Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38"

Transkript

1 2009

2 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD Fakta Markedsføring og kommunikasjon OAS Studentboliger Eiendomsavdelingen Velferdsavdelingen OAS spisesteder Penelope Bokhandel AS Urban Boligutleie AS Oasen Spiserier AS OAS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning OAS Konsern Resultatregnskap Konsernbalanse Noter til konsernregnskapet Kontantstrømoppstilling Penelope Bokhandel AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning Urban Boligutleie AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Oasen Spiserier AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet for Revisors beretning

3 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD OAS sitt 20 års jubileum inntraff 7. februar Dette ble markert på årsfesten vår i januar og ved senere kampanjer og konkurranser rettet mot studentene. Gjennom hele 2009 har det vært lagt ned mye arbeid i å utrede og planlegge en m ulig fusjon med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Dette arbeidet ledet fram til et positivt styrevedtak i OAS styremøte 2. desember. Søknad til Kunnskapsdepartementet ble på dette grunnlag overlevert 25. januar i OAS har gjennom mange år brukt mye ressurser på kontinuerlig prosjektarbeid og utvidelse av vårt tilbud. I året som gikk har vi prioritert å forbedre og kvalitetssikre mange deler av driften. Med tanke på den aktuelle fusjonen har dette opplagt ført til at bruden er kvitt en del skjønnhetsfeil og framstår som litt mer pyntet: OAS sine spisesteder har i fl ere år slitt med en svak driftsøkonomi. I 2009 tok vi noen kraftige grep rundt dette, og ser nå klare tegn til bedre tider framover. Barnehagene våre la noe om på driften fra høsten 2008 og mente vi skulle ha rett til større tilskudd på dette grunnlaget. Vi brukte store deler av 2009 før vi vant fram med våre krav, men har nå fått økt tilskuddene relativt mye. Studentboligene på Nedre Ullevål har i mange år vært et smertens barn. Dyrt innleid og med lav kvalitet. Fordi vi ikke har fått mulighet til å kjøpe har vi heller ikke gjort store forbedringer og fått berettiget kjeft fra studentene for det. Samtidig har vi hatt helt nye studentboliger ved Alexander Kiellands plass, som vi har leid ut i det private markedet, fordi vi ikke hadde fått statsstøtte til alle enhetene vi bygget. I 2009 fi kk vi statstøtte og avsluttet leieforholdet på Nedre Ullevål. Ingen økning i antall studentboliger, men en betydelig kvalitetsheving og et tilbud vi kan stå for Vårt datterselskap Penelope Bokhandel AS startet med nettbokhandel og egen import i Dette medførte en rekke nye administrative rutiner, som slet med innkjøringsproblemer. I 2009 har dette blitt rettet opp OAS driver med mangt og meget. Noe av det skal det betales merverdiavgift for, men det har ikke alltid vært like sikkert hva. I 2009 har vi hatt en totalgjennomgang av dette, og har nå en avklaret praksis. Kunnskapsdepartementet gjennomførte i 2009 en gjennomgang av alle studentsamskipnadene med hjelp av konsulentselskapet BDO Noraudit. Dette innebar at vi måtte svare på en rekke spørsmål og oversende et betydelig antall rapporter og statistikker. Gjennomgangen bidro til at vi fi kk et sikrere bilde av våre egne sterke og svake sider. Ett nytt og spennende prosjekt er likevel gjennomført. I desember 2008 ble vi kontaktet av lokale krefter på Kongsvinger og spurt om vi ville/kunne bygge studentboliger for den avdelingen av Politihøgskolen som skulle etableres der. Det forelå da en skisse til et bygg ingen godkjenning fra reguleringsmyndighet, husbank eller departement (tilskudd). Ti måneder senere i oktober 2009, flyttet studentene inn i et flott nytt bygg i Kongsvinger sentrum! Dette mener vi er verdensrekord i studentboligbygging. Det ble mulig takket være fantastisk innsats fra våre egne ansatte og tilsvarende innsats og bistand fra alle involverte parter. Eller som Justisministeren sa da han åpnet bygget: «Kunnskapsministeren og jeg ble enige om å ta den raskeste veien for å få til dette!» John Hvidsten

4 Fakta I 2009 var disse høgskolene knyttet til OAS Barratt Due Musikkinstitutt Den Norske Balletthøyskole Den Norske Eurytmihøyskole Høgskolen i Oslo Høgskolen i Akershus Høgskolen i Staffeldtsgate Lovisenberg diakonale høgskole Høyskolen Diakonova Norges Informasjonsteknologiske høgskole Politihøgskolen Rudolf Steinerhøyskolen Folkeuniversitetene i Asker, Bærum og Follo/Moss Markedshøyskolen Norsk Gestaltinstitutt Styret Urban Boligutleie AS Direktør Markeds- og kommunikasjonsavdelingen Administrasjonen Penelope Bokhandel AS Oasen Spiserier AS Avd. velferd Avd. bolig Avd. eiendom Avd. spisesteder Studentbarnehager Psykolog- og rådgivertjenesten Studentservice Boligutleie Boligdrift Vedlikehold og utvikling av eiendommer Tekniske installasjoner og avtaler Arrangement annas (HiO) P35 Fyrhuset hannas (HiAk) Småkafeene Puben/Dusinet Nøkkeltall: Antall studenter per Antall ansatte, gjennomsnittlig Antall barnehageplasser Semesteravgift OAS resultat før skatt OAS konsernresultat før skatt

5 Markedsføring og kommunikasjon Året startet med 20 års jubileum for OAS. Avdelingen hadde ansvaret for å koordinere arbeidet med jubileet. Det startet internt med en markering på årsfesten i januar. 20 års dagen var 7. februar Utover våren ble det kjørt en del kampanjer for studentene samt nettkonkurranser både internt og eksternt. Et samarbeidsprosjekt med Studentsamskipnaden i Oslo, SiO, ble etablert og gjennomført. Dette var et utredningsarbeid hvor målet var å beskrive hvordan tilbudet i en eventuell ny sammenslått studentsamskipnad skulle se ut. Vi lagde blant annet en felles kommunikasjonsplan og samarbeidet med SiO vedrørende denne gjennom året. Oppgraderingsarbeidet av OAS nettsider startet opp. Sidene er defi nert som vår viktigste kommunikasjonskanal. Målet er å få mer brukervennlige sider og et mer tilgjengelig velferdstilbud. Vi har fått tatt en del nye bilder av våre tilbud. Bildene skal i hovedsak brukes til de oppgraderte nettsidene. Nyhetsbrev til studentene ble distribuert i både vår- og høstsemester. Vi har ca direkteabonnenter i tillegg til distribusjon til alle studentorganer. Nyhetsbrevet blir også publisert på Fronter, intranettsystemet til Høgskolen i Oslo. Semesterstart ble gjennomført med ca. 20 frivillige interne medarbeidere samt studenter i styret som hjelpere. Vi holdt over 60 orienteringsmøter og holdt 15 stands i semesterstartsukene. I tillegg tok vi imot besøkende studenter til rebusløp og quiz. OAS brosjyre ble distribuert til førsteårsstudentene sammen med opptaksbrevet fra de fl este høgskoler. Utover generelt kommunikasjonsarbeid gjennomførte vi en kampanje for tannlegeordningene våre, samt utviklet og koordinerte arbeidet med kriseplaner vedrørende pandemi (svineinfl uensa). OAS Studentboliger 2009 har vært et nytt år med mange søkere i forhold til antall boliger. I de verste periodene sent på sommeren/tidlig høst hadde vi over 2000 søkere på venteliste. Utvidelse av boligtilbudet har fortsatt høyeste prioritet. Politihøgskolen åpnet høsten 2009 en ny avdeling på Kongsvinger og OAS fi kk etter vedtak fra Kunnskapsdepartementet ansvaret for velferdstilbudet til studentene der. Dette gjaldt også boligtilbudet. Tidlig i 2009 ble det inngått avtale med Kongsvinger kommune og entreprenør Ø. M. Fjeld om å bygge et eget studenthus i Storgata i Kongsvinger. Kommunen bidro med tomt og dekket deler av kostnadene. Sammen med entreprenøren dannet de et parkeringsselskap som også dekket deler av byggekostnadene. Studenthuset stod ferdig Fra studiestart fram til innfl ytting ble studentene innkvartert i midlertidige boliger. I 2009 ble det lansert ny portal for søkning og kommunikasjon med søkere/beboere. Bolig torget har nå fått bedret funksjonalitet og er mer brukervennlig. Det gjenstår fortsatt noe før portalen framstår som en total kommunikasjonsløsning. Det er laget nettbetaling slik at studenter kan betale både husleie og depositum gjennom Boligtorget. 4

6 Etter at husleiene i OAS har vært holdt uendret i tre år ble det gjennomført en økning på gjennomsnittlig 5 % med virkning fra høsten Nøkkeltall: Antall ansatte: Omsetning: Resultat: Antall hybler Antall dubletter Antall leiligheter Høsten 2009 opphørte leieavtalen med Fredensborg eiendom om leie av Ullevål B. De resterende boligene i Iladalen ble konvertert fra ekstern utleie gjennom OAS datterselskap URBO til ordinære studentboliger. Nybygg på Kongsvinger ble tatt i bruk. Bemanningen i avdelingen har vært relativt stabil gjennom året. To ansatte med relativt lang fartstid i OAS har sluttet. Bare en av disse er erstattet. Samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus om boliger for utenlandske utvekslings- og kvotestudenter har fortsatt på samme nivå som tidligere og har nå funnet en god form. Det er inngått avtale om både administrativ oppgavefordeling og økonomi. Det er en felles utfordring for oss å begrense kostnadene til tomgangsleie for de boligene som er øremerket utenlandske studenter. Sykefraværet har også i 2009 vært relativt høyt. Dette skyldes i all hovedsak langtidssykemelding for to av våre ansatte. Sykemeldingsårsaken er ikke arbeidsrelatert. Arbeidsmiljøet oppfattes som godt. Eiendomsavdelingen Eiendomsavdelingen er en intern tjeneste med OAS Studentboliger som største kunde. Avdelingens mål er i stor grad avledet av de mål og prioriteringer som til enhver tid foretas hos OAS Studentboliger. Hovedoppgaven er å bidra til å realisere disse målene gjennom et nært samarbeid og avklart grensesnitt. Eiendomsavdelingen leier også ut boliger til Urban Boligutleie AS (URBO) i påvente av statstilskudd og konvertering til studentboliger. URBO er også leietaker til parkeringsanlegget på Carl Berner og St. Hanshaugen, og utendørs parkeringsplasser i Kingos gate, Nedre Ullevål 7 og Åråsen. Husleien Bolig betaler til Eiendom inkluderer energikostnader til alle boligene bortsett fra i Kingosgate og Kongsvinger studenthus hvor det er individuell måling og fakturering. Å ha energikostnadene inkludert i husleien representerer en risiko mht. budsjettering i og med at leiekontraktene løper fra 1.8 og til 31.7 og derfor gjør det lovstridig å endre husleiebeløpet i løpet av kontraktstiden. Dette prinsippet ble foreslått endret i forbindelse med budsjettet for Beslutningen ble at tidligere praksis ble videreført. Avdelingens viktigste oppgave i 2009 har vært bygging og overtakelse av Kongsvinger studenthus. Bygget ble overlevert og må sies å være et særdeles vellykket prosjekt. 5

7 Arbeidet ble gjennomført iht fremdriftsplan og budsjett. Det arbeides videre med kjøp av tomt og kjøp av parkeringsselskap da vi mener det vil være hensiktsmessig på kort og lang sikt. Videre har oppfølging og utbedring av reklamasjonssaker i forbindelse med overtakelsesprotokoller og ettårsbefaringer i Kings gate og på St. Hanshaugen fortsatt. Vi håper dette vil være sluttført i løpet av første halvår i Avtale om sameievedtekter for felles uteareal og p-plasser på Åråsen fortsetter inn i Etablering av Molok søppelanlegg ble gjennomført sommeren Et reguleringsplaninitiativ om byggetrinn 2 på Carl Berner ble sendt Plan- og bygningsetaten i november 2008, men pga. diverse byråkratiske prosesser blir saken først oversendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i månedesskiftet mars/april Saken sendes fra Plan- og bygningsetaten med negativ innstilling. Forslaget går ut på å utvide studenthuset med to nye pluss én inntrukket etasje samt en ny bakbygning på til sammen165 HE. Kunnskapsdepartementet har gitt tilsagn om statstilskudd for hele prosjektet. Det forventes et vedtak i saken i løpet av sensommer Resten av boligene i Kingos gate ble tilbakeført fra URBO til OAS sommer Hele bygget er nå studentboliger og fi nansiert med tilskudd og Husbanklån. Leieavtalen med Fredensborg Eiendom om Ullevål B med 118 HE ble avsluttet 1. juli Flere potensielle studentboligprosjekter har blitt vurdert i løpet av 2009 og det har vært tett dialog mellom EBY(Eiendoms- og byfornyelsesetaten) og OAS. Noen av disse er: Hauskvartalet: OAS har uttalt at vi er interessert i å se nærmere på prosjektet og det er dialog mellom EBY og OAS. Stensberggata 13: EBY foretok loddtrekning da både SiO og OAS var interessert i å benytte kommunal forkjøpsrett. SiO vant loddtrekningen. Økernveien 11-13: Bygget står for tiden nesten tomt og OAS har gitt tilbakemelding til EBY om at vi er interessert i å vurdere overtakelse av bygget forutsatt en svært gunstig avtale. Fritidseiendommen på Mylla har behov for vesentlig oppgradering. Alternativene rehabilitering, riving, salg og fradeling er vurdert og det er besluttet å arbeide videre med søknad om fradeling av én tomt og rammebetingelse for bygging av én selvstendig ny hytte på hver av tomtene. I første halvår gjennomførte USBL tilstandsanalyse og kartla vedlikeholdsbehovet for kommende tiårsperiode for alle våre bygg. Gjennomgangen ble fi nansiert med tilskudd fra Husbanken. Hensikten med engasjementet var å få status på eiendomsmassen og å få bekreftet hvorvidt avsetningene (0,75% av indeksregulert bokført verdi) til vedlikeholdsfondet var tilstrekkelig. Det forventede vedlikeholdsbehovet er på linje med de avsetninger som foretas. Rapportene dannet også et grunnlag for en vedlikeholdsinnstilling som ble presentert for styret og for vedlikeholdsbudsjettet for Det har ikke vært gjennomført planlagt vedlikehold i 2009, men alle nødvendige utbedringer er utført. Det er etablert et eget husleiestabiliseringsfond for å dempe eventuelle ekstraordinære kostnadsøkninger slik at disse ikke skal belastes nåværende beboere fullt ut. Det har ikke vært nødvendig å benytte dette fondet i

8 Nøkkeltall Statstilskudd i HE (ordinær tildeling ble 68 til Ila, 50 til CB II og 105 HE tildelt i Regjeringens «krisepakke») ,5 Antall studenthus 8 8 (7 i eget eie) Areal i kvm BTA Omsetning Resultat HE = hybelenhet. 1 stk. HE utgjør ca kr i statstilskudd ( på Kongsvinger) BTA = Bruttoareal Velferdsavdelingen Velferdsavdelingen består av Studentbarnehagene, Psykolog- og rådgivertjenesten og Studentservice. Studentservice administrerer tilskuddsordningene til Idrett, legerfusjon og helsefond. I tillegg har OAS et formalisert samarbeid med både Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus om tilbud knyttet til karriereveiledning. Tilbudet på HiO er åpent for alle studenter knyttet til OAS. Studentbarnehagene Antall barn Grefsen studentbarnehage Kjeller studentbarnehage Bisletbekken studentbarnehage Lille Bislet studentbarnehage Det er stor nedgang i antall barn på venteliste i Dette skyldes i første rekke Oslo kommunes dramatiske økning av antall barnehageplasser. OAS barnehager regnes fortsatt som attraktive pga. sin geografi ske plassering i utdanningsinstitusjonenes umiddelbare nærhet, sitt gode omdømme og mangel på kommunale plasser i Oslo sentrum. Vi har erfart at det har vært stor utskifting av barn i Grefsen studentbarnehage dette året. Dette skyldes både beliggenhet og kortere åpningstid enn OAS øvrige barnehagetilbud. I Skedsmo kommune er det overkapasitet og OAS følger derfor utviklingen nøye og har lagt planen om ny barnehage på Kjeller på is inntil situasjonen på Kjeller er nærmere avklart. Antall ansatte i 2009 har vært 37, dette inkluderer 2 sivilarbeidere. 20 % av de ansatte er menn, noe som er godt over landsgjennomsnittet på 7 %. Barnehagene har 13 pedagoger, inkl. styrere og førskolelærer. 2. av disse har dispensasjon fra utdanningskravet. De kommunale tilskuddene har hatt en positiv utvikling i Dette skyldes omleggingen av tilbudet som ble fortatt høsten 2008, og det har gjort at det kommunale tilskuddet beregnes ut fra det reelle kostnadsnivået, og ikke som tidligere ut fra indeksregulerte kostnader med 2003 som basisår. 7

9 Psykolog- og rådgivertjenesten Tjenestens hovedarbeidsområde er individuell rådgivning og terapi. I tillegg holdes det grupper og kurs. Tjenesten er lokalisert i Oslo og på Kjeller. Tilbudene er gratis. Vi har åpen tid for inntakssamtaler hver dag mellom kl studenter har fått hjelp ved tjenesten. Til sammen er det gitt konsultasjoner, dvs. et snitt på 5 samtaler per student. Alle har fått et tilbud kort tid etter at de har henvendt seg. Studentene har kun uteblitt fra 3,4 % av timene. I noen av tilfellene har de glemt timen, og bestilt ny. Det at få uteblir fra timene er en god indikasjon på at tilbudet møter studentenes behov. 16 studenter ble henvist videre til andre mer egnede tilbud. Det har vært holdt ett depresjonsmestringskurs, 7 kurs i stress- og studiemestring og 4 ta-ordet-kurs. Tjenesten deltar ellers i planlegging av Nordisk Studenthelsekonferanse som skal arrangeres i Oslo høsten Vi sitter i et nettverk i AKAN som arbeider med studenters drikkemønster. Vi deltar i utarbeidelse av en veileder i habilitering for unge i regi av Helsedirektoratet. I 2009 ble det inngått avtale med Helse Sør-Øst. Avtalen beskriver tjenestetilbudet, men vi har enda ikke lykkes med å få økonomisk bidrag til tjenesten. Avtalen skal evalueres høsten 2010 og det er en intensjon om at OAS skal få økonomisk støtte til denne tjenesten på samme vilkår og nivå som det SiO får til tilsvarende tjeneste. I tillegg er det inngått avtale med helsestasjon for ungdom i St. Hanshaugen bydel. Dette er et samarbeid med HiO og OAS hvor HiO dekker 50 % av kostnadene. Bemanningen i psykolog- og rådgivertjenesten i 2009 har vært: 2,5 psykologer (hvorav 0,8 spesialspykolog) 1,5 sosionomer 1 pedagog Psykologpraktikant i 10 mnd. Studentservice Avdelingen administrerer støtteordningene til idrett, legerefusjon og helsefond i tillegg til å inngå i HiOs veiledningstilbud for studentene. Støtteordningene benyttes av stadig fl ere og i 2009 hadde OAS høyere utbetaling fra sine støtteordninger enn noen gang tidligere. Tallene for 2009 ser slik ut: Totalt er det kommet inn søknader og det er utbetalt til sammen kr Dette fordeler seg mellom : Legerefusjon med søknader og totalt ubetalt beløp på kr Helsefond med søknader (2.716 kvinner og 691 menn) og kr utbetalt. Refusjon av behandlingsutgifter fordeler seg slik: Vanlig konserverende tannbehandling stk. kr Brilleglass/linser 710 stk. kr Fysikalsk behandling 218 stk. kr Kiropraktorbehandling 178 stk. kr

10 Prevensjon: 163 stk. kr Transportutgifter (taxi) t/r hjem/skole 4 stk. kr Ekstraordinær tannbehandling 935 stk. kr herunder Bittskinne 17 stk. kr Ekstrem caries, diagn.sykdom etc 5 stk. kr Kroneinnsetting 184 stk. kr Periodontittbehandling 31 stk. kr Rotfyllingsbehandling 258 stk. kr Tannuttrekking 440 stk. kr Fordelingen mellom de ulike utdanningsinstitusjonene knyttet til OAS ser slik ut: - Barratt Due Musikkinstitutt 14 søknader kr Den Norske Balletthøyskole 21 søknader kr Den Norske Eurytmihøyskole 4 søknader kr Høgskolen i Akershus 526 søknader kr Høgskolen i Oslo 2319 søknader kr Høgskolen i Staffeldtsgate 38 søknader kr Høyskolen Diakonova 57 søknader kr Lovisenberg diakonale høgskole 86 søknader kr Norges Informasjonsteknologiske høgskole 27 søknader kr Norsk Gestaltinstitutt 27 søknader kr Markedshøyskolen 104 søknader kr Politihøgskolen 169 søknader kr Rudolf Steinerhøyskolen 15 søknader kr Idrett Støtte til idrett har vært gitt med til sammen Det tilsvarende beløpet i 2008 var Det har i 2009 vært inngått avtaler med: Studentidretten 700 brukere Friskis & Svettis 750 brukere Treningshuset Turnhallen 500 brukere Bislet Bad 100 brukere fi tness.express 200 brukere Kjeller Treningssenter 100 brukere Avtalen med Kjeller treningssenter var ny høsten 2009 og antall brukere i vårsemesteret var ca 140. Ordningen var, fram til avtalen med Kjeller treningssenter ble inngått, slik at det var valgfritt hvilket senter studentene ønsket å benytte og OAS refunderte kr 400 per bruker. Karriereveiledning OAS har avtale med både HiO og HiAk om bidrag til karriereveiledningstilbudet ved de to utdanningsinstitusjonene. Bidraget gis ved at ansattressurser i OAS avgis til de tilbudene som er etablert av de to utdanningsinstitusjonene og styres faglig av disse. OAS bidrag sorterer administrativt under Psykolog og rådgivertjenesten i OAS 9

11 OAS spisesteder Flere av spisestedene kan vise til positiv utvikling i Flere enheter har merket stor fremgang. Fortsatt er det imidlertid enheter som har utfordringer både i forhold til omsetning og kostnadskontroll. Dette gjelder spesielt P 35 og Fyrhuset. Øvrige enheter har i siste halvår 2009 vist at valgt modell for drift gir ønskede resultater. Nøkkeltall Antall fast ansatte Antall spisesteder Omsetning Resultat Varekostnad 39,10 40,36 40,2 40,6 Personalkostnad 52,44 53,43 53,05 47,6 Antall sitteplasser Drift Nye driftsmodeller etter konsepter for de ulike enheter, varegrupper og tjenestetilbud følges opp gjennom tydelig enhetsledelse og internrevisjon fra stab. Dette viser seg resultatmessig hos de enheter som scorer høyt på konseptetterlevelse. Sammen med konseptutvikling legger stab svært stor vekt på tilbakemeldinger fra studenter gjennom brukerutvalgsmøter og fl ere endringer av konsepter er initiert gjennom disse møtene. Personal Spisestedene har færre faste ansatte i 2009, hvilket betyr at avdelingen har klart å redusere personalkostnadene noe, men også at det er fl ere midlertidig ansatte. Midlertidig ansatte er ikke en ønsket utvikling, men det har vært en nødvendighet da fl ere enheter, spesielt de små, har behov for midlertidig hjelp i høysesong. Disse enhetene har ikke økonomi til å bære to fast ansatte over et helt år. To seksjonsledere har sluttet, og en er ute i permisjon. Det har ellers vært normal turnover i avdelingen. Spisestedene benytter ikke lengre eksterne vikarer, men rekrutterer fra en egen vikarpool. Dette har redusert prisen per vikartime. Økonomi Første halvår bar preg av samme utfordringer som 2008, for høy vare- og personalkost. Justeringer og tiltak etter vedtatte mål ga uttelling siste halvår. Flere enheter gikk da jevnt med budsjett. To enheter sliter fortsatt med drift og dette gir betydelige utslag i resultatet for avdelingen. P 35 har vist positive resultater, men sliter fortsatt med å få kontroll over varekost. Fyrhuset har ikke levert i henhold til nødvendig omsetning og kostnadskontroll, og ser ikke ut til å klare å etablere et foretrukket konsept for HiOs studenter. Å reetablere Fyrhuset er ett av hovedmålene for

12 Penelope Bokhandel AS I 2009 omsatte Penelope Bokhandel AS for kr , mens omsetning 2008 var kr eller en økning på ca 8 %. Ordinært driftsresultat før skatt ble kr (2008= ) Omsetning , , , , , , , ,00 0, Salg av fagbøker er en bransje der det for tiden skjer betydelige strukturendringer, samtidig som nye produkter og formidlingsformer (e-bøker) endrer rammebetingelser. Risiko og usikkerhet for Penelope er i høy grad knyttet til disse eksterne faktorene. Den løpende driften er lite risikofylt. Etter årsskiftet har det skjedd vesentlige ting som påvirker Penelopes posisjon: Penelope har meldt seg ut av Unipa og forhandler nå sammen med AK, Sørbok og S i S- bok om nye avtaler med forlagene. OAS og SiO har levert søknad til KD om å få slå sammen de to samskipnadene. Dette vil i tilfelle også bety en sammenslåing av Penelope og Akademika (SiO sin bokhandel). 11

13 Urban Boligutleie AS I 2009 omsatte Urban Boligutleie AS (URBO) for kr Omsetning for 2008 var på kr Resultat Ordinært resultat før skatt i 2009 var kr Driftsinntektene gikk ned med 22,5% i forhold til 2008 Omsetning , , , , , ,00 0, Nedgangen i driftsinntekter kommer først og fremst av 37 leiligheter i Kingos gate har blitt gjort om til studentboliger. Fem leiligheter på Åråsen er også tilbakeført og Boligavdelingen i OAS har overtatt sommerleie på Åråsen. Selskapet gjennomførte i 2008 en prosess for å få kjøpt en tomt på 7,1 dekar på Kjeller, rett ved siden av Høgskolen i Akershus. Formålet var å etablere et parkeringsareal for HiAk, samt å legge til rette for at OAS på lengre sikt kunne ha mulighet for å utvikle ulike velferdstilbud (eks. barnehage). Tomten ble endelig ervervet i mars 2009, samtidig som det ble sluttet leieavtaler til 2019 med HiAk angående parkeringsarealet. Markedet for utleie av boliger er veldig stabilt og ikke tegn til noen forandring der. 12

14 Oasen Spiserier AS Selskapets virksomhet er utvikling og drift av spisesteder, herunder arrangementsavvikling og catering. Selskapet hadde ingen ansatte i 2009 og heller ingen drift. 13

15 OAS OAS: Styrets beretning Virksomhetens art Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i Oslo og Akershus. OAS visjon sier «Høy livskvalitet i studietiden!» OAS konsern omfatter i tillegg til morselskapet Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS (hvilende selskap). OAS har forretningskontor i Oslo. Styret i OAS besto pr av Styreleder: Fredrik Arneberg, Høgskolen i Oslo (HiO) Nestleder: Anders Bondehagen, Norges Informasjonsteknologiske høgskole (NiTH) Styremedlem: Andreas Adolfsen, Politihøgskolen Styremedlem: Annette Tandberg, Høgskolen i Akershus (HiAk) Styremedlem: Vegard J. Jæger, Høgskolen i Oslo (HiO) Styremedlem: Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo (HiO) Styremedlem: Gunnar Rein Olsen, Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) Styremedlem: Grethe Røsok, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) Styremedlem: Sepp Mantel, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) Styremedlem: Geir Texnes, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) Studenter OAS hadde per tilknyttede studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 380,- per student både i vår- og i høstsemesteret. Administrasjon OAS hadde i 2009 i gjennomsnitt 113 ansatte. Per besto ledelsen av: Direktør John Hvidsten Ass. direktør Kari Rosenstrøm Bolig- og velferdssjef Trond Bakke Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofi e Svendsbø Daglig leder Penelope Bokhandel AS, Pauliina Typpi 14

16 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. OAS Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde 8,75 % i Arbeidsmiljøutvalget besto per av: Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Irene Hermansen, Fride Gunn Baukhol, Sunniva Harmens, Geir Texnes, og Ann-Bjørg Svanevik, alle ansattes representanter og Trond Bakke, Grethe Røsok, Kari Rosenstrøm og Manka Willms fra ledelsen. Likestilling Selskapet arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering innenfor vår virksomhet. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og -oppgaver. OAS ser positivt på et fl erkulturelt miljø og har ansatte fra 10 ulike nasjoner. OAS hadde 120 fast ansatte per , 82 kvinner og 38 menn. Kvinnene representerte 78,16 årsverk, mens mennene representerte 34,15 årsverk. Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehage og psykolog- og rådgivertjenesten. OAS har som policy å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen for nye stillinger. I ledergruppen er det 2 menn og 4 kvinner. Samskipnadens direktør er mann. OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme muligheter til karriereutvikling og at det bør tilstrebes at begge kjønn skal være representert på det enkelte arbeidssted. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring. Styret bestod i 2009 av 3 kvinner og 7 menn, med mannlig styreleder. I februar 2010 ble det valgt nytt styre med 4 kvinner og 6 menn, fremdeles med mannlig styreleder. Styret mener likestillingen for samskipnaden som helhet er tilfredsstillende. Ytre miljø OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Konsernets framtidige utvikling OAS har inngått en tilbakeståelseserklæring overfor øvrige kreditorer i datterselskapet Oasen Spiserier AS, som for tiden ikke har drift. Erklæringen forutsettes å gjelde til Oasen Spiserier AS er refi nansiert og har etablert lovlig egenkapital. Utover dette gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og kontantstrømoppstillinger etter styrets oppfatning en fyllestgjørende informasjon om samskipnadens og konsernets drift og stilling ved årsskiftet. 15

17 OAS OAS har de siste årene kontinuerlig økt antall boliger gjennom nybygg. I 2009 ble to nye prosjekter tatt i bruk. På rekordtid ble det ferdigstilt boliger for 105 studenter ved Politihøgskolens avdeling på Kongsvinger. Dette ble muliggjort ved et smidig og konstruktivt samarbeid med entreprenør Ø. M. Fjeld AS og Kongsvinger kommune. Ytterligere 68 hybelenheter ble tatt i bruk i som studentboliger i Iladalen studenthus. OAS har fortsatt stor mangel på boliger for sin studentmasse og det er allerede planer for ytterligere økning av antall boliger i Oslo. Arbeidet med å øke antall boliger ytterligere har høy prioritet. På grunn av gunstige rentevilkår for våre lån i Husbanken og en generelt gunstig økonomisk situasjon for bolig- og eiendomsvirksomheten har det bare vært nødvendig med en husleieøkning i løpet av de siste fi re årene. Det er etablert et eget husleiestabiliseringsfond som er ment å brukes til å jevne ut ekstraordinære kostnadsøkninger. Det har ikke vært nødvendig å benytte dette fondet. OAS/SiO - mulig sammenslåing. Etter initiativ fra studentene har det i løpet av 2008 og 2009 vært samtaler og utredning om en eventuell sammenslåing av SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) og OAS. Hovedformålet med en sammenslåing er å gi et bedre og likere velferdstilbud til alle studenter i Oslo. I 2009 har innhold i og organisering av en felles sammenslått samskipnad blitt beskrevet og grunnlaget for styrebehandlingen utarbeidet. Beslutningsgrunnlaget er basert på felles interne utredninger og høringsuttalelser fra medlemsinstitusjoner, studentdemokratier og ansatte. I november og desember 2009 ble det fattet endelige vedtak i samskipnadenes hovedstyrer om at man ønsker en sammenslåing og at det søkes Kunnskapsdepartementet om dette. En samlet samskipnad vil ha nær 800 medarbeidere og skal levere velferdstjenester til universitets- og høgskolestudenter ved 23 institusjoner i Oslo og Akershus. Studentenes samlede tilbud vil blant annet kunne bestå av studentboliger, 750 barnehageplasser og 50 studentkafeer. En samlet samskipnad kan tidligst være på plass fra Årsresultat og disponeringer Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i morselskapet. I 2009 økte driftsinntektene i OAS med ca 4,8 % i forhold til Dette skyldes hovedsakelig en økning i organisasjonsmessige inntekter på 18,5 %, hvorav over 4 mill kr gjelder økte tilskudd, dels med tilbakevirkende kraft, til drift av barnehagene. Semesteravgiften for 2009 er samlet 12 % høyere enn i 2008, dette skyldes dels fl ere studenter og dels en økning i semesteravgiften fra høsten Leieinntektene økte med 1,1 % fra 2008 til 2009, mens salgsinntektene økte med 1,7 %. Sum driftskostnader økte med 3,3 %, og driftsresultat før finanskostnader økte med 17,3 %. De samlede investeringer i varige driftsmidler gikk opp med 6,9 % til 716 mill kr, hovedsakelig pga. ferdigstilling av nye studentboliger på Kongsvinger. Bokførte verdier av OAS samlede eiendeler gikk i 2009 opp fra 720 mill kr til 776 mill kr. Når det bygges nye studentboliger, fi nansieres disse i OAS dels ved statstilskudd og dels ved lån. Ut fra gjeldende regler overføres imidlertid statstilskuddet til egenkapital over en periode. OAS har også foretatt nye låneopptak i 2009 i forbindelse med studentboligene på Kongsvinger. Totalt har OAS egenkapitalandel økt fra 10,1 % i 2008 til 10,2 % i Sum 16

18 omløpsmidler er ytterligere redusert i 2009, men den likviditetsmessige situasjonen er likevel tilfredsstillende. OAS Finansiell risiko OAS fi nansielle risiko vurderes som middels. Eksponering i valuta er uvesentlig. OAS har imidlertid langsiktig lånegjeld på 295 mill kr. Det er inngått fastrenteavtale på størstedelen av lånegjelden. Disponering av årsresultatet Av årsoverskuddet i OAS for 2009 på kr , foreslås kr overført til egenkapital statstilskudd og kr til annen egnkapital. Oslo, 5. mai 2010 Magnus Hovengen Styreleder Halvor Moen Nestleder For Kai Roger Vatne Styremedlem Mouna Arntsen Benounis Styremedlem Andreas Adolfsen styremedlem for Tove Bull Njaa styremedlem Gunnar Rein Olsen styremedlem Anne Karine Lie Styremedlem Grete Røsok styremedlem Mattis Schrøder Styremedlem John Hvidsten Adm. direktør 17

19 OAS OAS: Resultatregnskap 2009 Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Leieinntekter Oppholdsavgift barnehage Organisasjonsmessige inntekter 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 5, Ordinære avskrivninger Tap ved avgang anleggsmidler Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter konsernselskap Annen renteinntekt Annen rentekostnad Andre fi nanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat Årets resultat Overføringer Overført egenkapital statstilskudd Overført til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

20 OAS: Balanse OAS Eiendeler Note Anleggsmidler Utviklingsarbeider Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter og bygninger o.a. Fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. Utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Sum varer Fordringer Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Andre fordringer konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning...

Styrets beretning... 11 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Noter til regnskapet... 17 Kontantstrømoppstilling... 23 Revisors beretning... Innhold Innledning.................................................................... 2 Fakta........................................................................ 3 Studentboligene...............................................................

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Protokoll fra 19.11.09

Protokoll fra 19.11.09 Protokoll fra 19.11.09 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD (OAS) sak 65/09 - PROTOKOLL FRA STYREMØTET 19.11.2009 Tilstede. Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Vegard J. Jæger, Annette Tandberg,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer