Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014"

Transkript

1 Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 Vedlegg

2 Lillehammer og Gausdal energiverk as Holding (LGE Holding as) sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett kr (2012-regnskap) Eierandel 22,84 % Lillehammer kommune Formål/vedtekter Eie og investere i kraftvirksomhet og annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, samt investeringer i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter. I tillegg kan selskapet stille risikokapital, det vil si aksjekapital og ansvarlig lånekapital, til selskaper som tjener et regionalt utviklingsperspektiv i Lillehammer-regionen. Selskapet har ingen ansatte. Daglig leder er Annar Skrefsrud. Eie og investere i kraftvirksomhet og annen virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet, samt investeringer i fast eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter. I tillegg kan selskapet stille risikokapital, det vil si aksjekapital og ansvarlig lånekapital, til selskaper som tjener et regionalt utviklingsperspektiv i Lillehammer-regionen. Styrerepresentasjon Ordfører. Ivareta kommunens interesser og eierskap innenfor kraftsektoren.. Nei Det har hittil ikke vært politisk interesse for å avhende aksjene i LGE Holding as. Holdes uendret.

3 IKOMM sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 96 mill (2012) Eierandel 17,2 % Øyer og Lillehammer Formål/vedtekter IKOMM ble fra starten av etablert som et IKS for å drifte eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Sommeren 2007 ble IKOMM et AS med muligheter for å hente inntekter fra andre kundegrupper 50 + ansatte IKOMM er en totalleverandør av IKT-tjenester til kunder i privat og offentlig sektor, kjerneområder er Driftstjenester Rådgivning og prosjektstyring Klientservice Styrerepresentasjon Kommunene foreslår 1 styrerepresentant Samle IKT-tjenestene i de 3 kommunene, og effektivisere og utvikle disse... Nei, ikke p.t. Kommunen er tjent med å være engasjert i selskapet. Eierkommunene har lagt til grunn at IKOMM skal være et regionalt styrt og solid kompetansemiljø innen IKT, og selskapet leverer tjenester til kommunene i henhold til avtaler. Eierkommunene legger til grunn at det skal komme inn flere eiere i selskapet, og det arbeides aktivt med å få inn flere kommuner på eiersiden, og dermed med tjenesteporteføljen sin. Dette for å bli et enda sterkere selskap som kan matche utviklingen på IKT-området innen offentlig sektor. Eierkommunene har avtale om tjenesteleveranser med IKOMM. Sak til folkevalgte organ om selskapsstrategi forberedes, jfr. problemstillinger knyttet til egenregi og anbud for kommunenes IKT-tjenester.

4 Opplandsfondet (tidl. KUF-fondet) sform Aksjeselskap Omsetning/driftsbudsjett 2013 er selskapets første driftsår Eierandel SUM kommuner aksjer, sum kr Gausdal 400 aksjer, sum kr kommuner i Oppland + Oppland fylkeskommune (største eier) Formål/vedtekter Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland gjennom å yte økonomisk støtte til: - Prosessen med organisatoriske tiltak ved høgskolene fram mot etablering av et universitet - Faglig utviklingsarbeid som bidrar til å oppfylle akkrediteringskravene for etableringen av et universitet Selskapet kan ikke yte støtte til ordinær drift av forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Ingen ansatte. Oppland fylkeskommune har signalisert at de kan stille personalressurser til rådighet for en daglig ledelse av et KUF-fond i Oppland. Se formål Styrerepresentasjon Nei Bakgrunnen var at fylkestingene i Hedmark og Oppland i juni 2012 vedtok å avvikle Prosjekt Innlandsuniversitetet og stoppe utbetalinger via KUF-fondet (kompetanse-, universitets- og forskingsfondet). Midlene ble satt inn i et nytt fond: Opplandsfondet, jfr. kommunestyre-sak i Gausdal av 23. mai Det overordnede målet med Opplandsfondet er å etablere og sikre gode og solide utdannings- og kompetansemiljøer som grunnlag for regional utviklingen i Innlandet. Vanskelig å si pr. nå. Signaler om at høgskolene ønsker å endre formålet til fondet. Her må en også følge med på den nye regjeringens signaler i forhold til utvikling av høgskoler- og universitet. Ikke p.t. Vi må følge med på utviklingen, jfr. punkt. 3 Ikke p.t.

5 LIPRO as (tidligere Lillehammer Produkter as) sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 22,8 mill. kr (2012) Eierandel 6 % Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune Formål/vedtekter Lipro AS er en arbeidsmarkedsbedrift som har til formål å tilby tjenester og produkter av høy kvalitet med vekt på fleksible løsninger tilpasset deltagere og kunder, som igjen skal gi mennesker mulighet for aktivitet, arbeid eller kompetanseheving med utgangspunkt i deres egne behov og ressurser. 63 ansatte per Bedriften ble etablert i 1956 som et sysselsettingstiltak for personer som av forskjellige årsaker stod utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, med søm/tekstiler som aktivitet. I 1973 flyttet bedriften inn i nye moderne produksjonslokaler og det ble satset sterkt på sports/fritidsbekledning. Trio Sport og Fjellanorakken var i sin tid sterke varemerker produsert ved bedriften. Produksjon av sportsbekledning ble avviklet på nittitallet og erstattet med produksjon av vernebekledning for brann, feier og elverksbransjen. Dette er fortsatt bedriftens hovedområde innenfor produksjonsvirksomheten. I 2002 ble bedriften godkjent som arbeidsmarkedsbedrift og en større utvidelse av anlegget var nødvendig for utvikling av attføringsvirksomheten. Styrerepresentasjon Kommunen foreslår styremedlem. Få tilgang på varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for kommunens innbyggere, i noen grad. Selskapet yter tjenester som kan være et viktig virkemiddel for å få brukere av kommunale tjenester ut i ordinært arbeid.. Nei Det er isolert sett ikke avgjørende for kommunen å være eier i selskapet. Tiltak (dagaktivisering) kan forankres lokalt. Samtidig er dette et selskap som gagner regionen. Ikke forslag om det pr. nå. Nei, ikke om en som selskap med offentlige eiere og tilskudd klarer å opptre ryddig i et marked som produktdesign er omfattet av konkurranse.

6 Lillehammer kunnskapspark AS sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 8,3 mill. kr. (2012) Eierandel 11,49 % SIVA Selskapet for Industrivekst SF Lillehammer Kommune DNB Øyer Kommune Formål/vedtekter Lillehammer Kunnskapspark AS ble opprettet for å styrke næringsutvikling og nyskaping, i Lillehammerregionen og Oppland. 9 ansatte Prosjektledelse, konseptutvikling spesielt innen opplevelser og reiseliv, inkubator Styrerepresentasjon Jfr. vedtekter. Etablere kunnskapsmiljø knyttet til høgskole- og forskningsmiljøet på Storhove, som ledd i den nasjonale oppbyggingen av kunnskaps- og forskningsparker knyttet til høgskoler og universitet... Ikke forslag til endring så lenge selskapet drives etter de retningslinjer som gjelder. Ikke p.t. Siste endring var i 2011 da Oppland fylkeskommune overdro sine aksjer til de 3 kommunene i Lillehammer-regionen. Nei, ikke så lenge en klarer å balansere i «gråsonen» mellom å være et konsulent/prosjektselskap i et konkurranseutsatt marked og et selskap som arbeider med samfunnsspørsmål- og oppgaver.

7 TEKSTILVASK INNLANDET sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 46 mill. kr. Eierandel 0,27 % aksjer á kr. 10 av i alt aksjer Sykehuset Innlandet HF, kommunene Stange, Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker, Åsnes, Gjøvik, Gran, Lillehammer, Tynset og Åmot. Formål/vedtekter Tekstilutleie, tekstilvask og annen tekstilservice for eierne. 47 årsverk Vasking av tekstiler, i hovedsak for sykehus og andre offentlige institusjoner i Hedmark og Oppland, nye lokaler på Biri. Styrerepresentasjon Nei 1. Hva var hensikten med å opprette/gå inn i selskapet Tekstilvask Innlandet er et fusjonert selskap av tidligere Oppland Vaskeri AS og Hedmark Vaskeri AS. Eierandelen ble overført til det nye selskapet. Fusjonering gjennomført i Aksjeutvidelse i 2013 der Sykehuset Innlandet omgjorde 4,7 M i lån til aksjekapital i forbindelse med ombygging av nye lokaler. Dersom selskapet skal ta på seg vask for eierne uten anbud er de avhengige av at andel offentlig eierskap minst opprettholdes. Dersom vi velger å innhente anbud likevel har det mindre interesse for kommunen å være medeier. Tekstilvask Innlandet er da trolig ikke interessert i å gi anbud pga. kravet om stor andel av omsetning må ligge hos eierne for å inngå avtale uten anbud. Ettersom dette ikke er primærtjeneste for kommunen eller et selskap i regionen kan eierskapet opphøre. Ikke direkte med den eierandelen kommunen har.

8 RANDSFJORDMUSEENE sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 13 mill. Eierandel 2,0 %. 4 andeler av 200 á kr. 500 Kommunene Nordre og Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker, samt museumslaga Hadeland, Land, Kittilbu og Bergverksmuseet. Formål/vedtekter Drive museumsvirksomhet i Hadeland, Land og Gausdal 20 ansatte (15,4 årsverk) Museumsvirksomhet Styrerepresentasjon Møtende varamedlem Kittilbu Utmarksmuseum ble oppløst som stiftelse og gikk inn i det konsoliderte Randsfjordmuseene AS i Nei Kommunen bør fortsatt være medeier. Ingen endring Nei, finnes ikke tilsvarende organisasjon i området.

9 Østnorsk filmsenter AS sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 6,8 mill. (2012) Eierandel 20 % Øyer kommune, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune Formål/vedtekter Østnorsk filmsenter har som formål å bidra til en faglig og levedyktig utvikling av filmmiljøet på Østlandet, og videre arbeide for å styrke interessen for og kunnskap om filmen som kunstnerisk uttrykksform, samt virksomhet som står i denne forbindelse. (Vedtektene 1). 2 ansatte Se formål Styrerepresentasjon Nei Støtte opp om det regionale satsingsområdet film-, fjernsyn- og medieproduksjon. Med spesielt fokus på tiltak og filmer for barn og ungdom... En omstrukturering skjedde fra 2010 (kommunestyrebehandlet). en / eierstrukturen ble harmonisert med Film3 AS. Ikke aktuelt pr nå med endringer. Et offentlig eierskap sikrer den ikke-kommersielle delen av filmsatsingen i regionen. Så lenge dette er et definert satsingsområde i regionen bør også kommunens eierandel opprettholdes. Ingen forslag til endring pr nå.

10 Film3 AS sform Aksjeselskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 6,8 mill. kr. (2012) Eierandel 3, 83 % Øyer kommune, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune Formål/vedtekter Film3 har 3 satsingsområder: film, funding og facilitation. Selskapet har som mål å bli det mest dynamiske produksjonsmiljøet for film og TV i Norge. Dynamikken skal sikres gjennom fokus på den unge, norske filmen, digitale produksjonsmåter, fagmiljøet i Mjøs området, samt gjennom det sterke nordiske/internasjonale samarbeidsallianser. Film3 AS skal legge til rette for at det skal være lett for norske eller utenlandske produsenter å komme til regionen og gjennomføre produksjoner her. 1 ansatt Se formål. Styrerepresentasjon Nei Film2 er et ressursmiljø i den regionale satsingen på film,- fjernsyns- og medieproduksjon., selskapet har bidratt til gjennomføring av mange filmprosjekt, og videre bidratt til at slike gar valgt regionen som produksjonsområde.. Se også Østnorsk filmsenter..

11 Innlandet revisjon IKS sform Interkommunalt selskap snummer Omsetning/driftsbudsjett 13,6 mill. kr. Eierandel 3,52 % 12 kommuner i Oppland + Oppland fylkeskommune (største eier) Formål/vedtekter Innlandet revisjon IKS er opprettet av eierne for å levere revisjonstjenester som en egenregivirksomhet. Etter Kommuneloven er kommunale revisjonsoppgaver: o Regnskapsrevisjon o Forvaltningsrevisjon o Selskapskontroll. Selskapet har ikke næring som formål, og skal drives etter selvkost. 18 ansatte Se formål. Styrerepresentasjon 1 representant i representantskapet Ha et felles, faglig revisjonsmiljø for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet., i forhold til egenregi. Det er kommuner som har gått ut av selskapet. Nei, ikke p.t. Bør vurderes. Det er 3 modeller for å organisere kommunal revisjon: - Revisjon i egenregi - Revisjon i interkommunalt samarbeid - Revisjon utført av privat leverandør. Se punkt 5.

12 GLØR IKS (juridisk navn Renovasjonsselskapet GLØR IKS) sform Interkommunalt selskap (IKS) snummer Omsetning/driftsbudsjett 89, 47 mill. kr i 2012 Eierandel 16,1 % Lillehammer og Øyer kommuner Formål/vedtekter Inntransport og kommunal renovasjon og behandling av husholdnings- og næringsavfall. 66 ansatte GLØR's forretningside: GLØR skal være husstandenes, næringslivets og kommunenes naturlige samarbeidspartner i avfall- og gjenvinningsspørsmål. Vi skal være handlekraftige, nytenkende, hjelpsomme, fleksible og til å stole på. Styrerepresentasjon n Erik Kristiansen og Martinus Bækken Et interkommunalt selskap som skal stå for den praktiske gjennomføringen av renovasjonsordningen overfor innbyggerne i de tre eierkommunene. Dette gjennom rådgivning, service, transport, behandling og salg av utsorterte fraksjoner. Selskapet har skilt ut fra IKS et et eget aksjeselskap som forestår renovasjon knyttet til næringsavfall. Det er også opprettet en stiftelse som skal stå for drift av selve avfallsdeponiet. Kommunen er fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet. Eierandelen holdes uendret. Ettersom virksomheten knyttet til de ulike produktområdene er skilt ut i egne selskap ser en ikke per nå at dette vil bidra til uheldig konkurransevridning.

13 Gudbrandsdal krisesenter sform Interkommunalt selskap snummer Omsetning/driftsbudsjett Ikke pliktige til å melde inn til Brønnøysund Eierandel 8,7 % Kommunene i Gudbrandsdalen, inkl. Lillehammer Formål/vedtekter Ivareta kravet i Lov om kommunale krisesentertilbud, som trådte i kraft 1.januar 2010, som pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Lokaler på Lillehammer Botilbud, samtaletilbud, advokathjelp Styrerepresentasjon Gausdal kommune skal stille med 1 medlem til representasjonsskapet og ett forslag til styremedlem. Se formålet... Sist endret i 2012, da det ble interkommunalt selskap. På alle måter tjent med å være engasjert i selskapet. Vi kan ikke drive et slikt tilbud selv. Nei, ikke p.t.

14 KLP (Kommunal Landspensjonskasse) sform Gjensidig selskap Omsetning/driftsbudsjett mill. kr i 2012 (driftsinntekter for hele konsernet) Eierandel Svært liten! Alle som til en hver tid har pensjon i KLP er samtidig eiere. Formål/vedtekter Forretningsideen til KLP: KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. 477 ansatte per Offentlig tjenestepensjon, forsikring, bankvirksomhet, eiendomsdrift Styrerepresentasjon Ingen Kommunen er per i dag eier i KLP som følge av at pensjonsordningen for sykepleiere er knyttet til KLP ved lov. Kommunen vedtok i november 2013 knytte seg til KLP igjen når det også gjelder den ordinære tjenestepensjonsordningen samt folkevalgte. På grunn av at svært mange kommuner flytter pensjonsordningen tilbake til KLP, vil ikke kommunen få anledning til å flytte før 1/7-2014, det er uansett ingen annen mulighet per i dag når det gjelder pensjonsordningen for sykepleierne. 3. Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene For sykepleierordningen har kommunen ikke noe valg. Kommunen har pensjon for ordfører og kommunens øvrige ansatte (unntatt lærerne) i DNB. DNB har varslet at de vil avvikle produktet offentlig tjenestepensjonsordning. Gausdal kommune vil dermed måtte flytte disse ordningene tilbake til KLP i løpet av en treårsperiode (fram til ca 2015). Kommunestyret vedtok å flytte tilbake til KLP med virkning fra , på grunn av kapasitetshensyn klarer ikke KLP å ta tilbake Gausdal før Eierandelen vil jf. punkt 5 bli økt. Nei, ikke kommunens eierskap isolert sett. Det er likevel bekymringsfullt at det ikke er reell konkurranse når det gjelder offentlig tjenestepensjon i Norge. Så lenge ikke sentrale myndigheter i Norge fastslår at det skal være slik konkurranse vil monopolsituasjonen være det eneste alternativet sammen med å opprette egen pensjonskasse.

15 Biblioteksentralen SA sform Samvirkeforetak snummer Omsetning/driftsbudsjett 117 mill. kr (driftsinntekter i morselskap i 2012) Eierandel Gausdal kommune har 5 andeler â kr 300,-. Totalt har andelseeierne 3808 andeler. Kommunens eierandel er dermed 0,13 %. Eierandelen er i kommunens regnskap bokført med kr.. Landets kommuner, fylkeskommuner, KS, høyskoler og universitet Formål/vedtekter Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene, jf. 15. Biblioteksentralen er morselskap i BS konsern og har 5 datterselskaper. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og liknende institusjoner. I tillegg kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Styrerepresentasjon Ingen. Dette vites ikke sikkert, men tilbudet om å gå inn i selskapet ble i sin tid sendt samtlige av landets kommuner, 419 av disse er i dag eiere. Formålet antas å ha vært å styrke bibliotekene i Norge. Fortsatt eierskap anbefales ut fra faglig vurdering. Uendret. 8. Kan kommunens eierskap bidra til uheldig konkurransevridning?

16 LITRA sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 397 mill (2012) Eierandel 0,43 % aksjer av aksjer á kr. 31,51. LRB Holding AS (29,38%), Odds Transport AS (18,95%), Arko Invest AS (10,20%), mange små. Formål/vedtekter Etablert som Gausdal Bilselskap i Kommunen tegna aksjer like etter siste verdenskrigen. Selskapet har gjennomgått mange utvidelser og omstruktureringer seinere. Selskapet har hovedbase i Lillehammer. Konsern som eier helt eller delvis flere andre selskaper (Martinsen Transport, Malvik Vask og Terminal, Trønder Tank, Scan Tank). 261 ansatte i konsernet ( ). 4 hovedsatsingsområder: Termotransport, bulktransport, distribusjon, spesialtransport Styrerepresentasjon Ingen Kommunens investering var gjort for å bygge opp igjen rutebiltransport etter siste verdenskrigen. Selskapet har gjennom årene utvikla seg til å bli en stor aktør innen transportsektoren. Det drives i dag ikke busstransport. Utbytte 2012 kr Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med Selskapet drives godt i henhold til dagens formål. Kommunens andel er ikke av en slik størrelse at den kan påvirke selskapets drift. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Selskapet driver ikke virksomhet innenfor det som er en naturlig del av kommunens oppgave. Formål og drift er betydelig endra siden kommunen gikk inn i selskapet, og selskapet driver kommersiell virksomhet i en konkurranse med mange andre transportaktører. Kommunens eierandel bør vurderes solgt ut fra at dette ikke er en naturlig del av kommunens virksomhet. Økonomisk er det fordelaktig å være eier (salg til pålydende ca. kr utbytte siste år kr ). Nei, ikke med en så ubetydelig eierandel.

17 LITRA EIENDOM LILLEHAMMER sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 4 mill. (2011) Eierandel 0,58 % av aksjer á kr. 3,44.. Aksjekapital totalt LRB Holding AS (46,93%) Formål/vedtekter Forvalte og drifte egne eiendommer. Forretningsadresse Lillehammer kommune. Eiendommer i Lillehammer og Gausdal. 2 deltidsansatte ( Litra har 4 hovedsatsingsområder: Termotransport, bulktransport, distribusjon, spesialtransport. Styrerepresentasjon Ingen Kommunens eierandel i eiendomsselskapet kom som en følge av oppsplitting av tidligere selskap. Utover støtte til oppsplitting av tidligere selskap har ikke kommunen hatt noen uttalt strategi/hensikt med sitt eierskap i eiendomsselskapet. 3. Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med. Utbytte 2012 kr Kommunens andel er ikke av en slik størrelse at den kan påvirke selskapets drift. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Dette er et ordinært eiendomsselskap som ikke driver innenfor det som er en naturlig del av kommunens oppgave. Kommunens eierandel bør vurderes solgt ut fra at dette ikke er en naturlig del av kommunens virksomhet. Økonomisk er det fordelaktig å være eier (salg til pålydende ca. kr utbytte 2012 kr ). Nei, ikke med en så ubetydelig eierandel.

18 LITRA INVEST sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett Ingen driftsinntekt i Utbytte fra Arnkværn Miljø og Renovasjon AS med 2 mill. Eierandel 0,60 % av aksjer.á kr. 6,19 LRB Holding AS (41,47 %), OQ Invest AS (9,14%) Formål/vedtekter Utfisjonering av aksjer i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra selskapet Litra Containerservice AS. er investering i aksjer og andeler i andre selskaper. Forretningskontor i Lillehammer. Ingen ansatt Investering i aksjer og andeler i andre selskaper. Styrerepresentasjon Ingen Utfisjonering av aksjer i Arnkværn Miljø og Renovasjon AS fra selskapet Litra Containerservice AS. Kommunen har ikke hatt noen uttalt strategi/hensikt med sitt eierskap, dett har skjedd som en del av medeierskapet i Litra AS. Utbytte 2012 kr Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med Ingen egen virksomhet i Kommunens andel er ikke av en slik størrelse at den kan påvirke selskapets virksomhet. 5. Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Dette er ikke en naturlig del av kommunens virksomhet. Kommunens eierandel bør vurderes solgt ut fra at dette ikke er en naturlig del av kommunens virksomhet. Økonomisk vil imidlertid tape på dette (salg til pålydende kr årlig utbygge kr ). Nei, ikke med en så ubetydelig eierandel.

19 LILLEHAMMER TURIST sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsjett 14,5 mill. (2012) Eierandel 0,8% (210 aksjer á kr. 10) Kommunene Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Ringsaker bedrifter. Formål/vedtekter Koordinerende markedsorgan, øke trafikken, gode bedrifter 10 ansatte (8,5 årsverk) Markedsføring av regionen, salg, turistinformasjon, utvikling av regionen som reiselivsmål. Styrerepresentasjon Ingen Kommunalt medeierskap var en forutsetning fra LT for at lokale reiselivsbedrifter kunne bli medlemmer. Vi ønsker et sterkt og samla reiselivssamarbeid i distriktet.. LT bygger seg gradvis opp til en større og mer slagkraftig organisasjon, og driver mye utviklingsarbeid i samarbeid med regionen (eks. Snowball). 3. Drives selskapet godt og i samsvar med det som er formulert som formålet med, se pkt Er kommunen fortsatt tjent med å være engasjert i selskapet eller kan interessene Kommunen bør fortsatt være med. Ikke behov for endring.

20 GAUSDAL NÆRINGSTORG sform snr. Aksjeselskap Omsetning/driftsbudsjett 1,3 mill. i 2012 Eierandel 48,6 % (220 aksjer á kr , i tillegg i overkursfond) 36 stk. (Gausdal Næringsforum, bedrifter, org., privatpersoner) Formål/vedtekter «Tilrettelegge for og drive næringstorg i Gausdal. Som ledd i dette kan selskapet kjøpe, leie og eie fast eiendom for utleie. Selskapet skal etablere og drive teknisk og administrativ infrastruktur for leietakerne og derigjennom skape et aktivt bedriftsmiljø med vekstmuligheter. Selskapet skal også drive aktiv kurs- og konsulentvirksomhet innrettet mot leietakere, andre bedrifter og kommunen.» 1 ansatt Etablerervegledning, kurs- og kompetansetiltak, prosjektledelse, drift av kontorfellesskap Styrerepresentasjon To av fem representanter Etablere virksomhet i samarbeid med næringslivet, til å forestå utleie og drift av næringslokale, etableringsvegledning, kurs- og kompetansevirksomhet, prosjektledelse og konsulentvirksomhet i samarbeid med næringslivet Svakt økonomisk resultat i 2011 og Aktiv virksomhet overfor næringslivet og godt tillegg til kommunens næringsarbeid. Har utvida virksomheten til å omfatte Øyer kommune. Etter at kommunen solgte Gausdal Eiendom AS har næringstorget slutta med å leie ut kontorer. Nei Fungerer godt for kommunen for å utøve virksomhet Ingen endring Det er andre eiendomsselskap som driver utleie av kontorer. Ingen andre i kommunen innen bedriftsrådgivning og kur-/kompetansetiltak.

21 SKEIKAMPEN PLUSS sform Begrensa ansvar snr Omsetning/driftsbudsjett 3,8 mill. kr. Eierandel 8,33 %. 4 andeler av 48 á kr Ca. 20 næringsdrivende i området Formål/vedtekter Å vedlikeholde og utvikle langrennsløyper, stier og gang / sykkelveier i Skeikampen-området samt å eie og drive anlegg til bruk for rekreasjon, idretts- og fritidsaktiviteter i området. Ingen fast ansatte Løypekjøring, stier, informasjon/skilting Styrerepresentasjon Observatør i styret Eget selskap til å ta seg av ikke-kommersielle infrastrukturtiltak, basert på at næringsdrivende og andre deltar i selskapet. Nei, de har fått godkjenning for å fortsette som BA. Kommunen er sterkt involvert i finansiering av tiltak, både gjennom partnerskapsavtaler og utbyggingsavtalemidler, så det er hensiktsmessig å ha så tett kontakt. Ingen endring. Nei, det er ingen andre som tar seg av disse oppgavene.

22 ESPEDALEN SKISENTER sform Aksjeselskap snr Omsetning/driftsbudsj (2012) ett Eierandel 0,5 % (1 A-aksje kr. 500) A-aksjer: Sør-Fron kommune, Nord-Fron kommune, Skåbu Tverrbygda - Espedalen IL B-aksjer: Dalseter Høyfjellshotell, Ruten Fjellstue, Espedalen Utmarkslag, Litra AS, Tor Blekastad Formål/vedtekter Selskapets formål er å påta seg fellesoppgaver knyttet til skisport og kulturaktiviteter i Espedalen, utvikle aktuelle tilbud og eventuelt stå for drifta av disse. Ingen ansatte Brøyting av skiløyper i nordre delen av Espedalen Styrerepresentasjon Styremedlem Medvirke til drift av skiløyper i Espedalen, i samarbeid med bedrifter og nabokommuner. Selskapets virksomhet er i hovedsak utenom kommunen, men det er viktig at det fungerer sammen med løypekjøringa i søre delen av Espedalen. Drives ok i forhold til avgrensa økonomiske ressurser, stor egeninnsats fra lokale bedrifter. Det er viktig at selskapet fungerer, men kommunen gir ikke tilskudd og vårt eierskap antas å ha liten betydning både for kommunen og selskapet. For kommunen er det viktigere å engasjere seg for løypekjøring i søre delen av Espedalen, der yter vi årlig tilskudd til drifta. Gjeldende vedtekter gir ikke mulighet for omsetning av A-aksje. For kommunens del kan eierskapet avhendes. Vedtektene må i så fall endres.

23 Boligbyggelaget USBL - Tidligere LOBB (Lillehammer og Omegn Boligbyggerlag) sform Boligbyggelag snummer Omsetning/driftsbudsjett 208,9 mill. kr i 2012 (driftsinntekter, jfr. USBL sin årsmelding) Eierandel Kommunen har kun en andel som følge av fortsatt eierforhold til to leiligheter på Fjerdum Svært mange enkeltpersoner og firma Formål/vedtekter Boligbyggelaget USBL er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne. Ansatte: 252 LOBB ble fusjonert sammen med USBL Se formål. Styrerepresentasjon Ingen i konsernet. I lokalt sameie på Fjerdum er Olaf Sønstegård kommunens representant. Bygging av leiligheter til personer som hadde behov for kommunale boliger., men behovet har blitt endret/redusert og leilighetene (unntatt to) er solgt. Nei. De leilighetene som kommunen fortsatt eier dekker et behov for kommunal bolig. Per nå ser en ikke at disse to leilighetene bør avhendes. Per nå vurderes eierskapet uendret

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune

Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Eierskapsmelding 2013 for Harstad kommune Fotograf: Trym Ivar Bergsmo Side 1 1 Forord Harstad kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap. Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER Oversikt over interkommunalt samarbeid mellom to eller flere av kommunene Arendal, Froland, Åmli, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør. INNHOLD 03 Samarbeidet på tvers

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer