EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 26 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 8. årgang 17.5.2001 EØS-ORGANER. 1."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/08 Kommisjonsdirektiv 1999/65/EF av 24. juni 1999 om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler henholdsvis på og i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsdirektiv 1999/71/EF av 14. juli 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker Kommisjonsforordning (EF) nr. 864/1999 av 26. april 1999 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel Kommisjonsforordning (EF) nr. 1566/1999 av 16. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsettelse av maksimumsverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 804/1999 av 16. april 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 953/1999 av 5. mai 1999 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 954/1999 av 5. mai 1999 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 997/1999 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

2 NORSK utgave 2001/EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/ /EØS/26/21 Kommisjonsforordning(EF) nr. 998/1999 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Rådsforordning (EF) nr. 1308/1999 av 15. juni 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1942/1999 av 10. september 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsforordning (EF) nr. 1943/1999 av 10. september 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse Kommisjonsvedtak 98/535/EF av 3. september 1998 om ei felles teknisk forskrift om det jordbaserte telekommunikasjonssystemet om bord i fly (TFTS) Kommisjonsvedtak 1999/497/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av tobands DECT/GSM-terminalutstyr Kommisjonsvedtak 1999/498/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) av utstyr til digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (versjon 2) Kommisjonsvedtak 1999/453/EF av 18. juni 1999 om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke Kommisjonsvedtak 1999/454/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til branntettande, brannisolerande og brannvernande varer Kommisjonsvedtak 1999/455/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte byggjesystem med stenderverk og tømmer.. 66 Kommisjonsvedtak 1999/469/EF av 25. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse Kommisjonsvedtak 1999/470/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til lim til bygging Kommisjonsvedtak 1999/471/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til oppvarmingsapparater Fortsetter på de siste sidene

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN KOMMISJONSDIREKTIV 1999/65/EF 2001/EØS/26/01 av 24. juni 1999 om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler henholdsvis på og i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i korn( 1 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 98/82/EF( 2 ), særlig artikkel 7 nr. 4 bokstav a), under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker( 3 ), sist endret ved direktiv 98/82/EF, særlig artikkel 4 nr. 4 bokstav a), og ut fra følgende betraktninger: 1) Ifølge artikkel 7 nr. 2 bokstav a) i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 nr. 2 bokstav a) i direktiv 90/642/EØF skal medlemsstatene innen 30. juni hvert år oversende Kommisjonen sine planlagte foreløpige nasjonale overvåkingsprogrammer for det følgende år for rester av plantevernmidler på eller i frukt, grønnsaker og korn. Medlemsstatenes erfaring med planlegging, utarbeiding, gjennomføring, vurdering og rapportering av tidligere års overvåkingsprogrammer viser at denne fristen er upraktisk, fordi den gir dem for liten tid til å ta hensyn til resultatene fra foregående år ved planleggingen for det påfølgende år. En periode på tre måneder i tillegg anses å være tilstrekkelig for hensiktsmessig vurdering av tidligere resultater og planlegging av foreløpige overvåkingsprogrammer. 2) Ifølge artikkel 7 nr. 2 bokstav b) i direktiv 86/362/EØF og artikkel 4 nr. 2 bokstav b) i direktiv 90/642/EØF skal Kommisjonen innen 30. september hvert år oversende Den faste komité for plantehelse et utkast til rekommandasjon om et samordnet overvåkingsprogram på fellesskapsplan, der det skal angis den særskilte prøvetaking som skal inngå i overvåkingsprogrammet. Innholdet i et slikt utkast til rekommandasjon er avhengig av medlemsstatenes opplysninger om de foreløpige overvåkingsprogrammene. En periode på ytterligere tre måneder før medlemsstatene framlegger nasjonale planer for Kommisjonen, vil medføre en forsinkelse på tre måneder før Kommisjonen kan framlegge et utkast til rekommandasjon for Den faste komité for plantehelse. 3) I praksis planlegger Kommisjonen og medlemsstatene samordnede overvåkingsprogrammer i Fellesskapet på flerårig grunnlag. 4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for plantehelse VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 I artikkel 7 i direktiv 86/362/EØF ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 172 av , s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2000 av 31. mars 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 27 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 221 av , s. 37. ( 2 ) EFT L 290 av , s. 25. ( 3 ) EFT L 350 av , s. 71. i nr. 2 bokstav a) endres «30. juni» til «30. september», i nr. 2 bokstav b) og nr. 3 endres «30. september» til «31. desember».

4 Nr. 26/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Artikkel 2 I artikkel 4 i direktiv 90/642/EØF i nr. 2 bokstav a) endres «30. juni» til «30. september», i nr. 2 bokstav b) og nr. 3 endres «30. september» til «31. desember». Artikkel 3 1. Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres. 2. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31. desember De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 3. De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. Artikkel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 24. juni For Kommisjonen Franz FISCHLER Medlem av Kommisjonen

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/3 KOMMISJONSDIREKTIV 1999/71/EF 2001/EØS/26/02 av 14. juli 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i korn( 1 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 1999/65/EF( 2 ), særlig artikkel 10, under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 3 ), sist endret ved kommisjonsdirektiv 98/82/EF( 4 ), særlig artikkel 10, under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker( 5 ), sist endret ved direktiv 1999/65/EF, særlig artikkel 7, under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter( 6 ), sist endret ved direktiv 99/1/EF( 7 ), og ut fra følgende betraktninger: 1) Det nye aktive stoffet azoksystrobin ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ved kommisjonsdirektiv 98/47/EF( 8 ) til bruk utelukkende som soppdrepende middel, men uten at det ble angitt særlige vilkår som har innvirkning på avlinger som kan behandles med plantefarmasøytiske produkter som inneholder azoksystrobin. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 194 av , s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/2000 av 31. mars 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 27 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 221 av , s. 37. ( 2 ) EFT L 172 av , s.40. ( 3 ) EFT L 221 av , s. 43. ( 4 ) EFT L 290 av , s. 25. ( 5 ) EFT L 350 av , s. 71. ( 6 ) EFT L 230 av , s.1. ( 7 ) EFT L 21 av , s. 21. ( 8 ) EFT L 191 av , s ) Oppføringen i vedlegg I var basert på en vurdering av opplysninger som var framlagt om den foreslåtte bruken som soppdrepende middel på korn og vinstokker. Visse medlemsstater har framlagt opplysninger om bruk på korn, vinstokker og bananer i samsvar med kravene i artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. De foreliggende opplysningene er blitt gjennomgått og er tilstrekkelige til å fastsette visse maksimumsverdier for rester av plantevernmidler. 3) Dersom det ikke finnes noen maksimumsgrense for restmengder eller foreløpige maksimumsgrenser for restmengder i Fellesskapet, skal medlemsstatene fastsette en foreløpig nasjonal maksimumsgrense for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF, før godkjenning kan gis. 4) Ved oppføringen i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ble den tekniske og vitenskapelige vurdering av azoksystrobin avsluttet 22. april 1998 i form av den sammenfattende rapporten til Kommisjonen om azoksystrobin. I denne sammenfattende rapporten ble akseptabelt daglig inntak (ADI) for azoksystrobin fastsatt til 0,1 mg/kg kroppsvekt per dag. Forbrukernes livslange eksponering for næringsmidler behandlet med azoksystrobin er blitt vurdert etter framgangsmåtene og praksisen som benyttes i Fellesskapet, og etter å ha tatt hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av Verdens helseorganisasjon( 9 ), og det er beregnet at maksimumsgrensene for restmengder fastsatt i dette direktiv, ikke fører til at ADI overstiges. 5) Det ble ikke funnet akutte toksiske virkninger som krever at det fastsettes av en akutt referansedose, under vurderingen og drøftingen som gikk forut for oppføringen av azoksystrobin i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. 6) For visse landbruksprodukter var vilkårene for bruk av azoksystrobin allerede fastlagt på en slik måte at det kan fastsettes endelige maksimumsgrenser for restmengder. 7) For å sikre at forbrukerne er tilstrekkelig beskyttet mot å bli eksponert for rester på og i produkter som det ikke er gitt noen godkjenning for, anbefales det at de foreløpige maksimumsverdiene fastsettes til bestemmelsesgrensen ( 9 ) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/food programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, published by the World Health Organisation 1997 (WHO, FSF/FOS/97.7).»

6 Nr. 26/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave for alle produktene som omfattes av rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Fastsettelsen av foreløpige maksimumsverdier i Fellesskapet er ikke til hinder for at medlemsstatene kan fastsette midlertidige maksimumsverdier for azoksystrobin i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF og i samsvar med vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF, særlig del B, nr Fire år anses for å være en tilstrekkelig lang periode til å fastsette de fleste andre bruksområder for azoksystrobin. Etter denne perioden bør de foreløpige maksimumsverdiene gå over til å være permanente. 8) Fellesskapets handelspartnere er blitt rådspurt gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) om grenseverdiene VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 som er fastsatt i dette direktiv, og det er tatt hensyn til deres merknader til disse grenseverdiene. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å fastsette importtoleranser for maksimumsverdier for rester av bestemte kombinasjoner av plantevernmidler og avlinger dersom det framlegges akseptable data. 9) Det er tatt hensyn til uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter, særlig retningslinjer og rekommandasjoner med sikte på vern av forbrukere av næringsmidler som er behandlet med plantevernmidler. 10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for plantehelse Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF: Azoksystrobin Rester av plantevernmidler Maksimumsverdier i mg/kg 0,3 hvete, rug, rughvete, bygg 0,05 (p)( * ), annet korn ( * ) Angir bestemmelsesgrense. (p) Angir foreløpig maksimumsgrense for restmengder. Artikkel 2 Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i del B i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF: Rester av plantevernmidler Maksimumsverdier i mg/kg Azoksystrobin 0,01( * ) melk 0,05( * ), andre produkter av animalsk opprinnelse (*) Angir bestemmelsesgrense. Artikkel 3 Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF: Rester av plantevern- Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser for restmengder får anvendelse for midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin 1. Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning av sukker; nøtter i) SITRUSFRUKT 0,05(p)(*) Grapefrukt Sitroner Lime Mandariner (herunder klementiner og andre krysninger)

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/5 Rester av plantevern- Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser for restmengder får anvendelse for midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin Appelsiner Pomelo Andre produkter ii) NØTTER (med eller uten skall) 0,1(p)( * ) Mandler Paranøtter Cashewnøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre produkter iii) KJERNEFRUKT 0,05(p)( * ) Epler Pærer Kveder Andre produkter iv) STEINFRUKT 0,05(p)( * ) Aprikoser Kirsebær Fersken (herunder nektariner og liknende krysninger) Plommer Andre produkter v) BÆR OG SMÅ FRUKTER a) Spisedruer og vindruer 2 Spisedruer Vindruer

8 Nr. 26/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Rester av plantevernfor restmengder får anvendelse for Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin b) Jordbær (unntatt viltvoksende) 0,05(p)( * ) c) Bær fra halvbusker 0,05(p)( * ) Bjørnebær Blåbringebær Loganbær Bringebær Andre produkter d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende) 0,05(p)( * ) Blåbær (Vaccinium myrtillus) Tranebær Rips (røde og hvite) og solbær Stikkelsbær Andre produkter e) Viltvoksende bær og frukter 0,05(p)( * ) vii) FORSKJELLIGE FRUKTER Avokado Bananer 0,1 Dadler Fikener Kiwier Kumquat Litchi Mango Oliven Pasjonsfrukter Ananas Granatepler Andre produkter 0,05(p)( * ) 2. Grønnsaker, friske eller rå, fryst eller tørket 0,05(p)( * ) i) ROT- OG KNOLLVEKSTER Rødbeter Gulrøtter Knollselleri

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/7 Rester av plantevern- Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser for restmengder får anvendelse for midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin Pepperrot Jordskokk Pastinakk Rotpersille Reddiker Skorsonerrot Søtpoteter Kålrot Nepe Yams Andre produkter ii) LØK Hvitløk Løk Sjalottløk Pipeløk Andre produkter iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER a) Søtvierfamilien Tomater Grønnsakpaprika Auberginer b) Gresskarfamilien spiselig skall Agurker Sylteagurker Mandelgresskar Andre produkter

10 Nr. 26/8 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Rester av plantevern- midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser for restmengder får anvendelse for c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner Gresskar Vannmeloner Andre produkter d) Sukkermais iv) KÅL a) Blomsterkål Brokkoli Blomkål Andre produkter b) Hodekål Rosenkål Hodekål Andre produkter c) Bladkål Kinakål Grønnkål Andre produkter d) Knutekål v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER a) Salater og liknende Karse Vårsalat Salat Andre produkter b) Spinat og liknende Spinat Bladbeter Andre produkter

11 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/9 Rester av plantevern- Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser for restmengder får anvendelse for midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin c) Brønnkarse d) Salatsikori e) Urter Kjørvel Gressløk Persille Selleri Andre produkter vi) BELGFRUKTER (friske) Bønner (med belger) Bønner (uten belger) Erter (med belger) Erter (uten belger) Andre produkter vii) STENGELGRØNNSAKER (friske) Asparges Kardon Selleri Fennikel Artisjokk Purre Rabarbra Andre produkter viii) SOPP a) Dyrket sopp b) Viltvoksende sopp 3. Tørkede belgfrukter 0,05(p)( * ) Bønner Linser Erter Andre produkter

12 Nr. 26/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Rester av plantevernfor restmengder får anvendelse for Grupper av og eksempler på enkelte produkter som maksimumsgrenser midler og maksimumsverdier (mg/kg) Azoksystrobin 4. Oljeholdige frø 0,05(p)( * ) Linfrø Jordnøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Andre produkter 5. Poteter 0,05(p)( * ) Tidligpoteter og matpoteter 6. Te (tørkede blader og stilker, gjæret eller ikke, av Camellia sinensis) 0,1(p)( * ) 7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter samt 0,1(p)( * ) ikke-konsentrert pulver ( * ) Angir bestemmelsesgrense. (p) Angir midlertidig maksimumsgrense for restmengder. Artikkel 4 1. For de landbruksproduktene oppført i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF og i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF, der maksimumsgrensen for restmengder av azoksystrobin er angitt som «(p)», skal dette bety at de er foreløpige (p = provisional) i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. 2. Fire år etter at dette direktiv er trådt i kraft, skal de foreløpige maksimumsgrensene for restmengder av azoksystrobin opphøre å være foreløpige og bli endelige i samsvar med henholdsvis artikkel 4 nr. 1 i direktiv 86/362/EØF og artikkel 3 i 86/363/EØF. Artikkel 5 1. Dette direktiv trer i kraft 1. august Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 31. januar De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 1. februar 2000.

13 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/11 3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Artikkel 6 Utferdiget i Brussel, 14. juli For Kommisjonen Franz FISCHLER Medlem av Kommisjonen

14 Nr. 26/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ), særleg artikkel 2 nr. 3, og ut frå desse synsmåtane: KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 864/1999 1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av 31. januar 1997 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel( 2 ), sist endra ved forordning (EF) nr. 1525/98( 3 ), er det fastsett høgsteinnhald av nitrat i spinat, salat og konservert, djupfryst eller fryst spinat. 2) Etter artikkel 3 i den nemnde kommisjonsforordninga skal Kommisjonen på grunnlag av resultata av kontroll som vert gjennomførd av medlemsstatane, innan 1. oktober 1998 vurdere på nytt dei høgsteinnhalda som er fastsette for salat og spinat i vedlegget. 3) Medlemsstatane har innført reglar for god praksis med sikte på å redusere nitratinnhaldet i spinat og salat i samsvar med føresegnene i artikkel 2 nr. 2 og 3 i den førnemnde kommisjonsforordninga. Det er slått fast at tidsrommet mellom gjennomføringa av tiltaka og den nye vurderinga av høgsteinnhalda er for kort til å gje vesentlege reduksjonar i nitratinnhaldet i spinat og salat, ettersom klimatiske tilhøve kan ha stor innverknad på nitratinnhaldet i salat og spinat. 4) Resultat frå kontroll som er gjennomførd av medlemsstatane, viser at høgsteinnhalda av nitrat i frisk spinat i fleire tilfelle er overskridne. Fleire medlemsstatar har i ein overgangsperiode gjeve løyve til at salat og spinat som vert dyrka på og er meinte for konsum på territoriet deira, vert marknadsførde med eit nitratinnhald som er større enn det som er fastsett i del I nr. 1.1 i vedlegget. av 26. april 1999 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel(*) ( * ) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 108 av , s. 16, er nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 26/2000 av 31. mars 2000 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 27 av , s. 3. ( 1 ) TEF L 37 av , s 1. ( 2 ) TEF L 31 av , s. 48. ( 3 ) TEF L 201 av , s /EØS/26/03 Med tanke på det korte tidsrommet mellom gjennomføringa og den nye vurderinga av tiltaka er det for tida ikkje mogleg å fastsetje høgsteinnhalda av nitrat i frisk spinat så lågt som det er rimeleg å klare, samstundes som det vert teke omsyn til bruken av reglar for god praksis. Difor er det føremålstenleg å halde ved lag dei gjeldande høgstegrensene for nitrat i frisk spinat, og fastsetje at desse innhalda skal vurderast på nytt kvart tredje år. Denne vurderinga vil byggje på overvaking som er utførd av medlemsstatane, og bruk av reglar for god praksis for å redusere nitratinnhalda. 5) Resultata av kontroll som er gjennomførd av medlemsstatane, tyder på at det i dag ikkje er mogleg å redusere høgsteinnhalda av nitrat i salat. 6) Nokre medlemsstatar treng framleis ein overgangsperiode for å gje løyve til at salat og spinat som vert dyrka på og er meinte for konsum på territoriet deira, vert marknadsførde med eit nitratinnhald som er større enn det som er fastsett i del I nr. 1.1 i vedlegget til denne forordninga. For å fastsetje høgsteinnhalda så lågt som det er rimeleg å klare, er det føremålstenleg å vurdere høgsteinnhalda av nitrat i salat på nytt etter tre år på grunnlag av bruken av god praksis for å redusere nitratinnhalda, og på grunnlag av resultata av kontroll som er gjennomførd av medlemsstatane. 7) Overvakinga og bruken av reglane for god praksis skal gjennomførast ved hjelp av middel som står i høve til det målet som det vert teke sikte på å nå, og til resultata av overvakinga, særleg i lys av risikoane og av røynsler som er gjorde. Bruken av reglane for god praksis i nokre av medlemsstatane vil vert følgd nøye. Det er difor føremålstenleg at medlemsstatane kvart år sender over resultata av overvakinga si, og rapporterer om dei tiltaka som dei har sett i verk, og om den framgangen som er gjord med omsyn til bruk av reglane for god praksis for å redusere nitratinnhalda, og at det kvart år vert utveksla synspunkt med medlemsstatane om desse rapportane. 8) Det er fastsett lågare grenser for salat som er dyrka på friland enn for salat som er dyrka i veksthus, og for å gjere kontrollen effektiv bør dei fastsette grensene for salat som er dyrka på friland, òg gjelde for salat som er dyrka i veksthus dersom nøyaktig merking manglar.

15 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/13 9) I samsvar med artikkel 3 i forordning (EØF) nr. 315/93 er Vitskapsutvalet for næringsmiddel rådspurt om dei føresegnene som vil kunne verke inn på folkehelsa. I fråsegna si av 22. september 1995 om nitrat og nitritt, rådde utvalet til at innsatsen for å redusere eksponeringa for nitrat gjennom næringsmiddel og vatn held fram, og oppmoda sterkt om at god landbrukspraksis vert nytta for å sikre så låge nitratinnhald som mogleg. 10) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste næringsmiddelutvalet VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 194/97 vert det gjort følgjande endringar: 1. Artikkel 3 skal lyde: «Artikkel 3 Medlemsstatane skal kvart år innan 30. juni sende over til Kommisjonen resultata av overvakinga si, og rapportere om dei tiltaka som dei har sett i verk, og om den framgangen som er gjord når det gjeld betring av reglane for god praksis for å redusere nitratinnhalda. Denne informasjonen skal òg omfatte dei dataa som reglane for god praksis byggjer på. Dei medlemsstatane som ikkje nyttar artikkel 2 nr. 2 i denne forordninga, skal gjennomføre overvakinga og bruken av god praksis ved hjelp av middel som står i høve til det målet som det vert teke sikte på å nå, og til resultata av overvakinga, særleg i lys av risikoane og av røynsler som er gjorde. På grunnlag av resultata av kontroll som vert gjennomførd av medlemsstatane for å sikre etterleving av dei høgsteinnhalda som er fastsette i vedlegget, rapportar om dei tiltaka som er sette i verk med omsyn til bruk og betring av reglane for god praksis for å redusere nitratinnhalda, og vurdering av dei dataa som medlemsstatane har bygd den gode landbrukspraksisen sin på, skal Kommisjonen kvart tredje år og første gongen innan 31. desember 2001 gjere ei ny vurdering av føresegnene i denne forordninga.» 2. Vedlegget vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 26. april For Kommisjonen Franz FISCHLER Medlem av Kommisjonen

16 Nr. 26/14 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG I del I «Ureinande stoff frå landbruket» i vedlegget skal nr. 1 «Nitrat» lyde: «1. Nitrat 1.1. Friske grønsaker Produkt Høgsteinnhald av nitrat ( 1 ) (mg NO 3 /kg friskt produkt) Prøvetakingsmetode Spinat ( 7 ) Hausta frå 1. november til 31. mars ( 2 ) Kommisjonsdirektiv (Spinacia oleracea) 79/700/EØF ( 3 ) Hausta frå 1. april til 31. oktober ( 2 ) Salat (Lactuca sativa L.) Hausta frå 1. oktober til 31. mars ( 2 ) Direktiv 79/700/EØF (salat som er dyrka i veksthus eller på friland) Det skal likevel vere minst ti einingar per laboratorieprøve Hausta frå 1. april til 30. september ( 2 )( 8 ) bortsett frå salat som er dyrka på ( 2 )( 8 ) friland, og som er hausta frå 1. mai til 31. august Referanse- metode for analyse 1.2. Andre foredla grønsaker Produkt Høgsteinnhald av nitrat ( 1 ) (mg NO 3 /kg friskt produkt) Prøvetakingsmetode Referanse- metode for analyse Konservert, djupfryst Direktiv 79/700/EØF eller fryst spinat ( 1 ) Høgsteinnhalda gjeld ikkje for næringsmiddel som er framstilte spesielt for spedbarn og småbarn. ( 2 ) Med atterhald for ny vurdering innan 31. desember 2001 i medhald av føresegnene i artikkel 3. ( 3 ) TEF L 207 av , s. 26. ( 7 ) Høgstegrensene for frisk spinat skal ikkje nyttast på frisk spinat som skal foredlast, og som vert transportert i bulk direkte frå marka til foredlingsføretaket. ( 8 ) Dersom det manglar høveleg merking som opplyser om produksjonsmetoden, gjeld den fastsette grensa for salat som er dyrka på friland.»

17 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/15 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1566/ /EØS/26/04 av 16. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ), særlig artikkel 2 nr. 3, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 194/97 av 31. januar 1997 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel( 2 ), sist endret ved forordning (EF) nr. 864/1999( 3 ), er det fastsatt maksimumsverdier for aflatoksiner i blant annet nøtter og tørket frukt og korn. 2) Maksimumsverdiene for aflatoksin B1 og totalt aflatoksininnhold i nøtter og tørket frukt som skal sorteres eller gjennomgå annen fysisk behandling før bruk til konsum eller som ingrediens i næringsmidler, skal vurderes på nytt innen 1. juli 1999 på grunnlag av utviklingen i den vitenskapelige og tekniske kunnskap. Det er framlagt bare begrensede opplysninger. Det er avgitt løfter om at mer relevante opplysninger skal framlegges og den igangværende forskning fortsettes. Fristen for å framlegge disse opplysningene bør derfor forlenges. 3) Det tas sikte på å fastsette en bestemt maksimumsverdi for korn som skal sorteres eller gjennomgå annen fysisk behandling før det brukes til konsum eller som ingrediens i næringsmidler, innen 1. juli For korn kan det ikke utelukkes at sorteringsmetoder eller annen fysisk behandling kan redusere forurensningen med aflatoksiner. For å gjøre det mulig å kontrollere effektiviteten til disse metodene, er det anmodet om data som kan gjøre det berettiget å fastsette en bestemt maksimumsverdi for ubehandlet korn. Etter omfattende overvåking ble det ikke påvist høyt innhold av aflatoksin i korn i 1998 og Derfor var det ikke mulig å påvise effektiviteten til sorteringsmetoder eller annen fysisk behandling med henblikk på å redusere forurensningen med aflatoksiner. Fordi graden av forurensning kan variere fra år til år, bør derfor fristen for å framlegge disse dataene forlenges. 4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmidler VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I fotnote 5 og 6 i vedlegget til forordning (EF) nr. 194/97 endres «1. juli 1999» til «1. juli 2001». Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den skal anvendes fra 30. juni Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 16. juli For Kommisjonen Franz FISCHLER Medlem av Kommisjonen ( * ) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 184 av , s. 17, er nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 26/2000 av 31. mars 2000 om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar, prøving og sertifisering), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa nr. 27 av , s. 3. ( 1 ) EFT L 37 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 31 av , s. 48. ( 3 ) EFT L 108 av , s. 16.

18 Nr. 26/16 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 508/1999( 2 ), særleg artikkel 6, 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 804/1999 av 16. april /EØS/26/05 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. Linkomycin og ceftiofur bør førast opp i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. Melissae aetheroleum, centellae asiaticae extractum, stryknin, 1-metyl-2-pyrrolidon, etamsylat, enilkonazol og cefacetril bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør oxolinsyre, cefacetril og tiamfenikol førast opp i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90. I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskel- eller feittvev. For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør det tidsrommet som det i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 tidlegare er fastsett at dei mellombels maksimumsgrensene for restmengder er gyldige for, lengjast for nafcillin og cefapirin. Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved direktiv 93/40/EØF( 4 ). Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg I, II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde 60. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 102 av , s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2000 av 31. mars 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 27 av , s. 4. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 60 av , s. 16. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 214 av , s. 31.

19 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/17 Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 16. april For Kommisjonen Martin BANGEMANN Medlem av Kommisjonen

20 Nr. 26/18 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG A. I vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Cefalosporiner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Ceftiofur Storfe g/kg Muskler Summen av alle restmengder som har bevart sin betalaktamstruktur, uttrykt som desfuroylceftiofur g/kg Fett g/kg Lever g/kg Nyrer 100 g/kg Melk, ikke til innføring i juret Svin g/kg Muskler g/kg Fett g/kg Lever g/kg Nyrer» Linkosamider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Linkomycin Linkomycin Storfe 100 g/kg Muskler 50 g/kg Fett 500 g/kg Lever g/kg Nyrer 150 g/kg Melk»

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/19 B. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 2. Organiske forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser «1-metyl-2-pyrrolidon Dyr av hestefamilien Cefacetril Storfe Bare til innføring i juret og i alt vev unntatt melk Enilkonazol Storfe, dyr av hestefamilien Bare til lokal bruk Etamsylat Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler Stryknin Storfe Bare til inntak gjennom munnen i doser på høyst 0,1 mg/kg kroppsvekt» 6. Stoffer av vegetabilsk opprinnelse Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser «Centellae asiaticae extractum Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler Bare til lokal bruk» Melissae aetheroleum Alle arter som brukes til produksjon av næringsmidler C. I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Cefacetril Cefacetril Storfe 125 g/kg Melk Midlertidige MRL utløper 1. januar 2001 Bare til innføring i juret Cefapirin Summen av cefapirin Storfe 50 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2001» og desacetylcefapirin 50 g/kg Fett 50 g/kg Lever 100 g/kg Nyrer 10 g/kg Melk

22 Nr. 26/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Kinoloner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Oxolinsyre Oxolinsyre Storfe 100 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2001» 50 g/kg Fett 150 g/kg Lever 150 g/kg Nyrer Svin 100 g/kg Muskler 50 g/kg Hud og fett 150 g/kg Lever 150 g/kg Nyrer Kylling 100 g/kg Muskler 50 g/kg Hud og fett 150 g/kg Lever 150 g/kg Nyrer 50 g/kg Egg Fisk 300 g/kg Muskler og hud i naturlig forhold Penicilliner Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Nafcillin Nafcillin Storfe 300 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2001» 300 g/kg Fett 300 g/kg Lever 300 g/kg Nyrer 30 g/kg Melk

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/ Florfenikol og beslektede forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Tiamfenikol Tiamfenikol Sau 50 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2001» 50 g/kg Fett 50 g/kg Lever 50 g/kg Nyrer Svin 50 g/kg Muskler 50 g/kg Hud og fett 50 g/kg Lever 50 g/kg Nyrer Fisk 50 g/kg Muskler og hud i naturlig forhold Linksoamider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Linkomycin Linkomycin Sau 100 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2001» 50 g/kg Fett 500 g/kg Lever g/kg Nyrer 150 g/kg Melk Svin 100 g/kg Muskler 50 g/kg Hud og fett 500 g/kg Lever g/kg Nyrer Kylling 100 g/kg Muskler 50 g/kg Hud og fett 500 g/kg Lever g/kg Nyrer 50 g/kg Egg

24 Nr. 26/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 804/1999( 2 ), særleg artikkel 6, 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 953/1999 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. av 5. mai /EØS/26/06 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) Parkonazol bør førast opp i vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør imidokarb, karazolol, pirlimycin, danofloxacin, josamycin og bacitracin førast opp i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90. 8) Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved direktiv 93/40/EØF( 4 ). 9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg II og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde 60. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 118 av , s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2000 av 31. mars 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 27 av , s. 4. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 102 av , s. 58. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 214 av , s. 31.

25 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/23 Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. Utferda i Brussel, 5. mai For Kommisjonen Martin BANGEMANN Medlem av Kommisjonen

26 Nr. 26/24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG A. I vedlegg II til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 2. Organiske forbindelser Farmakologisk virksomme stoffer Dyreart Andre bestemmelser «Parkonazol Perlehøns» B. I vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert det gjort følgjande endringar: 1. Anti-infektiva 1.2. Antibiotika Makrolider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Josamycin Svin 200 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. juli 2002» Summen av mikrobiologisk aktive metabolitter, uttrykt som josamycin 200 g/kg Hud og fett 200 g/kg Lever 400 g/kg Nyrer Kinoloner armakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Danofloxacin Danofloxacin Svin 100 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2000» 50 g/kg Hud og fett 200 g/kg Lever 200 g/kg Nyrer

27 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/ Polypeptider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Bacitracin Bacitracin Storfe 150 g/kg Melk Midlertidige MRL utløper 1. juli 2001» Linkosamider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Pirlimycin Pirlimycin Storfe 100 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. juli 2000» 100 g/kg Fett g/kg Lever 400 g/kg Nyrer 100 g/kg Melk 2. Parasittmidler 2.4. Midler mot protozoer Karbanilider Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Imidokarb Imidokarb Storfe, sau 300 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2002» 50 g/kg Fett g/kg Lever g/kg Nyrer 50 g/kg Melk

28 Nr. 26/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave 3. Midler som virker på nervesystemet 3.2. Midler som virker på det autonome nervesystem Anti-adrenerger Farmakologisk virksomme stoffer Restmarkør Dyreart MRL Målvev Andre bestemmelser «Karazolol Karazolol Storfe 5 g/kg Muskler Midlertidige MRL utløper 1. januar 2000» 5 g/kg Fett 15 g/kg Lever 15 g/kg Nyrer 1 g/kg Melk

29 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/27 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 954/ /EØS/26/07 av 5. mai 1999 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse(*) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse( 1 ), sist endra ved kommisjonsforordning (EF) nr. 953/1999( 2 ), særleg artikkel 7 og 8, og ut frå desse synsmåtane: 1) I samsvar med forordning (EØF) nr. 2377/90 må det gradvis fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av alle farmakologisk verksame stoff som vert nytta i Fellesskapet i veterinærpreparat som skal tilførast dyr som er meinte for næringsmiddelproduksjon. 2) Maksimumsgrenser for restmengder kan først fastsetjast etter at Utvalet for veterinærpreparat har granska alle viktige opplysningar med omsyn til om restmengder av det aktuelle stoffet er skadelege for forbrukarane av næringsmiddel av animalsk opphav, og med omsyn til kva innverknad restmengdene har på den industrielle foredlinga av næringsmiddel. 3) Når det skal fastsetjast maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparat i næringsmiddel av animalsk opphav, må det gjerast greie for kva dyreartar slike restmengder kan finnast i, kor store restmengder som kan tillatast i kvart av dei aktuelle kjøtveva frå dyret som er handsama (målvev), og kva type restmengd som skal kontrollerast (restmarkør). 4) Når det gjeld kontrollen av restmengder i medhald av regelverket til Felleskapet på dette området, bør maksimumsgrensene for restmengder vanlegvis fastsetjast for målvev i levra eller nyrene. Levra og nyrene vert ofte fjerna frå skrottar i internasjonal handel, og difor bør det òg fastsetjast grenseverdiar for muskeleller feittvev. 5) Dersom veterinærpreparat skal tilførast eggleggjande fjørfe, dyr i laktasjon eller honningbier, må det òg fastsetjast grenseverdiar for egg, mjølk eller honning. 6) For å gjere det mogleg å fullføre vitskaplege granskingar bør cypermetrin, alfa-cypermetrin og cefkinom førast opp i vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90. 7) Det bør fastsetjast ein frist på 60 dagar før denne forordninga tek til å gjelde, slik at medlemsstatane, for å ta omsyn til føresegnene i denne forordninga, får høve til å gjere naudsynte tilpassingar i løyva til å marknadsføre dei aktuelle veterinærpreparata som er gjevne i medhald av rådsdirektiv 81/851/EØF( 3 ), sist endra ved direktiv 93/40/EØF( 4 ). 8) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for veterinærpreparat VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: Artikkel 1 Vedlegg III til forordning (EØF) nr. 2377/90 vert endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga. Artikkel 2 Denne forordninga tek til å gjelde 60. dagen etter at ho er kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa. ( * ) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 118 av , s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/2000 av 31. mars 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 27 av , s. 4. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 1. ( 2 ) TEF L 118 av , s. 23. ( 3 ) TEF L 317 av , s. 1. ( 4 ) TEF L 214 av , s. 31.

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999. av 11. mai 1999 17.5.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 26/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 997/1999 2001/EØS/26/08 av 11. mai 1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF)

Detaljer

Nr. 47/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 807/2001. av 25. april 2001

Nr. 47/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 807/2001. av 25. april 2001 Nr. 47/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.9.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000 Nr. 12/171 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000 2002/EØS/12/21 av 15. september 2000 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse

Detaljer

Nr. 12/180 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2338/2000. av 20. oktober 2000

Nr. 12/180 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2338/2000. av 20. oktober 2000 Nr. 12/180 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/53/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 53 9. årgang 24.10.2002 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1566/2000

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-KOMITEEN. 7. årgang 10.2.2000 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/7/01 EØS-KOMITEEN ISSN 1022-9310 EØS-komiteens beslutning nr. 1/1999 av 29. januar 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske

Detaljer

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000

Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mars 2000 Nr. 57/182 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 50 EØS-ORGANER. 7. årgang 9.11.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 50 EØS-ORGANER. 7. årgang 9.11.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/50/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 50 EØS-komiteens beslutning nr. 46/99 av 30. april 1999 om

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 24. oktober 1995. om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/467/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 24. oktober 1995. om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/467/EF) Nr.6/233 KOMMISJONSVEDTAK av 24. oktober 1995 om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (Tekst som er relevant for EØS) (95/467/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 17. februar 1997 Nr.6/245 KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. mars 1998

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. mars 1998 Nr.7/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 10.2.20 KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv

Detaljer

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9

NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 NOR/300R0645.00T OJ L 78/00, p. 7-9 Commission Regulation (EC) No 645/2000 of 28 March 2000 setting out detailed implementing rules necessary for the proper functioning of certain provisions of Article

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 47/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/21/EF. av 5. mars 2001

Nr. 47/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/21/EF. av 5. mars 2001 Nr. 47/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003

Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF. av 16. mai 2003 Nr. 15/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.3.2006 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/40/EF 2006/EØS/15/10 av 16. mai 2003 om fastsettelse av listen over, grenseverdier for konsentrasjon av og krav

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995

KOMMISJONSDIREKTIV 95/17/EF. av 19. juni 1995 Nr. 48/224 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming

Detaljer

Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF. av 30. mai 2002

Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF. av 30. mai 2002 Nr. 56/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF 2004/EØS/56/13 av 30. mai 2002 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av iprovalikarb, prosulfuron

Detaljer

22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. januar 1999

22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. januar 1999 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/306 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 3. februar 1997 Nr. 27/66 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

NOR/311R0432.ggr OJ L 115/11, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2011 of 4 May 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods,

NOR/311R0432.ggr OJ L 115/11, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2011 of 4 May 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, NOR/311R0432.ggr OJ L 115/11, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2011 of 4 May 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs

COMMISSION REGULATION (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs NOR/310R0875.sd OJ L 263/10, p. 4-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 875/2010

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF. av 16. juli 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF. av 16. juli 1998 Nr. 55/99 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 KOMMISJONSDIREKTIV 98/53/EF av 16. juli 1998 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF. av 12. desember 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF. av 12. desember 2006 Nr. 67/525 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/94/EF 2010/EØS/67/51 av 12. desember 2006 om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg(*) (konsolidert utgåve) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 9. årgang 13.6.2002 Melding til leserne.....................................................

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 9. juli 1997 Nr. 16/104 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 9. juli 1997 om ei felles teknisk forskrift om allmenne krav til tilkopling til mobilstasjonar

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin 27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/95 RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF 2015/EØS/49/16 av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (kodifisert utgåve)(*) RÅDET FOR DEN

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. desember 1995

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. desember 1995 Nr.41/ 108 KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars 1992 om

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/8/EF. av 26. februar 1996. om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 96/8/EF. av 26. februar 1996. om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap(*) 13.11.1997 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/57 KOMMISJONSDIREKTIV 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap(*) (Tekst som

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2232/96

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2232/96 NOR/396R2232.00T OJ L 299/96, p. 1-4 Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 laying down a Community procedure for flavouring substances used or intended

Detaljer

NOR/308L T OJ L 42/08, p

NOR/308L T OJ L 42/08, p NOR/308L00016.00T OJ L 42/08, p. 48-50 COMMISSION DIRECTIVE 2008/16/EC of 15 February 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include etofenprox as an active substance

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 181/2008. av 28. februar 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 181/2008. av 28. februar 2008 Nr. 59/345 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 181/2008 2013/EØS/59/13 av 28. februar 2008 om fastsetjing av visse tiltak for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene

Detaljer

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999

Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. juni 1999 Nr. 26/68 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSVEDTAK av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10

NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10 NOR/310R0384.00T OJ L 113/10, p. 6-10 COMMISSION REGULATION (EU) No 384/2010 of 5 May 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to the

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

Nr. 8/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010. av 5. mai 2010

Nr. 8/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010. av 5. mai 2010 Nr. 8/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 384/2010 2016/EØS/8/18 av 5. mai 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999

Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2562/1999. av 3. desember 1999 Nr. 12/110 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0154.fral OJ L 50/14, p. 7-10 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 154/2014 of 19 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/204/EF)

KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer(*) (95/204/EF) Nr. 4/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23.1.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR - med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet,

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Nr. 58/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 58/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 58/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin,

Detaljer

NOR/304L T OJ L 195/04, p

NOR/304L T OJ L 195/04, p NOR/304L0041.00T OJ L 195/04, p. 12-15 Directive 2004/41/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 repealing certain directives concerning food hygiene and health conditions for

Detaljer

NOR/311R1160.ggr OJ L 296/11, p. 26-28

NOR/311R1160.ggr OJ L 296/11, p. 26-28 NOR/311R1160.ggr OJ L 296/11, p. 26-28 COMMISSION REGULATION (EU) No 1160/2011of 14 November 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/921 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 17. juni 2011 om endring av vedtak 2009/719/EF om løyve til at visse medlemsstatar reviderer dei årlege programma sine for overvaking av BSE [meld under

Detaljer

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003

Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF. av 24. september 2003 Nr. 30/198 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF 2006/EØS/30/12 av 24. september 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007

B Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 av 3. februar A1 Kommisjonsforordning (EF) nr. 832/2007 av 16. juli 2007 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 45 (forordning (EF) nr. 197/2006 som endret ved forordning (EF) nr. 832/2007 og forordning (EF) nr. 129/2009) slik Mattilsynet

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005 16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/19 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF 2009/EØS/39/05 av 5. desember 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF. av 11. august 2003 Nr. 30/513 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/78/EF 2006/EØS/30/38 av 11. august 2003 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av patulin i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak

Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak Overvåkingsprogrammet for rester av plantevernmidler i vegetabilsk mat mv. Ved Kim Johansen, Bioforsk Lab Hovedtrekk 2007 Nedgang, fra 1665 til 1500 prøver To nye

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007

KOMMISJONSVEDTAK. av 2. oktober 2007 Nr. 16/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/16/22 av 2. oktober 2007 om fastsettelse av et felles format for framlegging av data og opplysninger i henhold til europaparlaments-

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/46/EF. av 16. juli om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 96/46/EF. av 16. juli om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*) Nr. 48/88 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.11.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998

Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2743/98. av 14. desember 1998 Nr. 46/400 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.9.2001 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

NOR/308L T OJ L 197/08, p

NOR/308L T OJ L 197/08, p NOR/308L0075.00T OJ L 197/08, p. 54-56 COMMISSION DIRECTIVE 2008/75/EC of 24 July 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include carbon dioxide as an active substance

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001

Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF. av 20. desember 2001 Nr. 49/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2003 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR RÅDSDIREKTIV 2001/113/EF av 20. desember 2001 om syltetøy, fruktgelé, marmelade og kastanjepuré

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

NOR/307R T OJ L 201/07, p. 3-5

NOR/307R T OJ L 201/07, p. 3-5 NOR/307R0920.00T OJ L 201/07, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 920/2007 of 1 August 2007 amending Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination

Detaljer

Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 20/152 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsforordning

Detaljer

NOR/311R1170.ggr OJ L 299/11, p. 1-3

NOR/311R1170.ggr OJ L 299/11, p. 1-3 NOR/311R1170.ggr OJ L 299/11, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 1170/2011 of 16 November 2011 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer