SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000"

Transkript

1 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Artikkelnr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Maling Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn PANVULK AS Besøksadresse Aslakveien 20, 0753 Oslo Postadresse Aslakveien 20 Postnr Poststed OSLO Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen:telefon døgnåpen Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper F+; R12, R52/53 HELSE: Omfattende innånding av løsemiddeldamp kan føre til hodepine, kvalme og svimmelhet. BRANN: Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 grader C. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv ikke etter at den er tom Etikettinformasjon Faresymbol MILJØ: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

2 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 2 av 11 R-setninger R12 Ekstremt brannfarlig. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. A1 Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. A2 Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Uten god ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. Inneholder 2-butanoksim, kan gi en allergisk reaksjon Sammensetning på merkeetiketten Sinkoksid: 0-5 %, Trisinkbis(ortofosfat): 0-5 %, 1,2,4-Trimetylbenzen: 0-5 %, Dimetyleter: % 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Ingen andre farer angitt. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Etylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etylbenzen 1-Metoksy-2-propanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: 1-Metoksy-2- propanol 4-Metylpentan-2-on CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Metylisobutylketon F; R11 Xn; R20 Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 4; H332 R10 R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 R66 Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H % 1-5 % 1-10 % Mesitylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Sinkoksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Sinkoksid R10 Xi; R37 N; R51, R53 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 2; H411 N; R50, R53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H % 0-5 %

3 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 3 av 11 Xylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Trisinkbis(ortofosfat) CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: ,2,4-Trimetylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Butanonoksim CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Dimetyleter CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Dimetyleter R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H332 Acute tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 N; R50, R53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51, R53 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411 Kreft 3; R40 Xn; R21 R43 Xi; R41 Carc. 2; H351 Acute tox. 4; H312 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas 5-15 % 0-5 % 0-5 % < 1 % % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende ubehag. Vask huden med såpe og vann. Fjern tilsølte klær. Kontakt lege ved irritasjon eller vedvarende ubehag. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Svelging er lite sannsynlig da produktet er i en aerosolboks. I tilfelle svelging, ikke fremkall brekninger pga. aspirasjonsfaren. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket

4 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 4 av 11 Akutte symptomer og virkninger Innånding: Omfattende innånding av løsemiddeldamp kan føre til kvalme, hodepine og svimmelhet. Svelging: Kan fremkalle kjemisk lungebetennelse. Symptomer: sår hals, magesmerter, kvalme, oppkast. Hudkontakt: Kan forårsake irritasjon. Symptomer: rødhet og smerter. Kontakt med øyne: Kan forårsake irritasjon. Symptomer: rødhet og smerter 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Generelle råd : Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig). Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Brann kan slukkes med: Skum. Karbondioksid (CO2). Pulver. Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Aerosolbokser kan eksplodere hvis de varmes opp til temperaturer over 50 C. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Unngå at slukningsvann kommer ut i kloakkavløpet. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Se punkt For innsatspersonell For innsatspersonell Se punkt Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå varme og kontakt med tennkilder. (Se nedenfor). Må ikke komme ut i kloakkavløp eller andre vannveier. I tilfelle, kontakt offentlige myndigheter straks. Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Absorber i egnet inert materiale. Plasseres i egnede beholdere. Leveres

5 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 5 av 11 som farlig avfall til godkjent mottak eller behandlingsstasjon Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Holdes unna varme og antenningskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Utstyr må jordes. Bruk eksplosjonssikkert utstyr (elektrisk/ventilasjons/lysutstyr mm). Bruk kun gnistsikkert verktøy. Unngå innånding av aerosoler eller damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Vask grundig etter bruk. Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern og åndedrettsvern Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Maling. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Etylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etylbenzen 1-Metoksy-2-propanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: 1-Metoksy-2-propanol 4-Metylpentan-2-on CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Metylisobutylketon Mesitylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Sinkoksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Sinkoksid Xylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: t.: 5 ppm 8 t.: 20 mg/m3 8 t.: 50 ppm 8 t.: 180 mg/m3 8 t.: 25 ppm 8 t.: 105 mg/m3 8 t.: 100 mg/m³ 8 t.: 20 ppm t.: 5 mg/m t.: 25 ppm H 8 t.: 108 mg/m3 H

6 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 6 av 11 1,2,4-Trimetylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Dimetyleter CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Dimetyleter Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC Forholdsregler for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for hindre eksponering Passende miljømessige eksponeringskontroll Organisatoriske tiltak for hindre eksponering 8 t.: 20 ppm 8 t.: 100 mg/m3 8 t.: 200 ppm 8 t.: 384 mg/m3 For begrensning av eksponering på arbeidsplassen, se punkt 8. Ikke angitt. Se eventuelt punkt Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Håndvern Referanser til relevante standarder Egnede materialer Gjennomtrengningstid Annet hudvern enn håndvern Ytterligere hudbeskyttelsestiltak Åndedrettsvern Åndedrettsvern 2009 Sørg for god ventilasjon. Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Konsentrasjonen av luftforurensningene skal holdes så langt under de angitte normene som mulig. Unødig påvirkning skal unngås og forholdene skal være forsvarlige. Unngå hud- og øyekontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 166: Øyevern - Spesifikasjoner NS-EN 168:2001: Øyevern - Ikke-optiske prøvingsmetoder. Bruk egnede vernehansker av nitril. Hanskeleverandøren må kontaktes for å få angitt gjennombruddstid. NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Nitril. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker. Bruk verneklær etter behov. Hygieniske rutiner: Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Maske med filter AX i kombinasjon med og P2-filter eller P3 filter. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske med DME som drivgass.

7 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 7 av 11 Farge Rød. Se farge hette. Lukt Særegen lukt. Kommentarer, ph (handelsvare) Ikke relevant. Kommentarer, Kokepunkt / Ikke kjent kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: 15 C Testmetode: Closed Cup Kommentarer, Ikke tilgjengelig. Fordampningshastighet Kommentarer, Damptrykk Ikke tilgjengelig. Relativ tetthet Verdi: 1,08 (g/ml) Kommentarer, Relativ tetthet Temperatur ( C): 20 Løselighet i vann Uløselig i vann. Selvantennelighet Verdi: > 200 C Kommentarer, Viskositet Ikke tilgjengelig. Eksplosive egenskaper Nedre eksplosjonsgrense m/enhet: Ikke kjent Øvre eksplosjonsgrense m/enhet: Ikke kjent 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ingen informasjon tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt Kjemisk stabilitet Stabilitet Normalt stabil Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå: Varme, gnister, flamme. Må ikke utsettes for direkte sollys eller temp. >50 C Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Sterkt oksiderende stoff Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Karbondioksid, karbonmonoksid. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Innånding av løsemiddeldamp er skadelig. Symptomer på overeksponering kan være kvalme, hodepine, svimmelhet, bevisstløshet og beruselse. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre avfetting av huden og i enkelte tilfeller betennelsesreaksjoner (dermatitis). Inneholder stoff som kan tas opp gjennom huden og nå målorganer i kroppen via blodbanene. Sprut i øynene vil kunne forårsake irritasjon. I tilfelle svelging skal man være klar over faren for kjemisk lungebetennelse ved brekninger/oppkast. Spray i munnen kan forårsake irritasjon av slimhinner. Gjentatte kraftige eksponeringer eller jevnlig eksponering over lang tid for løsemidler, kan påvirke sentralnervesystemet og gi skader av varig karakter (løsemiddelskade). Inneholder mindre mengde av allergifremkallende stoff. Overømfintlige personer

8 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 8 av 11 Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet bør ikke komme i kontakt med produktet. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder stoffer i mindre mengder som er meget giftig og giftig for vannlevende organismer Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Ingen eksperimentelle data tilgjengelig Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen eksperimentelle data tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Uløselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Informasjon ikke tilgjengelig Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Må ikke komme ut i avløp eller vannveier. Spraybokser på ikke kastes i naturen. Avfallskode EAL EAL: gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer NORSAS 7055 Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Emballasjen er klassifisert som farlig Ja avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Ikke punkter sprayboks. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Må ikke tømmes i avløp eller naturen. Skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Annen informasjon Kontaminert emballasje: Avfallsbehandling må skje i overensstemmelse med lokale og offentlige lover og forskrifter. Angivelse av avfallsnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS

9 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 9 av 11 ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE Transport fareklasse ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballasjegruppe Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker ADR Andre relevante opplysninger ADR/RID - Tunnelkode: (D) EmS F-D, S-U ICAO/IATA Andre relevante opplysninger PAX: 203, CAO: Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Andre anmerkninger Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. EU-direktiv Referanser (Lover/Forskrifter) Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Uten god ventilasjon, kan det dannes eksplosive blandinger. Sikkerhetsarket er sammenfattet i henhold til gjeldende europeiske krav. Dir. 2008/47/EC endring av direktiv om aerosolbeholdere 75/324/EEC. EU-direktiv 99/45/EC Regulation (EC) No 1907/2006 Regulation (EC) No 1272/2008 FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR nr. 550: Forskrift om arbeid av barn og ungdom, med senere endringer FOR nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer Norsk Stoffliste til og med 29.tilpasning Veiledning om administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære. normer FOR nr. 229: Forskrift om aerosolbeholdere med senere endringer.

10 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 10 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R21 Farlig ved hudkontakt. R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R37 Irriterer luftveiene R38 Irriterer huden R40 Mulig fare for kreft R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R51 Giftig for vannlevende organismer. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H220 Ekstremt brannfarlig gass. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsdatablad fra produsent/leverandør : Endringer i følgende punkter: Punkt, 2.1, 8, 11, 13, 14, 15 og 16. Forbehold om ansvar: Informasjonen utviklet av Panvulk AS gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbeidede former. Panvulk AS har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette databladet er i henhold til Panvulk AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet/revidert i henhold til gjeldende regelverk. BIS Production Partner har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er

11 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 11 av 11 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av juridisk ansvarlig for databladets innhold. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av BIS Production Partner, som er sertifisert iht. NS-EN ISO GK (a104561) PANVULK AS BIS Production Partner, HMS&K-Tjenester

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Side 1 av 13. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Side 1 av 13 Produktet er ikke klassifisert som farlig og inneholder ingen substans klassifisert som farlig. Derfor er det ingen plikt til å opprette et sikkerhetsdatablad etter REACH artikkel 31 Dette

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(9) 1:Produkt og produsent. Utgitt dato: 26 02 2014 Revisjonsdato: 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: Mur og pussmørtel M5 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer