Nordal Panorama Salgstrinn 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordal Panorama Salgstrinn 3"

Transkript

1 Nordal Panorama Salgstrinn 3

2 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.: Se prisliste. Eiet tomt. Felles opparbeidet eiet tomt på 8700 m2. Megler MNEF/Partner Tomas Norgård Gabrielsen Tlf: , mob: , e-post: no Saksbehandler: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Thomas Borg Rasmussen Tlf: , e-post: Avdeling: Eie Prosjekt 2

3 Beliggenhet.. bnordal Panorama grenser til store grøntområder og flott natur, men også til barnehage, lekeplass og meget kort vei til Nordal skole. Her kan man ferdes enkelt, trygt og godt. Kun 10 minutter til henholdsvis Asker og Drammen. Fra Tranby er det gode kommunikasjonsforbindelser med regelmessige pendlerbusser til Oslo. Nærområdet byr på flotte naturopplevelser, både sommer- og vinterstid med bl.a. preparerte skiløyper, bade- og fiskevann og turstier i skogsområder. Området byr også på mange fritidsaktiviteter så som golf, fotballbaner/idrettsanlegg, svømmehall og ridesenter. Liertoppen kjøpesenter - Norges lengste - ligger kun 5 min kjøring fra Nordal, her finnes over 90 butikker samt spisesteder. Alt dette ligger en snau halvtime fra Oslo og kun 10 minutter fra Drammen. I Lier kommune finnes det i dag over 30 barnehager, 10 skolekretser, og 3 videregående skoler. Adkomst: Sving av fra E-18 like ved Liertoppen kjøpesenter mot Tranby/Sylling. Følg Kirkelina rett frem og forbi Tranby kirke. Ta av til høyre i rundkjøringen v/ Lyngåskrysset/ Kiwibutikk og følg Ringeriksveien i ca. 2 km til Nordal Skole som ligger på høyre side. Rett etter Nordal Skole det adkomstvei inn til feltet. Felt B1 ligger innerst på feltet, lengst mot nord i retning Sylling. Se for øvrig oversiktskart over tomtene. Innhold.. csalgstrinn 3, hus B1-9 til B1-19 Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet. Denne nøkkelinformasjonen er en del av det komplette salgsprospektet med fullstendig informasjon og standard kjøpekontrakt, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet. Selger har godkjent informasjonen i dette notatet. Generell informasjon Selger Otium Bolig AS org.nr Selger har generalfullmakt fra hjemmelshaver. Hjemmelshaver. Nordal Boligutvikling AS, selger er 100% eier av dette selskapet og har full disposisjonsrett. (Ugjenkallelig generalfullmakt) Entrepenør ABC Byggsystem AS, org nr Matrikkelnummer / adresse Eiendommen Nordal Panorama har matrikkelnr: Gnr. 133, Bnr. 33 i Lier kommune. Boligene vil bli tildelt eget seksjonsnummer når reseksjonering er gjennomført. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt org.nr Ansvarlig megler: Tomas Norgård Gabrielsen, tlf I tillegg vil megler Thomas Borg Rasmussen jobbe med prosjektet. Hovedoppdragsnummer 3

4 Betalingsbetingelser 1) Det forutsettes en innbetaling på kr ,- ved kontrakts signering (Selger stiller garantier i samsvar med budstadoppføringslova 12). Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si forutsetter ikke pant i den eiendom som kjøpes. 2) Kjøper skal fremlegge finansieringsbevis fra bank senest 2 uker etter signert bindende kjøpsbekreftelse. Ved behov for avvik må dette avklares spesifikt med megler. 3) Resterende del av kjøpesummen inkl. omkostninger og ev. tilvalg, betales 5 dager før overtagelse. Faktura vil bli utsendt fra oppgjørsmegler, men om denne ikke foreligger skal likevel kjøpesummen betales uoppfordret. Lovverket/Garantier Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47 i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til Bustadoppføringslova, (f. eks AS), dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, reguleres avtalen av avhendingslova om annet ikke er særskilt avtalt. Eierforhold Boligene selges som selveier eneboliger som er organisert i et eierseksjons sameie. Eneboligene skal oppføres på parseller av eiendommen gnr 133, bnr 14 i Lier kommune. I tillegg omfattes utbyggingen av eiendommen gnr 131, bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak vil bli benyttet til adkomstareal fra Ringeriksveien. Enkelte områder fra denne eiendommen vil kunne inngå i arealer som vil tilhøre en fremtidig Huseierforening for feltet og hvor hver eiendom vil være pliktig medlem. Tomtene hvor eneboligene oppføres er fradelt hovedeiendommen, seksjonert og har fått sitt eget seksjonsnummer. Det vil gjennomføres en reseksjonering for å tilpasse seg optimalisering av bebyggelse/tomtene. Tomtearealene til det enkelte sameiet er oppgitt i reguleringskart for feltet. For felt B1 er arealet oppgitt til kvm. Det tas forbehold om avvik på de oppgitte arealene. Hver enebolig/seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæringen hvor brøken settes ut i fra antall boliger innenfor det enkelte felt. Til alle delfelt vil det tilhøre felles lekeplasser som vil bli tillagt den enkelte eiendom som realsameie. (Lekeplassarealet følger automatisk eiendommen). For felt B1 er Lekeplass med tilhørende utstyr opparbeidet syd for hele felt B1. Private veianlegg, fra trafostasjon (ved enden av kommunal vei) og inntil boligene er tillagt som realsameie. Endelig adresse er tildelt. Beliggenhet Nordal Panorama har en attraktiv beliggenhet i Lier kommune, ikke langt fra Tranby og ca. kun 5 min fra påkjøringen til E-18. Det er kun ca. 25 min. kjøring til Oslo og ca. 10 minutter til Drammen. Som nærmeste nabo til Nordal Panorama er det både barnehage og barneskole, med adkomst via intern og nærmest bilfri vei. Lier har et meget godt tilbud til barnefamilier og tilbyr barn en oppvekst i trygge og hyggelige omgivelser. I umiddelbar nærhet er det flotte turområder, bademuligheter, ridesenter, lysløyper, golfbane mv. Adkomst Sving av fra E-18 like ved Liertoppen kjøpesenter mot Tranby/Sylling. Følg Kirkelina rett frem og forbi Tranby kirke. Ta av til høyre i rundkjøringen v/ Lyngåskrysset/ Kiwibutikk og følg Ringeriksveien i ca. 2 km til Nordal Skole som ligger på høyre side. Rett etter Nordal Skole det adkomstvei inn til feltet.. Felt B1 ligger innerst på feltet, lengst mot nord i retning Sylling. Se for øvrig oversiktskart over tomtene. Kort om prosjektet Nordal Panorama er det nye store boligområdet som er under utvikling i Lier. Området vil ferdig utbygd bestå av frittliggende eneboliger og rekkehus. Salgstrinn 3 som nå er for salg, består av 11 eneboligene på felt B1. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. Eneboligene i salgstrinn 3 vil få et areal på 105 og 140 kvm BRA over to etasjer. Tomten Deler av tomten som hører naturlig til den enkelte bolig er seksjonert som tilleggsdel. Den øvrige delen av tomten til felt B1 vil utgjøre et fellesareal i sameiet. Fellesarealet omfatter bl.a. felles kjøre-, adkomst- og snuplasser. Tomten vil bli opparbeidet med gruset gårdsplass/ innkjørsel. Tomten leveres i hovedsak som grovplanert og med enkelte støttemurer. Videre opparbeidelse og beplantning bekostes av kjøper. I bakkant av hus på felt B1, vil det bli opparbeidet et lite areal som avsluttes mot fjell/fjellskjæring. Den øverste del av tomten for felt B1 og som grenser opp mot skogholtet, overleveres uten opparbeidelse. Felles lekeplass Lekeplassen med tilhørende utstyr er opparbeidet syd for bebyggelsen på felt B1. Bebyggelsens arealer Arealer pr. bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt henholdsvis som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod(er)/ garderoberom. På tegningene kan det være angitt et 4

5 romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Byggemåte Eneboligene oppføres i trekonstruksjoner på støpt betongplate. Boligene oppføres med bindingsverksvegger som utvendig vil bli kledd med liggende trepanel. Taket levers som saltak med sort betong takstein. Det henvises for øvrig til selgers leveransebeskrivelse datert som følger dette salgsprospekt. Boder og parkering Til hvert hus medfølger en sportsbod. Til bolig B1-9 til B1-14 er det tilknyttet carport til boligen. Dersom kjøper ønsker carport inkludert i leveransen for de boliger som leveres uten dette ( Emilie105), så kan/vil utbygger være behjelpelig med fremskaffe et tilbud for dette. Det avsatt ytterligere en biloppstillingsplass til hver bolig lik det er vist på illustrasjonsplan datert På fellesområdet for feltet er/blir det opparbeidet gjesteparkeringsplasser langs privat adkomstvei. Bodene oppføres i mur-/trekonstruksjoner på felt B1. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materielaer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Husleverandør vil utarbeide en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper vil bli innkalt på et møte hos husleverandøren for en endelig gjennomgang og bestilling av endringer. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15% jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting av byggearbeidene, vil det gis frister for når tilvalg og endringer kan bestilles. Dersom kjøpsavtale inngås etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i kjøpsbekreftelsen dersom prosjektet er igangsatt og kjøper har ønsker om å få gjennomført tilvalg/endring. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtakelse skal det stilles 47 garanti ihht. Bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper. Kontakt megler for nærmere informasjon. Antatt overtakelse Selger tar sikte på at boligene antas ferdigstilt 2. kvartal Denne indikative tidsplan er med andre ord ikke forpliktende for selger, idet overtakelsen er avtalt til det tidspunkt som fremkommer av selgers varsel jf. avsnittet under. Overnevnte stipulering av overtakelsestidspunkt er ikke å anse som bindene frist for selger og vil således ikke være et grunnlag for beregning av eventuelle dagbøter. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av Boligen meddele kjøper skriftlig om endelig overtakelsesdato og som vil være å regne som en frist i henhold til Bustadoppføringslova. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Selger sørger for brukstillatelse og denne skal foreligge før overtakelse. Ferdigattest vil normalt ikke foreligge før ca. 1 år etter at brukstillatelse er gitt. Som følge av at boligen kan etableres i et av flere byggetrinn, er kjøper gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesareal utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest fra kommunen, og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kontrakt, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattest blir gitt. Utleie Det er ingen begrensninger om utleie av boligen. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen/ Statens kartverk. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av bolig før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf Eierseksjonsloven kap.3. Dette er evt. kjøpers ansvar. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Denne utgjør 1G, tilsvarende Grunnbeløpet i Folketrygden som pr utgjør kr ,-. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 50 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på www. skatteetaten.no. 5

6 Eiendommens faste, løpende kostnader 1a) Fellesutgifter Eierseksjonssameiet Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til kr. 954,- per måned for hus B1-9 til B1-14 og kr. 742,- for hus B1-15 til B1-19 (ref. vedlagt budsjett). Det er lagt til grunn at bygningsforsikring, forretningsførsel, Styrehonorarer og administrasjon er inkludert. Boligene blir en del av sameiet B1 som pr. dags dato består av 8 ferdigstilte hus. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på at det betales en lik andel per bolig siden alle husene har det samme arealet. USBL er engasjert som forretningsfører for sameiene for første driftsår. 1b) Fellesutgifter - Realsameiet - Felles lekeplasser og evt. veianlegg Årlige fellesutgifter er stipulert til kr 1.000,- pr år det første driftsår per Bolig. Det er lagt til grunn at enkelt vedlikehold av lekeplasser, styrehonorarer, regnskapsførsel, snømåking og strøing av felles private veianlegg er inkludert. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter er lik del per Bolig 1c) Fellesutgifter - Huseierforening - Resterende fellesarealer på feltet For drift og vedlikehold av arealer innenfor det regulerte området som ikke omfattes av realsameiene eller det enkelte boligsameie, vil det bli etablert en huseierforening. Hver enkelt eiendom med de til enhver tid eiere er forpliktet til å være medlem av Huseierforeningen. Det vil/skal bli tinglyst en forpliktelse om dette på hver eiendom. Kjøper plikter å medvirke til dette. For boligsameiene vil det være styret i det enkelte sameie som ivaretar sameierens interesser. Årlige Vedtekter for Huseierforeningen foreligger ikke på salgstidspunktet og blir å ettersende til kjøper så snart disse foreligger. 2) Offentlige avgifter I hver Bolig vil det bli installert vannmåler for avlesning av vannforbruk. Hver seksjonseier/bolig, svarer for sitt eget forbruk og mottar egen faktura fra Lier kommune for kommunale avgifter for vann og avløp. Kostnader for vann - og avløp utgjør for 2014 kr 49,89 pr. kubikk med tillegg av kr. 1050,- i fastledd pr år. Hver Bolig svarer for sin egen renovasjonsløsning og vil motta faktura fra RfD. For 2013 utgjør kostnadene for en standard løsning kr 3.049,- pr år. Det er p.t. ikke eiendomsskatt på boliger i Lier kommune. 3) Andre avgifter - Strøm - Tv - Data og Telefoni Hver huseier tegner sitt eget strømabonnement med sin leverandør. Lier E-verk vil være netteier. Det vil bli ført frem ledningsnett for å tilknytte Boligen Tv, Data og telefon. Dette vil skje via fiber. Tilknytningskostnader er ikke inkludert i salgsprisene. Se for priseksempler Forholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan for Nordal, vedtatt 17. april 2007, revidert Vei, vann og avløp Eiendommen tilknyttes offentlig ledningsnett for vann og avløp via private stikkledninger. Offentlige ledninger for boligene vil ligge i hovedvei utenfor boligene. Veien utfor boligene er privat, men det forsøkes å få Lier kommune til å overta. Vedlikehold, herunder brøyting og strøing administreres av styret i realsameiet. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Omkostninger Se prisliste. Betalingsplan Se prisliste. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking 6

7 Energimerking av boligene vil bli gjennomført av husleverandør og vil ifølge disse få karakteren oransje C. Energiattest vil bli overlevert i forbindelse med overlevering av boligen. Eierseksjonssameiene Utbyggingsområdet vil kunne bestå av både eierseksjonssameier og eneboliger med egen matrikkel. Den daglige driften av sameiene vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon i B1-- utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en enebolig og med rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Selgers forbehold Forbehold Det tas forbehold om at 70 % av salgstrinn 3, er solgt innen , samt at byggestart vedtas av Otium bolig AS innen Kjøper vil bli skriftlig informert om vedtak om byggestart. Informasjon om prosjektets fremdrift vil bli utsendt til kjøperne i perioden fram til overtagelse. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. ( Se eget avsnitt om dette). Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter skriftlig samtykke av selger. Ved selgers godkjenning av videresalg av kontraktsposisjon betaler Kjøper 1 et gebyr til selger stort kr ,- for dette hvorav av halvparten skal dekke meglers merkostnader. Videresalget må skje på vilkår som godkjennes av megler. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til å kunne overdra kontraktsposisjon med kjøper til et annet selskap i Otium Gruppen. 3D illustrasjoner av fasader og interiør som fremkommer i selgers salgsmateriell er av illustrativ karakter og selger tar forbehold om at disse kan vise leveranse/omfang som ikke er inkludert. Selger tar forbehold om at Lier kommune i henhold til utbyggingsavtale ikke benytter seg av sin avtalefestede forkjøpsrett for boliger. Kommunen har overfor selger muntlig opplyst at de ikke vil benytte seg av forkjøpsrett for Salgstrinn 3. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på komplett salgsprospekt, som inneholder følgende: -Nøkkelinformasjon fra megler datert Leveransebeskrivelse fra selger datert Tegninger, herunder plan, snitt og fasader datert og Situasjonsplan datert Utkast til foreløpige vedtekter for boligsameiene datert Kopi av bustadoppføringslova -Reguleringsplan Reguleringsbestemmelsene for området I tillegg er prisliste vedlagt som eget dokument. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpstilbud Faste priser. Se prisliste og kjøpsbekreftelse. Alle kjøpstilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpstilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpstilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. I den grad det er avvik mellom opplysninger som fremkommer i dette dokument og selgers leveransebeskrivelse, så gjelder selgers leveransebeskrivelse. Diverse Kjøper kan ikke uten Selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre 7

8 før hjemmel er overført. Salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Selger har godkjent det komplette salgsprospekt med nøkkelinformasjon, dato Økonomi/drift e.. Ligningsverdi: Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 50 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Diverse f.. Offentlige forhold g.. Forpliktelser, rettigheter og servitutter: Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. I tillegg ligger følgende servituttet i grunnen: BESTEMMELSE OM VEG Rettighetshaver: 0626 / 133 / 25 Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om vannrett JORDSKIFTE Sak 1/1980 Nedre buskerud Jordskifterett GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0626 / 134 / 7 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELEHNETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Rettighetshaver: OTIUM BOLIG AS Org. nr: Erklering om samtykke til videre utviklingsplan/utbygging Utleie: Det er ingen begrensninger om utleie av boligen.seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen/ Statens kartverk. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av bolig før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf Eierseksjonsloven kap.3. Dette er evt. kjøpers ansvar. Regulering: Eiendommen er regulert til boligformål. Megler har innhentet reguleringskart med bestemmelser. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon. Odel og konsesjon: Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. 8

9 Kontor j.. Avdeling: Eie Prosjekt In-Vest Eiendomsmegling AS, avd. prosjekt, org.nr , Hoffsveien 22, tlf , fax. Salgsoppgaven er datert

10 Illustrasjon fasader 10

11 11 eie

12 Illustrasjon stue 12

13 13

14 14

15 Intro Kort om oss eie Tomas Norgård Gabrielsen Kontaktdetaljer til megler er som følger: Mobil: / Direktenr. kontor: E-post: Prosjekt er en avdeling som har spesialisert på salg av nye og prosjekterte boliger, hovedsaklig i Oslo og Akershus. Våre prosjektmeglere er utdannet meglere med spesialisering på prosjektmegling og har mange års tverrfaglig erfaring innenfor eiendomsbransjen. Spør oss om råd enten du er på jakt etter ny bolig, ønsker å investere i eiendom eller skal selge / utvikle et nytt prosjekt. Eie eiendomsmegling er Norges største privateide meglerkjede med 25 kontorer i Norge. Eies visjon er å drive skikkelig eiendomsmegling, og dette har alle Eies meglere under huden. Kunder av Eie skal oppleve oss som verdiskapende enten vi forvalter boligselgerens viktigste verdier på best mulig måte eller oppfyller boligdrømmen for boligkjøper. Vi er en innovativ kjede som markedsfører våre boliger i mange forskjellige kanaler både tradisjonelt og digitalt. 15

16 DOKUMENTASJON INFO OG DOKUMENTER 16

17 17

18 18

19 PlanId: Vedtatt av Lier kommunestyre 17. april 2007, sak 34/ , 3.7, 4.1.1, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, revidert i mindre endring av planutvalget , sak 73/ , punkt1, revidert i mindre endring av planutvalget , sak 27/2013. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NORDAL 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert FORMÅL Området reguleres til: l. Byggeområde for boliger med tilhørende anlegg (B1-B21) 3. Offentlige trafikkområder Kjørevei (TR1, V l, V3) Annet trafikkformål Plass for trafikkontroll (TR2) 6. Spesialområde Friluftsområde (F1) Trase turveg (F11) Privat veg (V5) 7. Fellesområder Felles leikeanlegg (FL1-5) Felles friareal (F2-F15) Felles adkomstveg (V2, V4, V6) 3 FELLESBESTEMMELSER 3.1 Grunnundersøkelser 1. Før masseforflytninger og byggearbeid settes i gang skal det være gjennomført grunnundersøkelser i nødvendig omfang til å dokumentere tilfredsstillende stabilitet og bæreevne for de aktuelle bygg og anlegg. 2. Nødvendige vurderinger av faren for forekomst av radon skal være gjennomført før brukstilatelse kan gis på første bolig. 1 Lier kommune 19

20 PlanId: Krav til tekniske anlegg 1. Før utbygging kan finne sted, skal tekniske anlegg være etablert i samsvar med planer godkjente av kommunen, herunder vann-, overvann- og spillvannsledninger, offentlige veger og felles avkjørsler, belysningsanlegg og skilting. 2. Alle ledningsanlegg skal legges i bakken, herunder kabler for strøm, telefon og TV. 3. Langs alle offentlige veger og felles avkjørsler kreves godkjent belysningsanlegg. 3.3 Krav til utomhusplan: 1. Det skal utarbeides en utomhusplan for de boligfeltene som har en utnyttingsgrad over 23% og for lekeplassene. For feltene B1-7, skal det utarbeides utomhusplan i henhold til kommuneplanens bestemmelser. Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis og være gjennomført senest innen ett år, etter at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er gitt. 2. Utomhusplanen skal minimum redegjøre for punktene under og den behandles som en del av byggesøknaden. a. Tomtegrenser b. Byggelinjer c. Frisiktlinjer d. Kjøreareal e. Parkeringsareal f. Forstøtningsmurer g. Beplantet areal h. Plassering av avfallsbeholdere i. Bevaringsområder (avgrensning og grad av vern) 3.4 Adkomst Hovedadkomst til det regulerte området er fra Ringeriksveien. Den skal være kjørbar for personbiler før innflytting i boligene. 3.5 Byggegrenser Mindre, frittliggende garasjer kan plasseres 2 meter fra regulert veikant/gjerdelinje og 1 meter fra eiendomsgrense. Garasjen vurderes å være mindre når den er under 50 m 2 og i 1 etasje med mønehøyde ikke over 5 meter og gesimshøyde ikke over 3 meter målt fra garasjeportfasaden. 3.6 Støttemurer 1. Det tillates ikke støttemurer med høyde over 2 m. 2. Støttemurer med høyde over 1 m kan kun oppføres i naturstein/tørrmur. 3.7 Parkering Det skal settes av tilstrekkelig med parkeringsplasser for boligenes behov på egen grunn. Minimumsnorm som gjelder er: Enebolig: 3 biloppstillingsplassere. 2 av disse skal kunne bebygges med garasje. 2 Lier kommune 20

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland

Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland Drømmen om å eie egen bolig! Leilighet i attraktivt boligområde. Gaupevegen 2-24, Jørpeland GAUPEVEGEN 2 / STRAND Oppdragsansvarlig: Eiendomsmegler MNEF Marianne Torbjørnsen Telefon: 51 74 55 06 Mobil:

Detaljer