I dette heftet finnes det informasjon som kan brukes i styrearbeidet. Heftet ligger også på Styreportalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette heftet finnes det informasjon som kan brukes i styrearbeidet. Heftet ligger også på Styreportalen."

Transkript

1 - 0 - Til Styret I dette heftet finnes det informasjon som kan brukes i styrearbeidet. Heftet ligger også på Styreportalen. Innhold: 1. Velkommen som styreleder/-medlem, konstituering side Retningslinjer for styrearbeid side Informasjon om Styreportalen og tjenesten Henvendelse side Forretningsførerkontrakt, standard side 8 5. Prisliste for tilleggstjenester side Individualisering av fellesgjeld side Kontoplan side Bilagsbehandling side Diverse viktige punkter regnskap side Lønn og godtgjørelser side Orientering ved betalingsmislighold av felleskostnader side BEVAR-HMS side Vaktmesteroppgaver side Kurs og opplæring side Innkjøpsavtaler side Diverse informasjon - Advokatkontoret i Usbl side 34 - Tekniske tjenester i Usbl side 35 - Operative vedlikeholdstjenester i Usbl side 36

2 - 1 - VELKOMMEN SOM STYRELEDER/ -MEDLEM! Styret bør sette seg tilstrekkelig inn i lover, vedtekter og andre regler som gjelder for boligselskaper. Søk bistand hos Usbl dersom styret er i tvil. Usbl er opptatt av kompetansebyggende aktiviteter for styrene. I dette inngår årlig seminar, temakvelder og oppstartmøte for nye styreledere. STYRETS ARBEID Styrets arbeid er definert i borettslagsloven 8-8 og 8-9 (for borettslag) og eierseksjonsloven 40 (for eierseksjonssameier). Generalforsamlingen/sameiermøtet har gitt styret rett og plikt til å forestå den daglige driften av boligselskapet. Styret forvalter på vegne av eierne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. SAMARBEID MELLOM BOLIGSELSKAPETS STYRE OG USBL Det er styret som er ansvarlig for ledelsen av boligselskapets virksomhet, mens forretningsførselen utføres av Usbl. Forretningsførselen omfatter ikke hva som regnes som konsulentoppdrag, juridisk bistand og inkasso ut over ordinær innkreving av felleskostnader. Oppdrag som ikke inngår i ordinær forretningsførsel faktureres særskilt. Se Usbls prisliste for tilleggstjenester i dette heftet eller på Styreportalen. FORSLAG TIL ARBEIDSRUTINE FOR STYRET: 1. Innkalling til styremøte Snarest mulig etter at ordinær generalforsamling/ordinært sameiermøte er avholdt, innkaller styreleder de øvrige styremedlemmene til konstituerende styremøte. Avtroppende styreleder overleverer styreansvar til påtroppende styre, samt redegjør for driften av boligselskapet og økonomisk status. Styreleder fordeler arbeidsoppgavene innad i styret, slik at alle får bestemte oppgaver. Nestleder og sekretær velges. Styreleder har ansvar for å kalle inn til styremøte så ofte som det trengs (jf. Borettslagsloven 8-5, eierseksjonsloven 39). Styrets leder og sekretær samarbeider om sakslisten til styremøtene. Man bør unngå styremøter der sakslisten først blir presentert på selve styremøtet. Det skal lages referat fra styremøtene. Referatene lastes opp på Styreportalen snarest mulig. Husk å huke av for at referatet skal være tilgjengelig for forretningsfører (borettslagsloven 8-7 og eierseksjonsloven 39, 5. ledd). Sekretær sørger for at vedtak som er gjort fremgår av referatet og noterer at det er gjennomgått og godkjent av de tilstedeværende styremedlemmer. Fysisk signatur er ikke nødvendig på den elektroniske versjonen.. Styret er arbeidsgiver for boligselskapets eventuelle ansatte. Styret skal sørge for at det drives forsvarlig vedlikehold av selskapets eiendom. Styret vedtar budsjett og fastsetter felleskostnader. Styret gjennomgår og godkjenner regnskapet, skriver styrets årsberetning og forbereder og innkaller til generalforsamling/ sameiermøter. Styret godkjenner overdragelser og bytter av andeler/ seksjoner, samt påser at husordensreglene følges. I den forbindelse behandles klagesaker, eventuelt pålegg om salg eller begjæringer om fravikelser. Det er viktig at svar på henvendelser gis snarest mulig. 2. Innkjøp og vedlikeholdsarbeider Innkjøp for den daglige drift ordnes av styrets medlemmer eller vaktmester. Før større innkjøp eller arbeider igangsettes, bør det foreligge vedtak i et styrereferat. Innhent gjerne tilbud fra flere leverandører ved større anskaffelser og vedlikeholdsarbeider.

3 Anvisning og betaling av fakturaer Av boligselskapets midler betaler Usbl i henhold til forretningsførerkontrakten uten særskilt anvisning: Renter og avdrag på lån, forsikringspremier, skatt, strøm, kommunale avgifter, forretningsførerhonorar, lønn til ansatte og andre faste utgifter. Øvrige fakturaer betales etter attestasjon og anvisning av styret. Attestasjon er en bekreftelse på at varen/tjenesten er levert i henhold til bestillingen. Anvisning er en godkjennelse av at kostnaden kan betales. Boligselskapets styre bestemmer, i konstituerende styremøte, hvem som har anvisningsrett. Dette kan være styreleder alene. Usbl anbefaler imidlertid at et styremedlem anviser sammen med styreleder. De samme reglene er lagt til grunn ved godkjennelse av fakturaer på Styreportalen. Kostnader som berører styreleder direkte må anvises av to andre styremedlemmer. Spesielle refusjoner til styremedlemmer må dokumenteres og fremgå av styrevedtak. 4. Vedlikeholdsbistand Usbls tekniske avdeling kan mot avtalt honorar bistå med utarbeidelse av tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplaner for boligselskapet. Videre kan de påta seg ansvaret for prosjekt- og byggeledelse, herunder utarbeide tilbudsdokumenter ved større rehabiliterings-, ombyggings- og vedlikeholdsarbeider. 5. Forsikringssaker Når boligselskapets forsikring kommer til anvendelse er det styret som må melde skaden til Usbl (da det er boligselskapet som er forsikringstaker). Styret må være obs på at bygningsskader ikke dekkes av innboforsikring, og at punktet om vedlikeholdsplikten i boligselskapets vedtekter ikke har noen sammenheng med forsikringsselskapenes vilkår. 6. Bruksoverlating Eier skal selv søke om bruksoverlating ved å fylle ut skjema på boligmarkedet bruksoverlating søk om bruksoverlating. INFORMASJON Dokumenter og informasjon publisert på og Styreportalen regnes på lik linje som informasjon gitt i brev og e-post. I henhold til etiske regler for styrearbeid er de tillitsvalgte underlagt taushetsplikt om personlige og forretningsmessige forhold. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser, og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte egne interesser eller begrense andelseiernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne er viktig. Styrer som ønsker å opprette en egen nettside for boligselskapet kan kontakte Usbl.

4 - 3 - Til styret i boligselskapet KONSTITUERENDE STYREMØTE Når generalforsamlingen/sameiermøtet er avholdt og nytt styre er valgt, er det viktig at enkelte formaliteter blir ordnet på det første styremøtet. Dette møtet benevnes ofte som et konstituerende styremøte. Den nye lederen innkaller de øvrige medlemmene, samt tidligere styreleder, til dette. Forslag til saksliste på konstituerende styremøte er publisert på Styreportalen. Avtroppende leder skal møte for å overlevere styreansvaret til påtroppende styre, samt redegjøre for driften og den økonomiske status i sameiet. Når dette er gjort, kan denne, om ønskelig, forlate forsamlingen. Avtroppende leders oppgaver vil da være fullført. Fordeling av arbeidsoppgaver: Usbl anbefaler at styreleder fordeler arbeidsoppgavene innad i styret slik at alle får klare ansvarsområder. Videre må styret velge nestleder og gjerne sekretær. Nestleder skal fungere som stedfortreder for lederen ved fravær og sekretær skriver bl.a. referat fra styremøter m.m. Retningslinjer for styrearbeid: Styret bør vedta retningslinjer for sitt arbeid. Disse vil klargjøre og bevisstgjøre styret om hvilke krav som stilles til boligselskapets tillitsvalgte. Disse vil også fungere som en veileder og støtte for utøvelse av vervet som styremedlem. Vedlagt følger et forslag til slike retningslinjer for styrearbeidet, slik at arbeidet blir utført i henhold til de lover, regler og organisasjonspraksis som gjelder for dette området. Det er selvsagt ikke noe i veien for at man lager egne retningslinjer eller lager endringer/ tilføyelser til det vedlagte forslaget. Gjør man dette, er det viktig at det blir skrevet ned og vedlagt referatet for det konstituerende styremøtet. Del gjerne ut retningslinjene til styremedlemmene før første styremøte. Dette for at alle skal få anledning til å gjøre seg kjent med innholdet. Slike retningslinjer vil være med på å sikre en forsvarlig saksbehandling av de saker styret behandler. Anvisningsrett: Vi anbefaler at ett styremedlem, i tillegg til styreleder og nestleder, gis rett til å godkjenne. Det er som regel svært praktisk for styret at ikke bare styreleder og nestleder har slik myndighet.

5 - 4 - RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID 1. FORMÅLET MED RETNINGSLINJENE Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til boligselskapets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. 2. FORVALTERANSVAR FOR FELLESMIDLER De tillitsvalgte i boligselskapet forvalter på vegne av eierne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. Gjennom generalforsamlingen/sameiermøtet blir de vist den tillit det er å forvalte felles eiendom og midler. 3. TILLITSVALGTES LOJALITET TIL BOLIGSELSKAPET De tillitsvalgte skal ivareta boligselskapets interesser og kan i anledning rettshandel for selskapet ikke ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet. Tillitsvalgte kan ikke begunstige seg selv eller gi andre særfordeler eller særbehandling, herunder bestikkelser, smøring og returprovisjon e.l. 4. TILLITSVALGTES HABILITET Tillitsvalgte kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse, jfr. borettslagsloven (brl) 8-14 (for borettslag), jfr. 8-15, eierseksjonsloven 42 (for boligsameier), aksjeloven 6-27 (for boligaksjeselskap). Det samme gjelder når det foreligger slike forhold for den tillitsvalgtes nære familie, slektninger, venner eller forretningsforbindelser. Tillitsvalgte plikter uoppfordret og uten ugrunnet varsel å meddele styrets øvrige medlemmer hvis det kan foreligge grunn til å reise spørsmål ved egen habilitet. 5. INNHENTING AV TILBUD EFFEKTIV RESSURSBRUK For å sikre effektiv ressursbruk bør styret innhente flere konkurrerende tilbud ved utførelse av større arbeider eller oppdrag for boligselskapet. Styret kan ut fra boligselskapets størrelse og aktivitet fastsette en beløpsgrense for hva som regnes som større beløp og den fastsatte beløpsgrense opplyses i årsberetningen. Hvis styret i enkeltsaker finner å måtte fravike regelen om bruk av anbud skal dette opplyses i boligselskapets årsberetning. 6. TAUSHETSPLIKT OG INNSYNSRETT De tillitsvalgte er underlagt taushetsplikt om personlige forhold man får kjennskap til i egenskap av å være tillitsvalgt. Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser, og er ikke noe tillitsvalgte kan påberope seg for å beskytte sine egne interesser eller hindre eierne alminnelig innsynsrett i styrets forhold til arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til eierne er viktig. 7. TILLITSVALGTES BELØNNING FOR INNSATS OG RESULTATER Tillitsvalgte honoreres normalt for sin innsats og resultater gjennom fastsettelse av styrehonorar på generalforsamlingen/sameiermøtet. Det ligger innenfor styrets alminnelige beslutningsmyndighet å ansette funksjonærer/vaktmester. Denne adgang bør ikke benyttes til å ansette eller honorere tillitsvalgte eller personer eller enheter som er omfattet av disse retningslinjenes pkt. 4 på hel-, deltid eller for enkeltoppdrag. Hvis styret kommer til at et arbeid krever en særlig fagkyndighet eller ikke kan utføres av andre enn tillitsvalgte eller personer eller enheter som er omfattet av pkt. 4, kan dette likevel skje. Alt arbeid som gjelder slike forhold skal redegjøres for av styret i årsberetningen. I de tilfeller det er nødvendig for tillitsvalgte å ta fri fra lønnet arbeid for å delta i møter, kurs eller utføre arbeid for boligselskapet, kan dokumentert tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Alle utbetalinger av lønn og honorarer til tillitsvalgte, herunder dekning av tapt arbeidsfortjeneste, utover det generalforsamlingen/ sameiermøtet har vedtatt, skal oppgis i årsberetningen og med angivelse av hvilke tillitsvalgte og hvilke beløp dette gjelder. Tilsvarende skal alle utbetalinger til andre personer eller enheter som omfattes av pkt. 4 oppgis i årsberetningen med angivelse av hvilke tillitsvalgte som forårsaker opplysningsplikten, hvilke beløp det gjelder og til hvilke personer eller enheter utbetalingene er foretatt. For å unngå uheldig kobling av ulike roller, bør tillitsvalgte som ansettes i boligselskapet, tre tilbake fra sitt verv som tillitsvalgt. Dette gjelder ikke hvis den tillitsvalgte er ansatt i stilling eller har utført oppdrag som er godkjent av generalforsamlingen/sameiermøtet.

6 - 5 - Kostnader forbundet med styrets møtevirksomhet skal spesifiseres i selskapets regnskap. 8. ATTESTASJON OG ANVISNING AV UTBETALINGER. BRUK AV KONTANTUTBETALINGER. Alle utbetalinger skal attesteres og anvises. Attestasjon (benyttes i dag i liten utstrekning) er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert. Anvisning er en godkjennelse av at kostnaden gjelder boligselskapet og kan utbetales. Selskapets leder/nestleder og ytterligere ett styremedlem har vanligvis anvisningsrett i fellesskap. På første styremøte etter generalforsamlingen/sameiermøtet beslutter styret hvem som skal ha rett til å anvise fakturaer. Benytt gjerne skjema for konstituerende styremøte som finnes på Styreportalen. I Styreportalen godkjennes fakturaer vanligvis ved at styreleder/nestleder samt et styremedlem godkjenner faktura i fellesskap. Se punkt 3 på side 2. Godkjennelse av fakturaer i papirformat, gjøres ved full signatur, ikke bare med initialer. Ingen kan attestere eller anvise for utbetalinger til seg selv eller til andre nære personer eller enheter som jfr. pkt. 4 gjør vedkommende inhabil. Alle utbetalinger til tillitsvalgte og/eller andre personer eller enheter som er omfattet av pkt. 4 skal attesteres og anvises av minst to styremedlemmer som er å betrakte som habile jfr. pkt. 4. Alle slike utbetalinger skal inntas i styremøtereferatet, uansett beløp. Utlegg for kostnader lagt ut av styrets medlemmer spesifiseres på utleggsskjema (se skjemaer på Styreportalen). Styret kan beslutte å opprette en kontantkasse på et mindre beløp. Kontantkasse skal gjøres opp hvert tertial. Usbl anbefaler ikke at styret har kontantkasse. Utlegg og opprettelse av konto i butikk eller lignende er langt bedre og gir bedre trygghet i styrearbeidet. 9. PERSONLIG ADFERD De tillitsvalgte opptrer på vegne av boligselskapet. Tillitsvalgte må derfor opptre hensynsfullt, aktsomt og forsiktig i sin kontakt med ansatte, eiere, leverandører og offentlige myndigheter. 10. FORHOLDET TIL OFFENTLIGHETEN Når tillitsvalgte på vegne av boligselskapet opptrer i offentlige sammenhenger er det av stor betydning at boligselskapet og bomiljøet omtales på en måte som ikke er egnet til å skade boligselskapet, strøket eller bomiljøet.

7 - 6 - STYREPORTALEN - Et eget nettsted for tillitsvalgte i Usbl Styreportalen er en kostnadsfri nettløsning for styrets medlemmer. Hvert styremedlem får et unikt brukernavn og passord til Styreportalen fra Usbl. Som styremedlem bør man å logge seg inn minimum hver tredje måned, ellers vil passordet bli ugyldig. For å komme inn på Styreportalen, bruk denne linken https://portal.bbl.no/usbl eller gå inn på Har du problemer med å logge på Styreportalen, kontakt Usbl. Via Styreportalen har du tilgang til: - Kontaktinformasjon for styret, eiere og Usbl - Godkjennelse av fakturaer, innsyn i regnskapstall til enhver tid - Korrespondanse, avtaler og annet (E-arkiv) husk å søke på dokumenttype! - Løpende informasjon fra Usbl samt nyttige skjemaer til bruk i styrets arbeid Usbl oppfordrer styrene til å lagre dokumenter på Styreportalen. Usbl har E-faktura som standard i forretningsføreravtalen. Dette forenkler styrets arbeid. Benytt Henvendelse i Styreportalen ved beskjeder, informasjon og annet. Se punkt på side 7. Usbl tilbyr opplæring til styrene i Styreportalen.

8 - 7 - HENVENDELSE Styreportalen har en funksjon som heter Henvendelse. Henvendelsen registreres og svar gis fra Usbl. Fordelen med dette: Henvendelsen tildeles en unik referanse og en ansvarlig saksbehandler Helt frem til saken avsluttes kan det legges inn kommentarer, e-post, dokumenter og andre filer Henvendelser og svar blir tilgjengelig for alle i styret Videreføring av saker til kommende styrer og kontaktpersoner i Usbl ivaretas Henvendelse skal håndtere kontakt mellom Usbl og styremedlemmene, men ikke direkte mellom styremedlemmer og eiere. Dine henvendelser skal registreres med følgende kategorier: Bestilling Forespørsel Klage/reklamasjon Informasjon Usbl vil oppfordre til at Henvendelse i størst mulig grad skal erstatte e-postkorrespondanse. Profil: Gå inn på Profil i Styreportalen og huk av for varsler som hører til Henvendelse. Dette er samme sted hvor man regulerer varsler for E-faktura. Hvordan opprette en ny henvendelse? 1. Logg inn på Usbl Styreportalen, velg flipp Henvendelse 2. Klikk på Opprett ny henvendelse. 3. Velg Type henvendelse i rullegardinmeny. 4. Legg inn alternativ kontaktperson i boligselskapets styre, hvis det er andre som kan kontaktes dersom du ikke er tilgjengelig. 5. Fyll inn informasjon i feltet Henvendelse. Start med en overskrift med STORE BOKSTAVER, og deretter mer detaljert informasjon om saken. 6. Vedlegg til saken legges inn i feltet vedlegg. 7. Klikk på Opprett henvendelse nederst og henvendelsen er registrert. 8. Hvis du vil legge til flere vedlegg, så gjøres det når saken er registrert. På flippen Henvendelse er det også en oversikt over nåværende og tidligere henvendelser. Når Usbl har behandlet din henvendelse, ligger tilbakemeldingen på samme flipp. Ta kontakt med Usbl for opplæring.

9 - 8 - FORRETNINGSFØRERKONTRAKT Boligselskapets egen signerte forretningsførerkontrakt med eventuelle tilleggskontrakter tilgjengelig på Styreportalen. Søk på dokumenttype Forretningsførerkontrakt. Kontrakten omfatter tjenester og oppgaver Usbl utfører og som er dekket av forretningsførerhonoraret med mindre det er angitt at andre skal dekke kostnadene. Forretningsførselen omfatter følgende oppgaver og bestemmelser innenfor nedenstående områder: 1) Rådgivning og informasjon 2) Styreportal 3) Generalforsamling/årsmøter/styremøter 4) Forsikringer 5) Overdragelse av leiligheter, utleie/bruksoverlating og forkjøpsrett (kun borettslag) 6) Andre tjenester 7) Budsjett 8) Felleskostnader/fellesutgifter 9) Forvaltning av kapital/fullmakt 10) Betaling av utgifter 11) Regnskap og årsmelding 12) Revisor 13) Ligningsoppgaver/selvangivelse 14) Styrehonorar 15) Registrering, arkivering og videreformidling av opplysninger om boligselskapet 16) Taushetsplikt 17) Forretningsførerhonoraret 18) Reklamasjonsfrister og ansvarsbegrensning 19) Ikrafttreden og oppsigelse av forretningsførerkontrakt. 20) Fullmakt elektronisk oppgavelevering. 21) Evt tilleggskontrakter som styret har inngått med Usbl.

10 - 9 - PRISLISTE FOR TILLEGGSTJENESTER (Supplement til forretningsføreravtalen) Dersom boligselskapet skulle ha behov for noen av tilleggstjenestene regelmessig, kan boligselskapet inngå en fast avtale om leveranse av disse. Dette kan for eksempel være særlig aktuelt i perioder med stor aktivitet i selskapet. Grunnet administrativ forenkling ved faste avtaler vil selskapet få rabatt på tjenestene avhengig av omfang og varighet. Alle prisene i prislisten er oppgitt ekskl mva. ADMINISTRATIVE TJENESTER Møtedeltakelse / Møteledelse Møter i selskapet som ikke omfattes av forretningsførerkontrakten. Pr. medgått time kr 990,- Møtedeltakelse/møteledelse på ordinær generalforsamling/sameiermøte er inkludert i forretningsførerhonoraret. Utskrifter Liste med oversikt over eiere og boligdata, adresseetiketter og lignende. Leveres sortert på ulike måter etter behov, f.eks. etter leilighetsnummer eller alfabet. NB! lister/data kan hentes ut kostnadsfritt fra Styreportalen. Kr 200,- Ekstra girosett for felleskostnader Trykking av 12 giroer årlig (også dersom man bestiller 2 x 6 mnd.) er inkludert i kontorholdskostnadene. Ønsker styret hyppigere utsendelse, eller ombestilling, må det betales ekstra for dette. Porto faktureres i tillegg. Pr. girosett pr. enhet kr 50,- min. kr 1.500,-, maks. kr 4.000,- Markedspriserklæring Bekreftelse fra Eierskifte på boligens markedsverdi. Honorar som betales av eier kr 500,- Lån med annen ligningsmessig fordeling enn fordelingsnøkkel Pris pr lån: Etablering kr 7.500,- Årlig oppfølging kr 3.000,- Full individualisert fellesgjeld iht. avtale Gjelder individualisering av gjeld med egen reskontroføring på hver enkelt leilighet. Pris pr lån: Etablering kr ,- Årlig oppfølging kr 5.000,- Kostnad for eier pr. nedbetaling kr 500,- Avlønning av fast- eller deltidsansatte Omfatter utbetaling av lønn og andre godtgjørelser etter anvisning fra styret, samt innberetning til offentlige myndigheter. Gjelder ikke styrehonorar, som er inkl i forretningsførerkontrakten. Honorar pr. ansatt/år kr 4.000,- For avlønning under kr 4.000,- pr år er honoraret pr ansatt pr år: kr 1.200,- Forsikring Innhenting av pristilbud og videreformidling til selskapet er inkludert i forretningsførerhonoraret. Behandling og oppfølgning av skadesaker er inkludert når selskapet benytter forsikringsselskap (ikke assurandør) Usbl har rammeavtale med. Rådgivning og kontakt med andre forsikringsselskap pr påbegynt time. kr 890,- Fakturering/kreditering

11 Innkreving og regnskapsoppfølging av tilleggsinnbetalinger som ikke gjelder felleskostnader, samt utstedelse av kreditnota. Belastes selskapet eller beboer etter anvisning fra styret. Ved større volum avtales honoraret særskilt. Honorar pr. faktura kr 60,- Honorar pr kreditnota kr 60,- Kopiering Pris pr. ensidig kopi kr 1,00 Pris pr tosidig kopi kr 1,50 Pris pr. ensidig fargekopi kr 3,00 Pris pr. tosidig fargekopi kr 5,00 For volum over 1000 sider gis individuelt pristilbud med lavere pris avhengig av omfang. Utsendelse pr post Usbl sender post til styrene to ganger pr uke, dette er inkludert i forretningsførerkontrakten. Øvrig faktureres etter påløpt kostnad. Masseutsendelser som skal distribueres beboere sendes styret mot dekning av porto, eventuelt til eierne mot betaling av medgått tid og porto. Medgått tid for oppdrag utenfor kontrakt faktureres iht. gjeldende timesats, kr 890,- Avtale om godkjenning av bruksoverlating/utleie Usbl godkjenner søknad om bruksoverlating på vegne av styret. Egen kontrakt inngås. Fastpris pr leilighet pr år kr 40,- Behandling av bruksoverlating/utleie Behandling av søknad, utsendelse av kontrakt, registrering og rapportering til ligningsmyndighetene. Honorar som betales av eier kr 500,- Fornyelse eller endring av leietaker og registrering av leietaker. Honorar som betales av eier kr 500,- Avtale om godkjenning av ny andelseier/seksjonseier/aksjonær Usbl godkjenner ny andelseier/seksjonseier/aksjonær på vegne av styret. Egen kontrakt inngås. Fastpris pr leilighet pr år kr 40,- Overdragelse av garasje/p-plass også ved intern overdragelse/bytte av plass Belastes kjøper/leietaker ved registrering. Kr 500,- Nøkkelbestilling Administrasjon av systemnøkler. Usbl håndterer bestilling av systemnøkler på vegne av boligselskapet. Egen kontrakt inngås enheter: pr. år kr 2.000, enheter: pr. år kr 4.000, enheter: pr. år kr 6.000, enheter: pr. år kr 8.000,- 350 enheter eller mer: pr. år kr ,-

12 Opprettelse av ny andel/seksjon For arbeidet med opprettelse av ny andel/seksjon faktureres engangsbeløp som også inkluderer tinglysningsgebyret. Pris kr 7.000,- FINANSTJENESTER Gjennom våre bankforbindelser kan vi tilby gode og fleksible låneordninger til selskapet. I tillegg kan vi tilby bistand og veiledning ved valg av finansieringsløsninger. Bistand ved låneopptak Innhenting av lånetilbud, oversendelse av nødvendige opplysninger og dokumentasjon til minimum tre långivere etter skriftlig oppdrag fra selskapet. Forberede arbeid i forbindelse med vedtatt låneopptak, herunder fylle ut pantobligasjon og oversendelse av denne til selskapet for underskrift, samt tinglysning av dokumentene. Tinglysningsgebyret betales av selskapet direkte. Eventuell innløsing av eksisterende lån og oppgjør knyttet til nytt og gammelt lån. Honorar kr 6.000,- Honorar ved bistand for opptak av Husbanklån er kr 890,- pr time. Minimumshonorar for utarbeidelse av lånesøknad til Husbanken er kr 6.000,- maksimum kr ,-. Overføring av midler til eller fra andre banker Gjelder dersom selskapet har opprettet egen bankforbindelse, og når Usbl engasjeres til å overføre midler til eller fra en slik konto. Samt byggelånsbank til driftskonto. Honorar pr. overføring kr 200,- ØKONOMISKE TJENESTER Hovedbok Hovedbok ved årsavslutning er kostnadsfri for selskapet. Øvrige utskrifter og utsendelser faktureres særskilt. For selskap med færre enn 100 leil. pr. stk kr 300,- For selskap med flere enn 100 leil. pr. stk kr 400,- Regnskapsutskrift med årsbudsjett Regnskapsutskrift med årsbudsjett blir levert ved første og annet tertial i tillegg til årsregnskapet. Dette er inkludert i forretningsførerhonoraret. Ønskes hyppigere utsendelse av rapporter, kan dette bestilles. Pris gjelder standardrapport som ikke er bearbeidet. Pr. stk kr 300,- Andre økonomiske rapporter Bearbeidede rapporter for bestemte tidsperioder med periodisering som i årsregnskapet, eller andre rapporter satt opp etter styrets ønske. Pr. time kr 890,- Avdelingsregnskap og prosjektregnskap Spesifikasjon av fyring, garasje, rehabilitering eller andre deler av selskapets drift. Pris etter avtale eller ordinær timepris Restanseoversikt Rapport med oversikt over restanser for fellesutgifter i selskapet. Utsendelse av restanseoversikt to ganger pr år er inkludert i forretningsførerhonoraret og sendes til selskap som ønsker denne oversikten. Ønskes hyppigere utsendelse av rapporter, kan dette bestilles. Pris pr. rapport for selskap med færre enn 50 leil. kr 200,- Pris pr. rapport for selskap med 50 leil. Eller flere kr 300,- Likviditetsbudsjett Likviditetsbudsjett utarbeides på forespørsel. Pr time. kr 890,-

13 Langtidsbudsjett med likviditetsutvikling Langtidsbudsjettet viser forventet utvikling i inntekter, kostnader, fellesutgifter og likviditet over ønsket antall år/perioder. Honorar kr 2.500,- Ligningsoppgaver Inkludert i kontorholdskostnader. Omkjøring av ligningsoppgaver på grunn av forsinkelser fra selskapet, inkludert ny utsendelse til eierne og Skattedirektoratet ekskl porto. Porto blir fakturert i tillegg. Grunnhonorar kr 1.500,- Pris pr. leilighet kr 10,- ANDRE TJENESTER Utvidet forretningsførsel Vi kan tilby en utvidet forretningsførerkontrakt som bl.a. omfatter mottak av post, bestilling av varer og tjenester til ordinær drift, kontering og anvisning av fakturaer, innkalling og deltakelse på styremøter og administrativ oppfølging av vedtakene styret har fattet. Pris etter avtale Konsulenttjenester Utforming av søknader, utredninger og saksfremstillinger som krever innhenting av dokumentasjon, selvstendig bearbeiding og bruk av Usbls kompetanse. Eksempler på dette er søknad om offentlige tilskudd, arbeid i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling/sameiermøte, kontraktsutarbeidelse og skriftlige vurderinger til styret. Pr. time kr 890,- ANDRE TJENESTER Oppstartskostnad for innpostering av nye boligselskaper Arbeidet for innpostering av nye selskaper til forvaltning skjer i utgangspunktet vederlagsfritt. Ved ekstraordinære forhold (manglende data fra tidligere forretningsfører m.v.) faktureres ordinær timepris. Pr. time kr 890,- Dokumentpakke For boligselskaper som har regnskapsførsel kan nødvendige maler for et driftsår kjøpes. Dette gjelder bl.a. årsmelding, budsjett, styrereferater, kontrakter etc. Pris for dokumentpakke kr 4.000,- Telefon-/e-posthenvendelser fra beboere og styret For boligselskaper som har avtale om regnskapsførsel vil henvendelser fra beboere og styret bli fakturert etter timepris. Pr. time kr 890,- Elektronisk fakturabehandling For boligselskaper som ikke er på elektronisk fakturabehandling (Styreportalen) faktureres årlig behandlingskostnad Årlig behandlingskostnad kr 3.000,- Leie av møterom Ordinære møterom kr 1.000,- eller etter avtale

14 INDIVIDUALISERING AV FELLESGJELD (IN) IN innebærer at hver eier får anledning til å innfri hele sin andel av selskapets lån før ordinær løpetid. IN forutsetter at banken, i vårt tilfelle (långiver) godkjenner slik individualisering. I tillegg krever en slik løsning at det eller de lånene som er knyttet opp til ordningen har flytende rente. Alternativt kan en kjøpe seg ut av fastrenteavtalen slik at ordningen kan bli iverksatt. Innføring av IN krever generalforsamlingsvedtak med simpelt flertall. IN forutsetter avtale mellom selskapet og Usbl, mellom selskapet og långiver og mellom selskapet og andelseieren. Nedenfor følger litt informasjon om noen av disse forholdene: Långiver må akseptere og inngå avtale om sidestilt sikkerhet i forhold til de andelseierne som foretar ekstraordinære innbetalinger. Felleskostnadene (husleien) må splittes slik at det tydeliggjør eierens kapitalkostnader. Selskapet har ikke anledning til å gi fritak for felleskostnader til eierne for den del av husleien som benyttes til betaling av renter og avdrag på lån omfattet av IN- avtalen. Selskapet kan ikke benytte disponible midler til ekstraordinær nedbetaling av lån tilknyttet IN-avtalen. Selskapet må være medlem i et sikringsfond mot husleietap eller ha tegnet tilsvarende forsikring. Terminforfall for lånet må i utgangspunktet være 01.01, 01.04, 01.07, og for å omfattes av IN- avtale. Eierne gis anledning til å innbetale gjennom IN- ordningen 2 ganger pr. år, og Minimum innbetaling er i h t avtalen kr ,- og innbetaling må skje til særskilt konto senest 14 dager før terminforfall. Ved ønske om innfrielse av sin andel fellesgjeld må Usbl kontaktes og faktura for denne innbetalingen vil bli utstedt eier. Månedlige felleskostnader får forfall den 20. hver måned, og endringer i kapitalkostnader som følge av renteendringer blir ikke varslet særskilt. En IN- avtale innebærer en mer korrekt avregning i henhold til innbetalt av eier og innbetalt bank ved ordinære forfall. Dette er på grunn av at det genereres felleskostnader for 3 måneder om gangen, og ikke 6 måneder som ved ett ordinært lån. Renteendringer vil bli tatt hensyn til på ett hyppigere stadium. Eier får en god oversikt over hva som blir innbetalt ved ordinære låneforfall i form av presisering av renter og avdrag på husleiegiroene. Usbls arbeid knyttet til IN- ordingen faktureres etter gjeldende prisliste for tilleggstjenester. P.t. er prisene uten mva. som følger: Full individualisert fellesgjeld iht. avtale Pris: Etablering (pr. lån) kr ,- Årlig oppfølging(pr. lån) kr ,- Kostnad for eier (pr. nedbetaling) kr. 500,- Det er viktig å merke seg at det knyttes usikkerhet til lønnsomheten ved en ekstrainnbetaling på fellesgjelden fra eiers side. Det er så langt ikke dokumentert at eieren ved salg av boligen oppnår en tilsvarende høyere pris ved salget. Total salgssum utgjør kjøpesum + andel av fellesgjeld. Kjøper må i disse tilfellene finansiere mer selv og som regel til høyere pris enn den boligselskapet har oppnådd ved fellesfinansiering. Giroer IN-ordningen medfører noen endringer. Forfallsdato vil fremdeles være den 20. hver måned. Det vil bli sendt ut giroer for 3 måneder av gangen i stedet for 6. Det vil bli spesifisert renter og avdrag knyttet til restgjeld. Ved en IN- innbetaling vil eier for de kommende månedene se at de har fått en reduksjon enten både og, eller kun på rentene. Dette er basert på en maskinell utregning av hva eier skal betale per måned i renter og avdrag etter en reduksjon av fellesgjeld. For eksempel vil en ved full innfrielse få en full reduksjon på både avdrag og renter slik at sum kapitalkostnader på dette lånet vil være 0,- per måned for eieren etter innbetaling.

15 KORT INNFØRING I KONTOPLANEN Regnskapet er fordelt på konti for at det skal gi best mulig informasjonsverdi for brukerne. Kontoplanen gir en oversikt over de ulike kontoene som benyttes i regnskapsføringen. Disse kontoene blir hovedsakelig delt inn i 8 kontoklasser: 1. Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinnskudd, kundefordringer etc 2. Egenkapital og gjeld, dokumenterer hvordan eiendelene er anskaffet 3. Salgs- og driftsinntekter, inntekter fra salg 4. Varekostnad, varekjøp, alt som kjøpes for videresalg 5. Lønnskostnader, kostnader med ansatte 6. Andre driftskostnader, alle kostnader relatert til driften(vedlikehold), husleie strøm, telefon, etc 7. Andre kostnader, vedlikehold bil, parkering, annonsekostnader, forsikring og møtevirksomhet, etc 8. Finansinntekter og -kostnader, renter og gebyrer på lån eller bankinnskudd Klasse 1 og 2 utgjør balansen, mens 3-8 er selve resultatføringen for det aktuelle året. Balansen er utformet gjennom tid fra oppstart og til nåtid, og gir ett bilde av hvordan den økonomiske situasjonen til selskapet har utviklet seg. Det er viktig å sette seg inn i kontoplanen som Usbl benytter seg av for å kunne følge med på selskapets regnskap. Dette finner du på styreportalen under dokumenttype Informasjon fra Usbl. Oppstillingsplan resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Inntekter Leieinntekter og tilskudd Andre driftsinntekter Sum inntekter Kostnader Varekostnad Lønn og annen godtgjørelse Annen driftskostnad Sum kostnader Klasse 38XX 39XX 43XX 5XXX 6XXX og 7XXX Driftsresultat Finansposter og ekstraordinære poster Finansinntekt Finanskostnad Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Sum finansposter og ekstraordinære poster 80XX 81XX 84XX 85XX ÅRSRESULTAT På de neste sidene har vi lagt med kontoplanen for resultatet. Det er et gunstig verktøy for at styret skal kunne følge med på årets utvikling hva gjelder inntekter og kostnader.

16 KONTOPLAN USBL-BOLIGSELSKAP - RESULTATET 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER Forklaring 38 LEIEINNTEKTER 3800 Innkrevde felleskostnader Husleieinntekt 3801 Innbetalte fellesutgifter 3802 Kapitalkostnader Både renter og avdrag. (gjelder ikke fullt IN lån) 3805 Husleiefri(e) måned(er) 3806 Innbetalt fra tidligere avskrevet leie 3807 Innbetalt fra sameiere/andelseiere 3810 Leie forretningslokaler 3811 Leieinntekter, hybler gjesterom Innt. fra hybler/ gjesterom eget eie 3812 Leie parkering 3814 Brenselinntekter 3815 Dugnadstillegg 3816 Leietillegg kabel-tv 3817 Leietillegg renhold fellesarealer 3818 Leietillegg bomiljøprosjekt 3820 Leietillegg strøm 3822 Leietillegg heis 3823 Leietillegg trygghetsalarm 3824 Leietillegg dørtelefoner 3826 Leie boder 3827 Leietillegg lager 3828 Leietillegg fryseboks 3830 Leietillegg balkonger 3831 Leietillegg utleieboliger 3832 Leietillegg vindusutskiftning 3833 Leietillegg bad 3834 Leietillegg loftsutbygging 3835 Leietillegg ventilasjonsanlegg 3836 Leietillegg fellesutgifter 3837 Leietillegg soilrør 3842 Mer-/mindre inntekter v/ utleie Ved utleie av egne andelsleiligheter 3849 Diverse leietillegg 3850 Inntekt renter IN Innkrevde renter IN 3860 Inntekt avdrag IN Innkrevde avdrag IN 3866 Innbetalt fra andelseiere 3867 Innbetalt egenandel 3868 Innbetalt på fellesanskaffelser TILSKUDD 3871 Tilskudd fra det offentlige Tilskudd fra stat/kommune 3872 Tilskudd fra Usbl 3873 Driftstilskudd eiere 3874 Tilskudd ENØK 3879 Andre tilskudd

17 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 396 GEVINST VED ADGANG AV ANLEGGSMIDLER 3961 Salg eiendom/leil. v/skatteplikt 3962 Kostpris eiendom/leil. v/skatteplikt Kostpris og salgsrelaterte kostnader 3963 Salg av anlegsmiddel v/gevinst 3964 Bokført verdi anlegsmiddel v/gevinst 3965 Salg eiendom/leil. skattefritt 3966 Kostpris eiendom/leil. skattefritt Kostpris og salgsrelaterte kostnader 395 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3950 Servicetjenester 3951 Vaktmestertjenester 3952 Forsikringsutbedringer Egen utbedring 3953 Renhold/tilleggsarbeider 3954 Kontortjenester 3955 Fellesvaskeri Polettsalg, vaskekort 3956 Fritidsaktiviteter/kiosksalg 3957 Nøkkelsalg 3958 Bompenger 3959 Renholdsavtaler 399 ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3990 Andre driftsinntekter 4 VAREKOSTNAD 4300 Innkjøp varer for videresalg 4310 Varekjøp for videresalg 5 LØNNSKOSTNADER 5100 Lønn til fast ansatt Vaktmester, portner, renholder 5102 Lønn for overtid Overtid iht. tariffavtale 5120 Lønn til ekstrahjelp Sommervikarer, + all timelønn 5129 Annen lønn Diverse lønn (ikke timelønn) 5131 Lønnstilskudd Lønnstilskudd fra det offentlige 5150 Påløpne feriepenger 12,0% av all lønn 5151 Påløpne feriepenger, 6. ferieuke Gjelder ansatte over 60 år 5215 Reduksjon telefonutgifter Ved viderefakturering av telefonutgifter 5800 Refusjon sykepenger Tilbakebetaling fra trygdekontor Honorar 5330 Styre- og møtehonorar Kun etter vedtak på generalforsamlimg 5331 Styrehonorar forrige forretningsfører 5332 Styrehonorar ikke utbetalt Avsetter ved årets slutt hvis uteglemt utbetaling 5333 Styrehonorar boligsameier 5360 Honorarer Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift Avgift av alle lønns- og hon.utbet. (stoppet for manuelle føringer) 5403 Avsetning arbeidsgiveravgift Brukes ved avsetning av ikke fakturert arbeidsgiveravgift og feriepenger 5405 Arb.giv.avg.feriepenger Ingen manuelle føringer 5406 Arb.giv.avg.forrige forr.fører Ingen manuelle føringer

18 Andre Personalkostnader 5210 El.komm.tj. (s-fritt) Telefongodtgjørelse, ansatte/ styremedl El.komm.tj. (s-pliktig) 5220 Avisabonnement styre/ ansatte (innb.plikt) Abonnement privat er innb.pliktig 5350 Selvstendig næringsdrivende 5354 Hjemmekontor, pliktig 5424 Avtalefestet pensjon Usbl fører iht. gjeldende sats 5425 Sluttvederlag Viktig å føre beløpet slik den er fordelt på bilaget Kurs- og studiearbeid ansatte 5600 Gruppelivsforsikring Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5635 Yrkesskadeforsikring Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5752 Pensjon og pensjonsforsikring Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5753 Tjenestepensjon (OTP) Usbl fører iht. gjeldende avtaler 5915 Mat v/ overtid Gjelder ansatte 5965 Arbeidstøy 5990 Andre personalkostnader Bedriftshelsetjeneste, annen legebesøk, og lignende 5996 Velferdsutgifter, arbeidsmiljø Fellesarrangement ansatte, og sosiale kostnader 6 ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVNING 60 AV- OG NEDSKRIVNING 6010 Avskrivning arbeidsmaskiner/kontorutstyr 6011 Avskrivning div. tekniske anlegg 6013 Avskrivning inventar 62 ENERGI OG BRENSEL 6200 Strøm -/energikostnader Kraftlev. fellesanl.som oppganger ol Vei- og gårdslys Utebelysning 6204 Refusjon av energikostnader Eks.refusjon vedr. tidligere år Fyringsolje Olje til fyringsanlegg 6260 Fjernvarme Bet. for lev. av varme/ varmt vann 6290 Andre energikostnader Biobrensel oa. 63 KOSTNADER EIENDOMMEN/LOKALER 6300 Leie av lokaler Leie av lokaler til møter etc Leie av grunn- / festeavgift 6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjenester 6315 Faste kostnader servicesentraler 6329 Kommunale avgifter Vann etter areal /renovasjonsgebyr 6330 Eiendomsskatt 6340 Heisalarm Telefonlinjer til heisalarm 6341 Brannalarm Telefonlinjer til brannalarm 6360 Renhold/sanitærartikler Hovedrengjøring, søppelsekker og lignende Trappevask v/byrå 6362 Skadedyrutryddelse 6363 Søppelsug 6390 Andre driftskostnader eiendom 6391 Snøbrøyting og strøing Vinterutgifter inkl. fjerning av sand etc Containerleie/tømming Tømming av avfall, kumring og lignende. 64 LEIE MASKINER, INVENTAR M.V Leie av maskiner Rengjøringsmaskin, lift ol Parkeringsleie 6460 Matteleie 6490 Andre leiekostnader

19 VERKTØY, INVENTAR OG DRIFTSMATERIALER SOM IKKE SKAL AKTIVERES 6500 Verktøy og redskaper 6525 IT- utstyr Kjøp av PC, skriver etc Innkjøp kontormøbler 6541 Kontormaskiner/ utstyr og inventar Kjøp av kontormaskin, fax oa Møbler/utstyr etc. til felleslokaler 6543 Vaskerianlegg Kjøp av nytt utstyr 6550 Lyspærer, lysrør, sikringer etc Nøkler, låser, navnskilt, postkasser, o.l Driftsmateriell - innkjøp Skruer, batt. oa. materiell 6581 Dataprogrammer Kjøp av programvare 66 REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 6601 Vedlikehold Bygg Galvvegg/Kontroll/ soppskade etc 6602 Vedlikehold VVS(Rørlegger) 6603 Vedlikehold elektro(elektriker) 6605 Vedlikehold fellesanlegg 6606 Vedlikehold antenne/kabel TV Oppgradering 6607 Vedlikehold Bad 6608 Vedlikehold varmeanlegg/ fjernvarmeanlegg Rep.radiator 6609 Andre vedlikeholdskostnader Erstattes av konto 4300 og Vedlikehold heiser Innkludert årskontroll fra kommunen 6612 Vedlikehold lekeplasser 6613 Vedl.hold park.plasser og grøntanlegg Inkl. uteplasser og veier 6616 Vedlikehold Vaskeri Kun vedlikehold og rep. Nytt kjøp er 6543!! 6617 Vedlikhold brannvernutstyr Innkludert årskontroll 6619 Dugnadsutbetalig 6620 Vedlikehold utstyr F.eks pipe 6621 Vedlikehold teknisk anlegg Porttelefon, calling, ventilsasjonsanlegg, pumper 6630 Egenandel - forsikring 6641 Malerarbeid Inkl. innkjøp av maling og materialer 6642 Snekkerarbeid Inkl. innkjøp av materialer 6643 Glassarbeid/vindu 6644 Fasade/balkonger tagging 6645 Tak/blikkenslagerarbeid 6646 Mur,betong,grunnarbeid 6647 Garasjeporter / inngangsdører 6648 Vedlikehold dører Innv. dører, inkl. utskiftning av lås Vedlikehold egeneide leiligheter / lokaler 6692 Annet rep. og vedlikehold 67 KONSULENT TJENESTER 6700 Revisjonshonorar Honorar til revisor 6701 Tilleggstjenester revisor Tjenester utover rev. honoraret 6710 Forretningsførerhonorar Honorar til Usbl 6714 Tilleggstjenster fra forretningsfører Tjenester utover kontrakt med Usbl 6716 Andre tjenester/ honorarer Inkassobyrå 6720 Juridisk honorar 6721 Juridisk honorar Usbl 6730 Teknisk honorar Statens kartverk 6731 Teknisk honorar Usbl 6750 Vakthold Utrykning brann

20 KONTORKOSTNADER, TRYKKSAKER, M.V Kontorrekvisita Skrivesaker, konvolutter, papir 6810 Datarekvisita Blekkpatroner ol Rep/ vedlikehold IT og kontormaskiner Serv.avtaler oa Trykksaker Innkallingshefter årsmøte/generalforsaml Kopiering Protokoller, rundskriv, tegninger etc Aviser/tidsskrifter/faglitteratur Inkl. HMS håndbok og lignende 6890 Andre driftskostnader, kontorhold 69 TELEFON, PORTO M.V Telefon/Fax styrekontor/vaktmester Kun fasttelefon på kontorer 6905 Mobiltelefon styret/vaktmester Ikke fradragsberettighet 6910 Internett styret/vaktmester Ikke fradragsberettighet 6940 Porto 6942 Scanning 6951 Avgifter radio-/tvanlegg Avgift fra signalleverandør 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 KOSTNADER TIL BIL, TRAKTOR, M.V Vedlikehold bil/arb.maskiner Reperasjoner oa Driftskostnader traktor,gressklippere med mer Drivstoff til for eksempel gressklipper og snøfreser 7071 Driftskostnader bil Tollvesenet (årsavgift), Parkeringsbøter 71 KOSTNAD OG GODTGJ.FOR DIETT, BIL OG LIGNENDE 7100 Bilgodtgjørelse, statens satser Oppgavepliktig IDA 7120 Parkeringskostnader/bompenger 7140 Reisekostnader tog/buss/båt etc Reisekostnader taxi 7150 Diettgodtgjørelse, oppgavepliktig 7190 Andre reisekostnader 73 SALGS OG REKLAME KOSTNAD 7340 Annonsekostnader Eks. gulesider og lignende 7719 Møter, div.styret Utgifter til styremøter oa. (mat til styremøter) 74 KONTINGENTER OG GAVER 7400 Kontingent velforening oa. Fotballlag og korps etc Gaver, oppmerksomhet Blomster, foreninger oa Kontingent Usbl 75 FORSIKRING- OG GARANTI KOSTNAD 7500 Forsikringspremie All premie - inkl. skadeforsikring 7510 Hussoppforsikring 7520 Forsikring mot husleietap NBBLs husleiefond 77 ANNEN KOSTNAD 7712 Økologi og miljøtiltak Budsjettkonto og tilskudd fra Usbl 7713 ENØK-tiltak 7717 Aktivitetstilskudd 7718 Fellesarrangement Jubileum, dugnad, julearrangem. oa Innkjøp fritidsmateriell klubbdrift 7720 Generalforsamling Servering, leie lokaler mm til avholdelse av GF 7721 Innkjøp kioskvarer klubbdrift 7740 Kurs tillitsvalgte Kursavgift; Usbl-seminar og temakvelder 7770 Betalingskostnader også purregebyr 7771 Provisjonskostnader og gebyrer Geb. v/terminforf. lån.,låneoppt. Fradragsberettignhet 7772 Omkostninger ifm.inkasso Salær 7780 Tilskudd bomiljø Boligsameier 7790 Andre kostnader Brønnøysund 7791 Telledifferanse kasse 7792 Øredifferanse 7795 Tap på husleie, garasje m.m. (tap på leieinntekt) 7796 Tomgangsleie

21 TAP OG LIGNENDE 7800 Tap ved adgang av anleggsmidler Salgspris 7801 Bokført verdi eiendom/leil. (ved tap) Kostpris 7830 Tap på fordringer Ved tapsføring av kundefordringer 8 FINANSINNTEKT OG -KOSTNAD 80 FINANSINNTEKTER 8045 Renteinntekter, høyrenteplassering Høyrentekonto i Usbl 8046 Renteinntekter, PPV-plassering Renter av midler plassert i Usbl 8050 Renteinntekter av bankinnskudd Gjelder bankkonto utenfor Usbl 8059 Renteinntekter skatt 8060 Andre renteinntekter Renter av utestående krav 8052 Renteinntekter, mellomregning Driftskonto Usbl 8080 Provisjon og gebyrinntekter V/utlån til ansatte, beboere oa. 81 FINANSKOSTNADER 8141 Renter skatt 8150 Pantegjeldsrenter, Husbanken Krav til formål 8151 Pantegjeldsrenter, andre Krav til formål 8152 Påløpte renter IN lån(nr.1) Krav til formål 8153 Påløpte renter Krav til formål 8154 Påløpte renter IN lån (nr.2) Krav til formål 8160 Rentekostnader depositum 8170 Rentekostnader mellomregning Rente ved overtrekk 8174 Andre rentekostnader 8181 Morarenter Ved forsinket betaling til leverandør, rentenotaer 8195 Individuelle renter(nr.1) Rentekostn. IN lån nr Individuelle renter(nr.2) Rentekostn. IN lån nr Renter lån annen fordeling Renter gamle IN-light (2267 / 8197) 83 SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT 8300 Betalbar skatt 8320 Endring i utsatt skatt 84 OG 85 EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER 8400 Ekstraordinære inntekter 8500 Ekstraordinære kostnader 89 OVERFØRINGER OG DISPONERING 8970 Overført annen egenkapital 8976 Andre overføringer 8980 Overført sameiekapital 8990 Udekket tap

22 BILAGSBEHANDLING Bilagsbehandling skal alltid være i henhold til gjeldende lovverk. Grunnlag for at regnskapsavdelingen i Usbl skal kunne foreta en utbetaling på vegne av boligselskapet vil være en faktura eller regning som er anvist av selskapets godkjennere (1 eller 2). Antallet godkjennere/anvisere blir bestemt av styret på konstituerende styremøte. Denne informasjonen blir lagret av Usbl og håndtert ut ifra dette møtet. En faktura skal inneholde organisasjonsnummer, firmanavn og adresse og bankkontonummer. I tillegg må det fremkomme hva som er kjøpt. Ved tilfeller der det er vanskelig for regnskapsansvarlig å se hva som er kjøpt anbefales det at styret orienterer om det, samt til hvilket formål. Usbl har gått inn for at flest mulig selskap skal ta i bruk e-faktura system. Det vil si at alle styrene skal kunne se og godkjenne ikke bokførte fakturaer gjennom portal. Ved å bruke e-faktura vil en kunne se fakturagrunnlaget til alle historiske kostnader, samt fremtidige som ikke er bokførte. Det er også en kostnadsmessig fordel ved å benytte seg av e-faktura. En slipper å være avhengig av å sende fakturaer frem og tilbake og det gjør at fakturaer blir bokført og betalt i tide, en sparer selskapet for purringer og forsinkelsesrenter. Hvis selskapet ikke benytter seg av e-faktura må godkjenning fra styret komme gjennom innsendelse av originalfaktura og ett konteringsskjema. Dette skjemaet skal benyttes som ett hjelpemiddel for styret ved kontering av fysiske fakturaer. Kontering av faktura betyr å godkjenne fakturaen samt orientere regnskapsfører om hva denne fakturaen dreier seg om. En kan også påføre regnskapskonto som ett forslag/hjelpemiddel til å plassere denne kostnaden korrekt i deres regnskap. Som sagt tidligere så prøver Usbl å få det meste av fakturabehandling elektronisk. Det er mer systematisk og gjør arbeidet mer effektivt for alle. Ved tilfeller der selskap vil fortsette med manuell behandling vil det forekomme et honorar fra Usbl på kr.3.000,-. Utleggsskjema: I tilfeller der styremedlemmer eller andre beboere foretar innkjøp fra egen bank må denne refusjonen forekomme gjennom et utleggsskjema. Dette skjemaet finner du på styreportalen under Skjema. Denne refusjonen må anvises av styret for at den skal bli utbetalt. Faktura eller kassalapp må vedlegges. Av denne dokumentasjonen må det klart og tydelig fremkomme hva som er kjøpt og til hvilket formål. Utleggskjemaet må bli levert inn i originalformat til respektiv regnskapsavdeling i Usbl. Utlegg blir tilbakebetalt fra Usbl dagen etter mottak hvis alt av dokumentasjon stemmer. Der det er inngått en avtale og det henvises til denne på fakturaen, må avtalen foreligge ved første betaling til leverandør. Usbl oppbevarer deretter denne elektronisk for senere betaling.

23 Håndkasse Formålet med håndkassen er at selskapet kan ha en intern kassabeholdning Istedenfor håndkasse anbefales boligselskapet å benytte utleggsskjema. Utleggsskjema finnes på Styreportalen. Evt opprettelse av håndkasse må vedtas på styremøte. Det må også vedtas et bestemt beløp og hvem som skal forvalte håndkassen. Det må foretas et oppgjør for hvert tertial, men ved stor pågang kan dette gjøres oftere. Her er prinsippene det samme som med utleggsskjema: at original kvittering på kostnadene skal fysisk følge oppgjøret. Håndkasserutine ved oppgjør (tertial): 1. Alle kostnader skal dokumenteres, og regnskapskonto skal foreslås. 2. For eksempel: oppgjør den XX skal bevegelsene tilbake til forrige oppgjør dokumenteres, både kostnader og inntekter (salg av vaskerikort eller nøkler). 3. På bunnlinjen skal det summeres opp, og om kostnadene er større enn inntekten for den aktuelle perioden så skal det følgelig krediteres kto Håndkassen har blitt mindre. 4. Disse kostnadene skal ikke føres gjennom håndkassen : - Alle kostnader som gjelder lønn - lønningskontoret Usbl - Kilometergodtgjørelse - lønningskontoret Usbl - Telefongodtgjørelse - lønningskontoret Usbl - Styrehonorar - lønningskontoret Usbl 5. Ved kostnader som dreier seg om middager til styremøter/julebord, skal navnene på de som deltar være med. 6. Usbl vil etter oppgjør fylle opp håndkassen ved å utføre en betaling til hånkasseansvarlig via bank, da vil kto 1905 bli debitert med det samme beløp som gikk ut. Håndkassen vil etter overførsel fra Usbl inneha minimumsbeløpet. 7. Ved tertial skal styret sende inn et avstemningsskjema (finnes på Styreportalen) som Usbl bruker til dokumentasjon. Denne avstemningen er for å bekrefte overfor Usbl og revisor at saldo i regnskap er àjour med fysisk pengebeholdning. 8. Ved gjentakende mangler av innlevering av avstemningsskjema og oppgjør pr tertial, må ordningen etter hvert bli avviklet på grunn av manglende dokumentasjon og at det strider imot god regnskapsskikk. Skjema for håndkasseoppgjør finnes på Styreportalen under Skjema. KONTERINGSRUTINE (Viktig) Anvisning av fakturaer via styreportalen (E-faktura) Dersom boligselskapet har inngått avtale om elektronisk fakturabehandling er styret pliktig til å orientere leverandører om korrekt fakturaadresse: Boligselskapets navn, c/o Fakturamottak Boligbyggelaget Usbl, Postboks 4391 Vika, 8608 Mo i Rana. Fakturaene går fysisk til Mo i Rana for deretter å bli skannet og sendt Usbl over fil hvor de blir lest av og ført inn i portal. Dette foregår automatisk hver dag.

24 Konteringsregler for styret via Styreportal: Det bør bli kommentert hva fakturaen omhandler, dette gjør det lettere for Usbl å forstå innkjøpet og sikre en korrekt plassering i regnskapet. Ved behov kan styrets godkjennere foreslå kontonummer, men det er Usbl som foretar den endelige beslutningen. Oppdages det at fakturaene i portalen har feil eller mangler, må styret selv ta kontakt med leverandør. Dette forekommer i de situasjoner der styret anviser fakturaer som avvist. Ved etterlysning av en spesifikk faktura må styret ta kontakt med leverandør og få den tilsendt til Usbl eller via Fakturamottaket. Skal en faktura settes av for ett spesifikt år eller periode bør dette kommenteres. Styret er selv ansvarlig for å kontere og godkjenne fakturaer fortløpende. I tilfeller der styret godkjenner kun en del av fakturaen skal kreditnota av leverandør fremskaffes. Dette gjelder også i tilfeller der styret vil dele fakturaen opp i flere innbetalinger. Personlige utlegg skal ikke opp via portal, de skal alltid behandles manuelt. Manuell behandling (papir, ikke e-faktura) Ved manuell behandling må styret påse at leverandører har korrekt fakturaadresse: Boligselskapets navn, v/boligbyggelaget Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo. Til hver faktura som blir utsendt fra Usbl vil det bli stiftet på et konteringsskjema. Styreleder i selskapet påfører så selskapsnummer, kontonummer, eventuelt avdelingsnummer, fakturadato og beløp, samt undertegner sammen med et styremedlem. For fakturaer som kommer direkte til styreleder ber vi om at konteringsskjemaet stiftes til fakturaen av styret. Konteringsskjemaer oversendes styret ved henvendelse til regnskap. NB: Bilagsdato er fakturadato - ikke forfallsdato eller dato for kontering. Det må framgå tydelig av faktura eller konteringsskjema hva beløpet gjelder. Bruk rubrikken TEKST (UTFYLLENDE) til slike opplysninger.

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer