KONFERANSEPROGRAM OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONFERANSEPROGRAM 19. 23. OKTOBER"

Transkript

1 KONFERANSEPROGRAM OKTOBER

2 MESSEN MED DE BESTE LØSNINGENE FOR BYGG, BOLIG OG ANLEGG Det er fantastisk hyggelig å kunne ønske velkommen til Bygg Reis Deg 2011! Nærmere 450 utstillere presenterer sine produkter, varer og tjenester, og det forteller noe om endringer i det norske bygge- og anleggsmarkedet at vi i år har rundt 100 utstillere fra 12 land fra våre skandinaviske naboer, til Kina og India. Bygg Reis Deg retter seg mot alle aktører i byggenæringens verdikjede! Vår ambisjon er at Bygg Reis Deg skal være en nasjonal arena og møteplass for offentlige og private byggherrer, leverandører, produsenter, rådgivere, planleggere, entreprenører og håndverksbedrifter. I år har vi fagrettet messen sterkere og tilbyr våre besøkende og utstillere et bredt og faglig relevant konferanse- og seminar program! Hver dag under Bygg Reis Deg har vi en rekke tilbud om faglig påfyll, med fokus på næringspolitiske og samfunnsmessige tema innen innovasjon, klimatilpasning, samferdsel, infrastruktur, arealplanlegging, energi effektivisering og ramme betingelser for de tradisjonelle håndverksfagene. I tillegg har vi sammen med utstillere og organisasjoner lagt opp til faglige dypdykk-seminarer. Jeg håper våre besøkende vil benytte seg av disse tilbudene. I denne brosjyren finner du mer informasjon om konferanse- og seminarprogrammet. Hjertelig velkommen! Halvard Gavelstad Administrerende direktør Bygg Reis Deg AS

3 ÅPNING AV BYGG REIS DEG 2011 Åpningskonferansen har innovasjon i byggenæringen som hovedtema. Mange mener næringens aktører satser for lite på innovasjon og nytenkning. Rett eller galt, temaet er uansett helt avgjørende når det gjelder å utvikle en bærekraftig og attraktiv næring! Den norske byggenæringen omsetter for 300 milliarder kroner. Dette understreker både den samfunnsmessige og næringspolitiske betydning næringen representerer. Under åpningskonferansen får vi møte en rekke sentrale og meningsberettige aktører som alle har et syn, og ikke minst betydning, for byggenæringens rammebetingelser og videre utvikling. I løpet av høsten har en bredt sammensatt jury under ledelse av direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge vurdert kandidater til Bygge næringens Innovasjonspris som Bygg Reis Deg har tatt initiativet til. Statsråd Liv Signe Navarsete vil dele ut prisen ved åpningskonferansens avslutning. La det være en aktuell opptakt og inspirasjon til de konferanser og seminarer som arrangeres i løpet av messen. Møteleder Nadia Hasnaoui ÅPNINGKONFERANSE kl Åpning Bygg Reis deg Velkommen til Bygg Reis Deg Styreleder Bygg Reis Deg Jan Halstensen, adm.direktør Weber Med kreativitet og innovasjon skal vi bygge Norge Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Innovasjon, nytenkning Evner vi å utnytte mulighetene? Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold Vækerø AS Adm.direktør Kyrre Olaf Johansen, Entra AS Debatt: En innovativ byggenæring? Statsråd Liv Signe Navarsete Direktør Gunn Ovesen, Innovasjon Norge Adm.direktør Kyrre Olaf Johansen, Entra Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold, Løvenskiold-Vækerø AS Konsernsjef Pål E. Rønn, AF Gruppen Utdeling av Byggenæringens Innovasjonspris Statsråd Liv Signe Navarsete og direktør Gunn Ovesen, leder av juryen kl Avslutning ONSDAG 19. OKTOBER Jan Halstensen Liv Signe Navarsete Gunn Ovesen Carl Otto Løvenskiold Kyrre Olaf Johansen Pål E. Rønn Programmet for onsdag 19. oktober fortsettes. 3

4 KLIMATILPASNING INN I EN NY TID Hvordan er været? Standardspørsmålet nordmenn alltid stiller hverandre når vi møtes eller snakker sammen på telefonen. Som langstrakt land langt mot nord har været og klimaet alltid spilt en viktig rolle for generasjoner. Men det har skjedd noe som ytterligere har forsterket vårt fokus og oppmerksomhet på vær og klima. Plutselige væromslag. Kaldere og varmere. Stormregn. Flom. Oversvømmelser. Skred. På uventede steder forsvinner plutselig en vei. Et jernbanespor blir borte. Boligområder raseres. Ingenting stemmer med det vi er vant til. Klimatilpasning er et begrep som i dag diskuteres i ulike fora og sammenhenger. Plutselig har samfunnet, politikere, næringsliv og organisasjoner sett hvilke utfordringer vi står overfor, nasjonalt og globalt. Dette er bakteppet for konferansen Klimatilpasning Mer vær i vente. Her møter du sentrale, engasjerte og kompetente mennesker som alle har et budskap det er verdt å lytte til. MER VÆR I VENTE kl Klimakrisen har kommet vi må løse den nå Tidl. Statsminister Göran Persson Samfunnets utfordringer Direktør Ellen Hambro, Klima og forurensningsdirektoratet Flom, skred, nedbør Konsekvenser for samferdselsprosjekter Prosjektleder Gordana Petkovic,Vegdirektoratet Pause ONSDAG 19. OKTOBER Konsekvenser for byggeskikk og metoder Forskningssjef Kim Robert Lisø, Sintef Byggforsk Debatt: Klima setter dagsordenen Adm.direktør Øyvind Mork, Asplan Viak AS Adm.direktør Lars Næss, Icopal AS Direktør Ellen Hambro, KLIF Stortingsrepresentant Ketil Olsen-Solvik, FRP Adm.direktør Jon Sandnes, EBA Forskningssjef Kim Robert Lisø, Sintef Byggforsk Møteleder Nadia Hasnaoui kl Slutt Göran Persson Ellen Hambro Gordana Petkovic Kim Robert Lisø Øyvind Mork Lars Næss Ketil Olsen-Solvik Jon Sandnes

5 DET ER IKKE LENGER BARE Å BYGGE LANDET Utvikling av det moderne samfunn er komplisert og komplekst. Mye handler om politikk, økonomi, miljø og bærekraft. Suksessfaktorene er planlegging, samhandling og kunnskap. Noen lykkes, mange feiler. Effektiv arealbruk har så mange fasetter og utfordringer at en fort kan bli handlingslammet og maktesløs. Rett og slett fordi en kjører seg fast i byråkrati, offentlig saksbehandling og mangel på helhetstenkning. Konferansen setter fokus på alt dette. På de gode historiene. På visjonene. På muligheter og de begrensende faktorer. Våre forelesere har alle markert seg i samfunnsdebatten som uredde og konstruktive. Derfor er de verdt å lytte til. Og forhåpenltigvis vil du i etterkant ha større forståelse for utfordringene og mulighetene i det vi har satt som overskrift for konferansen; Effektiv arealbruk. EFFEKTIV AREALBRUK kl TORSDAG 20. OKTOBER Byen med visjoner og ambisjoner Historien om Drammen Ordfører Tore Opdal Hansen Helhetstenkning er god økonomi Bydelsutforming handler om helhet Adm.direktør Paul Lødøen, OSU Samferdselsutfordringer i byplanlegging Regionvegsjef Sidsel Sandelien Tett høyt sentralt Urbane utfordringer Konsernsjef Martin Mæland, OBOS Debatt Konsernsjef Martin Mæland, OBOS Regionvegsjef Sidsel Sandelien Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammen kommune Arkitekt Peter Butenschøn Adm.direktør Paul Lødøen, Oslo S Utvikling OSU kl Slutt Møteleder Geir Helljesen Tore Opdal Hansen Paul Lødøen Sidsel Sandelien Martin Mæland Peter Butenschøn Programmet for torsdag 20. oktober fortsettes. 3

6 ÅRETS VIKTIGSTE DEBATT OM INFRASTRUKTUR Norge står foran tidenes satsing på infrastruktur. I løpet av 20 år skal Norge bygge ut veier og jernbane for å møte behovet til en stadig økende befolkning og for å styrke næringslivets konkurransekraft. Samtidig er det over tid bygget opp et betydelig forfall på infrastrukturen som krever omfattende tiltak for å ta igjen etterslepet og sikre et godt og effektivt opplegg for drift og vedlikehold. Sektoren står overfor store utfordringer i forhold til trafikksikkerhet, miljø, klima og et samlet transporttilbud. Det er ikke vanskelig å bevilge penger, men får vi den kvaliteten som samfunnet ønsker og har bransjen kapasitet til å gjennomføre det løftet som trengs? Hvilke strategier for utbygging av vei og bane har Norges ledende politikerne? Hvordan får vi til et samspill mellom samferdselsetatene og anleggsbransjen som sikrer mest og best mulig vei og bane for pengene? Gir kobling av ansvaret for bygging med ansvaret for drift og vedlikehold bedre kvalitet og raskere gjennomføring? Hvordan få til mer effektiv planlegging og bygging av lengre sammenhengende strekninger? Hvordan ivareta livsløpskostnadene i infrastrukturprosjekter? Hva slags anleggsbransje trengs for å gjennomføre større og sammenhengende vei- og jernbaneprosjekter. I dag tar det i gjennomsnitt 10 år å gjennomføre en planprosess for større veiprosjekter. Hva kan gjøres for å redusere denne tiden betydelig? Har vi noe å lære av andre land og andre næringer? Kom og delta i debatten!

7 TORSDAG 20. OKTOBER TORSDAG 20. OKTOBER SAMFERDSEL INFRASTRUKTUR Den svenske modellen Generaldirektør Gunnar Malm,Trafikverket kl Vei og jernbane næringslivets viktigste nettverk Raskt, effektivt, trygt fra start til mål Divisjonsdirektør Bjarne Hønningstad, Moelven Industrier Vi holder det vi lover Stø kurs i Norsk Transportplan Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Forbildeprosjekt langs Mjøsa Jernbane og vei i samspill Prosjektleder Jan Ausland, Jernbaneverket Prosjektleder Taale Stensbye, Samferdsel fokus og trøkk Har vi fokus og fremdrift nok? Gjennomføringsstrategier Adm.direktør Petter Eiken, Skanska Norge AS Vi er på rett veg Myter om norsk veibygging for fall Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Jernbanen på sporet Investeringer og effektiv drift Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen, Jernbaneverket Pause Møteleder Geir Helljesen Bjarne Hønningstad Magnhild Meltveit Kleppa Petter Eiken Terje Moe Gustavsen kl Slutt Debatt Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen, Jernbaneverket Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vegdirektoratet Medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen Øyvind Halleraker, H Stortingsrepresentant Hallgeir Langeland, SV Adm.direktør Petter Eiken, Skanska Norge Direktør Audun Lågøyr, Byggenæringens landsforening Harald Nikolaisen Gunnar Malm Jan Ausland Audun Lågøyr Hallgeir Langeland Øyvind Halleraker Taale Stensbye

8 ENERGIEFFEKTIVISERING I EKSISTERENDE BYGG FREDAG 21. OKTOBER HØYE MÅL UTFORDRER BYGGENÆRINGEN Arnstadutvalgets rapport for Kommunal- og Regionaldepartementet viser at det er mulig å spare 10 TWh energi i bygninger innen utgangen av 2020 dersom noen sentrale virkemidler kommer på plass. Av de 10 TWh energi, må minst 8 TWh komme fra energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Det betyr at tiltak i eksisterende bygningsmasse er helt avgjørende for å nå målet. Det er dermed behov for en etablering av enkle og forutsigbare tilskuddsordninger for å stimulere eierne av eksisterende bygg til faktisk å energieffektivisere. Rasjonelle argumenter er med andre ord ikke nok. I tillegg til å redusere energibruken, vil energieffektivisering i eksisterende bygg bidra til å redusere behovet for ny kraftproduksjon og erstatte forurensende energikilder i andre sektorer. Møteleder Jon Almaas Frederic Hauge kl kl Det store energibildet Er dagens eiendomsaktører i stand til å løse energiutfordringen? Daglig leder Frederic Hauge, Bellona Holdninger og vilje Daglig Leder Guro Hauge, Lavenergiprogrammet Innovasjon og produktutvikling Adm.direktør Jon Karlsen, Glava AS Eksisterende bygningsmasse den store utfordringen Adm.direktør Christian Joys, Avantor ASA Enovas virkemidler gir muligheter Direktør Audhild Kvam, Enova De praktiske løsninger Nybygg og eksisterende bygninger Debatt Adm.direktør Jon Karlsen, Glava AS Daglig leder Frederic Hauge, Bellona Daglig leder Erik Hammer, Grønn Byggallianse Byggmester Kjetil Eriksen Adm.direktør Christian Joys, Avantor ASA Direktør Energibruk Audhild Kvam, Enova Daglig leder Guro Hauge, Lavenergiprogrammet Slutt Christian Joys Jon Karlsen Guro Hauge Erik Hammer Audhild Kvam Kjetil Eriksen Programmet for fredag 21. oktober fortsettes. 3

9 BYGGHÅNDVERKSFAGENE UNDER PRESS Bygghåndverksfagene har lange tradisjoner knyttet til yrkesutdanning. Fagutdannede bygghåndverkere har utgjort grunnstammen på produksjonssiden i byggenæringen. Det er derfor ikke overraskende at disse fagene opplever store utfordringer når utdanningsregimet for yrkesfag nå er under sterkt press. Kritikken blir stadig mer høylytt, både fra ungdommen og arbeidslivet. Det vises til stort frafall fra skolene og dårlig kvalitet på de elevene som kommer ut til bedriftene. I et arbeidsmarked med god tilgang til både innleie og ansettelse av utenlandsk arbeidskraft, frykter mange at norske bygghåndverksbedrifter på sikt kan bli utradert, og at denne delen av arbeidsmarkedet ikke lenger vil være attraktiv for norsk ungdom. I forbindelse med ny Plan- og bygningslov kom det inn bestemmelser om etablering av uavhengig kontroll. Mange i næringen har ventet med stor spenning på hvordan det nye kontrollregimet blir utformet, og hvordan dette vil virke for bedrifter og ute på byggeplassene. Etter at innføringen av uavhengig kontroll ble utsatt ett år og iverksettelse trer i kraft fra 1. juli 2012, begynner man nå å se konturene av regelverket. Blir du med på denne konferansen får du et unikt innblikk i hva som venter neste sommer. Møteleder Jon Almaas FREDAG 21. OKTOBER HÅNDVERKSFAGENE SETTER DAGSORDENEN Er myndighetene en medspiller for kompetanse, rekruttering, kvalitet og seriøsitet i bygghåndverksfagene? kl kl Yrkesfagene og skolene hver sin vei? Direktør Frank Ivar Andersen, Norges Byggmesterforbund Myndigheter, skole og bedrift Felles ansvar for fagopplæringen Spesialrådgiver Nils Vibe, Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Har rekrutteringen til byggfagene spilt fallitt? Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (H), utdanningspolitisk talskvinne Stortingsrepresentant Marianne Aasen (A), leder av utdanningskomiteen Spesialrådgiver Nils Vibe, NIFU Direktør Tor Backe, NRL Uavhengig kontroll fra treffer alle! Statens bygningstekniske etat (BE) ved prosjektleder Morten Meyer orienterer om hovedtrekkene i søknad om sentral godkjenning, organisering av kontroll i byggeprosjektet, hva omfatter kontrollen og når i byggeprosessen skal den gjennomføres. To case Fagsjef Oddgeir Tobiassen, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening og fagkonsulent Jens Morten Søreide, Norges Byggmesterforbund presenterer eksempler på gjennomføring av bedriftens kvalitetssikring og uavhengig kontroll. Oppsummering Frank Ivar Andersen og Morten Meyer Frank Ivar Andersen Nils Vibe Elisabeth Aspaker Marianne Aasen Tor Backe Morten Meyer Oddgeir Tobiassen Jens Morten Søreide

10 KONFERANSEFORUM STORSALEN (ALLE DAGER) TORSDAG 20. OKTOBER KONFERANSEFORUM Dato Konferanse Tid Maks antall deltagere Arrangør Sal sitteplasser Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 Sal 6 Studiosalen 60 sitteplasser Åpningskonferanse Klimatilpasning Arealplanlegging Samferdsel Infrastruktur Energieffektivisering Håndverksfagene setter dagsorden kl kl kl kl kl kl BRD BRD BRD BRD BRD BRD kl Student session kl Klimautfordringer for vegsektoren Del 1: Klimatiltak Del 2: Klimatilpasning kl Dokumentert sikkerhetsopplæring du kommer ikke utenom EBA/Byggenæringens Forlag kl Et fergefritt E39 er det mulig? kl Prosjektstyring i 3D hva skjer i dag og hva ligger rundt neste sving? Dagens markedssituasjon morgendagens suksess? Norge Bygges kl Kalkulasjon med Kalk2010 Luft/luft varme pumper til næringsbygg ABK AS Bygg og Bolig Styringssystem Forsikringer i byggeoppdrag for private Byggmesterforsikring kl Bruk av ny teknologi og innovative løsninger i byggeprosjekter Skanska Norge AS Energisparing på byggeplassen El-Bjørn AS Velkommen til BREEAM-verden NGBC kl Frokostmøte. Hvilke energiutfordringer er viktigst? Norwegian Green Building Council NGBC kl Pressekonferanse Sikkerbruk av arbeidsutstyr EBA/Byggenæringens Forlag Tec7 seminar Nyttige tips for optimal liming og fuging Relekta kl Spor fra vår tid: Nasjonale Turistveger kl buildingsmart i byggeprosjekter og elektronisk innkjøpsplanlegging Forsvarsbygg/ Norsk Byggtjeneste Miljøriktig bygging - reisen mot dypt grønt Skanska Norge AS kl Fasadeisolering Effekt og nytte verdi av de ulike systemene Garasjeanlegg Herdeplastbaserte systemer for rehabilitering av dekker Mapei Blir du med på vegen videre? kl Telehiv på nye veger Iso3 Isolerte trestendere for nye krav og slankere vegger Moelven kl Handyman Maxbo ONSDAG 19. OKTOBER FREDAG 21. OKTOBER Sal sitteplasser Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 Sal 6 60 sitteplasser Sal sitteplasser Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 Sal 6 Studiosalen 60 sitteplasser kl Forsvarsbyggs oppdragsportefølje Forsvarsbygg kl Praktisk bruk av LCC Forsvarsbygg kl Drift og vedlikehold utfordringer og intelligente løsninger Lunch-seminar Trafikksikkerhetstiltak som virker kl Bedre liv med god arkitektur Hvorfor satse på EDI? Norsk Byggtjeneste Vegtunneler; hvordan gjør vi det i 2011 kl Sikkert vedlikehold for byggebransjen manglende vedlikehold hva koster en ulykke? Arbeidstilsynet kl Komplette gulvserier godkjent etter EMICODE EC1 Plus sertifiseringssystem Mapei ISO3 Isolerte trestendere for nye krav og slankere vegger Moelven Dagens markedssituasjon morgendagens suksess? Norge Bygges kl Bærekraftige byggevarer av bambus BambusBambus kl Industridekker i belegningstein presentasjon av nye veiledere permeable dekker Aaltvedt Stein Innovative varmeløsninger i fremtidens hus Enova kl Blir du med på vegen videre? kl Handyman Maxbo kl Sikkerhet foran alt Skanska Norge AS Hvorfor satse på EDI? Norsk Byggtjeneste Bruk av utenlandsk arbeidskraft hva må en arbeidsgiver være oppmerksom på? Arbeidstilsynet kl BIM med fokus på rehabilitering, kapplister og energiberegning Graphisoft kl Vegplanlegging hva skjer? Energieffektivisering en lønnsom investering for bygg og industri AF Gruppen Lokal energiforsyning til ditt bygg lønnsomt og miljøvennlig AF Gruppen kl Mengdekvalitet i BIM Norconsult Informasjonssystemer AS kl Dokumentert sikker - hetsopplæring du kommer ikke utenom EBA/Byggenæringens Forlag Iso3 Isolerte tre stendere for nye krav og slankere vegger Moelven kl Handyman Maxbo kl Bygg og Bolig Styringssystem kl Kalkulasjon med Kalk2010 Bærekraftige byggevarer av bambus BambusBambus Scancambiflex Blanka betonggulv utförande samt underhål av blanka betonggulv Scanmaskin kl Forsikringer i byggeoppdrag for private Byggmesterforsikring AS kl Byggherreforskriften en pest og en plage eller velsignelse for bygge- og anleggsnæringen? Arbeidstilsynet kl Mulighetenes marked for håndverker tjenester Slik får man mest ut av anbudstjenester FINN.no Blir du med på vegen videre? kl Tec7 seminar Nyttige tips for optimal liming og fuging Relekta kl Frokostmøte BREEAM-NOR piloten Norwegian Green Building Council kl Pressekonferanse NGBC kl Jackon Thermomur 350- byggesystemet som viser at verden har gått fremover Jackon AS kl Godt håndverk i rehabilitering og nybygg av passivhus Enova kl Jackon Thermomur 350- byggesystemet som viser at verden har gått fremover Jackon AS

11 KONFERANSEFORUM KONFERANSEFORUM LØRDAG 22. OKTOBER Sal sitteplasser Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 Sal 6 Studiosalen 60 sitteplasser Varmepumper Burde jeg investere i luft/luft, luft/vann eller væske/vann? ABK AS kl Energieffektivisering i sameier og borettslag hvordan gå frem? AF Gruppen kl Bygg og Bolig Styringssystem PLANTEGNING HALL E Spor fra vår tid: Nasjonale Turistveger En demonstrasjon og gjennomgang av det nettbaserte HMS-systemet Bevar-HMS. Boligbyggelaget Usbl Kalkulasjon med Kalk2010 Tec7 seminar Nyttige tips for optimal liming og fuging Relekta Kalkulasjon med Kalk2010 Slik er passivhuset Enova kl ENØK i gamle hus slik gjør du Bygg og Bevar Blir du med oss på vegen videre? Energibrønn til varmepumper kriterier, kostnad og praktiske eksempler ABK AS Forsikringer i byggeoppdrag for private Byggmesterforsikring AS STORSALEN SØNDAG 23. OKTOBER Sal 3 Slik er passivhuset Enova Sal 1 Sal 2 Sal 3 Sal 4 Sal 5 Sal 6 Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i seminarene. Se for oppdatert program. Under messen vil det daglig komme oppdatert dagsprogram.

12 GRATIS SEMINARER GRATIS SEMINARER Sikkert vedlikehold for byggebransjen manglende vedlikehold hva koster en ulykke? Onsdag kl sal 3 Sikkert vedlikehold er et felles europeisk samarbeidsområde i satsingen for et godt arbeidsmiljø. Årsaken er at svært mange arbeidsulykker skjer i tilknytning til vedlikeholdsarbeid eller på grunn av manglende vedlikehold. Dette seminaret ser på hvordan man kan jobbe for sikrere vedlikehold i byggebransjen, og dermed redusere risiko for død og alvorlig skade for arbeidstakerne. Arbeidstilsynet Byggherreforskriften En pest og en plage eller en velsignelse for de som jobber i bygge- og anleggsnæringen? Fredag kl sal 5 Formålet med byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. Men hva innebærer forskriften i praksis for byggherren, de prosjekterende og entreprenørene? Hvordan skal man best følge opp de nye bestemmelsene? Arbeidstilsynet Bruk av utenlandsk arbeidskraft Hva må arbeidsgiver være oppmerksom på? Fredag sal 1 Mange virksomheter i bygg- og anleggsnæringen benytter seg av utenlandsk arbeidskraft. De fleste bestemmelser er de samme som for norske arbeidstakere, men det finnes også noen særskilte bestemmelser. Dette seminaret handler om arbeidsgivers plikter når han ansetter utenlandsk arbeidskraft. Arbeidstilsynet Mengdekvalitet i BIM: forbedret arbeidsprosess Fredag kl sal 3 Kvaliteten på mengdene har til nå vært en bremsekloss i forhold til effektiv anvendelse av BIM nedstrøms. Norconsult Informasjonssystemer har utviklet nye metoder for mengdeberegning og automatisert gjenkjennelse av objekter. De nye metodene anvendes i ISY-programvaren. Resultatet er økt sikkerhet for riktige mengder, spart tid og en sterkt forbedret arbeidsprosess. Norconsult Informasjonssystemer AS Handyman Onsdag kl sal 6 Torsdag kl sal 6 Fredag kl sal 3 MAXBO og epocket Solutions AS har inngått en langsiktig og eksklusiv samarbeidsavtale. Med Handyman på mobilen kan håndverkeren gjennomføre befaring og gi kunden tilbud, gjøre unna all administrasjon underveis i prosjektet, fakturere straks oppdraget er ferdigstilt samt dokumentere kvalitet. Handyman vil gi håndverkeren raskere betaling, en effektiv arbeidsdag og fornøyde kunder! Elektrikere og rørleggere har benyttet Handyman i årevis, og nå lanserer MAXBO en bransjetilpasset Handyman til sine proff-kunder! MAXBO EDI OG E-HANDEL hvorfor satse på EDI? Onsdag sal 3 Fredag sal 1 Når kundene dine vil ha dokumentene elektronisk, sender du dem da på papir? Kjeder og offentlige kunder har lenge ønsket elektroniske fakturaer via EDI. Nå skjerpes disse kravene. For å effektivisere dokumentflyten ønsker de nå i tillegg både bestillinger og ordrebekreftelser via EDI. Byggtjeneste har bransjeløsningen som sikrer effektiv og rimelig håndtering av bestillinger, ordrebekreftelser og fakturaer. Løsningen er tilpasset alle økonomisystemer, og sikrer en betydelig forenkling av samhandlingen mellom deg og kundene dine. Norsk Byggtjeneste Bærekraftige byggevarer av bambus Onsdag kl sal 4 Fredag sal 4 BambusBambus presenterer verdens fremste byggevarer av bambus. Produktene er vesentlig hardere enn eik og er et alternativ til de fleste typer tre, inkludert tropisk tømmer. Vi leverer gulv, benke plater, møbelplater og finér som er miljø- og inneklimasertifiserte etter de strengeste standarder. Bambus er et hurtigvoksende gress, og er derfor en raskt fornybar råvare. Bambusen høstes manuelt og videreforedles ved ISO og sertifisert fabrikk. BambusBambus Mulighetenes marked for håndverkertjenester Slik får man mest ut av anbudstjenester. Fredag kl sal 5 Forbrukeren er svært fornøyd med at det har kommet anbudstjenester på nett som gjør det enklere å komme i kontakt med håndverkere som kan og vil gjøre jobben. Men hvordan får man som håndverker mest ut av en slik tjeneste? Hvordan kan man sikre at man i fremtiden også får oppdrag og at forbrukeren velger nettopp deg? Kaija Ommundsen er produktansvarlig for FINN oppdrag og vil vise frem de viktigste delene av produktet for deg som ønsker å fylle oppdragsboken i dag og i fremtiden. FINN Oppdrag/Finn.no Forsikringer i byggeoppdrag for private Torsdag sal 4 Fredag kl sal 4 Lørdag sal 4 Byggmesterforsikring har lang erfaring i hva som går galt mellom utførende håndverker og bygg herrer når det gjelder manglende avklaring av viktige avtalemessige forutsetninger. Enkle rutiner eller en liten sjekkliste kan sørge for at man unngår senere problemer. Vi gjennomgår: Hvilke krav som gjelder innenfor forsikring og økonomisk garantier Gode felles løsninger for byggherre og utførende håndverkerbedrift Nødvendig rådgivning fra utførende til private kunder/byggherrer Byggmesterforsikring AS Bygg Bolig Styringssystem Torsdag sal 4 Fredag kl sal 4 Lørdag kl sal 4 Styringssystem en pest og plage eller et hjelpemiddel i hverdagen? Hvordan tilpasse Bygg og Bolig Styrings system til bedriften og arbeidet den utfører. Praktisk demonstrasjon. Kalkulasjon med Kalk2010 Torsdag sal 4 Fredag kl sal 4 Lørdag kl sal 4 Kalk2010 enklere kan det ikke bli! Nytt kalkulasjons program for bygg, med egne moduler for blant annet tømrer-, mur- og betongarbeider. Enkelt og brukervennlig program bygd på nyeste teknologi fra Microsoft. Praktisk demonstrasjon. Iso3-isolerte trestendere for nye krav og slankere vegger Torsdag sal 6 Moelvens Iso3-stender er tilpasset morgendagens strenge energikrav. På grunn av en integrert kuldebrobryter får man en yttervegg uten kuldebroer, helt enkelt. Med trevirke på hver side av isolasjonsskummet kan man bygge som med vanlige heltrestendere, samtidig som man drar fordeler av et tørt, lett og rett materiale. Iso3 brukes både i prosjekter etter dagens krav, og i passivhus. Som regel kan Iso3 bidra til en 5cm slankere vegg, noe som gir ekstra bruksareal. Moelven Tec7 seminar Nyttige tips for optimal liming og fuging Torsdag sal 6 Fredag kl sal 5 Lørdag sal 3 For å få gode lime- og fugeresultater er det noen viktige hensyn man bør ta. Det finnes mange forskjellige typer underlag som trenger forskjellige typer behandling før man skal bruke lim eller fugemasse. Relekta`s seminar vil gi deg tips og råd om hvordan du skal oppnå best mulig resultat. Vi vil gå gjennom valg av riktig produkt, rengjøring, bearbeiding, påføring og selve finpussen. RELEKTA AS avd. Faghandel Energieffektivisering en lønnsom investering for bygg og industri Fredag sal 2 Vi setter søkelyset på energieffektiviserende løsninger for næringsbygg, større boligbygg og industri som gir garantert lavere energibruk og bunnlinjeeffekt for den som bærer investeringen. AF Gruppen

13 GRATIS SEMINARER GRATIS SEMINARER Jackon Thermomur 350 Byggesystemet som viser at verden har gått fremover Fredag kl sal 6 Fredag kl sal 6 Jackon Thermomur 350 er et komplett byggesystem for grunnmur og vegger, og er både raskt og enkelt å sette opp. Langt viktigere er den ferdige murens ekstra ordinære kvaliteter! Systemet gir en lufttett konstruksjon uten kuldebroer, noe som reduserer varmetap og sparer energi. Boligen får dermed høy bokomfort og lave fyringsutgifter. Vi ser nærmere på varespekter, løsninger og muligheter ved systemet, samt de unike egenskapene ved det ferdige bygget. Jackon AS Lokal energiforsyning til ditt bygg lønnsomt og miljøvennlig Fredag sal 2 Krav til økt bruk av fornybar energi preger i stor grad dagens nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Vi vil demonstrere kostnadseffektive løsninger for bygging og lønnsom drift av energisentraler basert på fornybar energi for næringsbygg og større boligbygg. AF Gruppen Energieffektivisering i sameier og borettslag hvordan gå frem? Lørdag kl sal 3 Sameier og borrettslag gis stadig bedre rammebetingelser for å konvertere til fremtidsrettet energiproduksjon og redusere klimagassutslipp, energiforbruk og fyringsutgifter. For mange er veien fra oljefyrt til fornybar energi komplisert. Vi orienterer om de mest lønnsomme løsningene og anbefalt fremgangsmåte for å realisere disse prosjektene. AF Gruppen Luft/luft varmepumper til næringsbygg Torsdag sal 4 Luft/luft varmepumper til næringsbygg er høyaktuelt for god energimerking og i sammenheng med Enovas nye støtteordninger. Vi går gjennom systemløsninger, investering og lønnsomhet. ABK AS Varmepumper burde jeg investere i luft/luft, luft/vann eller væske/vann? Lørdag sal 2 For eiendomsbesittere og boligeiere kan valget mellom systemene være komplisert. Vi går gjennom fordeler og ulemper, systemløsninger, investering og lønnsomhet. ABK AS Energibrønn til varmepumper kriterier, kostnad og praktiske eksempler Lørdag sal 2 Å bore en energibrønn er en investering for fremtiden. Riktig utforming og dimensjonering er svært viktig for beste lønnsomhet fra varmepumpen. Foredraget fokuserer på rett materiale, enkel dimensjonering og gode rutiner. ABK AS Energisparing på byggeplassen Torsdag sal 5 El-Bjørn introduserer E3 en helt ny standard for måling, visualisering og styring av strømforbruk på byggeplassen. Med E3 kan du kontrollere forbruket, hvor du enn er, via web. Det brukes i dag mye unødvendig strøm når det bygges hus. Full varme i arbeidsbrakker når ingen er der, belysning i tomme rom og varmevifter som går uten grunn. Vil man bygge kostnadseffektivt og miljøvennlig må man ta kontroll på strømforbruket. Mulighetene med E3 er svimlende. El-Bjørn AS Hvilken energiutfordring er viktigst Torsdag kl sal 6 Byggsektorens betydning får økt oppmerksomhet. TEK og Energimerkeordningen, som begge blir forsterket av BREEAM-NOR, skal drive norske bygg i rett retning hva nå det enn er. Landets største autoriteter på området vil ha en samtale om betydningen av energieffektivisering vs energiomlegging, i dag og i morgen. Norwegian Green Building Council Velkommen til Breeam-verden Torsdag sal 5 Lanseringen av BREEAM-NOR gir Norge et praktisk og dynamisk verktøy for å høyne miljøstandarden i norske bygg. På en måte som aldri er gjort før, har 120 bransjeledere fra hele verdikjeden bygg og eiendom samlet seg i Norwegian Green Building Council for å tilpasse miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. Bli av de første som får innsyn. Norwegian Green Building Council Breeam-Nor piloten Fredag kl sal 6 17 ledende nybygg- og rehabiliteringsprosjekt tester ut BREEAM-NOR. Ta del i ambisjoner, utfordringer og erfaringer gjort i forhold til BREEAM-NOR, i et av dagens mest markerte prosjekt. Erfaringene fra pilotforumet i NGBC, bestående av alle pilotprosjektene, blir presentert. Norwegian Green Building Council ENØK i gamle hus slik gjør du! Lørdag kl sal 5 Bor du i et gammelt hus har du gjerne opplevd at det kan bli kaldt. Markedet flommer av gode råd og produkter, men hva lar seg egentlig gjøre uten å gjøre for store inngrep i huset? Bygg og Bevar står bak dette praktiske seminaret hvor vi stiller de spørsmålene du lurer på når det gjelder ENØK og oppussing - etterisolering, utbedring av vinduer, og gamle ovner. Et ekspertpanel svarer på spørsmål om oppussing, gamle hus, støtteordninger, hvor du kan få mer hjelp og finne dyktige håndverkere. Ordstyrer: skuespiller Per Christian Ellefsen Medarrangører: Magasinet Gamle Hus, Hager & Interiør og Fortidsminneforeningen. Bygg og Bevar Dokumentert sikkerhetsopplæring du kommer ikke utenom Torsdag kl sal 2 Fredag kl sal 3 Byggenæringens Forlag presenterer SIKKER BRUK AV ARBEIDSUTSTYR i fagseminarer torsdag 20. oktober kl og fredag 21. oktober kl i hall E og på stand E Et nytt opplæringsmateriell for de som skal drive dokumentert sikkerhetsopplæring i byggenæringen. Lurer du på hvordan du kan komme i gang eller har du erfaringer med dokumentert sikkerhetsopplæring? Møt opp på vårt fagseminar, her vil du møte representanter for Arbeidstilsynet, entreprenørbedrifter, regionale verneombud og instruktører med erfaring fra opplæring i egen bedrift. Byggenæringens Forlag Veileder for permeable dekker av belegningsstein Onsdag kl sal 5 Det har vært en kraftig økning i utbetalinger for flomskader på bygninger og infrastrukturer. Dette fordi kapasiteten til avløpssystemet ikke har kunnet håndtere den økende overvannsmengden som følge av fortetting i eksisterende byområder samt økte nedbørmengder. Ved bruk av permeable dekker, en lokal infiltrasjonsløsning, vil en kunne spare kostnader til overvannsanlegg, redusere flomtopper og redusere forurensning fra trafikkerte flater. Veilederen vil bli publisert på nettet høsten Aaltvedt Stein Bruk av belegningsstein på belastede områder Onsdag sal 5 Belegningsstein i betong har tekniske egenskaper som gjør det til et særlig velegnet toppdekke der belastningen er stor. Bruksområder er parkeringsplasser, logistikkterminaler, havner, veier, industrianlegg og liknende. Foredraget tar for seg oppbygging av dekker, utførelse og eksempler. Aaltvedt Stein

14 GRATIS SEMINARER GRATIS SEMINARER Miljøriktig bygging reisen mot dypt grønt Innovative varmeløysingar i framtidas hus Innemiljø i boliger Trafikksikkerhetstiltak som virker Torsdag sal 3 Miljøengasjementet til Skanska gjennomsyrer alt vi gjør, fra våre daglige arbeidsrutiner til materialvalg og prosjektering av store byggeprosjekter over hele verden. I dette foredraget orienterer vi om hva vi gjør for å ligge i forkant i forhold til utvikling og bruk av nye miljøriktige byggemetoder. Skanska Norge AS Bruk av ny teknologi og innovative løsninger i byggeprosjekter Torsdag kl sal 5 Tema for presentasjonen er hvordan Skanska Norge bruker ny teknologi og innovative løsninger for å få til effektive prosjekter. Under presentasjonen vil du få se eksempler fra reelle prosjekter som er gjennomført eller under produksjon. Ved hjelp av digitale modeller vil vi vise eksempler på hvordan vi i Skanska jobber med prosjektering, planlegging, prosjekteringsledelse, produksjonsoppfølging og dokumentasjon i noen av de mest kompliserte bygg og anleggsprosjektene i Norge. Skanska Norge AS Sikkerhet foran alt Fredag kl sal 1 Det viktigste for oss i Skanska er at alle som jobber på våre prosjekter kan gå uskadet hjem fra jobb. Derfor setter vi sikkerhet først. Vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt. For ingenting er viktigere enn menneskeliv. I denne presentasjonen orienterer vi om hvordan vi i Skanska jobber for å nå vårt mål om null ulykker. Skanska Norge AS Bevar-HMS Lørdag kl sal 2 En demonstrasjon og gjennomgang av det nettbaserte HMS-systemet Bevar-HMS. Boligselskapet er underlagt Forskrift om internkontroll. Bevar-HMS er en nettløsning for systematisk arbeid med HMS. Løsningen er skreddersydd for boligselskaper, og ivaretar kravet om å ha et system for internkontroll/ HMS i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Boligbyggelaget Usbl Onsdag sal 5 Utforming av varmeløysingar til framtidas bygg står overfor nye utfordringar: Stadig strengare energirammer og eit auka omfang av bygg med passivhusstandard gjer at ein må tenke innovativt for å sikre fornybar varmeleveranse. Seniorrådgjevar Tore Wigenstad i Enova orienterar om gode eksempel i marknaden, samt utviklingsprosjekt som fokuserar på utfordringane. Målgruppe: Rådgjevande ingeniørar, entreprenørar innan byggfag og tekniske byggfag, byggeigarar/-utviklarar. Enova Godt håndverk i rehabilitering og nybygg av passivhus Fredag kl sal 6 Enova presenterer to prosjekter med fokus på praktisk gjennomføring og viktigheten av godt håndverk. Trine Pettersen fra Obos forteller om utfordringer og lærdom fra bygging av passivhus på Mortensrud i Oslo. Thomas Engen Lund fra Agathon Borgen gjennomgår den ambisiøse rehabiliteringen til passivhus av Myhrerenga borettslag på Skedsmokorset. Målgruppe: Håndverkere, rådgivende ingeniører, entreprenører innen byggfag og tekniske byggfag, byggeiere, andre interesserte. Enova Slik er passivhuset Lørdag sal 5 Søndag sal 3 Hva er egentlig et passivhus? Er det noe for meg? I løpet av en liten time vil Enova gi en enkel innføring i hva, hvorfor og hvordan for passivhus. Du kan stille spørsmål underveis, og du kan få mer informasjon om passivhus på Enovas stand D i Hall D. Målgruppe: Alle interesserte. Enova Onsdag kl sal 3 Norge har verdens høyeste hyppighet av helseplager, relatert til dårlig innemiljø. Mapei har Norges eneste komplette gulvserie godkjent etter EMICODE EC1 Plus sertifiseringssystem. Mapei BIM med fokus på rehabilitering, kapplister og energiberegning Fredag kl sal 1 Graphisoft har tatt konsekvensene av utfordringene som ligger i kompleksiteten i rehabilitering av eksisterende bygninger og innfører derfor nye verktøy og metoder for å håndtere slike oppgaver på en betydelig enklere måte. I tillegg presenterer vi løsninger for energiberegning direkte i BIM-modellen og kapplistefunksjonalitet i ArchiCAD. Graphisoft buildingsmart i byggeprosjekter og elektroninsk inkjøpsplanlegging Torsdag kl sal 2 NRF og Elektroforeningen (ELFO) arbeider sammen i et OFU-prosjekt, IFD-SignOn, som tar for seg å effektivisere bruken av vareinformasjon til planlegging av innkjøp og beskrivelser ved bruk av åpne standarder (BuildingSMART). Forsvarsbygg, Norsk Byggtjeneste AS, Norske rørgrossisters forening Drift og vedlikehold utfordringer og intelligente løsninger Lunch-seminar Onsdag kl sal 2 I samme øyeblikk som snoren klippes, begynner trafikkbelastningen og naturkreftene å virke på vegene våre. Regn, vind, flom og snø skaper utfordringer for drift av veger, bruer og tunneler. Hvilke spesielle utfordringer står vi overfor i dag når det gjelder drift og vedlikehold? Hvordan kan vi håndtere dilemmaet mellom bruk av salt til snø rydding og påvirkningen saltet har på miljøet rundt vegen? Hvordan kan vi bruke ITS (intelligente trafikk systemer) for å bedre informasjon og trafikk sikkerhet? Onsdag sal 2 Hva gjør statens vegvesen for at vi skal nå trafikksikkerhetsmålet i NTP? Dagens innsats og tanker rundt mulige framtidige satsninger. Bedre liv med god arkitektur Onsdag kl sal 2 Som utbygger og samfunnsaktør må svare på nye utfordringer knyttet vekst og forandring i byer og tettsteder. Hvordan vil Vegvesenet bruke god arkitektur til å svare på nasjonale mål om tilgjengelighet for alle, bære kraftig utvikling og trivsel? Carl Berner i Oslo, Nasjonale turistveger og Bjørvikaprosjektet trekkes fram i dette seminaret som også gir mulighet til å erfare hvordan det oppleves å ha nedsatt syn når du skal ta deg rundt i trafikken. Vegtunneler; hvordan gjør vi det i 2011? Onsdag sal 3 Men sine rundt 1000 vegtunneler på totalt 800 kilometer må Norge med rette kalles et tunnel-land. Høyteknologiske metoder brukes for å bore, sprenge og sikre moderne tunneler. Hvordan bør vi sprenge tunneler i 2011? Hvordan skal vi tilpasse internasjonale sikringskrav til norske tunneler, og hvordan skal vi sikre nødvendig dokumentasjon for fremtiden? Blir du med på vegen videre? Onsdag kl sal 5 Torsdag sal 5 Fredag sal 5 Lørdag sal 6 er arbeidsplass for nærmere 6000 engasjerte medarbeidere over hele landet som arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Hvilken kompetanse er er på jakt etter? Hva vi har å tilby våre ansatte? Blir du med oss på vegen videre?

15 GRATIS SEMINARER BETALTE KONFERANSER/SEMINARER Klimautfordringer for vegsektoren Torsdag kl sal 2 Del 1: Klimatiltak Transportsektoren står for 32 % av klimagassutslipp i Norge. Med dette utgangspunktet har transportsektoren et stort potensiale for utslippsreduksjon. Hvordan jobber for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren? Del 2: Klimatilpasning Forskning viser at må jobbe for å tilpasse vegnettet til et klima i endring. Hvilke virkemidler har vi for å møte flom og skred? Hvordan jobber vi med beredskap? Dette blir tema for seminaret om klimatilpasning. Et fergefritt E39 er det mulig? Torsdag kl sal 3 E39 mellom Kristiansand og Trondheim er en reise mellom høye fjell og dype fjorder. Er det mulig å tenke seg at man i framtiden vil kunne kjøre strekningen helt uten ferge? Kan vi se for oss lange vegbroer i rør eller en hengebro nesten dobbelt så lang som den i dag lengste i verden? Det er noen av spørsmålene skal gi svar på i prosjektet Fergefritt E39, - et prosjekt som av enkelte beskrives som Vegvesenets egen månelanding. Prosjektstyring i 3D - hva skjer i dag og hva ligger rundt neste sving? Torsdag kl sal 3 Hva gjør effektmakere fra Trolljegeren på Hidra landfastprosjektet i Vest Agder? 3D modeller blir i dag brukt både under planlegging og bygging av flere store prosjekter i. I et felt som forandrer seg raskt er utfordringen å følge ned på det som kommer rundt neste sving, og ta i bruk de verktøyene som fungerer. Spor fra vår tid: Nasjonale Turistveger Torsdag kl sal 1 Lørdag sal 1 Spektakulær arkitektur i storslått natur. Turistattraksjonen Nasjonale turistveger er 18 utvalgte strekninger gjennom det flotteste av norsk natur. Fjell, foss, fjord og kyst er bærebjelker i kjøreopplevelsen. utvikler utsiktsplasser, parkering og servicebygg i nyskapende arkitektur. Per Ritzler forteller mer om spor fra vår tid. Vegplanlegging hva skjer? Fredag kl sal 2 Vegplanlegging er en nøye regulert prosess hvor man vurderer problemstillinger, alternativer, konse kvenser og anbefalinger til løsning. Det er utfordrende, og det tar tid. Hvordan foregår vegplanlegging i Statens vegvesen, hvilke utfordringer står vi overfor og hvordan vi jobber for å effektivisere planprosessene? Telehiv på nye veger Torsdag kl sal 5 I den senere tid er det oppstått telehiv på flere nybygde veier. En ekspertgruppe har utarbeidet en rapport som viser at dette kan ha sin årsak i både dimensjonering og utførelse. Hør hva ekspertene sier, og hva Statens vegvesen vil gjøre for å få bukt med problemet. Dagens Marked Morgendagens suksess Onsdag sal 4 Norge Bygges er Byggenorges forretningskilde! Vi tilbyr en database med unik informasjon om byggog anleggsprosjekter i Norge. Du får bl. a vite hvem som bygger hva, hvor, når og hvordan. Du får mulighet for en mer effektiv og presis markedsføring og du får et unikt beslutningsgrunnlag gjennom våre faktabaserte markedsanalyser. Dette er Byggenorges forretningskilde, som gir deg enda flere og bedre forretningsmuligheter! Vi definerer dagens markedssituasjon, og viser deg i praksis hvordan Norge Bygges kan være din kilde til suksess i fremtiden. Norge Bygges Konferanseprogram Bygg Reis Deg 11 i Thon Hotell Arena Du finner fullstendig program og mer informasjon på byggreisdeg.no NB! Påmelding er påkrevet Onsdag Tre miljø byggeri Hvilken vei går miljøbyggeriet, energivennlig trebyggeri, økt levetid på treprodukter. Seminar i regi av Treteknisk, TreFokus og Innovasjon Norge. Påmelding: Energibruk og fuktsikring i bygninger Riktig isolering gir fuktsikre bygg med godt inneklima og lavt energiforbruk. Seminar i regi av SINTEF Byggforsk og EPS-gruppen, Norsk Industri Påmelding: Torsdag Varmepumpeteknologi Seminar om varmepumpeteknologi i regi av Parat Varme og Ochsner Wärmepumpen GmbH Påmelding: Parat Varme Energibruk og fuktsikring i bygninger Riktig isolering gir fuktsikre bygg med godt inneklima og lavt energiforbruk. Seminar i regi av SINTEF Byggforsk og EPS-gruppen, Norsk Industri Påmelding: Nobb-konferansen 2011 Konferansen vil inneholde viktig informasjon for både ledere og medarbeidere hos produsenter, leverandører, importører, byggevarekjeder og butikker. Påmelding: Smartere innkjøp gir bedre bygg Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen. Årets program har innkjøpssamarbeid som hovedtema. Påmeldingsinformasjon: Fredag Byggesak, HMS/KS og kalkulasjon Holte Byggsafe inviterer til et tettpakket faglig program. Dette er en unik anledning til å bli faglig oppdatert, stille spørsmål til eksperter og finne løsninger som kan gjøre hverdagen enklere. Påmelding: Holte Byggsafe

16 NOTATER

17 KONFERANSEPROGRAM OKTOBER

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai

Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai 3 2013 Komponer din egen befaring på Fornebulandet under messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk 13. 15. mai Rekruttering Gang- og sykkelveger Bygger miljøhus NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www.

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Støyplagen tas på alvor

Støyplagen tas på alvor Tema: Tar kommunene støy på alvor? Støyplagen tas på alvor Av Åslaug Haga, Kommunal- og regionalminister Det er et faktum at så mange som 1,7 millioner nordmenn er utsatt for støy ved boligen sin og rundt

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer