INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag kl i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG A) Parkering i Trilltoppen Borettslag Forslaget er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 4 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Oppnevnelse av miljøutvalg for 1 år G) Oppnevnelse av dyreutvalg for 1 år H) Oppnevnelse av trafikkutvalg for 1 år I) Oppnevnelse av mediautvalg for 1 år Oslo, I styret for Tirilltoppen Borettslag Finn Hagen /s/ Niels H. Gundersen /s/ Aud Hyde /s/ Benedikt Ingthorsson /s/ Håkon R. Willoch /s/

2 2 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner. FORRETNINGSORDEN 1. Generalforsamling gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. 2. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller av møteleder valgt av generalforsamlingen. 3. Møteleder skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen legger møteleder frem en plan for gjennomføring. 4. Protokollen føres av den valgte sekretær- I protokollen føres alle valg og vedtak samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. 5. Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillerens navn og leilighetsnummer. 6. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 10 min. Øvrige innlegg skal ikke overstige henholdsvis 5 min. for første innlegg og 2 min. for de øvrige. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å besvare spørsmål som er stilt. 7. Ordet til forretningsorden gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. 8. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg det. 9. Hvis et forslag eller sak foreslås avvist eller utsatt, skal møteledere sørge for at forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten.

3 3 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Finn Hagen Tiriltunga 186 Nestleder : Niels Henning Gundersen Tiriltunga 226 Sekretær : Aud Hyde Tiriltunga 194 Styremedlem : Håkon Willoch Tiriltunga 196 Styremedlem : Benedikt Ingthorsson Tiriltunga 50 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Kristin Iglum Tiriltunga 146 Annie Kristiansen Tiriltunga 242 Per Danielsen Tiriltunga 130 Kari Lervåg Tiriltunga 16 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Finn Hagen Per Danielsen som delegert som varadelegert D. VALGKOMITÉEN: Per Danielsen Tiriltunga 130 Rolf Andersson Tiriltunga 162 Gerd Hansen Tiriltunga 32 E. MILJØUTVALG: Aud Hyde Tiriltunga 194 Wenche Holter Tiriltunga 44 Kari Lervåg Tiriltunga 16 F. DYREUTVALG: Håkon Willoch Tiriltunga 196 Anne Marie Ulsrød Tiriltunga 180 Gerd Hansen Tiriltunga 32

4 4 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG G. TRAFIKKUTVALG: Fratrådt underveis: Benedikt Ingthorsson Tiriltunga 50 Annie Kristiansen Tiriltunga 242 Kristin Iglum Tiriltunga 146 Tiltrådt underveis: Håkon Willoch Tiriltunga 196 H. MEDIAUTVALG: Niels Henning Gundersen Tiriltunga 226 May Kristin Solberg Tiriltunga 196 Espen Søbye Tiriltunga FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 9 Søndre Nordstrand i Oslo og har adresse: Tiriltunga Borettslaget består av 125 andelsleiligheter, fordelt på 27 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 191, bruksnummer 145 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilstreber et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslagets styre består av 4 kvinner og 5 menn. Styrets leder er mann. Borettslaget har ingen fast ansatte. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. STYRET Se borettslagets hjemmesider på

5 5 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med HVS AS som kan kontaktes på telefon VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, kan bomiljøvekter kontaktes på telefon KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, samt bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man bytte dekoder. På UPC's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget. Det vil si å skru av dekslet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoplinger. Slike inngrep vil forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. NØKLER/SKILT De andelseierne som har garasje i Tirillsletta Borettslag får nøkkelrekvisisjon ved henvendelse til OBOS. Rekvisisjonen koster kr 100,-. Nøkkel til garasjen i Tirilltoppen fås ved henvendelse til HVS A/S eller styret. Nøkler betales av andelseier. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS Holmlia på telefon Det er pr registrert 3 framleide andelsleiligheter i borettslaget. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

6 6 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg. Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter) FJERNVARME Prisen på fjernvarmen (V9-tariffen) er sammensatt av kraftpris m/påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Det gis 2% rabatt på summen av disse leddene. Grunnet de svært høye kraftprisene i slutten av år 2002 besluttet Viken Fjernvarme med virkning fra desember måned å låse fjernvarmeprisen på det nivået kraftmarkedet hadde ved inngangen til måneden (kraftpris på 33,60 øre/kwh). Denne ordningen er videreført i januar måned 2003, og prisene er kun justert med en marginal økning i oljeprisen. Mest sannsynlig vil denne spesielle reguleringen vare frem til kraftmarkedet normaliserer seg og vi igjen får priser folk kan leve med. Med bakgrunn i dette avviket fra normal regulering, samt prognosene for pris på elektrisk kraft, forventes prisen å variere fra 63,27 øre/kwh i januar 2003, til i størrelsesorden 44,1 øre/kwh i sommerhalvåret og opp mot 48,46 øre/kwh på slutten av året. Forutsatt likt forbruk i 2003 som i 2002 vil dette anslagsvis bety en økning av prisen på ca. 17 %. (Priser er oppgitt eksklusive mva.)

7 7 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD Sommeren 1996 ble borettslaget beiset. Minste antatte holdbarhetstid er ca. 6-8 år. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har gått kurs og anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post

8 8 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOSmegleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet. 6. STYRETS ARBEID Det er avholdt 16 styremøter i 2002, og like mange planleggingsmøter. Garasjesaken Borettslaget gikk for noen år siden til sak mot Peab AS på grunn av dårlige byggearbeid. Dette er blitt grundig dokumentert gjennom rapporter fra Multiconsult AS. I september 2003 inngikk borettslaget etter råd fra vår advokat, et forlik med Peab om garasjehuset. Borettslaget fikk utbetalt ca. kr Peab dekket også kr av våre advokatutgifter og kr til dekning av våre utgifter til voldgiftsdomstolen. De utbetalte midlene er satt på en egen konto beregnet på reparasjonen av garasjehuset. I rapporten fastslår Multiconsult at det ikke er farlig å bruke garasjehuset, men at det er viktig å stoppe forringelsesprossessen og reparere de synlige skadene av bygget. I samarbeid med Multiconsult AS startet styret høsten 2002 arbeidet med å fastslå hvilke reparasjoner som bør gjøres nå og å få laget anbudspapirer.

9 9 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Styret håper at istandsettingen av garasjehuset kan starte våre Borettslaget må likevel regne med å gjøre ytterligere noen arbeider med garasjehuset om noen år. Parkering Parkeringen på borettslagets område, foran garasjehuset og på taket av garasjehuset har vært gjenstand for mange diskusjoner blant beboerne, i styret og på generalforsamlingene. Situasjonen i 2002 er at plassen foran garasjehuset er avsatt til gjesteparkering. Beboere som har behov for mer enn en parkeringsplass må parkere på taket av parkeringshuset. Taket på garasjehuset er beregnet på vanlige personbiler og er ikke laget for tyngre biler som lastebiler eller større varevogner. I 2001 ble inngått en avtale med P24 som skulle påse at parkeringsbestemmelsene ble fulgt på parkeringsområdet og inne i borettslaget. Høsten 2002 fikk styret overlevert en underskriftsliste fra beboerne som ønsket endringer i parkeringsbestemmelsene. Styret har merket seg dette, men har vedtatt at nåværende regler skal gjelde fram til generalforsamlingen. Styret vil da legge fram et forslag til nye parkeringsbestemmelser. Fartsdumper Våren 2002 ble det anlagt fartsdumper på borettslagets gangveier. I første omgang er det anlagt 6 fartsdumper med relativt stor avstand mellom dem. Styret håper at det skal bidra til at bilistene i større grad overholder fartsgrensen på 10 km/t. Hittil har det bare kommet ros for tiltaket. Styret har ikke mottatt noen protester mot tiltak. Tiltaket bør etter et par år evalueres. Dugnad Borettslaget hadde i 2002 dugnad den 29. april. Oppslutningen fra beboerne var god, og vi fikk gjort en solid opprydningen. Innsatsen til beboerne var så bra at borettslaget ble tildelt sølvmedalje i Rusken-aksjonen på Holmlia for I 2001 fikk vi bronse, så hva med 2003? Beising av husene På grunn av de store utgiftene borettslaget kunne få på grunn av saken mot Peab AS valgte styret å utsette beisingen av husene et år. Dette ble gjort i samråd med en malingsekspert fra Jotun AS. Digitale dekodere UPC gjennomførte vinteren 2002 en omlegging av fjernsynssignalene på Holmlia. Gjennomføringen gikk meget dårlig på grunn av utilstrekkelig informasjon og planlegging fra UPC side. Problemene ble også forsterket av at UPC ikke hadde avtalene i orden med Multinett AS.

10 10 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Kort sagt innebar omleggingen at ingen beboere lenger trengte dekoder (analog) for å ta inn standardpakken på 22 kanaler fra UPC. Beboere som ønsket flere kanaler utover dette ble imidlertid nødt til å anskaffe seg digital dekoder. De fikk til gjengjeld muligheten for å ta inn alle kanaler digitalt. Fjernvarme Mange beboere fikk problemer med fjernvarmen høsten Da det begynte å bli kaldt ute fikk de ikke varme i radiatorene uansett hvor mye de skrudde på termostatene og/eller luftet radiatorene. Oslo Energi var ute å sjekket og etterfylte anlegget flere ganger utover høsten og fylte mer vann på anlegget før det ble bra. Årsaken er antakelig at det har kommet mye luft inn i anlegget på grunn av byggearbeidet, og som det har vært vanskelig å få ut igjen. Det har vært uklart hvem beboerne skulle henvende seg til ved feil ved anlegget. Eventuelle feil på anlegget skal meldes direkte til Oslo Energi. Brannen i I august 2000 brant Tiriltunga ned. Oppbyggingen ble igangsatt våren 2001 og ble avsluttet sommeren Andre ting Flere beboere i borettslaget sørget for at idrettsbanen på skolen også i 2002 blitt islagt slik at ungene i området har kunnet gå på skøyer. I 2001 startet vi en tradisjon med tenning av lysene på juletrærne ved starten av advent. I 2002 var arrangementet lagt til juletreet i den blå delen. Det skjedde til hornmusikk. Det ble spilt julesanger og det ble delt ut pepperkaker og gløgg til beboerne. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse.

11 11 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. Avviket skyldes i hovedsak erstatning som borettslaget fikk utbetalt etter at det ble inngått forlik med PEAB A/S om mangler ved garasjebygget. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. Den viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er konsultent og forvaltningstjenester som var budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Dette skyldes at det var regnet med kostnader til advokat i forbindelse med en sak mot PEAB A/S. Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 3 annuitetslån i Husbanken med fast rente. Fastrenten på disse lånene er 5,5 % og renten er bundet ut år Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet.

12 12 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 3,75 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 6,85 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 5 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten i OBOS økte fra kr 150,- til kr 175,- fra REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING - Generelt gikk prisen på alle bygningsforsikringer opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisøkning. Fra Sparebank 1 Skadeforsikring mottok styret tilbud om forsikring for 2003 på kr ,-. Styret valgte da å skifte selskap til If Skadeforsikring, der premien blir kr ,-. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOSmedlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger.

13 13 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr ,- før finansielle innog utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr 5.000,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter rehabilitering av garasjebygget. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Driften i 2003 forutsetter en økning av husleien på 5 % fra 1. september. I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drift og vedlikeholdsoppgavene. 9. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Det vises til en kort presentasjon av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som er inntatt bakerst i heftet. Stiftelsen har siden 1993 utgitt lokalavisen "Avisen Vår" med fire nummer i året. Daglig leder, Bente Nilsen, holder til i OBOS' lokaler på Holmlia Senter, og kan treffes på telefon Oslo, I styret for Tirilltoppen Borettslag Finn Hagen /s/ Niels H. Gundersen /s/ Aud Hyde /s/ Benedikt Ingthorsson /s/ Håkon R. Willoch /s/

14 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Tirilltoppen Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Tirilltoppen Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 28. mars 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

15 15 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER EKSTRAORDIN.INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT GAVER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJ ARBEIDSGIVERAVGIFT * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORSIKRING BYGNINGER * KOMMUNALE AVGIFTER ELEKTRISK ENERGI SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. INNSKUDD/UTTAK ØREM.BANKKTI OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN SALG AKSJER HOLMLIA VAKTM.S ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

16 16 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 12* ØREMERKEDE BANKKONTI * AKSJER * BYGNINGER TOMT SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 15* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 125 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR 0 0 OSLO DEN / I STYRET FOR TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Finn Hagen /s/ Niels H. Gundersen /s/ Aud Hyde /s/ Benedikt Ingthorsson /s/ Håkon R. Willoch /s/ O B O S MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR EGIL J HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

17 17 TIRILLTOPPEN BORETTSLAG NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER PEAB A/S Utbygg.gebyr SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTN.TJEN. Adv.Modal DFT voldgiftssak Noteby AS, garasjer OBOS Forvaltn, tilleggstjen SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE : 05 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold antenneanl Drift/vedl.hold fyranlegg -995 Drift/vedl.hold ventilasj.anl Drift/vedl.hold garasjeanl Egenandeler forsikring Kostnader dugnader -720 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 06 ANDRE RENTEUTGIFTER Andre rentekostnader Forvaltningsgebyr -560 Termingebyr husbanklån -648 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer