INNHOLDSFORTEGNELSE Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE Side"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland Årsberetning... 4 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Femårsoversikt og nøkkeltall Revisors beretning

3

4 STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND 2011 Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) legger med dette fram Arsrapport og regnskap for SOPP tilbyr ulike produkter og tjenester til studentene og studievirksomheten ved hogskolene i Gjovik og Lillehammer og Fagskolen i lnnlandet. Gjennom et nert samarbeid med hogskolene, Fagskolen og vertskommunene, bidrar SOPP tila gjore det lettere og mer attraktivt A ta fagskoleutdanning og hoyere utdanning i Oppland fylke. Ved dynamisk og kvalitetsbevisst arbeid, har SOPP som mal A bidra til at Gjovik og Lillehammer skalvere blant landets mest profilerte og attraktive studiesteder. Gode service- og tjenestetilbud ved Fagskolen og hogskolen er viktige bidrag til A gi utdanningssokende lik rett til utdanning. Gjennom behovskartlegging, planlegging og utvikling av virksomheter og tjenester bidrar SOPP tii:. trivsel blant studentene. hay studiekvalitet, og en o effektiv laringsprosess i stimulerende studiemiljoer Med dette id6grunnlaget er bedriften SOPP bygd opp. SOPP ledes fra et hovedkontor pa Lillehammer, men har ellers likeverdige aktiviteter og tilbud ved begge studiesteder, inndelt i folgende avdelinger :. administrasjon & velferd. boliger & eiendom o bok & papir. studentbarnehager o mat & drikke SOPP har gjennom en Arrekke hatt et godt og nert samarbeid med fagskole- og hogskolemiljoene, studentorganisasjonene og med neringsliv og vertskommuner. Vi vil nok en gang fa rette en takk til alle vare kontakter og samarbeidspartnere. Arsrapporten sendes til Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen, Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer og Gjovik kommuner, Oppland fylke, Hogskolen i Gjovik, Hogskolen i Lillehammer, Fagskolen i lnnlandet og studentorganene. For ytterligere informasjon vises til Lillehammer, mars 2012 Per Bjorn Brandsater adm direktor

5 ÅRSBERETNING Sammen med utdanningsinstitusjonene skal Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) skape et helhetlig og godt læringsmiljø. Gjennom tilrettelegging av de sosiale, kulturelle og materielle vilkårene for studentene, bidrar SOPP til en trygg og effektiv studietilværelse for opplandsstudentene. SOPPs virksomhet reguleres ved lov og forskrift; lov av 14. desember 2007 nr 116 Om studentsamskipnader og Forskrift om studentsamskipnader fastsatt av Kunnskapsdepartementet 22. juli SOPP ledes av et styre med åtte medlemmer. Som tidligere år, har SOPPs virksomhet i 2011 vært preget av et nært og godt samarbeid med de tilknyttede utdanningsinstitusjoner, - i tråd med intensjonene både i universitets- og høgskoleloven og i samskipnadsloven. Dette gir seg utslag i ulike former for formell og uformell kontakt med institusjonsmiljøene. Det er inngått hovedavtaler som regulerer samarbeidet mellom SOPP og høgskolene, herunder fristasjonsvilkårene. Av de saker styret og SOPPs administrasjon har arbeidet med i 2011, vil vi trekke fram følgende hovedsaker: Studentboliger i Gjøvik SOPP fikk i 2011 statstilskudd til rehabilitering av sju boliger i Gamle Kallerud gård. I alt ble det gitt 1,4 mill kroner til rehabiliteringen. Det er i tillegg gitt tilsagn om statstilskudd for 2012 til utvidelse av Kallerud studenthjem med i alt 87 hybelenheter. Revisjon av samskipnadsloven Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag til endringer av studentsamskipnadslovgivingen (bl.a. felles revisor, kvalifisert flertall i viktige beslutninger, presisering av muligheten for kommersiell drift, at samskipnadene ikke er å anse som offentligrettslig organ, krav til styrekompetanse og begrensninger i styrets størrelse). SOPP har på egenhånd og sammen med Samskipnadsrådet levert uttalelser til endringsforslagene. Saken vil etter planen bli fremmet for Stortinget i april SOPPs brukerundersøkelse 2011 SOPP har i 2011 gjennomført en større brukerundersøkelse blant studentene ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med TNS Gallup. Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2004 og Flere andre studetsamskipnader gjennomfører også slike undersøkelser. Resultatetene fra undersøkelsen viser at tilfredsheten med SOPP er høy, og den har økt gjennom hele måleperioden fra Tilfredsheten er høy på de aller fleste områder og i mange tilfeller meget høy. Fusjon mellom studentsamskipnadene i Hedmark (SiH) og Oppland (SOPP)? Med bakgrunn i fusjonsarbeidet mellom de tre høgskolene i Innlandet, har SOPP i samarbeid med SiH, utarbeidet en skisse og en milepælsplan for en eventuell fusjon mellom samskipnadene. Styrene for de to samskipnadene har avholdt felles styreseminar og møte. Ungdoms-OL (YOG) 2016 SOPP har bistått Norges Idrettsforbund og Lillehammer kommune i utformingen av søknaden om et ungdoms-ol til Lillehammer i Senhøstes 2011 ble Lillehammer tildelt arrangementet. Det innebærer at SOPP, i hht avtale, skal bygge 300 studentboliger som arrangøren skal benytte til deltagerinnkvartering (YOV). Planleggingen er godt i gang og det er inngått samarbeidsavtale med USBL (tidligere LOBB Lillehammer og Omegns Boligbyggelag). USBL skal bygge 60 enheter som etter YOG skal benyttes til innkvartering for elever ved NTG Lillehammer. Studentboligene vil bli finansiert med bidrag fra IOC og lån i Husbanken. Lillehammer kommune bidrar med gratis tomt. Fagskolen i Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Etter søknad og godkjenning av KD, har Fagskolen i Innlandet fått assosiert tilslutning til SOPP. Studentene ved Fagskolen betaler semesteravgift på vanlig måte. Valg av samarbeidpartner for SOPPs bok- og papirvirksomhet SOPP har i løpet av året vurdert aktuelle samarbeidspartnere for SOPPs fagbokvirksomhet. Valget falt på Campusbok AS. 4

6 IT-samarbeid med Høgskolen i Gjøvik SOPP forhandler med HiG om drift og support av SOPPs IT-tjenester. I tillegg har det bl a vært arbeidet med følgende saker i styret: Økonomisaker Revisjon av SOPPs strategiske plakat Revisjon av SOPPs styreinstruks Arbeidsmiljøet i avdeling Bok & Papir Prosjekt Innlandsuniversitetet (PiU) Idrettsbygg for studenter ved HiG og HiL Fornyet IA-avtale Felles styreseminar med Studentsamskipnaden i Hedmark Riksrevisjonens kartlegging av studentsamskipnadene Styret anser generelt arbeidsmiljøet i SOPP til å være godt. Pga en personalkonflikt, ble det iverksatt spesielle tiltak i en av SOPPs avdelinger. Ut over det har det ikke vært iverksatt spesielle tiltak på dette området i Det er ikke registrert eller rapportert om diskrimineringssaker. Det totale sykefraværet i 2011 inkludert egenmeldt fravær, utgjorde 10,44% (6,09% i 2010). SOPP er såkalt IA-bedrift. Tilstanden med hensyn til likestilling anses å være god, og det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for ytterligere å fremme likestilling mellom kvinner og menn. Det er overvekt av kvinnelige ansatte i SOPP. SOPPs ansatte får lik lønn for likt arbeid uavhengig av kjønn. Det er like mange kvinner som menn i SOPPs styre; fire. SOPPs virksomheter representerer ingen vesentlig forurensingsfare for det ytre miljøet. Alt avfall fra SOPPs virksomheter kildesorteres i henhold til kommunens krav til kildesortering. Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter i henhold til kravet i regnskapslovens 3-3a, at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. SOPPs årsregnskap for 2011 viser en totalomsetning på kr og et årsresultat på kr Resultatet i 2011 er lavere enn fjorårets resultat, men bedre enn budsjettert. For 2011 var det budsjettert med med en omsetning på 113 mill kroner og et resultat på 5,5 mill kroner. Likviditeten i selskapet vurderes som god og risikoen for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses for å være lav. Risikoen knyttet til selskapets kortsiktige markedsplasseringer i markedsbaserte finansielle instrumenter vurderes fortsatt til middels/lav, og i samsvar med den langsiktighet som styret har fastsatt skal ligge til grunn for finansforvaltningen i SOPP. Selskapets gjeld til kredittinstitusjoner er knyttet opp mot både flytende rente og fastrenteavtale som løper til 2013 og anses å utgjøre en begrenset finansiell risiko i perioden. Balansen viser stabile forhold. Omtrent 84% av totalkapitalen i virksomheten er investert i varige driftsmidler, hvorav det meste er utleieobjekter. Pr var egenkapitalandelen 32%, og rentebærende langsiktig gjeld var på kr Alt i alt gir balansen uttrykk for en sunn finansiering, og årsberetningen og årsregnskapet gir etter styrets vurdering et rettvisende bilde av SOPPs stilling. Styret anser at SOPP er meget godt drevet og det forventes at rammebetingelsene for SOPPs virksomhet i hovedsak vil forbli relativt stabile. Styret anser at disse forholdene gir et godt grunnlag for at SOPP i tiden framover kan nå sine målsettinger. Styret foreslår at årets overskudd kr 7 376, overføres til annen egenkapital. 5

7 SOPPs styre: Fra venstre: Martin B Andersson, lda Suzanne Knudsen, Per Bjorn Brandsater (adm.dir.), Anne Kari Gjestrum, Arne Mo, Ingrid Arnekleiv, Inge Zystein Moen, Kari Kjenndalen og Jostein Dyresen (styreleder). /*,,$ Arne Mo styremedlem Lillehammer, 6. mars 2012 fi!,1 Lkub^ Nlb,ur_ Martin B Andersson styremedlem Trcdr,Lu*tldt Fredrik Lundestad varamedlem Per B Brandseter adm direktor

8 Resultatregnskap Noter Driftsinntekter Salgsinntekter Inntektsføring statstilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnad 5, Avskrivning varige driftsmidler Annen driftskostnad 6,9, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Overføringer: Annen egenkapital Sum overføringer

9 Balanse Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner mv Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler 6 6 Sum finansielle anleggsmidler 6 6 Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige markedsplasseringer Bankinnskudd, kasse og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Bafanse Noter Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld 10 11', Avsetn i ng ti I forp I i kte lse r Vedlikeholdsfond Pensjonsforpl iktelser Sum avsetning til forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Forp liktelse statstilskudd Sum annen langsiktigjeld Kortsiktig gjeld Leverandsrgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital ,4*,, desember 2011 Lillehammer 6. mars ^ I A, Kari Kjelindalen(medl)

11 Kontantstrømanalyse Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Ordinære avskrivninger Årlig inntektsføring av statstilskudd Tap ved salg av driftsmidler 30 0 Gevinst avgang anleggsmidler Verdiendring fondsandeler Andre poster uten likvideffekt Endring vedlikeholdsfond Endring varelager, fordringer og leverandørgjeld Endring pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbet. v/ kjøp og innbet. v/ salg aksjer, obl Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning ved periodens begynnelse Beholdning ved periodens slutt

12 Note 1) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Salgsinntekter Innbetalinger for utleie av studentboliger anses å bli opptjent som inntekt proporsjonalt med tiden som leietagerne etter leieavtalen disponerer boligene. Leie som er betalt for kommende perioder periodiseres. Samme prinsipp legges til grunn for øvrige leieinntekter. Innbetalinger for barnehageplasser anses tilsvarende å bli opptjent som inntekt proporsjonalt med tiden som barnehageplassene disponeres, og inntektsføres i resultatregnskapet i takt med opptjeningen. Inntektsføring av salg av varer (kantiner, bokhandel, kopivirksomhet) skjer i samme periode som vare leveres til kjøper. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert henholdsvis som anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, redusert for betalte avdrag. Anleggsmidler Anleggsmidler vurderes som hovedregel til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom det konstateres verdifall som har årsaker som antas ikke å være av forbigående art. Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid etter en lineær avskrivningsplan. Tomter avskrives ikke. For bygninger anses ikke ordinære avskrivninger beregnet med utgangspunkt i historisk anskaffelseskost som tilstrekkelig i forhold til framtidig vedlikeholds- og gjenanskaffelsesbehov. I tillegg til ordinære avskrivninger blir det derfor gjort avsetning til vedlikeholdsfond for større, fremtidige vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsfondet framgår under avsetning for forpliktelser i balansen. Avsetning til vedlikeholdsfond er foretatt med 1,25 % av bygningens kostpris korrigert for prisstigning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydene etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av gjennomsnittelig anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. 11

13 Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Skatt Virksomheten har ikke erverv som formål og faller derfor inn under vernebestemmelsene for allmennyttig virksomhet, jmf skattelovens Bokføring av statstilskudd for bygging av studentboliger Bruttometoden slik den er beskrevet i NRS 4 om Offentlige tilskudd er anvendt. Mottatte statstilskudd er bokført som forpliktelse og inntektsføres i takt med avskrivning av eiendommen over dennes levetid. Dette vil si hovedsakelig 50 år. Klassifisering kulturfond Avsetning til kulturfond er fra og med 2005 omklassifisert til egenkapital. Fondets midler er øremerket å inngå som egenkapital fra SOPP til bygging av ny idrettshall ved Høgskolen i Lillehammer, samt andre kulturelle tiltak ved høgskolene. Fristasjon Det følger av samskipnadsloven at universiteter og høyskoler skal stille egnede lokaler og utstyr til rådighet for studentsamskipnaden. Med henvisning til brev av fra Utdannings og forskningsdepartementet til samskipnadene, spesifiseres verdien av fristasjon og andre ytelser fra utdanningsinstitusjonene til deler av SOPPs virksomhet i egen note (11). 12

14 Note 2) Salgsinntekter og resultat fordelt på virksomhetsområde Omsetning i % 7,8 % 48,5 % 17,5 % 8,7 % 17,6 % Adm& velferd Bolig& Eiendom Bok& Papir Studentbarneh. Mat& Drikke SUM Driftsinntekter Salgsinntekter Leieinntekter studentboliger Andre leieinntekter Automater og gebyrer Strøm Foreldrebetaling Semesteravgift Statstilskudd (Kap. 270 post 74) Statstilskudd (BFD/ kommune) Inntektsføring statstilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Personalkostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat

15 Note 3) Varige driftsmidler Anlegg under utførelse Tomter, bygninger mv Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inv. mv ') Sum Anskaffelseskost Avgang tidligere år (korrigert) Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 3-5 år 3-5 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær 14

16 Spesifisert Kostpris Tomter; Smestadmoen Bakeriet Holteskogen Lundebekken Smestad Storhove Vargstad Kallerud Sentrum Kallerud Gård Storgt Soppen bhg Stud. Hus Gjøvik Nordbyen Bygninger; Smestadmoen Bakeriet Holteskogen Lundebekken Smestad Storhove Vargstad Kallerud Sørbyen Norbyen Sentrum Kallerud Gård Smestad bhg Rektorboligen Storgt Soppen barnehage Stud. Hus Gjøvik Wiesegården Anl. u/ oppføring Prosjektering Sum Inventar; Adm. *) Bolig/Eiendom Bok & Papir Barnehager Mat & Drikke Sum Biler; Adm Bolig/Eiendom Bok & Papir Sum *) Inkl. ikke avskrivbar kunst kr 516'. Akk. avskr Bokf. verdi Tilgang/ avgang i året Årets avskr. Til bygging og rehabilitering av studentboliger har SOPP mottatt til sammen kr ' i stats - tilskudd. Ved eventuell bruksendring eller salg av studenthjem som har mottatt statstilskudd, er det sannsynlig at det vil bli fremmet krav om refusjon til staten. Regn. verdi

17 Note 4) Fordringer og gjeld Fordringer med forfall senere enn 1 år Andre fordringer 0 0 Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet: Tomter, bygninger og annen fast eiendom

18 Note 5) Pensjoner Sikrede ordninger Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Endring estimatavvik Adm. kostnad Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimatendring Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Usikrede ordninger Nåverdi av årets pensjonsopptjening -136 Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler 0 Endring estimatavvik Adm. kostnad 0 Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) Estimatendring 0 Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,60 % 4,20 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 5,60 % Lønnsregulering 3,50 % 3,75 % Pensjonsregulering 0,10 % 0,90 % Uttakstilbøyelighet AFP 40,00 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. 17

19 Note 6) Vedlikeholdsfond Avsetning til vedlikeholdsfond gjøres fortløpende med sikte på å opprettholde opprinnelig standard på bygningene. Note 7) Annen kortsiktig gjeld Avsatt Brukt Av annen kortsiktig gjeld utgjør gjenstående deposituminnskudd fra leietagere kr 12'. Ordningen med depositum opphørte fra januar Videre inneholder annen kortsiktig gjeld en avsetning til mulig erstatning til Canal Digital på kr 1175'. Note 8) Bundne midler Sum bankinnskudd Herav skattetrekksmidler på egen konto Note 9) Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, mv Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regskapsåret har vært Styrehonorar Lønn daglig leder Revisor, revisjon Revisor, rådgivning

20 Note 10) Endring egenkapital Øremerket egenkapital Annen egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Sum Note 11) Fristasjon og andre ytelser fra utdanningsinstitusjonene i 2011, og segmentregnskap for 2011 Høgskolen i Lillehammer Brutto areal (m2) Leie (kr) Driftsutgifter (kr) Sum leie, drift (kr) Andre ytelser (kr) SUM (kr) Det er ingen endringer i areal ytet som fristasjon fra 2010 til 2011 fra utdanningsinstitusjonene. Andre ytelser er i sin helhet utdanningsinstitusjonenes forholdsmessige andel til helse - og rådgivningstjenesten. Studenthus drives i lokaler eid av samskipnaden selv. Høgskolen i Gjøvik Sum 19

21 20 Segmentregnskap for Studentsamskipnaden i Oppland 2011 I samsvar med forskrift om studentsamskipnader fastsatt 1. august 2008, er segmentregnskap utarbeidet. Til grunn ligger i hovedsak faktisk registrering av omsetning pr segment. Avdelinger (primært rapportformat) SOPP samlet Administrasjon & Velferd (inkl helsetjeneste) Bolig & Eiendom Bok & Papir Studentbarnehager Mat & Drikke Segment (sekundært rapportformat) I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre I ALT Studenter Andre Virksomheten har Virksomheten har Salgsinntekter uvesentlig uvesentlig Inntektsføring statstilskudd omsetning til andre omsetning til andre Annen driftsinntekt, inkl statstilskudd drift enn studenter enn studenter SUM DRIFTSINNTEKTER Varekostnad Personalkostnad Avskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader FINANSRESULTAT RESULTAT FRISTASJONSMIDLER RESULTAT EKSKL FRISTASJON I avdeling Bok & Papir er kontantomsetning delvis registrert pr segment mens kreditsalg er vurdert/ fordelt 50/50 pr segment. Driftskostnader er fordelt ihht omsetning pr segment. I avdeling Mat & Drikke er omsetning registrert pr segment i våre studentkantiner ved hjelp av nytt kassesystem og nye rutiner. Samme % vise fordeling legges til grunn for omsetning i våre studenthus. For segmentet andre er varekostnaden vurdert lavere (0,7) enn til segmentet student utfra at det er andre priser (høyere) på kreditsalg enn kontant. Beregnet varekostnad er så fordelingsnøkkel ifh resterende driftskostnader. For studentbarnehagene våre mottar vi ikke fristasjonsmidler og finansiering for øvrig er som andre private barnehager. Segmentregnskap er utarbeidet utfra fordeling barn av studenter/ andre rapportert til Kunnskapsdepartementet. Det er maxpris i våre barnehager. For avdelingene Adm/ Velferd og Bolig & Eiendom er det ikke utarbeidet segmentregnskap da disse avdelingene har uvesentlig omsetning til andre enn studenter.

22 Femårsoversikt og nøkkeltall RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader FINANSRESULTAT ÅRSRESULTAT BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld GJELD/EGENKAPITAL NØKKELTALL Totalkapitalrentabilitet 3,3% 2,9% 3,6% 4,2% 3,3% Egenkapitalrentabilitet 8,2% 3,3% 8,3% 11,3% 6,6% Likviditetsgrad 1 334,7% 310,8% 249,8% 349,0% 355,9% Egenkapitalprosent (total) 31,1% 28,4% 29,7% 29,2% 32,0% Kort forklaring til begrepene: Totalkapitalrentabiliteten viser hvilken avkastning totalkapitalen gir, uansett hvordan den er sammensatt. Egenkapitalrentabiliteten forteller hvilken avkastning egenkapitalen gir. Likviditetsgrad 1 forteller hvor mye omløpsmidlene utgjør av kortsiktig gjeld. Egenkapitalprosenten viser hvor stor prosent av bedriftens eiendeler som er finansiert ved egenkapital. 21

23 Til styret i Studentsamskipnaden i Oppland ZlEnrusr *YouNc Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Storgt 132, NO-2615 Lillehammer Postboks 324. N Lillehamrner Fclretaksregisteret: NO 976 3Bg 38;/ MVA Tlf: B 1000 Fax: www ey no Medlemmer av Den norske Revisorforeninq REVISORS BERETNING Uttalelse om irsregnskapet Vi har revidert 6rsregnskapet for Studentsamskipnaden i Oppland, som bestdr av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd pd kr og kontantstrsmoppstilling for regnskaps6ret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte reg nskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Sfyrefs og administrerende direktsrs ansvar for drsregnskapet Styret og administrerende direktsr er ansvarlig for 6 utarbeide 6rsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktsr finner nodvendig for 6 muliggjore utarbeidelsen av et 6rsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter VAr oppgav er 6 gi uttrykk for en mening om dette drsregnskapet pdr bakgrunn av v6r revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for 6 oppn6 betryggende sikkerhet for at Arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebarer utfsrelse av handlinger for A innhente revisjonsbevis for belopene og opplysningene i 6rsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisor skjonn, herunder vurderingen av risikoene for at drsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter ellerfeil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samskipnadens utarbeidelse av et Arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Form6let er d utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for 6 gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samskipnadens interne kontroll. En revisjon omfatter ogs6 en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av drsregnskapet. Etter v6r oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. A inent)ef firrr cf Erns" & Young GiobJl Limried

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer