Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie"

Transkript

1 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Herslebsgate 9-11 Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Herslebsgate 9-11 Sameie avholdes onsdag 9. april 2014 kl på Vahl skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret: Vedtektsendring B) Forslag fra styret: Godtgjørelse til Byggekomiteen Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 1 år D) Valg av 1 varamedlem for 2 år Oslo, Styret i Herslebsgate 9-11 Sameie Maikki Fonneløp /s/ Ole Erik Jansen /s/ Kjell Petter Opheim /s/

3 3 Herslebsgate 9-11 Sameie ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Maikki Fonneløp Herslebs Gt 11 Styremedlem Ole Erik Jansen Styremedlem Kjell Petter Opheim Herslebsgate 11 Varamedlem Annett Christin Sæther Parkveien 77 Varamedlem Erlend Bauck Sole Herslebs Gt 11 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 58 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune. Adresse: Herslebs Gate 9-13 Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Herslebsgate 9-11 Sameie Styrets arbeid 2013 Styret har hatt et turbulent arbeidsår. Det har vært mye jobb med det forestående baderomsprosjektet, mange nye installasjoner (callinganlegg, brannalarmanlegg og heiser), og mye arbeid med drift og vedlikehold. Styret har hatt 7 styremøter i 2013, i tillegg til møter med tilbydere på prosjektlederjobben og videre oppfølging av rehabiliteringsprosjektet. Styremedlemmene har hatt mye kontakt via epost og telefon når det gjelder oppfølging av pågående saker, og styreleder har distribuert 6 nyhetsskriv til beboerne for å sørge for god informasjonsflyt om styrets arbeid i perioden. Det har vært en eksplosiv økning i antall besvarelser og kontakt mellom styret og beboerne. Nytt porttelefonanlegg og felles brannalarmanlegg med detektorer i hver leilighet ble installert av Romerike Svakstrøm i januar. Hovedanlegget for brannalarmen er i nr. 11. Styret ber alle eierne om å gjøre seg kjent med hvordan brannvarslingsanlegget fungerer og gi informasjonen videre til sine leietagere. En manual er tilgjengelig i begge oppgangene. I januar engasjerte vi HeisKonsulenten (vis Obos Prosjekt) for prosjektadministrasjon vedrørende nye heiser, inkludert konsulentbistand i forbindelse med havari av de gamle heisene i januar og februar. Nye heiser fra Schindler Stahl ble ferdig installert og satt i drift i juni. Vi har serviceavtale og 10 års garanti med leverandøren, i tillegg til en oppfølgingskontrakt med HeisKonsulenten for 5 år av gangen. Sameiet tok opp et lån i Obos Lån og Spar etter vedtak om baderomsrehabilitering og heiser i november 2012, og kr ble utbetalt til heiser og prosjektledelse i juni. Vi refinansierte også restlånet fra SEB. I mai opplevde sameiet på ny en tilstopping i hovedrøret, der tilbakeslag av vann oversvømte leilighetene i 1.etasje. Etter to kamerainspeksjoner med tilhørende rapporter fra TT Teknikk og Gravco ble det funnet to rørsvanker med opptil 100% vannfylling i avløpsrørene som er innstøpt i betongen bak trappeløpene. USBL fikk prosjektledelse for iverksettelse av umiddelbare vedlikeholdstiltak, og vi måtte installere nye rørtraséer i garasjen og inn i berederrommet. Styret har også foretatt reparasjon av defekt motor/ur og forbedring av viftene i ventilasjonsanlegget. Ventilasjonen i bygget er til tider svak, noe som beror på små luftventiler i leilighetene og mangelfull rengjøring. USBL ble valgt som prosjektleder for baderomsrehabiliteringen. Styret utnevnte en Byggekomité som skal bistå prosjektleder og styret, og det er årsmøtet som vedtar godtgjørelse til komitéens to medlemmer. BK bruker styrets hjemmeside (http://web2.herborvi.no/herslebsgate/) for å legge ut informasjon om status og fremdrift. USBL har jobbet med to pilotbadprosjekt i sameiet der hensikten har vært å demontere taket i baderommene for å kartlegge kabinenes bærekonstruksjon. I høst startet arbeidene med anbudsbeskrivelser, og tilbudskonkurransen ble avsluttet før jul. Styret monterte en permanent OLV-nøkkel hengende på utsiden av el-rommet (da denne til stadighet forsvant og måtte kopieres opp), i tillegg til å ha kjøpt en elektrisk steplås til garasjeporten for å hindre innbrudd. Det ble gjennomført 1 høstdugnad med bra oppmøte og sosial hygge i etterkant. Vårdugnaden ble utsatt på grunn av heisarbeidene.

5 5 Herslebsgate 9-11 Sameie Det har vært mye klager i forbindelse med brudd på Husordensreglene, spesielt i forhold til festbråk, bakgårdsstøy, hjemmelagde navneskilt på postkassene og forsøpling ved inngangspartiene. Styret minner om at formelle, skriftlige klager må sendes til styreleder på mail eller per brev. Ved utleie av seksjonen, vennligst sørg for å ha gjennomgått sameiets Husordensregler med leieboerne.

6 6 Herslebsgate 9-11 Sameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Selskapet har negativ egenkapital (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Andre inntekter består i hovedsak av refusjon av utgifter til rettshjelpsdekning samt inntekter fra dugnadsgebyr. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var i hovedsak at nye heiser ble installert i Da budsjettet ble laget i 2012, var det usikkert når heisene måtte skiftes ut. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Energi/Fyring skyldes høyere pris og forbruk enn forventet. Det var budsjettert med kr mens regnskapet viser kr Andre driftskostnader ble budsjettert med kr mens regnskapet viser kr Det er særlig renholdskostnadene som har blitt høyere enn forventet, bl.a. grunnet montering av nye heiser. For å finansiere nye heiser har sameiet tatt opp nytt lån. Se under note 15. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 Herslebsgate 9-11 Sameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Sameiet planlegger å rehabilitere rør og baderom i 2014, men ettersom oppstarttidspunktet ikke er helt avklart, er dette ikke tatt med i budsjettet. Kostnadene til dette prosjektet er estimert til kr som vil bli finansiert ved låneopptak. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i OBOS-banken. Renten er 4,8 % p.a., flytende. Avdragstid 30 år. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 10 % økning av felleskostnadene fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Herslebsgate 9-11 Sameie Maikki Fonneløp /s/ Ole Erik Jansen /s/ Kjell Petter Opheim /s/

8 Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til sameiermøtet i SAMEIET HERSLEBSGATE 9-11 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for SAMEIET HERSLEBSGATE 9-11, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til SAMEIET HERSLEBSGATE 9-11 per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

9 Revisors beretning SAMEIET HERSLEBSGATE 9-11, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 4. mars 2014 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ Statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

10 10 Herslebsgate 9-11 Sameie HERSLEBSGATE 9-11 SAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Udekket tap Reduksjon udekket tap

11 11 Herslebsgate 9-11 Sameie HERSLEBSGATE 9-11 SAMEIE BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR HERSLEBSGATE 9-11 SAMEIE MAIKKI FONNELØP /s/ OLE ERIK JANSEN /s/ KJELL PETTER OPHEIM /s/

12 Herslebsgate 9-11 Sameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Dugnad Garasjer Refundert utgifter til juridisk bistand SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

13 13 Herslebsgate 9-11 Sameie NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand - husbråk OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS USBL SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD K G bygg service Schindler Stahl Heiser AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

14 14 Herslebsgate 9-11 Sameie NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll -867 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -500 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -734 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter, OBOS-banken 1/OBOS Renter, OBOS-banken 2/OBOS Renter, lån i SEB privatbanken Etableringsgebyr, lån i OBOS-banken/OBOS Tinglysningsgebyr, lån i OBOS-banken/OBOS Omkostninger, lån i OBOS-banken/OBOS -700 Omkostninger, SEB privatbanken ASA -395 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Forskuddsbetalt kostnad, OBOS Skadeforsikring AS (vil bli kostnadsført i 2014) Forskuddsbetalt kostnad, Rentokil Initial Norge AS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

15 . 15 Herslebsgate 9-11 Sameie NOTE: 14 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 15 PANT- OG GJELDSBREVLÅN SEB privatbanken ASA (Svenska Enskilda) Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 6,10%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOB-banken 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,80%, løpetid 30 år Opprinnelig 2013 (totalt innvilget låneramme kr ) Nedbetalt i år OBOS-banken 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,80%, løpetid 3 år Opprinnelig Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og rentebetingelsene pr beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. Det understrekes at felleskostnadene ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt avdragene begynner å løpe. Det er styret som bestemmer om

16 . 16 Herslebsgate 9-11 Sameie felleskostnadene skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om mulighet for individuell nedbetaling, vil de månedlige felleskostnadene økes med det beløp som er angitt i tabellen under. Leilighetsnr OBOS-banken 1 Første forfall 01/ , 8, 11, 12, 14, , 19, 22, 23, 25, , 30, 33, 34, 36, , 41, 44, 45, 47, , 52, 55, 56, 58, , 3, 4, 5, 6, , 13, 15, 17, 20, , 26, 28, 31, 32, , 39, 42, 43, 46, , 53, 54,

17 17 Herslebsgate 9-11 Sameie INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret: Vedtektsendring 4 om godkjenning av utleieforhold. Opprinnelig ordlyd: 4 RETTSLIG RÅDERETT ( ) Erverver og leier av seksjon skal godkjennes av styret på forhånd. Alle søknader om godkjenning skal skje skriftlig til forretningsfører. Av søknaden må fremgå navn på erverver/leier og samtlige andre medlemmer i husstanden. Før godkjenning kan gis, må den som skal godkjennes skriftlig ha erklært at vedkommende har lest, forstått og vil følge sameiets vedtekter og øvrige bestemmelser gitt i medhold av disse, herunder gjeldende husordensregler. Gjenpart av erklæringen skal følge søknad om godkjenning. Styret plikter å besvare søknad innen 10 dager etter at denne er mottatt. Godkjenning kan bare nektes der det foreligger saklig grunn. Ved utleie plikter sameier å informere styret om hvordan sameier til enhver tid kan kontaktes per post og telefon. Forslag til ny ordlyd: 4 RETTSLIG RÅDERETT ( ) Erverver og leier av seksjon skal godkjennes av styret på forhånd. Alle søknader om godkjenning skal skje skriftlig til forretningsfører. Av søknaden må fremgå navn på erverver/leier og samtlige andre medlemmer i husstanden. Før godkjenning kan gis, må den som skal godkjennes skriftlig ha erklært at vedkommende har lest, forstått og vil følge sameiets vedtekter og øvrige bestemmelser gitt i medhold av disse, herunder gjeldende husordensregler. Gjenpart av erklæringen skal følge søknad om godkjenning. Styret plikter å besvare søknad innen 10 dager etter at denne er mottatt. Godkjenning kan bare nektes der det foreligger saklig grunn. Ved utleie av seksjon plikter sameier å informere styret om hvordan sameier og leietager til enhver tid kan kontaktes per epost og telefon. Ved utleie av biloppstillingsplass plikter eieren av plassen å sende kopi av utleiekontrakt til styret med kjøretøyets registreringsnummer og leietagerens kontaktinformasjon. B) Forslag fra styret: Godtgjørelse til Byggekomitéen. Byggekomitéens medlemmer Vegar Skredlund og Erlend Bauck Sole har i 2013 brukt totalt 84 timer på møtevirksomhet og arbeid med å bistå styret og ivareta sameiets interesser under baderomsprosjektet (Skredlund 38 timer, Bauck Sole 46 timer). Styrets innstilling: Vegar Skredlund og Erlend Bauck Sole kompenseres for 84 timers arbeid á kr 300,-, totalt kr ,- for 2013.

18 18 Herslebsgate 9-11 Sameie Orientering om sameiets drift. Styret Styret har kontor i Herslebs gate 11 med kontortid alle dager mellom kl og kl Styreleder kan kontaktes på epost eller telefon ( ). Styrets hjemmeside er Vaktmester Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Gårdspass Eiendomsservicesom kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Sameiet har avtale med Trappevask AS om renhold av Sameiets fellesarealer. Parkering Sameiet disponerer 20 parkeringsplasser i garasjen som er eiet av sameiere. Beboere som ønsker plass må henvende seg privat til disse eierne. Styret skal til enhver tid ha beskjed om nye utleieforhold med kontaktinformasjon på leietager. Nøkler/skilt Nøkler til utgangsdør kan bestilles hos styreleder på e-post Nøkler bekostes av den enkelte sameier. Skilt til postkasse bestilles hos R. Bergersen Lås og Beslag i Trondheimsveien 47, telefon Navnelisten til porttelefonanlegget oppdateres av styreleder, nye eiere og leieboere bes henvende seg på epost. Andre tjenester Bygg & Energi Systemer A/S har årskontroll og service på garasjeporten. Telefon Elektriske portåpnere bestilles hos Crawford/Assa Abloy, telefon Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

19 19 Herslebsgate 9-11 Sameie Brannsikringsutstyr Romerike Svakstrøm A/S har vedlikehold på brannvarslingsanlegget. De kan kontaktes på telefon hele døgnet. Kontroll og test av anlegget skjer en gang i året. I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Detektorer i leilighetene må ikke tildekkes, flyttes på eller demonteres. Det skal heller ikke skiftes batteri. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

20 20 Herslebsgate 9-11 Sameie Større vedlikehold og rehabilitering Nye heiser Nytt felles brannvarslingsanlegg Inkludert nye røykdetektorer i leilighetene Nytt porttelefonanlegg Nye rørtraséer til avløpsrøret Ny motor/ur i ventilasjonsanlegget Nye inngangsdører og låser Rep av vifter i ventilasjonsanlegget Nye pumper til ytterdørene Ny garasjeport Ny blendeventil til varmtvannsbereder Utbedring av defekt brannvarslingsentral Utbedre av takkonstruksjon/skråtakvindu Utbedring av bakgården Innstallering av videoovervåking Vedtektsfestet Skiftet lysarmatur i garasjen Bytte av defekte brannmeldere Oppussing av inngangspartiet/trappeoppg Rehabilitering av fasadene Pusset opp inngangspartiet og felles trappeganger. Arbeidet inkluderte også reparasjon av ventilasjonsanlegget.

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer