b i r d w a t c h n a t u r f o r s t å e l s e o g k r e t s l ø p s t e n k n i n g w w w. b i r d w a t c h. n o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "b i r d w a t c h n a t u r f o r s t å e l s e o g k r e t s l ø p s t e n k n i n g w w w. b i r d w a t c h. n o"

Transkript

1 h a v ø r n h a l i a e ë t u s a l b i c i l l a j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m b i r d w a t c h n a t u r f o r s t å e l s e o g k r e t s l ø p s t e n k n i n g w w w. b i r d w a t c h. n o d i s p o s i s j o n f o r p r o s j e k t r a p p o r t w o r k s h o p r ø s t j u l i

2 r ø s t v å t m a r k s o m r å d e j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m Gjennom formidling av sammenhengene mellom menneskets handlinger og et sårbart økosystem, ønsker vi å skape forståelse for nødvendigheten av en mer bærkraftig utvikling og forvaltning av våre naturverdier

3 b i r d w a t c h i n n h o l d Formål Visjon Base Utposter Økoturisme Program - formidling BASEN Lokaliseringsalternativ 1 - Handelsstedet Brygga Stisystem /våtmarksområde - naturreservat Lokaliseringsalternativ 2 - Lyngvær Lokaliseringsalternativ 3 - Tjuvsøya y o u a r e a g u e s t o n t h i s p l a n e t, - b e h a v e! H u n d e r t w a s s e r UTPOSTER Skomvær Fyr Vedøya/Storfjellet? Festhelen, Moskenes Rapport fra Workshop Røst Røstsamfunnet v/arnfinn Ellingsen Skomvær Fyr v/kystverket Nord Atle Rønning Nasjonal Turistveg Lofoten v/steinar Skaar Lofoten Natursenter v/john Stenersen NOF/Bodø lokallag v/martin Eggen Registeringer i våtmarksområdene på Røst Fylkesmannen i Nordland v/ Angsgar Aandahl Landskapsvern Røstøyan NINA/Tycho Anker Nilssen Fugleforskningen på Røst, bestander, endringer, påvirkninger Norges Kysfiskarlag, v/oddleif Thorsteinsen, Røst Innspill Hvor store hus trenger man egentlig v/wilhelm Munthe Kaas Innspill Naturfotografens behov v/tom Dyring Ressurspersoner Samarbeidspartnere Målgrupper

4 Hundreds of millions of small-scale farmers, fishers and forest-dependent people will be worst hit by climate change. Alexander Mueller, FAO Assistant Director-General for Natural Resources Management and Environment Department. v i s j o n f o r m å l Bird Watch er en miljøstiftelse med formål å fremme naturforståelse og kretsløpstenkning, ved å øke kunnskap og bevissthet om miljøkonsekvenser av individuelle og samfunnsmessige valg. Virksomheten skal formidle kunnskap, unike naturopplevelser og Lofotens skjønnhet og sårbarhet. Bird Watch vil drive kunnskapsformidling som synliggjør behovet for en endret samfunnsutvikling. Samfunnsmessige endringer må rotfestes i kunnskap og holdninger basert på erfaringer, engasjement og møter mellom mennesker. Vi legger virksomheten til Lofotens ytterste utpost, med stor sannsynlighet for ekstreme værsituasjoner, midt i matfatet og havressursene som er grunnlaget for bosetning og næringsutvikling i et lite kystsamfunn. De sårbare sjøfuglbestandene er sterke miljøindikatorer og er med på å gjøre øysamfunnet Røst til et ideellt pedagogisk utgangspunkt. Tilknyttet undervisning, workshop`s og seminarer vil Bird Watch legge tilrette for å reise grønt i Lofoten, og ønsker å samarbeide og bygge nettverk med lokalsamfunn og småskalabedrifter som tilbyr produkter og opplevelser som baserer seg på bevissthet om egne miljøpåvirkninger.

5 Basen er møte, kurs og formidlingsarenaen, med galleri/utstilling infoog servicefunksjoner. Basen er stedet den reisende kommer til og får informasjon og kunnskap. Galleriet vil inneholde en utstilling om fuglebestandene og havressursene, satt inn i et helthetlig perspektiv, med problematisering omkring påvirkninger, klimaendringer, og sårbarhet. Det skal være rom for temporære utstillinger, foredrag av inviterte kunstnere, fotografer, forfattere, ornitologer, og forskere som tilbys opphold i utpostene og formidlingarena i basen. Nettstedet er kjøpt og skal utvikles til å være info- og kunnskapsformidling om virksomheten, nettbasert galleri, bookingtjeneste og debattforum. Bird Watch forlag og bokhandel vil utgi egne rapporter, kataloger og publikasjoner tilknyttet kursvirksomheten, samt formidle relevant litteratur. Utpostene er observasjonsposter og enkle overnattingsmuligheter i det mektige landskapet i Lofoten. De kan være alt fra de enkleste installasjoner for fotografering og fugletitting, til enkel overnatting ved Skomvær fyr, en husmannsplass i Vårfjorden, eller et krypinn i fjell og utmark for total tilstedeværelse i landskapet. Biblioteket i basen vil bygges opp som en litteratursamling omkring temaene vi berører i virksomheten, og vil være tilgjengelig for publikum.

6 Kongeørn 2008 Foto: Tom Dyring p r o g r a m k u r s t i l b u d Program for kurs og seminar 2009 utarbeides i løpet av desember 2008/januar Temaer vil være klima og havressursene, økoturisme - prinsipper og sertifisering mm. f o r m i d l i n g u t s t i l l i n g BASEN blir en viktig formidlingsarena, men vi ser for oss en påbegynt virksomhet med seminarer og kurs i midlertidige lokaliteter, hvis basen tar tid å få etablert. Utstillingen blir et hovedverktøy, - budsjettmessig vil vi ha behov for å skille ut utstillingen som eget prosjekt. Midler vil søkes til utstillingsprosjektet også utenom forprosjektet. Hovedkonsept for utstilling vil så langt budsjett holder utvikles våren Referansegruppe settes sammen ved årsskiftet.

7 «Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av» b i r d w a t c h vil basere sin virksomhet på økoturismens prinsipper Økoturismens prinsipper; s m å s p o v e r ø s t n a t u r r e s e r v a t f o t o : t o m d y r i n g s k o m v æ r f y r f o t o : a. a a n d a h l Økoturisme bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning. Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn. bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeids-kraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. formidling og læring er en sentral del av produktet. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø. Verdens turistorganisasjon (WTO) har estimert økoturismemarkedet til å utgjøre 7 % av det totale globale turistmarkedet. Dette utgjorde ca 45 millioner reiser i 1998 med en forventet økning til 70 millioner i Også tidsskriftet New Scientist anslår en økning på mellom 10 og 30 % per år for dette markedssegmentet, avhengig av hvordan økoturisme defineres. I følge en undersøkelse Norges turistråd fikk gjennomført i 2000 er Norge det 5. mest attraktive naturreisemålet i verden. I mars 2005 kåret tidsskriftet National Geographic norske fjorder til verdens beste reisemål! Ren natur og høy miljøprofil var en viktig del av begrunnelsen. Dette har stor markedsverdi for Norge, men for at Norge ikke skal miste troverdighet stiller det også krav til at vi faktisk fremviser en miljøbevisst reiselivsnæring, forvalter våre naturattraksjoner på en bærekraftig måte og forbereder oss på en betydelig økt interesse for norsk natur. Bird Watch vil bl.a. bidra til å ta vare på verneverdige bygg gjennom samarbeid med lokale krefter om bruk Skomvær Fyr, unyttede deler av Røst`s 1000-årssted Brygga, - og en 100 år gammel husmannsplass i Vårfjorden, Moskenes. Stedene vil gjøres tilgjengelige for lokalsamfunn og reisende. For reiselivsdelen vil Bird Watch basere seg på samarbeid med lokale virksomheter som også bygger på økoturismens prinsipper, og bygge nettverk med lokale og regionale bedrifter og leverandører. Bird Watch vil i sin kursvirksomhet skolere enkeltpersoner og reiselivsbedrifter i økoturismens prinsipper. kilde: fra norsk økoturisme

8 Det er stor betydning og verdi, å formidle natur og kulturhistorien Stavøyai en sammenheng... sett fra Brygga museum og 1000-års-sted Tradisjonelt har Røstlandet hatt en rik og variert fuglefauna. Geografisk beliggenhet, varierte biotoper Handelsstedet Brygga Lokaliseringsalternativ 1 - BASE Røstlandet Handelsstedet Brygga er en gave til Røst kommune, i et relativt godt bevart kulturhistorisk miljø, sentralt på østsiden av Røstlandet. Stedet består av hovedhus fra siste halvdel av 1800-tallet. Låve, uthus, bestemorstue i tømmer, kledd med eternitt, og tufter av naust, og handelsbrygge. En rettlinjet vakker steinsatt veg fører over fjæregrunnen til tomta. Steingjerder og murer er delvis intakte. Tanken om en samlokalisering av Bird Watch og museumsvirksomheten, med info, servicefunksjoner, enkel servering, og driftsfunskjoner springer utfra erkjennelsen av at Røst ikke er større enn at flere tilbud lett kan konkurrere, og at samlokalisering og samarbeid kan gi positive synergieffekter. Det er av stor betydning og verdi, å formidle natur og kulturhistorien i en helhetlig sammenheng. En samlokalisering vil også kunne sikre en raskere fremdrift for istandsetting og tilrettelegging av museet for publikum, ved samling av ressurser, mm. Museet og Bird Watch vil kunne sambruke forsamlingslokale, kafe, resepsjon, garderober, toaletter, lager, verkstedsfunksjon, vaktmester og personale. En samlokalisering vil styrke tilbudet til publikum, publikumstall, gi et utvidet og mer interessant tilbud, og styrke muligheter for å få i standsatt området i løpet av kommende år. Bird Watch vil i forprosjektet se på muligheter ved naustgrunnen for et info-senter, og ruinen av den gamle Reiertsalen som forsamlingslokale, for felles bruk med museet/1000-års-stedet Brygga. En tilknytning til gang og sykkelveg som innlemmer sti for tilrettelagt ferdsel i våtmarksområdene, vil gi et attraktivt og helhetlig tilbud til lokalsamfunn og tilreisende. r ø d n e b b t e r n e s v a l b a r d j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m

9 R ø s t å r s s t e d a d k o m s t H o v e d h u s e t f r a s y d N a u s t - b r y g g e s a m m e n r a s t s t a v ø y a s e t t f r a b r y g g a j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m

10 R u i n e r a v g a m m e l f o r s a m l i n g s s a l ( R e i e r t s a l e n ) N a u s t - b r y g g e s e t t f r a n o r d Forsamlingslokale /sambruk Forprosjektet vil skissere et forsamlingslokale passende til grupper på personer bygget nennsomt opp i den eksisterende grunnmuren av Reiertsalen, det gamle handlesstedets tidligere forsamlingslokale, på sydsiden av hovedbygningen. En sambruk av et slikt forsamlingslokale med museet, vil være en både økonimisk og ressursvennlig måte å utnytte mulighetene på museumstomta på. Det vil kunne skape verdifulle synergieffekter for begge virksomhetene. å sette kulturhistorien i sammenheng med historien om utnyttelsen av naturressursene. Å problematisere dagens situasjon med et slikt historisk bakteppe vil gi mening. Både innholdsmessig og driftsmessig vil en samlokalisering, og sambruk, kunne ha stor verdi, både for å løfte stedet til en kvalitet som kan ta i mot publikum, samt i planlegging og finansiering av prosessen. Handelsbrygga/naustgrunnen Det gamle langhuset i tømmer som huset naustet/ handelsbrygga er i dag sammenrast og tømmeret råttent. Nordveggen står igen og viser deler av den opprinnelige situasjonen. Vi ser for oss et gjenoppbygget naust/bryggeprosjekt, bygget opp i en klar historisk kontekst, men innpasset med servicehus, utstilling, kafe, og uteservering i forbindelse med en nennsom reetablereing av bryggesituasjonen. b r y g g a r ø s t å r s t e d a l l e f o t o s : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m

11 Stisystem Røstlandet foreløpige vurderinger Foreløpig parselloversikt som stikkord: A : BRYGGA, RETTESKJERET, DEMMA, MELAND Oppstart på stisystemet fra bilveien. Attraksjon : Mulig base for Birdwatch Kulturmiljø : Museet Kulturmiljø : Bebyggelsen langs vannet Kulturmiljø : Steingjerder Kulturmiljø : Brygger og båtliv Landskap : Utsyn nordover mot Mosken, Værøy og Lofoten Landskap : Utsyn sydover over bebyggelsen mot Vedøya Natur : Flo og fjære & fugleliv (ærfugl / måker) Tiltak Informasjon Opparbeidelse av sti Utfordringer Trasè i forhold til bebyggelse Trasè i forhold til flo og fjære B : MELAND, NORDNESET, FLYPLASSVEIEN Landskap : Utsyn nordover mot Mosken, Værøy og Lofoten Landskap : Åpne grassletter og heder Tiltak Informasjon Opparbeidelse av sti C : FLYPLASSVEIEN, VANNRESERVOARET, BRASEN Gjennom område båndlagt som drikkevannskilde Landskap : Langs Røstlandets største vannspeil Landskap : Gressenger sydover Natur : Møte med brakkvannsdammer i syd Natur : Rikt fugleliv knyttet til de store ferskvanns dammene Tiltak : b i r d w a t c h ønsker å bidra aktivt til at det blir etablert et samarbeid mellom Røst kommune, NOF/ Bodø lokallag, Fylkesmannen og Nasjonal Turistveg for planlegging og gjennomføring av et utbedret stisystem ved våtmarksområder og naturreservat på nordvestsiden av Røstlandet. Tilrettelagt ferdsel er vurdert som det beste vern i et område lokalbefolkningen bruker og har behov for som rekreasjonsområde. Landskapsarkitene Berg & Dyring har i dialog med NOF/M.Eggen gjort en foreløpig og skissemessig vurdering av muligheter og utfordringer ved et stisystem`. En slik natursti vil sammen med kunnskapsformidlingen i BASEN om reservat, fuglebestander, og kretsløpsproblematikken, være med å danne et helhetlig opplevelses- og formidlingtilbud. D : KLAKKEN, BRASEN Kulturminner : Slåtteenger, sauebeiter, steingjerder, gjerder Kulturminner : Eksisterende sti / vei med kryssing av brak kvannsdam på steinoppbygging. Tiltak : Opparbeidelse av sti E : KLAKKEN Funksjon : Adkomst-arm fra bebyggelse og veisystem i syd Natur : Sammensatt økosystem med ferskvannsdammer, brakkvannsdammer og åpne enger Tiltak : Sti F : BRASEN Funksjon : Adkomst-arm fra bebyggelse og vei i sydvest Kulturmiljø : beiter, slåtteenger, gjerder Tiltak : Sti Informasjon Løsninger for kryssing av gjerder Tiltak : Sti Informasjon på Ånnhammaren Tilrettelegging for observasjon fra Ånnhammaren Utgraving av eks smådammer for mer stabilt vannspeil Utgraving av nye dammer? Tilrettelegging for fugleliv / hekkking Ev kamuflasje for fugleobservasjon / fotografering H : ÅNNHAMMAREN - KLUBBEN Funksjon. Trasè fra Ånnhammaren nordover forbi kommunal søppelplass (?) til fuglehytte på Langneset Natur : Rullesteinsmiljø Natur : Brakkvannsdammer Natur : Fugleliv knyttet til steinmiljø, brakkvanns dammer og havet Natur / landskap : Utsyn mot vest mot hav og Ystøran Attraksjon : Fuglehytte på Langneset Tiltak : Utfordringer: Sti Fuglehytte på Langneset Informasjon primært knyttet opp mot fuglehytte på Langneset. Informasjon om mulig trasè til Øyran Sanere avfallshåndtering på forsvarlig måte I : HEIMSTØYRAN YTSTØYRAN foreløpige skissemessige vurderinger av muligheter og utfordringer ved mulig trase for natursti i våtmarksområder på Røstlandet. Opparbeidelse av sti Informasjon om natur og drikkevannskilde Kamuflasje(r) for observasjon og ev. fotografering av fulge livet (ikke tårn) Tiltak for å fremme fuglelivet & hekkeaktivitet (tilrettelegg inger for hekking) Utgraving av mindre dammer for å sikre mer stabil vann stand (?) Utfordringer: Hensyn til drikkevannskilde Utfordringer: Eiendommer / gjerdekryssinger G : BRASEN ÅNNHAMMAREN Funksjon. Trasè gjennom reservatet Naturmiljø : Enger, smådammer, rullesteinsstrender Naturmiljø : Sammensatt fugleliv Naturmiljø : Utsiktspunkt på Ånnhammaren Funksjon. Ekstremtrasè ut til øyene Natur / landskap : Havet på utsiden Natur / landskap : Røstlandet på innsiden Natur / landskap : Utsyn til fuglefjellene Natur : Sjøfugl og havørn Tiltak : Sti Tiltak for å lette adkomsten ut til øyene Informasjon om trasè og risiko Tom Dyring

12 Bird Watch forprosjekt vil ha fokus på 1000års-stedet som utgangspunkt for BASEN. Hvis denne tar tid å etablere vurderer vi midlertidige eller alternative lokaliseringer for funksjonen. Lokaliseringsalternativ 2 BASE Lyngvær Vi har en tomt på Lyngvær som er mulig å bygge på, den har et potensiale ved evt. kombinasjon av leie av lokaliteter, enten på Lyngvær, Kårøya eller Tjuvsøya. Avklaringer omkring dette alternativet vil gjøres som del av forprosjektet. Lokaliseringsalternativ 3 BASE Røstlandet Tjuvsøya En lokalisering av base på Tjuvsøya, med nærhet til Bryggehotellet, Fiskarheimen, Kårøya rorbuer med M/S Helen med faste turer til fuglefjellene og Skomvær, ville være interessant av flere årsaker. Nærhet til det nye fergelejet, turistinformasjonen og Bryggehotellet m/galleri, som mulige medspillere, er elementer som gjør denne lokaliseringen relevant. Avklaringer omkring denne mulighet vil gjøres som del av forprosjektet.

13 Utposter Vernevedtaket som omfatter Røstøyan setter store begrensninger for de opprinnelig planlagte utpostene i fjellene. Fylkesmannens miljøvernavdeling har pekt på Skomvær Fyr som mulig alternativ utpostlokalitet. Fyret har stått tomt i 30 år. Fuglefjellene kan besøkes på dagtid, av enkeltindivider og små grupper og oppleves fra båt. Slik det gjøres i liten skala i dag.

14 s t e v e b a i n e s o g t o n e j ø r s t a d p å s k o m v æ r s k o m v æ r f y r f o t o : t y c h o a n k e r - n i l s s e n Skomvær Fyr Vi har i prosessen med vernemyndigheter, blitt anbefalt å se nærmere på Skomvær Fyr som mulig alternativ lokalitet for utpostfunksjonen. Dette er en fantastisk ide som vi har grepet fatt i. Bird Watch i samarbeid med bl.a. Skomværs venner arbeider nå med å komme i posisjon til å bli leietakere av et restaurert fyr. Vi vil samtidig arbeide med å få fortgang i utbedringen av fyret og søke å finne øvrige samarbeidspartnere som kan aksepteres av Kystverket og Røst kommune. Vi vil drive kurs, seminarer og workshops knyttet til virksomhetens temaer, og enkel overnatting. Det vil være høyt prioritert å samarbeide med lokale ressurser, og at virksomheten skal ha positive konsekvenser for lokalsamfunnet.

15 v e d ø y a n o r d v e g g e n j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m Miljøstiftelsen Bird Watch vil søke NINA om leieavtale for dagrast i den gamle hytta på nordsiden av Vedøya.

16 Fæsthelen Bird Watch har i juli 2008 ervervet en gammel husmannsplass i Vårfjorden, - et unikt landskapsrom innenfor Hamnøy, med en liten havørnkoloni som nærmeste nabo. Dette vil fungere som midlertidig planlegginsbase og utpost nr.1. Restaureringsprosess er i gangsatt i september, og vi regner å kunne ha en mulig utpostfunksjon her delvis brukbar allerede i august/september Vi vil se på muligheter for å få innpasset 1-2 ørnetittingsutposter/krypinn på husmannsplassen. Det er sykkelavstand fra Hamnøy til Moskenes, hvor daglig fergeforbindelse til Værøy, Røst, og Bodø gjør det enkelt å reise grønt i Lofoten. Vi utarbeider samarbeidsavtale med NSB for grønne billetter fra landets storbyer til jernbanens endestasjon Bodø. f r a n a u s t g r u n n e n t i l b i r d w a t c h ` s h u s m a n n s p l a s s i v å r f j o r d e n

17 s m å s p o v e r ø s t n a t u r r e s e r v a t j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m Rapport fra Bird Watch workshop Røst Det ble gjennomført befaringer og en workshop/idedugnad på Røst i perioden Følgende sider presenterer korte utdrag av innleggene i workshopen. Workshopen med befaringer og de aktuelle innleggene ble et viktig grunnlag bl.a. for forståelsen av Røst som fiskerisamfunn, vert for hekkende sjøfugl og våtmarksfugl, landskapsvernområde og naturreservat. Røst og Skomvær som lokalitet for miljøstiftelsen Bird Watch`s ambisjon om formidling av sårbarheten i kretsløpet er unik.

18 Arnfinn Ellingsen ordfører Røst kommune Røst er først og fremst et fiskerisamfunn, - vi ønsker både fiskeri og turisme, men ikke turisme på bekostning av fiskeri. Vi må bevare det genuine; - du skal kunne kjenne deg igjen på Røst om 20 år. Arnfinn Ellingsen, ordfører i Røst Fuglelivet er røstværingens sjel og personlighet Arnfinn Ellingsen, ordfører i Røst Ordfører Ellingsen presenterte Røst`s historie fra Quierini`s havari i 1492, - med blikk på at utveksling og globalisering ikke er et nytt fenomen, - og Røst`s status i dag som en levende fiskerikommune. Etter svingninger med synkende befolkningstall på 70- og 80-tallet, var Røst på 90-tallet det 26. største fiskevær i Norge. Vi har nå avansert betraktelig, med en årlig omsetning i fiskeindustrien på kr. 1 million pr. innbygger, mao. en årlig omsetning av tørrfisk på millioner. 2/3-deler av omsetningen er fra eksport, - ca. 4.7 millioner kilo tørrfisk sendes årlig fra Røst til kontinentet. Det har vært investert flere hundre millioner i næringslivet på Røst de siste år, - i motsetning til andre steder i Lofoten. Kommunen har i dag en ung befolkning, med 90 elever på skolen, full barnehagedekning, boligstiftelse, ny idrettshall, nytt sykehjem, stor dugnadsånd, og en generell næringsutvikling. Tørrfisk er den mest lønnsomme av all fiskeproduksjon, og Røst har de beste forutsetninger for produksjson av høy kvalitet. Tørrfiskproduksjon er et kunsthåndverk, og en svært kompetansebasert næring. Røst er først og fremst et fiskerisamfunn, - vi ønsker både fiskeri og turisme, men ikke turisme på bekostning av fiskeri. Vi må bevare det genuine; - du skal kunne kjenne deg igjen på Røst om 20 år. Røst består av 11 km2 land, fordelt på 365 øyer, ved lavvann ligger ca små holmer og skjær over havflaten. Forvaltning av verneområder er en utfordring i et samfunn med lite areal og stort arealbehov. Vernevedtak begrenser aktiviteter. Våtmarksområdene er viktige rekreasjons og turområder for lokalbefolkningen. Fuglelivet er røstværingens sjel og personlighet.

19 Bruk av bygningene holder dem vedlike - (vern gjennom bruk) Skomvær Fyrstasjon Kystverket Nordland v/atle Rønning Atle Rønning, Skomvær Fyr Gnr.1 Bnr.1 Freda fyr i landskapsvernområde Kystverket Nordland har ansvar for drift og vedlikehold av ca installasjoner i Nordland fylke. Dette er fyrstasjoner, fyrlykter, lanterner, lysbøyer, bøyestasker, staker, stenger varder osv. Regionen har en utstrekning på ca km kystlinje inklusive øyer noe som utgjør ca. 27 % av Norges samlede kystlinje. Skomvær fyrstasjon ble opprettet i 1887 og automatisert og avfolket i 1978, og siden har det ikke vært fast bosetting på stasjonen. Bygningsmassen består av et støpjernstårn med tilhørende maskinhus, fyrvokterbolig, assistentbolig, uthus, fjøs og naust. Det bør nevnes at kunstneren Theodor Kittelsen bodde på fyret i 1888 hos sin svoger. Han syntes riktignok at holmen var øde, men nevner at røstværingene betraktet Skomvær som en vakker holme fordi den var så grønn. Skomvær fyrstasjon er bygningsmessig fredet etter lov om kulturminner i Fredningsvedtaket omfatter støpjernstårnet med fyrlykt og øvrige bygninger på fyrstasjonen. Fredningen gjelder fyrtårnets eksteriør og interiør og de øvrige bygningenes eksteriør samt interiør med hensyn til opprinnelig hovedstruktur / romfordeling. Fredningsvedtaket omfatter også et område rundt fyrstasjonen. Formålet med fredningen av fyrstasjonen er å bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt bygningsanlegg tilknyttet sjøfart, fyrvesen og kystkultur med fyrtårn og øvrige bygninger på fyrstasjonen og området rundt denne. Anlegget ligger i et frodig og åpent kulturlandskap med dyrkningsspor. Fyrstasjonen har relativt gode landingsforhold.. Øyene rundt Skomvær fyrstasjon danner et øyrike, bestående av flere hundre øyer, beliggende sør/sørvest for Røstlandet. De fleste øyene er småkuperte og stikker bare et fåtalls meter over havet. Dette øyriket danner Røstøyan Landskapsvernområde som også omfatter øya som Skomvær der Skomvær fyrstasjon ligger. Foruten Skomvær fyr helt i sør, er området som omfattes av Røstøyan Landskapsvernområde stort sett uberørt av større tekniske inngrep. Kystverkets driftsmidler dekker i hovedsak drift av fyrinstallasjonen som også innebærer vedlikehold av selve fyrtårnet. Etter at Skomvær fyrstasjon ble avfolket er bygningene ved stasjonen blitt utsatt for forholdsvis store fukt og soppskader. Utbedring av slike skader er generelt en utfordring for Kystverket når det gjelder våre fyrstasjoners beliggenhet, men også logistikk og krav til metoder i henhold til ulike fredningsbestemmelser kan være en utfordring. Kystverket har i fellesskap med en rekke interesseorganisasjoner utarbeidet en standard leiekontrakt for våre fyrstasjoner. Det er denne standard leiekontrakt som også vil gjelde for eventuell utleie av Skomvær fyrstasjon. De bærende prinsipper i denne leiekontrakten vil være allmennhetens tilgang til eiendommen, og vedlikeholdsplan for bygningene. Det vil være gjennom bruk av bygningene vi sannsynligvis vil få det beste vedlikeholdet av stasjonen.

20 Nasjonal Turistveg Lofoten Langs tindeveggen i storhavet Fugl er et satsningsområde innenfor NT Lofoten - strekningen kan oppleves som en introduksjon til fuglelivet på Røstøyan... v/steinar Skaar, prosjektleder Steinar Skaar, Nasjonal Turistveg Fra Nasjonal Turistveg`s nettpresentasjon av Nasjonal Turistveg Lofoten: Turistvegen strekker seg fra Melbu i Vesterålen, over Hadselfjorden til Fiskebøl i Lofoten og videre sørover i øyriket, før den når et naturlig endepunkt der vegen slutter i Å, 166 kilometer lenger sørvest. Fantastiske naturopplevelser, kombinert med en rik kulturhistorie og levende kystkultur, trekker hvert år tusenvis av tilreisende til øygruppen Lofoten. De fleste kommer i løpet av noen få sommeruker, og fyller rorbuene, kunstgalleriene og sjømatrestaurantene i fiskeværene med liv og lyd. Fugletittertårn på Vestvågøy, arkitekt: Gisle Løkken 70grader N Foto: Steinar Skaar Nasjonal Turistveg har under utarbeidelse infotavler om fuglelivet i Lofoten og Røst. En er planlagt ved fergelejet i Bodø, og en annen ved Akkarvikodden/Hamnøy Lofoten er et eldorado for fiske, kajakkpadling, havrafting, fjellklatring, golf og dykking. Men det er også et sted for ro og stillhet. Om sommeren skinner midnattssola over grønnlige fjell, turkis hav, kritthvite strender, rødmalte rorbuer og døgnville turister. Vinteren er tid for Lofotfisket, det berømte skreifisket som fremdeles er helt avgjørende for bosettingen i Lofoten. I Lofoten kommer naturen tett innpå deg år gamle hulemalerier, gravhauger og hustufter fra vikingtiden forsterker følelsen av nærhet til fortiden. sti til strand og utsiktspunkt på Ramberg, arkitekt: Askim/Lanto - stoppsted akkarvikodden - arkitekt: landskapsfabrikken v/inge Dahlmann Foto: Steinar Skaar - Langs tindeveggen i storhavet fra Hamnøy - intro Lofotenstrekningen Lofoten er fylt av myter, sagn og mystikk. Utallige kunstnere har latt seg inspirere av naturen og folkelivet i Lofoten. Moskenesstraumen, en av verdens sterkeste og farligste malstrømmer, har inspirert historiefortellere til alle tider, blant andre Jules Verne og Edgar Allan Poe. Her finner du en av verdens største havørnkolonier. På øyene lengst sør i Lofoten, kan du se og høre enorme fuglefjell med hundretusenvis av lundefugl og andre sjøfugler i ivrig passiar. Sel, spekkhogger og hval observeres jevnlig i havet utenfor Lofoten. Det er enkelt å ferdes med både bil, båt og sykkel i Lofoten. Her kan du også legge ut på noen av verdens vakreste fjellturer, hvor stier tar deg høyt til fjells og til spektakulære utsiktspunkt mot storhavet og midnattsola.

21 Havørn Foto: John Stenersen Naturforståelse og kulturforståelse er nært sammenbundet (i Lofoten) Røst er et anderledes og viktig sted i Lofoten; geografisk, botanisk, ornitologisk, og marinbiologisk John Stenersen Lofoten nature John Stenersen Lofoten Natures besøkssenter ligger sentralt i Svolvær, ved hurtigrutas anløp, samlokalisert med Turistinformasjonen, med adresse Torget 21, Svolvær. Her finnes Lofoten Nature Exhibition, som med utstillinger og multimediepresentasjoner gir et grundig innblikk i Lofotens naturgitte forutsetninger. Besøkssenteret har også oppdateringer og nyheter fra forskning og feltarbeid i regionen, og eget bibliotek med litteratur fra nordområdene. Røst er et anderledes og viktig sted i Lofoten; geografisk, - uløselig knyttet til Lofoten, - botanisk, ornitologisk, og marinbiologisk. Lofoten Nature i Svolvær ønsker å være et tilbud både mot tilreisende og et lokalt marked, med informasjon, presentasjoner og undervisningsmateriell. Senteret ønsker å spille en rolle i arbeidet med å utvikle et godt naturfaglig undervisningstilbud med lokal forankring. Det ønskes nettverksbygging og samarbeid med et bærekraftig, grønt reiseliv. Det arbeides med å skape en helårsaktivitet, med flere naturbaserte vintertilbud. Lofotens natur må leses som et kulturlandskap, - naturforståelse og kulturforståelse er nært sammenbundet.

22 Martin Eggen NOF (Norsk Ornitologisk Forening) Bodø lokallag Tradisjonelt har Røstlandet hatt en rik og variert fuglefauna. Geografisk beliggenhet, varierte biotoper og gode hekkemuligheter har gjort antall hekke,- og trekkfugler høyt. 277 arter er sett på Røst. Svarthalespove, brushane, svømmesnipe, skjeand og lappspurv er noen av de regionalt sjeldne og spesielle artene som er funnet hekkende. Området er også viktig for våtmarksarter som småspove og myrsnipe, dessuten huser våtmarken et større antall måker, ender, tyvjo og terner. Ca. 13 arter på den norske rødlisten (truede/sjeldne arter) hekker på Røstlandet, og flere av disse er nå på vei ut av hekkefaunaen her, dersom det ikke blir gjort grep for å ta vare på disse. Kommunen har derfor en stor utfordring for å ta vare på det biologiske mangfoldet (Norge har forpliktet seg til å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2010). Det er liten grunn til å tro at kommunen klarer dette alene, uten gode råd og entusiasme utenfra. Man ser at stadig flere bukter og fjærer forsvinner under hjeller og grus, samtidig som våtmarken ikke blir skjøttet, men heller utarmet. NOF Bodø lokallag og en gruppe ornitologer har gjennom tiår registrert fuglelivet på Røst. Vi har jobbet opp mot fylkesmann og kommune for å ta vare på verdiene som finnes i fuglelivet på Røst, og søkt en bevisstgjøring av muligheter og ansvar i situasjonen. Det er publisert artikler om fuglelivet, hundrevis av fugl er ringmerket, det er laget hjemmeside, fugletårn/fuglesti er under planlegging, vi har vært en aktiv høringsinstans ifm kommuneplan, laget årlige ornitologiske rapporter, satt i gang restaureringsprosjekt sammen med kommunen (dog ikke fulgt tilstrekkelig opp av kommune), samarbeidet med fylkesmannen ifm utvidelse av flyplass, mm. Oppsummering etter seminaret Vi opplevde begynnelsen på BirdWatchprosjektet som meget inspirerende og spennende. Vi håper og tror at det kan være begynnelsen på et samarbeid mellom mange gode krefter. Grunnholdningen, med bevaring av kultur- og naturverdier på Røst, og et ønske om å formidle og forvalte disse på en bedre måte enn i dag tror vi var en samlende faktor for forsamlingen. Bredden i prosjektet er spennende, med fokus på utposter og nytenkning. Vårt inntrykk at er utpostene, med fuglefjellene, sammen med Røstlandet, gir en bredde i mulighetene som er stor. Og mulighetene, og til dels finansieringen finnes, det er klarsignal og samarbeidsvilje hos kommunen som blir avgjørende. Mitt innstykk er at det er kontrastene i naturen og landskapet på Røst som gjør folk så glad i kommunen, og samtidig som om kretsløpet og lærdommen ift fuglefjellene er et interessant fokus, er det også mye å hente på Røstlandet. NOF Bodø lokallag vil jobbe videre med Fylkesmannen for å få til en god kompensasjon for utvidelse av flyplass, som i stor grad kommer til å berøre naturreservatet. Selv om utvidelse mot det gamle vannbassenget hadde en fordel, er dette ikke særlig aktuelt. Våtmarksområdet mot øst må heller vernes gjennom bruk og fokus på verdiene her. Vi vil komme med kommentarer og anbefalinger i våre rapporter til Fylkesmannen høsten 2008, både hva reservat og Røstlandet generelt (oppdelt i ulike soner) angår. Røst - siste stopp før storhavet for flere arter r ø d s t i l k r ø s t n a t u r r e s e r v a t j u l i f o t o : t o m d y r i n g w w w. t o m. d y r i n g. c o m

Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune

Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune Vernetidspunkt og verneformål Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 15.02.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat hos Havforskningsinstituttet) Tilstanden for den norske lomvibestanden er

Detaljer

Notat om besøksstrategi Hornøya og Reinøya naturreservat

Notat om besøksstrategi Hornøya og Reinøya naturreservat De besøkende Antall besøkende har de senere årene økt. I sesongen 2012 solgte Vardø havn ca. 1100 billetter, i 2013 økte det til 1400 billetter, mens de siste par årene har ca. 1800 personer kjøpt billett

Detaljer

Verdensarvutredning i Lofoten

Verdensarvutredning i Lofoten Verdensarvutredning i Lofoten Orientering 03.03.11 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten Lofoten består av seks øykommuner: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy

Detaljer

Røst AiR 1 Horisonten

Røst AiR 1 Horisonten Røst AiR 1 Horisonten Røst AIR er endel av Nordland Fylkeskommunes satsning på gjesteatelieér og har som formål å bidra til og heve bærekraftig kunstproduksjon og praksis i Nordland samt å synliggjøre

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal

Verdensarv i Lofoten. Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal Verdensarv i Lofoten Orientering Bird Watch miljøseminar 09 Lokalt sekretariat v/kjersti Isdal omvær, Røst Sko Verdensarvutredning i Lofoten Lofoten et øyrike i havet Lofoten er under utredning for nominering

Detaljer

VANNTÅRNET, RØST LOFOTENS NYE LANDEMERKE

VANNTÅRNET, RØST LOFOTENS NYE LANDEMERKE VANNTÅRNET, RØST LOFOTENS NYE LANDEMERKE IDÈSKISSE NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER MNAL VANNTÅRNET PÅ RØST SOM LOFOTENS NYE LANDEMERKE Tenketanken Da vanntårnet på Røst var rivingstruet, unnfanget professor

Detaljer

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet

19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Tromsø, 12. april 2005 Notat til Miljøverndepartementet U.off. 5 19. konsesjonsrunde: Forslag til utlysing av blokker i Barentshavet og Norskehavet Vi viser til Faggruppens arbeid med rapporten Arealvurderinger

Detaljer

Enkel besøksstrategi for Røstøyan landskapsvernomra de, Nykan naturreservat og Røstlandet naturreservat

Enkel besøksstrategi for Røstøyan landskapsvernomra de, Nykan naturreservat og Røstlandet naturreservat Enkel besøksstrategi for Røstøyan landskapsvernomra de, Nykan naturreservat og Røstlandet naturreservat. Innledning Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat ligger sørvest for Røstlandet og

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær

Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Kulturarven som ressurs i utviklingen av Henningsvær Hanne K. Jakhelln, prosjektleder Landskonferanse om stedsutvikling 2008, Bodø 1. september 15.09.2008 1 Den verdifulle kystkulturen i Nordland Hovedmål

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet Nordland - opplev verdens vakreste kyst - 1/12-2005 Bakgrunn for prosjektet Konkurrerer med begrensede ressurser innenfor verdens største næring Oslo Amsterdam; NOK 590,- Utvikle tydelige og relevante

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner

Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner Miljøvernavdelingen Bjørn Johannessen Sendes som e-post Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/299 / FMAAAGO 24.02.2015 Dispensasjon for utvidet minkjakt i utvalgte verneområder i

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Velkommen til Nordlands største fiskevær - VæRøy

Velkommen til Nordlands største fiskevær - VæRøy Turistinfomasjon Velkommen til Nordlands største fiskevær - VæRøy TURIST-INFORMASJON SOMMEREN 2013 Levende fiskevær spennende turterreng fuglefjell rik historie (Lofotens eldste kirke, og fuglefangergrenda

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

-og holdninger til selfangst. Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008

-og holdninger til selfangst. Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008 WWFs fiskeriarbeid i id -og holdninger til selfangst Marinbiolog Nina Jensen Kystens dag 6. juni 2008 WWF (World Wide Fund for Nature) WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens største

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk

Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk Miljøkonsekvenser av petroleumsvirksomhet i nordområdene Erik Olsen, leder av forskningsprogram for olje og fisk A national institute INSTITUTE OF MARINE RESEARCH TROMSØ DEPARTMENT INSTITUTE OF MARINE

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

VEGA ØYAN EN LANG VEI MOT BÆREKRAFTIG TURISME

VEGA ØYAN EN LANG VEI MOT BÆREKRAFTIG TURISME VEGA ØYAN EN LANG VEI MOT BÆREKRAFTIG TURISME Utvikling av scenarioer framtidsfortellinger Hva er de beste veiene videre i en usikker framtid? Hvilken rolle spiller turismen? Verdensarv og geoturisme

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

SKEI OG SKEISNESSET!

SKEI OG SKEISNESSET! Utvalgte kulturlandskap i jordbruket INFORMASJON - NOTAT mars 2009 Regjeringen har pekt ut 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket som skal gis en særskilt skjøtsel og forvaltning. Hvert fylke får sitt

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter

SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter SKREI - Lofotfiskets kulturarvsenter Et kulturnæringsprosjekt Foto: Kjell Ove Storvik er lokalisert i Storvågan ved Kabelvåg i Lofoten. Selskapet er eid av Museum Nord, Galleri Espolin, Lofotakvariet og

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av reguleringsplan for eiendommen til N. Rognvik på Gjøssøya iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført

Detaljer

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret

Våtmarkssentre som sentertype. Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Våtmarkssentre som sentertype Maja Stade Aarønæs, 23.10.13, Breheimsenteret Ramsarkonvensjonen - utgangspunkt og forankring for våtmarkssentrene Convention on Wetlands of International Importance especially

Detaljer

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen.

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Utviklingsplan 2013-2017 Behandlet i styremøte 18. mars 2013 1 Innledning 1.1 Stiftelsens formål Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder

Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder. v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder Sjøfuglsituasjonen i Vest-Agder v/ Morten Helberg og Thomas Bentsen, NOF Vest-Agder I løpet av disse 30 minuttene skal vi lære mere om; -Hva karakteriserer sjøfuglbestandene i Vest-Agder i forhold til

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie

Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver. Janne Sollie Miljøutfordringer i kystsonen Miljøforvaltningens oppgaver Janne Sollie Miljøforvaltningen i Norge MILJØVERNDEPARTEMENTET DIREKTORATET FOR NATUR- FORVALTNING (DN) KLIMA OG FORURENSNINGS DIREKTORATET (KLIF)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)

St.meld. nr. 8 ( ) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Verdens store marine økosystemer 2 Miljøvernminister Helen Bjørnøy,

Detaljer

Reiseliv og hensyn til dyrelivet

Reiseliv og hensyn til dyrelivet Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det sentrale, utøvende og rådgivende for valtnings organet innenfor bevaring av biologisk mangfold, friluftsliv og bruk av natur ressurser. DNs visjon, For liv

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV

VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV VEGAØYAN VERDENSARV EN LEVENDE VERDENSARV RITA JOHANSEN DAGLIG LEDER STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1072 km2

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning

Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning Prosjektplan for forvaltningsplan for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning Frå søppelryddingsleiren på Store Svællingen i september 2015. Foto: Brit E Grønmyr 1 Bakgrunn for forvaltningsplanen

Detaljer

Handlingsplan mot mink. Johan Danielsen

Handlingsplan mot mink. Johan Danielsen Handlingsplan mot mink Johan Danielsen Mink (Neovison vison) Innført til Norge for pelsdyravl på 1920-tallet Ville bestander av mink i norsk natur fra 1930-tallet I dag er arten etablert i hele Norge med

Detaljer

VÅRE VISJONER FOR KYSTSTISATSING I ROGALAND. Eli Viten Ass. regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune

VÅRE VISJONER FOR KYSTSTISATSING I ROGALAND. Eli Viten Ass. regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune VÅRE VISJONER FOR KYSTSTISATSING I ROGALAND Eli Viten Ass. regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune Disposisjon Historikk Hvorfor er kyststien så viktig? Utfordringer Bruk og vern Vår satsing i Friluftslivets

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

1. Innledning Dette er en felles besøksstrategi for følgende naturreservater:

1. Innledning Dette er en felles besøksstrategi for følgende naturreservater: 1. Innledning Dette er en felles besøksstrategi for følgende naturreservater: Brumundsjøen-Harasjømyra Hakaskallen Holmby Mørkåa Tegningdalen Trautskogen Viengskletten Vålerberget Alle områdene ble vernet

Detaljer

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse

Lomvi i Norskehavet. Innholdsfortegnelse Lomvi i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Lomvi i Norskehavet Publisert 29.11.2013 av Miljødirektoratet ja Tilstanden for den norske lomvibestanden er svært alvorlig. Det kan være et tidsspørsmål

Detaljer

Lofoten. Verdens vakreste øygruppe

Lofoten. Verdens vakreste øygruppe Lofoten Verdens vakreste øygruppe Velkommen! XXLofoten har bestemt seg for å være regionens beste tilbyder av meningsfylte aktiviteter og opplevelser rettet mot næringslivet og grupper av eventyrlystne.

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter

Saksbehandlingsrutiner. Jannike Wika Verneområdeforvalter Saksbehandlingsrutiner Jannike Wika Verneområdeforvalter Hvilke verneområder inngår i forvaltningsområdet? Naturreservat: - Lånan - Skjærvær - Kjellerhaugvatnet - Holandsosen - Eidemsliene Fuglefredningsområde:

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Gaute Wahl Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Vårt mål Å hindre at de verdifulle og sårbare

Detaljer

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling?

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Knut Bjørn Stokke, Institutt for landskapsplanlegging Norwegian University of Life Sciences 1 Statlig naturvern

Detaljer

Helgelandsplattformen. en truet «regnskog» under havet

Helgelandsplattformen. en truet «regnskog» under havet Helgelandsplattformen en truet «regnskog» under havet Sør-Helgeland Norskekystens videste grunnhavsområde Et møte mellom nordlige og sørlige artsutbredelser Trolig et av de steder i Europa der miljøendringer

Detaljer

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen.

Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. ÅPNING AV LOFOTAKVARIETS HAVMILJØUTSTILLING. Seminar om sameksistens i havområdene. Ved leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen. Først vil jeg takke for invitasjonen. Norsk fiskerinæring er ei næring med

Detaljer

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015 Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon Angvik, 6. mai 2015 Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

Funksjonell strandsone-

Funksjonell strandsone- Funksjonell strandsone- Bør den kartlegges? Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Vega, 3.6.13 Fakta om Steigen Areal på 1012,8 km 2 Kystlinje på 1364 km, herav 477 km fastland og 887

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 6/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Søknad om dispensasjon

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

Det gode liv ved Mjøsa

Det gode liv ved Mjøsa Det gode liv ved Mjøsa Sigrid J. Langsjøvold 4.12.2014 Bakgrunn Big Lakes II -prosjektet: videreføre og styrke allerede etablert nettverk Strandsone-seminar i april 2006 konkluderte med at det er behov

Detaljer

Innlegg i anledning forslaget om å legge jernbanegodsterminal til Haukåsområdet

Innlegg i anledning forslaget om å legge jernbanegodsterminal til Haukåsområdet Innlegg i anledning forslaget om å legge jernbanegodsterminal til Haukåsområdet Bergen rådhus, 4.april 2016 Innlegg ved Marianne Herfindal Johannessen for Åsane Historielag Åsane Historielag Har over 840

Detaljer

Oppsummering av høring forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune

Oppsummering av høring forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune Oppsummering av høring forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune Fylkesmannen i Nordland har gjennomført høring av forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde

Detaljer

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Mette Maske Epost: mette.maske@loqal.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2015/347-432.2 DATO: 16.02.2015 Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Detaljer

ramberg i flakstad samanheng - lofoten

ramberg i flakstad samanheng - lofoten ramberg i flakstad samanheng - lofoten Tromsø Ramberg Bodø Reisa går til Ramberg i Flakstad kommune i Lofoten, Nordland. Trondheim Neste side viser korleis ein reiser til Lofoten med fly, bil, båt og sykkel.

Detaljer

Naturforvaltning i sjø

Naturforvaltning i sjø Naturforvaltning i sjø - Samarbeid og bruk av kunnskap Eva Degré, seksjonssjef Marin seksjon, DN Samarbeid Tilnærming til en felles natur Hvordan jobber vi hva gjør vi og hvorfor? Fellesskap, men En felles

Detaljer

Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard - oppdragsbrev til Sysselmannen på Svalbard

Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard - oppdragsbrev til Sysselmannen på Svalbard DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref Vår ref Dato 3 JUN 2009 200901602 Utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene på Svalbard -

Detaljer

Vil planen føre til at det oppnås "balanse mellom fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innen rammen av bærekraftig utvikling"?

Vil planen føre til at det oppnås balanse mellom fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innen rammen av bærekraftig utvikling? Forventninger til Forvaltningsplanen i Lofoten og Vesterålen for Lofoten og Barentshavet. Noen av spørsmålene dreide seg om kjennskap, involvering, tillit og forventninger til planen. Undersøkelsen indikerer

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal

Detaljer

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune

Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Havmyran naturreservat Hitra kommune Myrsnipe Tegning: Trond Haugskott Havmyran naturreservat Havmyran ble fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon den

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010

MAREANO og framtidige generasjoner. MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 MAREANO og framtidige generasjoner MAREANOs brukerkonferanse WWF v/nina Jensen 6. mai 2010 GRATULERER! Gratulerer med strålende resultater så langt! Detaljert kartlegging av et viktig havområde Oppdagelsen

Detaljer

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut

Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Et møte med havet Ytterst i havgapet, på Sotras sydspiss finner du oss. Bergensregionens nye konferansehotell. Velkommen ut Norges vestkyst er kontrastenes rike Disse kontrastene har vi fanget og gjenspeilet

Detaljer

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk.

Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk. Takk for invitasjonen! Jeg setter pris på å få komme hit i dag og snakke om miljø og havbruk. 1 Med forvaltningsreformen har fylkeskommunene fått en sentral rolle i havbruksforvaltningen. Dere har nå fått

Detaljer

Pilot for besøksforvaltning. Rondane

Pilot for besøksforvaltning. Rondane Pilot for besøksforvaltning Rondane Raymond Sørensen, nasjonalparkforvalter Bjorli 02.03.2015 Bakgrunn brev fra Miljødirektoratet Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Fisketurismen sett fra vårtv ståsted! sted! Elling Lorentsen rådgiver Norges Fiskarlag

Fisketurismen sett fra vårtv ståsted! sted! Elling Lorentsen rådgiver Norges Fiskarlag Fisketurismen sett fra vårtv ståsted! sted! Elling Lorentsen rådgiver Norges Fiskarlag Mediadiskusjonen har vært v håplh pløs Norges Fiskarlag er ikke mot turistfisket MEN vi vil ha begrensninger for å

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1009-10 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson RENDALEN KOMMUNE - SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERTRASEER I UTMARK OG

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer