Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri"

Transkript

1 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 1

2 Innledning Denne veiledningen er utarbeidet av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (heretter kalt DBE) i samarbeid med Norsk Pyroteknisk Bransjeråd (NPB). Veiledningen består av utvalgt tekst fra de forskrifter, veiledninger og retningslinjer som er gitt av DBE angående godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri. Hensikten har vært å samle alle nødvendige opplysninger om dette produktområdet i én publikasjon for å gjøre informasjonen på dette området lettere tilgjengelig for de som har behov for det. Det er i denne forbindelse spesielt tenkt på handlende og tilsynsmyndigheter. Utførlig informasjon finnes forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 (heretter betegnet forskriften ). 2 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

3 Definisjoner Publikumstilgjengelig fyrverkeri er fyrverkeri i klasse I, II og III som er godkjent for salg til forbruker. Displayfyrverkeri er fyrverkeri i klasse IV (profesjonelt fyrverkeri) som kun er tillatt solgt til kvalifisert bruker. NEI er forkortelse for netto eksplosivinnhold, dvs. samlet mengde krutt og pyroteknisk sats. Branntrygt rom er et rom som minst tilfredstiller brannklasse EI 60 med minst begrenset brennbart materiale. Begrenset brennbart materiale er et materiale som, når det etter 3 prøvinger etter ISO 1716 kan påvises at den øvre kalorimetriske varmeverdien (Q gr ) for materialet i gjennomsnitt ikke overstiger 4,0 MJ/kg. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 3

4 Kapittel 1. Godkjenning Det er forbudt å eie eller inneha eksplosiv vare som ikke er godkjent, jf. forskriftens 2 6. Godkjenning av eksplosiv vare gis av DBE. Eksplosiver klassifiseres av DBE etter farlighetsgrad ved transport og oppbevaring i nærmere bestemte faregrupper (jf. forskriftens 1 3). Fyrverkeri klassifiseres av DBE etter risikonivå i nærmere bestemte klasser (jf. forskriftens 1 3). En godkjenning kan trekkes tilbake når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tillatelsen (forskriftens 2 11). Den som søker om godkjenning av eksplosiv vare skal dokumentere at de eksplosiver det søkes godkjenning for er betryggende tilvirket og egnet for den aktivitet og den bruk de søkes godkjent for. Dokumentasjonen må inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om godkjenning skal gis og til å avgjøre hvilket hovedslag, faregruppe og forenlighetsgruppe varen skal regnes til. Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter Generelt Ved søknad om godkjenning av nye produkter skal følgende dokumentasjon foreligge og følge søknaden: Beskrivelse av produktet. Beskrivelsen skal inneholde en snitt-tegning av produktet som klart viser oppbyggingen av produktet samt hvor de forskjellige satser befinner seg. Videre skal det medfølge en oversikt over de kjemikalier som inngår i produktet, fordelt på hver enkelt bestanddel. Det skal angis vekt for hver enkelt komponent i satsen, samt for hver enkelt sats/ effekt. Dokumentasjon som bekrefter korrekt klassifisering, bestående av : Testrapporter for gjennomført klassifiseringsprøving iht. UN Manual of Tests and Criteria, Testserie 6 fra anerkjente 3. partsorgan, eller Klassifiseringsdokumenter (Competent authority approval) fra vedkommende myndighet i produksjonsland, eller fra vedkommende myndighet i første ADR medlemsstat for varer som er produsert utenfor Europa etter 1. januar Både gjennom FNs ekspertkomité for transport av farlig gods og i de europeiske transportregelverkene ADR og RID arbeides det med å få til en korrekt transportklassifisering av fyrverkeri på verdensbasis. Videre pågår det standardiseringsarbeider innen den europeiske standardiseringsorganisasjon CEN for å få felles typegodkjenningskriterier for fyrverkeri i Europa. Systemet for transportklassifisering vil fungere som en gruppeklassifisering, som gir en forenklet klassifisering i forhold til regelverkenes oppsett. Dersom man mener at den angitte gruppeklassifisering er for konservativ i forhold til det produkt man ønsker typegodkjent og dets innpakning, kan man gjennom å fremlegge dokumentasjon på gjennomførte prøver iht. UN Manual of Tests and Criteria, 4 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

5 Testseries 6 eventuelt få en annen klassifisering. Dokumentasjonen skal også omfatte beskrivelse av emballasjen og dens merking. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon som bekrefter klassifiseringen, vil produktet bli klassifisert i henhold til inndelingen nedenfor. For displayfyrverkeri skal det i tillegg fremlegges opplysninger om krav til oppskytingsplassens beliggenhet i forhold til publikum og omgivelsene for øvrig dersom dette har relevans for produktet, samt beskrivelse av nødvendig opplæring av brukere og på hvilken måte tilstrekkelig kunnskap kan dokumenteres overfor brannsjef. Klasseinndeling I henhold til 1 3 i forskriften, inndeles fyrverkeri i følgende klasser: Kl. la: Kruttlapper, knall Bon-Bon etc. Kl. Ib: Bordbomber, Party-Poppers, stjerneskudd etc. Kl. II : Markfyrverkeri samt mindre raketter, romerske lys, soler og annet fyrverkeri med begrenset fareområde samt stjerneskudd med lengde over 30 cm. KI. III: Raketter, effektrør, ildbeger, effektbatterier etc. Kl. IV : Profesjonelt displayfyrverkeri Fyrverkeri klasse Ia og Ib Klasse 1a Kruttlapper Maksimum 1,6 mg sats pr. skudd i remser. Maksimum 7,5 mg sats pr. skudd i plastkopp. Knall Bon-Bon Maksimum 1,6 mg sølvfulminatsats pr. enhet. Andre små knallartikler Maksimum 1,6 mg sølvfulminatsats pr. enhet. Gruppeklassifisering: farekode* 1.4G Klasse 1b Eksisterende kriterier i angitte dokumenter fra CEN/TC 212 legges til grunn ved typegodkjenningen for artiklene: Bordbomber pren , oktober Party-Poppers CEN/TC 212 N144. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 5

6 Mindre stjerneskudd pren , oktober Dvs. maksimal lengde 300 mm. Lengden på håndtak i klasse Ib skal være minst 50 mm når den totale lengden ikke overskriver 100 mm og minst 75 mm når den totale lengden er mellom 101 og 300 mm. For å sikre en sikrere påtenning, godkjennes en liten tennsats på tuppen av stjerneskuddet. Mindre fontener Kriteriene i CEN/TC 212 pren , september Dvs. maksimum 7,5 g pyroteknisk sats pr. enhet. Med unntak av isfakler, skal minste diameter av flate mot underlaget være minimum 1/3 av total høyde. Gruppeklassifisering: farekode* 1.4G Fyrverkeri klasse II og III Bakkespinnere DBE har ikke fastsatt mengdekriterier for denne type artikler, men vil ta utgangspunkt i resultater fra gjennomførte tester i hvert enkelt tilfelle. Kriterier for godkjenning vil være at artiklene ikke skal stige fra underlaget under funksjon, samt at de ikke skal bevege seg ukontrollert langsmed underlaget. Gruppeklassifisering: farekode* 1.4G Bengalsk ild, bengalske fakler, bengalske fyrstikker Det eneste kravet til denne type artikler er at de skal svare til definisjonen, som er: artikler med langsombrennende pyroteknisk sats som brenner med rød eller grønn flamme. Gruppeklassifisering: farekode* 1.4G Fontener Kriteriene i CEN/TC 212 pren , september 2000 legges til grunn ved typegodkjenning, dvs. maksimum 100 g netto eksplosivinnhold (NEI) pr. enhet i klasse II og maksimum 400 g NEI pr. enhet i klasse III. Av hensyn til stabiliteten skal minste diameters flate mot underlaget være minimum 1/3 av total høyde. Gruppeklassifisering: farekode* 1.3G Ildbeger Kriteriene i CEN/TC 212 N 141 legges til grunn ved typegodkjenning, dvs. maksimum 50 g NEI pr. enhet i klasse II og maksimum 300 g NEI pr. enhet i klasse III. 6 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

7 Gruppeklassifisering: > 50 % av antallet effekter som knalleffekter, og/eller > 50 % nitrat/ metallbasert pyroteknisk sats og/eller perklorat/metallbasert pyroteknisk sats: farekode* 1.1G 50 % av antallet effekter som knalleffekter, og/eller 50 % nitrat/metall basert og/eller perklorat/metall basert pyroteknisk sats: farekode* 1.3G Knatterartikler Andre knatterartikler/granulat enn knatterbånd vil ikke bli godkjent. Knatterbånd typegodkjennes i henhold til CEN/TC 212 pren , september For knatterbånd i kategori II er maksimum tillatt pyroteknisk satsmengde. 0,6 g pr skudd og maksimalt 25 g pyroteknisk sats pr. enhet. Knatterbånd i kategori III tillates ikke. Gruppeklassifisering: farekode* 1.3G Soler Kriteriene i CEN/TC 212 WG3 A 150 legges til grunn ved typegodkjenning, dvs. maksimum 100 g pyroteknisk sats pr. sol og maksimum 5 g pyroteknisk sats pr. enkelteffekt i klasse II, maksimum 900 g pyroteknisk sats pr. sol og maksimum 150 g pyroteknisk sats pr. enkelteffekt i klasse III. Gruppeklassifisering: Klasse II: farekode* 1.4G Klasse III: farekode* 1.3G Spinnere Luftspinnere/helikoptre og lignende vil ikke bli godkjent. Raketter Kriteriene i CEN/TC , september 2000 legges til grunn ved typegodkjenning. Raketter i klasse II tillates ikke å inneholde mindre enn 10 g NEI og maksimum 40 g NEI. I klasse III minimum 41 g NEI og maksimum 150 g NEI. Maksimum totalvekt for raketter i klasse III skal ikke overstige 400 g. Innholdet av knallsats og/eller bristeladning i raketter tilhørende klasse II skal ikke overstige 10,0 g svartkrutt eller 4,0 g nitrat/metallbasert sats eller 2,0 g perklorat/metallbasert sats. Innholdet av knallsats og/eller bristeladning i raketter tilhørende klasse III skal ikke overstige 50,0 g svartkrutt eller 30,0 g nitrat/ metallbasert sats eller 15,0 g perklorat/metallbasert sats. Raketten skal ha en fast montert styrepinne. Styrefinner eller andre metoder for å stabilisere rakettens bane, tillates ikke. Ellers er kriteriene for typegodkjenning i henhold til CEN/TC 212. Gruppeklassifisering: > 50 % av antallet effekter som knalleffekter, og/eller > 50 % nitrat/ metall Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 7

8 basert sats og/eller perklorat/metall basert sats (drivmotor ikke inkludert): farekode* 1.1G 50 % av antallet effekter som knalleffekter, og/eller 50 % nitrat/ metall basert og/eller perklorat/metall basert sats (drivmotor ikke inkludert): farekode* 1.3G Romerske lys Romerske lys i klasse II må ha en indre diameter på mm. Avstanden fra bunn til nederste ladning må være minst 15 cm. Ellers er kriteriene for typegodkjenning i henhold til CEN/TC 212 N140, dvs. maksimum 50 g NEI pr. enhet. Videre tillates ikke mer enn 5 kuler inneholdende blink/knall sats. Hver kule skal ikke inneholde mer enn 2,0 g perklorat/aluminium sats eller mer enn 4,0 g nitrat/aluminium sats. Gruppeklassifisering: farekode* 1.3G Romerske lys tillates ikke som klasse III. Stjerneskudd Kriteriene i CEN/TC 212 pren , oktober 2000, legges til grunn ved typegodkjenning, dvs. ingen vektgrense for pyroteknisk sats. Maksimal lengde 750 mm i klasse II. Lengden på håndtak i klasse II skal være minst 75 mm når den totale lengden ikke overskrider 450 mm og minst 150 mm når den totale lengden er mellom 451 og 750 mm. For å sikre en sikrere påtenning, godkjennes en liten tennsats på tuppen av stjerneskuddet. Gruppeklassifisering: farekode* 1.3G Effektrør Kriteriene i CEN/TC 212 N 143 legges til grunn ved typegodkjenning. I klasse II tillates 10 g NEI. Maksimal innvendig rørdiameter 25 mm (1 ) og brenntid på lunta skal være 3 8 sek. I klasse III tillates maksimum 50 g NEI. Maksimal rørdiameter i klasse III er satt til 35 mm. Brenntid på lunte skal være 5 13 sek. Rørene skal ha en base som er minimum 1/3 av høyden og en så god stabilitet at de i tillegg tåler å stå med en helning på 20 uten å velte. Gruppeklassifisering: farekode* 1.3G Effektbatterier Kriteriene i CEN/TC 212 WG3 N 156 legges til grunn ved typegodkjenning. I klasse II tillates maksimum 250 g NEI og maksimum 10 g NEI pr. rør. Maksimal innvendig rørdiameter 25 mm (1 ) og brenntid på lunta skal være 3 8 sek. I klasse III tillates maksimum 1000 g NEI med maksimum 50 g NEI pr. rør. Maksimal innvendig rørdiameter 51 mm (2 ) og brenntid på lunta skal være 5 13 sek. 8 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

9 Flere enkelteffekter skal ikke gå av samtidig. Krav til stabilitet skjerpes ved at det kreves at batteriene skal ha en base som er minimum 2/3 av høyden og en så god stabilitet at de i tillegg tåler å stå med en helning på 30 uten å velte. Batteriene skal være utstyrt med sikkerhetslunte plassert minimum 1/3 fra bunnen (elektrisk avfyring godkjennes ikke i klasse II og III). Lunteenden skal være beskyttet av papp, plast, aluminiumstape eller annet tungantennelig materiale som lett kan fjernes uten å skade lunta. Toppen skal være dekket av egnet toppapir og effektene i hvert rør skal være dekket av en tettsittende pappskive slik at krutt og sats holder seg på plass. Batteriene må utstyres med en utførlig bruksanvisning hvor det spesielt fokuseres på stabiliteten. Gruppeklassifisering: > 50 % av antallet effekter som knalleffekter, og/eller > 50 % nitrat/metall basert sats og/eller perklorat/metall basert sats: farekode* 1.1G 50 % av antallet effekter som knalleffekter og/eller 50 % nitrat/metall basert og/eller perklorat/metall basert sats: farekode* 1.3G Artikler med smellende effekter Artikler som inneholder kun smellende effekter vil ikke bli godkjent Som nevnt i brev av , krever DBE ved godkjenninger for artikler med kombinasjonseffekter at artiklene ikke inneholder mer enn 10 % pyroteknisk sats av smellende effekter. De smellende effekter skal ikke overstige følgende lydnivå (jf. CEN/TC 212 pren ): Artikler i klasse I skal ikke produsere større lyd enn 125 db (AI) ved en distanse på 1,0 m fra teststedet og i en høyde på 1,0 m over bakken. Artikler i klasse II skal ikke produsere større lyd enn 120 db (AI) ved en distanse på 8,0 m fra teststedet og i en høyde på 1,0 m over bakken. Artikler i klasse III skal ikke produsere større lyd enn 120 db (AI) ved en distanse på 15,0 m fra teststedet og i en høyde på 1,0 m over bakken. Displayfyrverkeri (Klasse IV) Luftbomber, effektrør, effektbatterier, ildbeger, romerske lys og raketter inneholdende nitrat/metall basert sats og/eller perklorat/metall basert sats: Luftbomber, effektrør, effektbatterier og ildbegere med diameter 200 mm: Luftbomber, effektrør, effektbatterier og ildbegere med diameter < 200 mm: farekode* 1.1G farekode* 1.1G farekode* 1.3G Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 9

10 Romerske lys med diameter 50 mm: farekode* 1.2G Romerske lys med diameter < 50 mm: farekode* 1.3G Andre artikler: farekode* 1.3G Artikler som innføres etter skal tilfredsstille kriteriene over. Artikler som er godkjent og innført/overført før er i 2002 unntatt fra kriteriene, men vil fra 1. januar 2003 omfattes av klassifiseringskriteriene. Søknader om tillatelse til innførsel av fyrverkeri vil ikke bli behandlet før de omsøkte artikler er typegodkjent av DBE. 10 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

11 Kapittel 2. Innførsel Den som vil innføre fyrverkeri må ha tillatelse. Hvem kan innføre Det er DBE som gir tillatelse til innførsel. Tillatelsen skal angi varens art og mengde og gjelde for et bestemt tidsrom som etter søknad kan forlenges. Følgende kan gis tillatelse til innførsel: Den som kan drive handel med fyrverkeri. Den som kan tilvirke slik vare til forsøk. Hvis det gjelder innførsel bare til eget bruk kan tillatelse gis den som kan erverve varen. Importør som er godkjenningsinnehaver for den aktuelle eksplosive vare. Kvalifikasjonskrav Den som vil innføre fyrverkeri må tilfredsstille følgende krav: Ansvarshavende må være minst 20 år. Ansvarshavende må kunne dokumentere inngående kjennskap til de varer som ønskes innført. Ansvarshavende må kunne vurdere varens kvalitet og dens sikkerhetsmessige standard. Ansvarshavende må kunne gi produkt - og bruksinformasjon. Ansvarshavende må kunne veilede brukeren når varen skal benyttes under vanskelige forhold eller i tilfelle av uforutsette problemer under bruken. Andre krav ved innførsel Importør må disponere lokaler hvor innført vare kan håndteres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I forbindelse med innførsel av fyrverkeri skal importør gjennomføre mottakskontroll av alle innførte partier. Importøren må disponere/ha adgang til egnet område for gjennomføring av slik prøving etter avtale med det lokale politi og brannmyndigheter. Feilvarer/defekte varer Importøren har kun plikt til å ta tilbake feilvarer/defekte varer og til å gjennomføre revisjon/tilintetgjøring av disse. Importøren må ha adgang til egnet område for slik tilintetgjøring. For produkter med begrenset levetid må importøren opprette et system for mottak og tilintetgjøring av slike produkter ved levetidens utløp. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 11

12 Kapittel 3. Oppbevaring Veiledningen tar utgangspunkt i kravene til oppbevaring ved utsalgssted for publikumstilgjengelig fyrverkeri. For annen oppbevaring vises til kapittel 7 i forskriften. Oppbevaring av fyrverkeri er definert som oppbevaring av permanent karakter eller i et nærmere fastsatt tidsrom på samme sted. Som oppbevaring regnes ikke fyrverkeri som får et opphold under transport. For slike forhold kommer de regler som gjelder for luft-, sjø- eller landtransport til anvendelse. Tillatelse til oppbevaring Kommunestyret på stedet, eller den kommunestyret delegerer myndighet til, gir tillatelse til oppbevaring av fyrverkeri opp til og med 250 kg NEI, og DBE for mengder over 250 kg NEI. Uten særskilt tillatelse kan det oppbevares inntil 10 kg NEI fyrverkeri som nevnt i forskriftens 7 1. Dokumentasjon Enhver som oppbevarer fyrverkeri skal til enhver tid kunne dokumentere at krav i lov og forskrifter og vilkår fastsatt av tilsynsmyndighetene er tilfredsstilt. Krav til plassering og utforming av rom, bygning eller innretning Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av fyrverkeri må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann eller eksplosjon begrenses, og slik at varen ikke kommer på avveie eller i urette hender. Eksplosiv vare må ikke oppbevares sammen med andre varer når dette øker faren for brann eller eksplosjon, og skal under oppbevaring holdes atskilt fra annen eksplosiv vare med mindre de eksplosive varene er forenlige, jf. forskriftens 7 9. Ved samlagring av flere faregrupper, blir strengeste krav til avstand gjeldende for totalmengden. Uten spesiell tillatelse må fyrverkeri ikke oppbevares i kjeller under beboelseshus eller annet hus hvor folk oppholder seg eller ferdes. Fyrverkeri skal lagres tørt og i godt ventilert rom. Varene må ikke utsettes for sollys. Fyrverkeri skal oppbevares i lukket emballasje. De må ikke oppbevares nærmere varmekilde enn 1 meter. Temperatur i rommet skal holdes jevn og ikke overstige 30 C. Lagre må ikke inneholde ildsted, trykkflasker eller brannfarlige varer/gjenstander. Det må ikke utføres annet arbeid i et lager enn det som er nødvendig for transport av fyrverkeri til og fra lageret. Oppbevaring i container For lagring av inntil 250 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri i klasse 1.4G og 1.3G i perioden 1. desember til 31. januar kan godkjent container plasseres nær 12 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

13 bygning, dvs minimum 1 meter fra vegg med brannklasse EI 60 eller bedre. Det må ikke være vinduer nærmere containeren enn 4 meter. Kjøretøyer eller brannfarlig vare må ikke plasseres nærmere container enn 10 meter. Minste avstand til boligenheter skal være 25 meter. Som godkjent container regnes stålcontainer som tilfredstiller kravene i NS/ISO 1496, innvendig beslått med finer plater med minimum tykkelse 12 millimeter. Dørk skal være av minimum 28 millimeter finerplate. Utvendig i dør skal det være montert standard NOR-kopling for anslutning av brannvannsslange. Anordningen må være slik utført at det ikke er direkte åpning inn i containeren. Dørene skal være sikret med to bommer med egne låser som er beskyttet. Lukkemekanisme på dørene skal kunne opereres med kraftarm med tilstrekkelig lengde for å lette lukkingen. Containeren skal være utstyrt med ventilasjonsåpninger som på utsiden skal være beskyttet med kappe av stål eller lignende. For lagring utover angitte periode gjelder kravene i forskriftens kapittel 7. Oppbevaring i Sivilforsvarets lokaler I tillegg til at krav gitt i forskriften må tilfredsstilles, er det gitt krav i forskrift av 15. mars 1995 nr. 254 om tilfluktsrom. Elektriske installasjoner Eventuelle elektriske anlegg og utstyr skal være utført i henhold til gjeldende regelverk fastsatt av DBE. Merking Ved oppbevaring av mengder ut over frimengdene som er angitt i forskriftens 7 1, skal oppbevaringsstedet være merket: Eksplosiv vare. Røyking og all bruk av ild er forbudt Ombygging/endring/reparasjon av rom, bygning eller innretning Før slikt arbeid igangsettes skal rom, bygning eller innretning tømmes for fyrverkeri. Varslings- og underretningsplikt Den som oppbevarer fyrverkeri skal ved brann, eksplosjon eller innbrudd sende melding til DBE og politiet, jf. forskriftens Direktoratet skal også underrettes ved tilløp til slik hendelse. Melding om slike forhold skal innmeldes til DBE/politi på blanketten; RAPPORT " Uhell i bedrift som oppbevarer, behandler eller tilvirker brannfarlige eller eksplosive varer". HR 113. Blanketter kan fås tilsendt ved henvendelse til DBE. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 13

14 Opphør/avvikling Når lager for oppbevaring av fyrverkeri ikke lenger er i bruk, skal utsteder av tillatelsen ha skriftlig melding om dette, jf. forskriftens Tillatelser som ikke tas i bruk innen to år fra utstedelse faller bort, hvis ikke kortere frist er fastsatt i tillatelsen, jf. forskriftens Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

15 Kapittel 4. Erverv Ervervstillatelse Den som skal erverve fyrverkeri må være over 18 år. Fyrverkeri i klasse la kan erverves fritt og fyrverkeri i klasse lb kan erverves av person over 16 år. Tillatelse til erverv av displayfyrverkeri gis av brannsjefen i den kommune hvor varen skal benyttes. Tillatelsen er begrenset til et enkelt uttak. Erverver av fyrverkeri klasse IV må kunne dokumentere erfaring og kunnskap i bruk av slik vare. Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve publikumstilgjengelig fyrverkeri utenom perioden til og med må ha tillatelse fra relevante myndigheter. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 15

16 Kapittel 5. Handel Handelstillatelse Hovedregelen er at den som vil handle med fyrverkeri må ha tillatelse. For fyverkeri klasse I kreves det etter lov og forskrift ikke handelstillatelse. Tillatelse til handel med fyrverkeri Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret. Enhver som vil drive handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og annen pyroteknisk vare som ved godkjenningen ikke er unntatt fra kravet om tillatelse til handel, må ha tillatelse fra kommunestyre eller brannsjef der hvor denne myndighet er delegert til brannsjefen. Handlende som driver videresalg til andre handlende f.eks. grossist som leverer i flere kommuner, må ha tillatelse fra kommunal myndighet i den kommune hvor det faste utsalgsstedet ligger. Det vil her som regel være tale om oppbevaring av mer enn 250 kg netto vekt pyroteknisk vare, slik at det må innhentes tillatelse til oppbevaring fra DBE. Den største faren ved handel med pyrotekniske varer, er at det kan oppstå brann i varebeholdningen; enten ved at varene utidig antennes, eller at de blir med i en brann med annen årsak. Det er derfor viktig at den mengde pyroteknisk vare som det kan være nødvendig å ha i forbindelse med handel, befinner seg på et fast, bestemt sted, kjent av den myndighet som skal gi tillatelse til handel, og underkastet en brannteknisk vurdering for å forebygge fare for og skader ved brann. Det er derfor stilt krav om fast utsalgssted. Begrepet fast utsalgssted er hentet fra 1 4 i lov av 6. juni 1980 Nr. 21 om handelsvirksomhet. Ved å stille et slikt krav, er det presisert at oppsøkende handelsvirksomhet, jf. samme lovs 3 2, ikke er tillatt. Det vil si at salg fra kjøretøy, dørsalg o.l. ikke er tillatt. Kravet om fast utsalgssted, er også stilt for at det ved eventuell reklamasjon på grunn av feil eller mangler ved fyrverkeriet, skal være helt klart hvor fyrverkeriet er kjøpt. Handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri Videresalg av publikumstilgjengelig fyrverkeri skal kun skje til de som har tillatelse til handel med slik vare. Med videresalg forstås den form for salg som skjer mellom handlende. Det vil f.eks. si fra produsent til importør, grossist eller detaljist, fra importør til grossist eller detaljist og fra grossist til detaljist. Bestemmelsen medfører at produsent, importør, grossist ol. må kontrollere at mottaker har nødvendig tillatelse til handel. Hensikten med bestemmelsen er først å fremst å unngå at importører / grossister leverer publikumstilgjengelig fyrverkeri til detaljist til dels lenge før denne har fått nødvendig tillatelse til handel. Bestemmelsen medfører også at f.eks. direkteforsendelse av fyrverkeripakker til firma som ikke har tillatelse til handel, men som skal bruke pakkene som gaver til sine ansatte og kunder, såkalte firmapakker, ikke er tillatt. 16 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

17 Utlevering av publikumstilgjengelig fyrverkeri direkte til forbruker kan bare foretas i handelslokale av betjening over disk. Hensikten med bestemmelsen om at selve den fysiske overlevering av fyrverkeriet skjer i godkjent handelslokale over disk, er at salget skjer fra kyndige personer som kan gi råd og veiledning om bruk til kunder slik at de er klar over hva de kjøper. Bestemmelsen medfører at selvbetjening av publikumstilgjengelig fyrverkeri ikke er tillatt, at postordresalg ikke er tillatt og en ytterligere presisering av at dørsalg ikke er tillatt. Dersom produsent, importør eller grossist også vil selge direkte til forbruker, må dette skje med tillatelse, i handelslokale og av betjening over disk. Søknad om tillatelse til handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri må være kommunen i hende innen 1. mai. Hensikten med en så vidt tidlig frist for søknad er at de søkere som får medhold i klage på avslag, med normal saksgang fortsatt vil kunne være aktuelle som handlende den førstkommende sesong. Klage på vedtak truffet av brannsjefen skal behandles av kommunestyret, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens 41. For foretak som ved søknadstidspunktet ikke har særskilt utpekt person med gjennomført godkjent opplæring, skal bekreftelse på oppmelding til kurs vedlegges søknaden. Bekreftelse på gjennomført kurs skal ettersendes før salgsperioden påbegynnes. Det er ikke krav om at tillatelser til handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri skal være tidsbegrenset, jf i forskriften. Det vil være opp til den myndighet som gir tillatelse å vurdere om det er behov for å tidsbegrense tillatelsen. Norsk Pyroteknisk Bransjeråd (NPB) har i samarbeide med DBE utarbeidet et standard søknadsskjema (HR-125) for søknad om tillatelse til handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri (se vedlegg 1 nedenfor). Skjemaet finnes på DBEs hjemmeside og kan også fås ved henvendelse til DBE eller NPB. Handel med displayfyrverkeri Tillatelse til handel med displayfyrverkeri (kl. IV) kan kun gis til importør eller norsk produsent og kun for direkte videresalg til kvalifisert bruker. Kvalifikasjonskrav Enhver virksomhet som driver handel med publikumstilgjengelig fyrverkeri, skal ha en særskilt utpekt kompetent person og eventuelt en stedfortreder som skal påse at håndteringen foregår teknisk riktig og på lovlig måte. Den som søker om tillatelse til å drive slik handel, er ansvarlig for utpekingen. Vedkommende kan enten være innehaver av virksomheten eller en som er ansatt i virksomheten og utpekt av innehaveren. Utpekingen fritar ikke innehaver av en tillatelse fra plikten til å sørge for sikkerhetsmessig og forsvarlig håndtering. Følgende krav skal tilfredsstilles av utpekt person og eventuell stedfortreder: Alder minst 20 år. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 17

18 Må dokumentere tilfredsstillende kunnskaper om de eksplosive varer som skal selges. Når det gjelder publikumstilgjengelig fyrverkeri, skal slike kunnskaper være ervervet med kurs etter opplæringsplan godkjent av DBE. Må være fysisk til stede på salgsstedet i den tiden salget foregår. Personell som håndterer fyrverkeri skal være minst 18 år og gitt nødvendig opplæring av den ansvarshavende. Hensikten med bestemmelsen om at utpekt person eller stedfortreder skal være fysisk tilstede, er at det alltid, mens et salg pågår, skal være en person i handelslokalet som er fortrolig med behandling av og kjent med den risiko som er forbundet med de eksplosive varer det drives handel med og kan gi nødvendig produkt og bruksinformasjon. Bestemmelsen er særlig aktuell ved salg av publikumstilgjengelig fyrverkeri hvor de fleste ulykker skyldes feil bruk. Den gir riktignok adgang for en innehaver til å ansette en kvalifisert person i den tiden fyrverkerisalget foregår, men dette forhold må ses i sammenheng med kravet om at det må drives handelsvirksomhet fra fast utsalgssted, noe som også er ment å innebære at den ansvarlige er tilgjengelig også etter at fyrverkeriet er brukt og det kan være tale om reklamasjon og retur på grunn av feil eller mangler ved fyrverkeriet. Hensikten med bestemmelsen om at selger skal ha fått tilstrekkelig opplæring, er at personell skal være fortrolig med behandling av og kjent med den risiko som er forbundet med de eksplosive varer det drives handel med og kan gi nødvendig produkt og bruksinformasjon. Opplæring må derfor i stor grad være tilpasset de aktuelle produkter. Krav til opplæring Når det gjelder publikumstilgjengelig fyrverkeri, som er nevnt spesielt, må opplæring i stor grad være tilpasset de aktuelle varer og gjennomføres av personer som har inngående kunnskaper om de fyrverkeriartikler det er tale om. Som regel vil det være importøren av fyrverkeriet som står ansvarlig for opplæringen. Også andre kvalifiserte personer som f. eks. godkjenningsinnehaveren i de tilfeller hvor dette ikke er importøren, bør kunne drive opplæring etter godkjent opplæringsplan. Opplæringsplanen bør inneholde følgende elementer: 1. Regelverket Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver med siste endringer. Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri. Gjeldende transportregelverk. Oppdaterte lokale vedtekter og politivedtekter. 2. Produktkjennskap Beskrivelse av fyrverkeriartiklene, oppbygging og virkemåte med instruksjon i riktig bruk til enhver tid oppdatert i forhold til de produkter firmaet har på markedet. 18 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

19 3. Forholdsregler ved forsaging og ved uhell Tiltak ved forsaging. Personskader forebyggelse, førstehjelp. Brannvern, forebyggende arbeid og slokking. Varslingsrutiner ved ulykker/uhell og ved innbrudd/tyveri av eksplosive varer. Gjennomføring av opplæring av fyrverkeriforhandlere bør skje med flere deltakere samtidig hvilket vil gi større mulighet for diskusjon m.m. Individuell gjennomgang av stoffet bør bare skje unntaksvis. De lokale brannmyndigheter bør inviteres til å delta ved gjennomføringen av kurset. Opplæringen bør avsluttes med en skriftlig prøve som skal vise at deltakerne har tilfredsstillende kunnskaper om de aktuelle varer. Det skal utstedes opplæringsbevis eller tilsvarende til bruk som dokumentasjon ved søknad om tillatelse til handel. Salgstid Publikumstilgjengelig fyrverkeri tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. til og med 31. desember. Etter søknad fra kjøper kan brannsjefen likevel ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til å kjøpe slikt fyrverkeri i et enkelt tilfelle eller i et annet tidsrom. Kommunen kan ikke med hjemmel i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff sette som vilkår at handel kun kan foregå innen bestemte klokkeslett i den aktuelle perioden. Åpningstidsbestemmelsene reguleres av lov av 26. juni 1998 om åpningstider for utsalgssteder. Fylkesmannen kan i særskilte tilfelle dispensere fra åpningstidsloven. Krav til handelslokale Forretningen må inneholde lokaler som minst tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene. Det skal være oppslag om forbud mot røyking og all bruk av åpen ild. I salgslokale skal ikke mengde publikumstilgjengelig fyrverkeri overstige 50 kg brutto/10 kg NEI. I branntrygt rom i tilknytning til salgslokalet tillates oppbevart inntil 125 kg bruttovekt/25 kg NEI publikumstilgjengelig fyrverkeri. Mengder utover dette skal oppbevares i særskilt lager godkjent etter forskriftens kapittel 7, eller i container som nevnt i kapittel 3. Utstillingsvarer skal være uten kruttladning, eller være emballert i godkjent flammehemmende forpakning/beskyttelse. Salg ved bensinstasjoner Dersom det skal selges fyrverkeri i nærheten av bensinstasjoner eller fra bensinstasjoner skal avstanden fra pumpene til salgslokalet være minst 25 meter. Fyrverkeri skal ikke plasseres/ oppbevares i nærheten av brannfarlig vare. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 19

20 Kapittel 6. Bruk Publikumstilgjengelig fyrverkeri skal bare brukes til det formål det er bestemt for og i samsvar med den bruksanvisning som følger varen. Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser, og slik at nedfallende hylser, stenger, eller lignende fra luftfyrverkeri ikke kan volde skade. Oppsetting av raketter, avbrenning av større mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler og lignende må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet. Det gjøres også oppmerksom på at det kan finnes lokale politivedtekter som regulerer bruken av fyrverkeri. Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning. Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap. Publikumstilgjengelig fyrverkeri er også eksplosiver, og kan være mer følsom for varme, slag og friksjon enn vanlige sprengstoffer. Det skal alltid behandles i henhold til bruksanvisning gitt av produsent/importør og eventuelle bedriftsinterne instrukser. 20 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

21 Kapittel 7. Tilsynsmyndighet Direktoratet for brann- og elsikkerhet og de kommunale brannmyndigheter fører tilsyn med at innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri foregår i samsvar med forskriftene, og kan fatte alle vedtak som er nødvendig for at de som har plikter etter forskriftene til enhver tid oppfyller disse. Direktoratet har anledning til å knytte til seg anerkjente kontrollorganer og annen sakkyndig bistand i gjennomføringen av tilsynet. I de tilfellene hvor kommunestyret på stedet, eller den kommunestyret delegerer myndighet til, gir tillatelsen til handel og oppbevaring, vil også dette være tilsynsmyndighet for virksomheten. Dette er ikke til hinder for at også Direktoratet for brann- og elsikkerhet ved behov kan føre tilsyn med disse lagrene. Tilsynsmyndigheten kan gi de pålegg og treffe de enkeltvedtak som ellers er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven (jf. brann- og eksplosjonsvernlovens 37, 1.ledd). Klage over vedtak fattet av DBE avgjøres av Arbeids og administrasjonsdepartementet (brann- og eksplosjonsvernlovens 41) Myndighetene vil i sin tilsynsvirksomhet legge vekt på å gjennomføre stikkprøvekontroll, og foreta revisjoner av de internkontrollsystemer som må etableres i forbindelse med de aktiviteter som omfattes av forskriftene. Det understrekes at alle de aktiviteter som omhandles av forskriftene også er omfattet av forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Det understrekes videre at de reaksjonsmidler som er nevnt i brann- og eksplosjonsvernslovens 37 til 40 kommer til anvendelse fullt ut i forbindelse med virksomhet som er i strid med forskriftene. Det betyr at det kan utferdiges forelegg med krav om stansing av virksomheten og/eller krav om nødvendig utbedring: Slik utbedring kan om nødvendig gjennomføres i samsvar med de regler som gjelder for tvangsfullbyrdelse. Overtredelser av forskriftene er straffbare, jf. brann- og eksplosjonsvernslovens 42. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 21

22 Kapittel 8. Fravik Det er bare Direktoratet for brann- og elsikkerhet som kan fravike bestemmelser i forskriftene, og bare dersom særlige grunner foreligger. Det må regnes med at direktoratet har en restriktiv holdning til å innvilge fravik. Den som søker om fravik må kunne dokumentere overfor direktoratet at fraviket ikke har noen innflytelse på det sikkerhetsnivå som forskriftene fastsetter. 22 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

23 Vedlegg 1 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Kommune: Søknaden sendes det lokale brannvesen, og må være innsendt innen 30. april i salgsåret. Salg til forbruker er kun tillatt i tiden desember. Opplysninger fra søker: 1) Forretningens navn: 2) Forretningens adresse: 3) Forretningens telefonnr. 4) Telefaksnr. 5) Ansvarshavende 6) Stedfortreder 7) Varetype (Fyrverkeri-klasse) 8) Maksimum vekt Brutto: Netto: 9) Oppbevaringsmåte 10) Salgssted (må fysisk være tilstede i salgsperioden) (må fysisk være tilstede ved ansvarshavendes fravær i salgsperioden) (Dette vises også med skisse nedenfor) 11) Dokumentasjon på gjennomførte kurs om fyrverkeri og bruken av dette vedlegges Vedlegg nr. 12) Firmaattest fra Foretaksregisteret vedlegges Vedlegg nr. 13) Ny søknad (sett kryss) Fornyet søknad (sett kryss) 14) Søkers vareleverandør Søkers underskrift og stempel For tillatelsen gjelder følgende vilkår, jfr. Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 2-11: Søknad innvilget den Tillatelsen er gyldig til av Brannsjefens underskrift og stempel HR-125, revidert 09/02 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 23

24 Skisse over salgssted: 24 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

25 Vedlegg 2 Farekoder, faregrupper og forenlighetsgrupper Farekode = faregruppe + forenlighetsgruppe Faregrupper 1.1 Stoffer og gjenstander som innebærer fare for masseeksplosjon (en masseeksplosjon er en eksplosjon som nærmest momentant omfatter nesten hele beholdningen) 1.2 Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men med fare for utkast. 1.3 Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men som innebærer brannrisiko samt en mindre sprengningsfare og/eller en mindre fare for utkast og som a. i tilfelle brann kan gi betydelig strålevarme; eller b. når brannen skjer etappevis, gir mindre eksplosjoner og/eller utkast. 1.4 Stoffer og gjenstander som bare innebærer ubetydelig fare dersom de blir utsatt for tenning eller initiering. Virkningen er vesentlig begrenset til kolliet, og det ventes ikke utkast av nevneverdig størrelse eller i nevneverdig avstand. En utvendig brann må ikke kunne føre til at nesten hele innholdet i kolliet eksploderer nærmest momentant. 1.5 Meget ufølsomme stoffer, som kan forårsake massedetonasjon, men som er så ufølsomme at det er meget liten sannsynlighet for tenning eller overgang fra brann til eksplosjon under normale forhold. 1.6 Ekstremt ufølsomme gjenstander uten fare for massedetonasjon. Gjenstandene inneholder kun meget ufølsomme eksplosivstoffer og viser en neglisjerbar sannsynlighet for utilsiktet tenning eller detonasjonsoverføring. Forenlighetsgrupper Generelt Inndelingen i forenlighetsgrupper er uavhengig av inndelingen i faregrupper. I en forenlighetsgruppe kan det inngå eksplosiver fra flere faregrupper. Definisjon av forenlighetsgrupper Eksplosiver inndeles i følgende forenlighetsgrupper: Gruppe A Primæreksplosiver Gruppe B Gjenstander som inneholder primæreksplosiv og som ikke har to eller flere effektive sikringsmekanismer. Enkelte gjenstander som tennere for sprengning, tennersammenstillinger og tennhetter er inkludert selv om de ikke inneholder primæreksplosiver. Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri 25

26 Gruppe C Drivladningskrutt eller annet deflagrerende eksplosiv eller gjenstander som inneholder slikt stoff. Gruppe D Sekundære høyeksplosiver eller svartkrutt eller gjenstander som inneholder slike eksplosiver, uten initieringsmiddel og uten drivladning; gjenstander som inneholder primært eksplosiv og to eller flere effektive sikringsmekanismer. Gruppe E Gjenstander som inneholder sekundært høyeksplosiv uten initieringsmiddel, med drivladning (unntatt drivladning som inneholder brannfarlig væske eller gel eller hypergole væsker (kontaktreagerende) ). Gruppe F Gjenstander som inneholder sekundært høyeksplosiv med eget initieringsmiddel med drivladning (unntatt drivladning som inneholder brannfarlig væske eller gel eller hypergole (kontaktreagerende) væsker), eller uten drivladning. Gruppe G Pyroteknisk stoff; eller gjenstander som inneholder pyroteknisk stoff; eller gjenstander som inneholder både eksplosiv og lyssats, brannsats, tåre- eller røyksats (unntatt vannaktiverte gjenstander og gjenstander som inneholder hvitt fosfor, fosfider, pyrofort stoff, brannfarlig væske eller gel eller hypergole (kontaktreagerende) væsker). Gruppe H Gjenstander med både et eksplosiv og hvitt fosfor. Gruppe J Gjenstander med både et eksplosiv og en brannfarlig væske eller gel. Gruppe K Gjenstander med både et eksplosiv og et giftstoff. Gruppe L Eksplosiv eller gjenstander med et eksplosiv som representerer en spesiell risiko (f.eks. fordi det kan aktiveres av vann eller fordi det finnes hypergole væsker, fosfider, pyrofore stoffer) som nødvendiggjør at de enkelte typer holdes atskilt. Gruppe N Gjenstander som kun inneholder meget ufølsomme eksplosivstoffer. Gruppe S Stoff eller gjenstander som er pakket eller ordnet slik at enhver farlig effekt som kan skyldes feil funksjonering, vil forbli innen emballasjen, med mindre denne er ødelagt av brann, hvor i tilfelle all sprengnings- og utkastningseffekt er begrenset slik at de ikke i betydelig grad vil hindre brannbekjempelse eller annet redningsarbeid i umiddelbar nærhet av emballasjen. 26 Veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri

Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter

Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning av nye produkter Generelt Ved søknad om godkjenning av nye produkter skal følgende dokumentasjon foreligge og følge søknaden: Beskrivelse av produktet.

Detaljer

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare FOR-1991-11-12 nr 0732 Opphevet - historisk versjon inkl endring t.o.m. FOR 1999-06-25 nr 0759 Tittel: Forskrift om erverv, handel og innførsel

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Høring av forskrift om endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Høring av forskrift om endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mona Høegh Amundsen, tlf. 33 41 25 00 Adressater i henhold til liste 1 av 5 Arkivkode 430.5 Høring av forskrift om endringer i forskrift

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune.

Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. Lokal forskrift om gebyr for oppfølging av handel med fyrverkeri i Stjørdal Kommune. VEDTATT KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2014 UTVALGSSAKSNR. 107/14 Fastsatt av kommunestyre den 27.11.2014 med hjemmel i lov

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

- - - K U R S I N S T R U K S - - - - - - - - - - - - -

- - - K U R S I N S T R U K S - - - - - - - - - - - - - Versjon 1 Side 1 av 5 opyright NP K U R S I N S T R U K S - Norsk Pyroteknisk ransjeråds kurs i fyrverkeri klasse I, II og III for forhandlere består av to deler; ett kompendium med en undervisningsdel,

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Håndtering av fyrverkeri

VEILEDNING. til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Håndtering av fyrverkeri 13 VEILEDNING til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Håndtering av fyrverkeri Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-314-0

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Svenningsen, Marita Aasrum, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Svenningsen, Marita Aasrum, tlf Dokument dato Vår referanse 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Svenningsen, Marita Aasrum, tlf. 33412678 Alle landets brannvesen Arkivkode Tiltak fyrverkerisesongen 2016/2017 Årets fyrverkerisesong

Detaljer

fyrverkerikurs NPB kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere, oppdatert 01.05.07

fyrverkerikurs NPB kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere, oppdatert 01.05.07 fyrverkerikurs NPB kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere, oppdatert 01.05.07 NBP kurs i fyrverkeri klasse l, ll og lll for forhandlere 1 Innhold Innledning... Regelverket... - Lov av 14.

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN SEIMSFOSS

RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN SEIMSFOSS RISIKOANALYSE I FORBINDELSE MED SALG AV FYRVERKERI FOR KVINNHERAD BYGG AS SEIMSVEGEN 140 5472 SEIMSFOSS Dato: 07.08.2017 Ansvarlig søker: Jorunn Bakke Leikvoll Denne risikoanalysen er en del av Kvinnherad

Detaljer

7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning

7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning 7 3 Plassering av rom, bygning eller innretning a.rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare må plasseres og utformes slik at sannsynligheten for og konsekvensen av en eventuell brann

Detaljer

FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff FOR 2002-06-26 nr 922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff DATO: FOR-2002-06-26-922 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR: DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) 1. Undervannssprengning 1-3 Definisjoner Teknisk sprengning: Annen sprengning enn

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV

HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV NBLF HØRINGSUTTALELSE OM FORSKRIFTER ETTER NY BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOV Grunnlag/dokumentasjon: Oversendelse fra DBE 27.02.2002 GENERELT Etter innføring av den nye brann- og eksplosjonsvernloven og

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/170/2 - Råkvåg aldershjem - Tilsynsrapport med varsel om

Detaljer

7 4 Bygningstekniske forhold

7 4 Bygningstekniske forhold 7 4 Bygningstekniske forhold Rom, bygning eller innretning for oppbevaring av eksplosiv vare skal være utført og innredet slik at det ikke oppstår særlig fare for brann eller eksplosjon, og slik at varen

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff

Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff FOR-2000-05-09 nr 0421 Historisk versjon Tittel: Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.) Fastsatt av Direktoratet for

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Typegodkjente apparater for flytende brensel

Typegodkjente apparater for flytende brensel Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 1 DSB Typegodkjente apparater for flytende brensel per mai 2008 2 Orientering vedrørende DSB-typegodkjenning av apparater som forbrenner flytende

Detaljer

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør

Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør Nytt fra DSB Fagseminar, NBLF Lillehammer 5.juni 2009 V/Torill F.Tandberg avdelingsdirektør 1 Forebyggende arbeid Tiltak hentet fra St meld 35 (2009-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver

Detaljer

HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FYRVERKERIFORBUD I RÅKVÅG, RISSA KOMMUNE

HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FYRVERKERIFORBUD I RÅKVÅG, RISSA KOMMUNE Kultur og Fritid «MOTTAKERNAVN»«MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 16648/2015//3006INRO 04.06.2015 HØRING - LOKAL FORSKRIFT OM FYRVERKERIFORBUD I RÅKVÅG,

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

Ucb.3 Søknadom tillatelse til handelmed pyrotekniskvare til kommunen

Ucb.3 Søknadom tillatelse til handelmed pyrotekniskvare til kommunen Ucb.3 Søknadom tillatelse til handelmed pyrotekniskvare til kommunen Kommune: Tana Kommune For søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skal saksbehandlingsfristen som nevnt i tjenesteloven

Detaljer

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Dato 02.06.2015 nr. 588 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 5 Ikrafttredelse 15.06.2015 Endrer Gjelder for Norge Hjemmel LOV-2002-06-14-20- 5, LOV-2002-06-14-20- 6, LOV-2002-06-14-20-

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk).

Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). Vedlegg 1. Definisjoner 1.1. Trykk Med trykk menes innvendig trykk uttrykt i bar (overtrykk). 1.2. Prøvetrykk Med prøvetrykk menes det trykk en tom aerosolbeholder kan utsettes for i 25 sekunder uten at

Detaljer

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004 Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF 2008/EØS/62/14 av 23. april 2004 om identifisering av pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

OPPHEVET Eksplosjonsfarlig stoff

OPPHEVET Eksplosjonsfarlig stoff OPPHEVET Eksplosjonsfarlig stoff Utskriftsdato: 18.12.2017 05:08:53 Status: Historisk Dato: 26.6.2002 Nummer: FOR-2002-06-26-0922 Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser Kap. 1. Alminnelige bestemmelser 1 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader. Det er et mål å redusere

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2016 Kuldeanlegg med ammoniakk Fylleanlegg for gassflasker for LPG Dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Sprengstofflager i dag og i fremtiden Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Alt var så mye bedre tidligere.? Tilgangen til sprengstoff og mulighetene for å oppbevare sprengstoff var enklere tidligere. Lensmann

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune

Søknad om mottak av impregnert trevirke, Knarrevik, Fjell kommune Saksbehandler, innvalgstelefon Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Vår dato 16.09.2009 Deres dato 07.04.2009 Vår referanse 2009/10940-472 Deres referanse Veolia Miljø Gjenvinning AS Mjåvannsveien 68 4628 KRISTIANSAND

Detaljer

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017 Nytt fra DSB Siri Hagehaugen avdelingsleder 15. mars 2017 DSB i omstilling Meld. St. 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn (1) Presenterer regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet Regjeringens strategi

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-115 : E: 140 : Ove Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. kapittel 7, oppbevaring

Veiledning. Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. kapittel 7, oppbevaring Veiledning Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon

Kap 1 Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjon 1 Fastsatt av Direktoratet for brannog Forskrift om aerosolbeholdere. Fastsatt av Direktoratet for brann- og med hjemmel i lov av 21. mai 1971 nr 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: 1/2005 Saksnummer: 2003/1759. Besøksadresse: Industriområdet Skjerven Skog Kommune/kommunenr.: 502

Inspeksjonsrapport nummer: 1/2005 Saksnummer: 2003/1759. Besøksadresse: Industriområdet Skjerven Skog Kommune/kommunenr.: 502 Fylkesmannen i Oppland Miljøverndelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 1/2005 Saksnummer: 2003/1759 Informasjon om virksomheten Nn: Vazelina Bilopphøggeri AS Organisasjonsnr.: 941158803

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 1 Loven erstatter Lov om brannvern, Lov om brannfarlige varer samt væsker

Detaljer

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA).

Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Veiledning til utsalgssteder som skal selge legemidler utenom apotek (LUA). Generelt Denne veiledningen skal klargjøre hvordan enkelte bestemmelser i forskrift om salg av visse reseptfrie legemidler utenom

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

25 APR. Søknad om tillatelse. gawk PDS? U til handel og Særskiltlagring av pyrotekniskvare tilkommunen.

25 APR. Søknad om tillatelse. gawk PDS? U til handel og Særskiltlagring av pyrotekniskvare tilkommunen. Y Kvinnherad kommune 25 APR. Søknad om tillatelse gawk PDS? U til handel og Særskiltlagring av pyrotekniskvare tilkommunen. SE.v

Detaljer

B. Ny bygning for herberge.

B. Ny bygning for herberge. B. Ny bygning for herberge. 3. Isolering fra annet lokale. 1.I samme bygning som herberge må det ikke være brannfarlig virksomhet eller opplag, med mindre virksomheten eller opplaget er skilt fra herberget

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas

Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas Dokument dato Vår referanse 02.11.2015 2015/11182-1 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anders Leonhard Blakseth, tlf. 33412627 Kommunene Brannsjefer 1 av 5 Arkivkode Brannsikkerhet i asylmottak

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Brannfarligvareloven

Brannfarligvareloven Brannfarligvareloven LOV-1971-05-21 nr 0047 Opphevet for Norge / historisk versjon inkl endringer t.o.m LOV-2000-12-08 nr 0085 Tittel: Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk Lov av

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Smittefarlig biologisk materiale Regelverket for land-transport i Norge og Europa Mona Pedersen 29. mai 2015 Visjon «Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje.

NGIR - løyve til mottak og mellomlagring av impregnert trevyrkje. FYLKESMANNEN I HORDALAND Sakshandsamar, innvalstelefon Miljøvernavdelinga Hallvard Hageberg, 55 57 22 23 Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap 5956 Vågseidet Vår dato Vår referanse 2003/7175-472

Detaljer

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017 Regelverksendringer Arctic Entrepreneur 2017 Siri Hagehaugen avdelingsleder 19. januar 2017 DSBs roller på eksplosivområdet Fagmyndighet: være faglig rådgiver for Justisdepartementet ha oversikt over risiko

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

Forskrift om brannfarlig vare

Forskrift om brannfarlig vare Forskrift om brannfarlig vare Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Forskrift om lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Dato Publisert Ikrafttredelse Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Kunngjort Korttittel Sunndal kommune, Møre

Detaljer

(Se hele politivedtekten for Lillesand kommune under "Aktuelle nettsted" i høyremenyen)

(Se hele politivedtekten for Lillesand kommune under Aktuelle nettsted i høyremenyen) ARRANGEMENTER I LILLESAND KOMMUNE - VEILEDER Å ha ansvaret for store og små arrangementer kan være en omfattende og hektisk oppgave. Ved arrangementer av forskjellig art er det viktig for arrangementsledelsen

Detaljer

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info

Nyhetsbrev. bidrar til økt sikkerhet. Farlig Stoff - info Nyhetsbrev Juni 2009 Farlig Stoff - info Ny forskrift om farlig stoff bidrar til økt sikkerhet Foto: Colourbox Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om håndtering

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS TILLATELSE TIL INNSAMLING AV FARLIG AVFALL FOR Lindum Ressurs og Gjenvinning AS I medhold avfallsforskriftens 1 11-6, jf. lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2013 Revidert 5.4.2013 Boligsameier dokumentet inneholder generell informasjon, sjekkliste og utdypende veiledning til den enkelte paragraf i sjekklista. Generell

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1.

Vedlegg 1. Sprengningssertifikat klasse A. Krav til praksis. Teoriprøve. Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Vedlegg 1 Nedenfor følger DBE sin forståelse av 12 1. Sprengningssertifikat klasse A Sprengningssertifikat klasse A utstedes av DBE og har gyldighet inntil videre. Adgangen til å få sprengningssertifikat

Detaljer

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info

Nyhetsbrev. Nyheter i adr/rid 2013. Farlig gods - info Nyhetsbrev Desember 2012 Nyheter i adr/rid 2013 Farlig gods - info Merking av tanker Det skjer noen mindre endringer i bestemmelsene for merking av tanker. For tankkjøretøyer skal det heretter oppgis tara

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapittel II. Alminnelige bestemmelser Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 8 annet ledd,

Detaljer