usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap"

Transkript

1 A Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling I Tirsdag 12. april 2011 kl i Grendehus øst, Bertramjordet 25 Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap Å usbl Boligbyggelaget

2 BERTRAMJORDET BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE- GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. APRIL 2011 SIDE 1-3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 4-14 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER I BUDSJETT Årsregnskap 2010 og budsjett 2011 SIDE Noter til årsregnskap 2010 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 11 SIDE 26 - Opplysninger om selskapets lån note 13 SIDE 27 - Egenkapital note 14 SIDE 28 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2011 SIDE ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅSBRÅTEN SAMEIE SIDE 31-53

3 Side 1 BERTRAMJORDET BORETISLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Bertramjordet borettslag. Tid og sted: Tirsdag 12. april 2011 kl i Grendehus øst, Bertramjordet 25. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 29. mars 2011 BERTRAMJORDET BORETISLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLESUT OG LEVERESVED INNGANGEN.

4 Side2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling 12. april 2011: den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2010 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2010 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2010, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Sak 3: Budsjett 2011 Budsjett for 2011 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Individuell nedbetaling av fellesgjeld Forslag fra 10 beboere: I fjor vedtok generalforsamlingen at det åpnes for individuell nedbetaling av fellesgjeld, men Husbanken gir ikke IN-ordning på alle 5 lån etter nye regler. Vi ønsker en løsning på det, og vil gå videre med saken. Det er fortsatt mulig å ha IN-ordning på 2 av 5 lån, og det er ca 60 % av fellsgjelden. Vi ønsker at generalforsamlingen vedtar IN-ordning på 2 store lån. Styrets innstilling: Styret opprettholder på alle lån. vedtak fra 2010, men vil jobbe videre for å få IN-ordning

5 Side Individuell måling av energiforbruk Forslag fra beboer: Styret gis fullmakt til å innføre individuell måling av oppvarming og/eller varmtvannsforbruk, samt gjennomføre ENØK-tiltak og å ta opp nødvendige lån hvis styret anser dette som økonomisk forsvarlig. Styrets innstilling: Beboers forslag anbefales ikke vedtatt. Bakgrunn: tiltak og økonomiske konsekvenser må utredes og presenteres for generalforsamlingen, evt. ekstraordinær generalforsamling før lån kan tas opp. 5.3 Endring av utleieplasser og gjesteparkering Forslag fra beboer: Utleieplasser foran Bertramjordet 20, 21, 22 og 23 flyttes innerst på parkeringsplassen foran Bertramjordet 20 og 21. De resterende parkeringsplasser skal være til gjesteparkering. Styrets innstilling: Saken overlates til grøntkorniteen som fremmer et forslag til styret. Sak 6: Valg Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av minst 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av 2 delegat m/varadelegat til Usbls generalforsamling Valg av valgkomite.

6 Side 4 ÅRSMELDING 2010 Styret har etter generalforsamling 2010 bestått av følgende representanter: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Navn Oddvar Dagfinn Hansen Torsten Jutte Kari Anne Klungseth Ullah Roger Marcussen Mohammad Tayyab Adr Bertramjordet 14,1251 OSLO Bertramjordet 48, 1251 OSLO Bertramjordet 23, 1251 OSLO Bertramjordet 54, 1251 OSLO Bertramjordet 5, 1251 OSLO Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Izabella Agnieszka MouritzenBertramjordet 22, 1251 OSLO Gøran Arnesen Bertramjordet 65, 1251 OSLO Marthe Heyerdahl Giddens Bertramjordet 21,1251 OSLO Frode Skoglund Bertramjordet 33, 1251 OSLO Oddvar Petersen Bertramjordet 22, 1251 OSLO Heidi Biseth Bertramjordet 20, 1251 OSLO Selskapets styre består av 4 kvinner og 7 menn. Selskapet har en ansatt sekretær på 20 timer pr. måned. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overdragelse av leiligheter: 8 leiligheter har det siste året skiftet eiere.

7 Side 5 Bruksoverlating: Totalt 3 leiligheter er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere: Oslo Kommune v/boligbygg Oslo KF eier pr leilighet i borettslaget. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 161 leiligheter i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring. Polisenummer: l tillegg har selskapet forsikring mot skadedyr gjennom Antisimex AS. Skader skal meldes til styret, eller til Servicesentralen hvis det er nødvendig med strakstiltak, for eksempel ved vannlekkasjer. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 13 styremøter og behandlet 102 styresaker. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets regnskap viser et overskudd med kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. l samsvar med fullmakt gitt av Generalforsamlingen for 2009, har styret tatt opp et lån på kr for delvis finansiering av fasadeprosjektet for rekkehusene og småhusene. Lånet er et vanlig serielån med 10 års nedbetalingstid. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. 2

8 Side 6 Fellesutgifter ("H usleie '') Bertramjordet borettslag - fordeling av fellesutgifter Personal og honorarer 3 % USoBL lya Renter 9% Vedlikehold - gjennomsnitt år 20% Andre driftskostnader 6% Kommunale avgifter 8% Vaktrnestertjenester 7% 3

9 Side 8 Langtidsbudsjettet - forutsetninger Se foranstående side og note i forbindelse med disponible midler pr Langtidsbudsjettet planlegger for at fellesutgiftene skal holdes uendret i perioden. Det er lagt inn 2 % prisstigning på en del poster som vedlikehold m.v. Det er tatt høyde for at renten i Husbanken gjennomsnittlig vil ligge på 4 % i 2011, og 5 % fra Renten på andre lån er estimert til 6 % i 2011 og 7 % fra Det forutsettes lånefinansiering av nytt yttertak på blokkene i 2013 og fasader på blokkene i Utbetalinger utover styrehonorar I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt eller dekket utgifter til følgende: Geir Magne Hollingen for sekretærarbeid 3 av medlemmene i Grøntkomiteen har fått et gavekort på kr ,- som anerkjennelse for innsatsen i året som gikk. Det er kjøpt inn en del arbeidstøy og vemeutstyr til Grøntkomiteen for ca kroner. Alle deltakende tillitsvalgte har fått dekket reise, kost og losji på Åsbråtenseminaret (juni). Borettslaget har dekket seminaravgifter for våre deltakere på Klækkenseminaret og USBLseminaret. Vedlikehold Regnskapet viser at det er brukt kroner mindre enn budsjett til vedlikehold i året som gikk. Styret har, i samsvar med vedtak på siste generalforsamling, gjennomført oppussing og oppgradering av fasadene for rekkehus ene og småhusene. Ved siden av oppmaling av fasadene, er det bygd nye overbygg over inngangspartiene for de rekkehus ene som ikke hadde slike fra før. Det er også skiftet en del panel og foretatt noen reparasjoner av takrenner og nedløp. Det endelige oppgjøret for fasadeprosjektet er ennå ikke avsluttet, da det gjenstår en del etterarbeider både når det gjelder maling og blikkenslagerarbeid. Om det endelige oppgjøret går i favør av borettslaget eller entreprenøren er ikke helt klart. Saken følges opp av teknisk avdeling i USBL i samarbeid med styret. Styret har i samarbeid med teknisk avdeling i USBL og et konsulentfirma kartlagt en del fuktskader på loft i noen av rekkehus ene. Så langt er det foretatt utbedringer i Bertramjordet 8, men det gjenstår å sette i verk tiltak flere andre steder. De økonomiske konsekvensene av disse tiltakene er usikre. Styret mener at borettslagets likviditet muliggjør forsering aven del tiltak på vedlikeholdssiden i Dette vil være tiltak som kommer i tillegg til det som ligger inne i budsjettet. I oppstillingen for langtidsbudsjettet er disse tiltakene innregnet. Det viktigste tiltaket av denne typen vil være asfaltering av alle veier inne på borettslagets område. Styret har allerede innhentet tilbud på dette. Planlagt vedlikeholdsarbeid de nærmeste år er det planlagt full renovasjon/utskifting av yttertak på blokkene. Arbeidet koordineres av teknisk avdeling i USBL, og forutsettes gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom alle 4 borettslagene på Åsbråten for å få gunstigst mulig anbud.

10 Side 9 Grentkomiteen Leder: Medlemmer: Kari Anne Klungseth Ullah. Heidi Biseth, Marthe Giddens, Nils Seland, Roger Markussen og Grethe Stensby Grøntkomiteen har i løpet av O gjennomført 7 dugnader og avholdt 5 møter. Arbeidet med området foran B 21/22 er noe forsinket, men arbeidet starter opp igjen så snart vinteren har sluppet taket. Som tidligere opplyst er det først og fremst snakk om å gjøre dette området til en hyggelig velkomsthilsen til de som kommer til oss, beboere og gjester. Det blir også gjort en del endringer når det gjelder parkeringsplassene, b1.a. skal avstanden mellom bilrekkene økes litt samt en mindre utvidelse av parkeringsarealet. Av andre tiltak kan nevnes: Nye lekeapparater på midtretun, sklie og dobbel huske samt ute grill Nytt lekeapparat på storetun, dobbel vippetusse Ny rarnrnehuske på storetun til de aller minste barna. Bertram på sokkel Styret har søkt bydelen og USBL's miljøfond om støtte til å sette opp en bronsefigur av geitebukken Bertram, som borettslaget vårt har fått navn etter. Billedhoggeren Oddmund Rauberget har sagt seg interessert i å lage skulpturen i bronse, og har gitt oss en svært bra pris. Utgiftene med en slik skulptur er likevel så store at vi må ha tilskudd fra de nevnte "sponsorene" for å kunne realisere prosjektet. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) I perioden har HMS komiteen bestått av Oddvar Petersen og Gøran Arnesen. Alle beboere har fått utlevert sjekkliste for HMS, og svarprosenten denne gang var meget bra. Beboerne fikk også tilsendt julehilsen i form av "Sikkerhetspakken" med b1.a. nytt batteri til røykvarsleren. Av andre tiltak kan nevnes: Søppelbokser plassert på trevegg er flyttet til stolper. Ny trapp ved B66 ned mot garasje til erstatning for en farlig og glatt trapp bommer er flyttet sånn at utryknings kjøretøy kommer inn på tunene. 6

11 Side 10 ENØK Det er ikke gjennomført spesielle EN0K-tiltak i Kildesortering I løpet av 2011 skal hele Oslo kilde sortere plastemballasje og matavfall. Pilotprosjekter startet i utvalgte deler av byen Det kilde sorterte matavfallet og plastemballasjen skal hentes sammen med restavfallet. Abonnentene får utdelt grønne og blå plastposer. Plastemballasje legges i de blå og matavfalllegges i de grønne posene. Det som er igjen av restavfall skal legges i vrengte plastposer. Posene knyttes med dobbel knute og kastes i restavfallsbeholderen. Se også Oslo kommunes nettsider: oslol Parkering/Trafikk Borettslaget har skiftet parkeringsselskap fra , og parkeringsovervåkning foretas nå av Smart Security AS. Opplysninger om kontakttelefon m.v. til selskapet er gitt på baksiden av Bertramposten. Det har foregått en opprydding for å sikre at alle som leier plasser utenom den som følger boligen blir fakturert i samsvar med det antallet plasser de disponerer. Det leies nå ut til sammen 9 plasser til barnehagene og 4 plasser til Åsbråten legegruppe (pasientparkering). Disse plassene leies ut på kommersielle vilkår (300 pr. plass). Vi har dessuten funnet å kunne leie ut ytterligere 5 plasser til ansatte ved Åsbråten legegruppe. Arbeidet har resultert i at vi fikk inn kroner mer i parkeringsinntekter i 2010 enn budsjettert, og at budsjettet årlig er oppjustert med kroner i forhold til opprinnelig. Borettslaget har fortsatt ledige plasser ute til beboere som ønsker å leie ekstra parkering. Disse koster 150 kroner pr. måned. I tillegg fakturerer USBL et ekstra gebyr på 250 kroner første måned som er en godtgjørelse for arbeidet med å forberede innkreving av.disse leiene. Dette gjelder også hvis noen bytter plass. Beboerne som ønsker å leie ekstra parkeringsplass ute kan kontakte Tayyab mob Parkeringstillatelser utstedes av Servicesentralen eller styret. Spesiell parkeringstillatelse er nødvendig i forbindelse med håndverkere eller flyttetransport som må parkere inne på tunet, eller i forbindelse med besøkende som skal stå på gjesteparkeringen mer enn 3 døgn. 7

12 Side 11 Bommer Styret prioriterer et trygt bomiljø for barna, og bommer inn til de enkelte tun er et virkemiddel for å begrense biltrafikken inne på tunene. Bommen inn til Storetun er erstattet med en nøkkelfri og selvlukkende variant, da den eksisterende bommen skapte problemer for enkelte beboere med handikap som bor på tunet. Styre søkte Oslo kommune om tilskudd gjennom tilgjengelighetsmidler for delvis dekning av kostnadene med ny bom, men søknaden førte ikke fram. Tunkontakter Ordningen med tun- og oppgangskontakter er tenkt som et bindeledd mellom styret og beboerne samt å sørge for at nye beboere blir godt mottatt og at jubilerende beboere rar en oppmerksomhet. Ordningen har i denne perioden fungert tilfredsstillende, men det mangler fortsatt tunkontakter i 64, 65 og 66 samt rekka Oppgaven er frivillig og meget hyggelig. Interesserte bes melde seg til amjordet.no.

13 Side 12 Husorden Bertramjordet borettslag framstår fortsatt som et rolig område, og det er kommet inn svært få klager med bekymring om støy/bråk. I den forbindelse ønsker styret igjen å minne om at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Securitas. Bomiljøvekterne patruljerer ikke i vårt borettslag, men kan tilkalles på tlf hvis det oppstår situasjoner som vekker bekymring. Postkasseskilt Alle beboere er pålagt å ha postkasseskilt. Bestillingsskjema for dette ligger på hjemmesidene til borettslaget under "Nyttig". Det samme gjelder for bestilling av ringeklokkeskilt i blokkene. Åsbråten sameie Bertramjordet er sammen med de 3 andre borettslagene på Åsbråten eier av Åsbråten sameie. Den viktigste delen av sameiets virksomhet er Servicesentralen, se neste punkt. Sameiet eier videre følgende bygg/lokaler: Grendehus Vest, Grensestien 23, som b1.a. huser Servicesentralen i underetasjen. Grendehus øst, Bertramjordet 25, som b1.a. leies ut til Åsbråten legegruppe. Lokalene i 1. etasje disponeres av Åsbråten beboerforening, og leies ut til sammenkomster av forskjellige slag. Lokalene kan også leies ut til private i forbindelse med større familiesammenkomster og lignende. Butikklokalene i Dyretråkket. Spar-butikk og Post i butikk. Lokalene til frisørsalongen på torget. Åsbråten sameie ledes av et styre som b1.a. består av styrelederne i de 4 borettslagene. Åsbråten servicesentral Vaktmestertjenester for Bertramjordet borettslaget utføres av Åsbråten Servicesentral, Grensestien 23 (underetasjen). De utfører blant annet ytre vedlikehold, snømåking, strøing og alminnelig renhold av området. Arbeidet utføres i henhold til en serviceavtale inngått med de 4 borettslagene på Åsbråten. En slik ordning er rimeligere enn om vi skulle leie inn eksterne vaktmestertj enester. Servicesentralen har 24-timers vaktordning ved for eksempel vannlekkasje, brann og lignende. Ta kontakt på telefon Beboerne kan også bestille elektriker-, snekker- og rørleggertjenester gjennom Servicesentralen. Disse tjenestene utføres dels av egne ansatte, og dels av firmaer som fakturerer beboerne direkte. På Servicesentralen får du også kjøpt nøkler til inngangsdører, nøkkel til bommene og nøkler og automatiske portåpnere til garasjene. Åsbråten Servicesentral holder Carporten (ved bussholdeplassen) åpen første onsdag hver måned k Der kan beboerne gratis levere større ting som de vil kaste, men dette må fraktes på traller som hentes i Carporten. Det er også mulighet for å levere slike gjenstander gratis på Grønmo gjenbruksstasjon på egen hånd hvis man har tilgang til bi1. Der er det åpent på hverdager til k og lørdager til k

14 Side 13 Bertramposten Bertramposten Jlllir.æ:flli Bertramposten er styrets måte å formidle relevant og oppdatert informasjon til alle andelseiere på. Det er derfor viktig at denne blir lest og at informasjonen blir gitt videre til andre i husstanden. Informasjon gitt gjennom Bertramposten anses som gitt til alle andelseiere. Bertramposten har som mål å bli skrevet hver måned hvis det er beha med unntak av juli. Alle husstander får en papirversjon lagt i postkassen sin. Bertramposten er også tilgjengelig på hjemmesidene våre Styret ser gjeme at beboere selv komme med innspill til Bertramposten. Fjernvarmeprosjektet - reforhandling av sekundærnettavtalen for Søndre Nordstrand Fjernvarmeprosjektet er etablert for å sikre beboere trygg og sikker leveranse av energi til konkurransedyktige priser. Prosjektet ble etablert etter at en forprosjektrapport viste store forskjeller i energiforbruk, og at vedlikehold av nettet ikke var tilfredsstillende. Prosjektet har fått politisk tilslutning og det er dialog med Hafslund AlS om videre fremdrift. Det tas sikte på å etablere et hovedprosjekt med klare målsettinger. Inntil dette blir etablert, vil det bli opprettet en gruppe i samarbeid med Haslund for å sikre at nødvendige tilstandsvurderinger blir gjennomført og vedlikeholdsplaner blir utarbeidet. I perioden frem til avtaler er forhandlet skal ingen av prosjektets medlemmer ha tariffer med høyere priser enn (fr, ): Boligblokker: fra tariffv7 (10% rabatt ref. strøm) til tariffvb2 (10% rabatt ref. strøm og 25% ref. olje) Eneboliger/ rekkehus: fra tariffv9 (2% rabatt ref. strøm) til tariffv3 (5% ref. strøm og 15% ref. olje). Styret har overført alle fullmakter til å forhandle fram en ny permanent avtale med Hafslund AlS til Fjemvarmeposjektet. Styret har også vedtatt, i likhet med flertallet av de øvrige borettslag på Holmlia, å forskuttere finansieringen av prosjektet inntil en permanent finansiering er kommet på plass. Bertramjordets bidrag er på NOK , som skal tilbakebetales straks den nevnte fmansieringen er i orden. Kurs, seminarer m. v. for tillitsvalgte Styret og enkelte vararepresentanter deltok på Åsbråtenseminaret, som også i år ble arrangert på Kielbåten. En representant fra styret deltok på Klækkenseminaret, som arrangeres av Stiftelsen

15 Side 14 Holmlia Nærmiljø. En representant fra styret deltok på årets USBL-konferanse, som i 2010 var lagt til Tønsberg. Fire representanter fra styret var til stede på USBL's generalforsamling. TV, radio, bredbånd og telefoni Multinett er borettslagenes eget selskap og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Siden avtalen med GET gikk ut, fremforhandlet Multinett nye avtaler med Homebase og NextGenTel. Styret valgte NextGenTel. Avtalen omfatter digital TV-grunnpakke på 22 kanaler (derav 2 HD-kanaler) inkludert digital HD-dekoder med opptaksfunksjon (HDPVR) og diverse radiokanaler. Dette betales kollektivt av borettslagene og belastes dine felleskostnader. I tillegg tilbyr NextGenTel diverse betal-tv-pakker, ekstra dekoder, telefoni og bredbånd via kabel-tv. Har du trygghetsalarm anbefales ikke telefoni over kabel-tv (IP-telefoni). I så fall bør du tegne fastnett-abonnement via GET/Smartcall eller Telenor. Alle disse tjenestene leveres gjennom et svært avansert nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt din aktuelle leverandør av de aktuelle tjenestene. A vsluttende kommentarer fra styret Arbeidet i styret har i perioden vært preget av entusiasme og stort engasjement fra både styremedlemmer og vararepresentanter. Samarbeidet i styret må betegnes som godt. Borettslaget vil tjene på at flest mulig av beboerne engasjerer seg i nærmiljøet sitt. Dette kan skje på flere forskjellige måter, for eksempel gjennom å stille opp som tunkontakter, bidra på dugnader eller å levere forslag til trivsels fremmende tiltak. Alle forslag vil bli behandlet samvittighetsfullt, og alle vil få tilbakemelding om utfallet av behandlingen. Det kommer til å være et høyt aktivitetsnivå i Bertramjordet i tiden som kommer, og vi tror at alle kan gi et eller annet bidrag for å sikre at resultatene blir gode. Oslo, Oddvar Hansen/s Styreleder Torsten Jutte/s Nestleder Mohammad Tayyab Isl Styremedlem Karianne Klungseth Ullah Isl Styremedlem Roger Marcussen Isl Styremedlem 11

16 1800 Side 15 Te,...fl L... -; Ut.. F~l.x ~ 472:; I 91 Gi ww-v.bdc.no :elg AS {/njli'>\edclms lele'l 4r; O. BOA 17..; Vika i O Q":, 0, c Til generalforsamlingen i Bertramjordet Borettslag REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bertramjordet Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvtsende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bertramjordet Borettslag per 31. desember 2010 og av resultater, endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDOAS. a Nor.':e~lan {united!tabllity company. ISa n~\?;tibn o BDOnuemauonat LliUlkO. a UKccrnpan, urrrted b, gj.) a k~. an:: :~,:;ns part el u-e mternauonal BOO network Of todi?per.dem rnernber IlIm5-. The Reglste' or Businp.ss EntC'onses: NO MVA

17 1800 Side 16 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av boretts lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo 29.mars 2011 BD~ t4{~~~rc statsautorisert revisor BOO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BOO International Lirnited, et engelsk selskap med begrenset ansvar. og er en del av del inter nasjonale nettverket BOO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregislerel: NO MVA.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 12. april 2011, kl.18.00 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

PROTOKOLL. Torsdag 6. april 2017 kl 1800, Åsbråten kulturkafe. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Åsbråten Borettslag. 1.

PROTOKOLL. Torsdag 6. april 2017 kl 1800, Åsbråten kulturkafe. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Åsbråten Borettslag. 1. PROTOKOLL Torsdag 6. april 2017 kl 1800, Åsbråten kulturkafe. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Åsbråten Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt: Sean Sommer

Detaljer

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015

FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Nord- Fron Sør- Fron Fron Badeland Representantskapssak 01/16 FB-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 FRON BADELANDs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg Årsmelding 2015 for Fron Badeland. Vedtak Rådmannen

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE

t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE t No'dlad '...,/ FYLKEsKoMMUNE Fylkesrevisjonen Org.nr:977 188326 Til fulkestinget i Nordland fulkeskommune REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordland fflkeskommune

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede

P R O T O K O L L. Tilstede fra andelseierne: 42 andelseiere, 7 fullmakter totalt: 49 stemmeberettigede P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Blystadringen Borettslag, avholdt den 21/04-2016 kl 1800. Sted : Storstua, Blystadringen 2 H Møtet ble åpnet av: Christen Søvik Fra forretningsfører BORI

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

Unic Revisjon AS Medlem av Den norske Revisorforening Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6 Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon: +47 22 44 22 99 post@unicrevisjon.no www.unicrevisjon.no Foretaksregisteret:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo ---

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2009 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 6. mai 2009 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Sted: Åsbråten Kulturkafe, Dyretråkket 30 ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Borettslaget. SAK 1: KONSTITUERING 1. Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer