 11 13,5 12,0 Årlig volatilitet 70 % 70 % 70 % Forventet levetid (år) 2,5 2,5 2,5 Tildelingsdato Opptjeningsdato Forventet innløsningsdato I 2012 ble det tildelt 0 opsjoner vederlagsfritt til ledende ansatte i selskapet Lovpålagt revisjon Skatterådgiving - - Sum eksklusive mva

49 Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført A-aksjer Oversikt over de største aksjonærene pr : Antal aksjer Eierandel Stemmeandel WEIFA AS ,3 % 7,3 % NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS ,6 % 5,6 % ADVANCE INVEST & CONSULTING AS ,8 % 4,8 % STORVESTRE RIKARD ,0 % 4,0 % SANDVOLD SHIPPING INVEST AS ,9 % 2,9 % HARDING INVEST AS ,9 % 2,9 % DANSKE INVEST NORGE VEKST ,8 % 2,8 % KRAEBER VERWALTUNG GMBH ,6 % 2,6 % DIRECTMARKETING INVEST AS ,4 % 2,4 % KONTRARI AS ,9 % 1,9 % MP PENSJON PK ,8 % 1,8 % CLEARSTREAM BANKING S.A ,7 % 1,7 % ROSENFONN INVETSERING AS ,7 % 1,7 % OLOF MILVEDEN ,6 % 1,6 % RØTTINGSNES ,4 % 1,4 % SILAN INVEST AS ,4 % 1,4 % WANG ,2 % 1,2 % BATJAK AS ,2 % 1,2 % EILERAAS ,0 % 1,0 % ANDRE AKSJE EIERE ,5 % 38,5 % SUM AKSJER % 100 % Aksjer eiet av styret og ledende personer Navamedic ASA Rolle Antall aksjer Antall opsjoner Indirekte eierskap via selskap Johan Reinsli Styrets leder gjennom Harding invest AS, Grete Hogstad Styremedlem Benedicte Heidenreich Fossum Styremedlem gjennom Mittas AS, Svein Erik Nicolaysen Styremedlem Masha Strømme Styremedlem Marlene Holding AS, Halvor Stenstadvold Styremedlem gjennom Utgar AS aksjer Olof Milveden CEO Bjørn Lindholdt CFO gjennom Zeppo AS aksjer Håkan Josethsson Man. Dir. Vitaflo Per-Anders Elvetro Head of Regulatory

50 Note 9 Salgsinntekter Geografisk fordeling: Nordiske land Resten av EU/EØS - - Sum driftsinntekter Note 10 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består av: (tall i NOK 1 000) Husleie mv Div. leie / vedlikehold mv Div. honorarer Reiseutgifter Forsikringer Oslo Børs Regulatory Øvrige kostnader Tap på krav Sum andre driftskostnader Note 11 Betinget utfall Navamedic ASA har ingen betingede forpliktelser knyttet til fremtidige avgjørelser i forbindelse med den ordinære driften. Note 12 Hendelser etter balansedagen I tillegg til salgsprisen av Glucomed, kan Navamedic motta ytterligere kompensasjon basert på en earn-out modell som baserer seg på salgsutviklingen av Glucomed under Laboratoires Expanscience s eierskap for perioden 2010 til og med Per 31 desember 2012 er det ikke bokført noen earn-out effekter men det er inntektsført kr. 2,6 millioner 1. kvartal Navamedic anser ikke at det har inntruffet andre hendelser etter balansedagen den som ville innvirke på det avlagte regnskapet. 50

51 KONSERNREGNSKAP - NAVAMEDIC ASA 2012 wnavamedic Erklcering fra styret og daglig Ieder Styret og administrerende direkt0r har i dag behandlet og godkjent arsberetning og arsregnskap for Navamedic konsernet og dets morselskap Navamedic ASA for Styret har basert denne erklceringen pa rapporter og uttalelser fra styrets formann og administrerende direkt0r, resultatet av konsernets virksomhet og pa annen informasjon sam er avgj0rende for a vurdere konsernets stilling, gitt til styret i morselskapet. Etter var beste overbevisning: At konsernregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med I FRS, sam fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger sam f0lger av regnskapsloven At arsregnskapet for morselskapet for 2012 er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge Opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av Navamedic konsernets og Navamedic ASAs eiendeler, gjeld, resultat og sam let finansielle stilling pr. 31. desember 2012 Arsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og den finansielle stillingen til konsernet og morselskapet og de mest vesentlige risikoer og usikkerhetsfaktorer konsernet og morselskapet star overfor. Lysaker, 24. april ~4~ ~al~: Stenstadvold Styremedlem Svein Erik Nicol y en ~ ~ ;!)~ Kjeii-Erik Nordby "ZJ Styremedlem 51

52 KPMGAS Thor Dahlsgt. 1-3 P.O. Box 150 N-3201 Sandefjord Telephone Fax Internet Enterprise MVA Til generalforsamlingen i Navamedic ASA REVISORS BERETNING Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Navamedic ASA, som bestar av selskapsregnskap og konsemregnskap. Selskapsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap og kontantstn~moppstilling for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Konsernregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, utvidet resultatregnskap, endringer i egenkapitalen og kontantstr0moppstilling for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for arsregnskapet Styret og daglig Ieder er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge for selskapsregnskapet og i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU for konsemregnskapet, og for slik intern kontroll som styret og daglig Ieder finner n0dvendig for a muliggj0re utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f0lge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter v ar oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomf0rt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomf0rer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebrerer utf0relse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for bel0pene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skj0nn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formalet era utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter ogsa en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Offices in: KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Oslo Alta Arendal Bergen Bode Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Reros Sandefjord Sandnessjeen Stavanger Stord Straume Tromse Trondheim Tensberg Alesund

53 Revisors beretning 2012 N avamedic ASA Konklusjon om selskapsregnskapet Etter var mening er morselskapets arsregnskap avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til N avamedic ASA per 3 1. desember 2012 og av selskapets resultater og kontantstr0mmer for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om konsernregnskapet Etter var mening er konsernregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til konsemet Navamedic ASA per 31. desember 2012 og av konsemets resultater og kontantstr0mmer for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU. Uttalelse om ovrige forhold Konklusjon om arsberetningen og redegjfjrelsen om eierstyring og selskapsledelse Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen og redegj0relsen om eierstyring og selskapsledelse om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med arsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet n0dvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til a s0rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokf0ringsskikk i Norge. Sandefjord, 24. april2013 KPMGAS Frode Bohlin Lea Statsautorisert revisor 2

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013. Navamedic ASA

Årsrapport 2013. Navamedic ASA Årsrapport 2013 Navamedic ASA 1 Innhold Note Side Note Side Dette er Navamedic 3 2 2.20 Leieavtaler 21 Årsberetning 4 2 2.21 Utbytte 21 Konsolidert resultatregnskap 10 3 Finansiell risikostyring 21 Konsolidert

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50, Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer