Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38"

Transkript

1 2009

2 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD Fakta Markedsføring og kommunikasjon OAS Studentboliger Eiendomsavdelingen Velferdsavdelingen OAS spisesteder Penelope Bokhandel AS Urban Boligutleie AS Oasen Spiserier AS OAS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning OAS Konsern Resultatregnskap Konsernbalanse Noter til konsernregnskapet Kontantstrømoppstilling Penelope Bokhandel AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning Urban Boligutleie AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Oasen Spiserier AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet for Revisors beretning

3 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD OAS sitt 20 års jubileum inntraff 7. februar Dette ble markert på årsfesten vår i januar og ved senere kampanjer og konkurranser rettet mot studentene. Gjennom hele 2009 har det vært lagt ned mye arbeid i å utrede og planlegge en m ulig fusjon med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Dette arbeidet ledet fram til et positivt styrevedtak i OAS styremøte 2. desember. Søknad til Kunnskapsdepartementet ble på dette grunnlag overlevert 25. januar i OAS har gjennom mange år brukt mye ressurser på kontinuerlig prosjektarbeid og utvidelse av vårt tilbud. I året som gikk har vi prioritert å forbedre og kvalitetssikre mange deler av driften. Med tanke på den aktuelle fusjonen har dette opplagt ført til at bruden er kvitt en del skjønnhetsfeil og framstår som litt mer pyntet: OAS sine spisesteder har i fl ere år slitt med en svak driftsøkonomi. I 2009 tok vi noen kraftige grep rundt dette, og ser nå klare tegn til bedre tider framover. Barnehagene våre la noe om på driften fra høsten 2008 og mente vi skulle ha rett til større tilskudd på dette grunnlaget. Vi brukte store deler av 2009 før vi vant fram med våre krav, men har nå fått økt tilskuddene relativt mye. Studentboligene på Nedre Ullevål har i mange år vært et smertens barn. Dyrt innleid og med lav kvalitet. Fordi vi ikke har fått mulighet til å kjøpe har vi heller ikke gjort store forbedringer og fått berettiget kjeft fra studentene for det. Samtidig har vi hatt helt nye studentboliger ved Alexander Kiellands plass, som vi har leid ut i det private markedet, fordi vi ikke hadde fått statsstøtte til alle enhetene vi bygget. I 2009 fi kk vi statstøtte og avsluttet leieforholdet på Nedre Ullevål. Ingen økning i antall studentboliger, men en betydelig kvalitetsheving og et tilbud vi kan stå for Vårt datterselskap Penelope Bokhandel AS startet med nettbokhandel og egen import i Dette medførte en rekke nye administrative rutiner, som slet med innkjøringsproblemer. I 2009 har dette blitt rettet opp OAS driver med mangt og meget. Noe av det skal det betales merverdiavgift for, men det har ikke alltid vært like sikkert hva. I 2009 har vi hatt en totalgjennomgang av dette, og har nå en avklaret praksis. Kunnskapsdepartementet gjennomførte i 2009 en gjennomgang av alle studentsamskipnadene med hjelp av konsulentselskapet BDO Noraudit. Dette innebar at vi måtte svare på en rekke spørsmål og oversende et betydelig antall rapporter og statistikker. Gjennomgangen bidro til at vi fi kk et sikrere bilde av våre egne sterke og svake sider. Ett nytt og spennende prosjekt er likevel gjennomført. I desember 2008 ble vi kontaktet av lokale krefter på Kongsvinger og spurt om vi ville/kunne bygge studentboliger for den avdelingen av Politihøgskolen som skulle etableres der. Det forelå da en skisse til et bygg ingen godkjenning fra reguleringsmyndighet, husbank eller departement (tilskudd). Ti måneder senere i oktober 2009, flyttet studentene inn i et flott nytt bygg i Kongsvinger sentrum! Dette mener vi er verdensrekord i studentboligbygging. Det ble mulig takket være fantastisk innsats fra våre egne ansatte og tilsvarende innsats og bistand fra alle involverte parter. Eller som Justisministeren sa da han åpnet bygget: «Kunnskapsministeren og jeg ble enige om å ta den raskeste veien for å få til dette!» John Hvidsten

4 Fakta I 2009 var disse høgskolene knyttet til OAS Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Balletthøyskole Den Norske Eurytmihøyskole Høgskolen i Oslo Høgskolen i Akershus Høgskolen i Staffeldtsgate Lovisenberg diakonale høgskole Høyskolen Diakonova Norges Informasjonsteknologiske høgskole Politihøgskolen Rudolf Steinerhøyskolen Folkeuniversitetene i Asker, Bærum og Follo/Moss Markedshøyskolen Norsk Gestaltinstitutt Styret Urban Boligutleie AS Direktør Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Administrasjonen Penelope Bokhandel AS Oasen Spiserier AS Avd. velferd Avd. bolig Avd. eiendom Avd. spisesteder Studentbarnehager Psykolog- og rådgivertjenesten Studentservice Boligutleie Boligdrift Vedlikehold og utvikling av eiendommer Tekniske installasjoner og avtaler Arrangement annas (HiO) P35 Fyrhuset hannas (HiAk) Småkafeene Puben/Dusinet Nøkkeltall: Antall studenter per Antall ansatte, gjennomsnittlig Antall barnehageplasser Semesteravgift OAS resultat før skatt OAS konsernresultat før skatt

5 Markedsføring og kommunikasjon Året startet med 20 års jubileum for OAS. Avdelingen hadde ansvaret for å koordinere arbeidet med jubileet. Det startet internt med en markering på årsfesten i januar. 20 års dagen var 7. februar Utover våren ble det kjørt en del kampanjer for studentene samt nettkonkurranser både internt og eksternt. Et samarbeidsprosjekt med Studentsamskipnaden i Oslo, SiO, ble etablert og gjennomført. Dette var et utredningsarbeid hvor målet var å beskrive hvordan tilbudet i en eventuell ny sammenslått studentsamskipnad skulle se ut. Vi lagde blant annet en felles kommunikasjonsplan og samarbeidet med SiO vedrørende denne gjennom året. Oppgraderingsarbeidet av OAS nettsider startet opp. Sidene er defi nert som vår viktigste kommunikasjonskanal. Målet er å få mer brukervennlige sider og et mer tilgjengelig velferdstilbud. Vi har fått tatt en del nye bilder av våre tilbud. Bildene skal i hovedsak brukes til de oppgraderte nettsidene. Nyhetsbrev til studentene ble distribuert i både vår- og høstsemester. Vi har ca direkteabonnenter i tillegg til distribusjon til alle studentorganer. Nyhetsbrevet blir også publisert på Fronter, intranettsystemet til Høgskolen i Oslo. Semesterstart ble gjennomført med ca. 20 frivillige interne medarbeidere samt studenter i styret som hjelpere. Vi holdt over 60 orienteringsmøter og holdt 15 stands i semesterstartsukene. I tillegg tok vi imot besøkende studenter til rebusløp og quiz. OAS brosjyre ble distribuert til førsteårsstudentene sammen med opptaksbrevet fra de fl este høgskoler. Utover generelt kommunikasjonsarbeid gjennomførte vi en kampanje for tannlegeordningene våre, samt utviklet og koordinerte arbeidet med kriseplaner vedrørende pandemi (svineinfl uensa). OAS Studentboliger 2009 har vært et nytt år med mange søkere i forhold til antall boliger. I de verste periodene sent på sommeren/tidlig høst hadde vi over 2000 søkere på venteliste. Utvidelse av boligtilbudet har fortsatt høyeste prioritet. Politihøgskolen åpnet høsten 2009 en ny avdeling på Kongsvinger og OAS fi kk etter vedtak fra Kunnskapsdepartementet ansvaret for velferdstilbudet til studentene der. Dette gjaldt også boligtilbudet. Tidlig i 2009 ble det inngått avtale med Kongsvinger kommune og entreprenør Ø. M. Fjeld om å bygge et eget studenthus i Storgata i Kongsvinger. Kommunen bidro med tomt og dekket deler av kostnadene. Sammen med entreprenøren dannet de et parkeringsselskap som også dekket deler av byggekostnadene. Studenthuset stod ferdig Fra studiestart fram til innfl ytting ble studentene innkvartert i midlertidige boliger. I 2009 ble det lansert ny portal for søkning og kommunikasjon med søkere/beboere. Bolig torget har nå fått bedret funksjonalitet og er mer brukervennlig. Det gjenstår fortsatt noe før portalen framstår som en total kommunikasjonsløsning. Det er laget nettbetaling slik at studenter kan betale både husleie og depositum gjennom Boligtorget. 4

6 Etter at husleiene i OAS har vært holdt uendret i tre år ble det gjennomført en økning på gjennomsnittlig 5 % med virkning fra høsten Nøkkeltall: Antall ansatte: Omsetning: Resultat: Antall hybler Antall dubletter Antall leiligheter Høsten 2009 opphørte leieavtalen med Fredensborg eiendom om leie av Ullevål B. De resterende boligene i Iladalen ble konvertert fra ekstern utleie gjennom OAS datterselskap URBO til ordinære studentboliger. Nybygg på Kongsvinger ble tatt i bruk. Bemanningen i avdelingen har vært relativt stabil gjennom året. To ansatte med relativt lang fartstid i OAS har sluttet. Bare en av disse er erstattet. Samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus om boliger for utenlandske utvekslings- og kvotestudenter har fortsatt på samme nivå som tidligere og har nå funnet en god form. Det er inngått avtale om både administrativ oppgavefordeling og økonomi. Det er en felles utfordring for oss å begrense kostnadene til tomgangsleie for de boligene som er øremerket utenlandske studenter. Sykefraværet har også i 2009 vært relativt høyt. Dette skyldes i all hovedsak langtidssykemelding for to av våre ansatte. Sykemeldingsårsaken er ikke arbeidsrelatert. Arbeidsmiljøet oppfattes som godt. Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen er en intern tjeneste med OAS Studentboliger som største kunde. Avdelingens mål er i stor grad avledet av de mål og prioriteringer som til enhver tid foretas hos OAS Studentboliger. Hovedoppgaven er å bidra til å realisere disse målene gjennom et nært samarbeid og avklart grensesnitt. Eiendomsavdelingen leier også ut boliger til Urban Boligutleie AS (URBO) i påvente av statstilskudd og konvertering til studentboliger. URBO er også leietaker til parkeringsanlegget på Carl Berner og St. Hanshaugen, og utendørs parkeringsplasser i Kingos gate, Nedre Ullevål 7 og Åråsen. Husleien Bolig betaler til Eiendom inkluderer energikostnader til alle boligene bortsett fra i Kingosgate og Kongsvinger studenthus hvor det er individuell måling og fakturering. Å ha energikostnadene inkludert i husleien representerer en risiko mht. budsjettering i og med at leiekontraktene løper fra 1.8 og til 31.7 og derfor gjør det lovstridig å endre husleiebeløpet i løpet av kontraktstiden. Dette prinsippet ble foreslått endret i forbindelse med budsjettet for Beslutningen ble at tidligere praksis ble videreført. Avdelingens viktigste oppgave i 2009 har vært bygging og overtakelse av Kongsvinger studenthus. Bygget ble overlevert og må sies å være et særdeles vellykket prosjekt. 5

7 Arbeidet ble gjennomført iht fremdriftsplan og budsjett. Det arbeides videre med kjøp av tomt og kjøp av parkeringsselskap da vi mener det vil være hensiktsmessig på kort og lang sikt. Videre har oppfølging og utbedring av reklamasjonssaker i forbindelse med overtakelsesprotokoller og ettårsbefaringer i Kings gate og på St. Hanshaugen fortsatt. Vi håper dette vil være sluttført i løpet av første halvår i Avtale om sameievedtekter for felles uteareal og p-plasser på Åråsen fortsetter inn i Etablering av Molok søppelanlegg ble gjennomført sommeren Et reguleringsplaninitiativ om byggetrinn 2 på Carl Berner ble sendt Plan- og bygningsetaten i november 2008, men pga. diverse byråkratiske prosesser blir saken først oversendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i månedesskiftet mars/april Saken sendes fra Plan- og bygningsetaten med negativ innstilling. Forslaget går ut på å utvide studenthuset med to nye pluss én inntrukket etasje samt en ny bakbygning på til sammen165 HE. Kunnskapsdepartementet har gitt tilsagn om statstilskudd for hele prosjektet. Det forventes et vedtak i saken i løpet av sensommer Resten av boligene i Kingos gate ble tilbakeført fra URBO til OAS sommer Hele bygget er nå studentboliger og fi nansiert med tilskudd og Husbanklån. Leieavtalen med Fredensborg Eiendom om Ullevål B med 118 HE ble avsluttet 1. juli Flere potensielle studentboligprosjekter har blitt vurdert i løpet av 2009 og det har vært tett dialog mellom EBY(Eiendoms- og byfornyelsesetaten) og OAS. Noen av disse er: Hauskvartalet: OAS har uttalt at vi er interessert i å se nærmere på prosjektet og det er dialog mellom EBY og OAS. Stensberggata 13: EBY foretok loddtrekning da både SiO og OAS var interessert i å benytte kommunal forkjøpsrett. SiO vant loddtrekningen. Økernveien 11-13: Bygget står for tiden nesten tomt og OAS har gitt tilbakemelding til EBY om at vi er interessert i å vurdere overtakelse av bygget forutsatt en svært gunstig avtale. Fritidseiendommen på Mylla har behov for vesentlig oppgradering. Alternativene rehabilitering, riving, salg og fradeling er vurdert og det er besluttet å arbeide videre med søknad om fradeling av én tomt og rammebetingelse for bygging av én selvstendig ny hytte på hver av tomtene. I første halvår gjennomførte USBL tilstandsanalyse og kartla vedlikeholdsbehovet for kommende tiårsperiode for alle våre bygg. Gjennomgangen ble fi nansiert med tilskudd fra Husbanken. Hensikten med engasjementet var å få status på eiendomsmassen og å få bekreftet hvorvidt avsetningene (0,75% av indeksregulert bokført verdi) til vedlikeholdsfondet var tilstrekkelig. Det forventede vedlikeholdsbehovet er på linje med de avsetninger som foretas. Rapportene dannet også et grunnlag for en vedlikeholdsinnstilling som ble presentert for styret og for vedlikeholdsbudsjettet for Det har ikke vært gjennomført planlagt vedlikehold i 2009, men alle nødvendige utbedringer er utført. Det er etablert et eget husleiestabiliseringsfond for å dempe eventuelle ekstraordinære kostnadsøkninger slik at disse ikke skal belastes nåværende beboere fullt ut. Det har ikke vært nødvendig å benytte dette fondet i

8 Nøkkeltall Statstilskudd i HE (ordinær tildeling ble 68 til Ila, 50 til CB II og 105 HE tildelt i Regjeringens «krisepakke») ,5 Antall studenthus 8 8 (7 i eget eie) Areal i kvm BTA Omsetning Resultat HE = hybelenhet. 1 stk. HE utgjør ca kr i statstilskudd ( på Kongsvinger) BTA = Bruttoareal Velferdsavdelingen Velferdsavdelingen består av Studentbarnehagene, Psykolog- og rådgivertjenesten og Studentservice. Studentservice administrerer tilskuddsordningene til Idrett, legerfusjon og helsefond. I tillegg har OAS et formalisert samarbeid med både Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus om tilbud knyttet til karriereveiledning. Tilbudet på HiO er åpent for alle studenter knyttet til OAS. Studentbarnehagene Antall barn Grefsen studentbarnehage Kjeller studentbarnehage Bisletbekken studentbarnehage Lille Bislet studentbarnehage Det er stor nedgang i antall barn på venteliste i Dette skyldes i første rekke Oslo kommunes dramatiske økning av antall barnehageplasser. OAS barnehager regnes fortsatt som attraktive pga. sin geografi ske plassering i utdanningsinstitusjonenes umiddelbare nærhet, sitt gode omdømme og mangel på kommunale plasser i Oslo sentrum. Vi har erfart at det har vært stor utskifting av barn i Grefsen studentbarnehage dette året. Dette skyldes både beliggenhet og kortere åpningstid enn OAS øvrige barnehagetilbud. I Skedsmo kommune er det overkapasitet og OAS følger derfor utviklingen nøye og har lagt planen om ny barnehage på Kjeller på is inntil situasjonen på Kjeller er nærmere avklart. Antall ansatte i 2009 har vært 37, dette inkluderer 2 sivilarbeidere. 20 % av de ansatte er menn, noe som er godt over landsgjennomsnittet på 7 %. Barnehagene har 13 pedagoger, inkl. styrere og førskolelærer. 2. av disse har dispensasjon fra utdanningskravet. De kommunale tilskuddene har hatt en positiv utvikling i Dette skyldes omleggingen av tilbudet som ble fortatt høsten 2008, og det har gjort at det kommunale tilskuddet beregnes ut fra det reelle kostnadsnivået, og ikke som tidligere ut fra indeksregulerte kostnader med 2003 som basisår. 7

9 Psykolog- og rådgivertjenesten Tjenestens hovedarbeidsområde er individuell rådgivning og terapi. I tillegg holdes det grupper og kurs. Tjenesten er lokalisert i Oslo og på Kjeller. Tilbudene er gratis. Vi har åpen tid for inntakssamtaler hver dag mellom kl studenter har fått hjelp ved tjenesten. Til sammen er det gitt konsultasjoner, dvs. et snitt på 5 samtaler per student. Alle har fått et tilbud kort tid etter at de har henvendt seg. Studentene har kun uteblitt fra 3,4 % av timene. I noen av tilfellene har de glemt timen, og bestilt ny. Det at få uteblir fra timene er en god indikasjon på at tilbudet møter studentenes behov. 16 studenter ble henvist videre til andre mer egnede tilbud. Det har vært holdt ett depresjonsmestringskurs, 7 kurs i stress- og studiemestring og 4 ta-ordet-kurs. Tjenesten deltar ellers i planlegging av Nordisk Studenthelsekonferanse som skal arrangeres i Oslo høsten Vi sitter i et nettverk i AKAN som arbeider med studenters drikkemønster. Vi deltar i utarbeidelse av en veileder i habilitering for unge i regi av Helsedirektoratet. I 2009 ble det inngått avtale med Helse Sør-Øst. Avtalen beskriver tjenestetilbudet, men vi har enda ikke lykkes med å få økonomisk bidrag til tjenesten. Avtalen skal evalueres høsten 2010 og det er en intensjon om at OAS skal få økonomisk støtte til denne tjenesten på samme vilkår og nivå som det SiO får til tilsvarende tjeneste. I tillegg er det inngått avtale med helsestasjon for ungdom i St. Hanshaugen bydel. Dette er et samarbeid med HiO og OAS hvor HiO dekker 50 % av kostnadene. Bemanningen i psykolog- og rådgivertjenesten i 2009 har vært: 2,5 psykologer (hvorav 0,8 spesialspykolog) 1,5 sosionomer 1 pedagog Psykologpraktikant i 10 mnd. Studentservice Avdelingen administrerer støtteordningene til idrett, legerefusjon og helsefond i tillegg til å inngå i HiOs veiledningstilbud for studentene. Støtteordningene benyttes av stadig fl ere og i 2009 hadde OAS høyere utbetaling fra sine støtteordninger enn noen gang tidligere. Tallene for 2009 ser slik ut: Totalt er det kommet inn søknader og det er utbetalt til sammen kr Dette fordeler seg mellom : Legerefusjon med søknader og totalt ubetalt beløp på kr Helsefond med søknader (2.716 kvinner og 691 menn) og kr utbetalt. Refusjon av behandlingsutgifter fordeler seg slik: Vanlig konserverende tannbehandling stk. kr Brilleglass/linser 710 stk. kr Fysikalsk behandling 218 stk. kr Kiropraktorbehandling 178 stk. kr

10 Prevensjon: 163 stk. kr Transportutgifter (taxi) t/r hjem/skole 4 stk. kr Ekstraordinær tannbehandling 935 stk. kr herunder Bittskinne 17 stk. kr Ekstrem caries, diagn.sykdom etc 5 stk. kr Kroneinnsetting 184 stk. kr Periodontittbehandling 31 stk. kr Rotfyllingsbehandling 258 stk. kr Tannuttrekking 440 stk. kr Fordelingen mellom de ulike utdanningsinstitusjonene knyttet til OAS ser slik ut: - Barratt Due Musikkinstitutt 14 søknader kr Den Norske Balletthøyskole 21 søknader kr Den Norske Eurytmihøyskole 4 søknader kr Høgskolen i Akershus 526 søknader kr Høgskolen i Oslo 2319 søknader kr Høgskolen i Staffeldtsgate 38 søknader kr Høyskolen Diakonova 57 søknader kr Lovisenberg diakonale høgskole 86 søknader kr Norges Informasjonsteknologiske høgskole 27 søknader kr Norsk Gestaltinstitutt 27 søknader kr Markedshøyskolen 104 søknader kr Politihøgskolen 169 søknader kr Rudolf Steinerhøyskolen 15 søknader kr Idrett Støtte til idrett har vært gitt med til sammen Det tilsvarende beløpet i 2008 var Det har i 2009 vært inngått avtaler med: Studentidretten 700 brukere Friskis & Svettis 750 brukere Treningshuset Turnhallen 500 brukere Bislet Bad 100 brukere fi tness.express 200 brukere Kjeller Treningssenter 100 brukere Avtalen med Kjeller treningssenter var ny høsten 2009 og antall brukere i vårsemesteret var ca 140. Ordningen var, fram til avtalen med Kjeller treningssenter ble inngått, slik at det var valgfritt hvilket senter studentene ønsket å benytte og OAS refunderte kr 400 per bruker. Karriereveiledning OAS har avtale med både HiO og HiAk om bidrag til karriereveiledningstilbudet ved de to utdanningsinstitusjonene. Bidraget gis ved at ansattressurser i OAS avgis til de tilbudene som er etablert av de to utdanningsinstitusjonene og styres faglig av disse. OAS bidrag sorterer administrativt under Psykolog og rådgivertjenesten i OAS 9

11 OAS spisesteder Flere av spisestedene kan vise til positiv utvikling i Flere enheter har merket stor fremgang. Fortsatt er det imidlertid enheter som har utfordringer både i forhold til omsetning og kostnadskontroll. Dette gjelder spesielt P 35 og Fyrhuset. Øvrige enheter har i siste halvår 2009 vist at valgt modell for drift gir ønskede resultater. Nøkkeltall Antall fast ansatte Antall spisesteder Omsetning Resultat Varekostnad 39,10 40,36 40,2 40,6 Personalkostnad 52,44 53,43 53,05 47,6 Antall sitteplasser Drift Nye driftsmodeller etter konsepter for de ulike enheter, varegrupper og tjenestetilbud følges opp gjennom tydelig enhetsledelse og internrevisjon fra stab. Dette viser seg resultatmessig hos de enheter som scorer høyt på konseptetterlevelse. Sammen med konseptutvikling legger stab svært stor vekt på tilbakemeldinger fra studenter gjennom brukerutvalgsmøter og fl ere endringer av konsepter er initiert gjennom disse møtene. Personal Spisestedene har færre faste ansatte i 2009, hvilket betyr at avdelingen har klart å redusere personalkostnadene noe, men også at det er fl ere midlertidig ansatte. Midlertidig ansatte er ikke en ønsket utvikling, men det har vært en nødvendighet da fl ere enheter, spesielt de små, har behov for midlertidig hjelp i høysesong. Disse enhetene har ikke økonomi til å bære to fast ansatte over et helt år. To seksjonsledere har sluttet, og en er ute i permisjon. Det har ellers vært normal turnover i avdelingen. Spisestedene benytter ikke lengre eksterne vikarer, men rekrutterer fra en egen vikarpool. Dette har redusert prisen per vikartime. Økonomi Første halvår bar preg av samme utfordringer som 2008, for høy vare- og personalkost. Justeringer og tiltak etter vedtatte mål ga uttelling siste halvår. Flere enheter gikk da jevnt med budsjett. To enheter sliter fortsatt med drift og dette gir betydelige utslag i resultatet for avdelingen. P 35 har vist positive resultater, men sliter fortsatt med å få kontroll over varekost. Fyrhuset har ikke levert i henhold til nødvendig omsetning og kostnadskontroll, og ser ikke ut til å klare å etablere et foretrukket konsept for HiOs studenter. Å reetablere Fyrhuset er ett av hovedmålene for

12 Penelope Bokhandel AS I 2009 omsatte Penelope Bokhandel AS for kr , mens omsetning 2008 var kr eller en økning på ca 8 %. Ordinært driftsresultat før skatt ble kr (2008= ) Omsetning , , , , , , , ,00 0, Salg av fagbøker er en bransje der det for tiden skjer betydelige strukturendringer, samtidig som nye produkter og formidlingsformer (e-bøker) endrer rammebetingelser. Risiko og usikkerhet for Penelope er i høy grad knyttet til disse eksterne faktorene. Den løpende driften er lite risikofylt. Etter årsskiftet har det skjedd vesentlige ting som påvirker Penelopes posisjon: Penelope har meldt seg ut av Unipa og forhandler nå sammen med AK, Sørbok og S i S- bok om nye avtaler med forlagene. OAS og SiO har levert søknad til KD om å få slå sammen de to samskipnadene. Dette vil i tilfelle også bety en sammenslåing av Penelope og Akademika (SiO sin bokhandel). 11

13 Urban Boligutleie AS I 2009 omsatte Urban Boligutleie AS (URBO) for kr Omsetning for 2008 var på kr Resultat Ordinært resultat før skatt i 2009 var kr Driftsinntektene gikk ned med 22,5% i forhold til 2008 Omsetning , , , , , ,00 0, Nedgangen i driftsinntekter kommer først og fremst av 37 leiligheter i Kingos gate har blitt gjort om til studentboliger. Fem leiligheter på Åråsen er også tilbakeført og Boligavdelingen i OAS har overtatt sommerleie på Åråsen. Selskapet gjennomførte i 2008 en prosess for å få kjøpt en tomt på 7,1 dekar på Kjeller, rett ved siden av Høgskolen i Akershus. Formålet var å etablere et parkeringsareal for HiAk, samt å legge til rette for at OAS på lengre sikt kunne ha mulighet for å utvikle ulike velferdstilbud (eks. barnehage). Tomten ble endelig ervervet i mars 2009, samtidig som det ble sluttet leieavtaler til 2019 med HiAk angående parkeringsarealet. Markedet for utleie av boliger er veldig stabilt og ikke tegn til noen forandring der. 12

14 Oasen Spiserier AS Selskapets virksomhet er utvikling og drift av spisesteder, herunder arrangementsavvikling og catering. Selskapet hadde ingen ansatte i 2009 og heller ingen drift. 13

15 OAS OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i Oslo og Akershus. OAS visjon sier «Høy livskvalitet i studietiden!» OAS konsern omfatter i tillegg til morselskapet Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS (hvilende selskap). OAS har forretningskontor i Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder: Fredrik Arneberg, Høgskolen i Oslo (HiO) Nestleder: Anders Bondehagen, Norges Informasjonsteknologiske høgskole (NiTH) Styremedlem: Andreas Adolfsen, Politihøgskolen Styremedlem: Annette Tandberg, Høgskolen i Akershus (HiAk) Styremedlem: Vegard J. Jæger, Høgskolen i Oslo (HiO) Styremedlem: Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo (HiO) Styremedlem: Gunnar Rein Olsen, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Styremedlem: Grethe Røsok, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) Styremedlem: Sepp Mantel, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) Styremedlem: Geir Texnes, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) Studenter OAS hadde per tilknyttede studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 380,- per student både i vår- og i høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2009 i gjennomsnitt 113 ansatte. Per besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Bolig- og velferdssjef Trond Bakke Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofi e Svendsbø Daglig leder Penelope Bokhandel AS, Pauliina Typpi 14

16 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. OAS Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde 8,75 % i Arbeidsmiljøutvalget besto per av: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Irene Hermansen, Fride Gunn Baukhol, Sunniva Harmens, Geir Texnes, og Ann-Bjørg Svanevik, alle ansattes representanter og Trond Bakke, Grethe Røsok, Kari Rosenstrøm og Manka Willms fra ledelsen. Likestilling Selskapet arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering innenfor vår virksomhet. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og -oppgaver. OAS ser positivt på et fl erkulturelt miljø og har ansatte fra 10 ulike nasjoner. OAS hadde 120 fast ansatte per , 82 kvinner og 38 menn. Kvinnene representerte 78,16 årsverk, mens mennene representerte 34,15 årsverk. Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehage og psykolog- og rådgivertjenesten. OAS har som policy å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 2 menn og 4 kvinner. Samskipnadens direktør er mann. OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør tilstrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Styret bestod i 2009 av 3 kvinner og 7 menn, med mannlig styreleder. I februar 2010 ble det valgt nytt styre med 4 kvinner og 6 menn, fremdeles med mannlig styreleder. Styret mener likestillingen for samskipnaden som helhet er tilfredsstillende. Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernets framtidige utvikling OAS har inngått en tilbakeståelseserklæring overfor øvrige kreditorer i datterselskapet Oasen Spiserier AS, som for tiden ikke har drift. Erklæringen forutsettes å gjelde til Oasen Spiserier AS er refi nansiert og har etablert lovlig egenkapital. Utover dette gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger etter styrets oppfatning en fyllestgjørende informasjon om samskipnadens og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. 15

17 OAS OAS har de siste årene kontinuerlig økt antall boliger gjennom nybygg. I 2009 ble to nye prosjekter tatt i bruk. På rekordtid ble det ferdigstilt boliger for 105 studenter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger. Dette ble muliggjort ved et smidig og konstruktivt samarbeid med entreprenør Ø. M. Fjeld AS og Kongsvinger kommune. Ytterligere 68 hybelenheter ble tatt i bruk i som studentboliger i Iladalen studenthus. OAS har fortsatt stor mangel på boliger for sin studentmasse og det er allerede planer for ytterligere økning av antall boliger i Oslo. Arbeidet med å øke antall boliger ytterligere har høy prioritet. På grunn av gunstige rentevilkår for våre lån i Husbanken og en generelt gunstig økonomisk situasjon for bolig- og eiendomsvirksomheten har det bare vært nødvendig med en husleieøkning i løpet av de siste fi re årene. Det er etablert et eget husleiestabiliseringsfond som er ment å brukes til å jevne ut ekstraordinære kostnadsøkninger. Det har ikke vært nødvendig å benytte dette fondet. OAS/SiO - mulig sammenslåing. Etter initiativ fra studentene har det i løpet av 2008 og 2009 vært samtaler og utredning om en eventuell sammenslåing av SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og OAS. Hovedformålet med en sammenslåing er å gi et bedre og likere velferdstilbud til alle studenter i Oslo. I 2009 har innhold i og organisering av en felles sammenslått samskipnad blitt beskrevet og grunnlaget for styrebehandlingen utarbeidet. Beslutningsgrunnlaget er basert på felles interne utredninger og høringsuttalelser fra medlemsinstitusjoner, studentdemokratier og ansatte. I november og desember 2009 ble det fattet endelige vedtak i samskipnadenes hovedstyrer om at man ønsker en sammenslåing og at det søkes Kunnskapsdepartementet om dette. En samlet samskipnad vil ha nær 800 medarbeidere og skal levere velferdstjenester til universitets- og høgskolestudenter ved 23 institusjoner i Oslo og Akershus. Studentenes samlede tilbud vil blant annet kunne bestå av studentboliger, 750 barnehageplasser og 50 studentkafeer. En samlet samskipnad kan tidligst være på plass fra Årsresultat og disponeringer Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i morselskapet. I 2009 økte driftsinntektene i OAS med ca 4,8 % i forhold til Dette skyldes hovedsakelig en økning i organisasjonsmessige inntekter på 18,5 %, hvorav over 4 mill kr gjelder økte tilskudd, dels med tilbakevirkende kraft, til drift av barnehagene. Semesteravgiften for 2009 er samlet 12 % høyere enn i 2008, dette skyldes dels fl ere studenter og dels en økning i semesteravgiften fra høsten Leieinntektene økte med 1,1 % fra 2008 til 2009, mens salgsinntektene økte med 1,7 %. Sum driftskostnader økte med 3,3 %, og driftsresultat før finanskostnader økte med 17,3 %. De samlede investeringer i varige driftsmidler gikk opp med 6,9 % til 716 mill kr, hovedsakelig pga. ferdigstilling av nye studentboliger på Kongsvinger. Bokførte verdier av OAS samlede eiendeler gikk i 2009 opp fra 720 mill kr til 776 mill kr. Når det bygges nye studentboliger, fi nansieres disse i OAS dels ved statstilskudd og dels ved lån. Ut fra gjeldende regler overføres imidlertid statstilskuddet til egenkapital over en periode. OAS har også foretatt nye låneopptak i 2009 i forbindelse med studentboligene på Kongsvinger. Totalt har OAS egenkapitalandel økt fra 10,1 % i 2008 til 10,2 % i Sum 16

18 omløpsmidler er ytterligere redusert i 2009, men den likviditetsmessige situasjonen er likevel tilfredsstillende. OAS Finansiell risiko OAS fi nansielle risiko vurderes som middels. Eksponering i valuta er uvesentlig. OAS har imidlertid langsiktig lånegjeld på 295 mill kr. Det er inngått fastrenteavtale på størstedelen av lånegjelden. Disponering av årsresultatet Av årsoverskuddet i OAS for 2009 på kr , foreslås kr overført til egenkapital statstilskudd og kr til annen egnkapital. Oslo, 5. mai 2010 Magnus Hovengen Styreleder Halvor Moen Nestleder For Kai Roger Vatne Styremedlem Mouna Arntsen Benounis Styremedlem Andreas Adolfsen styremedlem for Tove Bull Njaa styremedlem Gunnar Rein Olsen styremedlem Anne Karine Lie Styremedlem Grete Røsok styremedlem Mattis Schrøder Styremedlem John Hvidsten Adm. direktør 17

19 OAS OAS: Resultatregnskap 2009 Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap ved avgang anleggsmidler Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Annen rentekostnad Andre fi nanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Overført egenkapital statstilskudd Overført til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

20 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Anleggsmidler Utviklingsarbeider Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. Fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. Utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer