Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014"

Transkript

1 Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 Vedlegg

2 Lillehammer og Gausdal energiverk as Holding (LGE Holding as) sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett kr (2012-regnskap) Eierandel 22,84 % Lillehammer kommune Formål/vedtekter Eie og investere i kraftvirksomhet og annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, samt investeringer i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter. I tillegg kan selskapet stille risikokapital, det vil si aksjekapital og ansvarlig lånekapital, til selskaper som tjener et regionalt utviklingsperspektiv i Lillehammer-regionen. Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder er Annar Skrefsrud. Eie og investere i kraftvirksomhet og annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, samt investeringer i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter. I tillegg kan selskapet stille risikokapital, det vil si aksjekapital og ansvarlig lånekapital, til selskaper som tjener et regionalt utviklingsperspektiv i Lillehammer-regionen. Styrerepresentasjon Ordfører. Ivareta kommunens interesser og eierskap innenfor kraftsektoren.. Nei Det har hittil ikke vært politisk interesse for å avhende aksjene i LGE Holding as. Holdes uendret.

3 IKOMM sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 96 mill (2012) Eierandel 17,2 % Øyer og Lillehammer Formål/vedtekter IKOMM ble fra starten av etablert som et IKS for å drifte eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Sommeren 2007 ble IKOMM et AS med muligheter for å hente inntekter fra andre kundegrupper 50 + ansatte IKOMM er en totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og offentlig sektor, kjerneområder er Driftstjenester Rådgivning og prosjektstyring Klientservice Styrerepresentasjon Kommunene foreslår 1 styrerepresentant Samle IKT-tjenestene i de 3 kommunene, og effektivisere og utvikle disse... Nei, ikke p.t. Kommunen er tjent med å være engasjert i selskapet. Eierkommunene har lagt til grunn at IKOMM skal være et regionalt styrt og solid kompetansemiljø innen IKT, og selskapet leverer tjenester til kommunene i henhold til avtaler. Eierkommunene legger til grunn at det skal komme inn flere eiere i selskapet, og det arbeides aktivt med å få inn flere kommuner på eiersiden, og dermed med tjenesteporteføljen sin. Dette for å bli et enda sterkere selskap som kan matche utviklingen på IKT-området innen offentlig sektor. Eierkommunene har avtale om tjenesteleveranser med IKOMM. Sak til folkevalgte organ om selskapsstrategi forberedes, jfr. problemstillinger knyttet til egenregi og anbud for kommunenes IKT-tjenester.

4 Opplandsfondet (tidl. KUF-fondet) sform Aksjeselskap Omsetning/driftsbudsjett 2013 er selskapets første driftsår Eierandel SUM kommuner aksjer, sum kr Gausdal 400 aksjer, sum kr kommuner i Oppland + Oppland fylkeskommune (største eier) Formål/vedtekter Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland gjennom å yte økonomisk støtte til: - Prosessen med organisatoriske tiltak ved høgskolene fram mot etablering av et universitet - Faglig utviklingsarbeid som bidrar til å oppfylle akkrediteringskravene for etableringen av et universitet Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær drift av forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Ingen ansatte. Oppland fylkeskommune har signalisert at de kan stille personalressurser til rådighet for en daglig ledelse av et KUF-fond i Oppland. Se formål Styrerepresentasjon Nei Bakgrunnen var at fylkestingene i Hedmark og Oppland i juni 2012 vedtok å avvikle Prosjekt Innlandsuniversitetet og stoppe utbetalinger via KUF-fondet (kompetanse-, universitets- og forskingsfondet). Midlene ble satt inn i et nytt fond: Opplandsfondet, jfr. kommunestyre-sak i Gausdal av 23. mai Det overordnede målet med Opplandsfondet er å etablere og sikre gode og solide utdannings- og kompetansemiljøer som grunnlag for regional utviklingen i Innlandet. Vanskelig å si pr. nå. Signaler om at høgskolene ønsker å endre formålet til fondet. Her må en også følge med på den nye regjeringens signaler i forhold til utvikling av høgskoler- og universitet. Ikke p.t. Vi må følge med på utviklingen, jfr. punkt. 3 Ikke p.t.

5 LIPRO as (tidligere Lillehammer Produkter as) sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 22,8 mill. kr (2012) Eierandel 6 % Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune Formål/vedtekter Lipro AS er en arbeidsmarkedsbedrift som har til formål å tilby tjenester og produkter av høy kvalitet med vekt på fleksible løsninger tilpasset deltagere og kunder, som igjen skal gi mennesker mulighet for aktivitet, arbeid eller kompetanseheving med utgangspunkt i deres egne behov og ressurser. 63 ansatte per Bedriften ble etablert i 1956 som et sysselsettingstiltak for personer som av forskjellige årsaker stod utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, med søm/tekstiler som aktivitet. I 1973 flyttet bedriften inn i nye moderne produksjonslokaler og det ble satset sterkt på sports/fritidsbekledning. Trio Sport og Fjellanorakken var i sin tid sterke varemerker produsert ved bedriften. Produksjon av sportsbekledning ble avviklet på nittitallet og erstattet med produksjon av vernebekledning for brann, feier og elverksbransjen. Dette er fortsatt bedriftens hovedområde innenfor produksjonsvirksomheten. I 2002 ble bedriften godkjent som arbeidsmarkedsbedrift og en større utvidelse av anlegget var nødvendig for utvikling av attføringsvirksomheten. Styrerepresentasjon Kommunen foreslår styremedlem. Få tilgang på varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for kommunens innbyggere, i noen grad. Selskapet yter tjenester som kan være et viktig virkemiddel for å få brukere av kommunale tjenester ut i ordinært arbeid.. Nei Det er isolert sett ikke avgjørende for kommunen å være eier i selskapet. Tiltak (dagaktivisering) kan forankres lokalt. Samtidig er dette et selskap som gagner regionen. Ikke forslag om det pr. nå. Nei, ikke om en som selskap med offentlige eiere og tilskudd klarer å opptre ryddig i et marked som produktdesign er omfattet av konkurranse.

6 Lillehammer kunnskapspark AS sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 8,3 mill. kr. (2012) Eierandel 11,49 % SIVA Selskapet for Industrivekst SF Lillehammer Kommune DNB Øyer Kommune Formål/vedtekter Lillehammer Kunnskapspark AS ble opprettet for å styrke næringsutvikling og nyskaping, i Lillehammerregionen og Oppland. 9 ansatte Prosjektledelse, konseptutvikling spesielt innen opplevelser og reiseliv, inkubator Styrerepresentasjon Jfr. vedtekter. Etablere kunnskapsmiljø knyttet til høgskole- og forskningsmiljøet på Storhove, som ledd i den nasjonale oppbyggingen av kunnskaps- og forskningsparker knyttet til høgskoler og universitet... Ikke forslag til endring så lenge selskapet drives etter de retningslinjer som gjelder. Ikke p.t. Siste endring var i 2011 da Oppland fylkeskommune overdro sine aksjer til de 3 kommunene i Lillehammer-regionen. Nei, ikke så lenge en klarer å balansere i «gråsonen» mellom å være et konsulent/prosjektselskap i et konkurranseutsatt marked og et selskap som arbeider med samfunnsspørsmål- og oppgaver.

7 TEKSTILVASK INNLANDET sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 46 mill. kr. Eierandel 0,27 % aksjer á kr. 10 av i alt aksjer Sykehuset Innlandet HF, kommunene Stange, Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker, Åsnes, Gjøvik, Gran, Lillehammer, Tynset og Åmot. Formål/vedtekter Tekstilutleie, tekstilvask og annen tekstilservice for eierne. 47 årsverk Vasking av tekstiler, i hovedsak for sykehus og andre offentlige institusjoner i Hedmark og Oppland, nye lokaler på Biri. Styrerepresentasjon Nei 1. Hva var hensikten med å opprette/gå inn i selskapet Tekstilvask Innlandet er et fusjonert selskap av tidligere Oppland Vaskeri AS og Hedmark Vaskeri AS. Eierandelen ble overført til det nye selskapet. Fusjonering gjennomført i Aksjeutvidelse i 2013 der Sykehuset Innlandet omgjorde 4,7 M i lån til aksjekapital i forbindelse med ombygging av nye lokaler. Dersom selskapet skal ta på seg vask for eierne uten anbud er de avhengige av at andel offentlig eierskap minst opprettholdes. Dersom vi velger å innhente anbud likevel har det mindre interesse for kommunen å være medeier. Tekstilvask Innlandet er da trolig ikke interessert i å gi anbud pga. kravet om stor andel av omsetning må ligge hos eierne for å inngå avtale uten anbud. Ettersom dette ikke er primærtjeneste for kommunen eller et selskap i regionen kan eierskapet opphøre. Ikke direkte med den eierandelen kommunen har.

8 RANDSFJORDMUSEENE sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 13 mill. Eierandel 2,0 %. 4 andeler av 200 á kr. 500 Kommunene Nordre og Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker, samt museumslaga Hadeland, Land, Kittilbu og Bergverksmuseet. Formål/vedtekter Drive museumsvirksomhet i Hadeland, Land og Gausdal 20 ansatte (15,4 årsverk) Museumsvirksomhet Styrerepresentasjon Møtende varamedlem Kittilbu Utmarksmuseum ble oppløst som stiftelse og gikk inn i det konsoliderte Randsfjordmuseene AS i Nei Kommunen bør fortsatt være medeier. Ingen endring Nei, finnes ikke tilsvarende organisasjon i området.

9 Østnorsk filmsenter AS sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 6,8 mill. (2012) Eierandel 20 % Øyer kommune, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune Formål/vedtekter Østnorsk filmsenter har som formål å bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøet på Østlandet, og videre arbeide for å styrke interessen for og kunnskap om filmen som kunstnerisk uttrykksform, samt virksomhet som står i denne forbindelse. (Vedtektene 1). 2 ansatte Se formål Styrerepresentasjon Nei Støtte opp om det regionale satsingsområdet film-, fjernsyn- og medieproduksjon. Med spesielt fokus på tiltak og filmer for barn og ungdom... En omstrukturering skjedde fra 2010 (kommunestyrebehandlet). en / eierstrukturen ble harmonisert med Film3 AS. Ikke aktuelt pr nå med endringer. Et offentlig eierskap sikrer den ikke-kommersielle delen av filmsatsingen i regionen. Så lenge dette er et definert satsingsområde i regionen bør også kommunens eierandel opprettholdes. Ingen forslag til endring pr nå.

10 Film3 AS sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 6,8 mill. kr. (2012) Eierandel 3, 83 % Øyer kommune, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune Formål/vedtekter Film3 har 3 satsingsområder: film, funding og facilitation. Selskapet har som mål å bli det mest dynamiske produksjonsmiljøet for film og TV i Norge. Dynamikken skal sikres gjennom fokus på den unge, norske filmen, digitale produksjonsmåter, fagmiljøet i Mjøs området, samt gjennom det sterke nordiske/internasjonale samarbeidsallianser. Film3 AS skal legge til rette for at det skal være lett for norske eller utenlandske produsenter å komme til regionen og gjennomføre produksjoner her. 1 ansatt Se formål. Styrerepresentasjon Nei Film2 er et ressursmiljø i den regionale satsingen på film,- fjernsyns- og medieproduksjon., selskapet har bidratt til gjennomføring av mange filmprosjekt, og videre bidratt til at slike gar valgt regionen som produksjonsområde.. Se også Østnorsk filmsenter..

11 Innlandet revisjon IKS sform Interkommunalt selskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 13,6 mill. kr. Eierandel 3,52 % 12 kommuner i Oppland + Oppland fylkeskommune (største eier) Formål/vedtekter Innlandet revisjon IKS er opprettet av eierne for å levere revisjonstjenester som en egenregivirksomhet. Etter Kommuneloven er kommunale revisjonsoppgaver: o Regnskapsrevisjon o Forvaltningsrevisjon o Selskapskontroll. Selskapet har ikke næring som formål, og skal drives etter selvkost. 18 ansatte Se formål. Styrerepresentasjon 1 representant i representantskapet Ha et felles, faglig revisjonsmiljø for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet., i forhold til egenregi. Det er kommuner som har gått ut av selskapet. Nei, ikke p.t. Bør vurderes. Det er 3 modeller for å organisere kommunal revisjon: - Revisjon i egenregi - Revisjon i interkommunalt samarbeid - Revisjon utført av privat leverandør. Se punkt 5.

12 GLØR IKS (juridisk navn Renovasjonsselskapet GLØR IKS) sform Interkommunalt selskap (IKS) snummer Omsetning/driftsbudsjett 89, 47 mill. kr i 2012 Eierandel 16,1 % Lillehammer og Øyer kommuner Formål/vedtekter Inntransport og kommunal renovasjon og behandling av husholdnings- og næringsavfall. 66 ansatte GLØR's forretningside: GLØR skal være husstandenes, næringslivets og kommunenes naturlige samarbeidspartner i avfall- og gjenvinningsspørsmål. Vi skal være handlekraftige, nytenkende, hjelpsomme, fleksible og til å stole på. Styrerepresentasjon n Erik Kristiansen og Martinus Bækken Et interkommunalt selskap som skal stå for den praktiske gjennomføringen av renovasjonsordningen overfor innbyggerne i de tre eierkommunene. Dette gjennom rådgivning, service, transport, behandling og salg av utsorterte fraksjoner. Selskapet har skilt ut fra IKS et et eget aksjeselskap som forestår renovasjon knyttet til næringsavfall. Det er også opprettet en stiftelse som skal stå for drift av selve avfallsdeponiet. Kommunen er fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet. Eierandelen holdes uendret. Ettersom virksomheten knyttet til de ulike produktområdene er skilt ut i egne selskap ser en ikke per nå at dette vil bidra til uheldig konkurransevridning.

13 Gudbrandsdal krisesenter sform Interkommunalt selskap snummer Omsetning/driftsbudsjett Ikke pliktige til å melde inn til Brønnøysund Eierandel 8,7 % Kommunene i Gudbrandsdalen, inkl. Lillehammer Formål/vedtekter Ivareta kravet i Lov om kommunale krisesentertilbud, som trådte i kraft 1.januar 2010, som pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Lokaler på Lillehammer Botilbud, samtaletilbud, advokathjelp Styrerepresentasjon Gausdal kommune skal stille med 1 medlem til representasjonsskapet og ett forslag til styremedlem. Se formålet... Sist endret i 2012, da det ble interkommunalt selskap. På alle måter tjent med å være engasjert i selskapet. Vi kan ikke drive et slikt tilbud selv. Nei, ikke p.t.

14 KLP (Kommunal Landspensjonskasse) sform Gjensidig selskap Omsetning/driftsbudsjett mill. kr i 2012 (driftsinntekter for hele konsernet) Eierandel Svært liten! Alle som til en hver tid har pensjon i KLP er samtidig eiere. Formål/vedtekter Forretningsideen til KLP: KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. 477 ansatte per Offentlig tjenestepensjon, forsikring, bankvirksomhet, eiendomsdrift Styrerepresentasjon Ingen Kommunen er per i dag eier i KLP som følge av at pensjonsordningen for sykepleiere er knyttet til KLP ved lov. Kommunen vedtok i november 2013 knytte seg til KLP igjen når det også gjelder den ordinære tjenestepensjonsordningen samt folkevalgte. På grunn av at svært mange kommuner flytter pensjonsordningen tilbake til KLP, vil ikke kommunen få anledning til å flytte før 1/7-2014, det er uansett ingen annen mulighet per i dag når det gjelder pensjonsordningen for sykepleierne. 3. Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene For sykepleierordningen har kommunen ikke noe valg. Kommunen har pensjon for ordfører og kommunens øvrige ansatte (unntatt lærerne) i DNB. DNB har varslet at de vil avvikle produktet offentlig tjenestepensjonsordning. Gausdal kommune vil dermed måtte flytte disse ordningene tilbake til KLP i løpet av en treårsperiode (fram til ca 2015). Kommunestyret vedtok å flytte tilbake til KLP med virkning fra , på grunn av kapasitetshensyn klarer ikke KLP å ta tilbake Gausdal før Eierandelen vil jf. punkt 5 bli økt. Nei, ikke kommunens eierskap isolert sett. Det er likevel bekymringsfullt at det ikke er reell konkurranse når det gjelder offentlig tjenestepensjon i Norge. Så lenge ikke sentrale myndigheter i Norge fastslår at det skal være slik konkurranse vil monopolsituasjonen være det eneste alternativet sammen med å opprette egen pensjonskasse.

15 Biblioteksentralen SA sform Samvirkeforetak snummer Omsetning/driftsbudsjett 117 mill. kr (driftsinntekter i morselskap i 2012) Eierandel Gausdal kommune har 5 andeler â kr 300,-. Totalt har andelseeierne 3808 andeler. Kommunens eierandel er dermed 0,13 %. Eierandelen er i kommunens regnskap bokført med kr.. Landets kommuner, fylkeskommuner, KS, høyskoler og universitet Formål/vedtekter Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene, jf. 15. Biblioteksentralen er morselskap i BS konsern og har 5 datterselskaper. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Styrerepresentasjon Ingen. Dette vites ikke sikkert, men tilbudet om å gå inn i selskapet ble i sin tid sendt samtlige av landets kommuner, 419 av disse er i dag eiere. Formålet antas å ha vært å styrke bibliotekene i Norge. Fortsatt eierskap anbefales ut fra faglig vurdering. Uendret. 8. Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?

16 LITRA sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 397 mill (2012) Eierandel 0,43 % aksjer av aksjer á kr. 31,51. LRB Holding AS (29,38%), Odds Transport AS (18,95%), Arko Invest AS (10,20%), mange små. Formål/vedtekter Etablert som Gausdal Bilselskap i Kommunen tegna aksjer like etter siste verdenskrigen. Selskapet har gjennomgått mange utvidelser og omstruktureringer seinere. Selskapet har hovedbase i Lillehammer. Konsern som eier helt eller delvis flere andre selskaper (Martinsen Transport, Malvik Vask og Terminal, Trønder Tank, Scan Tank). 261 ansatte i konsernet ( ). 4 hovedsatsingsområder: Termotransport, bulktransport, distribusjon, spesialtransport Styrerepresentasjon Ingen Kommunens investering var gjort for å bygge opp igjen rutebiltransport etter siste verdenskrigen. Selskapet har gjennom årene utvikla seg til å bli en stor aktør innen transportsektoren. Det drives i dag ikke busstransport. Utbytte 2012 kr Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med Selskapet drives godt i henhold til dagens formål. Kommunens andel er ikke av en slik størrelse at den kan påvirke selskapets drift. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Selskapet driver ikke virksomhet innenfor det som er en naturlig del av kommunens oppgave. Formål og drift er betydelig endra siden kommunen gikk inn i selskapet, og selskapet driver kommersiell virksomhet i en konkurranse med mange andre transportaktører. Kommunens eierandel bør vurderes solgt ut fra at dette ikke er en naturlig del av kommunens virksomhet. Økonomisk er det fordelaktig å være eier (salg til pålydende ca. kr utbytte siste år kr ). Nei, ikke med en så ubetydelig eierandel.

17 LITRA EIENDOM LILLEHAMMER sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 4 mill. (2011) Eierandel 0,58 % av aksjer á kr. 3,44.. Aksjekapital totalt LRB Holding AS (46,93%) Formål/vedtekter Forvalte og drifte egne eiendommer. Forretningsadresse Lillehammer kommune. Eiendommer i Lillehammer og Gausdal. 2 deltidsansatte ( Litra har 4 hovedsatsingsområder: Termotransport, bulktransport, distribusjon, spesialtransport. Styrerepresentasjon Ingen Kommunens eierandel i eiendomsselskapet kom som en følge av oppsplitting av tidligere selskap. Utover støtte til oppsplitting av tidligere selskap har ikke kommunen hatt noen uttalt strategi/hensikt med sitt eierskap i eiendomsselskapet. 3. Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med. Utbytte 2012 kr Kommunens andel er ikke av en slik størrelse at den kan påvirke selskapets drift. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Dette er et ordinært eiendomsselskap som ikke driver innenfor det som er en naturlig del av kommunens oppgave. Kommunens eierandel bør vurderes solgt ut fra at dette ikke er en naturlig del av kommunens virksomhet. Økonomisk er det fordelaktig å være eier (salg til pålydende ca. kr utbytte 2012 kr ). Nei, ikke med en så ubetydelig eierandel.

18 LITRA INVEST sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett Ingen driftsinntekt i Utbytte fra Arnkværn Miljø og Renovasjon AS med 2 mill. Eierandel 0,60 % av aksjer.á kr. 6,19 LRB Holding AS (41,47 %), OQ Invest AS (9,14%) Formål/vedtekter Utfisjonering av aksjer i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra selskapet Litra Containerservice AS. er investering i aksjer og andeler i andre selskaper. Forretningskontor i Lillehammer. Ingen ansatt Investering i aksjer og andeler i andre selskaper. Styrerepresentasjon Ingen Utfisjonering av aksjer i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra selskapet Litra Containerservice AS. Kommunen har ikke hatt noen uttalt strategi/hensikt med sitt eierskap, dett har skjedd som en del av medeierskapet i Litra AS. Utbytte 2012 kr Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med Ingen egen virksomhet i Kommunens andel er ikke av en slik størrelse at den kan påvirke selskapets virksomhet. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Dette er ikke en naturlig del av kommunens virksomhet. Kommunens eierandel bør vurderes solgt ut fra at dette ikke er en naturlig del av kommunens virksomhet. Økonomisk vil imidlertid tape på dette (salg til pålydende kr årlig utbygge kr ). Nei, ikke med en så ubetydelig eierandel.

19 LILLEHAMMER TURIST sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 14,5 mill. (2012) Eierandel 0,8% (210 aksjer á kr. 10) Kommunene Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringsaker bedrifter. Formål/vedtekter Koordinerende markedsorgan, øke trafikken, gode bedrifter 10 ansatte (8,5 årsverk) Markedsføring av regionen, salg, turistinformasjon, utvikling av regionen som reiselivsmål. Styrerepresentasjon Ingen Kommunalt medeierskap var en forutsetning fra LT for at lokale reiselivsbedrifter kunne bli medlemmer. Vi ønsker et sterkt og samla reiselivssamarbeid i distriktet.. LT bygger seg gradvis opp til en større og mer slagkraftig organisasjon, og driver mye utviklingsarbeid i samarbeid med regionen (eks. Snowball). 3. Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med, se pkt Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Kommunen bør fortsatt være med. Ikke behov for endring.

20 GAUSDAL NÆRINGSTORG sform snr. Aksjeselskap Omsetning/driftsbudsjett 1,3 mill. i 2012 Eierandel 48,6 % (220 aksjer á kr , i tillegg i overkursfond) 36 stk. (Gausdal Næringsforum, bedrifter, org., privatpersoner) Formål/vedtekter «Tilrettelegge for og drive næringstorg i Gausdal. Som ledd i dette kan selskapet kjøpe, leie og eie fast eiendom for utleie. Selskapet skal etablere og drive teknisk og administrativ infrastruktur for leietakerne og derigjennom skape et aktivt bedriftsmiljø med vekstmuligheter. Selskapet skal også drive aktiv kurs- og konsulentvirksomhet innrettet mot leietakere, andre bedrifter og kommunen.» 1 ansatt Etablerervegledning, kurs- og kompetansetiltak, prosjektledelse, drift av kontorfellesskap Styrerepresentasjon To av fem representanter Etablere virksomhet i samarbeid med næringslivet, til å forestå utleie og drift av næringslokale, etableringsvegledning, kurs- og kompetansevirksomhet, prosjektledelse og konsulentvirksomhet i samarbeid med næringslivet Svakt økonomisk resultat i 2011 og Aktiv virksomhet overfor næringslivet og godt tillegg til kommunens næringsarbeid. Har utvida virksomheten til å omfatte Øyer kommune. Etter at kommunen solgte Gausdal Eiendom AS har næringstorget slutta med å leie ut kontorer. Nei Fungerer godt for kommunen for å utøve virksomhet Ingen endring Det er andre eiendomsselskap som driver utleie av kontorer. Ingen andre i kommunen innen bedriftsrådgivning og kur-/kompetansetiltak.

21 SKEIKAMPEN PLUSS sform Begrensa ansvar snr Omsetning/driftsbudsjett 3,8 mill. kr. Eierandel 8,33 %. 4 andeler av 48 á kr Ca. 20 næringsdrivende i området Formål/vedtekter Å vedlikeholde og utvikle langrennsløyper, stier og gang / sykkelveier i Skeikampen-området samt å eie og drive anlegg til bruk for rekreasjon, idretts- og fritidsaktiviteter i området. Ingen fast ansatte Løypekjøring, stier, informasjon/skilting Styrerepresentasjon Observatør i styret Eget selskap til å ta seg av ikke-kommersielle infrastrukturtiltak, basert på at næringsdrivende og andre deltar i selskapet. Nei, de har fått godkjenning for å fortsette som BA. Kommunen er sterkt involvert i finansiering av tiltak, både gjennom partnerskapsavtaler og utbyggingsavtalemidler, så det er hensiktsmessig å ha så tett kontakt. Ingen endring. Nei, det er ingen andre som tar seg av disse oppgavene.

22 ESPEDALEN SKISENTER sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsj (2012) ett Eierandel 0,5 % (1 A-aksje kr. 500) A-aksjer: Sør-Fron kommune, Nord-Fron kommune, Skåbu Tverrbygda - Espedalen IL B-aksjer: Dalseter Høyfjellshotell, Ruten Fjellstue, Espedalen Utmarkslag, Litra AS, Tor Blekastad Formål/vedtekter Selskapets formål er å påta seg fellesoppgaver knyttet til skisport og kulturaktiviteter i Espedalen, utvikle aktuelle tilbud og eventuelt stå for drifta av disse. Ingen ansatte Brøyting av skiløyper i nordre delen av Espedalen Styrerepresentasjon Styremedlem Medvirke til drift av skiløyper i Espedalen, i samarbeid med bedrifter og nabokommuner. Selskapets virksomhet er i hovedsak utenom kommunen, men det er viktig at det fungerer sammen med løypekjøringa i søre delen av Espedalen. Drives ok i forhold til avgrensa økonomiske ressurser, stor egeninnsats fra lokale bedrifter. Det er viktig at selskapet fungerer, men kommunen gir ikke tilskudd og vårt eierskap antas å ha liten betydning både for kommunen og selskapet. For kommunen er det viktigere å engasjere seg for løypekjøring i søre delen av Espedalen, der yter vi årlig tilskudd til drifta. Gjeldende vedtekter gir ikke mulighet for omsetning av A-aksje. For kommunens del kan eierskapet avhendes. Vedtektene må i så fall endres.

23 Boligbyggelaget USBL - Tidligere LOBB (Lillehammer og Omegn Boligbyggerlag) sform Boligbyggelag snummer Omsetning/driftsbudsjett 208,9 mill. kr i 2012 (driftsinntekter, jfr. USBL sin årsmelding) Eierandel Kommunen har kun en andel som følge av fortsatt eierforhold til to leiligheter på Fjerdum Svært mange enkeltpersoner og firma Formål/vedtekter Boligbyggelaget USBL er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne. Ansatte: 252 LOBB ble fusjonert sammen med USBL Se formål. Styrerepresentasjon Ingen i konsernet. I lokalt sameie på Fjerdum er Olaf Sønstegård kommunens representant. Bygging av leiligheter til personer som hadde behov for kommunale boliger., men behovet har blitt endret/redusert og leilighetene (unntatt to) er solgt. Nei. De leilighetene som kommunen fortsatt eier dekker et behov for kommunal bolig. Per nå ser en ikke at disse to leilighetene bør avhendes. Per nå vurderes eierskapet uendret

Saksframlegg EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 368/14 Arkivsaksnr.: 14/80-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EIERSKAPSMELDING 2014 FOR GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 2. Eierskapspolitikk

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Rotary Brumunddal 17.06.2013

Rotary Brumunddal 17.06.2013 Rotary Brumunddal 17.06.2013 1 Kjernevirksomhet Utvikle og forvalte næringseiendom og det potensiale som er til leiligheter Eie minimum 50% av selskap og ha driftsansvar Regionalt fokus nærhet til kundene

Detaljer

3. Posten Kjøp av aksjer styrkes med kroner ,-. ved overføring fra fylkeskommunens kapitalfond.

3. Posten Kjøp av aksjer styrkes med kroner ,-. ved overføring fra fylkeskommunens kapitalfond. Saknr. 2555/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Jørn Øversveen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget innfrir tidligere

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9630/15 Arkivsaksnr.: 15/2146-1 Saksbehandler: Harald Landheim LÅN TIL LILLEHAMMER SKIFESTIVAL AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: I denne saken

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE EIERMELDING 2016

LILLEHAMMER KOMMUNE EIERMELDING 2016 LILLEHAMMER KOMMUNE EIERMELDING 2016 1 Innledning Lillehammer kommunestyre fattet i sitt møte 22. juni 2016 følgende vedtak i sak 57/16 (Eierpolitikk 2016-2019): 1. Kommunestyret vedtar Eierpolitikk 2016-2019.

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer og Gudbrandsdalen Utviklingsprogram for byregioner

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 GRONG KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Ark.: Lnr.: 9493/09 Arkivsaksnr.: 09/1563-3

Ark.: Lnr.: 9493/09 Arkivsaksnr.: 09/1563-3 Ark.: Lnr.: 9493/09 Arkivsaksnr.: 09/1563-3 Saksbehandler: Rannveig Mogren FILMSATSING I INNLANDET Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Hele saksframstillingen fra Oppland fylkeskommunes behandling: http://www.oppland.no/pagefiles/16542/filmsatsing%20i%20innlandet.pdf

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN EIDSIVA ENERGI AS

TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN EIDSIVA ENERGI AS TILLEGGSAVTALE TIL AVTALE OM ANSVARLIG LÅN I EIDSIVA ENERGI AS 1. BAKGRUNN Det ble den 14. januar 2015 (med Elverum Energi) og i 2011 (med alle de øvrige aksjonærer) inngått avtaler om etablering av ansvarlige

Detaljer

Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS

Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS Avtale mellom Lillehammer Kunnskapspark AS, Næringshagen i Nord- Gudbrandsdal AS og Midt-Gudbrandsdal Næringshage AS Formål Formålet med denne avtalen er å regulere opprettelse og drift av nytt innovasjonsselskap

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

SAK: UTREDNING AV KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAK: UTREDNING AV KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN Til: Fra: Rådmennene i Gjøvikregionen Odd Syversen, kommunalsjef, Søndre Land kommune Kontaktpersoner: Tore Mikkelstuen, N.Land, Amund Ringen, V.Toten, Asle Hovdal,Gjøvik, Astrid Fykse,Østre Toten SAK:

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 6. november 2015 Kl. 12.00 i Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak nr.2

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid. Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10

Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid. Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10 Viljeserklæring for interkommunalt samarbeid Vedtatt KST 9.9.2010 som sak 77/10 Fra viljeserklæringen: 13.Kommunestyrene skal årlig orienteres om samarbeidsordningene. 14.Denne viljeserklæring skal behandles

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

GENERALFORSAMLING 22.04.16

GENERALFORSAMLING 22.04.16 GENERALFORSAMLING 22.04.16 VÅR FILOSOFI : KONSENTRERE OSS OM VÅR KJERNEVIKSOMHET NÆRHET TIL KUNDENE VÆRE SYNLIGE LANGSIKTIGHET I VÅRE TILTAK OG INVESTERINGER ØNSKE OM ØKT VOLUM OG FLEKSIBILITET RISIKOSPREDNING

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår Avfallsdagene 2015 Konkurranse på ulike vilkår ØFAS Litt om ØFAS og organisering Skillet næring og husholdning Endringer underveis ØFAS-konsernet ØFAS-konsernet i dag Omsetning på +90 millioner hvor ca.

Detaljer

Midt i LEDIGE LOKALER BIRI - MIDT I. www.midti.no. For mer informasjon om ledige arealer, kontakt:

Midt i LEDIGE LOKALER BIRI - MIDT I. www.midti.no. For mer informasjon om ledige arealer, kontakt: Midt i BIRI - MIDT I For mer informasjon om ledige arealer, kontakt: LEDIGE LOKALER Tema Eiendom AS Ringveien 26 2815 Gjøvik Tlf: 61 13 70 90 www.temaeiendom.no eller se www.midti.no TRONDHEIM LILLEHAMMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Gausdal Næringstorg 2006 2008

Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal Næringstorg 2006 2008 Gausdal, januar 09 Av: Ellen Krageberg, daglig leder Innledning Gausdal Næringstorg (GNT) har nå drevet i 3 år som selvstendig selskap. I denne rapporten skal aktiviteten

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Nikolai Høistad,

Detaljer

Note 24 - Investering i eierinteresser

Note 24 - Investering i eierinteresser Note 24 - Investering i eierinteresser Datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollert virksomhet og selskaper holdt for salg. Firma Investering i datterselskaper Forretningskontor Eierandel

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

TILPASNINGER TIL KONKURRANSE OM REVISJON PRESENTASJON VED MORTEN ALM BIRKELID REVISJONSSJEF HEDEMARKEN REVISJON IKS

TILPASNINGER TIL KONKURRANSE OM REVISJON PRESENTASJON VED MORTEN ALM BIRKELID REVISJONSSJEF HEDEMARKEN REVISJON IKS PASNINGER PRESENTASJON VED MORTEN ALM BIRKELID REVISJONSSJEF HEDEMARKEN REVISJON IKS 1 PASNINGER HEDEMARKEN REVISJON IKS EID AV KOMMUNENE HAMAR 32,0% LØTEN 8,7% RINGSAKER 37,8% STANGE 21,5% ETABLERT 01.01.2003

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Sunndal Næringsselskap as (SNS) STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 (21.driftsår) Selskapets foretaksnummer: 945 526 270.

Sunndal Næringsselskap as (SNS) STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 (21.driftsår) Selskapets foretaksnummer: 945 526 270. Sunndal Næringsselskap as (SNS) STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2007 (21.driftsår) Selskapets foretaksnummer: 945 526 270. 1. Selskapets organisering og oppgaver Formål og eiere SNS ble etablert i 1987. Sunndal

Detaljer

P l a n for sel sk a p s - k on tr ol l

P l a n for sel sk a p s - k on tr ol l P l a n for sel sk a p s - k on tr ol l 2 01 6-2 01 9 Gausdal kommune Kontrollutvalget i Gausdal kommune Behandlet i kontrollutvalget 5.10.2016 Vedtatt i kommunestyret Plan for selskapskontroll 2016-2019

Detaljer

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013

Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi. Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utsiktene for innlandet og innlandets økonomi Adm. direktør Richard Heiberg Sparebanken Hedmark 1. november 2013 Utbygging infrastruktur større tempo Temperaturmåling gjennom Sparebanken Hedmark Med vår

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer