INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8"

Transkript

1 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 SIDE Noter til årsregnskap 2009 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 11 SIDE 17 - Opplysninger om selskapets lån note 13 SIDE 17 - Egenkapital note 14 SIDE 18 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE BRANNINSTRUKS SIDE 21 GJELDENDE HUSORDENSREGLER SIDE FORSLAG TIL NYE HUSORDENSREGLER SIDE 24 GJELDENDE VEDTEKTER SIDE 25 31

2 Side 1 BORETTSLAGET HEIMDAL II Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Heimdal II. Tid og sted: Tirsdag 8. juni 2010 kl i styrerommet i Heimdalsgata 30. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 25. mai 2010 BORETTSLAGET HEIMDAL II STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 8. juni 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Grafittifjerning Sak fra andelseier Leif Arne Vesteraas. Styret bes om å sørge for at graffiti og tagging fjernes fra borettslagets eiendommer i tråd med Byggforsk sine anbefalinger for fjerning av graffiti. Graffiti og tagging bør fjernes senest 48 timer etter at de er oppdaget. Styrets innstilling: GOS går runder 3 dager i uka og skal da sørge for fjerning av graffiti og tagging innen 48 timer etter at de er oppdaget. Dersom dette ikke fungerer må vi følge opp GOS tettere. 5.2 Vedtektsendring Styrets innstilling: Boligbygg KF eier pr i dag over 10 % av andelene i borettslaget. Dette skyldes tidligere vedtekter/borettslagslov hvor det var åpning for at Boligbygg kunne

4 Side 3 eie en større prosentandel av boligmassen. Ifm ny borettslagslov ble det vedtatt nye vedtekter for Heimdal II som begrenser muligheten for Boligbygg KF til å eie mer enn 10 % av andelene. Denne bestemmelsen får allikevel ikke tilbakevirkende kraft slik at borettslaget ikke kan kreve at Boligbygg selger seg ned. Styret ønsker dog at vedtektene endres slik at hvis Boligbygg på frivillig basis selger noen av sine andeler, kan de ikke kjøpe seg opp igjen til opprinnelig eierprosent. Forslag til vedtak: Det vedtas et nytt punkt 2-1, 4. ledd i vedtektene som lyder: Der noen av offentlige organer eller selskaper nevnt i 3. ledd selger andeler slik at de reduserer en eierprosent over 10 %, er det ikke anledning til å kjøpe seg opp igjen til eierandelen organet eller selskapet hadde før avhending fant sted. I tråd med 3. ledd kan de uansett til enhver tid eie opptil 10 % av andelene. 5.3 Forslag til ny vedtekt for leiligheter over to plan Styrets innstilling: Heimdal II har mange leiligheter over 2 plan. Disse er generelt over 90 m2, har 2 innganger og er derfor egnet for hybelutleie. Leilighetene egner seg også for store familier og bofellesskap. Disse leilighetene befinner seg i Heimdalsgata 35, Tøyengata 32 og Herslebsgate 37. Leilighetene har interntrapp. Styret er av den oppfatning at det er viktig å bevare de få store leilighetene i borettslaget slik at man kan opprettholde et variert botilbud; Forslag til vedtak: Ved deling av leilighetene for etablering av utleiehybel skal eventuell lukking av interntrapp være reversibel. Det vil si at det ikke tillates at trapp fjernes og at det skal være enkelt å reetablere åpning for trapp. GOS skal kontaktes for vurdering av den aktuelle leiligheten før tiltak iverksettes. Det er andelshavers ansvar at tekniske forhold som ventilasjon, vann og avløp samt brannsikkerhet og rømningsforhold er ivaretatt ved slik ombygging. Er dette ikke ivaretatt kan borettslaget kreve dette utbedret. 5.4 Nye husordensregler Styret ønsker at det vedtas nye husordensregler. Både dagens husordensregler (side 22-23) og forslag til nye (side 24) følger vedlagt i innkallingen. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 3 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 4 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side Borettslaget Heimdal II ÅRSMELDING 2009 Styret har etter generalforsamling 2009 bestått av følgende representanter: Leder Øyvind Sundli Heimdalsgata 37, 0578 OSLO Styremedlem Gro Anett Pedersen Urtegata 46, 0187 OSLO Styremedlem Mari-Ann Pettersen Heimdalsgata 30, 0561 OSLO Styremedlem Gunvor Aud Sen Heimdalsgata 35, 0578 OSLO Styremedlem Stein Joakim Log Heimdalsgata 30, 0561 OSLO Styremedlem Edith Rapp Mikkelhaug Tøyengata 32, 0578 OSLO Edith Rapp Mikkelhaug fratrådte som styremedlem Varamedlem Kjell Andresen overtok da dette vervet Varamedlem Valentina Nedeltcheva Varamedlem Kjell Andresen Varamedlem Inger Lise Asphaug Varamedlem Leif Tore Enger Heimdalsgata 37, 0578 OSLO Heimdalsgata 36, 0578 OSLO Herslebs gate 37, 0578 OSLO Heimdalsgata 37, 0578 OSLO Selskapets styre består av 6 kvinner og 4 menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overdragelse av leiligheter: 14 leiligheter har det siste året skiftet eiere. Bruksoverlating: Totalt 13 leiligheter er registrert bruksoverlatt pr i tillegg til andelene som eies av Oslo kommune ved hhv Boligbygg Oslo KF og Omsorgsbygg Oslo KF. Juridiske andelseiere: Selskapet har pr , 1 juridisk andelseier, Oslo kommune ved hhv Boligbygg Oslo KF (40 andeler) og Omsorgsbygg Oslo KF (1 andel). Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 165 leiligheter og 3 næringslokaler i selskapet. Bygningene har følgende adresser: Herslebsgate 37 Heimdalsgata30 Heimdalsgata 35 Heimdalsgata 36 Heimdalsgata 37 Tøyengata 32 Urtegata 46 Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.

6 Side 5 Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdi forsikret i Gjensidige Forsikring. Polisenummer: Forsikringssum er kr Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø mer enn det som er normalt for tilsvarende virksomhet. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd med kr ,-. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr ,-. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Selskapet har avsatt kr ,- på høyrentekonto i Usbl, samt kr ,- på vedlikeholdskonto (Bevar). Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 8 styremøter og behandlet 57 styresaker. I tillegg har det vært en rekke møter med leietagere, forretningsfører og leverandører. Styret har jobbet med følgende saker i 2009: Oppussing av felleslokale er fullført. Bytting av brannfarlige bøttelamper i alle trapperom Sykkelstativer er montert i alle sykkelboder Alle gatefasader ble vasket i løpet av sommermånedene. Kartlegging av betongskader. Øvrig vedlikehold iht vedlikeholdsplan. HMS: Styret begynte arbeidet med system for pålagt internkontroll som skal sikre helse miljø og sikkerhet i borettslaget. Brannsikringsutstyr: I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Det planlegges en gjennomgang av alle leiligheter med hensyn på brannsikkerhet og vedlikehold. Styret har utarbeidet og vedtatt branninstruks som ligger på hjemmesiden. Denne skal deles ut til beboere og det lages oppslag for oppslagstavler. Felleslån: Fastrenteavtale på felleslån i husbanken gikk ut i Styret besluttet å gjøre en ny avtale om fastrente. Renten er nå bundet på 3,7 % fra oktober 2009 og i 5 år. Dette gir oss forutsigbare fellesutgifter og enklere administrasjon av denne.

7 Side 6 Vedlikeholdsplan: Planlagt vedlikehold følger vedlikeholdsplan utarbeidet av Usbl Teknisk avdeling Malerarbeid, inngangsparti i Urtegata 46 Bytting av alle lamper i inngangspartiet i Urtegata 46 Malerarbeid, inngangsparti i Heimdalsgata 35 Bytting av alle lamper i inngangspartiet i Heimdalsgata 35 Hellelegging/oppgradering i bakgården Urtegata/Heimdalsgata 2006 Oppussing av ytre inngangspartier, alle blokkene Bytting av alle utelamper samt oppsett av noen nye Malerarbeid, inngangsparti og kjeller i Tøyengata 32 (fullført i 2007) Malerarbeid, inngangsparti og kjeller i Heimdalsgt. 30 (fullført i 2007) Maling av søppelrom Heimdalsgt Skifte av postkasser, oppslagstavler og søppelbøtter, Urtegata 46 og Heimdalsgata 30 Maling av vegger og vinduer, både ut mot gata og inn mot bakgården, Heimdalsgata 36 Reparasjon av betongskader i svalganger, trapp og murer, Heimdalsgata 36 Oppussing av inngangspartier, Heimdalsgata 36 Utbedring av råteskader samt maling av uteboder, Heimdalsgata 36 Nytt callinganlegg med video i alle gårder, samt automatiske døråpnere til alle inngangsdører 2008 Totalrenovering av felleslokale i Heimdalsgata Bytting av brannfarlige bøttelamper i alle trapperom Sykkelstativer montert i alle sykkelboder Vasking av alle gatefasader Innkjøp av benker til takterasser, Tøyengata 32 og plantekasser utenfor Heimdalsgata 37 Analyse av betongskader 2010 Rensing av alle ventilasjonskanaler Male vinduer og vegger i Heimdalsgata 30 og i Heimdalsgata 37 inn mot gården Skifte av postkasser, oppslagstavler og søppelbøtter i Heimdalsgata 37 Utbedring av betongskader Utskifting og reparasjon av takrenner i Heimdalsgata 30 Etablering av gjestehybel i Heimdalsgata 37

8 Side 7 Hjemmeside: Borettslagets hjemmeside er: Vaktmestertjeneste: Vaktmestertjeneste for borettslaget utføres av Gamle Oslo Servicesentral, Heimdalsgt. 36, tlf Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Sted, Stein Log /s/ Gro Anett Pedersen /s/ Gunvor Sen /s/ Mari-Ann Pettersen /s/ Øyvind Sundli /s/ Kjell Andresen /s/ For Edith Rapp Mikkelhaug

9 Side 8

10 Side 9 Disponible midler Disponible midler Disponible midler Note - Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2009 Regnskap 2008 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Tilbakeføring avskrivinger Kjøp / salg anleggsmidler Opptak/avdrag langsiktig gjeld Endringer i andre langsiktige poster B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

11 Resultatregnskap 2009 Borettslaget Heimdal II Driftsinntekter Side 10 Note Resultatregnskap 2009 Borettslaget Heimdal II Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Andel driftskostnader i sameie Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Andel renteinntekter i sameie Rentekostnader Andel rentekostnader i sameie Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

12 Side 11 Balanse 2009 Borettslaget Heimdal II EIENDELER Anleggsmidler Balanse 2009 Borettslaget Heimdal II Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Andre fellesanlegg Andeler anleggsmiddel i sameie Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler Øremerkede bankinnskudd Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Erstatningsmessige skader Andre kortsiktige fordringer Andel omløpsmidler i sameie Bankinnskudd og kontanter Kontanter 0 0 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 Side 12 Balanse 2009 Borettslaget Heimdal II Balanse 2009 Borettslaget Heimdal II Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Andel langsiktig gjeld i sameie Innskuddskapital Andre innskudd Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld i sameie Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Faglig leder/ regnskapssjef Oslo, Øyvind Sundli /s/ Leder Mari-Ann Pettersen /s/ Styremedlem Stein Joakim Log /s/ Styremedlem Gunvor Aud Sen /s/ Styremedlem Gro Anett Pedersen /s/ Styremedlem Kjell Andresen /s/ for Edith Rapp Mikkelhaug Styremedlem

14 Side 13 Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Individuell nedbetaling av lån IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Innbetalt beløp vil bli regnskapsmessig nedskrevet i takt med opprinnelig nedbetalingsplan. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet.

15 Side 14 Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Note 1 - Innkrevde felleskostnader Innkrevde felleskostnader Innbetaling fra tidligere avskrevet leie 3810 Leie forretningslokaler Leie parkering Leietillegg fellesutgifter Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Inntekter fellesvaskeri Innbetalt fra andelseiere Sum Note 3 - Andeler i driftssameie Borettslaget eier 87 % i Nedre Tøyen garasjesameie og 23,57 % i Gamle Oslo Eiersameie. Balansepostene og resultatpostene knyttet til driftssameie/garasjesameie er fordelt mellom eierne iht eierprosent. Note 4 - Personalkostnader Annen lønn Påløpne feriepenger Lønnskostnader sameie El. komm.tj. (s-fritt) El. komm.tj. (s-pliktig) Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.feriepenger 51 0 Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 5 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II

16 Side 15 Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Note 6 - Andre honorar Tilleggstjenester forretningsfører Honorarkostnader øvrige Juridisk honorar Usbl Teknisk honorar Teknisk honorar Usbl Sum Note 7 - Andre driftskostnader eiendom Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 6315 Faste kostnader servicesentraler Heis alarm Renhold, sanitærartikler Trappevask v/byrå Skadedyrutryddelse Andre driftskostnader Snømåking, strøing Containerleie/tømming LEASING BILER Matteleie Andre leiekostnader Møbler/utstyr etc. til felleslokaler Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Avgifter TV/ Bredbånd Sum Note 8 - Driftskostnader administrasjon Programvare og vedlikehold Trykksaker generelle Kopiering Internett Porto Møter,div tillitsvalgte Sum

17 Side 16 Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Note 9 - Reparasjoner og vedlikehold Vedlikehold bygg Vedlikehold VVS Vedlikehold elektro Vedlikehold fellesanlegg Vedlikehold varmeanlegg Andre vedlikeholdskostnader Vedlikehold heiser Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 6616 Vedlikehold vaskeri Vedlikehold brannvernutstyr Vedlikehold utstyr Vedlikehold tekniske anlegg Egenandel forsikring Malerarbeider Snekkerarbeid Glassarbeid/Vindu Fasade/balkonger Tak/blikkenslagerarbeid Garasjeporter/inngangsdører Vedlikehold dører Vedlikehold egeneide leiligheter/lokaler 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e). Note 10 - Andre kostnader Fellesarrangement Generalforsamling Betalingskostnader Omkostninger inkasso Andre kostnader Sum

18 Side 17 NOTE 11 Varige driftsmidler Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Bygninger Tomter/ eiendommer Forretningslokale i eget i Postkasser/låsbar opps.tavle Sykkelstativ Møbler takterr. Anskaffet år Antatt levetid Total Opprinnelig kostpris nyanskaffet i året salg/utrangering til anskaffelseskost Kostpris Samlet avskriving Avskrivning i år avgang samlede avskr.på salg Samlede avskrivninger pr Bokført verdi Noter Av anleggets årsoppgjør bokførte gjeld 2009 er kr. Borettslaget ,- sikret Heimdal ved pant, II herav innskuddskapital kr ,-. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr Borettslaget eier tomten. Tomtens areal er kvm. G.nr 229, b.nr 21,48,90,193 og G.nr 230 b.nr 125,126,355 og 380 Eiendommens ligningsverdi pr utgjør kr ,-. Borettslagets eiendommer er forsikret i IF... Polisenr Note 12 Øremerkede midler Øremerkede bankinnskudd er avsatt midler til fremtidig vedlikehold. Note 13 - Langsiktig gjeld Kreditor: Den Norske Stats Husbank Lånenummer: Lånetype: Annuitet Opptaksår: 2005 Rentesats: 3.7 % Betingelser: FAST RENTE 5 ÅR Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 01.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Husbanklån nr er et annuitetslån med total løpetid på 20 år. Kvartalsvise terminer pr , 01.04, og Andelseierne fikk anledning til individuell innbetaling av fellesgjeld pr , som en engangsforeteelse iht generalforsamlingsvedtak. Fire andelseiere benyttet seg av dette. Renten ble deretter bundet til 3,7 % i 5 år. Lånet har annen fordelingsnøkkel enn opprinnelig nøkkel for felleskostnadene.

19 Side 18 Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Noter årsoppgjør 2009 Borettslaget Heimdal II Note 14 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per Endringer Egenkapital per Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

20 Side 19 BUDSJETT 2010 Budsjettet for 2010 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med nye og endelige tall, og dette ga vesentlige avvik, er budsjettet justert. Innkrevde felleskostnader Innbetaling til felleskostnadene (f eks bolig, parkering, næring, brensel, trappevask m m) er budsjettert med dagens nivå på årsbasis. Andre driftsinntekter Postene er budsjettert med utgangspunkt i kjente forhold og justeringer på budsjetteringstidspunktet. Andel driftsinntekter i sameie Her budsjetteres boligselskapets andel av driftsinntekter i sameie. Personalkostnader Lønnsutgifter til vaktmester, vaskehjelp m.m. er beregnet økt med ca 3 %. Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar. Telefongodtgjørelse til ansatte og styremedlemmer er budsjettert i h t forventet forbruk i Under denne posten belastes også kostnader til arbeidstøy, personforsikring m m. Styrehonorar Honoraret er budsjettert med utgangspunkt i en økning på ca 3 % i forhold til tidligere års bevilgede honorar. Avskrivninger Avskrivninger gjøres i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende avskrivningsplan: Inventar, utstyr og kontormaskiner IT Transportmidler Arbeidsmaskiner Tekniske anlegg Påkostninger bolig Påkostninger næringslokaler Gårdsrom 5 år 3 år 7 år 10 år 15 år Ingen avskrivninger (tillegges eiendommens verdi) 100 år 20 år Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 3 % i Forretningsførerhonorar Budsjettert med økning på 3 % fra Andre honorarer Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra forretningsfører. Kontingent Usbl Kontingenten er kr 225,- pr. andel. Forsikringspremier Det er i utgangspunktet budsjettert med en økning på 7 % i forsikringspremien for For frittstående boligselskap budsjetteres forsikringspremie til Husleiefondet her. (For tilknyttede boligselskap betales premien av Usbl). Energikostnader Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og evt. olje eller fjernvarme og er øket med 8 %. Kommunale avgifter Kommunale avgifter er budsjettert økt med 5 %. Andre driftskostnader eiendom Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen. Driftskostnader administrasjon Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr. Reparasjoner og vedlikehold Gjelder vedlikehold av eiendommen og fellesareal. Påkostninger I h t regnskapsloven skal påkostninger aktiveres og vil derfor kun synliggjøres i balansen.

21 Side 20 Andre kostnader Her budsjetteres bl.a. kostnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for tillitsvalgte, gaver, økologi- og miljøtiltak, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m. Andel driftskostnader i sameie Her budsjetteres boligselskapets andel av driftskostnader i sameie. Finanskostnader / avdrag gjeld For de selskapene som har fastrentelån, er gjeldende rentenivå lagt til grunn i budsjettet. For selskap som har eller skal ha flytende rente er det budsjettert med et rentenivå på 3 % for husbanklån og 4,5 % for øvrige lån i Avdrag på lån (kr ,- i 2010) vil kun framkomme som reduksjon av langsiktig gjeld i balansen. Regulering av innbetaling til felleskostnader Borettslaget går mot et driftsunderskudd i 2010 på kr ,-. Dette skyldes hovedsakelig at det er budsjettert med bruk av kr ,- i vedlikeholdskostnader. En evt økning av felleskostnadene vil både avhenge av hvordan borettslaget tenker seg vedlikeholdskostnadene i 2010 finansiert, og om tilsvarende vedlikeholdskostnader er tiltenkt i årene fremover. Borettslaget har betydelig midler på høyrentekonto som kan benyttes til hel eller delfinansiering av vedlikeholdsutgiftene, og i så fall vil ikke en ytterligere økning av felleskostnadene være nødvendig på kort sikt. Oslo den 31. desember 2009 /19. april 2010 Med vennlig hilsen Boligbyggelaget Usbl Ellen Simonsen Regnskapsansvarlig Pål Asknes Rådgiver Dir.tlf: Dir.tlf: e-post: e-post:

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer