I dette heftet finnes det informasjon som kan brukes i styrearbeidet. Heftet ligger også på Styreportalen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette heftet finnes det informasjon som kan brukes i styrearbeidet. Heftet ligger også på Styreportalen."

Transkript

1 - 0 - Til Styret I dette heftet finnes det informasjon som kan brukes i styrearbeidet. Heftet ligger også på Styreportalen. Innhold: 1. Velkommen som styreleder/-medlem, konstituering side Retningslinjer for styrearbeid side Informasjon om Styreportalen og tjenesten Henvendelse side Forretningsførerkontrakt, standard side 8 5. Prisliste for tilleggstjenester side Individualisering av fellesgjeld side Kontoplan side Bilagsbehandling side Diverse viktige punkter regnskap side Lønn og godtgjørelser side Orientering ved betalingsmislighold av felleskostnader side BEVAR-HMS side Vaktmesteroppgaver side Kurs og opplæring side Innkjøpsavtaler side Diverse informasjon - Advokatkontoret i Usbl side 34 - Tekniske tjenester i Usbl side 35 - Operative vedlikeholdstjenester i Usbl side 36

2 - 1 - VELKOMMEN SOM STYRELEDER/ -MEDLEM! Styret bør sette seg tilstrekkelig inn i lover, vedtekter og andre regler som gjelder for boligselskaper. Søk bistand hos Usbl dersom styret er i tvil. Usbl er opptatt av kompetansebyggende aktiviteter for styrene. I dette inngår årlig seminar, temakvelder og oppstartmøte for nye styreledere. STYRETS ARBEID Styrets arbeid er definert i borettslagsloven 8-8 og 8-9 (for borettslag) og eierseksjonsloven 40 (for eierseksjonssameier). Generalforsamlingen/sameiermøtet har gitt styret rett og plikt til å forestå den daglige driften av boligselskapet. Styret forvalter på vegne av eierne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. SAMARBEID MELLOM BOLIGSELSKAPETS STYRE OG USBL Det er styret som er ansvarlig for ledelsen av boligselskapets virksomhet, mens forretningsførselen utføres av Usbl. Forretningsførselen omfatter ikke hva som regnes som konsulentoppdrag, juridisk bistand og inkasso ut over ordinær innkreving av felleskostnader. Oppdrag som ikke inngår i ordinær forretningsførsel faktureres særskilt. Se Usbls prisliste for tilleggstjenester i dette heftet eller på Styreportalen. FORSLAG TIL ARBEIDSRUTINE FOR STYRET: 1. Innkalling til styremøte Snarest mulig etter at ordinær generalforsamling/ordinært sameiermøte er avholdt, innkaller styreleder de øvrige styremedlemmene til konstituerende styremøte. Avtroppende styreleder overleverer styreansvar til påtroppende styre, samt redegjør for driften av boligselskapet og økonomisk status. Styreleder fordeler arbeidsoppgavene innad i styret, slik at alle får bestemte oppgaver. Nestleder og sekretær velges. Styreleder har ansvar for å kalle inn til styremøte så ofte som det trengs (jf. Borettslagsloven 8-5, eierseksjonsloven 39). Styrets leder og sekretær samarbeider om sakslisten til styremøtene. Man bør unngå styremøter der sakslisten først blir presentert på selve styremøtet. Det skal lages referat fra styremøtene. Referatene lastes opp på Styreportalen snarest mulig. Husk å huke av for at referatet skal være tilgjengelig for forretningsfører (borettslagsloven 8-7 og eierseksjonsloven 39, 5. ledd). Sekretær sørger for at vedtak som er gjort fremgår av referatet og noterer at det er gjennomgått og godkjent av de tilstedeværende styremedlemmer. Fysisk signatur er ikke nødvendig på den elektroniske versjonen.. Styret er arbeidsgiver for boligselskapets eventuelle ansatte. Styret skal sørge for at det drives forsvarlig vedlikehold av selskapets eiendom. Styret vedtar budsjett og fastsetter felleskostnader. Styret gjennomgår og godkjenner regnskapet, skriver styrets årsberetning og forbereder og innkaller til generalforsamling/ sameiermøter. Styret godkjenner overdragelser og bytter av andeler/ seksjoner, samt påser at husordensreglene følges. I den forbindelse behandles klagesaker, eventuelt pålegg om salg eller begjæringer om fravikelser. Det er viktig at svar på henvendelser gis snarest mulig. 2. Innkjøp og vedlikeholdsarbeider Innkjøp for den daglige drift ordnes av styrets medlemmer eller vaktmester. Før større innkjøp eller arbeider igangsettes, bør det foreligge vedtak i et styrereferat. Innhent gjerne tilbud fra flere leverandører ved større anskaffelser og vedlikeholdsarbeider.

3 Anvisning og betaling av fakturaer Av boligselskapets midler betaler Usbl i henhold til forretningsførerkontrakten uten særskilt anvisning: Renter og avdrag på lån, forsikringspremier, skatt, strøm, kommunale avgifter, forretningsførerhonorar, lønn til ansatte og andre faste utgifter. Øvrige fakturaer betales etter attestasjon og anvisning av styret. Attestasjon er en bekreftelse på at varen/tjenesten er levert i henhold til bestillingen. Anvisning er en godkjennelse av at kostnaden kan betales. Boligselskapets styre bestemmer, i konstituerende styremøte, hvem som har anvisningsrett. Dette kan være styreleder alene. Usbl anbefaler imidlertid at et styremedlem anviser sammen med styreleder. De samme reglene er lagt til grunn ved godkjennelse av fakturaer på Styreportalen. Kostnader som berører styreleder direkte må anvises av to andre styremedlemmer. Spesielle refusjoner til styremedlemmer må dokumenteres og fremgå av styrevedtak. 4. Vedlikeholdsbistand Usbls tekniske avdeling kan mot avtalt honorar bistå med utarbeidelse av tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner for boligselskapet. Videre kan de påta seg ansvaret for prosjekt- og byggeledelse, herunder utarbeide tilbudsdokumenter ved større rehabiliterings-, ombyggings- og vedlikeholdsarbeider. 5. Forsikringssaker Når boligselskapets forsikring kommer til anvendelse er det styret som må melde skaden til Usbl (da det er boligselskapet som er forsikringstaker). Styret må være obs på at bygningsskader ikke dekkes av innboforsikring, og at punktet om vedlikeholdsplikten i boligselskapets vedtekter ikke har noen sammenheng med forsikringsselskapenes vilkår. 6. Bruksoverlating Eier skal selv søke om bruksoverlating ved å fylle ut skjema på boligmarkedet bruksoverlating søk om bruksoverlating. INFORMASJON Dokumenter og informasjon publisert på og Styreportalen regnes på lik linje som informasjon gitt i brev og e-post. I henhold til etiske regler for styrearbeid er de tillitsvalgte underlagt taushetsplikt om personlige og forretningsmessige forhold. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser, og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller begrense andelseiernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne er viktig. Styrer som ønsker å opprette en egen nettside for boligselskapet kan kontakte Usbl.

4 - 3 - Til styret i boligselskapet KONSTITUERENDE STYREMØTE Når generalforsamlingen/sameiermøtet er avholdt og nytt styre er valgt, er det viktig at enkelte formaliteter blir ordnet på det første styremøtet. Dette møtet benevnes ofte som et konstituerende styremøte. Den nye lederen innkaller de øvrige medlemmene, samt tidligere styreleder, til dette. Forslag til saksliste på konstituerende styremøte er publisert på Styreportalen. Avtroppende leder skal møte for å overlevere styreansvaret til påtroppende styre, samt redegjøre for driften og den økonomiske status i sameiet. Når dette er gjort, kan denne, om ønskelig, forlate forsamlingen. Avtroppende leders oppgaver vil da være fullført. Fordeling av arbeidsoppgaver: Usbl anbefaler at styreleder fordeler arbeidsoppgavene innad i styret slik at alle får klare ansvarsområder. Videre må styret velge nestleder og gjerne sekretær. Nestleder skal fungere som stedfortreder for lederen ved fravær og sekretær skriver bl.a. referat fra styremøter m.m. Retningslinjer for styrearbeid: Styret bør vedta retningslinjer for sitt arbeid. Disse vil klargjøre og bevisstgjøre styret om hvilke krav som stilles til boligselskapets tillitsvalgte. Disse vil også fungere som en veileder og støtte for utøvelse av vervet som styremedlem. Vedlagt følger et forslag til slike retningslinjer for styrearbeidet, slik at arbeidet blir utført i henhold til de lover, regler og organisasjonspraksis som gjelder for dette området. Det er selvsagt ikke noe i veien for at man lager egne retningslinjer eller lager endringer/ tilføyelser til det vedlagte forslaget. Gjør man dette, er det viktig at det blir skrevet ned og vedlagt referatet for det konstituerende styremøtet. Del gjerne ut retningslinjene til styremedlemmene før første styremøte. Dette for at alle skal få anledning til å gjøre seg kjent med innholdet. Slike retningslinjer vil være med på å sikre en forsvarlig saksbehandling av de saker styret behandler. Anvisningsrett: Vi anbefaler at ett styremedlem, i tillegg til styreleder og nestleder, gis rett til å godkjenne. Det er som regel svært praktisk for styret at ikke bare styreleder og nestleder har slik myndighet.

5 - 4 - RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID 1. FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til boligselskapets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. 2. FORVALTERANSVAR FOR FELLESMIDLER De tillitsvalgte i boligselskapet forvalter på vegne av eierne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. Gjennom generalforsamlingen/sameiermøtet blir de vist den tillit det er å forvalte felles eiendom og midler. 3. TILLITSVALGTES LOJALITET TIL BOLIGSELSKAPET De tillitsvalgte skal ivareta boligselskapets interesser og kan i anledning rettshandel for selskapet ikke ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet. Tillitsvalgte kan ikke begunstige seg selv eller gi andre særfordeler eller særbehandling, herunder bestikkelser, smøring og returprovisjon e.l. 4. TILLITSVALGTES HABILITET Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse, jfr. borettslagsloven (brl) 8-14 (for borettslag), jfr. 8-15, eierseksjonsloven 42 (for boligsameier), aksjeloven 6-27 (for boligaksjeselskap). Det samme gjelder når det foreligger slike forhold for den tillitsvalgtes nære familie, slektninger, venner eller forretningsforbindelser. Tillitsvalgte plikter uoppfordret og uten ugrunnet varsel å meddele styrets øvrige medlemmer hvis det kan foreligge grunn til å reise spørsmål ved egen habilitet. 5. INNHENTING AV TILBUD EFFEKTIV RESSURSBRUK For å sikre effektiv ressursbruk bør styret innhente flere konkurrerende tilbud ved utførelse av større arbeider eller oppdrag for boligselskapet. Styret kan ut fra boligselskapets størrelse og aktivitet fastsette en beløpsgrense for hva som regnes som større beløp og den fastsatte beløpsgrense opplyses i årsberetningen. Hvis styret i enkeltsaker finner å måtte fravike regelen om bruk av anbud skal dette opplyses i boligselskapets årsberetning. 6. TAUSHETSPLIKT OG INNSYNSRETT De tillitsvalgte er underlagt taushetsplikt om personlige forhold man får kjennskap til i egenskap av å være tillitsvalgt. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser, og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte sine egne interesser eller hindre eierne alminnelig innsynsrett i styrets forhold til arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til eierne er viktig. 7. TILLITSVALGTES BELØNNING FOR INNSATS OG RESULTATER Tillitsvalgte honoreres normalt for sin innsats og resultater gjennom fastsettelse av styrehonorar på generalforsamlingen/sameiermøtet. Det ligger innenfor styrets alminnelige beslutningsmyndighet å ansette funksjonærer/vaktmester. Denne adgang bør ikke benyttes til å ansette eller honorere tillitsvalgte eller personer eller enheter som er omfattet av disse retningslinjenes pkt. 4 på hel-, deltid eller for enkeltoppdrag. Hvis styret kommer til at et arbeid krever en særlig fagkyndighet eller ikke kan utføres av andre enn tillitsvalgte eller personer eller enheter som er omfattet av pkt. 4, kan dette likevel skje. Alt arbeid som gjelder slike forhold skal redegjøres for av styret i årsberetningen. I de tilfeller det er nødvendig for tillitsvalgte å ta fri fra lønnet arbeid for å delta i møter, kurs eller utføre arbeid for boligselskapet, kan dokumentert tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Alle utbetalinger av lønn og honorarer til tillitsvalgte, herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste, utover det generalforsamlingen/ sameiermøtet har vedtatt, skal oppgis i årsberetningen og med angivelse av hvilke tillitsvalgte og hvilke beløp dette gjelder. Tilsvarende skal alle utbetalinger til andre personer eller enheter som omfattes av pkt. 4 oppgis i årsberetningen med angivelse av hvilke tillitsvalgte som forårsaker opplysningsplikten, hvilke beløp det gjelder og til hvilke personer eller enheter utbetalingene er foretatt. For å unngå uheldig kobling av ulike roller, bør tillitsvalgte som ansettes i boligselskapet, tre tilbake fra sitt verv som tillitsvalgt. Dette gjelder ikke hvis den tillitsvalgte er ansatt i stilling eller har utført oppdrag som er godkjent av generalforsamlingen/sameiermøtet.

6 - 5 - Kostnader forbundet med styrets møtevirksomhet skal spesifiseres i selskapets regnskap. 8. ATTESTASJON OG ANVISNING AV UTBETALINGER. BRUK AV KONTANTUTBETALINGER. Alle utbetalinger skal attesteres og anvises. Attestasjon (benyttes i dag i liten utstrekning) er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert. Anvisning er en godkjennelse av at kostnaden gjelder boligselskapet og kan utbetales. Selskapets leder/nestleder og ytterligere ett styremedlem har vanligvis anvisningsrett i fellesskap. På første styremøte etter generalforsamlingen/sameiermøtet beslutter styret hvem som skal ha rett til å anvise fakturaer. Benytt gjerne skjema for konstituerende styremøte som finnes på Styreportalen. I Styreportalen godkjennes fakturaer vanligvis ved at styreleder/nestleder samt et styremedlem godkjenner faktura i fellesskap. Se punkt 3 på side 2. Godkjennelse av fakturaer i papirformat, gjøres ved full signatur, ikke bare med initialer. Ingen kan attestere eller anvise for utbetalinger til seg selv eller til andre nære personer eller enheter som jfr. pkt. 4 gjør vedkommende inhabil. Alle utbetalinger til tillitsvalgte og/eller andre personer eller enheter som er omfattet av pkt. 4 skal attesteres og anvises av minst to styremedlemmer som er å betrakte som habile jfr. pkt. 4. Alle slike utbetalinger skal inntas i styremøtereferatet, uansett beløp. Utlegg for kostnader lagt ut av styrets medlemmer spesifiseres på utleggsskjema (se skjemaer på Styreportalen). Styret kan beslutte å opprette en kontantkasse på et mindre beløp. Kontantkasse skal gjøres opp hvert tertial. Usbl anbefaler ikke at styret har kontantkasse. Utlegg og opprettelse av konto i butikk eller lignende er langt bedre og gir bedre trygghet i styrearbeidet. 9. PERSONLIG ADFERD De tillitsvalgte opptrer på vegne av boligselskapet. Tillitsvalgte må derfor opptre hensynsfullt, aktsomt og forsiktig i sin kontakt med ansatte, eiere, leverandører og offentlige myndigheter. 10. FORHOLDET TIL OFFENTLIGHETEN Når tillitsvalgte på vegne av boligselskapet opptrer i offentlige sammenhenger er det av stor betydning at boligselskapet og bomiljøet omtales på en måte som ikke er egnet til å skade boligselskapet, strøket eller bomiljøet.

7 - 6 - STYREPORTALEN - Et eget nettsted for tillitsvalgte i Usbl Styreportalen er en kostnadsfri nettløsning for styrets medlemmer. Hvert styremedlem får et unikt brukernavn og passord til Styreportalen fra Usbl. Som styremedlem bør man å logge seg inn minimum hver tredje måned, ellers vil passordet bli ugyldig. For å komme inn på Styreportalen, bruk denne linken https://portal.bbl.no/usbl eller gå inn på Har du problemer med å logge på Styreportalen, kontakt Usbl. Via Styreportalen har du tilgang til: - Kontaktinformasjon for styret, eiere og Usbl - Godkjennelse av fakturaer, innsyn i regnskapstall til enhver tid - Korrespondanse, avtaler og annet (E-arkiv) husk å søke på dokumenttype! - Løpende informasjon fra Usbl samt nyttige skjemaer til bruk i styrets arbeid Usbl oppfordrer styrene til å lagre dokumenter på Styreportalen. Usbl har E-faktura som standard i forretningsføreravtalen. Dette forenkler styrets arbeid. Benytt Henvendelse i Styreportalen ved beskjeder, informasjon og annet. Se punkt på side 7. Usbl tilbyr opplæring til styrene i Styreportalen.

8 - 7 - HENVENDELSE Styreportalen har en funksjon som heter Henvendelse. Henvendelsen registreres og svar gis fra Usbl. Fordelen med dette: Henvendelsen tildeles en unik referanse og en ansvarlig saksbehandler Helt frem til saken avsluttes kan det legges inn kommentarer, e-post, dokumenter og andre filer Henvendelser og svar blir tilgjengelig for alle i styret Videreføring av saker til kommende styrer og kontaktpersoner i Usbl ivaretas Henvendelse skal håndtere kontakt mellom Usbl og styremedlemmene, men ikke direkte mellom styremedlemmer og eiere. Dine henvendelser skal registreres med følgende kategorier: Bestilling Forespørsel Klage/reklamasjon Informasjon Usbl vil oppfordre til at Henvendelse i størst mulig grad skal erstatte e-postkorrespondanse. Profil: Gå inn på Profil i Styreportalen og huk av for varsler som hører til Henvendelse. Dette er samme sted hvor man regulerer varsler for E-faktura. Hvordan opprette en ny henvendelse? 1. Logg inn på Usbl Styreportalen, velg flipp Henvendelse 2. Klikk på Opprett ny henvendelse. 3. Velg Type henvendelse i rullegardinmeny. 4. Legg inn alternativ kontaktperson i boligselskapets styre, hvis det er andre som kan kontaktes dersom du ikke er tilgjengelig. 5. Fyll inn informasjon i feltet Henvendelse. Start med en overskrift med STORE BOKSTAVER, og deretter mer detaljert informasjon om saken. 6. Vedlegg til saken legges inn i feltet vedlegg. 7. Klikk på Opprett henvendelse nederst og henvendelsen er registrert. 8. Hvis du vil legge til flere vedlegg, så gjøres det når saken er registrert. På flippen Henvendelse er det også en oversikt over nåværende og tidligere henvendelser. Når Usbl har behandlet din henvendelse, ligger tilbakemeldingen på samme flipp. Ta kontakt med Usbl for opplæring.

9 - 8 - FORRETNINGSFØRERKONTRAKT Boligselskapets egen signerte forretningsførerkontrakt med eventuelle tilleggskontrakter tilgjengelig på Styreportalen. Søk på dokumenttype Forretningsførerkontrakt. Kontrakten omfatter tjenester og oppgaver Usbl utfører og som er dekket av forretningsførerhonoraret med mindre det er angitt at andre skal dekke kostnadene. Forretningsførselen omfatter følgende oppgaver og bestemmelser innenfor nedenstående områder: 1) Rådgivning og informasjon 2) Styreportal 3) Generalforsamling/årsmøter/styremøter 4) Forsikringer 5) Overdragelse av leiligheter, utleie/bruksoverlating og forkjøpsrett (kun borettslag) 6) Andre tjenester 7) Budsjett 8) Felleskostnader/fellesutgifter 9) Forvaltning av kapital/fullmakt 10) Betaling av utgifter 11) Regnskap og årsmelding 12) Revisor 13) Ligningsoppgaver/selvangivelse 14) Styrehonorar 15) Registrering, arkivering og videreformidling av opplysninger om boligselskapet 16) Taushetsplikt 17) Forretningsførerhonoraret 18) Reklamasjonsfrister og ansvarsbegrensning 19) Ikrafttreden og oppsigelse av forretningsførerkontrakt. 20) Fullmakt elektronisk oppgavelevering. 21) Evt tilleggskontrakter som styret har inngått med Usbl.

10 - 9 - PRISLISTE FOR TILLEGGSTJENESTER (Supplement til forretningsføreravtalen) Dersom boligselskapet skulle ha behov for noen av tilleggstjenestene regelmessig, kan boligselskapet inngå en fast avtale om leveranse av disse. Dette kan for eksempel være særlig aktuelt i perioder med stor aktivitet i selskapet. Grunnet administrativ forenkling ved faste avtaler vil selskapet få rabatt på tjenestene avhengig av omfang og varighet. Alle prisene i prislisten er oppgitt ekskl mva. ADMINISTRATIVE TJENESTER Møtedeltakelse / Møteledelse Møter i selskapet som ikke omfattes av forretningsførerkontrakten. Pr. medgått time kr 990,- Møtedeltakelse/møteledelse på ordinær generalforsamling/sameiermøte er inkludert i forretningsførerhonoraret. Utskrifter Liste med oversikt over eiere og boligdata, adresseetiketter og lignende. Leveres sortert på ulike måter etter behov, f.eks. etter leilighetsnummer eller alfabet. NB! lister/data kan hentes ut kostnadsfritt fra Styreportalen. Kr 200,- Ekstra girosett for felleskostnader Trykking av 12 giroer årlig (også dersom man bestiller 2 x 6 mnd.) er inkludert i kontorholdskostnadene. Ønsker styret hyppigere utsendelse, eller ombestilling, må det betales ekstra for dette. Porto faktureres i tillegg. Pr. girosett pr. enhet kr 50,- min. kr 1.500,-, maks. kr 4.000,- Markedspriserklæring Bekreftelse fra Eierskifte på boligens markedsverdi. Honorar som betales av eier kr 500,- Lån med annen ligningsmessig fordeling enn fordelingsnøkkel Pris pr lån: Etablering kr 7.500,- Årlig oppfølging kr 3.000,- Full individualisert fellesgjeld iht. avtale Gjelder individualisering av gjeld med egen reskontroføring på hver enkelt leilighet. Pris pr lån: Etablering kr ,- Årlig oppfølging kr 5.000,- Kostnad for eier pr. nedbetaling kr 500,- Avlønning av fast- eller deltidsansatte Omfatter utbetaling av lønn og andre godtgjørelser etter anvisning fra styret, samt innberetning til offentlige myndigheter. Gjelder ikke styrehonorar, som er inkl i forretningsførerkontrakten. Honorar pr. ansatt/år kr 4.000,- For avlønning under kr 4.000,- pr år er honoraret pr ansatt pr år: kr 1.200,- Forsikring Innhenting av pristilbud og videreformidling til selskapet er inkludert i forretningsførerhonoraret. Behandling og oppfølgning av skadesaker er inkludert når selskapet benytter forsikringsselskap (ikke assurandør) Usbl har rammeavtale med. Rådgivning og kontakt med andre forsikringsselskap pr påbegynt time. kr 890,- Fakturering/kreditering

11 Innkreving og regnskapsoppfølging av tilleggsinnbetalinger som ikke gjelder felleskostnader, samt utstedelse av kreditnota. Belastes selskapet eller beboer etter anvisning fra styret. Ved større volum avtales honoraret særskilt. Honorar pr. faktura kr 60,- Honorar pr kreditnota kr 60,- Kopiering Pris pr. ensidig kopi kr 1,00 Pris pr tosidig kopi kr 1,50 Pris pr. ensidig fargekopi kr 3,00 Pris pr. tosidig fargekopi kr 5,00 For volum over 1000 sider gis individuelt pristilbud med lavere pris avhengig av omfang. Utsendelse pr post Usbl sender post til styrene to ganger pr uke, dette er inkludert i forretningsførerkontrakten. Øvrig faktureres etter påløpt kostnad. Masseutsendelser som skal distribueres beboere sendes styret mot dekning av porto, eventuelt til eierne mot betaling av medgått tid og porto. Medgått tid for oppdrag utenfor kontrakt faktureres iht. gjeldende timesats, kr 890,- Avtale om godkjenning av bruksoverlating/utleie Usbl godkjenner søknad om bruksoverlating på vegne av styret. Egen kontrakt inngås. Fastpris pr leilighet pr år kr 40,- Behandling av bruksoverlating/utleie Behandling av søknad, utsendelse av kontrakt, registrering og rapportering til ligningsmyndighetene. Honorar som betales av eier kr 500,- Fornyelse eller endring av leietaker og registrering av leietaker. Honorar som betales av eier kr 500,- Avtale om godkjenning av ny andelseier/seksjonseier/aksjonær Usbl godkjenner ny andelseier/seksjonseier/aksjonær på vegne av styret. Egen kontrakt inngås. Fastpris pr leilighet pr år kr 40,- Overdragelse av garasje/p-plass også ved intern overdragelse/bytte av plass Belastes kjøper/leietaker ved registrering. Kr 500,- Nøkkelbestilling Administrasjon av systemnøkler. Usbl håndterer bestilling av systemnøkler på vegne av boligselskapet. Egen kontrakt inngås enheter: pr. år kr 2.000, enheter: pr. år kr 4.000, enheter: pr. år kr 6.000, enheter: pr. år kr 8.000,- 350 enheter eller mer: pr. år kr ,-

12 Opprettelse av ny andel/seksjon For arbeidet med opprettelse av ny andel/seksjon faktureres engangsbeløp som også inkluderer tinglysningsgebyret. Pris kr 7.000,- FINANSTJENESTER Gjennom våre bankforbindelser kan vi tilby gode og fleksible låneordninger til selskapet. I tillegg kan vi tilby bistand og veiledning ved valg av finansieringsløsninger. Bistand ved låneopptak Innhenting av lånetilbud, oversendelse av nødvendige opplysninger og dokumentasjon til minimum tre långivere etter skriftlig oppdrag fra selskapet. Forberede arbeid i forbindelse med vedtatt låneopptak, herunder fylle ut pantobligasjon og oversendelse av denne til selskapet for underskrift, samt tinglysning av dokumentene. Tinglysningsgebyret betales av selskapet direkte. Eventuell innløsing av eksisterende lån og oppgjør knyttet til nytt og gammelt lån. Honorar kr 6.000,- Honorar ved bistand for opptak av Husbanklån er kr 890,- pr time. Minimumshonorar for utarbeidelse av lånesøknad til Husbanken er kr 6.000,- maksimum kr ,-. Overføring av midler til eller fra andre banker Gjelder dersom selskapet har opprettet egen bankforbindelse, og når Usbl engasjeres til å overføre midler til eller fra en slik konto. Samt byggelånsbank til driftskonto. Honorar pr. overføring kr 200,- ØKONOMISKE TJENESTER Hovedbok Hovedbok ved årsavslutning er kostnadsfri for selskapet. Øvrige utskrifter og utsendelser faktureres særskilt. For selskap med færre enn 100 leil. pr. stk kr 300,- For selskap med flere enn 100 leil. pr. stk kr 400,- Regnskapsutskrift med årsbudsjett Regnskapsutskrift med årsbudsjett blir levert ved første og annet tertial i tillegg til årsregnskapet. Dette er inkludert i forretningsførerhonoraret. Ønskes hyppigere utsendelse av rapporter, kan dette bestilles. Pris gjelder standardrapport som ikke er bearbeidet. Pr. stk kr 300,- Andre økonomiske rapporter Bearbeidede rapporter for bestemte tidsperioder med periodisering som i årsregnskapet, eller andre rapporter satt opp etter styrets ønske. Pr. time kr 890,- Avdelingsregnskap og prosjektregnskap Spesifikasjon av fyring, garasje, rehabilitering eller andre deler av selskapets drift. Pris etter avtale eller ordinær timepris Restanseoversikt Rapport med oversikt over restanser for fellesutgifter i selskapet. Utsendelse av restanseoversikt to ganger pr år er inkludert i forretningsførerhonoraret og sendes til selskap som ønsker denne oversikten. Ønskes hyppigere utsendelse av rapporter, kan dette bestilles. Pris pr. rapport for selskap med færre enn 50 leil. kr 200,- Pris pr. rapport for selskap med 50 leil. Eller flere kr 300,- Likviditetsbudsjett Likviditetsbudsjett utarbeides på forespørsel. Pr time. kr 890,-

13 Langtidsbudsjett med likviditetsutvikling Langtidsbudsjettet viser forventet utvikling i inntekter, kostnader, fellesutgifter og likviditet over ønsket antall år/perioder. Honorar kr 2.500,- Ligningsoppgaver Inkludert i kontorholdskostnader. Omkjøring av ligningsoppgaver på grunn av forsinkelser fra selskapet, inkludert ny utsendelse til eierne og Skattedirektoratet ekskl porto. Porto blir fakturert i tillegg. Grunnhonorar kr 1.500,- Pris pr. leilighet kr 10,- ANDRE TJENESTER Utvidet forretningsførsel Vi kan tilby en utvidet forretningsførerkontrakt som bl.a. omfatter mottak av post, bestilling av varer og tjenester til ordinær drift, kontering og anvisning av fakturaer, innkalling og deltakelse på styremøter og administrativ oppfølging av vedtakene styret har fattet. Pris etter avtale Konsulenttjenester Utforming av søknader, utredninger og saksfremstillinger som krever innhenting av dokumentasjon, selvstendig bearbeiding og bruk av Usbls kompetanse. Eksempler på dette er søknad om offentlige tilskudd, arbeid i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling/sameiermøte, kontraktsutarbeidelse og skriftlige vurderinger til styret. Pr. time kr 890,- ANDRE TJENESTER Oppstartskostnad for innpostering av nye boligselskaper Arbeidet for innpostering av nye selskaper til forvaltning skjer i utgangspunktet vederlagsfritt. Ved ekstraordinære forhold (manglende data fra tidligere forretningsfører m.v.) faktureres ordinær timepris. Pr. time kr 890,- Dokumentpakke For boligselskaper som har regnskapsførsel kan nødvendige maler for et driftsår kjøpes. Dette gjelder bl.a. årsmelding, budsjett, styrereferater, kontrakter etc. Pris for dokumentpakke kr 4.000,- Telefon-/e-posthenvendelser fra beboere og styret For boligselskaper som har avtale om regnskapsførsel vil henvendelser fra beboere og styret bli fakturert etter timepris. Pr. time kr 890,- Elektronisk fakturabehandling For boligselskaper som ikke er på elektronisk fakturabehandling (Styreportalen) faktureres årlig behandlingskostnad Årlig behandlingskostnad kr 3.000,- Leie av møterom Ordinære møterom kr 1.000,- eller etter avtale

14 INDIVIDUALISERING AV FELLESGJELD (IN) IN innebærer at hver eier får anledning til å innfri hele sin andel av selskapets lån før ordinær løpetid. IN forutsetter at banken, i vårt tilfelle (långiver) godkjenner slik individualisering. I tillegg krever en slik løsning at det eller de lånene som er knyttet opp til ordningen har flytende rente. Alternativt kan en kjøpe seg ut av fastrenteavtalen slik at ordningen kan bli iverksatt. Innføring av IN krever generalforsamlingsvedtak med simpelt flertall. IN forutsetter avtale mellom selskapet og Usbl, mellom selskapet og långiver og mellom selskapet og andelseieren. Nedenfor følger litt informasjon om noen av disse forholdene: Långiver må akseptere og inngå avtale om sidestilt sikkerhet i forhold til de andelseierne som foretar ekstraordinære innbetalinger. Felleskostnadene (husleien) må splittes slik at det tydeliggjør eierens kapitalkostnader. Selskapet har ikke anledning til å gi fritak for felleskostnader til eierne for den del av husleien som benyttes til betaling av renter og avdrag på lån omfattet av IN- avtalen. Selskapet kan ikke benytte disponible midler til ekstraordinær nedbetaling av lån tilknyttet IN-avtalen. Selskapet må være medlem i et sikringsfond mot husleietap eller ha tegnet tilsvarende forsikring. Terminforfall for lånet må i utgangspunktet være 01.01, 01.04, 01.07, og for å omfattes av IN- avtale. Eierne gis anledning til å innbetale gjennom IN- ordningen 2 ganger pr. år, og Minimum innbetaling er i h t avtalen kr ,- og innbetaling må skje til særskilt konto senest 14 dager før terminforfall. Ved ønske om innfrielse av sin andel fellesgjeld må Usbl kontaktes og faktura for denne innbetalingen vil bli utstedt eier. Månedlige felleskostnader får forfall den 20. hver måned, og endringer i kapitalkostnader som følge av renteendringer blir ikke varslet særskilt. En IN- avtale innebærer en mer korrekt avregning i henhold til innbetalt av eier og innbetalt bank ved ordinære forfall. Dette er på grunn av at det genereres felleskostnader for 3 måneder om gangen, og ikke 6 måneder som ved ett ordinært lån. Renteendringer vil bli tatt hensyn til på ett hyppigere stadium. Eier får en god oversikt over hva som blir innbetalt ved ordinære låneforfall i form av presisering av renter og avdrag på husleiegiroene. Usbls arbeid knyttet til IN- ordingen faktureres etter gjeldende prisliste for tilleggstjenester. P.t. er prisene uten mva. som følger: Full individualisert fellesgjeld iht. avtale Pris: Etablering (pr. lån) kr ,- Årlig oppfølging(pr. lån) kr ,- Kostnad for eier (pr. nedbetaling) kr. 500,- Det er viktig å merke seg at det knyttes usikkerhet til lønnsomheten ved en ekstrainnbetaling på fellesgjelden fra eiers side. Det er så langt ikke dokumentert at eieren ved salg av boligen oppnår en tilsvarende høyere pris ved salget. Total salgssum utgjør kjøpesum + andel av fellesgjeld. Kjøper må i disse tilfellene finansiere mer selv og som regel til høyere pris enn den boligselskapet har oppnådd ved fellesfinansiering. Giroer IN-ordningen medfører noen endringer. Forfallsdato vil fremdeles være den 20. hver måned. Det vil bli sendt ut giroer for 3 måneder av gangen i stedet for 6. Det vil bli spesifisert renter og avdrag knyttet til restgjeld. Ved en IN- innbetaling vil eier for de kommende månedene se at de har fått en reduksjon enten både og, eller kun på rentene. Dette er basert på en maskinell utregning av hva eier skal betale per måned i renter og avdrag etter en reduksjon av fellesgjeld. For eksempel vil en ved full innfrielse få en full reduksjon på både avdrag og renter slik at sum kapitalkostnader på dette lånet vil være 0,- per måned for eieren etter innbetaling.

15 KORT INNFØRING I KONTOPLANEN Regnskapet er fordelt på konti for at det skal gi best mulig informasjonsverdi for brukerne. Kontoplanen gir en oversikt over de ulike kontoene som benyttes i regnskapsføringen. Disse kontoene blir hovedsakelig delt inn i 8 kontoklasser: 1. Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinnskudd, kundefordringer etc 2. Egenkapital og gjeld, dokumenterer hvordan eiendelene er anskaffet 3. Salgs- og driftsinntekter, inntekter fra salg 4. Varekostnad, varekjøp, alt som kjøpes for videresalg 5. Lønnskostnader, kostnader med ansatte 6. Andre driftskostnader, alle kostnader relatert til driften(vedlikehold), husleie strøm, telefon, etc 7. Andre kostnader, vedlikehold bil, parkering, annonsekostnader, forsikring og møtevirksomhet, etc 8. Finansinntekter og -kostnader, renter og gebyrer på lån eller bankinnskudd Klasse 1 og 2 utgjør balansen, mens 3-8 er selve resultatføringen for det aktuelle året. Balansen er utformet gjennom tid fra oppstart og til nåtid, og gir ett bilde av hvordan den økonomiske situasjonen til selskapet har utviklet seg. Det er viktig å sette seg inn i kontoplanen som Usbl benytter seg av for å kunne følge med på selskapets regnskap. Dette finner du på styreportalen under dokumenttype Informasjon fra Usbl. Oppstillingsplan resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Inntekter Leieinntekter og tilskudd Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Varekostnad Lønn og annen godtgjørelse Annen driftskostnad Sum kostnader Klasse 38XX 39XX 43XX 5XXX 6XXX og 7XXX Driftsresultat Finansposter og ekstraordinære poster Finansinntekt Finanskostnad Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Sum finansposter og ekstraordinære poster 80XX 81XX 84XX 85XX ÅRSRESULTAT På de neste sidene har vi lagt med kontoplanen for resultatet. Det er et gunstig verktøy for at styret skal kunne følge med på årets utvikling hva gjelder inntekter og kostnader.

16 KONTOPLAN USBL-BOLIGSELSKAP - RESULTATET 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER Forklaring 38 LEIEINNTEKTER 3800 Innkrevde felleskostnader Husleieinntekt 3801 Innbetalte fellesutgifter 3802 Kapitalkostnader Både renter og avdrag. (gjelder ikke fullt IN lån) 3805 Husleiefri(e) måned(er) 3806 Innbetalt fra tidligere avskrevet leie 3807 Innbetalt fra sameiere/andelseiere 3810 Leie forretningslokaler 3811 Leieinntekter, hybler gjesterom Innt. fra hybler/ gjesterom eget eie 3812 Leie parkering 3814 Brenselinntekter 3815 Dugnadstillegg 3816 Leietillegg kabel-tv 3817 Leietillegg renhold fellesarealer 3818 Leietillegg bomiljøprosjekt 3820 Leietillegg strøm 3822 Leietillegg heis 3823 Leietillegg trygghetsalarm 3824 Leietillegg dørtelefoner 3826 Leie boder 3827 Leietillegg lager 3828 Leietillegg fryseboks 3830 Leietillegg balkonger 3831 Leietillegg utleieboliger 3832 Leietillegg vindusutskiftning 3833 Leietillegg bad 3834 Leietillegg loftsutbygging 3835 Leietillegg ventilasjonsanlegg 3836 Leietillegg fellesutgifter 3837 Leietillegg soilrør 3842 Mer-/mindre inntekter v/ utleie Ved utleie av egne andelsleiligheter 3849 Diverse leietillegg 3850 Inntekt renter IN Innkrevde renter IN 3860 Inntekt avdrag IN Innkrevde avdrag IN 3866 Innbetalt fra andelseiere 3867 Innbetalt egenandel 3868 Innbetalt på fellesanskaffelser TILSKUDD 3871 Tilskudd fra det offentlige Tilskudd fra stat/kommune 3872 Tilskudd fra Usbl 3873 Driftstilskudd eiere 3874 Tilskudd ENØK 3879 Andre tilskudd

17 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 396 GEVINST VED ADGANG AV ANLEGGSMIDLER 3961 Salg eiendom/leil. v/skatteplikt 3962 Kostpris eiendom/leil. v/skatteplikt Kostpris og salgsrelaterte kostnader 3963 Salg av anlegsmiddel v/gevinst 3964 Bokført verdi anlegsmiddel v/gevinst 3965 Salg eiendom/leil. skattefritt 3966 Kostpris eiendom/leil. skattefritt Kostpris og salgsrelaterte kostnader 395 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3950 Servicetjenester 3951 Vaktmestertjenester 3952 Forsikringsutbedringer Egen utbedring 3953 Renhold/tilleggsarbeider 3954 Kontortjenester 3955 Fellesvaskeri Polettsalg, vaskekort 3956 Fritidsaktiviteter/kiosksalg 3957 Nøkkelsalg 3958 Bompenger 3959 Renholdsavtaler 399 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3990 Andre driftsinntekter 4 VAREKOSTNAD 4300 Innkjøp varer for videresalg 4310 Varekjøp for videresalg 5 LØNNSKOSTNADER 5100 Lønn til fast ansatt Vaktmester, portner, renholder 5102 Lønn for overtid Overtid iht. tariffavtale 5120 Lønn til ekstrahjelp Sommervikarer, + all timelønn 5129 Annen lønn Diverse lønn (ikke timelønn) 5131 Lønnstilskudd Lønnstilskudd fra det offentlige 5150 Påløpne feriepenger 12,0% av all lønn 5151 Påløpne feriepenger, 6. ferieuke Gjelder ansatte over 60 år 5215 Reduksjon telefonutgifter Ved viderefakturering av telefonutgifter 5800 Refusjon sykepenger Tilbakebetaling fra trygdekontor Honorar 5330 Styre- og møtehonorar Kun etter vedtak på generalforsamlimg 5331 Styrehonorar forrige forretningsfører 5332 Styrehonorar ikke utbetalt Avsetter ved årets slutt hvis uteglemt utbetaling 5333 Styrehonorar boligsameier 5360 Honorarer Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift Avgift av alle lønns- og hon.utbet. (stoppet for manuelle føringer) 5403 Avsetning arbeidsgiveravgift Brukes ved avsetning av ikke fakturert arbeidsgiveravgift og feriepenger 5405 Arb.giv.avg.feriepenger Ingen manuelle føringer 5406 Arb.giv.avg.forrige forr.fører Ingen manuelle føringer

18 Andre Personalkostnader 5210 El.komm.tj. (s-fritt) Telefongodtgjørelse, ansatte/ styremedl El.komm.tj. (s-pliktig) 5220 Avisabonnement styre/ ansatte (innb.plikt) Abonnement privat er innb.pliktig 5350 Selvstendig næringsdrivende 5354 Hjemmekontor, pliktig 5424 Avtalefestet pensjon Usbl fører iht. gjeldende sats 5425 Sluttvederlag Viktig å føre beløpet slik den er fordelt på bilaget Kurs- og studiearbeid ansatte 5600 Gruppelivsforsikring Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5635 Yrkesskadeforsikring Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5752 Pensjon og pensjonsforsikring Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5753 Tjenestepensjon (OTP) Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5915 Mat v/ overtid Gjelder ansatte 5965 Arbeidstøy 5990 Andre personalkostnader Bedriftshelsetjeneste, annen legebesøk, og lignende 5996 Velferdsutgifter, arbeidsmiljø Fellesarrangement ansatte, og sosiale kostnader 6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING 60 AV- OG NEDSKRIVNING 6010 Avskrivning arbeidsmaskiner/kontorutstyr 6011 Avskrivning div. tekniske anlegg 6013 Avskrivning inventar 62 ENERGI OG BRENSEL 6200 Strøm -/energikostnader Kraftlev. fellesanl.som oppganger ol Vei- og gårdslys Utebelysning 6204 Refusjon av energikostnader Eks.refusjon vedr. tidligere år Fyringsolje Olje til fyringsanlegg 6260 Fjernvarme Bet. for lev. av varme/ varmt vann 6290 Andre energikostnader Biobrensel oa. 63 KOSTNADER EIENDOMMEN/LOKALER 6300 Leie av lokaler Leie av lokaler til møter etc Leie av grunn- / festeavgift 6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjenester 6315 Faste kostnader servicesentraler 6329 Kommunale avgifter Vann etter areal /renovasjonsgebyr 6330 Eiendomsskatt 6340 Heisalarm Telefonlinjer til heisalarm 6341 Brannalarm Telefonlinjer til brannalarm 6360 Renhold/sanitærartikler Hovedrengjøring, søppelsekker og lignende Trappevask v/byrå 6362 Skadedyrutryddelse 6363 Søppelsug 6390 Andre driftskostnader eiendom 6391 Snøbrøyting og strøing Vinterutgifter inkl. fjerning av sand etc Containerleie/tømming Tømming av avfall, kumring og lignende. 64 LEIE MASKINER, INVENTAR M.V Leie av maskiner Rengjøringsmaskin, lift ol Parkeringsleie 6460 Matteleie 6490 Andre leiekostnader

19 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALER SOM IKKE SKAL AKTIVERES 6500 Verktøy og redskaper 6525 IT- utstyr Kjøp av PC, skriver etc Innkjøp kontormøbler 6541 Kontormaskiner/ utstyr og inventar Kjøp av kontormaskin, fax oa Møbler/utstyr etc. til felleslokaler 6543 Vaskerianlegg Kjøp av nytt utstyr 6550 Lyspærer, lysrør, sikringer etc Nøkler, låser, navnskilt, postkasser, o.l Driftsmateriell - innkjøp Skruer, batt. oa. materiell 6581 Dataprogrammer Kjøp av programvare 66 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 6601 Vedlikehold Bygg Galvvegg/Kontroll/ soppskade etc 6602 Vedlikehold VVS(Rørlegger) 6603 Vedlikehold elektro(elektriker) 6605 Vedlikehold fellesanlegg 6606 Vedlikehold antenne/kabel TV Oppgradering 6607 Vedlikehold Bad 6608 Vedlikehold varmeanlegg/ fjernvarmeanlegg Rep.radiator 6609 Andre vedlikeholdskostnader Erstattes av konto 4300 og Vedlikehold heiser Innkludert årskontroll fra kommunen 6612 Vedlikehold lekeplasser 6613 Vedl.hold park.plasser og grøntanlegg Inkl. uteplasser og veier 6616 Vedlikehold Vaskeri Kun vedlikehold og rep. Nytt kjøp er 6543!! 6617 Vedlikhold brannvernutstyr Innkludert årskontroll 6619 Dugnadsutbetalig 6620 Vedlikehold utstyr F.eks pipe 6621 Vedlikehold teknisk anlegg Porttelefon, calling, ventilsasjonsanlegg, pumper 6630 Egenandel - forsikring 6641 Malerarbeid Inkl. innkjøp av maling og materialer 6642 Snekkerarbeid Inkl. innkjøp av materialer 6643 Glassarbeid/vindu 6644 Fasade/balkonger tagging 6645 Tak/blikkenslagerarbeid 6646 Mur,betong,grunnarbeid 6647 Garasjeporter / inngangsdører 6648 Vedlikehold dører Innv. dører, inkl. utskiftning av lås Vedlikehold egeneide leiligheter / lokaler 6692 Annet rep. og vedlikehold 67 KONSULENT TJENESTER 6700 Revisjonshonorar Honorar til revisor 6701 Tilleggstjenester revisor Tjenester utover rev. honoraret 6710 Forretningsførerhonorar Honorar til Usbl 6714 Tilleggstjenster fra forretningsfører Tjenester utover kontrakt med Usbl 6716 Andre tjenester/ honorarer Inkassobyrå 6720 Juridisk honorar 6721 Juridisk honorar Usbl 6730 Teknisk honorar Statens kartverk 6731 Teknisk honorar Usbl 6750 Vakthold Utrykning brann

20 KONTORKOSTNADER, TRYKKSAKER, M.V Kontorrekvisita Skrivesaker, konvolutter, papir 6810 Datarekvisita Blekkpatroner ol Rep/ vedlikehold IT og kontormaskiner Serv.avtaler oa Trykksaker Innkallingshefter årsmøte/generalforsaml Kopiering Protokoller, rundskriv, tegninger etc Aviser/tidsskrifter/faglitteratur Inkl. HMS håndbok og lignende 6890 Andre driftskostnader, kontorhold 69 TELEFON, PORTO M.V Telefon/Fax styrekontor/vaktmester Kun fasttelefon på kontorer 6905 Mobiltelefon styret/vaktmester Ikke fradragsberettighet 6910 Internett styret/vaktmester Ikke fradragsberettighet 6940 Porto 6942 Scanning 6951 Avgifter radio-/tvanlegg Avgift fra signalleverandør 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 KOSTNADER TIL BIL, TRAKTOR, M.V Vedlikehold bil/arb.maskiner Reperasjoner oa Driftskostnader traktor,gressklippere med mer Drivstoff til for eksempel gressklipper og snøfreser 7071 Driftskostnader bil Tollvesenet (årsavgift), Parkeringsbøter 71 KOSTNAD OG GODTGJ.FOR DIETT, BIL OG LIGNENDE 7100 Bilgodtgjørelse, statens satser Oppgavepliktig IDA 7120 Parkeringskostnader/bompenger 7140 Reisekostnader tog/buss/båt etc Reisekostnader taxi 7150 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktig 7190 Andre reisekostnader 73 SALGS OG REKLAME KOSTNAD 7340 Annonsekostnader Eks. gulesider og lignende 7719 Møter, div.styret Utgifter til styremøter oa. (mat til styremøter) 74 KONTINGENTER OG GAVER 7400 Kontingent velforening oa. Fotballlag og korps etc Gaver, oppmerksomhet Blomster, foreninger oa Kontingent Usbl 75 FORSIKRING- OG GARANTI KOSTNAD 7500 Forsikringspremie All premie - inkl. skadeforsikring 7510 Hussoppforsikring 7520 Forsikring mot husleietap NBBLs husleiefond 77 ANNEN KOSTNAD 7712 Økologi og miljøtiltak Budsjettkonto og tilskudd fra Usbl 7713 ENØK-tiltak 7717 Aktivitetstilskudd 7718 Fellesarrangement Jubileum, dugnad, julearrangem. oa Innkjøp fritidsmateriell klubbdrift 7720 Generalforsamling Servering, leie lokaler mm til avholdelse av GF 7721 Innkjøp kioskvarer klubbdrift 7740 Kurs tillitsvalgte Kursavgift; Usbl-seminar og temakvelder 7770 Betalingskostnader også purregebyr 7771 Provisjonskostnader og gebyrer Geb. v/terminforf. lån.,låneoppt. Fradragsberettignhet 7772 Omkostninger ifm.inkasso Salær 7780 Tilskudd bomiljø Boligsameier 7790 Andre kostnader Brønnøysund 7791 Telledifferanse kasse 7792 Øredifferanse 7795 Tap på husleie, garasje m.m. (tap på leieinntekt) 7796 Tomgangsleie

21 TAP OG LIGNENDE 7800 Tap ved adgang av anleggsmidler Salgspris 7801 Bokført verdi eiendom/leil. (ved tap) Kostpris 7830 Tap på fordringer Ved tapsføring av kundefordringer 8 FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD 80 FINANSINNTEKTER 8045 Renteinntekter, høyrenteplassering Høyrentekonto i Usbl 8046 Renteinntekter, PPV-plassering Renter av midler plassert i Usbl 8050 Renteinntekter av bankinnskudd Gjelder bankkonto utenfor Usbl 8059 Renteinntekter skatt 8060 Andre renteinntekter Renter av utestående krav 8052 Renteinntekter, mellomregning Driftskonto Usbl 8080 Provisjon og gebyrinntekter V/utlån til ansatte, beboere oa. 81 FINANSKOSTNADER 8141 Renter skatt 8150 Pantegjeldsrenter, Husbanken Krav til formål 8151 Pantegjeldsrenter, andre Krav til formål 8152 Påløpte renter IN lån(nr.1) Krav til formål 8153 Påløpte renter Krav til formål 8154 Påløpte renter IN lån (nr.2) Krav til formål 8160 Rentekostnader depositum 8170 Rentekostnader mellomregning Rente ved overtrekk 8174 Andre rentekostnader 8181 Morarenter Ved forsinket betaling til leverandør, rentenotaer 8195 Individuelle renter(nr.1) Rentekostn. IN lån nr Individuelle renter(nr.2) Rentekostn. IN lån nr Renter lån annen fordeling Renter gamle IN-light (2267 / 8197) 83 SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT 8300 Betalbar skatt 8320 Endring i utsatt skatt 84 OG 85 EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER 8400 Ekstraordinære inntekter 8500 Ekstraordinære kostnader 89 OVERFØRINGER OG DISPONERING 8970 Overført annen egenkapital 8976 Andre overføringer 8980 Overført sameiekapital 8990 Udekket tap

22 BILAGSBEHANDLING Bilagsbehandling skal alltid være i henhold til gjeldende lovverk. Grunnlag for at regnskapsavdelingen i Usbl skal kunne foreta en utbetaling på vegne av boligselskapet vil være en faktura eller regning som er anvist av selskapets godkjennere (1 eller 2). Antallet godkjennere/anvisere blir bestemt av styret på konstituerende styremøte. Denne informasjonen blir lagret av Usbl og håndtert ut ifra dette møtet. En faktura skal inneholde organisasjonsnummer, firmanavn og adresse og bankkontonummer. I tillegg må det fremkomme hva som er kjøpt. Ved tilfeller der det er vanskelig for regnskapsansvarlig å se hva som er kjøpt anbefales det at styret orienterer om det, samt til hvilket formål. Usbl har gått inn for at flest mulig selskap skal ta i bruk e-faktura system. Det vil si at alle styrene skal kunne se og godkjenne ikke bokførte fakturaer gjennom portal. Ved å bruke e-faktura vil en kunne se fakturagrunnlaget til alle historiske kostnader, samt fremtidige som ikke er bokførte. Det er også en kostnadsmessig fordel ved å benytte seg av e-faktura. En slipper å være avhengig av å sende fakturaer frem og tilbake og det gjør at fakturaer blir bokført og betalt i tide, en sparer selskapet for purringer og forsinkelsesrenter. Hvis selskapet ikke benytter seg av e-faktura må godkjenning fra styret komme gjennom innsendelse av originalfaktura og ett konteringsskjema. Dette skjemaet skal benyttes som ett hjelpemiddel for styret ved kontering av fysiske fakturaer. Kontering av faktura betyr å godkjenne fakturaen samt orientere regnskapsfører om hva denne fakturaen dreier seg om. En kan også påføre regnskapskonto som ett forslag/hjelpemiddel til å plassere denne kostnaden korrekt i deres regnskap. Som sagt tidligere så prøver Usbl å få det meste av fakturabehandling elektronisk. Det er mer systematisk og gjør arbeidet mer effektivt for alle. Ved tilfeller der selskap vil fortsette med manuell behandling vil det forekomme et honorar fra Usbl på kr.3.000,-. Utleggsskjema: I tilfeller der styremedlemmer eller andre beboere foretar innkjøp fra egen bank må denne refusjonen forekomme gjennom et utleggsskjema. Dette skjemaet finner du på styreportalen under Skjema. Denne refusjonen må anvises av styret for at den skal bli utbetalt. Faktura eller kassalapp må vedlegges. Av denne dokumentasjonen må det klart og tydelig fremkomme hva som er kjøpt og til hvilket formål. Utleggskjemaet må bli levert inn i originalformat til respektiv regnskapsavdeling i Usbl. Utlegg blir tilbakebetalt fra Usbl dagen etter mottak hvis alt av dokumentasjon stemmer. Der det er inngått en avtale og det henvises til denne på fakturaen, må avtalen foreligge ved første betaling til leverandør. Usbl oppbevarer deretter denne elektronisk for senere betaling.

23 Håndkasse Formålet med håndkassen er at selskapet kan ha en intern kassabeholdning Istedenfor håndkasse anbefales boligselskapet å benytte utleggsskjema. Utleggsskjema finnes på Styreportalen. Evt opprettelse av håndkasse må vedtas på styremøte. Det må også vedtas et bestemt beløp og hvem som skal forvalte håndkassen. Det må foretas et oppgjør for hvert tertial, men ved stor pågang kan dette gjøres oftere. Her er prinsippene det samme som med utleggsskjema: at original kvittering på kostnadene skal fysisk følge oppgjøret. Håndkasserutine ved oppgjør (tertial): 1. Alle kostnader skal dokumenteres, og regnskapskonto skal foreslås. 2. For eksempel: oppgjør den XX skal bevegelsene tilbake til forrige oppgjør dokumenteres, både kostnader og inntekter (salg av vaskerikort eller nøkler). 3. På bunnlinjen skal det summeres opp, og om kostnadene er større enn inntekten for den aktuelle perioden så skal det følgelig krediteres kto Håndkassen har blitt mindre. 4. Disse kostnadene skal ikke føres gjennom håndkassen : - Alle kostnader som gjelder lønn - lønningskontoret Usbl - Kilometergodtgjørelse - lønningskontoret Usbl - Telefongodtgjørelse - lønningskontoret Usbl - Styrehonorar - lønningskontoret Usbl 5. Ved kostnader som dreier seg om middager til styremøter/julebord, skal navnene på de som deltar være med. 6. Usbl vil etter oppgjør fylle opp håndkassen ved å utføre en betaling til hånkasseansvarlig via bank, da vil kto 1905 bli debitert med det samme beløp som gikk ut. Håndkassen vil etter overførsel fra Usbl inneha minimumsbeløpet. 7. Ved tertial skal styret sende inn et avstemningsskjema (finnes på Styreportalen) som Usbl bruker til dokumentasjon. Denne avstemningen er for å bekrefte overfor Usbl og revisor at saldo i regnskap er àjour med fysisk pengebeholdning. 8. Ved gjentakende mangler av innlevering av avstemningsskjema og oppgjør pr tertial, må ordningen etter hvert bli avviklet på grunn av manglende dokumentasjon og at det strider imot god regnskapsskikk. Skjema for håndkasseoppgjør finnes på Styreportalen under Skjema. KONTERINGSRUTINE (Viktig) Anvisning av fakturaer via styreportalen (E-faktura) Dersom boligselskapet har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling er styret pliktig til å orientere leverandører om korrekt fakturaadresse: Boligselskapets navn, c/o Fakturamottak Boligbyggelaget Usbl, Postboks 4391 Vika, 8608 Mo i Rana. Fakturaene går fysisk til Mo i Rana for deretter å bli skannet og sendt Usbl over fil hvor de blir lest av og ført inn i portal. Dette foregår automatisk hver dag.

24 Konteringsregler for styret via Styreportal: Det bør bli kommentert hva fakturaen omhandler, dette gjør det lettere for Usbl å forstå innkjøpet og sikre en korrekt plassering i regnskapet. Ved behov kan styrets godkjennere foreslå kontonummer, men det er Usbl som foretar den endelige beslutningen. Oppdages det at fakturaene i portalen har feil eller mangler, må styret selv ta kontakt med leverandør. Dette forekommer i de situasjoner der styret anviser fakturaer som avvist. Ved etterlysning av en spesifikk faktura må styret ta kontakt med leverandør og få den tilsendt til Usbl eller via Fakturamottaket. Skal en faktura settes av for ett spesifikt år eller periode bør dette kommenteres. Styret er selv ansvarlig for å kontere og godkjenne fakturaer fortløpende. I tilfeller der styret godkjenner kun en del av fakturaen skal kreditnota av leverandør fremskaffes. Dette gjelder også i tilfeller der styret vil dele fakturaen opp i flere innbetalinger. Personlige utlegg skal ikke opp via portal, de skal alltid behandles manuelt. Manuell behandling (papir, ikke e-faktura) Ved manuell behandling må styret påse at leverandører har korrekt fakturaadresse: Boligselskapets navn, v/boligbyggelaget Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo. Til hver faktura som blir utsendt fra Usbl vil det bli stiftet på et konteringsskjema. Styreleder i selskapet påfører så selskapsnummer, kontonummer, eventuelt avdelingsnummer, fakturadato og beløp, samt undertegner sammen med et styremedlem. For fakturaer som kommer direkte til styreleder ber vi om at konteringsskjemaet stiftes til fakturaen av styret. Konteringsskjemaer oversendes styret ved henvendelse til regnskap. NB: Bilagsdato er fakturadato - ikke forfallsdato eller dato for kontering. Det må framgå tydelig av faktura eller konteringsskjema hva beløpet gjelder. Bruk rubrikken TEKST (UTFYLLENDE) til slike opplysninger.

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID I VESTSKRENTEN BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID I VESTSKRENTEN BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID I VESTSKRENTEN BORETTSLAG Fastsatt på styremøte 24.09.2014. Retningslinjene erstatter retningslinjer vedtatt på styremøte 20.09.2012. 1. Formålet med retningslinjene. Styret

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2010 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 20. april 2010, kl 1900 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Verdt å vite. Veileder for ditt styreverv. Verdt å vite 1

Verdt å vite. Veileder for ditt styreverv. Verdt å vite 1 Verdt å vite Veileder for ditt styreverv Verdt å vite 1 Vi er her for deg og ditt hjem 2 Verdt å vite Design: Usbl In_house Foto: Eve Images, Papir: Soporset 250 g / 120 g Produksjon: Gjerholm Opplag:

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Ordinært sameiermøte

Ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte Lille Langerud Boligsameie Torsdag 7. april 2016, kl 18:00 Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2 Saksliste: Innkalling - Styrets beretning - Regnskap 2015 - Budsjett 2016 - Innkomne saker

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Vedlikehold: Styremedlem Helge Karlsson, nr. 158 E-post: eller helst: Mobil:

Vedlikehold: Styremedlem Helge Karlsson, nr. 158 E-post: eller helst: Mobil: Kontaktpersoner i borettslagsstyret 2015-2016, med ansvarsområder: Styreleder, økonomi: Nestleder Marit Lyngås, nr. 116 E-post: marit.lyngas@live.no - eller, helst: styreleder@nordasgrenda.no Mobil: 971

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsoppgjør 407 EUGENIES GATE 3 AS

Årsoppgjør 407 EUGENIES GATE 3 AS Årsoppgjør 6.04. Resultatregnskap for Note Inntekter Felleskostnader 3 628 3 628 44 90 3 648 Andre leieinntekter 2 3 04 23 462 20 04 3 04 Sum inntekter 324 732 335 090 462 005 324 752 Driftskostnader Revisjonshonorar

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer