Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:"

Transkript

1 Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Årsmelding fra styret Årsmelding for 2001 følger vedlagt og anbefales tatt til etterretning. Vi gjør spesielt oppmerksom på informasjonsskrivet som er vedlagt selve årsmeldinga. Dette omhandler vedlikehold, branninstruks, og forsikring. Sak 3: Årsoppgjøret Forslag til vedtak: Driftsoversikten for 2001 som viser en økning i disponible midler på kroner ,-, anbefales godkjent. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter borettslaget har, er medtatt i den framlagte driftsoversikt. Budsjett for 2002 anbefales tatt til orientering. Sak 4: Spørsmål om ansvarsfrihet for styret Styret foreslås meddelt ansvarsfrihet. Sak 5: Eventuell godtgjørelse til styret og revisor Forslag vedrørende godtgjørelse til styret for perioden som har gått, legges fram på generalforsamlingen. Honorarnota fra revisor refereres og anbefales godkjent. Sak 6: Andre saker 6.1: Bevilgninger Søknad om driftsstøtte har kommet fra: Tonsenhagen skoles strykeorkester Andre vi tidligere har gitt støtte til: Tonsenhagen skolekorps Årvoll Skoles Musikkorps Årvoll Idrettslag Styret foreslår at det bevilges kr. 750,- til skolekorpsene, idrettslaget og strykeorkesteret. Styret foreslår også at det bevilges kr. 500,- til festkomiteen for barn, kr. 1000,- til festkomiteen for voksne og kr til valgkomiteen. Til slutt foreslår styret at det bevilges kr. 750,- til Årvoll Eldresenter.

2 Sak 7: Valg 6.2: Kjellerovertakelse Borettslaget vedtok på ei ekstraordinær generalforsamling i november 1981 at beboere i første etasje kunne overta det underliggende fellesarealet. Dette vedtaket kom etter lang tids behandling og hadde sammenheng med spørsmålet om utvidelse av treroms leilighetene med henholdsvis loft (hyblene) og kjeller (fellesarealet og egne boder). Vedtaket endte opp med ei kontrakt (utarbeida i samarbeid med USBL) og et styrenotat som presiserte vilkårene og prosedyren for overtakelsen. Taksten for overtakelse skulle indeksreguleres, men dette ble etter det nåværende styre er kjent med ikke gjort, og vi fant det derfor nødvendig å behandle saken. I første rekke dreier det seg om justering av taksten, men vi mener også at den bør presiseres på enkelte punkter, og det er bakgrunnen for at vi tar det opp på generalforsamlinga. Vi viser til vedlagte forslag til ny kontrakt med tilhørende notat fra USBL og styre og foreslår derfor at generalforsamlinga vedtar den nye kontakta med tilhørende vedlegg. 6.3: Egenandel ved forsikringssaker Borettslaget har som nevnt i årsmeldinga hatt en markant økning av forsikringsskader med påfølgende betaling av egenandel (kr 6.000,-). Samtidig ønsker vi at beboerne sjøl skal ta ansvar for tilsyn og vedlikehold av teknisk anlegg inne i boligen sin jfr. kontrollansvaret i husleieloven, og vi ønsker derfor å ha muligheten til å vurdere om andelseier sjøl skal dekke egenandelen. Hensikten med følgende vedtak er ikke i første rekke at vi ønsker å velte et økonomisk ansvar over på en uheldig andelseier, men snarere at styret trenger et enkelt mandat til å kunne gjøre egne vurderinger ved forsikringskader. Vi viser ellers til vedlagte informasjon angående forsikringsaker. På bakgrunn av dette foreslår styret følgende vedtak: Styret i borettslaget kan ved enkelte forsikringskader bestemme at beboer sjøl må dekke egenandelen. Dette må skje etter nøye og individuell vurdering, og kun i de tilfelle der beboer har unnlatt å foreta kontroll i henhold til kontrollansvaret og det er klart at dette ansvar tilfaller beboeren.. Styret må få ei juridiske vurding fra advokatkontoret hos USBL før et eventuelt vedtak. Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 7.1 Valg av styreleder 7.2 Valg av 1 styremedlem 7.3 Valg av 3 varamedlemmer til styret 7.4 Valg av festkomité for barn 7.5 Valg av festkomité for voksne 7.6 Valg av vaskerikontakt 7.7 Valg av 2 delegater til USBLs generalforsamling 14. mai Valg av valgkomité

3 Årsmelding April 2001 april 2002 for Stig Borettslag (50 år ) Styret har i denne perioden bestått av følgende representanter: Stein Talleraas, leder Pål Jensen, nestleder Lill-Ann Kaborg, sekretær Berit Granum. styremedlem Og følgende vararepresentanter: Rolf Røraas Lisbeth Wiig Frank Thommesen I tillegg har vi følgende faste ansvarsposter: Vaskerikontakt: Tor Ramberg Vedlikeholdsansvarlig: Rolf Røraas Forsikringskontakt: Stein Talleraas Vi har også hatt følgende komiteer og ansvarshavende: Valgkomitè: Lena Gran, Kirsti Bøhm Kompostkomitè: Ellen Aasheim og Christina Støle Therkildsen Dugnadsansvarlig: Rolf Røraas (Jubileums-)Festkomite: Rolf Røraas, Hege Thommesen og Christina Støle Therkildsen Festkomité for barn: Christina Støle Therkildsen Styret har hatt ti styremøter i løpet av perioden. Styret (dugnadsansvarlig) har også arrangert et par dugnader med tilhørende sosialt samvær (grillfest). Framleie: Vi har i perioden behandlet 1 frameleiesaker, og det er pr. dags dato 5 leiligheter på framleie. Salg av leiligheter: 3 leiligheter har skiftet eiere i løpet av det siste året. Av viktige eller større saker kan vi nevne: - Den største enkeltsaken i fjor, var borettslagets 50-årsjubileum og 6. oktober var vi samla, godt 50 personer på Årvoll Eldresenter for å feire begivenheten, med festmiddag, taler, sang og dans. Blant de inviterte var direktøren i USBL, Kjell Jacobsen som kvitterte med tale og ekstra jubileumsgave(r) til borettslaget og alle beboerne. Vi fikk også taler fra de to av de første formennene i borettslaget samt den siste. I forbindelse med jubileet, ga vi også ut et jubileumshefte som etter stor innsats fra tre ildsjeler, ble både flott og billig. Heftet har siden blitt spredt rundt til andre USBL-borettslag.

4 - Vedlikeholdet er også i år mindre enn budsjettert, og det gjenstår fremdeles noe maling på fasadene. Det som er starta vil bli fullført i år, men når det gjelder generelt periodisk vedlikehold viser vi til eget vedlagt informasjonsskriv. Borettslaget var femti år i fjor og det innebærer at en del av de tekniske installasjonene begynner eller har begynt å knirke. Noe har vært gjort opp gjennom årene, men behovet er sannsynligvis stort, noe de to avløpssakene i Selvbyggerveien 12 og 14 er et bevis på. Uansett må vi ta ansvar for dette og foreta ei kartlegging av den tekniske stand på både bygningsmasser og vann/avløp. - Vanlig periodisk kontroll av både brannalarmene og brannslokkingsapparatene ble utført i henhold til plan og vedlikeholdsavtaler. Brannvarslingsanlegget fungerer bra, noen få følere er bytta ut og vi har mottatt få meldinger om problem. Styret minner også i år alle beboere i andre og tredje etasje om at de må sjekke sine respektive brannstiger (løse de ut og prøve å gå ned)! - De nye boligprosjektene Årvollskogen, og Årvollbrinken har vært stadig tilbakevendende saker og disse har i løpet av det siste året blitt supplert med enda en utbygging, nemlig Årvollveien 52 (Østreheimstomta), der det er planlagt ei blokk med 35 nye leiligheter. I den forbindelse har det vært samarbeid med bydelsadministrasjonen, og borettslagene Rådyrdalen og Sletta om protester mot planene om riving av Østreheim, samt forslag til bedring av utbyggingsplanene. - Vi arrangerte tre dugnader i fjor og fikk derfor gjort en god del. Ny utvida sandkasse, flere postkassestativ, klipping av hekken var noen av oppgavene som ble gjort. Som vanlig avsluttes dugnadene med sosialt samvær/grillfest. Vi kunne sjølsagt håpa på noe større oppslutning, og benytter anledninga til å takke alle som har deltatt. Vi har også rydding i forbindelse med søppelcontainerne vår og høst. - Vi hadde også en vellykka sammenkomst i forbindelse med at julelysene ble tent på den store grana, med servering av gløgg og pepperkaker, besøk av nissemor og sang og gang rundt julegrana. Vi tror at arrangementet kommer til å bli en tradisjon. - Som et alternativ til juletrefest på nyåret, arrangerte vi (festkomiteen for barn) nyttårsskirenn for alle barna i borettslaget, pluss noen gjester. Det var en stor suksess, hadde 20 deltakere i alderen fra tre til elleve år med løyper rundt heile tomta. Alle fikk gullmedaljer og diplomer og vi avslutta med grillfest. Dette er en gammel tradisjon i Stig som vi nå håper er i gang igjen. - Det viktigste når det gjelder grøntanlegget er at vi har kommet igang med klipping av hekken. Etter noen små investeringer til elektriske hekksakser og et par timers innsats på dugnaden i fjor vår, var vi i gang og vi sparer over kroner på den innsatsen. - Kompostprosjektet har blitt utvida med en dunk i Selvbyggerveien 18 og vi har satt ut kasser til hageavfall og etterkompostering. Det har vært litt problemer med å holde komposten igang de kalde periodene om vinteren, og vi avventer en evaluering fra kompostgruppa i løpet av våren/sommeren. Når det gjelder hageavfall, stort sett kvister fra hekken og løv, har vi kjørt dette til Oslo Kommunes komposteringsanlegg på Brobekk, i stedet for å lempe det opp i de vanlige søppelcontainerne. - Dersom noen har spørsmål til disse punktene, har andre spørsmål eller har behov for å se kontrakter, avtaler o.l., oppfordres de til å ta kontakt med styret! Forsikringer: Borettslaget er fullverdiforsikret i If...skadeforsikring for godt 55 millioner. Vi har hatt en markant stigning i antall skadesaker, de aller fleste vannskader og en medvirkende årsak er borettslagets alder. Med sine 50 år er det en del gamle installasjoner som trenger vedlikehold i den nærmeste framtid. De største i denne perioden jhar vært avløpene i Selvbyggerveien 12 og 14 som vi har reparert og delvis bytta.

5 Ved forsikringssaker er det viktig at beboerne tar direkte kontakt med styret umiddelbart (vedlikeholdsansvarlig eller forsikringskontakt), slik at vi kan fylle ut et midlertidig skadeskjema og melde skaden til USBL som videreformidler kontakt til forsikringsselskapet. Det er derfor unødvendig for andelseier å ta direkte kontakt med forsikringsselskapet (såframt han/hun ikke har spørsmål ingen andre kan svare på). Ansatte/vaktmester: Borettslaget har ingen ansatte og de daglige vaktmestertjenestene utføres av husets beboere. Større saker er det styret gjennom vedlikeholdsansvarlig som tar seg av. Brøyting tar Vaktmesterkompaniet seg av og plenklipping utføres av Vidar Stenberg. Støy, bråk og sameksistens: Styret har mottatt noen klager angående generelt bråk og støyplager fra naboer, og vi vil minne beboerne om at husene våre er svært støyutsatt, spesielt mellom første og andre etasje. Vi vil derfor minne alle på at vi må ta hensyn til dette, og viser samtidig til husordensreglene samt til vedlagte informasjonsskriv angående vedlikehold (eget vedlegg)! Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø. Økonomi: Årets driftsoversikt viser en økning av disponible midler med kr ,-, som resulterer i totalt netto disponible midler på kr ,-. Vi har fremdeles bra balanse i drift med et overskudd som hovedsaklig er et resultat av mindre vedlikehold. Styret viser til vedlagte informasjon angående vedlikehold og på grunn av det forventa kapitalbehovet til dette, kommer styret også i år til å øke husleia noe. Oslo 17. mars 2002 Stig Borettslag styreleder nestformann styremedlem/sekretær styremedlem

6 Stig Borettslag Ordinær generalforsamling 2002 Vedlegg til årsmelding og innstilling Inneholdende: 1. Opprinnelig kjellerkontrakt; sak Forslag til ny kjellerkontrakt; sak Informasjon om forsikring; sak Informasjon om vedlikehold; vedlegg årsmelding 5. Informasjon om brannvern; vedlegg årsmelding 6. Forslag til branninstruks; vedlegg årsmelding Oslo, 21. mars 2002 styret Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 1

7 Opprinnelig kjellerkontrakt: KONTRAKT mellom Navn Adr.:. og Stig Borettslag 1. KONTRAKTENS OMFANG 1.1. Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.. eksklusiv bruksrett av underliggende fellesrom Kjellerlokalet skal fysisk (med trapp) slås sammen med andelseierens leilighet, og benyttes som bolig Størrelsen på kjellerrommet skal i lengderetningen ikke overstige 7,5 meter innvendig målt. Bredden på rommet begrenses av eksisterende støpte senter bærevegger. Andelseiers kjellerboder kan dog slås sammen med fellesrommet. 2. OMBYGGINGSOMKOSTNADER 2.1. Før bygningsmessige endringer foretas, må godkjenning fra bygningskontrollen (approberte tegninger) framlegges for styret i borettslaget, som gir endelig godkjenning Stakekummer, feieluker etc. må være tilgjengelig for de øvrige andelseiere i huset Alle omkostninger i forbindelse med sammenslåingen må bæres av andelseier. Herunder også omlegging av elektrisk anlegg og evt. Forsterkning av inntakskabel-/skap ved økt strømbehov, samt evt. omlegging av vann- og kloakkrør Eventuelle omkostninger og faste økte utgifter som påføres borettslaget som følge av ombygningen, må bæres av andelseier gjennom husleien. Til utgifter regnes for eksempel skatter, avgifter, forsikring, ytre vedlikehold og honorar til forretningsfører Overtaker må innen to måneder fra overtakelsesdato sørge for å frakople det elektriske anlegget i det overtatte kjellerrommet fra borettslagets strømabonnement Overtaker må selv sørge for å tegne eventuelle nødvendige tilleggsforsikringer. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 2

8 3. GODTGJØRELSE (INNSKUDD) 3.1. Taksten på kjellerarealet er fastsatt til kr.... pr. m 2 pr.... Taksten reguleres med samme prosentvise økning som leilighetene for øvrig Ved undertegning av denne kontrakt, skal andelseier innbetale det fastsatte innskudd til borettslaget v/styret. Beløpet blir så fordelt på husets andelseiere med 20 prosent til hver 3-roms leilighet (i alt 4) og 10 prosent til hver 1-roms leilighet (i alt 2). Der hvor 1-roms leilighet er overtatt av underliggende 3-roms leilighet, tilfaller denne andelen (10 prosent) den som har overtatt 1-roms leiligheten. 4. VED OVERLEVERING 4.1. Andelseier overtar kjellerlokalet i den stand det befinner seg ved overtakelsestidspunktet. Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med ombygging av kjellerlokalet. 5. ØVRIGE BESTEMMELSER 5.1. I tillegg til det som er nevnt i denne kontrakt, gjelder også borettslagets vedtekter og bestemmelser i andelseiers husleiekontrakt. Andelseier og borettslaget er kjent med og vedtar alle punkter i denne kontrakt som er skrevet i to eksemplarer, hvorav andelseier og borettslaget beholder hver sitt eksemplar. Kontrakten skal foruten andeleier, undertegnes av borettslagets formann og et styremedlem.. den. Andelseier Stig Borettslag.. (formann) (styremedlem). Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 3

9 Forslag til ny kjellerkontrakt: A V T A L E mellom STIG BORETTSLAG og Andelseier: Adresse: 1 Bakgrunn for avtalen Denne avtale skal regulere forholdet mellom borettslaget og andelseier som vil bygge ut egen bolig gjennom erverv av arealer i kjeller i Stig borettslag. Avtalen regulerer forhold knyttet til salg av arealet, utbyggingen og til senere drift vedrørende økte kostnader for borettslaget. 2 Forutsetninger Generalforsamlingen har gitt en prinsipiell tilslutning til denne type utbygging i samsvar med borettslovens 46, jfr. vedtak på ekstraordinær generalforsamling den 11. mars Eventuelle endringer av denne avtalen skal ha 2/3- flertall av de avgitte stemmer på en generalforsamling. Avtalen forutsetter at andelseier har sendt inn tegninger med beskrivelse av fasadeendring og utbyggingsplan til styret som er godkjent av naboer som blir berørt av utbyggingen. Dersom styret godkjenner slik søknad vil dette gi grunnlag for å gå videre med saken for formell behandling av kommunal plan- og bygningsetat. Andelseier vil stå som byggherre og sørger for gjennomføring av prosjektet i hht til beskrivelse og utbyggingsplan. Ved utbygging forplikter andelseier seg til å inngå kontrakt med entreprenør i hht Norsk Standard og alle arbeider knyttet til elanlegg og våtromsinstallasjoner skal utføres av autoriserte fagpersoner. Dersom utbygging skulle medføre innredning av våtrom (toalett/vask), skal gjeldende våtromsnorm legges til grunn for utførelsen. Foreliggende planer med beskrivelse av utbyggingen skal følge som vedlegg til denne Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 4

10 avtale. Planen skal tydelig angi arealet som skal utbygges og hvordan dette vil bli innredet. 3 Avtalens omfang og begrensninger Borettslaget gir herved andelseier av leilighet nr.. eksklusiv bruksrett av underliggende fellesrom. Kjellerlokalet skal fysisk (med trapp) slås sammen med andelseierens leilighet, og benyttes som bolig. Størrelsen på kjellerrommet skal i lengderetningen ikke overstige 7,5 meter innvendig målt. Bredden på rommet begrenses av eksisterende støpte senter bærevegger. Andelseiers kjellerboder kan slås sammen med fellesrommet. 4 Ansvar for skade forsikring I forbindelse med utbyggingen har andelseier ansvar for all skade som måtte oppstå på borettslagets bygninger. Dette er et objektivt ansvar og andelseier er forpliktet til å tegne byggherreforsikring eller sørge for at entreprenør har forsikringsdekning som dekker skade som måtte oppstå i forbindelse med utbyggingen. 5 Kostnader Finansiering Andelseier er selv ansvarlig for alle kostnader, herunder betaling og finansiering av utbyggingsarbeidene. 6 Salgssum Kvadratmeterprisen, kr...., er fastsatt på bakgrunn av takst av... som gir totalt salgssum på kr.... Taksten fastsettes og reguleres etter følgende metode: 1. Arealer som andelseier skal overta i kjeller, måles opp og det fastsettes en bestemt kvadratmeterpris for overtakelse. 2. Det innhentes ny takst pr. april 2002 som danner grunnlag for en generell kvadratmeterpris for kjellerlokaler som overtas. Denne taksten indeksreguleres hvert år med konsumprisindeks. Regulering skjer pr. 1. januar, med indeks fra november året før. Taksten vedlegges denne kontrakten. 3. Hver av partene, andelseier og borettslag, kan kreve fastsatt ny takst dersom det har skjedd endringer i markedet som gjør tidligere takst mindre anvendelig. Den som krever takst må betale for takseringen. Ved slik ny takst må begge parter være enige om takstmann for at taksten skal være bindende for begge parter. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 5

11 Ved undertegning av denne kontrakten skal andelseier innbetale den fastsatte salgssummen til borettslaget. Beløpet blir fordelt på husets andelseiere med 20% til hver 3-roms leilighet (i alt 4) og 10% til hver 1-roms leilighet (i alt 2). Der hvor 1- roms leilighet er overtatt av underliggende 3-roms leilighet, tilfaller denne andelen (10%) den som har overtatt 1-roms leiligheten. 7 Endring av husleie Andelseier er gjennom denne avtale innforstått med at eventuelle omkostninger eller økte driftsutgifter utbyggingen påfører borettslaget, vil medføre en økning av husleien. Dette gjelder i første rekke økte faste utgifter som forsikringer, kommunale avgifter og skatter samt økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 8 Overlevering Andelseier overtar kjellerlokalet i den stand det befinner seg ved overtakelsestidspunktet. Borettslaget er uten ansvar for uforutsette kostnader for andelseier i forbindelse med ombygging av kjellerlokalet. 9 Andelseiers forpliktelser Stakekummer, feieluker etc. må være tilgjengelig for de øvrige andelseiere i huset. Andelseier overtar, innen to måneder etter kontraktsdato, ansvaret for abonnement på strøm for det gjeldende kjellerarealet. Det innebærer at elanlegget fysisk må koples av borettslagets anlegg. 10 Borettslagets forpliktelser Når borettslaget har godkjent planer og undertegnet nærværende avtale, er styret i borettslaget forpliktet til å undertegne alle dokumenter som andelseier trenger i forbindelse med godkjenning av planene hos kommunale etater. Dette skal gjøres uten ugrunnet opphold av de som tegner borettslaget. 11 Avtalens bindende virkning - mislighold Begge parter er forpliktet til å gjennomføre nærværende avtaler innenfor de rammer som er forutsatt. Avtalen kan ikke ensidig sies opp av noen av partene. De rettigheter og plikter som følger av avtalen følger også leiligheten, og borettslaget har rett til å notere avtalen som en heftelse i adkomstdokumentene tilknyttet leiligheten. Ved sin underskrift på denne avtale samtykker andelseier i en slik notering. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 6

12 Ved salg av leiligheten har andelseieren plikt til å gjøre kjøper oppmerksom på de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Andelseier er ansvarlig for at utbygging og innredningsarbeider knyttet til utbyggingen gjennomføres i samsvar med gjeldende planer. Mislighold av forpliktelsene som følge av dette punkt er å anse som brudd på leiekontrakten mellom borettslaget og andelseier, og kan berettige misligholdebeføyelser fra borettslagets side ovenfor andelseier. Dersom borettslaget forårsaker unødige forsinkelser for andelseier ved manglende påtegning på søknader til offentlig myndighet, kan dette også medføre erstatningsansvar for borettslaget for dokumenterte merkostnader. 10 Øvrige bestemmelser I tillegg til det som er nevnt i denne avtalen, gjelde også borettslagets vedtekter og bestemmelser i andelseiers husleiekontrakt. Denne avtale foreligger i tre eksemplarer, ett til hver av partene, og ett til borettslagets forretningsfører. Som vedlegg til avtalen følger et undertegnet skjema fra de øvrige andelseierne i det gjeldende hus, de opprinnelige takstpapirene, beskrivelse av byggearbeidene med tegninger for de nybygde arealene samt en plan for framdrift. Nødvendig aksept fra naboer følger også vedlagt. Oslo, den Stig borettslag, styreleder Andelseier(e) Stig borettslag, styremedlem Ektefelle/Samboer må undertegne hvis hun/han ikke er medeier. Underskrift ektefelle/samboer Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 7

13 Informasjon om vedlikehold: Vedlikehold Vi begynte å male Selvbyggerveien 18 sommeren På grunn av misnøye med maleren måtte vi dessverre si opp kontrakten med han før han var ferdig. De nye postkassestativene er snart ferdig. De to siste skal snekres ferdig på neste dugnad nå til våren. Vi håper å ha alle sammen på plass før 17. mai. Det hele beror på oppslutningen fra dere beboere på dugnadene. Det er de samme som møter opp hver gang, så nå håper vi at det også kunne dukke opp noen nye fjes. Alt vedlikehold for 2002 er ikke fastsatt enda, men det skal graves opp foran vaskeriet for å senke den dreneringskummen som er der. Våte somre og vintere har vi problemer med vannet som ikke forsvinner ned i sluket. Graving blir det også foran Årvollveien 55 fordi stikkveien er feil dosert. Den heller inn mot huset. Ellers er det fortsatt en del ting vi fortsetter med på dugnadene. Hekken langs Selvbyggerveien og Årvollveien steller vi selv. Bortkjøring av kvist, løv og annet hageavfall tar vi oss også av. Dette er dugnadsarbeid laget sparer tusen kroner på hver sesong. Så fortsett å bli med på dette arbeidet. Vedlikeholdet fra 2002 og framover. Vedlikeholdsplan Etter sterkt ønske fra teknisk avdeling i USBL kommer vi i Stig borettslag til å sette vedlikeholdet vårt inn i et system. For noen år siden utviklet USBL en plan for vedlikeholdet i borettslag og sameier. Dette er siden blitt perfeksjonert og vi på Stig har valgt å gå inn for denne planen. De fleste andre lag har allerede gått inn for dette. I første omgang vil det si at vi får en tilstandsrapport på lagets bygningsmasse og uteareal. Uten å gå for mye i detaljer vil dette i korte trekk si at vedlikeholdet blir lettere å holde styr på både for det nåværende styret og ikke minst for de kommende. Det skal vel ikke så mye fantasi til for å se at husene våre om noen år kommer til å trenge et relativt omfattende vedlikehold. Vannskader og gamle bad Styret har den siste tiden behandlet vannskader p.g.a. lekkasje fra badene. Vi må huske på at badene våre ikke er bygget slik at eventuell dusjing direkte på gulv og vegg skal skje. Datidens membran er ikke godkjent til dette formålet. Derfor vi tar opp dette er fordi enkelte beboere pusser opp badene sine ved å legge fliser rett på gammelt gulv og vegger. Dette blir ikke tett. Skal badet pusses opp, skal det gjøres etter Norsk Standard og våtromsnorm skal følges. Godkjente fagarbeidere skal også brukes. Dette fordi kvittering skal kunne fremvises ved eventuell skade og forsikringsselskapet sier at ved uvettig bruk gjelder ikke forsikringen. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 8

14 Styret har også framtidsplaner angående eksisterende soilrør. Disse må før eller siden byttes, så vi ber om at alle som ska pusse opp badene sine tar kontakt med styret fordi noen tekniske og praktiske detaljer skal løses. Dette er viktig. Etasjeskillene og støy I de siste årene har vi fått en del nye andelseiere i laget. Dette er stort sett yngre mennesker, enten med små barn eller i startfasen til å stifte familie. De fleste av disse har ikke blitt gjort oppmerksom på at det er veldig lytt mellom leilighetene. Så i ettertid har vi fått flere henvendelser fra beboere, også fra de etablerte, om det er mulig å gjøre noe med dette. Det finnes i dag flere utmerkede måter å gjøre det relativt lydtett på. Det kan gjøres både fra undersiden eller fra oversiden. Det aller beste er selvfølgelig om man går sammen og gjør begge deler. En henvendelse til Rolf Røraas i nr. 22 og han skaffer dere de nødvendige brosjyrer på hvordan dette bør gjøres. Dersom dere har spørsmål eller forslag til styret, eller kommentarer til det vi har skrevet, kan dere henvende dere til styret, enten til styreformann eller vedlikeholdsformann. Helst skriftlige innspill! Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 9

15 Informasjon om brannsikkerhet: Brannvern og -sikkerhet i borettslaget Plan for brannvern i borettslaget består av to deler: 1. Oversikt og gjennomgang av brannvern- og sikringsrutiner for hele borettslaget 2. Branninstruks som er en kort og konsis beskrivelse for hvordan man skal oppføre seg ved evt. brann. Begge delene inneholder områder der beboerne vil være ansvarlige for å kontrollere og teste brannvernutstyr, ha brannøvelser, prøve rømningsveier etc. Bakgrunn I løpet av de siste par årene har vi i borettslaget gjort en del investeringer når det gjelder sikring i forhold til brann. Samtidig har vi forsøkt å innføre rutiner for kontroll og oppfølging av både vedlikehold og sikringstiltak. Under følger ei kort oversikt over hva vi har gjort og hva vi åpenbart ser mangler og litt om ansvar og vedlikehold. Vi tar gjerne i mot innspill og kommentarer slik at vi kan få på plass rutiner som sikrer oss best mulig i forhold til brann (når det er sagt, kommer vi tilbake med forslag til sikringstiltak for andre deler av anlegg og drift også, eksempelvis vann) Vi har - installert (sammenkopla) brannvarslingsanlegg med sentral kontrolltavle (i kjellertrapp) og felles varsling (internt i husene) en føler i hvert hus pluss fellesareal - årlig kontroll/ serviceavtale av brannvarslingsanlegget - kjøpt inn brannslokningsapparat, pulvertype i alle boligene, samt på fellesarealene - kontroll av brannslokningsapparat annahvert år - installert rømningsveier i form av utløsbare brannstiger for 2. og 3. etasje - har også bytta ut all elektrisk installasjon i alle boligene nye sikringsskap montert jordfeilbryter Vi mangler - generell oppmerking av hus (opplyste husnummer, merking av entredører/leiligheter,merking av branntavle, merking av rømningsveier) - sentral oversikt over beboerne (i huset) oppslått ved branntavla, -branninstruks som deles ut til alle, og slås opp i oppganger -(minst) en årlig brannøvelse i hvert hus (gjennomføres av hvert hus på initiativ av styret) (kan være i form av et kurs i brannvarslingstavlene/anlegget), -plakat til oppslag ved telefon -varmesikring til komfyrene (vi sponser en del, beboere betaler en del) Eventuelle ekstratiltak - tilbud om ekstra føler - evt brannslanger - tilbud om evt. ekstra brannvarslere (løse) - tilbud om sikkerhetsseler til brannstigene - tilbud om varmesikring til komfyr (kopler ut komfyr ved f.eks tørrkoking) Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 10

16 Periodisk kontroll Beboerne har kontrollansvar for utstyr/sikring inne i boligen (brannslokningsapparat, brannvarslere (fellesanlegg og egenmonterte løse varslere), rømningsveier (vinduer, dører, stiger) og må varsle styret dersom noe er galt. Styret har kontrollansvar utenfor boligene og har ansvar for vedlikehold og reparasjoner. Brannvarslere (løse), brannslokningsapparat, rømningsveier, brannfarlige stoffer, elektriske apparater/ledninger/stkkontakter etc Brannøvelse gjennomgang og kontroll Alle beboere har ansvar for å gå gjennom følgende punkter. Styret foreslår at dette kan gjøres som en brannøvelse som gjennomføres minst en gang i året. Alle beboere, også barn, bør delta og få forståelse for viktigheten av en slik øvelse. Gå gjennom prosedyrene i branninstruksen. Forebygging brannforebygging som i hvertfall inkluderer fyring, elektrisk anlegg etc. Lag en rømningsplan ta alle i familien med på en samtale om hvordan dere raskest kan komme ut om det blir brann Lag opplegg sammen med barna om hva som må skje i tilfelle brann (branninstruksen) Brannvarslingsanlegget gå gjennom og sørg for at alle (innafor rimelighetens grenser) forstår hvordan varslingsanlegget fungerer. Er barna store nok til å være aleine mens foreldra er ute (f.eks i butikken), må de også være store nok til å kunne forstå og gjennomføre det som står i branninstruksen. Slokking sørg for at alle veit hvor de står, samt at de er tilgjengelige. Det anbefales at beholdene (pulverapparat) sjekkes hver måned (at trykket er på grønt) samt at de snus et par ganger i året. Kontroll- og varslingsansvar beboerne er ansvarlig for kontroll og ettersyn av anlegg inne i sin egen bolig og skal uten umiddelbart melde fra til styret ved feil eller mangler. Kontrollspørsmål for de enkelte områdene Til hjelp i gjennomgang og kontroll, har norsk brannvernforening utarbeida ei brosjyre og en del kontrollspørsmål. Styret anbefaler at alle går gjennom kontrollspørsmålene og lager seg rutiner for periodisk sjekk av potensielle brannfeller. Kontrollspørsmålene og revidert brannvernplan blir delt ut sammen med branninstruks i månedskiftet april-mai. Dersom du er interessert i brosjyren kan du få ved å ta kontakt med styret. Vanlige brannfeller Her er ei oversikt over noen vanlige brannfeller (fra forsikringsselskapets oversikt). Den må gjerne suppleres med egne punkter! Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 11

17 Piper og brannsteder Gamle teglsteinspiper blir svært varme under fyring, og må ikke dekkes med tapet e.l. Hvis det er utett mellom pipe og ovnsrør kan det oppstå brannfarlige gnister. Hold overgangen tett Vær oppmerksom på lekkasjer fra rør og koblinger på oljeovner. Oljen er lettantennelig, og vanskelig å slukke Kjøkkenet Tørrkoking er en av de vanligste brannårsakene Fettet i kjøkkenvifter kan lett ta fyr. Vask jevnlig! Kaffetrakter og brødrister bør ikke stå med støpselet i når de ikke brukes. Ved jordfeil kan det lett begynne å brenne Lys Ha god plass bak kjøleskap/fryser. Husk at kjøleribbene gir fra seg varme Bruk av sterkere pærer enn angitt, gir farlig tempraturstigning i lampeskjerm og sokkel Spotlights med halogenpærer avgir svært mye varme, og må monteres med tilstrekkelig luft rundt Bad og andre våtrom Det har oppstått flere branner i kontrollpanelet på vaskemaskiner og tørketromler. Derfor bør maskinene bare brukes når du er hjemme og våken Tørketrommelen kan bli overarbeidet hvis ikke lofilteret renses jevnlig Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 12

18 Sikringsskap Pass på at sikringene er ordentlig skrudd til. Løse sikringer kan føre til stor varmeutvikling Varme sikringer? Svidde og sotete ledninger? Dette er tegn på at det elektriske anlegget har en alvorlig feil. Ta kontakt med en elektriker straks Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 13

19 Forslag til branninstruks: Skal trykkes opp i farger og lamineres (etter tilbakemelding fra beboere) og slås opp på en sentral plass i hver leilighet i tillegg til at den skal henge i alle oppgangene. Styret ved styreformannen, ber om tilbakemelding på instruksen og generelt om brannvern snarest mulig, og seinest 15. april. Branninstruks (forslag) Ved brann (brannalarm utløst): - Sjekk branntavla dersom den er tilgjengelig - Gå ut av bygningen - Lukk alle dører og vinduer Når det brenner skal du: - Varsle: Telefon brannvesenet: Korrekt adresse til huset er: (varierer fra hus til hus!!) - Redde: Sørge for å varsle de andre i huset slik at de kan komme seg ut - Møt opp på avtalt oppmøteplass utenfor huset: (styret anviser plasser) - Slokke: Prøv å slokke med brannslokkingsapparat eller kvel flammene med et teppe o.l. - I hvilken rekkefølge disse tre punktene skal utføres, må vurderes etter situasjonen - Det viktigste er å sørge for varsling, samt å komme seg ut og, dersom man vurderer situasjonen slik, forsøke å slokke. - Brannalarmen MÅ ALLTID respekteres. Før brann: - Gjør deg kjent med plassering og bruk av slokkeutstyr (minst et apparat i hver bolig og et i hver etasje i trappeoppgang) - Gjør deg kjent med bruken av den felles brannalarmen - Rømningsveier: Leilighetene har to rømningsveier: Den ene er trappeoppgangen, dersom den ikke kan benyttes: Vinduene og balkongdøra i 1. etasje, vindu i 3. etasje (loft) samt et av gavlvinduene i stue i 2. etasje. Disse leder ut til brannstige. I kjeller skal det være merka vinduer i tillegg til utgang via trapperom. - Gjør deg kjent med disse rømningsveiene og se til at de ALLTID er tilgjengelige, at dører og vinduer kan åpnes, at brannstigen kan foldes ut og at utgangene ikke er sperret - Gå gjennom branninstruksen med ALLE familiemedlemmene OG foreta BRANNØVELSE minst en gang i året. Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 14

20 Vedlegg til generalforsamling 2002 Stig Borettslag side 15

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer