Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:"

Transkript

1 Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer i planen. Under følger en kort redegjørelse av disse endringene. Utvidelse av planen: Planområdet er utvidet mot nord for å gi anledning til utbygging, samt gi en bedre skolevei. Byggeområdet har fått sentrumsformål, feltnavn S10, BRA=150%, nybygg i maksimalt 3 etasjer. Maks byggehøyde er satt til 10 meter over planert terreng. I S10 er det lagt inn en byggegrense på 3 meter mot Statsminister Michelsens veg for å muliggjøre en eventuell fremtidig utvidelse av fortauet. Veiens føring opprettholdes grunnet terrengtilpasning mot sør. Det legges til rette for fortau på begge sider av veien og sykkelveg på vestsiden. Fortauet i vest, samt sykkelvegen, slutter ved enden av skoletomten. På vestsiden legges det til rette for en busslomme ved skolen, som også kan fungere som avstigning. Busslommen på østsiden er justert som følge av vegutvidelsen. Parkeringen i øst, foran næringsbygget i Statsminister Michelsens vei 62 justeres slik at den blir langsgående, og ikke skråstilt. På bakgrunn av planutvidelsen er følgende endringer og tillegg lagt inn i planbestemmelsene: 4.9 Sentrumsformål (S10) Feltet kan benyttes til bolig, forretning og privat tjenesteyting. Nybygg med inntil 3 etasjer Uteoppholdsareal for bolig: Gamle: I feltene BB1-7 og S1-8 med unntak av S6 skal det være minimum 7m" privatareal pr. boenhet, og minimum 15 m2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Nye: I feltene BB1-7 og S1-10, med unntak av S6, skal det være minimum 7 m2 privatareal pr boenhet, og minimum 15 m2 felles uteoppholdsareal pr boenhet. I 1.11 stilles det krav om geologiske undersøkelser for noen områder før detaljregulering. Her er det også stilt krav om at det nye området, S10; skal undersøkes før detaljregulering. Dette med bakgrunn i oppdatert ROS- analyse. Rekkefølgebestemmelse dreier seg om tilkomstveg o_kv10, der det kreves opparbeidelse eller sikring av opparbeidelse(utbyggingsavtale) før igangsettingstillatelse. Tidligere var det bare krav knyttet til område S1. Ved planutvidelsen har også område S10 fått rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av denne vegen. - I forbindelse med utviding av planområdet har o_kv2 blitt forlenget og endret navn til okv11. I bestemmelsene(3.1.3) har S1, S2, S5, S7, S8, S10, BB1 OG BK3 fått rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av denne vegen. Før var det bare S1 og BK3 som hadde krav her. Omlegging av f_kv18 er også lagt til rekkefølgebestemmelsen siden etablering av o_kv1 forutsetter at man av sikkerhetshensyn legger om tilkomsten til den sørlige delen av Statsminister Michelsens vei (f_kv18). På bakgrunn av merknader innkommet ved høring av planutvidelsen er følgende to tillegg lagt til reguleringsbestemmelsene:

2 - I forbindelse med detaljregulering kan plassering av o_g3 tilpasses bebyggelsen. Dersom o_g3 legges inntil Storetveitveien kan område GR(grøntstruktur) eventuelt innlemmes i tilgrensende byggeområde. - Dersom eiendommen gnr/bnr 13/584 skal fortettes tillates det kun en avkjørsel til Statsminister Michelsens vei fra eiendommen. ANDRE ENDRINGER: - Etter ønske fra eier er område BB2 delt i to. Området nærmest bybaneholdeplassen, inkludert Sandbrekkevegen 3, er gitt sentrumsformål, og feltnavn S9. BRA er satt til 200%- BRA og byggehøyde er satt tilsvarende som område BB2, dvs. maks byggehøyde kote 53. Årsaken til endringen er at eier ønsker fleksibilitet i forhold til bruken av Sandbrekkevegen 3, for å eventuelt kunne bruke bygget til bevertning. Fagetaten er positiv endringen siden det innebærer mulighet for næringsvirksomhet/bevertning tett opp til bybanestoppet. Følgende tillegg er lagt inn i bestemmelsene: Sentrumsformål (S9) Feltet kan benyttes til bolig, forretning og privat tjenesteyting. Nybygg med opp til 3 etasjer. Øverste etasje skal trekkes minimum 2 meter inn fra fasadeliv mot bybaneholdeplassen. - I 2.1 er det lagt inn krav om felles planlegging for feltene S9, BB2 og BB7. Dette er i samsvar med tidligere krav for området. - I henhold til vedtak gjort av byrådet til første gang behandling (møte den , sak ) er utnyttingsgraden i område S1 justert opp fra 250% BRA til 300% BRA. Maksimal byggehøyde i område S1 er uendret. For å gjøre planen mer entydig/lesbar har fagetaten likevel valgt å endre ordlyden på byggehøyden. I planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn var byggehøyden i område S1 fra kote Ordlyden er nå endret til maksimal byggehøyde kote Byggehøyden i område S5 er også endret fra byggehøyde kote til maksimal byggehøyde kote Etter offentlig ettersyn har fagetaten funnet at siden flere av tiltakene i planen er av en slik art at de berører hele planområdet bør rekkefølgebestemmelsene knyttet til disse tiltakene endres slik at de fordeler seg på flere byggeområder. Tiltakene det gjelder er følgende: - Rekkefølgebestemmelse 3.1.1: Offentlig gang-/sykkelveg o_gs1. Til offentlig ettersyn var det bare område S5 som hadde krav sikring av opparbeidelse av denne. Etter høringen har følgende områder fått krav knyttet til dette tiltaket: BB1, BB2, BB7 og S1-S10. Rekkefølgebestemmelse 3.1.2: Offentlig kjøreveg o_kv1, med tilhørende samferdselsanlegg(fortau, g-/s veg, sykkelveg/- felt og teknisk infrastruktur). Til offentlig ettersyn var det områdene S1-3, S5, S6-8, BB1 og BB5-6 som hadde krav sikring av opparbeidelse av denne. Etter høringen har alle delfelt innenfor planområdet med unntak av BF1 og BF2 fått krav knyttet til dette tiltaket. I tillegg er omlegging av f_kv18 lagt til rekkefølgebestemmelsen siden etablering av o_kv1 forutsetter at man av sikkerhetshensyn legger om tilkomsten til den sørlige delen av Statsminister Michelsens vei (f_kv18). -Torg T1 og T2, rekkefølgebestemmelsene om sikring av opparbeidelse, gjelder nå alle delfelt i planområdet med unntak av BF1 og BF2 (tidligere gjaldt rekkefølgekravet S2, S3 og S6).

3 - 1.1 Kvalitet i byrom og bygg er strammet inn noe ved at blant annet ordet bør er erstattet av ordet skal Parkering: Tabellen er endret: Bil er endret fra minimums/maksimumstall 1-1,2 til 1,2-1,4. Endringer er gjort i henhold til nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanens arealdel. 1.7 Parkering, har fått følgende tillegg: Parkering skal opparbeides i fellesanlegg under bakken med én hovedadkomst. Plasseringen av foreslått anlegg bør ha kapasitet utover bygningen på den aktuelle tomten. Det skal vurderes om anlegget kan være med på å redusere parkeringsbehovet og belastningen for nærliggende områder innenfor planen. Følgende moderering er i tillegg lagt til i 4.4 vedrørende parkeringsanlegg: Før: Parkeringsanlegg skal ikke ha fasade mot offentlig veg eller gate. Nå: Parkeringsanlegg skal i hovedsak ikke ha fasade not offentlig veg eller gate. Grunnet terrengforskjeller kan deler av yttervegg tillates over bakkenivå, under forutsetning av god utforming. Det tillates ikke utvendig rampe for adkomst til parkeringskjeller. - Områdene S1, S5 og S7 er vurdert grundig i områdereguleringsplanen. Prosjektene i disse områdene har også kommet langt i prosessen, samtidig som utbyggerne ønsker å utfordre områdereguleringsplanen ved å fremme forslag med både økt byggehøyde og utnyttingsgrad. Fagetaten har derfor lagt inn en bestemmelse som et incentiv til å holde seg til de høyder og utnyttingsgrad som er fastsatt i områdereguleringsplanen. 2.1 Krav om detaljreguleringer har fått følgende tillegg: For felt S1, S5 og S7 unntas krav om detaljregulering dersom tiltakene ligger innenfor rammene av høyder og utnyttelsesgrad som fremkommer på plankartet. - Fordi S1, S5 ogs7 kan unntas krav om detaljregulering dersom de holder seg innenfor områdereguleringsplanens rammer har ' 1.10 Renovasjon' fått følgende tillegg: Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og ved søknad om rammetillatelse innenfor S1, S5 og S7 skal det beskrives hvordan tiltak skal inngå i gjennomføringen av en samlet løsning i området. - I rekkefølgebestemmelse knyttet til opparbeidelse av tilkomstveien o_kv5 var det kun område S5 som hadde rekkefølgekrav. Nå er BB1, S7 og S8 lagt til. Årsaken til det er at parkeringen for disse områdene skal samles i område S5. -Bestemmelsene inneholdt ikke rekkefølgekrav om opparbeiding av f_kv19 med fortau. Følgende er derfor lagt til i bestemmelsene: Felles kjøreveg f_kv19 skal være opparbeidet med tilhørende fortau før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest (jfr om utbyggingsavtaler) for delfelt S8. - Bestemmelsene inneholdt ikke rekkefølgekrav om opparbeiding av o_kv/gs2. o_kv/gs2 er derfor lagt til i I er det lagt til at også gang- og sykkelveg skal opparbeides sammen med o_kv3. Denne endringen er lagt til for å sikre at o_gs8 blir etablert. - i rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av o_gs1 hadde alle nye byggeområder unntatt S10 krav. S10 er derfor tatt inn.

4 - Det er lagt til et tillegg til 4.4 Sentrumsformål (S1-5): I formålet tjenesteyting inngår også bevertning. - i 4.7 Sentrumsformål (S8) er det lagt inn en konkretisering om at første etasje skal være minimum 4,5 meter høy. Det er lagt til i bestemmelsene at næringsvirksomhet i første etasje skal ha inngang fra gate/torg. Brennhaugen var vist med samme farge som tilstøtende boligområde. Dette er rettet opp, og Brennhaugen er vist som eksisterende vei i plankartet. - Dersom tilkomstvei o_kv6 skal etableres slik som den er vist på plankartet på deler av, eller hele Paradisleitet 2 rives. Paradisleitet 2 er derfor markert som revet. - Vegkryss Storetveitvegen/ Brennhaugen: Fortau o FT12 og o FT5. Det er lagt inn forlengelse av fortauene på begge sider av veien et stykke forbi krysset med bakgrunn i merknad fra trafikketaten. - Det legges inn fortau ved tilkomst til S3. på bakgrunn av merknad fra Trafikketaten(tidligere samferdselsetaten). - Det er lagt inn en generell bestemmelse om at det skal prioriteres å legge til rette for snarveier i detaljreguleringen/prosjekteringen for de enkelte delfeltene. - På bakgrunn av merknad fra Trafikketaten legges følgende inn i bestemmelsen for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 5: 'Opparbeiding av offentlige gater og veger skal skje med bakgrunn i detaljerte tekniske planer godkjent av kommunens vegmyndighet.' - Det legges inn en sykkelveg(felt) sør for o_kv5, og o_ft9. Dette er gjort for å bedre forholdene for syklister slik at de ikke trenger å kjøre ut i tilkomstvei o_kv5 før de krysser veien. - Turvei, TV1 var ikke spesifisert som offentlig eller privat. Turveien har derfor fått nytt navn o_tv1- det vil si offentlig turvei. Grunnen til denne endringen er at fagetaten ønsket å rette opp i uklarheter, og at offentlig eierform vil være det riktige her siden vi anser denne snarveien/turveien som en viktig forbindelse for den voksende befolkningen på Paradis. Det er i tillegg lagt inn følgende i bestemmelsene: Før det tillates bygging av nye boenheter på gnr/bnr 13/89 og 13/527 skal o_tv1 inngå som en del av det offentlige gangveinettet. - Det er i rettet opp i enkelte skrivefeil og feile formuleringer i bestemmelsene. Disse endringene er kun presiseringer og opprettinger og har ingen innholdsmessige konsekvenser. - I bestemmelsene er planens formål og innhold justert noe. - På bakgrunn av innspill fra eiere/tiltakshavere har fagetaten vurdert felles plankrav for S9, BB2 og BB7 på nytt. Fagetaten ser at kravet om felles planlegging for de tre områdene kan by på utfordringer.

5 Dette spesielt grunnet det store antall grunneiere og det faktum at området er såpass utbygd. Selv om det er ønskelig at de tre områdene samles i en felles detaljreguleringsplan(spesielt med hensyn til kulturminner) er det selvsagt også en målsetning at områdereguleringsplanen skal være gjennomførbar. For å lettere sikre gjennomføring/muliggjøre utbygging av en av de mest sentrale områdene på Paradis vil derfor Etat for plan og geodata gå inn for følgende tillegg til 2.1 Krav om detaljregulering : Felt BB7 kan planlegges separat dersom følgende hensyn ivaretas: - Tunvegen skal tas med i den detaljplanen som startes opp først. - Det gjøres tilpasninger til omkringliggende bebyggelse. - Dersom S10 skal fortettes er det nødvendig å forlenge O_kv10 for å gi tilkomst for eiendommene i nordøst. O_kv10 med tilhørende fortau er derfor forlenget, og følgende rekkefølgebestemmelse er lagt til: Offentlig kjøreveg O_kv10 med tilhørende samferdselsanlegg(fortau) og teknisk infrastruktur: S1 og S10. Vegen skal være opparbeidet frem til avkjørsel til det aktuelle utbyggingsprosjektet. - På bakgrunn av merknad fra VA- etaten er følgende lagt til i 2.3 VA- rammeplan: Ved detaljreguleringsplan skal det utarbeides egne VA- rammeplaner. Der det ikke skal utarbeides detaljreguleringsplan skal overvannshåndtering vises i forbindelse med byggesøknad.

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer