usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap"

Transkript

1 A Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling I Tirsdag 12. april 2011 kl i Grendehus øst, Bertramjordet 25 Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap Å usbl Boligbyggelaget

2 BERTRAMJORDET BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE- GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. APRIL 2011 SIDE 1-3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 4-14 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER I BUDSJETT Årsregnskap 2010 og budsjett 2011 SIDE Noter til årsregnskap 2010 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 11 SIDE 26 - Opplysninger om selskapets lån note 13 SIDE 27 - Egenkapital note 14 SIDE 28 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2011 SIDE ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅSBRÅTEN SAMEIE SIDE 31-53

3 Side 1 BERTRAMJORDET BORETISLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Bertramjordet borettslag. Tid og sted: Tirsdag 12. april 2011 kl i Grendehus øst, Bertramjordet 25. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 29. mars 2011 BERTRAMJORDET BORETISLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLESUT OG LEVERESVED INNGANGEN.

4 Side2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling 12. april 2011: den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2010 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2010 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2010, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Sak 3: Budsjett 2011 Budsjett for 2011 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Individuell nedbetaling av fellesgjeld Forslag fra 10 beboere: I fjor vedtok generalforsamlingen at det åpnes for individuell nedbetaling av fellesgjeld, men Husbanken gir ikke IN-ordning på alle 5 lån etter nye regler. Vi ønsker en løsning på det, og vil gå videre med saken. Det er fortsatt mulig å ha IN-ordning på 2 av 5 lån, og det er ca 60 % av fellsgjelden. Vi ønsker at generalforsamlingen vedtar IN-ordning på 2 store lån. Styrets innstilling: Styret opprettholder på alle lån. vedtak fra 2010, men vil jobbe videre for å få IN-ordning

5 Side Individuell måling av energiforbruk Forslag fra beboer: Styret gis fullmakt til å innføre individuell måling av oppvarming og/eller varmtvannsforbruk, samt gjennomføre ENØK-tiltak og å ta opp nødvendige lån hvis styret anser dette som økonomisk forsvarlig. Styrets innstilling: Beboers forslag anbefales ikke vedtatt. Bakgrunn: tiltak og økonomiske konsekvenser må utredes og presenteres for generalforsamlingen, evt. ekstraordinær generalforsamling før lån kan tas opp. 5.3 Endring av utleieplasser og gjesteparkering Forslag fra beboer: Utleieplasser foran Bertramjordet 20, 21, 22 og 23 flyttes innerst på parkeringsplassen foran Bertramjordet 20 og 21. De resterende parkeringsplasser skal være til gjesteparkering. Styrets innstilling: Saken overlates til grøntkorniteen som fremmer et forslag til styret. Sak 6: Valg Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av minst 2 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av 2 delegat m/varadelegat til Usbls generalforsamling Valg av valgkomite.

6 Side 4 ÅRSMELDING 2010 Styret har etter generalforsamling 2010 bestått av følgende representanter: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Navn Oddvar Dagfinn Hansen Torsten Jutte Kari Anne Klungseth Ullah Roger Marcussen Mohammad Tayyab Adr Bertramjordet 14,1251 OSLO Bertramjordet 48, 1251 OSLO Bertramjordet 23, 1251 OSLO Bertramjordet 54, 1251 OSLO Bertramjordet 5, 1251 OSLO Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Izabella Agnieszka MouritzenBertramjordet 22, 1251 OSLO Gøran Arnesen Bertramjordet 65, 1251 OSLO Marthe Heyerdahl Giddens Bertramjordet 21,1251 OSLO Frode Skoglund Bertramjordet 33, 1251 OSLO Oddvar Petersen Bertramjordet 22, 1251 OSLO Heidi Biseth Bertramjordet 20, 1251 OSLO Selskapets styre består av 4 kvinner og 7 menn. Selskapet har en ansatt sekretær på 20 timer pr. måned. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overdragelse av leiligheter: 8 leiligheter har det siste året skiftet eiere.

7 Side 5 Bruksoverlating: Totalt 3 leiligheter er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere: Oslo Kommune v/boligbygg Oslo KF eier pr leilighet i borettslaget. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 161 leiligheter i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring. Polisenummer: l tillegg har selskapet forsikring mot skadedyr gjennom Antisimex AS. Skader skal meldes til styret, eller til Servicesentralen hvis det er nødvendig med strakstiltak, for eksempel ved vannlekkasjer. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 13 styremøter og behandlet 102 styresaker. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets regnskap viser et overskudd med kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. l samsvar med fullmakt gitt av Generalforsamlingen for 2009, har styret tatt opp et lån på kr for delvis finansiering av fasadeprosjektet for rekkehusene og småhusene. Lånet er et vanlig serielån med 10 års nedbetalingstid. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. 2

8 Side 6 Fellesutgifter ("H usleie '') Bertramjordet borettslag - fordeling av fellesutgifter Personal og honorarer 3 % USoBL lya Renter 9% Vedlikehold - gjennomsnitt år 20% Andre driftskostnader 6% Kommunale avgifter 8% Vaktrnestertjenester 7% 3

9 Side 8 Langtidsbudsjettet - forutsetninger Se foranstående side og note i forbindelse med disponible midler pr Langtidsbudsjettet planlegger for at fellesutgiftene skal holdes uendret i perioden. Det er lagt inn 2 % prisstigning på en del poster som vedlikehold m.v. Det er tatt høyde for at renten i Husbanken gjennomsnittlig vil ligge på 4 % i 2011, og 5 % fra Renten på andre lån er estimert til 6 % i 2011 og 7 % fra Det forutsettes lånefinansiering av nytt yttertak på blokkene i 2013 og fasader på blokkene i Utbetalinger utover styrehonorar I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt eller dekket utgifter til følgende: Geir Magne Hollingen for sekretærarbeid 3 av medlemmene i Grøntkomiteen har fått et gavekort på kr ,- som anerkjennelse for innsatsen i året som gikk. Det er kjøpt inn en del arbeidstøy og vemeutstyr til Grøntkomiteen for ca kroner. Alle deltakende tillitsvalgte har fått dekket reise, kost og losji på Åsbråtenseminaret (juni). Borettslaget har dekket seminaravgifter for våre deltakere på Klækkenseminaret og USBLseminaret. Vedlikehold Regnskapet viser at det er brukt kroner mindre enn budsjett til vedlikehold i året som gikk. Styret har, i samsvar med vedtak på siste generalforsamling, gjennomført oppussing og oppgradering av fasadene for rekkehus ene og småhusene. Ved siden av oppmaling av fasadene, er det bygd nye overbygg over inngangspartiene for de rekkehus ene som ikke hadde slike fra før. Det er også skiftet en del panel og foretatt noen reparasjoner av takrenner og nedløp. Det endelige oppgjøret for fasadeprosjektet er ennå ikke avsluttet, da det gjenstår en del etterarbeider både når det gjelder maling og blikkenslagerarbeid. Om det endelige oppgjøret går i favør av borettslaget eller entreprenøren er ikke helt klart. Saken følges opp av teknisk avdeling i USBL i samarbeid med styret. Styret har i samarbeid med teknisk avdeling i USBL og et konsulentfirma kartlagt en del fuktskader på loft i noen av rekkehus ene. Så langt er det foretatt utbedringer i Bertramjordet 8, men det gjenstår å sette i verk tiltak flere andre steder. De økonomiske konsekvensene av disse tiltakene er usikre. Styret mener at borettslagets likviditet muliggjør forsering aven del tiltak på vedlikeholdssiden i Dette vil være tiltak som kommer i tillegg til det som ligger inne i budsjettet. I oppstillingen for langtidsbudsjettet er disse tiltakene innregnet. Det viktigste tiltaket av denne typen vil være asfaltering av alle veier inne på borettslagets område. Styret har allerede innhentet tilbud på dette. Planlagt vedlikeholdsarbeid de nærmeste år er det planlagt full renovasjon/utskifting av yttertak på blokkene. Arbeidet koordineres av teknisk avdeling i USBL, og forutsettes gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom alle 4 borettslagene på Åsbråten for å få gunstigst mulig anbud.

10 Side 9 Grentkomiteen Leder: Medlemmer: Kari Anne Klungseth Ullah. Heidi Biseth, Marthe Giddens, Nils Seland, Roger Markussen og Grethe Stensby Grøntkomiteen har i løpet av O gjennomført 7 dugnader og avholdt 5 møter. Arbeidet med området foran B 21/22 er noe forsinket, men arbeidet starter opp igjen så snart vinteren har sluppet taket. Som tidligere opplyst er det først og fremst snakk om å gjøre dette området til en hyggelig velkomsthilsen til de som kommer til oss, beboere og gjester. Det blir også gjort en del endringer når det gjelder parkeringsplassene, b1.a. skal avstanden mellom bilrekkene økes litt samt en mindre utvidelse av parkeringsarealet. Av andre tiltak kan nevnes: Nye lekeapparater på midtretun, sklie og dobbel huske samt ute grill Nytt lekeapparat på storetun, dobbel vippetusse Ny rarnrnehuske på storetun til de aller minste barna. Bertram på sokkel Styret har søkt bydelen og USBL's miljøfond om støtte til å sette opp en bronsefigur av geitebukken Bertram, som borettslaget vårt har fått navn etter. Billedhoggeren Oddmund Rauberget har sagt seg interessert i å lage skulpturen i bronse, og har gitt oss en svært bra pris. Utgiftene med en slik skulptur er likevel så store at vi må ha tilskudd fra de nevnte "sponsorene" for å kunne realisere prosjektet. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) I perioden har HMS komiteen bestått av Oddvar Petersen og Gøran Arnesen. Alle beboere har fått utlevert sjekkliste for HMS, og svarprosenten denne gang var meget bra. Beboerne fikk også tilsendt julehilsen i form av "Sikkerhetspakken" med b1.a. nytt batteri til røykvarsleren. Av andre tiltak kan nevnes: Søppelbokser plassert på trevegg er flyttet til stolper. Ny trapp ved B66 ned mot garasje til erstatning for en farlig og glatt trapp bommer er flyttet sånn at utryknings kjøretøy kommer inn på tunene. 6

11 Side 10 ENØK Det er ikke gjennomført spesielle EN0K-tiltak i Kildesortering I løpet av 2011 skal hele Oslo kilde sortere plastemballasje og matavfall. Pilotprosjekter startet i utvalgte deler av byen Det kilde sorterte matavfallet og plastemballasjen skal hentes sammen med restavfallet. Abonnentene får utdelt grønne og blå plastposer. Plastemballasje legges i de blå og matavfalllegges i de grønne posene. Det som er igjen av restavfall skal legges i vrengte plastposer. Posene knyttes med dobbel knute og kastes i restavfallsbeholderen. Se også Oslo kommunes nettsider: oslol Parkering/Trafikk Borettslaget har skiftet parkeringsselskap fra , og parkeringsovervåkning foretas nå av Smart Security AS. Opplysninger om kontakttelefon m.v. til selskapet er gitt på baksiden av Bertramposten. Det har foregått en opprydding for å sikre at alle som leier plasser utenom den som følger boligen blir fakturert i samsvar med det antallet plasser de disponerer. Det leies nå ut til sammen 9 plasser til barnehagene og 4 plasser til Åsbråten legegruppe (pasientparkering). Disse plassene leies ut på kommersielle vilkår (300 pr. plass). Vi har dessuten funnet å kunne leie ut ytterligere 5 plasser til ansatte ved Åsbråten legegruppe. Arbeidet har resultert i at vi fikk inn kroner mer i parkeringsinntekter i 2010 enn budsjettert, og at budsjettet årlig er oppjustert med kroner i forhold til opprinnelig. Borettslaget har fortsatt ledige plasser ute til beboere som ønsker å leie ekstra parkering. Disse koster 150 kroner pr. måned. I tillegg fakturerer USBL et ekstra gebyr på 250 kroner første måned som er en godtgjørelse for arbeidet med å forberede innkreving av.disse leiene. Dette gjelder også hvis noen bytter plass. Beboerne som ønsker å leie ekstra parkeringsplass ute kan kontakte Tayyab mob Parkeringstillatelser utstedes av Servicesentralen eller styret. Spesiell parkeringstillatelse er nødvendig i forbindelse med håndverkere eller flyttetransport som må parkere inne på tunet, eller i forbindelse med besøkende som skal stå på gjesteparkeringen mer enn 3 døgn. 7

12 Side 11 Bommer Styret prioriterer et trygt bomiljø for barna, og bommer inn til de enkelte tun er et virkemiddel for å begrense biltrafikken inne på tunene. Bommen inn til Storetun er erstattet med en nøkkelfri og selvlukkende variant, da den eksisterende bommen skapte problemer for enkelte beboere med handikap som bor på tunet. Styre søkte Oslo kommune om tilskudd gjennom tilgjengelighetsmidler for delvis dekning av kostnadene med ny bom, men søknaden førte ikke fram. Tunkontakter Ordningen med tun- og oppgangskontakter er tenkt som et bindeledd mellom styret og beboerne samt å sørge for at nye beboere blir godt mottatt og at jubilerende beboere rar en oppmerksomhet. Ordningen har i denne perioden fungert tilfredsstillende, men det mangler fortsatt tunkontakter i 64, 65 og 66 samt rekka Oppgaven er frivillig og meget hyggelig. Interesserte bes melde seg til amjordet.no.

13 Side 12 Husorden Bertramjordet borettslag framstår fortsatt som et rolig område, og det er kommet inn svært få klager med bekymring om støy/bråk. I den forbindelse ønsker styret igjen å minne om at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Securitas. Bomiljøvekterne patruljerer ikke i vårt borettslag, men kan tilkalles på tlf hvis det oppstår situasjoner som vekker bekymring. Postkasseskilt Alle beboere er pålagt å ha postkasseskilt. Bestillingsskjema for dette ligger på hjemmesidene til borettslaget under "Nyttig". Det samme gjelder for bestilling av ringeklokkeskilt i blokkene. Åsbråten sameie Bertramjordet er sammen med de 3 andre borettslagene på Åsbråten eier av Åsbråten sameie. Den viktigste delen av sameiets virksomhet er Servicesentralen, se neste punkt. Sameiet eier videre følgende bygg/lokaler: Grendehus Vest, Grensestien 23, som b1.a. huser Servicesentralen i underetasjen. Grendehus øst, Bertramjordet 25, som b1.a. leies ut til Åsbråten legegruppe. Lokalene i 1. etasje disponeres av Åsbråten beboerforening, og leies ut til sammenkomster av forskjellige slag. Lokalene kan også leies ut til private i forbindelse med større familiesammenkomster og lignende. Butikklokalene i Dyretråkket. Spar-butikk og Post i butikk. Lokalene til frisørsalongen på torget. Åsbråten sameie ledes av et styre som b1.a. består av styrelederne i de 4 borettslagene. Åsbråten servicesentral Vaktmestertjenester for Bertramjordet borettslaget utføres av Åsbråten Servicesentral, Grensestien 23 (underetasjen). De utfører blant annet ytre vedlikehold, snømåking, strøing og alminnelig renhold av området. Arbeidet utføres i henhold til en serviceavtale inngått med de 4 borettslagene på Åsbråten. En slik ordning er rimeligere enn om vi skulle leie inn eksterne vaktmestertj enester. Servicesentralen har 24-timers vaktordning ved for eksempel vannlekkasje, brann og lignende. Ta kontakt på telefon Beboerne kan også bestille elektriker-, snekker- og rørleggertjenester gjennom Servicesentralen. Disse tjenestene utføres dels av egne ansatte, og dels av firmaer som fakturerer beboerne direkte. På Servicesentralen får du også kjøpt nøkler til inngangsdører, nøkkel til bommene og nøkler og automatiske portåpnere til garasjene. Åsbråten Servicesentral holder Carporten (ved bussholdeplassen) åpen første onsdag hver måned k Der kan beboerne gratis levere større ting som de vil kaste, men dette må fraktes på traller som hentes i Carporten. Det er også mulighet for å levere slike gjenstander gratis på Grønmo gjenbruksstasjon på egen hånd hvis man har tilgang til bi1. Der er det åpent på hverdager til k og lørdager til k

14 Side 13 Bertramposten Bertramposten Jlllir.æ:flli Bertramposten er styrets måte å formidle relevant og oppdatert informasjon til alle andelseiere på. Det er derfor viktig at denne blir lest og at informasjonen blir gitt videre til andre i husstanden. Informasjon gitt gjennom Bertramposten anses som gitt til alle andelseiere. Bertramposten har som mål å bli skrevet hver måned hvis det er beha med unntak av juli. Alle husstander får en papirversjon lagt i postkassen sin. Bertramposten er også tilgjengelig på hjemmesidene våre Styret ser gjeme at beboere selv komme med innspill til Bertramposten. Fjernvarmeprosjektet - reforhandling av sekundærnettavtalen for Søndre Nordstrand Fjernvarmeprosjektet er etablert for å sikre beboere trygg og sikker leveranse av energi til konkurransedyktige priser. Prosjektet ble etablert etter at en forprosjektrapport viste store forskjeller i energiforbruk, og at vedlikehold av nettet ikke var tilfredsstillende. Prosjektet har fått politisk tilslutning og det er dialog med Hafslund AlS om videre fremdrift. Det tas sikte på å etablere et hovedprosjekt med klare målsettinger. Inntil dette blir etablert, vil det bli opprettet en gruppe i samarbeid med Haslund for å sikre at nødvendige tilstandsvurderinger blir gjennomført og vedlikeholdsplaner blir utarbeidet. I perioden frem til avtaler er forhandlet skal ingen av prosjektets medlemmer ha tariffer med høyere priser enn (fr, ): Boligblokker: fra tariffv7 (10% rabatt ref. strøm) til tariffvb2 (10% rabatt ref. strøm og 25% ref. olje) Eneboliger/ rekkehus: fra tariffv9 (2% rabatt ref. strøm) til tariffv3 (5% ref. strøm og 15% ref. olje). Styret har overført alle fullmakter til å forhandle fram en ny permanent avtale med Hafslund AlS til Fjemvarmeposjektet. Styret har også vedtatt, i likhet med flertallet av de øvrige borettslag på Holmlia, å forskuttere finansieringen av prosjektet inntil en permanent finansiering er kommet på plass. Bertramjordets bidrag er på NOK , som skal tilbakebetales straks den nevnte fmansieringen er i orden. Kurs, seminarer m. v. for tillitsvalgte Styret og enkelte vararepresentanter deltok på Åsbråtenseminaret, som også i år ble arrangert på Kielbåten. En representant fra styret deltok på Klækkenseminaret, som arrangeres av Stiftelsen

15 Side 14 Holmlia Nærmiljø. En representant fra styret deltok på årets USBL-konferanse, som i 2010 var lagt til Tønsberg. Fire representanter fra styret var til stede på USBL's generalforsamling. TV, radio, bredbånd og telefoni Multinett er borettslagenes eget selskap og har som formål å fremforhandle gode avtaler for beboerne på Holmlia. Siden avtalen med GET gikk ut, fremforhandlet Multinett nye avtaler med Homebase og NextGenTel. Styret valgte NextGenTel. Avtalen omfatter digital TV-grunnpakke på 22 kanaler (derav 2 HD-kanaler) inkludert digital HD-dekoder med opptaksfunksjon (HDPVR) og diverse radiokanaler. Dette betales kollektivt av borettslagene og belastes dine felleskostnader. I tillegg tilbyr NextGenTel diverse betal-tv-pakker, ekstra dekoder, telefoni og bredbånd via kabel-tv. Har du trygghetsalarm anbefales ikke telefoni over kabel-tv (IP-telefoni). I så fall bør du tegne fastnett-abonnement via GET/Smartcall eller Telenor. Alle disse tjenestene leveres gjennom et svært avansert nett. Det er derfor viktig at du ikke gjør inngrep av noen art i nettet. Det unngår du ved ikke å ta dekselet av kontaktene i boligen din. Det gjelder både kabel-tv nettet og telefoninettet. Har du behov for å gjøre inngrep, vennligst kontakt din aktuelle leverandør av de aktuelle tjenestene. A vsluttende kommentarer fra styret Arbeidet i styret har i perioden vært preget av entusiasme og stort engasjement fra både styremedlemmer og vararepresentanter. Samarbeidet i styret må betegnes som godt. Borettslaget vil tjene på at flest mulig av beboerne engasjerer seg i nærmiljøet sitt. Dette kan skje på flere forskjellige måter, for eksempel gjennom å stille opp som tunkontakter, bidra på dugnader eller å levere forslag til trivsels fremmende tiltak. Alle forslag vil bli behandlet samvittighetsfullt, og alle vil få tilbakemelding om utfallet av behandlingen. Det kommer til å være et høyt aktivitetsnivå i Bertramjordet i tiden som kommer, og vi tror at alle kan gi et eller annet bidrag for å sikre at resultatene blir gode. Oslo, Oddvar Hansen/s Styreleder Torsten Jutte/s Nestleder Mohammad Tayyab Isl Styremedlem Karianne Klungseth Ullah Isl Styremedlem Roger Marcussen Isl Styremedlem 11

16 1800 Side 15 Te,...fl L... -; Ut.. F~l.x ~ 472:; I 91 Gi ww-v.bdc.no :elg AS {/njli'>\edclms lele'l 4r; O. BOA 17..; Vika i O Q":, 0, c Til generalforsamlingen i Bertramjordet Borettslag REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Bertramjordet Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvtsende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bertramjordet Borettslag per 31. desember 2010 og av resultater, endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDOAS. a Nor.':e~lan {united!tabllity company. ISa n~\?;tibn o BDOnuemauonat LliUlkO. a UKccrnpan, urrrted b, gj.) a k~. an:: :~,:;ns part el u-e mternauonal BOO network Of todi?per.dem rnernber IlIm5-. The Reglste' or Businp.ss EntC'onses: NO MVA

17 1800 Side 16 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av boretts lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo 29.mars 2011 BD~ t4{~~~rc statsautorisert revisor BOO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BOO International Lirnited, et engelsk selskap med begrenset ansvar. og er en del av del inter nasjonale nettverket BOO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregislerel: NO MVA.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer