Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl i Misjonskirken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken"

Transkript

1 Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl i Misjonskirken

2 Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2013 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2013 Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8 Sak 9. Sak10. Sak 11. Budsjett 2014 samt kortfattet langtidsbudsjett Foreslår å opprette en gruppe på 3-5 personer som kan fortsette arbeidet med dette. Valg Godtgjørelse for styret Brannsikkerhet Pipesaken Vedtektsendring Rehabilitering egne tak Ladning av Elbiler i Tolia brl. Innkommet forslag: Sak 12. Utbygging av andel i 2 etasjer ut mot vest

3 SAK 1. Konstituering A. Godkjenning av innkalling og fullmakter B. Godkjenning av saksliste C. Valg av møteleder D. Valg av protokollfører (referent) E. Frammøtelister F. Valg av to til å undertegne protokollen

4 Tolia borettslag Årsberetning for perioden STYRETS ÅRSBERETNING FOR VIRKSOMHETEN I TOLIA BORETTSLAG Tolia borettslags virksomhet har som hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom (borett). I tillegg organiserer og forvalter borettslaget andre tiltak som har sammenheng med andelseieres borett. Laget er organisert som andelslag, dvs. at man kan kjøpe en andel i laget og bli medlem gjennom andelen. Borettslagets øverste myndighet er generalforsamlingen. Tolia borettslag ligger i Nesodden kommune, ble opprettet i 1983 og har 45 rekkehusleiligheter. Borettslagets styre har i perioden bestått av følgende (3 kvinner og 2 menn): Leder: Helge Jørgenvaag Styremedlemmer: Siv Grytten Østman (nestleder),), Bente Eide og Oddgeir Hatlemark, Hannah Jønland Varamedlemmer: Christoffer Sandvig (fast møtende), Elin Skipnes og Dag Stangnes. Forretningsfører: Usbl. Revisjon: Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Revisor er PwC, Østfold Næringspark, Pb 1036, 1803 Askim Det er ingen ansatte i selskapet, men borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø ved tilfeldig innleid arbeidskraft, og vil følge et HMS system ved en evt. ansettelse. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljøet i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. Lekeplassene er i henhold til forskrifter om lekeplassutstyr. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i IF. Polisenummer: Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Det er ikke godkjent nye andelseiere i perioden: Dog har to andelseiere foretatt et andelsbytte internt i borettslaget. Møtevirksomhet: Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter. Det er behandlet 64 saker. Det har vært flere store saker som har krevd mye diskusjon og utredning i styre slik at disse har blitt behandlet over flere møter.

5 Tolia borettslag Årsberetning for perioden Oppsummering av de viktigste sakene og tiltakene styret har behandlet: Brannvesenets pålegg vedr piper: Høsten 2013 kom det et pålegg fra Søndre Follo Brannvesen om skifte av eksisterende piper pga brannfare. Denne saken har krevet mye møtevirksomhet og jobb med å utrede konsekvenser av pålegget. Saken kommer opp på generalforsamlingen i mai 2014 hvor det skal gjøres vedtak om det praktiske og økonomiske ansvaret som pålegget medfører. Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling 29.april 2014 hvor kun pipesaken var til behandling. Her var intensjonen å fastsette ansvarsforholdet i denne saken. Pga fakta i saken som ble kjent for styre samme dag som dette møte ble avholdt kunne man ikke fatte noe vedtak og saken fremlegges derfor på den ordinære generalforsamlingen. Garasjesaken: Saken er i hovedsak avsluttet i denne perioden. Området rundt garasjene er ferdigstilt og i den anledning måtte styre utsette de to siste avdragene på husbanklånet. Dette ble gjort for å kunne finansiere det nødvendige arbeide som måtte gjøres med område. Det forefinnes en restanseliste over noen individuelle korrigeringer som må gjøres på spesifikke andelseieres garasjer. En rapport med dokumentasjon av nye garasjer i Tolia vil kunne sees på Tolia.no eller fås ved henvendelse til styret. En kostnadsoversikt ligger vedlagt som viser et kostnadsbilde av byggingen av garasjene og hva som skal fordeles på alle andelene i Tolia og hva som skal fordeles for de med nye garasjer, og hva som skal fordeles på de som har fått en oppgradering av garasjene sine. I dette vedlegget fremkommer det at de som har fått en oppgradering vil få en økning i kostnaden på oppgraderingen på kr 6393,75 som i sin helhet legges til den enkeltes fellesgjeld og nedbetales gjennom husleien, dvs at nedbetalingstiden blir noe forlenget i forhold til de 5 årene som i utgangspunktet var satt. Når det gjelder de nye garasjene ble det bestemt på den forrige generalforsamlingen at kostnader til asfaltering og drenering av hele området inkl. parkeringsplasser dekkes av det generelle budsjettet. Asfalteringskostnader som allerede er innbetalt som del av årets garasjekjøp motregnes i henhold til dette prinsipp. Dvs at de som har innbetalt hele beløpet for garasjene vil få refundert kr 4012,50 som er blitt innbetalt for mye, mens de som har fellesgjeld vil få redusert gjelden med dette beløpet. Dette vil bli gjennomført så snart det lar seg gjøre i samarbeid med USBL. Vedlikehold: Det har kun vært utført noen små utbedringer i denne perioden. Det er fortsatt 3 gavlvegger som ikke er skiftet da disse er i en god tilstand. Det er ikke nå noe betydelig vedlikeholdsetterslep, men styret vurderer fortløpende behov for utbedringer og følger opp dette. Utbygg/påbygg: Det er ikke godkjent noen byggesøknader i henhold til retningslinjer for byggesaksbehandling i Tolia borettslag.

6 Tolia borettslag Årsberetning for perioden Internkontroll: Lekeplassene er utstyrt i henhold til forskrift om lekeplassutstyr og det er også videreført periodisk kontroll av lekeplassene. Skadedyravtale med Anticimex (som er en del av vår forsikringsavtale med IF-forsikring) er videreført. Styret har hatt representant fra firma som tilbyr brannsikring, og har utarbeidet et forslag til GF om dette på årets GF. Tunfesten 2013 Tolia borettslag hadde 30 års jubileum i 2013 og dette ble markert med tunfest på den store lekeplassen. I forkant var en komité blitt opprettet og det ble holdt flere møter der de forskjellige oppgavene ble delegert, det være seg innkjøp av mat og drikke, leie av partytelt, leker og aktiviteter for barna, rigging av lyd- og cd-anlegg, pynting og dekking av bord m.m. Borettslaget sto for mat og drikke. Festen ble gjennomført med god deltagelse og det var god mat og drikke; helstekt lam, vin, øl og mineralvann sto på menyen. Vi hadde værgudene på vår side, det var høy stemning, flere taler og en sang til ære for 30 års jubilanten! Styret vil få takke alle de som brukte tid og krefter på å gjennomføre festen. Saker under arbeid og planlegging: *Pipesaken: Behandles som egen sak på generalforsamlingen 2014 hvor videre fremdrift vil bli avgjort. *Garasjesaken: følge opp de feil og mangler som man har fått tilbakemelding av andelshaverne. Forventet i løpet av høsten *Brannsikkerhet: Det fremlegges en egen sak på generalforsamlingen *Langtidsbudsjett: Det vil i forbindelse med generalforsamlingen 2014 fremlegges et kortfattet langtidsbudsjett. Styre foreslår der at det opprettes en gruppe for videre arbeid med denne saken. Diverse: Det har vært utgitt 10 Tolia Tidende og i tillegg et info-skriv. Det er avholdt to vanlige dugnader med godt oppmøte. Det er felt 1 trær mellom Tolia 48 og Tolia 47. Økonomi: Årsregnskapet for 2013 er satt opp etter forutsetning om fortsatt drift, og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet i framtiden. Med bakgrunn i regnskapsforskrift for borettslag er regnskapet for 2013 satt opp i henhold til disse krav. Styret mener at bygningsmassen er tilstrekkelig vedlikeholdt til å oppveie verdiforringelse og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Styret mener at årsoppgjøret gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap.

7 Tolia borettslag Årsberetning for perioden Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Oppstillingen over disponible midler viser at disponible midler er negative da kortsiktig gjeld ved årsskiftet oversteg bankinnskuddene med kr Selskapets styre har for 2014 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Resultat etter renteinntekter, renteutgifter gir et resultat på kr , kr mer enn budsjettert. Av dette utgjør ekstrainnbetalinger på garasjeandeler kr I regnskapet er det er noen større avvik som i hovedsak skylles: Lavere Drift/Vedlikeholdskostnader som utgjør kr ,-og lavere kommunale avgifter på kr ,- i forhold til budsjettet for 2013, samtidig er det investert i parkeringsanlegget som ikke tydelig fremkommer i regnskapet, men som vi vil redgjøre for på møte for å gi et klarere bilde av de faktiske kostnadene her. Det vises for øvrig til vedlagte regnskap og utdrag av spesifisert regnskap og til resultatregnskapet for disponering av årsresultatet for NB! Revisors beretning blir delt ut på generalforsamlingen. Det vil også fremlegges en oversikt som gjenspeiler et budsjett med lave vedlikeholdskostnader, men med de resterende postene lik budsjettet for 2014 for 2015 mot en andelseiers husleie pr mnd. Styret i Tolia borettslag Bjørnemyr, 05. mai 2014.

8

9

10

11

12

13

14 Garasjekostnader - (Det blir gitt en orientering om dette under regnskapet.) Dato Tekst Firma Sum Felles prosjekt Ny Garasjer Ny/gamleGarasjer 2013 opptak lån Direkte på Andel Direkte på Andel innbetalt andel for garasje 9 stk Tilbud garasjer Fjell Tilbud gamle/nye garasjer Fjell Kostnader /2 del av reguleringsgebyr Nesodden kom Nye garasjer Fjell Saksbehandlingsgebyr Nesodden kom Beregninger tegninger Dagfin Skaar AS Nye garasjer Fjell Nye garasjer Fjell Nye garasjer Fjell Nr merking garasjer Fjell Lys hems nye sikringsskap Råde elektro Nye garasjer Fjell Oppgradering av gamle/nye garasjer Fjell Oppgradering av gamle/nye garasjer Fjell Nye garasjer Fjell Nye kontakter til portåpnere (8) Råde elektro Flytting av lyktestolpe Råde elektro Asfaltering ifl opprinnelig tilbud Fjell Parkeringsområdet/asfalt Råde Fundament Innbetalt andel av asfalteringen Vesthellinga ,6 Sum Sum Totalt Totalt for mye Pr andel bet for mye for garasjene Sum hver andel har betalt inn/lånt for nye garasjer ,5 Ny Garasjer Dette vil si at de med felles gjeld vil få dette i reduksjon på gjelden, mens de som har betalt Oppgradering av de nye/gamle garasjene Antall garasjer Pr garasje inn beløpet får dette tilbakebetalt. Ekstra Ekstra takrenner og beslag ,25 Ref Generalforsamlingen Kostnader stikkontakter ,5 Total sum Kroner ,75 Dette vil bli notert som en økt felles gjeld og kostnaden er betalt Kostnad Tilbud = Differansen blir på kr 51150,- totalt. av borettslaget, men "lånes" av hver enkelt og betales over husleien

15 Budsjett for Tolia b.l pr andel Inntekter År MND Husleie Refundert Husleie beis Andre leie - Dugnadsfond Garasjelån 15 år 0 Garasjelån 5 år 0 Sum 41755, Utgifter 0 Arb.g. Avg Styrehonorar/møtegodtgjørelse Revisjon Forretningsførerhonorar Andre forvaltningst. Konsulenttjenester kontingent FBBL Sum styre/forvaltning Vedlikehold bygninger utenomshusanlegg Tømming av container vedlikehold garasjer Refundert Husleie Dugnadstillegg Vinterutg Sum vedlikehold Kabel TV forsikringer Sikringsfo Vannavg avløp feier renovasjon Sum kommunale avg elektr. Garasjer kopiering Internett porto Velferdsk tunfest/dugnad gen.forsamling/årsmøte bank gebyrer div kostn Sum andre driftskostnader sum utg Driftsresultat 17551, Overskudd/for mye Husleie Reduksjon av Husleien med 30% Nytt Resultat/Overskudd/for mye Husleie Nytt Resultat i prosent av Husleien 12,03 12,03 Så en økning av vedlikehold med , Nytt Resultat/Overskudd/for mye Husleie Nytt Resultat i prosent av Husleien 1,39 1,39

16 Faktisk Faktisk Reg n Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Husleie Leieinntekter garasje Andre leieinntekter Renteinntekter Sum inntekter Revisjonshonorar Styrehonorar Forretningsførerhonorar Andre forvaltningstjenester Kontingent boligbyggelag Sosiale kostnader Vedlikehold Kabel-TV Avskrivninger Renteutgifter Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kontorutgifter Telefon og porto Andre driftsutgifter Ref vedlikeholdstillegg Sum kostnader Driftsresultat Avdrag på lån Årsresultat Avsetning vedlikeholdsfond Endring disponible midler Restlån #VERDI! Utvikling Disponible midler Utvikling vedlikeholdsfond Sum disp midler inkl vedl.fond Gjennomsnittlig rente 5,50 % Indeksregulering 2,50 % Investeringsbehov ######## Annuitet

17 SAK 4 Valg. Valg av styret, ligger vedlagt. Valg av valgkomité for Valg av 2 personer til å lage en festkomite for 30 årsjubileet:

18

19 SAK 5 Godtgjørelse for styret i perioden vår 2013 vår 2014 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar følgende uendrede honorarer til styret: Styreleder ,- Nestleder 7 500,- Øvrige styremedlemmer og fast 4 000,- møtende vara I tillegg gis styremedlemmene møtegodtgjørelse i henhold til Nesodden kommunes satser og budsjettets rammer. Samlet er styrets godtgjørelse budsjettert til kr ,-

20 Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai Sak 7 Brannsikkerhet. Styret er pålagt å følge opp brannsikkerhet/hms i borettslaget. Styret har hatt et møte med en representant fra et firma som tilbyr brannsikring. Vi ble forevist en liten boks med brannslange som kobles på vann i kjøkkenbenken og nye typer røykvarslere som gir større sikkerhet fordi de varsler tidligere. Brannslangen er av et spesielt materiell som har evighetsgaranti. Ved å installere dette vil borettslaget ha det som slukkemiddel nr 1. Det trengs heller ikke service på dette, slik at de økonomiske kostnadene i fremtiden er lik 0. Vi oppfordrer allikevel alle til å beholde pulverapparater og sørge for at nødvendig service/vedlikehold blir fulgt. Styret må også i følge av optimal HMS gå på en inspeksjonsrunde 1 gang i året for å få bekreftet at borettslagets utstyre er på plass der det skal være og ved ettersyn ser operativt ut. Røykvarslerne er også i noen leiligheter veldig gamle og i enkelte tilfeller helt tilbake fra første innflytting. For å få en bedret brannsikkerhet ønsker vi derfor generalforsamlingens samtykke til å installere nye røykvarslere i hver etasje i hver leilighet. Totalt har dette en ca pris på 4.600,- pr leilighet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innhente og vurdere flere tilbud på dette, og igangsette innkjøp installering av disse tiltakene høsten 2014, eller når dette lar seg gjennomføre.

21

22 Sak 8 Forslag til vedtak i pipesaken: Generalforsamlingen/styret skal ivareta alle andelshavernes interesser på best mulig måte. For å ivareta andelshavernes interesser i denne saken, er det viktig å være klar over forskjellene som finnes i Borettslaget: 1. De som ikke har ildsted eller pipe på taket i det hele tatt. 2. De som ikke har ildsted, men pipe fra etasjeskille og opp på taket. 3. De som har ildsted og pipe, men som mangler dokumentasjon. 4. De som har ildsted og har godkjent pipe. (Dokumentasjon i forhold til det kravet SFB har stilt.) På den ekstra ordinære generalforsamlingen ble det besluttet å ta SFB s pålegg om utskiftning av pipene til følge og ikke følge denne saken videre på dette punktet. Videre ble tolkningen NBBL gjorde tatt til følge, og det resulterte i at denne saken ikke kunne behandles fordi dette betyr nå at pipene er andelshavers ansvar. Det ble også poengtert viktigheten med at sikkerheten skulle ivaretas. Styret ble bedt om å forsikre seg om dette på best mulig måte, slik at andelshaver ikke skal være bekymret for sikkerheten sin fordi andre andelshavere ikke etterkommer kravet fra SFB. Generalforsamlingen gjør styret oppmerksomme på viktigheten med brannsikkerheten og ber om at det nøye følges opp at kravet fra SFB etterkommes. Og at den oversikten om hvem som har ildsted/pipe i bruk ajourføres i sammenheng med HMS krav som DSB(direktoratet for sikkerhet og brannberedskap) stiller. Det må også poengteres at det ikke under noen omstendigheter skal brukes piper som ikke er godkjente av SFB.(Jf kravet de har kommet med) Generalforsamlingen bes om at dette vedtas uavhengig av nedenforstående forslag da dette ikke vil ha noen innvirkning på utfallet av forslaget. Uavhengig av utfallet i forslagene nedenfor vil styret uansett fortsette å arbeide med å innhente anbud, og jobbe videre med hva kommunen stiller av krav ved en felles søknad. Kan vi få til å sende en generell søknad til kommunen, eller må det følge med tegninger av hele borettslaget. Er dette en del av dokumentasjonen som tilbyder fremlegger? Dette skal vi ha svar på til GF. Viser også til vedlagte tilbud på utskiftning av piper, her må vi også forsikre oss om at i tilbyder sørger for all dokumentasjon som SFB krever. På bakgrunn av dette må vi ta stilling til om vi skal opprettholde at dette forblir andelshavers ansvar eller om det skal foretas en vedtektsendring der dette legges som Borettslagets ansvar.

23 Konsekvenser. A: Andelshavers ansvar opprettholdes og vedtektene forblir uendret. Konsekvensen her blir da at andelshaver får alt ansvaret selv og styret bidrar med innhenting av tilbud og administrasjon, samt vedtak besluttet tidligere i denne saken. Dette vil føre til at alle forskjellene kan bli tatt hensyn til i forhold til den situasjonene hver enkelt er i, i denne saken. De som ikke har ildsted i dag kan la pipen være som den er inntil man fjerner denne eller evt ønsker å installere ildsted, da må hele pipen også byttes samtidig. Styret vil her måtte følge opp dette. De som ikke har pipe i det hele tatt, eller de som har all nødvendig dokumentasjon i forhold til SFB s krav, vil ikke måtte foreta seg noe i det hele tatt. De med ildsted og som må bytte denne, etter SFB s krav, vil ha muligheten til å bli med på et felles tilbud med en mulig finansieringsløsning gjennom borettslaget dersom dette blir bestemt. Dette vil det være opp til hver enkelt å skulle bestemmer selv. Det er også viktig å bemerke at det ikke er noe krav om å ha en pipe på taket, eller at det er noe krav fra Brannvesenet at en pipe som ikke er i bruk må fjernes fra taket eller byttes ut. Det som er veldig viktig her er at de pipene som ikke etterkommer SFB s krav innen neste fyringsperiode(1. oktober), vil få fyringsforbud og vil aldri kunne brukes. B: Ansvaret legges til Borettslaget og vedtektene endres. Konsekvensen av dette blir at borettslaget må skifte alle pipene som ikke har nødvendig dokumentasjon i forhold til SFBs krav, uansett om de er i bruk eller ikke. Andelshaver vil ikke ha noe ansvar, styret sørger for at dette blir gjennomført og påser at all dokumentasjon er på plass. Kostnaden blir fordelt på husleien i forhold til hva som blir bestemt i denne saken. A. Forslag til vedtak: Andelshavers ansvar opprettholdes, vedtektene forblir uendret, men det må bemerkes følgende:. Andelshaver er juridisk forpliktet til å følge pålegg fra brannvesenet(sfb). Andelshaver må påse at dokumentasjonsplikten følges opp slik at borettslaget får nødvendige godkjenninger på lik linje med dokumentasjonsplikten som ligger i Tolias retningslinjer for byggesaker, styret vil følge opp dette. B. Forslag til vedtak der ansvaret legges til Borettslaget (dette krever 2/3 flertall av de oppmøtte og fullmakter, husk kun en fullmakt pr andel.) 4-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak(også piper/skorstein ned til første etasjeskille, merk at pipen skal være frittstående slik at kostnader utover dette pålegges andelshaver), bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk,

24 samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Blir B. valg må det videre avgjøres følgende: 1: Man må avgjøre hvor vidt de som pr i dag ikke har installert ildsted/pipe må pålegges å installere ny pipe, dvs at de som ikke har pipe på taket i dag, må få dette eller ikke. -Ved pålegg om installering av pipe må vedtaket følge de avgjørelser som fremkommer av de videre valg som gjøres for de som i dag har ildsted/pipe.(nedenstående avgjørelser) 2: Dersom det ikke påleggs å installere ny pipe må det avgjøres om eksisterende ubrukte piper skal kunne fjernes. Evt kostnad vil følge prinsippene som avgjøres for de som har piper. Så må det videre avgjøres om: 1. Borettslaget opptar lån for å dekke kostnadene som påføres i saken. Dog kun det som tilsvarer nødvendig arbeid for å skifte piperørene/pipehatt frem til første etasjeskille. Dette fordeles som individuell fellesgjeld til hver enkelt andelshaver 2. Borettslaget opptar lån for å dekke kostnadene som påføres i saken. Dog kun det som tilsvarer nødvendig arbeid for å skifte piperørene/pipehatt frem til første etasjeskille. Dette fordeles flatt som fellesgjeld til alle andelshavere. Dersom det ikke blir vedtatt noen vedtektsendring, foreslås det på bakgrunn av å kunne gi alle en lik økonomisk mulighet til å gjennomføre dette pålegget å kunne gi andelshaverne et tilbud om lånefinansiering gjennom borettslaget, der kostnaden i sin helhet pr leilighet blir tillagt fellesgjelden til denne andelen. Det foreslås da at styret får fullmakt av Generalforsamlingen til å foreta nødvendige låneopptak til de andelshaverne som ønsker dette på bakgrunn av et felles tilbud som man da ønsker å binde seg til. Det er også ønskelig at det i denne sammenheng tenkes på helheten i Tolia, og derfor oppfordres det til å velge en så lik pipehatt som mulig, som den typen som allerede er skiftet ut og står på taket på flere steder i dag. Avgjørelse på fremdrift 1 Styre i Tolia forholder seg til vedtatte avgjørelser 2. Styre i Tolia innhenter tilbud og gjør disse kjent for andelshaverne 3. Styre i Tolia påtar seg den organisatoriske jobben ved en fellesleverandør 4. Styre i Tolia følger opp evt pålagt dokumentasjonsplikt 5. Styre i Tolia fremlegger en statusrapport for denne saken ovenfor generalforsamlingen 2015

25 Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai Sak 9 Vedtektsendring. Styret ser at det er viktig å få en gjennomgang på områder der det i dag kan råde tvil om hvor ansvaret for fremtidig vedlikehold hvile, på borettslaget eller den enkelte andelshaver. Et eksempel er glass, der dette er en del av rekkverk, innglassing av terrasse, vinterhage eller annet som ikke er en naturlig del av boligen. I svarbrev på forespørsel fra beboer er innglasset terrasse/vinterhage av et tidligere styre definert som terrasse (uteområde) og vedlikeholdsplikten tilfaller den enkelte andelshaver. Også når det gjelder innsetting av store vinduer og skyvedører i glass, av en mye høyere standard enn det som er vanlig i Tolia, vil styret få en klargjøring av ansvarsforholdet. Ved å vedtektsfeste dette vil det være klart og tydelig hva som er ansvaret til andelshaverne i Tolia brl. Forslag til vedtak: (dette krever 2/3 flertall av de oppmøtte og fullmakter, husk kun en fullmakt pr andel). (Det skal vedtas ett avsnitt av gangen.) 4. Vedlikehold 4-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (6) I tillegg til dette har Andelshaver ansvar for utvendigvedlikeholdsansvar for: Terrasser, plattinger, skillevegger, gjerder, rekkverk utvendige trapper, vinterhager innglassing av terrasser samt glass og annet tilhørende dette som er en del av uteområdet. Også Større skyvedører og vinduer som går utover den generelle standarden som er i Tolia vil være definert som andelshavers ansvar. I midlertid vil andelshaver i ettertid få dekket kostnaden tilsvarende det et evt anbud på felles utskiftning av de opprinnelige vinduene og dørene vil utgjøre.

26 Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai Sak10 Rehabilitering egne tak Dette var en sak som ble fremlagt på GF i fjor og besluttet at styret skulle fremlegge på årets GF. Saken gjelder om de som har godkjente tak også må være med å betale de tak som må skiftes ved det normale vedlikeholdet. Styret mener at 9 punkt 3 Mindretallsvern kan brukes her eventuelt med en presisering. «Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.» Presisering: (Vedtas av GF flertalls avgjørelse) Andelshavere som har foretatt en utbedring av boligen og der dette er en del av borettslagets vedlikeholdsansvar skal ikke ved en senere anledning der det foretas felles vedlikehold, betale dette en gang til. Det forutsettes at den foretatte utbedringen i sin helhet er godkjent og nødvendig dokumentasjon foreligger. Det skal allikevel bli sjekket og godkjent av en kvalifisert fagperson/firma. Eventuelle kostnader for endringer vil tillegges fellesskapet/husleien i forhold til størrelse.

27 Til: Generalforsamlingen 2013 Fra: Seksjonseier Grande/Olaussen, Tolia 34 Alværn, Rehabilitering egne tak Noen seksjonseiere har bekostet nye tak i forbindelse med utbygging av egne enheter. Dette kan gjøre at behovet for nytt tak på enkelte enheter er utsatt med noen tiår. Borettslaget vil kanskje se behov for å bytte tak i borettslaget i løpet av de nærmeste årene. Det kan ansees som unødvendig å bytte tak som allerede er fornyet. Det har tidligere vært løslig diskutert en løsning hvor «nye» tak ikke byttes, og at seksjonseiere som allerede har bekostet nytt tak ikke bærer kostnaden for nye tak på øvrige enheter. Forslag til vedtak: Ved rehabelitering/utskifting av tak i Tolia borettslag vil allerede utskiftede tak utelates fra rehabiliteringen. Kostnaden ved rehabilitering/utskifting av tak fordeles på seksjonene som fysisk får nytt tak. Seksjonseiere som allerede har bekostet dette selv belastes ikke med kostnaden vedr. rehabilitering av tak. Hvorvidt et tak grunnet egen rehabilitering kvalifiserer til å utelates fra takrehabiliteringen, helt eller delvis, avgjøres av styret i Tolia borettslag eventuelt i samråd med sakkyndige. Med vennlig hilsen Solveig Grande og Anders Olaussen

28 Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai Sak 11 Ladning av Elbiler i Tolia brl. Da Elbiler er i anmarsj og flere kanskje vurderer å anskaffe seg dette er det viktig at Tolia setter noen bestemmelser og regler vedrørende dette for å unngå unødige problemer i fremtiden. Skal det være lov og fast ha Elbil i Tolia som man må anta at fast må lades etter bruk? Ja/Nei. Skal fellesskapet betale denne ladningen, eller skal det settes opp strømmåler for avlesning og kostnadsanføring, dette belastes i så fall andelshaver. Ved overbelastning av strømnettet til garasjene, hvem skal betale for oppgradering/ny kurs til sikringsskap/garasje. Andelshavere med El-Bil, eller borettslaget?

29 Tolia Borettslag v/styreleder Helge Jørgenvaag Alværn Søknad om påbygg Tolia 34 Vi søker herved om tillatelse til utbygging i Tolia 34. Planlagt utbygging vil gi en utvidelse av leiligheten i hele bredden mot vest på 2,4 meter i grunnplan og underetasje. Dvs. utvidelse på 6,6 meter bredde og 2,4 meter dybde i grunnplan og underetasje. Vedlegg 1. Begrunnelse Årsak til ønsket utbygging er behov for en bolig med større areal. Nytt areal vil gi utvidet spisestue og kjøkken i grunnplan, samt økt bodplass i underetasje. Det er ønske om å bygge ut mot vest da det er på denne siden det er behov for økt areal. Utbygging mot vest vil også passe best mht til tilliggende naboer da Tolia 34 er forskjøvet i forhold til Tolia 32 - samt at Tolia 32 og 36 allerede har bygget ut mot vest. Utbygging vil medføre at yttervegg i Tolia 34 vil ligge på linje med yttervegg i Tolia 32 i hovedplan mot vest. Det er ikke aktuelt for andelseier å bygge ut mot øst, da dette ikke vil gi ønsket areal/utnyttelse. I tillegg gjør "forskjøvet" bebyggelse samt naboenes utbygging det naturlig å bygge mot vest. Utbygging mot vest Vi håper generalforsamlingen vil se søknaden i forhold til leilighetens beliggenhet i forhold til naboer på begge sider. Som kjent har leilighetene nr 32 og 36 begge bygget ut mot vest i underetasjen allerede, samt at nr. 32 er forskjøvet mot vest. Tolia 34 har "utbyggede naboer" på begge sider i underetasje, samt forskjøvet bygning mot Tolia 32. Tolia 32 og Tolia 36 har begge bygget ut 4 meter mot vest i underetasjen. Forhåndsgodkjent utbygging fra boligbyggelaget/borettslaget Når Tolia ble bygget viser tegninger og velkomstmappe, som følger hver leilighet, at boligbyggelaget har forhåndsgodkjent utbygging mot vest med inntil 2,4 meter i hovedetasje og underetasje, med flere ulike alternativ: Det er anmeldt og forhåndsgodkjent en rekke tilbygg og andre utvidelsesmuligheter i forbindelse med prosjektet. Vedlegg 2 Begrensningene i mulige utvidelser er angitt i bebyggelsesplanen. Vedlegg 3 For Tolia 34 er utvidelsesmulighetene begrenset til 3,5 meter mot vest i bebyggelsesplanen. Dette tilsier at boligbyggelaget/borettslaget har gitt en forhåndstillatelse til utbygging mot vest på inntil 3,5 meter, dokumentert i velkomstmappen (og vedlegget). Tillatelsene overfor

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

DAGSORDEN. Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning. Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Generalforsamling i Tolia borettslag 29. ap ril 20 13 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning 2012 samt revisors beretning Sak 3. Regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Sak 4. Sak 5.

Detaljer

Som sekretær ble valgt: Brita Marie Wærriø. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

Som sekretær ble valgt: Brita Marie Wærriø. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 14.mai 2014 kl 1900 Sted: Misjonskirken ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Tolia brl. SAK 1: a KONSTITUERING Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem.

Tolia Tidende. 31 årgang 7.3.2014 Tolia.no - nå skal denne siden bli oppdatert i nær fremtid! Facebook, søk på Tolia gruppe og bli medlem. KRAV FRA BRANNVESENET / FEIEREN NYE PIPER. Det vil bli fyringsforbud for de gamle stålpipene før neste fyringsperiode! Ref Brannvesenet. Piper som ikke har ildsted blir stående ubrukt og fjernet når taket

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 20.04.2016 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 52 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Sameiet Søndre Nes, Haslum.

Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Sameiet Søndre Nes, Haslum. Til sameierne i Sameiet Søndre Nes Innkalling til ordinært sameiermøte Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Sameiet Søndre Nes, Haslum. Tid: Tirsdag 26. april 2011, kl. 18.30 Sted: Løkeberg

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag 2. juni 2010 kl. 18.00. Møtested : Tåsen idrettskrets klubbhus. Tilstede var 37 andelseiere og 9 med fullmakt, til sammen 46 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brannfjellveien Borettslag den kl Møtested: Ekeberghuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brannfjellveien Borettslag den kl Møtested: Ekeberghuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brannfjellveien Borettslag den 11.06.2012 kl. 18.30. Møtested: Ekeberghuset. Tilstede var 28 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00 Sted: Skullerud skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 1.mars 2017, kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollen 100. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag 1. Konstituering

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag

PROTOKOLL. Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl på Stenbråten Skole. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag PROTOKOLL Tid og sted: Onsdag 31. mai 2017 kl. 18.00 på Stenbråten Skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Kantarellen Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Møtedato 15.05.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Garasjen Tilstede var 30 andelseiere Og 4 med fullmakt til sammen 34 stemmeberettigede

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016, klokken 1800. Sted: Jonsvannsveien 82 (kantina på gamle

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag

Vedtekter for Alaskasvingen borettslag Vedtekter for Alaskasvingen borettslag 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Alaskasvingen borettslag. Alaskasvingen borettslag er et andelslag som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Tilstede var 20 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 26.04.2016 kl. 18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 http://www.borettslag.net/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2010 Det innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 8. april 2010 kl. 18:00 i Skredbakka borettslag SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frøyatun Borettslag den 10. mai 2012 kl Møtested: Brånåsen skoles auditorium.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frøyatun Borettslag den 10. mai 2012 kl Møtested: Brånåsen skoles auditorium. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Frøyatun Borettslag den 10. mai 2012 kl. 19.00. Møtested: Brånåsen skoles auditorium. Tilstede var 25 andelseiere og 15 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Preståsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Preståsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no

Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Hellvikskog Vel v/formann Ola Dronsett Liaveien 34 1450 Nesoddtangen Tel.: 901 96 917 Mail: ola@dronsett.no www.hellvikskog.no Referat fra generalforsamlingen i Hellvikskog vel, badehuset og nybrygga 28.

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse Protokoll fra sameiermøtet i oligsameie Grindbakken Terrasse Møtedato 26. april 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grindbakken Skole med adresse Måltrostveien 106 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag Møtedato: Tirsdag 20. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Grendehuset 20 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer