Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø"

Transkript

1 8 OKT 010 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Bodø kommune v/ rådmannen Postboks Bodø Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalget i Bodø Vedlagt oversendes Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. oktober 2010 Saksprotokoll for følgende behandlede saker: o 27/10 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern o 28/10 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Oppfølgning av bystyrets vedtak (for oversendelse til bystyret) o o Inndyr 15. Qktober 0 2c ansen Sekretær for kontrollutvalget 29/10 Gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet 33/10 Oppfølgning av bystyrets vedtak sak 10/80: Saksbehandling reguleringsplan Vedlagt notat fra Salten kommunerevisjon IKS: Oppfølgning angående revisjonsrapport Reguleringsplan og reguleringsendring Side 548

2 SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Postboks 54, 8138 Inndyr Vår dato: jnr ark / PROTOKOLL - BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 13. oktober 2010 kl Møtested: Blåsalen, rådhuset Saksnr.: 26/10 33/10 Til stede: Øystein Wik, leder Rolf Naurstad, nestleder Odd Emil Ingebrigtsen Forfall: Varamedlemmer: Ingen Øvrige: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, Salten kommunerevisjon IKS Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice Kommunaldirektør Arne Øvsthus møtte i tilknytning til sak 27/10 Rådmann Svein Blix møtte i tilknytning til sak 27/10 og 28/10 Formannskapssekretær Linda Storjord møtte i tilknytning til sak 28/10 Godkjenning av innkalling sakliste Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent. Sak 33/10 ble lagt frem i møtet. Merknader: Det fremkom ikke merknader. SAKSLISTE Salesnummer 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 32/10 33/10 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra møte 27. mai 2010 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for konmiunens barnevern Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Oppfølgning av bystyrets vedtak Gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet Revisors vurdering av uavhengighet Orienteringer fra revisjon og sekretariat Eventuelt Oppfølgning av bystyrets vedtak sak 10/80: Saksbehandling reguleringsplan Side 549

3 d 26/10 Godkjenning av protokoll fra møte 27. mai 2010 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. mai 2010 godkjennes. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27. mai 2010 godkjennes. 27/10 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern Rådmann Svein Blix og kommunaldirektør Ame Øvsthus møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Saken legges frem ute innstilling til vedtak. Omforent forsla 1. På bakgrunn av kommunens vedvarende utfordringer i barneverntjenesten har kontrollutvalget bedt administrasjonen om en redegjørelse om kommunens barnevern. 2. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 1. På bakgrunn av kommunens vedvarende utfordringer i barneverntjenesten har kontrollutvalget bedt administrasjonen om en redegjørelse om kommunens barnevern. 2. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 28/10 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Oppfølgning av bystyrets vedtak Rådmann Svein Blix og formannskapssekretær Linda Storjord møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Omforent forsla 1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 09/65 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgning av bystyrets vedtak. 2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at system for oppfølgning av politiske vedtak er under utarbeidelse med grunnlag i kommunens sak-/arkivsystem for snarlig Side 550

4 implementering. I forhold til "oppfølgning av verbalforslag" opplyses at dette følges opp, men at det ikke er utarbeidet egne rutiner for tilbakemelding til politisk nivå. Når det gjelder bystyrets vedtak om at det skal utarbeides "rapporteringssystem om status for iverksettelse av vedtak, og at dette fremmes som egen sak til bystyret", så opplyses det at bystyret kan få rutinebeskrivelsen forelagt sammen med rapport for 1. halvår 2011 samt revidering av reglement for bystyret. Kontrollutvalget følger opp saken videre. 3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 09/65 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgning av bystyrets vedtak. 2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at system for oppfølgning av politiske vedtak er under utarbeidelse med grunnlag i kommunens sak-/arkivsystem for snarlig implementering. I forhold til "oppfølgning av verbalforslag" opplyses at dette følges opp, men at det ikke er utarbeidet egne rutiner for tilbakemelding til politisk nivå. Når det gjelder bystyrets vedtak om at det skal utarbeides "rapporteringssystem om status for iverksettelse av vedtak, og at dette fremmes som egen sak til bystyret", så opplyses det at bystyret kan få rutinebeskrivelsen forelagt sammen med rapport for 1. halvår 2011 samt revidering av reglement for bystyret. Kontrollutvalget følger opp saken videre. 3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. 29/10 Gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet Kontrollutvalget tar til etterretning revisors gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet. Omforent forsla Kontrollutvalget tar til etterretning revisors gjelmomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet. I de to sakene PS 09/73 og PS 10/23 kan det jfr. revisors notat stilles spørsmål ved om behandlingen er i samsvar med delegasjonsreglementet. Uavhengig av de nevnte sakene vil kontrollutvalget påpeke betydningen av at kommunen har rutiner for å sikre avtalt salgssum og øvrige betingelser ved overdragelser. For ettertiden ber kontrollutvalget revisor foreta stikkprøver vedrørende formannskapets bruk av delegert myndighet. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Side 551

5 Kontrollutvalget tar til etterretning revisors gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet. I de to sakene PS 09/73 og PS 10/23 kan det jfr. revisors notat stilles spørsmål ved om behandlingen er i samsvar med delegasjonsreglementet. Uavhengig av de nevnte sakene vil kontrollutvalget påpeke betydningen av at kommunen har rutiner for å sikre avtalt salgssum og øvrige betingelser ved overdragelser. For ettertiden ber kontrollutvalget revisor foreta stikkprøver vedrørende formannskapets bruk av delegert myndighet. 30/10 Revisors vurdering av uavhengighet Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 3. september 2010 til etterretning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i Bodø kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 3. september 2010 til etterretning. 31/10 Orientering fra revisjon og sekretariat Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Revisor orienterte: Regnskapsrevisjon har fremdrift som forutsatt. Per tiden er det ikke aktive forvaltningsrevisjonsprosjekter for Bodø kommune. Oppstart av nytt prosjekt i begynnelsen av Ny regnskapsrevisor er ansatt ved Bodø-kontoret. Salten kommunerevisjon IKS er dermed fullt bemannet. Sekretariatet orienterte: Det ble vist til de vedlagte dokumentene, i tillegg til at det er kommet innkallinger fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Salten Brann IKS og IRIS Salten IKS. Videre ble det orientert om fagsamling for kontrollutvalg på Fauske 20. til 21. september, herunder spørsmålet om uttalelse til KRDs 85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommunene. Side 552

6 t 32/10 Eventuelt Ingen ytterligere saker til behandling. 33/10 Oppfølgning av bystyrets vedtak sak 10/80: Saksbehandling reguleringsplan Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Omforent forsla Kontrollutvalget viser til notat fra revisor datert hvor det fremkommer at når det gjelder bruk av delegert myndighet, så burde mindre vesentlig reguleringsendring for verken Luftfartstilsynet eller Nav-bygget vært gjennomført som delegert sak til administrativt nivå. Kontrollutvalgets vedtak og revisors notat oversendes bystyret. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget viser til notat fra revisor datert hvor det fremkommer at når det gjelder bruk av delegert myndighet, så burde mindre vesentlig reguleringsendring for verken Luftfartstilsynet eller Nav-bygget vært gjennomført som delegert sak til administrativt nivå. Kontrollutvalgets vedtak og revisors notat oversendes bystyret. Bodø den 13. oktober 2010 ansen Sekretær for kon ollutvalget Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer Bodø kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS Side 553

7 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr 10/ 449 Ark SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /10 27/10 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern Rådmann Svein Blix og kommunaldirektør Arne Øvsthus møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Saken legges frem ute innstilling til vedtak. Omforent forsla 1. På bakgrunn av kommunens vedvarende utfordringer i barneverntjenesten har kontrollutvalget bedt administrasjonen om en redegjørelse om kommunens barnevern. 2. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 1. På bakgrunn av kommunens vedvarende utfordringer i barneverntjenesten har kontrollutvalget bedt administrasjonen om en redegjørelse om kommunens barnevern. 2. Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. Rett utskrift: Dato: 15. oktober 2010 ansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bodø kommune, rådmannen. Side 554

8 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr 10/ 450 Ark SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /10 28/10 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Oppfølgning av bystyrets vedtak Rådmann Svein Blix og formannskapssekretær Linda Storjord møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Omforent forsla 1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 09/65 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgning av bystyrets vedtak. 2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at system for oppfølgning av politiske vedtak er under utarbeidelse med grunnlag i kommunens sak-/arkivsystem for snarlig implementering. I forhold til "oppfølgning av verbalforslag" opplyses at dette følges opp, men at det ikke er utarbeidet egne rutiner for tilbakemelding til politisk nivå. Når det gjelder bystyrets vedtak om at det skal utarbeides "rapporteringssystem om status for iverksettelse av vedtak, og at dette fremmes som egen sak til bystyret", så opplyses det at bystyret kan få rutinebeskrivelsen forelagt sammen med rapport for 1. halvår 2011 samt revidering av reglement for bystyret. Kontrollutvalget følger opp saken videre. 3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kontrollutvalget har gjennomført en oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 09/65 Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølgning av bystyrets vedtak. 2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at system for oppfølgning av politiske vedtak er under utarbeidelse med grunnlag i kommunens sak-/arkivsystem for snarlig implementering. I forhold til "oppfølgning av verbalforslag" opplyses at dette følges opp, men at det ikke Side 555

9 er utarbeidet egne rutiner for tilbakemelding til politisk nivå. Når det gjelder bystyrets vedtak om at det skal utarbeides "rapporteringssystem om status for iverksettelse av vedtak, og at dette fremmes som egen sak til bystyret", så opplyses det at bystyret kan få rutinebeskrivelsen forelagt sammen med rapport for 1. halvår 2011 samt revidering av reglement for bystyret. Kontrollutvalget følger opp saken videre. 3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Rett utskrift: Dato: 15. oktober 2010 ars sen Sekretær for kontro alget Saksprotokoll sendt: Bodø kommune, bystyret. 2 Side 556

10 i sli SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr 10/ 451 Ark SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /10 29/10 Gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet Kontrollutvalget tar til etterretning revisors gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet. Omforent forsla Kontrollutvalget tar til etterretning revisors gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet. I de to sakene PS 09/73 og PS 10/23 kan det jfr. revisors notat stilles spørsmål ved om behandlingen er i samsvar med delegasjonsreglementet. Uavhengig av de nevnte sakene vil kontrollutvalget påpeke betydningen av at kommunen har rutiner for å sikre avtalt salgssum og øvrige betingelser ved overdragelser. For ettertiden ber kontrollutvalget revisor foreta stikkprøver vedrørende formannskapets bruk av delegert myndighet. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar til etterretning revisors gjennomgang av formannskapets bruk av beslutningsmyndighet. I de to sakene PS 09/73 og PS 10/23 kan det jfr. revisors notat stilles spørsmål ved om behandlingen er i samsvar med delegasjonsreglementet. Uavhengig av de nevnte sakene vil kontrollutvalget påpeke betydningen av at kommunen har rutiner for å sikre avtalt salgssum og øvrige betingelser ved overdragelser. For ettertiden ber kontrollutvalget revisor foreta stikkprøver vedrørende formannskapets bruk av delegert myndighet. Side 557

11 11 Rett utskrift: Dato: 15. oktober 2010 rs ansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bodø kommune, formannskapet. Salten kommunerevisjon IKS. 2 Side 558

12 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr 10/ 453 Ark SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /10 33/10 Oppfølgning av bystyrets vedtak sak 10/80: Saksbehandling reguleringsplan Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Omforent forsla Kontrollutvalget viser til notat fra revisor datert hvor det fremkommer at når det gjelder bruk av delegert myndighet, så burde mindre vesentlig reguleringsendring for verken Luftfartstilsynet eller Nav-bygget vært gjennomført som delegert sak til administrativt nivå. Kontrollutvalgets vedtak og revisors notat oversendes bystyret. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget viser til notat fra revisor datert hvor det fremkommer at når det gjelder bruk av delegert myndighet, så burde mindre vesentlig reguleringsendring for verken Luftfartstilsynet eller Nav-bygget vært gjennomført som delegert sak til administrativt nivå. Kontrollutvalgets vedtak og revisors notat oversendes bystyret. Rett utskrift: Dato: 15. oktober 2010 s ansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bodø kommune, bystyret. Side 559

13 SALTEN KOMMUNEREVISJON Utført dato: sign: SEM NOTAT OPPFØLGING ANGÅENDE REVISJONSRAPPORT REGULERINGSPLAN OG REGULERINGSENDRING År: Arkiv: 2010 (.< DNIC 11.;/(17 Kontr. dato: sign: Side: 1 av 4 ll i I forbindelse med behandlingen av revisjonsrapporten om Saksbehandling reguleringsplan og reguleringsendring, bystyrevedtak 10/80 i møte 17. Juni 2010, ble det bl a vedtatt følgende, pkt 5: "Kontrollutvalget bes om å foreta en grundigere vurdering av bruken av delegert myndighet og mindre vesentlig reguleringsendring av Sjøgata i lys av den politiske debatten om siktlinjer og byggehøyde som lå til grunn for bystyrevedtaket i 2004 med uttalelse fra fagmyndighet, høringsinnstanser og naboerjamfør utdrag fra veilederen på side 11 i revisjonsrapporten." Sjøgata er bygget til Luftfartstilsynet, men etter det revisjonen forstår var det bygget til NAV (Sjøgata 41-43) som var ment av bystyret. Mindre vesentlige reguleringsendringer av betydning for siktlinjer for begge disse byggene, vil likevel bli omtalt i dette notatet. Dette notat har vært forelagt byplansjefen til uttalelse. Fakta MV Re ulerin sendrin elin'er or S*0 ata Lu t artstils net "I medhold av 28-1 pkt 2. endres reguleringsplanen for Sjøgaten Byggegrensen legges slik at den gir 8 meter avstand mellom bebyggelse innen K5 og Sjøgaten 49, og 8 meter mellom bebyggelse på K5 og K3". Reguleringsendringen medførte at hele bygget ble justert med i gjennomsnitt 4 meter (liten vridning) i vestlig retning. I høringen i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen, ble det kommentert fra naboene i NRK- bygget at avstanden mellom bygget til Luftfartstilsynet og NRK- bygget var mindre enn mellom de andre byggene i planen. Reguleringsendringen er foretatt som administrativt vedtak av byplansjefen. I rapporten er revisjonens vurdering at endringen er å anse som en mindre vesentlig reguleringsendring. Dette på bakgrunn av at justert plassering av bygg er nevnt som et av forholdene i veilederen T5/84 som er mindre vesentlig endring. 1 Side 560

14 MV Re ulerin sendrin Hø de NAV-b et "BOARCH arkitekter as har på vegne av utbygger søkt om mindre vesentlig reguleringsendring for økning av regulert gesimshøyde på byggeområde K4 for tilpasning til planlagt utbygging for NAV. Økningen er på 1,55 m. Til endringen knyttes det krav som innarbeides i reguleringsbestemmelsene". I vurderingen fra byplankontoret fremgår det: "Etasjetall er som forutsatt i reguleringsplanen, dvs 4 etasjer pluss tilbaketrukket 5. Etasje. Avvikene på høyde skyldes behov for større takhøyde i kontorlokalene. Avvikene er ikke større enn at de vurderes å ligge innenfor grensen for mindre vesentlig reguleringsendring". Reguleringsendringen er foretatt som administrativt vedtak av byplansjefen, med referat til planutvalget I vurderingen i rapporten fremgikk følgende: "Endringen innebærer en økning i høyden av bygget med 1,55 meter. I behandlingen til byplankontoret fremgår det at endringen ikke er større enn at den vurderes å være innenfor grensen til en mindre vesentlig reguleringsendring. Økningen i bredden skjedde som det fremgår som en utilsiktet konsekvens av saken. Etter revisjonens oppfatning må dette anses som en mindre vesentlig reguleringsendring". MV Re ulerin sendrin N b or Lu t artstils net S'ø ata B nin å område K5 avviker i forhold til re ulert hø de Det fremgår av vurderingen at forslaget innebærer en økning av regulert høyde med 1,9 m, som følge av høyere etasjehøyde enn det som var lagt til grunn i reguleringen. Byplankontoret slutter seg til forslagsstillers vurdering om at med denne endringen vil ikke sikten forstyrres i nevneverdig grad, og tilrår at endringen godkjennes. Reguleringsendringen ble vedtatt av planutvalget. Som vist til i rapporten har fylkesmannen på bakgrunn av klage på reguleringsendringen vurdert saken i forhold til krav til mindre vesentlig reguleringsendring. I et 12 sider langt svarbrev fra fylkesmannen fremgår bl a følgende (utdrag): "Økningen utgjør 1,9 meter i forhold til opprinnelig plan. I seg selv må dette sies å være en liten økning, men betydningen av endringen må vurderes opp mot de hensyn som lå bak utarbeidingen av planen. Kommunen har vist til at avviket skyldes større etasjehøyde enn det som ble lagt til grunn i reguleringsplanen. Etasjehøyden er presset maksimalt av det som funksjonelt er mulig. Med dette kommer den delen av bygget i samme høyde som krysset Bankgata/Storgata. Kommunen har sluttet seg til forslagsstillers vurdering om at sikten med denne bearbeidingen ikke vil forstyrres i nevneverdig grad. Intensjonen i reguleringsplanen ivaretas med dette. 2 Side 561

15 Fylkesmannen legger til grunn at det forut for vedtakelsen av planen i 2004 var en diskusjon om byggehøyder i planområdet, og omkring utsikt fra Bankgata. Dette resulterte i at byggehøydene ble redusert, spesielt i en sektor i forlengelse av Bankgata. En økning av byggehøyden i siktsektoren fra Bankgata skal etter dette ikke være kurant, og det må antas at det ikke kan foretas store endringer i form av en mindre vesentlig endring av planen. En endring i tillatt høyde på 1,9 meter sett helt fra krysset Bankgata/Storgata, kan imidlertid selv i denne sonen ikke anses som en vesentlig reguleringsendring." Vurdering Mindre vesentli re ulerin sendrin Luftfartstilsynet Som vist gjør fylkesmannen en grundig vurdering i forhold til bruken av mindre vesentlig reguleringsendring for endringen i 2009, og vurderer den som grei. Revisjonen overprøver ikke denne vurderingen. I forhold til reguleringsendringen fra 2006 har vi vist til at denne berører et forhold konkret nevnt i veilederen. I tillegg mener vi fylkesmannens begrunnelse i saken fra 2009 også har relevans for endringen i Sett i forhold til størrelsen på byggene er endringen liten. Endringen bidrar også til å imøtekomme høringsuttalelser fra beboerne i NRK-bygget. NAV-bygget Etter revisjonens oppfatning vil en høydeøkning på 1,55 meter måtte anses som en mindre vesentlig reguleringsendring. Fylkesmannens vurderinger i forhold til bygget til Luftfartstilsynet må også sies å støtte en slik vurdering. Dele ert m ndi het I rapporten fra kommunerevisjonen er det ikke gjort vurdering av administrasjonens bruk av administrativt vedtak i forbindelse med mindre vesentlige reguleringsendringer. Årsaken til dette er delvis avgrensningsmessige hensyn og delvis at det i stor grad er en skjønnsmessig vurdering. Luftfartstilsynet I veilederen om mindre vesentlig reguleringsendring fremgår det at endringer ikke bør behandles som mindre vesentlige hvis det foreligger mange protester. I høringsrunden i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen fremkom det kritiske merknader til redusert sikt i forbindelse med dette prosjektet. Av denne grunn burde etter revisjonens oppfatning ikke den mindre vesentlige reguleringsendringen i 2005 vært foretatt som delegert sak til administrativt nivå. 3 Side 562

16 NAV-bygget På bakgrunn av protester i forhold til høyde i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for dette området, burde etter revisjonens oppfatning heller ikke den mindre vesentlige reguleringsendringen for NAV-bygget i juni 2008 vært gjennomført som delegert sak til administrativt nivå. Med hilsen (~I't Svein Erik Moholt ansvarlig forvaltningsrevisor 4 Side 563

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 11.04.2013 13/216 412 5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 11. april 2013 kl. 10.00 12.15 Møtested: Blåsalen, rådhuset Saksnr.: 13/13-19/13 Til

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 08.12.2011 11/079 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 8. desember 2011 kl. 08.30 10.30 Møtested: Møterom 2.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2012 12/185 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.03.2013 13/098 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 5. mars 2012 kl. 10.00 13.30 Møtested: Møterom Leivseth, Fauske hotell Saksnr.: 01/13

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.11.2010 10/599 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 28.03.2011 11/169 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Mandag 28. mars 2011 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 02.05.2012 12/319 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 2. mai 2012 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 13.03.2012 12/138 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 13. mars 2011 kl. 08.30 12.00 Møtested: Møterom 1. etasje,

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78814/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.06.2011 11/385 416 5.4

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.06.2011 11/385 416 5.4 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.06.2011 11/385 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 11.00 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

2 9 AtA-.. Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets møte 25. august Side 295. Bodø kommune Postboks Bodø

2 9 AtA-.. Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets møte 25. august Side 295. Bodø kommune Postboks Bodø 2 9 AtA-.. il v SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: jor ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.08.2011 11/470 412-5.4 Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 14.03.2011 11/138 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 22. mars 2011 kl. 10.00 MERK ENDRET TIDSPUNKT Møtested: Møterom

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 07.03.2013 13/109 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord Saksnr.:

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG $ Sa lt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54. 8138 lnndyr Vlr dato: Jnr ark 27. fi.2015 15t064 413 s.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Fredag 27. november 2015 kl. 12.00-14.30 Mstested: Kantina,administrasjonsbygget

Detaljer

Sutt.n Kontrollutvalgservice

Sutt.n Kontrollutvalgservice $ Sutt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vlr dato: Jnr ark 08.f2.2015 t5/t35 416- s.4 PROTOKOLL - MELOY KONTROLLUTVALG Mstedato: Tirsdag 8. desember 2015 kl. 09.00 - Motested: Msterom Stott,

Detaljer

S, tt.n Kontrollutvalgservice

S, tt.n Kontrollutvalgservice $ S, tt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54. 8l 38 lnndyr Vir dato: 02.09.2016 Jnr l6/637 ark 413 5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Mstedato: Fredag 2. september 2016 kl. 09.00 - I l.l0 Mstested: Moterom

Detaljer

Satt.n Kontrollutvalgservice

Satt.n Kontrollutvalgservice $ Satt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 30.08.2016 16t625 416 5.4 PROTOKOLL - MELOY KONTROLLUTVALG Mstedato: Tirsdag 30. august 2016 kl. 09.00-10.30 Mstested: Msterom

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 20.02.2014 14/112 412 5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Saksnr.: 09/14

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr: Ark: Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr: Ark: Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 31.01.2011 11/054 412 5.1 Medlemmer i Bodø kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 10. februar 2011 kl. 08.30 Møtested: Blåsalen, rådhuset

Detaljer

Srtten Kontroll utvalgservice

Srtten Kontroll utvalgservice $ Srtten Kontroll utvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vlr dato: Jnr ark 2',7.01.2016 161068 4l I 5.4 PROTOKOLL - BEIARN KONTROLLUTVALG Motedato: Onsdag 27. januar 2016 kl. 10.00-12.45 Mstested: Moterom

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 81 38 tnndyr Vir dato: Jnr ark 04.09.2015 151543 413 5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Mstedato: Fredag 4. september 2015 kt. 09.00-11.00 Mstested: Moterom

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag 20.5.2016 Varighet: 09.30 13.15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Arvid

Detaljer

S, tt.n Kontrollutvalgservice

S, tt.n Kontrollutvalgservice $ S, tt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 lnndyr VAr dato: Jnr ark 18.01.2018 t8/028 412-.5.4 PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 18. januar 2018 k.09.00-12.10 Motested: Bl:isalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Srtt.n Kontrollutvalgservice

Srtt.n Kontrollutvalgservice $ Srtt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr VAr dato: Jnr ark 18.02.2016 l6lxxx 414 5.4 PROTOKOLL - GILDESKAL KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 18. februar kl 08.30-10.,15 Mstested: Formannskapssalen,

Detaljer

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 11.t2.2014.t4t807 414_ 5.4 PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00-15.15 Mstested:

Detaljer

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG B Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 23.09.2014 141563 4'.13-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 23. september 2014 ki. 09.00-11.40 Motested:

Detaljer

Sutt.n Kontrollutvalgservice

Sutt.n Kontrollutvalgservice $ Sutt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54. 8138 Inndyr VAr dato: Jnr ark f5.06.2017 17/558 417 5.4 PROTOKOLL - SALTDAL KONTROLLUTVALG Mstedato: Mandag 23. oktober 2017 kl 09.30-10.,10 Motested: Formannskapssalen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kantina rådhuset. Møtedato: Torsdag 26.5.2016 Varighet: 09.30 13.45 Møteleder: Sekretær: Øyvind Rundberg Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hildur

Detaljer

Sutten Kontrollutva lgservice

Sutten Kontrollutva lgservice $ Sutten Kontrollutva lgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Ver dato: Jnr ark I 1.0 t.2016 16t023 4t7 5.4 PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG Motedato: Mandag I l. januar 2016 kl 09.00-10.45 Motested: Moterom

Detaljer

Srtt.n Kontrollutvalgservice

Srtt.n Kontrollutvalgservice $ Srtt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 2t.l1.2016 161856 412 s.4 PROTOKOLL * BODO KONTROLLUTVALG Motedato: Mandag 21. november 2016 kl. 10.00 - I l.l5 Motested: Formannskapssalen,

Detaljer

Srttun Kontrollutvalgservice

Srttun Kontrollutvalgservice $ Srttun Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 lnndyr Var dato: 2t.06.2016 Jnr 161553 ark 416 5.4 PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLUTVALG Mstedato: Tirsdag 21. juni 2016 kl. 09.00-12.00 Mstested: Msterom Stott,

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I RAUMA KOMMUNE UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: 21.11.2011 Tid: kl 10.00 kl 14.10 Møtested: Grupperom 1, Grand hotell, Bellevue, Åndalsnes Sak nr: 35/11 44/11 Møteleder: Møtende

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Sutt.n Kontrollutvalgservice

Sutt.n Kontrollutvalgservice $ Sutt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54. 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 26.04.20t6 16t367 4t8 5.4 PROTOKOLL - STEIGEN KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 26. april 2016 kl. 13.00-15.30 Mstested: Kommunestyresalen,

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgan IS Vår dato: 10.04.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA MELDING OM VEDTAK KONTROLLUTVALGETS SAK

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 12.10.2017 Varighet: 1000-1235 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Sortland Havn KF, møterommet Møtedato 12.9.2015 Tidspunkt: kl. 10.30 12.55 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn,

Detaljer

Salten Kontrollutva lgservice

Salten Kontrollutva lgservice B Salten Kontrollutva lgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vir dato: Jnr ark 29.09.2014 14t594 418-5.4 PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG Mstedato: Mandag 29. september 2014 kl. 13.00-15.15 Mstested: Kommunestyresalen,

Detaljer

t6t _ 5.4. Su lt.n Kontrollutvalgservice PROTOKOL L _ BODO KONTROLLUTVALG

t6t _ 5.4. Su lt.n Kontrollutvalgservice PROTOKOL L _ BODO KONTROLLUTVALG $ Su lt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vlr dato: Jnr ark 26.08.2016 t6t622 412_ 5.4 PROTOKOL L _ BODO KONTROLLUTVALG Mstedato: Fredag 26. august 2016 kl. 10.00-12.30 Motested: Formannskapssalen,

Detaljer

PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG $ Sa tt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr VAr dato: 18.01.2016 Jnr l6t04s ark 4t2-5.4 PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG Motedato: Mandag 18. januar 2016 kl. 10.00-13.15 Motested: Msterom 4.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Salten Kontrollutva lgservice

Salten Kontrollutva lgservice B Salten Kontrollutva lgservice Postboks 54, 8l 38 Inndyr Vflr dato: Jnr ark 24.09.2014 t4ts71 416_ s.4 PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLUTVALG Mstedato: Onsdag 24. september 2014 ki. 09.00-11.00 Mstested: Msterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet: BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 7.3.2017 Varighet: 12.15 14.20 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL - l: BODO KONTROLLUTVALG. Su tt.n Kontrollutvalgservice

PROTOKOLL - l: BODO KONTROLLUTVALG. Su tt.n Kontrollutvalgservice $ Su tt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8 I38 Inndyr Vir dato: Jnr ark l:1.10.2016 161767 112 5.4 PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG Motedato: Fredag 14. oktober 2016 kl. 10.00-13.25 Mstested: Store

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12. J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 16.2.2017 Varighet: 1000-1130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 21. februar 2013 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2013/10047-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: 30.08.2017 kl. 17:30 Sted: Møterom 443, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths,

Detaljer

Srtten Kontrollutvalgservice

Srtten Kontrollutvalgservice $ Srtten Kontrollutvalgservice Postboks 54. 8138 lnndyr VAr dato: 06.03.20 r7 Jnr l7 /t64 ark.l ll 5..1 PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG Motedato: Mandag 6. mars 2017 kt. 09.00-10.30 Motested: Blisalen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møtedato: 03.02.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10.30 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/1 14/8 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Srtt.n Kontrollutvalgservice

Srtt.n Kontrollutvalgservice $ Srtt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54. Il138 Inndyr Vir dato: t2.05.20 r6 Jnr t6/433 ark 415 5.4 PROTOKOLL - HAMAROY KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 12. mai2016 klokkcn I1.00-13.00 Mstested: Msterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 21.06.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, Eide rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Srtt.n Kontrollutvalgservice

Srtt.n Kontrollutvalgservice $ Srtt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 lnndyr Vir dato: Jnr ark 06.09.2016 t6/654 418 5_4 PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG Motedato: Tirsdag 6. september 2016 kl. 13.00-14.40 Mstested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Tore Kampen (leder), Anita Heier (nestleder), Jan Myhrvold og Rune Viestad.

Tore Kampen (leder), Anita Heier (nestleder), Jan Myhrvold og Rune Viestad. MØTEPROTOKOLL Sørum kontrollutvalg Dato: 06.09.2016 kl. 18:00 Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Arkivsak: 15/00016 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tore Kampen (leder),

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

S, tt.n Kontrollutvalgservice

S, tt.n Kontrollutvalgservice $ S, tt.n Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8 138 lnndyr Vir dato: Jnr ark 08.05.2017 17t428 4lt 5.4 PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG Mstedato: Mandag 8. mai 2017 kl. 10,00-13.00 Mstested: Moterom kommunehuset,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/12 Møtedato: 29.11.2012 Tid: kl 11.00 kl 14.15 Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus Sak nr: 32/12 39/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall: Ikke

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.09.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:00 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1 (ble flyttet til møterom 3 i nye delen av rådhuset pga. ombygging) Fra

Detaljer

S, tt., Kontrollutvalgservice

S, tt., Kontrollutvalgservice $ S, tt., Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vlr dato: 0t.09.20t7 Jnr l7/709 ark 4 t3-5.4 PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG Motedato: Fredag l. september 2017 kl. 09.00-10.45 Mstested: Msterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/12 Møtedato: 16.02.2012 Tid: kl 13.00 kl 16.00 Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 01/12 09/12 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Sutt.n Kontrollutvalgservice

Sutt.n Kontrollutvalgservice Sutt.n Kontrollutvalgservice Postboks 5.1. 8 138 Inndyr Vir dato: 26.1t.20r5 Jnr l5/060 ark 412 5.4 Bods kommune v/ rfldmannen Postboks 319 8001 BoDo Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets mste

Detaljer

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET)

Det ble meldt inn en ekstra sak til dagens møte, sak 28/10 Eventuelt. SALG AV GNR 29 BNR 148 (FIATVERKSTEDET) KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/10 Møtedato: 20.09.10 Tid: kl 13.00 kl 14.45 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 21/10 28/10 Møteleder: Mellvin Steinsvoll,

Detaljer

Liv Gustavsen (leder), Tone Roalkvam, Øystein Smidt, Oddbjørn Nilsen

Liv Gustavsen (leder), Tone Roalkvam, Øystein Smidt, Oddbjørn Nilsen MØTEPROTOKOLL Nes kontrollutvalg Dato: 29.08.2017 kl. 08:15 Sted: Formannskapssalen, Nes rådhus Arkivsak: 15/00022 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Liv Gustavsen (leder), Tone Roalkvam, Øystein

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 7/15 Møtedato: 8.12.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 13.55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 42/15 48/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 7.11.2014 Varighet: 9.30 12.55 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget IBESTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom 1. etasje Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget IBESTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom 1. etasje Møtedato: Varighet: IBESTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom 1. etasje Møtedato: 15.2.2017 Varighet: 10.00 11.55 Møteleder: Mona Kristiansen Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer 1. Mona

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom ordførergangen Møtedato: 10.11.2015 Varighet: 11.15 15.35 Møteleder: Sekretær: Morten Tomter Tage Karlsen Faste medlemmer Morten

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer