SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000"

Transkript

1 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Artikkelnr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Maling Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn PANVULK AS Besøksadresse Aslakveien 20, 0753 Oslo Postadresse Aslakveien 20 Postnr Poststed OSLO Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen:telefon døgnåpen Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Stoffets/blandingens farlige egenskaper F+; R12, R52/53 HELSE: Omfattende innånding av løsemiddeldamp kan føre til hodepine, kvalme og svimmelhet. BRANN: Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 grader C. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv ikke etter at den er tom Etikettinformasjon Faresymbol MILJØ: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

2 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 2 av 11 R-setninger R12 Ekstremt brannfarlig. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. A1 Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. A2 Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Uten god ventilasjon kan det dannes eksplosive blandinger. Inneholder 2-butanoksim, kan gi en allergisk reaksjon Sammensetning på merkeetiketten Sinkoksid: 0-5 %, Trisinkbis(ortofosfat): 0-5 %, 1,2,4-Trimetylbenzen: 0-5 %, Dimetyleter: % 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Ingen andre farer angitt. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Etylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etylbenzen 1-Metoksy-2-propanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: 1-Metoksy-2- propanol 4-Metylpentan-2-on CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Metylisobutylketon F; R11 Xn; R20 Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 4; H332 R10 R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37 R66 Flam. Liq. 2; H225 Acute tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H % 1-5 % 1-10 % Mesitylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Sinkoksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Sinkoksid R10 Xi; R37 N; R51, R53 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 2; H411 N; R50, R53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H % 0-5 %

3 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 3 av 11 Xylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Trisinkbis(ortofosfat) CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: ,2,4-Trimetylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Butanonoksim CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Dimetyleter CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Dimetyleter R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H332 Acute tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 N; R50, R53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51, R53 Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411 Kreft 3; R40 Xn; R21 R43 Xi; R41 Carc. 2; H351 Acute tox. 4; H312 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 F+; R12 Flam. gas 1; H220 Press. Gas 5-15 % 0-5 % 0-5 % < 1 % % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende ubehag. Vask huden med såpe og vann. Fjern tilsølte klær. Kontakt lege ved irritasjon eller vedvarende ubehag. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Svelging er lite sannsynlig da produktet er i en aerosolboks. I tilfelle svelging, ikke fremkall brekninger pga. aspirasjonsfaren. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket

4 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 4 av 11 Akutte symptomer og virkninger Innånding: Omfattende innånding av løsemiddeldamp kan føre til kvalme, hodepine og svimmelhet. Svelging: Kan fremkalle kjemisk lungebetennelse. Symptomer: sår hals, magesmerter, kvalme, oppkast. Hudkontakt: Kan forårsake irritasjon. Symptomer: rødhet og smerter. Kontakt med øyne: Kan forårsake irritasjon. Symptomer: rødhet og smerter 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Generelle råd : Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig). Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler 5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Brannslukningsmetoder Personlig verneutstyr Annen informasjon Brann kan slukkes med: Skum. Karbondioksid (CO2). Pulver. Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Aerosolbokser kan eksplodere hvis de varmes opp til temperaturer over 50 C. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Unngå at slukningsvann kommer ut i kloakkavløpet. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Forbrenningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For ikke-innsatspersonell Verneutstyr Se punkt For innsatspersonell For innsatspersonell Se punkt Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå varme og kontakt med tennkilder. (Se nedenfor). Må ikke komme ut i kloakkavløp eller andre vannveier. I tilfelle, kontakt offentlige myndigheter straks. Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Absorber i egnet inert materiale. Plasseres i egnede beholdere. Leveres

5 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 5 av 11 som farlig avfall til godkjent mottak eller behandlingsstasjon Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Holdes unna varme og antenningskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Utstyr må jordes. Bruk eksplosjonssikkert utstyr (elektrisk/ventilasjons/lysutstyr mm). Bruk kun gnistsikkert verktøy. Unngå innånding av aerosoler eller damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med huden og øynene. Vask grundig etter bruk. Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern og åndedrettsvern Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. Maling. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Etylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etylbenzen 1-Metoksy-2-propanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: 1-Metoksy-2-propanol 4-Metylpentan-2-on CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Metylisobutylketon Mesitylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Sinkoksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Sinkoksid Xylen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: t.: 5 ppm 8 t.: 20 mg/m3 8 t.: 50 ppm 8 t.: 180 mg/m3 8 t.: 25 ppm 8 t.: 105 mg/m3 8 t.: 100 mg/m³ 8 t.: 20 ppm t.: 5 mg/m t.: 25 ppm H 8 t.: 108 mg/m3 H

6 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 6 av 11 1,2,4-Trimetylbenzen CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Dimetyleter CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Dimetyleter Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC Forholdsregler for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for hindre eksponering Passende miljømessige eksponeringskontroll Organisatoriske tiltak for hindre eksponering 8 t.: 20 ppm 8 t.: 100 mg/m3 8 t.: 200 ppm 8 t.: 384 mg/m3 For begrensning av eksponering på arbeidsplassen, se punkt 8. Ikke angitt. Se eventuelt punkt Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Håndvern Referanser til relevante standarder Egnede materialer Gjennomtrengningstid Annet hudvern enn håndvern Ytterligere hudbeskyttelsestiltak Åndedrettsvern Åndedrettsvern 2009 Sørg for god ventilasjon. Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Konsentrasjonen av luftforurensningene skal holdes så langt under de angitte normene som mulig. Unødig påvirkning skal unngås og forholdene skal være forsvarlige. Unngå hud- og øyekontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 166: Øyevern - Spesifikasjoner NS-EN 168:2001: Øyevern - Ikke-optiske prøvingsmetoder. Bruk egnede vernehansker av nitril. Hanskeleverandøren må kontaktes for å få angitt gjennombruddstid. NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Nitril. Gjennomtrengningstiden for dette hanskematerialet er ikke bestemt, og kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker. Bruk verneklær etter behov. Hygieniske rutiner: Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ved arbeidsoperasjoner som utvikler støv eller tåke (aerosol), brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Maske med filter AX i kombinasjon med og P2-filter eller P3 filter. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske med DME som drivgass.

7 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 7 av 11 Farge Rød. Se farge hette. Lukt Særegen lukt. Kommentarer, ph (handelsvare) Ikke relevant. Kommentarer, Kokepunkt / Ikke kjent kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: 15 C Testmetode: Closed Cup Kommentarer, Ikke tilgjengelig. Fordampningshastighet Kommentarer, Damptrykk Ikke tilgjengelig. Relativ tetthet Verdi: 1,08 (g/ml) Kommentarer, Relativ tetthet Temperatur ( C): 20 Løselighet i vann Uløselig i vann. Selvantennelighet Verdi: > 200 C Kommentarer, Viskositet Ikke tilgjengelig. Eksplosive egenskaper Nedre eksplosjonsgrense m/enhet: Ikke kjent Øvre eksplosjonsgrense m/enhet: Ikke kjent 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ingen informasjon tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt Kjemisk stabilitet Stabilitet Normalt stabil Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå: Varme, gnister, flamme. Må ikke utsettes for direkte sollys eller temp. >50 C Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Sterkt oksiderende stoff Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Karbondioksid, karbonmonoksid. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Innånding av løsemiddeldamp er skadelig. Symptomer på overeksponering kan være kvalme, hodepine, svimmelhet, bevisstløshet og beruselse. Gjentatt eller langvarig kontakt kan medføre avfetting av huden og i enkelte tilfeller betennelsesreaksjoner (dermatitis). Inneholder stoff som kan tas opp gjennom huden og nå målorganer i kroppen via blodbanene. Sprut i øynene vil kunne forårsake irritasjon. I tilfelle svelging skal man være klar over faren for kjemisk lungebetennelse ved brekninger/oppkast. Spray i munnen kan forårsake irritasjon av slimhinner. Gjentatte kraftige eksponeringer eller jevnlig eksponering over lang tid for løsemidler, kan påvirke sentralnervesystemet og gi skader av varig karakter (løsemiddelskade). Inneholder mindre mengde av allergifremkallende stoff. Overømfintlige personer

8 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 8 av 11 Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet bør ikke komme i kontakt med produktet. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Inneholder stoffer i mindre mengder som er meget giftig og giftig for vannlevende organismer Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Ingen eksperimentelle data tilgjengelig Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Ingen eksperimentelle data tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Uløselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Informasjon ikke tilgjengelig Andre skadevirkninger Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Må ikke komme ut i avløp eller vannveier. Spraybokser på ikke kastes i naturen. Avfallskode EAL EAL: gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer NORSAS 7055 Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Emballasjen er klassifisert som farlig Ja avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Ikke punkter sprayboks. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Må ikke tømmes i avløp eller naturen. Skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Annen informasjon Kontaminert emballasje: Avfallsbehandling må skje i overensstemmelse med lokale og offentlige lover og forskrifter. Angivelse av avfallsnummer og EAL-koder er kun veiledende. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR 1950 RID 1950 IMDG 1950 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS

9 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 9 av 11 ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE Transport fareklasse ADR 2.1 RID 2.1 IMDG 2.1 ICAO/IATA Emballasjegruppe Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker ADR Andre relevante opplysninger ADR/RID - Tunnelkode: (D) EmS F-D, S-U ICAO/IATA Andre relevante opplysninger PAX: 203, CAO: Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Andre anmerkninger Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. EU-direktiv Referanser (Lover/Forskrifter) Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Uten god ventilasjon, kan det dannes eksplosive blandinger. Sikkerhetsarket er sammenfattet i henhold til gjeldende europeiske krav. Dir. 2008/47/EC endring av direktiv om aerosolbeholdere 75/324/EEC. EU-direktiv 99/45/EC Regulation (EC) No 1907/2006 Regulation (EC) No 1272/2008 FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR nr. 550: Forskrift om arbeid av barn og ungdom, med senere endringer FOR nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer Norsk Stoffliste til og med 29.tilpasning Veiledning om administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære. normer FOR nr. 229: Forskrift om aerosolbeholdere med senere endringer.

10 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 10 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R21 Farlig ved hudkontakt. R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R37 Irriterer luftveiene R38 Irriterer huden R40 Mulig fare for kreft R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R51 Giftig for vannlevende organismer. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H220 Ekstremt brannfarlig gass. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetsdatablad fra produsent/leverandør : Endringer i følgende punkter: Punkt, 2.1, 8, 11, 13, 14, 15 og 16. Forbehold om ansvar: Informasjonen utviklet av Panvulk AS gjelder kun det spesifikt angitte materiale, og vil ikke være gyldig for slikt materiale benyttet i kombinasjon med annet materiale eller i andre bearbeidede former. Panvulk AS har forpliktet seg til å foreta en kvalitetskontroll, og garanterer at informasjonen i dette databladet er i henhold til Panvulk AS beste kunnskap og korrekt og pålitelig fra og med den angitte dato. Det er brukerens eget ansvar å sikre at informasjonen er hensiktsmessig og fullstendig i forhold til brukerens egen særskilte bruk. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet/revidert i henhold til gjeldende regelverk. BIS Production Partner har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er

11 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 11 av 11 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av juridisk ansvarlig for databladets innhold. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av BIS Production Partner, som er sertifisert iht. NS-EN ISO GK (a104561) PANVULK AS BIS Production Partner, HMS&K-Tjenester

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW CRC MARKER PEN YELLOW Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Kjemikaliets navn CRC MARKER PEN YELLOW

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CITRUS SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD CITRUS SPRAY CITRUS SPRAY Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CITRUS SPRAY 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.08.2007 Revisjon 05.02.2009 Kjemikaliets navn CITRUS SPRAY Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask

SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Sitrus-Universal Kraftvask Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Sitrus-Universal Kraftvask Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC LECTRA CLEAN II NF - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC LECTRA CLEAN II NF - AEROSOL CRC LECTRA CLEAN II NF - AEROSOL Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD CRC LECTRA CLEAN II NF - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Hobbylakk Gull og Kobber

SIKKERHETSDATABLAD Hobbylakk Gull og Kobber Hobbylakk Gull og Kobber Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Hobbylakk Gull og Kobber Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.05.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC SUPERCUT II - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC SUPERCUT II - AEROSOL CRC SUPERCUT II - AEROSOL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC SUPERCUT II - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.03.2010 Kjemikaliets navn CRC SUPERCUT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC LEKKASJEFINNER - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.03.2010 Kjemikaliets navn CRC

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Zink Spray

SIKKERHETSDATABLAD Zink Spray Zink Spray Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Zink Spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.03.2010 Kjemikaliets navn Zink Spray Artikkelnr. 70330 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC SILICONE - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC SILICONE - AEROSOL CRC SILICONE - AEROSOL Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD CRC SILICONE - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2009 Kjemikaliets navn CRC SILICONE -

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PAINT - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PAINT - AEROSOL CRC MARKER PAINT - AEROSOL Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PAINT - AEROSOL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato 31.08.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SILIKONSPRAY

SIKKERHETSDATABLAD SILIKONSPRAY SILIKONSPRAY Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SILIKONSPRAY 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2007 Revisjon 05.02.2009 Kjemikaliets navn SILIKONSPRAY Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann

SIKKERHETSDATABLAD. Batterivann SIKKERHETSDATABLAD Batterivann SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 11:22:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Batterivann

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN POLARSÅPE STANDARD GRØNN Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn POLARSÅPE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MINUS 50 SUPER - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC MINUS 50 SUPER - AEROSOL CRC MINUS 50 SUPER - AEROSOL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MINUS 50 SUPER - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn CRC

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 FOAM7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2003 Revisjon 16.04.2009 Kjemikaliets navn FOAM7 Artikkelnr. T483071 Nobb-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 Gleitmo 585 K-00 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2011 Kjemikaliets navn Gleitmo 585 K-00 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS Foam 365

SIKKERHETSDATABLAD ESS Foam 365 ESS Foam 365 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD ESS Foam 365 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2008 Revisjonsdato 29.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral SPC-909 Neutral Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-909 Neutral Synonymer Aircraft

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe Smøreolje for materialpumpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn Smøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 SPC-801 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-801 Produktgruppe Grafittfjerner og rengjøring/avfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN GREEN

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN GREEN CRC MARKER PEN GREEN Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN GREEN Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Revisjonsdato 01.12.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fine Line Marker

SIKKERHETSDATABLAD Fine Line Marker Fine Line Marker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fine Line Marker 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.02.2010 Kjemikaliets navn Fine Line Marker Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.06.2006 Revisjonsdato 20.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Leca Safe - Vinterstrø Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper

SIKKERHETSDATABLAD. Svamper SIKKERHETSDATABLAD Svamper SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/8/2016 8:42:34 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Svamper Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GT7

SIKKERHETSDATABLAD GT7 GT7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GT7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.09.2008 Kjemikaliets navn GT7 Artikkelnr. T230102 Kjemikaliets bruksområde Smøremiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.12.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RTU+. klar til brug

SIKKERHETSDATABLAD RTU+. klar til brug Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RTU+. klar til brug 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Registreringsnrummer Kjemikaliets bruksområde Importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC 6-66 MARINE - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC 6-66 MARINE - AEROSOL CRC 6-66 MARINE - AEROSOL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC 6-66 MARINE - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.11.2009 Kjemikaliets navn CRC 6-66

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T NEUTREX T Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn NEUTREX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLEFORGASSERRENS 400 ML

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLEFORGASSERRENS 400 ML GRANVILLEFORGASSERRENS 400 ML Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLEFORGASSERRENS 400 ML 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY

SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY WIPE AWAY Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WIPE AWAY Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.02.2009 Revisjonsdato 14.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.02.2003

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand

SIKKERHETSDATABLAD. Blåsesand SIKKERHETSDATABLAD Blåsesand SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/4/2016 11:38:46 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Blåsesand Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC 2-26 - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC 2-26 - AEROSOL CRC 2-26 - AEROSOL Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD CRC 2-26 - AEROSOL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.08.2004 Revisjonsdato 01.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Reiniger SE Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD Reiniger SE Aerosol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.05.2006 Revisjonsdato 24.09.2013 Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Rensespray

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND

SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SIKKERHETSDATABLAD BLÅSESAND SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 4/7/2016 11:07:07 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BLÅSESAND Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X GEL

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X GEL FORMULA X GEL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X GEL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.02.2003 Revisjonsdato 13.04.2010 Kjemikaliets navn FORMULA

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Fugger Sponplate Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D EUROKOTE 468 Thixo- PART D Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.10.2009 Kjemikaliets navn EUROKOTE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD K-Flex K-420

SIKKERHETSDATABLAD K-Flex K-420 K-Flex K-420 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD K-Flex K-420 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.09.2005 Revisjonsdato 19.01.2011 Kjemikaliets navn K-Flex K-420

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim SIKKERHETSDATABLAD Folielim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Folielim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flekkvekk 1

SIKKERHETSDATABLAD Flekkvekk 1 Flekkvekk 1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Flekkvekk 1 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.01.2009 Revisjonsdato 21.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI Stålpolish

SIKKERHETSDATABLAD RBI Stålpolish RBI Stålpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RBI Stålpolish 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.02.2009 Kjemikaliets navn RBI Stålpolish Produktgruppe Aerosol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GJENGE- OG SKJÆREOLJE - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC GJENGE- OG SKJÆREOLJE - AEROSOL CRC GJENGE- OG SKJÆREOLJE - AEROSOL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC GJENGE- OG SKJÆREOLJE - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Antibac Pharma 85% våtservietter

SIKKERHETSDATABLAD. Antibac Pharma 85% våtservietter Antibac Pharma 85% våtservietter Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Antibac Pharma 85% våtservietter Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.07.2010

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC STØVFJERNER - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC STØVFJERNER - AEROSOL CRC STØVFJERNER - AEROSOL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC STØVFJERNER - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.08.2004 Revisjonsdato 15.04.2011 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Basol Desin

SIKKERHETSDATABLAD Basol Desin Basol Desin Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Basol Desin 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.03.2007 Revisjonsdato 04.02.2011 Kjemikaliets navn Basol Desin

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69

SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.12.2002 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER URINALTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD URINALTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.03.2010 Kjemikaliets navn URINALTABLETTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks Ren Avrenningsvæske m/ Voks Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.12.2008 Kjemikaliets navn Ren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit

SIKKERHETSDATABLAD. AKRYLFUGEMASSE hvit SIKKERHETSDATABLAD AKRYLFUGEMASSE hvit SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 6/30/2015 8:48:47 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn AKRYLFUGEMASSE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Universaltetning gul (88970)

SIKKERHETSDATABLAD Universaltetning gul (88970) Universaltetning gul (88970) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Universaltetning gul (88970) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.06.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC CONTACT CLEANER - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC CONTACT CLEANER - AEROSOL CRC CONTACT CLEANER - AEROSOL Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD CRC CONTACT CLEANER - AEROSOL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.08.2004 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BAGGES COBN-3

SIKKERHETSDATABLAD BAGGES COBN-3 BAGGES COBN-3 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BAGGES COBN-3 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2011 Revisjonsdato 31.07.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim

SIKKERHETSDATABLAD. Tapet- og vevlim SIKKERHETSDATABLAD Tapet- og vevlim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/23/2015 4:08:53 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tapet- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens

SIKKERHETSDATABLAD. Håndrens SIKKERHETSDATABLAD Håndrens SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/4/2014 3:44:27 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Håndrens Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Intern versjon CASCOL OUTDOOR

SIKKERHETSDATABLAD Intern versjon CASCOL OUTDOOR CASCOL OUTDOOR Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Intern versjon CASCOL OUTDOOR SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85%

SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85% Antibac våtserviett for hånd 85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac våtserviett for hånd 85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11. Revisjonsdato 01.06.2009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BATTERY TERMINAL PROTECTOR VC3

SIKKERHETSDATABLAD BATTERY TERMINAL PROTECTOR VC3 BATTERY TERMINAL PROTECTOR VC3 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BATTERY TERMINAL PROTECTOR VC3 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.10.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/19/2014 2:20:30 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHETSDATABLAD LIM ikke giftig SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIM ikke

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NOBETEC PULVER

SIKKERHETSDATABLAD NOBETEC PULVER NOBETEC PULVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NOBETEC PULVER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.10.2010 Kjemikaliets navn NOBETEC PULVER Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Universal X

SIKKERHETSDATABLAD Universal X Universal X Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Universal X Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Maskinoppvask Premium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Glass polish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE

SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SIKKERHETSDATABLAD RENSELEIRE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 3/9/2016 1:12:13 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn RENSELEIRE Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INSTANT SHOW SHINE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INSTANT SHOW SHINE AUTOGLYM INSTANT SHOW SHINE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INSTANT SHOW SHINE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.02.2003 Revisjonsdato 19.08.2010

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP LIQUID BUFFER - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP LIQUID BUFFER - AEROSOL TIP TOP LIQUID BUFFER - AEROSOL Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP LIQUID BUFFER - AEROSOL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RTU Xtra Proff

SIKKERHETSDATABLAD RTU Xtra Proff , Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RTU Xtra Proff 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Artikkelnr. Produktgruppe Kjemikaliets bruksområde Importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling SIKKERHETSDATABLAD Tavlemaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tavlemaling Artikkelnr.

Detaljer