Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold"

Transkript

1 1

2 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side 6 Highlights in 2000 page 6 Konsernstruktur side 7 The organisation page 7 Styrets beretning side 12 The director s report page 12 Nøkkeltall Konsern side 20 Key figures Group page 20 Resultatregnskap Konsern side 22 Profit and loss account Group page 22 Balanse Konsern side 23 Balance sheet Group page 23 Kontantstrømanalyse Konsern side 25 Cash flow statement Group page 25 Noter Konsern side 28 Notes Group page 28 Resultatregnskap Domstein ASA side 40 Profit and loss account page 40 Balanse Domstein ASA side 41 Balance sheet page 41 Kontantstrømanalyse Domstein ASA side 43 Cash flow statement page 43 Noter Domstein ASA side 44 Notes page 44 Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals Domstein ASA ble etablert i 1925 og framstår i dag som en av de viktigste aktørene i norsk og internasjonal fiskeindustri. Gjennom alliansen med oppdrettsselskapet Fjord Seafood ASA og sjømatselskapet Pieters N.V. er Domstein en av de største leverandørene av sjømat i Europa. Domstein er fullintegrert og deltar i hele verdikjeden fra oppdrett og fangst til ferdige fiskeprodukter. Gjennom fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS er Domstein deleier i 16 fiskefartøy. Produksjonen foregår på 6 moderne fiskeindustrianlegg på norskekysten fra Vestlandet til Finnmark. Domstein er leverandør av råvarer og halvfabrikata av fisk til foredlingsbedrifter over hele verden. I Skandinavia er Domstein en betydelig leverandør av ferdigvarer gjennom Festab, Enghav og Arctic Delight, og i det europeiske markedet gjennom Pieters. Domstein ASA was founded in 1925 and is today one of the most important players in the Norwegian and international fishing industry. The alliance with the marine farming company Fjord Seafood ASA and the seafood company Pieters N.V. has enabled Domstein to become one of the biggest seafood suppliers in Europe. Domstein is fully integrated, and takes part in the entire value chain from farming and catching to value added fish products. Domstein ASA is part-owner of 16 fishing vessels through the fishing vessel owners, Ervik Havfiske AS. Production takes place at six modern fishing industry plants on the Norwegian coast, from western Norway to Finnmark in the north. Domstein supplies raw products and semi-finished fish products to processing companies throughout the world. In Scandinavia Domstein is an important supplier of value added products under the Festab, Enghav and Arctic Delight labels, and in the European market via Pieters. Revisjonsberetning side 53 Auditor s report page

3 Visjoner/Visions Posisjonert for vekst Positioned for growth Alliansen Domstein-Fjord-Pieters er en av de største aktørene i den globale sjømatindustrien The Domstein-Fjord-Pieters alliance is one of the largest players in the global seafood industry Visjoner/Visions produkter. I tillegg har Domstein gjennom alliansen tatt steget fra å være en sentral aktør i norsk fiskeindustri til å bli en ledende global sjømatleverandør. De enkelte deltakerne i alliansen skal ha fokus på sin kjernevirksomhet. Domstein skal utvikle seg videre innen fangst og bearbeiding av kvitfisk og pelagisk fisk. Det vil fortsatt skje store endringer i denne delen av fiskerinæringen. Domstein er svært godt posisjonert til å ta del i veksten i sjømatmarkedet. Vi skal fortsatt være aktivt med i restruktureringen av norsk og internasjonal sjømatindustri. Gjennom kontinuerlig fokus på markedsbearbeiding, kundestyrt produktutvikling, synergiuttak og kostnadseffektiv drift, er grunnlaget lagt for positiv resultatutvikling. People are becoming more and more preoccupied with what they eat. Both consumers and those who sell the food are focusing on foodproduct safety. There is a growing awareness that fish is good, healthy and safe food. This is why the consumption of fish and seafood is increasing in most markets. At the same time, the seafood trade is becoming globalised as a result of strong growth and concentration in the trading stage in the direction of large multi-national chains. This represents both a challenge and an opportunity for the seafood industry. There is a need for large, integrated suppliers who can guarantee efficient delivery, cost-effectiveness, quality and traceability throughout the entire value chain. With a turnover of NOK 6.0 billion, the Domstein-Fjord-Pieters alliance is one of the largest players in the global seafood industry. Our fleet of modern fishing vessels and fish farming plants in Norway, Chile, the US and Scotland ensure the supply of first-class raw material. In modern processing plants, both on the coast where the fish is landed and in processing plants closer to the market, products are created that satisfy the consumers requirements. Our sales and distribution companies in 12 countries make the products accessible throughout the world. Thorough quality control and traceability ensure that the customers receive good, safe products. In addition, the alliance has allowed Domstein to progress from being a central player in the Norwegian fish industry and become a leading global seafood supplier. The individual participants in the alliance must focus on their core business. Domstein must keep developing in the catching and processing of white fish and pelagic fish. There will continue to be big changes in this part of the fish industry. Domstein is extremely well-positioned to participate in the growth in the seafood market. We must continue to be active in the re-structuring of the Norwegian and international seafood industry. A constant focus on market processing, customer-oriented product development, synergy release and cost-effective operation will form the basis of positive development of results. Adm. dir. /Chief executive Officer Rolf Domstein Folk blir stadig mer opptatt av hva de spiser. Både forbrukerne og de som omsetter matvarer, fokuserer på matvaresikkerhet. Det er en voksende bevissthet om at fisk både er god, sunn og trygg mat. Forbruket av fisk og sjømat øker derfor i de fleste markeder. Samtidig globaliseres handelen med sjømat som følge av sterk vekst og konsentrasjon i handelsleddet i retning av større multinasjonale kjeder. Dette er både en utfordring og en mulighet for sjømatindustrien. Det blir behov for større og integrerte leverandører som kan garantere leveringsdyktighet, kostnadseffektivitet, kvalitet og sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Alliansen Domstein-Fjord-Pieters er, med en omsetning på NOK 6,0 mrd. kroner, en av de største aktørene i den globale sjømatindustrien. Vår flåte av moderne fiskefartøy og fiskeoppdrettsanlegg i Norge, Chile, USA og Skottland sikrer stabil tilførsel av førsteklasses råstoff. I moderne bearbeidingsbedrifter, både på kysten der fisken landes, og i videreforedlingsbedrifter nærmere markedet, skapes produkter som innfrir forbrukernes krav. Våre salgs- og distribusjonsselskaper i 12 land gjør produktene tilgjengelige over hele verden. Gjennomgående kvalitetskontroll og sporbarhet sikrer kundene gode og trygge 4 5

4 Begivenheter 2000/Highlights 2000 Begivenheter i 2000 Highlights in 2000 Oppdrettsdivisjonen til Fjord Seafood ASA I mars fusjonerte Domstein Oppdrettsdivisjonen med Fjord Seafood ASA som ble notert på Oslo børs i september. Fjord Seafood har i løpet av året kjøpt oppdrettsselskapene Atlantis Group AS, Eurolaks AS og Sisomar AS i Norge, og Tecmar og Salmoamerica i Chile, og er blitt verdens nest største lakseoppdretter. Styrket Ferdigvaredivisjon I september styrket Domstein Ferdigvaredivisjonen gjennom oppkjøpene av Nordkyn AS og Arctic Delight AS, og er blitt en av de største leverandørene av sjømat til det skandinaviske ferdigvaremarkedet med en omsetning på 350 mill. kroner. Sild i Nord-Norge I desember kjøpte Domstein sildebedriften Bodø Fiskeindustri AS og skaffet seg et viktig fotfeste i den pelagiske industrien i Nord-Norge. En sterk allianse I november overtok Domstein sammen med Fjord Seafood det europeiske sjømatselskapet Pieters N.V. Pieters har produksjons- og salgsselskaper i Belgia, Frankrike, Sveits og Storbritania. Alliansen Domstein- Fjord-Pieters framstår som en av verdens største sjømatleverandører, med en samlet omsetning på rundt 6 mrd. kroner og ansatte. The aquaculture division of Fjord Seafood ASA In March, Domstein Oppdrettsdivisjon merged with Fjord Seafood ASA. The new company was registered on the Oslo Stock Exchange in September. During the course of the year, Fjord Seafood acquired the aquaculture companies Atlantis Group AS, Eurolaks AS and Sisomar AS in Norway, and Tecmar and Salmoamerica in Chile, which made it the world s next largest salmon farmer. A stronger processed foods division In September, Domstein Value added division enhanced its position through the acquisition of Nordkyn AS and Arctic Delight AS, and is now one of the largest suppliers of seafood to the Scandinavian processed food market, with a turnover of NOK 350 million. Herring in nothern Norway In December, Domstein acquired Bodø Fiskeindustri AS, a production plant for pelagic fish, and gained an important foothold in the pelagic fish industry in northern Norway. A strong alliance In November, together with Fjord Seafood, Domstein took over the European seafood company Pieters N.V. Pieters has production and sales companies in Belgium, France, Switzerland and Great Britain. The Domstein Fjord Peters alliance has become one of the world s largest suppliers of seafood, with an overall turnover of approx. NOK 6 billion and 3,000 employees. Organisasjon Organisation DOMSTEIN ASA INDUSTRIDIVISJON Domstein Fish AS Måløy Fiskeindustri AS Selje Fiskeindustri AS Bremanger Fiskeindustri AS Raudeberg Fiskeindustri AS Domstein Bodø AS Vadsø Reke- og Fiskeindustri AS 50% FERDIGVAREDIVISJON PIETERS N.V. 50% Ervik Havfiske AS 50% Norbait DA 50% Festab AB Enghav AS Arctic Delight AS Pieters Visbedrift N.V. Belgium Pieters N.V. Belgium Demaro N.V. Belgium Appetti Marine SA France Domstein ASA er organisert i to divisjoner; Industri og Ferdigvarer. Industridivisjonen består av 6 fiskeindustribedrifter og 50% av fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS med 16 fartøyer. Ferdigvaredivisjonen består av 3 selskaper som produserer og selger ferdigvarer primært i det skandinaviske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Domstein eier 26,7% av lakseselskapet Fjord Seafood ASA. Til sammen eier Domstein og Fjord Seafood det belgiske sjømatkonsernet Pieters N.V. med 50% andel på hver. Pieters har selskaper i Belgia, Frankrike, Sveits og Storbritannia. Domstein ASA is organised in two divisions, Industry and Value added products. The Industry division consists of six fishing industry companies and 50% of the fishing vessel owners, Ervik Havfiske AS with 16 vessels. The Value added division consists of three companies which produce and sell value added products, mainly in the Scandinavian consumer and catering markets. Domstein owns 26,7% of the salmon company Fjord Seafood ASA. Domstein and Fjord Seafood together own the Belgian seafood group Pieters N.V., at 50% each. Pieters has companies in Belgium, France, Switzerland and the UK. Rolf Domstein Domstein ASA Adm.dir/CEO Keith Elliott Domstein ASA Vise adm.dir/ CFO Helge Blålid Domstein ASA Teknisk direktør/ technical director Organisasjon/Organisation Rolmer SA France L.M.B. SA France Alimer SA Switzerland Covedis SA Switzerland Wisco Processing Ltd. Scotland FJORD SEAFOOD ASA 26,7% 6 7

5 Industridivisjonen Industry division Ferdigvaredivisjonen Value added division Domstein s 6 produksjonsanlegg i Norge er strategisk plassert nært Ferdigvaredivisjonen består av selskapene Festab AB, viktige fiskefelt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette Enghav AS og Arctic Delight AS. Festab har en moderne sikrer god kvalitet gjennom kort avstand fra fangst til bearbeiding. fabrikk i Kungshamn i Sverige som produserer foredlede Anleggene ligger på steder der folk har lang tradisjon med og god fiskeprodukter; hovedsakelig frosne kunnskap om bearbeiding av fisk. gratenger, panerte og fylte porsjoner, Den største bedriften, Måløy Fiskeindustri AS, driver både ferdigretter og rognprodukter. rundfrysing av pelagisk fisk og filetproduksjon av kvitfisk. Selje Produktene markedsføres i det skandi- Fiskeindustri AS, Bremanger Fiskeindustri AS, Raudeberg naviske dagligvare- og storhushold- Fiskeindustri AS og Domstein Bodø AS driver rundfrysing eller filet- ningsmarkedet under varemerkene produksjon av pelagisk fisk, mens Vadsø Reke- og Fiskeindustri AS Festab, Enghav og Nordkyn og under bearbeider kvitfisk, kongekrabbe, lodde og reker i tillegg til å være kjedenes egne varemerker. base for Domstein s fiskeriaktiviteter i Barentshavet. Domstein Fish AS står for innkjøpet av råvarer og salget av Industridivisjonens produkter innfor forretningsområdene: pelagisk fisk (sild, makrell, lodde og brisling), kvitfisk filet og kvitfisk trading. Bengt Gunnarsson Ferdigvaredivisjon/ Value added division Direktør/director Arctic Delight er lokalisert i Vardø og produserer og markedsfører "kaviar" av rognkjeks, lodde og laks. Ferdigvaredivisjonen gjør Domstein Produktene er i hovedsak råvarer og halvfabrikata som selges til til en av de ledende leverandørene i det skandinaviske ferdig- videreforedlingsindustrien over hele verden. De viktigste markedene varemarkedet for fisk. er Japan, Øst-Europa og EU. Domstein eier 50% av fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS Gjennom oppkjøpet av Pieters har Domstein utvidet satsingen (tidligere Ervik Sjøfisk Invest AS) med 12 banklinebåter over 28 på ferdigvarer til hele det europeiske markedet. meter og 4 fartøy under 28 meter. Selskapet kontrollerer til sammen 15,5 torskekvoter og 17 hysekvoter. The Value added division consists of the companies Festab AB, Enghav AS and Arctic Delight AS. Festab has a Domstein s six production plants in Norway modern factory in Kungshamn in Sweden, which produces are strategically located close to important processed fish products; mainly frozen gratins, pre-fried and fishing grounds in the North Sea, the filled portions, ready-meals and roe products. The products Norwegian Sea and the Bering Sea. This are marketed in the Scandinavian retail and catering markets ensures good quality by means of the short under the brands Festab, Enghav, Nordkyn and own private distance between catching and processing. labels. Arctic Delight is located in Vardø and produces and The plants are located in places where markets "caviar" from lumpfish, capelin and salmon. people have a deep tradition in and good Domstein s Value added division has enabled it to become Gunnar Domstein Industri divisjon/ Industry division Direktør/director knowledge of fish processing. The largest company, Måløy Fiskeindustri AS, is engaged in both round-freezing of pelagic fish and white fish fillet production. one of the leading suppliers in the Scandinavian value added fish products market. Through the acquisition of Pieters, Domstein has increased its Fra venstre: Bremanger Fiskeindustri AS, Selje Fiskeindustri AS, Måløy Fiskeindustri AS, Domstein Bodø AS, Vadsø Reke- og Fiskeindustri AS, Raudeberg Fiskeindustri AS Selje Fiskeindustri AS, Bremanger Fiskeindustri AS, Raudeberg Fiskeindustri AS and Domstein Bodø AS are engaged in roundfreezing or pelagic fish fillet production, while Vadsø Reke- og Fiskeindustri AS processes white fish, king crab, capelin and shrimp, in concentration on value added products to include the whole of the European market. Festab AB addition to being the basis for Domstein s fishery activities in the Bering Sea. Domstein Fish AS handles the purchasing of raw materials and the sales of the Industry division s products in the business areas: pelagic fish (herring, mackerel, capelin and brisling), white fish fillet and white fish trading. The products are mainly raw materials and semi-finished products, which are sold to the refining industry throughout the world. The biggest markets are Japan, Eastern Europe and the EU. Domstein owns 50% of the fishing vessel company Ervik Havfiske AS (former Ervik Sjøfisk Invest AS), with 12 deep-sea fishing vessels over 28 metres long and four vessels less than 28 metres long. The company controls a total of 15,5 cod quotas and 17 haddock quotas. 8 9

6 Den Europeiske Sjømatalliansen sterke partnere The European Seafood Alliance -strong partners Alliansen Domstein-Fjord Seafood-Pieters utgjør en av de største aktørene i det europeiske sjømatmarkedet med en samlet omsetning på nærmere 6 milliarder kroner og over ansatte. Alliansen er i ferd med å utvikle felles kvalitetssystemer som gir sporbarhet fra fiskebåten og oppdrettsanlegget fram til ferdigvarene ligger i butikken. Et bredt produktspekter og stor kapasitet i alle deler av produksjons- og distribusjonskjeden skal gi kundene leveransesikkerhet. The Domstein-Fjord Seafood-Pieters alliance represents one of the largest players in the European seafood market, with a total turnover of NOK 6 sør billion Amerika and more than 3,000 employees. The alliance is about to develop common quality systems, giving traceability from the fishing boat and the farming plant to value added products in the shops. A wide product range and large capacity in all parts of the production and distribution chain will give the customers delivery security. Fjord Seafood ASA Fjord Seafood er den nest største lakseoppdretteren i verden. I løpet av få år har selskapet vokst til å bli et totalintegrert konsern med produksjon i Norge, Chile, USA og Skottland. Selskapets virksomhet inkluderer rogn, yngel, smolt, matfisk og bearbeiding. Hovedmarkeder er EU, Japan og USA. Fjord Seafood har salgskontor i en rekke land rundt om i verden. Antall ansatte: Omsetning 1999: NOK 1,98 milliarder. Fjord Seafood is the second-largest salmon farmer in the world. In only a few years the company has become a completely integrated group, with production in Norway, Chile, the US and Scotland. The company s activities include the production of eggs, brood, smolt, farmed fish and processing. The principal markets are the EU, Japan and the US. Fjord Seafood has sales offices in a number of countries around the world. Number of employees: Turnover 1999: NOK 1,98 billion. Pieters N.V. Pieters er en integrert sjømatleverandør med virksomhet innen bearbeiding, salg og distribusjon av høykvalitets sjømat for det europeiske dagligvareog storhusholdningsmarkedet. Pieters er markedsleder i Belgia og har sterk markedsposisjon i Nederland, Frankrike, Tyskland og Sveits. Selskapet eier oppdretts- og bearbeidingsanlegg for laks i Skottland, og er deleier i fiskeindustribedrifter på Island. I tillegg har Pieters foredlingsanlegg og/eller salgsselskaper i Belgia, Frankrike, Sveits og Skottland. Pieters har markert seg i Europa som en innovativ sjømatleverandør med fokus på kvalitet, service og produktutvikling. Pieters is an integrated seafood supplier engaged in the processing, sale and distribution of high-quality seafood for the European consumer and catering markets. Pieters is market leader in Belgium and has a strong market position in the Netherlands, France, Germany and Switzerland. The company owns farming and processing plants in Scotland and part-owns fish industry companies in Iceland. In addition, Pieters has processing plants and/or sales companies in Belgium, France, Switzerland and Scotland. Pieters has marketed itself in Europe as an innovative seafood supplier, focusing on quality, service and product development

7 Olav Hørsdal Gunnar Domstein Asbjørn Reinkind Styrets beretning for Domstein ASA 2000 The Director s report Resultat for selskapet Domstein ASA Domstein ASA er holdingselskap for Domstein-konsernet. Selskapets virksomhet omfatter konsernadministrasjon samt stabsfunksjoner for organisasjon og økonomi. Selskapet hadde i 2000 driftsinntekter på kr 12,8 mill. og årsresultat på kr 15,7 mill. Styret foreslår at resultatet disponeres som følger: Avsatt til utbytte: kr Overført til annen egenkapital: " Styret foreslår at det betales utbytte på kr 0,25 pr. aksje. Resultat for konsernet Konsernet hadde i 2000 netto driftsinntekter på kr 1.499,3 mill., driftsresultat på kr 47,7 mill., netto finansresultat på kr 127,2 mill. og årsresultat på kr 131,1 mill. Det positive finansresultatet kommer i vesentlig grad fra avkastning på aksjeposten i Fjord Seafood, som er tatt inn i regnskapet som tilknyttet selskap. Domstein eide pr aksjer i Fjord Seafood ASA som var bokført til kurs kr 19,01 pr. aksje, samt egne aksjer som er kjøpt til en gjennomsnittskurs på kr 29,07. Konsernet har en betydelig del av sin omsetning i utenlandsk valuta. For å dekke valutarisikoen brukes trekk på valutakontoer eller terminkontrakter. På grunn av sesongsvingninger er det relativt store endringer i likviditetsbehovet gjennom året. Ved hjelp av budsjetter og rullerende likviditetsprognoser sørger selskapet for løpende å ha de nødvendige trekkrammer. Det har i år 2000 vært en negativ likviditetsstrøm fra driften. Bakgrunnen for dette er bl.a. økning av lager og kundefordringer. I tillegg har utskillelsen av oppdrettsdivisjonen, som ble fusjonert med Fjord Seafood ASA, gitt en negativ likviditetseffekt. De underliggende sikkerhetene i konsernet har imidlertid vært gode, og gitt selskapet det nødvendige grunnlaget for å etablere tilstrekkelige trekkrettigheter. Konsernets balanse pr var på kr 2.114,0 mill. mot kr 1.101,6 pr Samlet gjeld var kr 1.758,6 mill. mot kr 854,1 mill. foregående år. Økningen i balanse og gjeld skyldes i hovedsak oppkjøpet av Pieters som ble tatt inn i regnskapet med virkning fra 1. november som felles kontrollert selskap med Fjord Seafood (50-50). Det er besluttet at oppdrettsvirksomheten i Pieters skal selges til Fjord Seafood, samt at Ferdigvaredivisjonen i Domstein skal overføres til Pieters. Verdien av disse transaksjonene er avtalt mellom partene og vil redusere konsernets lånegjeld vesentlig. Konsernets soliditet i henhold til balansen er på 16,8%. Den vedtatte omorganiseringen av Pieters og Ferdigvaredivisjonen vil styrke egenkapitalandelen betydelig. Styret vil også påpeke at det finnes vesentlige merverdier i selskapets balanse, blant annet aksjeposten i Fjord Seafood ASA og egne aksjer i Domstein ASA. Dersom disse medregnes til markedsverdi pr , henholdsvis 38,70 og 27,00 er soliditeten 26,5%. Konsernets målsetning er at soliditeten skal være mellom 30-40%. Styret vurderer soliditeten som tilfredstillende. Resultat pr. forretningsområde i tusen kr (ikke revidert) Netto driftsinn Driftsresultat 2000 Netto driftsinn Driftsresultat 1999 Pelagisk fisk Kvitfisk filet Kvitfisk trading Ervik Havfiske Industridivisjonen Ferdigvaredivisjonen Pieters Interntransaksjoner, meravskrivninger og resultatet i morselskapet er ikke hensyntatt i tallene ovenfor. Pieters er konsolidert inn med resultatet i november og desember Industridivisjonen Industridivisjonen består av selskapene: Domstein Fish AS, Måløy Fiskeindustri AS, Raudeberg Fiskeindustri AS, Selje Fiskeindustri AS, Bremanger Fiskeindustri AS, Norbait DA (50%), Ervik Havfiske AS (50%) og Nordvaranger Eiendom AS (Vadsø Reke- og Fiskeindustri AS) (50%). Domstein Bodø AS ble etablert i desember 2000 og kjøpte "innmaten" i Nordland Fiskeindustri AS. I mars 2001 ble eierandelen i Nordvaranger Eiendom AS øket til 91%. Industridivisjonen ledes av administrerende direktør Gunnar Domstein. Pelagisk fisk Domstein har en ledende posisjon, både nasjonalt og internasjonalt, når det gjelder bearbeiding av og handel med pelagiske fiskeslag, hovedsakelig sild, makrell og lodde. 6 av konsernets bedrifter har moderne anlegg for rundfrysing, filetproduksjon og bearbeiding av pelagisk fisk. Kvotene for norsk vårgytende sild er kraftig redusert i 2001, mens kvotene for makrell, Nordsjøsild og lodde er øket. Det forventes ingen vesentlige endringer i ressursgrunnlaget eller kvotene for pelagisk fisk de nærmeste årene. Styret vurderer derfor råstoffsituasjonen for pelagisk fisk som tilfredsstillende. De viktigste markedene for pelagisk fisk er Øst-Europa og Japan. Etterspørselen fra Øst-Europa har tatt seg kraftig opp. Prisene for sildeprodukter er mer enn fordoblet. Også for makrell og lodde har prisene i Øst-Europa steget vesentlig. Etterspørselen fra Japan er mer stabil, men også her er markedsutsiktene positive. Kvitfisk Råstoffsituasjonen for kvitfisk har utviklet seg negativt. Torskekvotene i Barentshavet er for lave til å dekke industriens råstoffbehov. Hard konkurranse om torskeråstoffet har ført til pressede marginer. Produksjonen av klippfisk ble avviklet fra årsskiftet 1999/2000. Samtidig er aktiviteten øket når det gjelder handel med ubearbeidet fisk (trading). Dette har gitt god lønnsomhet. Produksjonen av frossen filet av torsk har gitt et betydelig tap. Styret følger utviklingen nøye og har iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten. Det blir bl.a. satset sterkere på sei og andre alternative råstoff. Markedsinnsatsen skal økes i samarbeid med Ferdigvaredivisjonen og Pieters. Resultatet av tiltakene skal evalueres etter første halvår. Ervik Havfiske Domstein eier 50% av aksjene i fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS med 12 fiskefartøy over 28 meter og 4 fartøy under 28 meter. Selskapet kontrollerer til sammen 15,5 torskekvoter og 17 hysekvoter. Økte fiskepriser har gitt positiv resultatutvikling. Nye kvoteregler gjør at rederiet kan slå sammen kvoter og redusere antall fartøyer i fiske. Dette vil kutte driftskostnadene og øke lønnsomheten. Jostein Refvik Knut M. Domstein Endre Sekse 12 13

8 Styrets beretning/the Director s report Ferdigvaredivisjonen Ferdigvaredivisjonen omfatter selskapene: Kungshamn Holding AB, Festab AB, Ecco Holding AS, Enghav AS og Arctic Delight AS. Nordkyn AS ble kjøpt i september Nordkyn AS vil bli fusjonert med Enghav med regnskapsmessig virkning fra Divisjonen ledes av verkstellande direktør Bengt Gunnarsson. Produktspekteret består av bearbeidede fiskeprodukter som gratenger, ferdigretter, panerte og fylte porsjoner og rognkjekskaviar. Produktene markedsføres under egne varemerker og kjedemerker, hovedsakelig i Norge og Sverige. Etter oppkjøpene av Arctic Delight og Nordkyn har Domstein styrket sin posisjon kraftig som leverandør av ferdigvarer av fisk til det skandinaviske markedet. Ferdigvaredivisjonen har hatt god utvikling i omsetning og resultat. Pieters Domstein kjøpte i november 2000 det belgiske selskapet Pieters sammen med Fjord Seafood gjennom det felles kontrollerte selskapet Fjord Domstein Holding DA (50-50). Pieters hovedvirksomhet er viderefordeling, salg og distribusjon av sjømat til det europeiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, men er også engasjert i lakseoppdrett og primærbearbeiding av kvitfisk. Pieters har virksomheter i Belgia, Frankrike, Sveits, Skottland og på Island. Alliansen Domstein-Fjord-Pieters vil være en av de største aktørene i det globale sjømatmarkedet. Det er besluttet at oppdrettsvirksomheten i Pieters skal overføres til Fjord Seafood, og at Ferdigvaredivisjonen i Domstein skal overføres til Pieters. Gjennom oppkjøpet av Pieters viderefører og styrker Domstein satsingen på ferdigvarer. Pieters gir en kraftig styrket markedsposisjon i Europa. Styret mener kjøpet gir grunnlag for realisering av vesentlige synergier gjennom optimalisering av vareflyt og logistikk gjennom hele verdikjeden. Arbeidet med integrering og synergiuttak er kommet godt i gang. Pieters har så langt innfridd de forventninger til vekst og inntjening som lå til grunn av oppkjøpet. Utviklingen i salg og resultater har vært svært positive. Fjord Seafood Arbeidsmiljø Sykefraværet i våre norske selskaper varierer fra 7,5% til 12%. Alle aktiviteter har tilknyttet verne- og helsetjeneste gjennom felles bedriftshelsetjeneste. Konsernet har i de senere år hatt særlig fokus på sykefravær og årsaker, og har inkludert HMS tenkning i alle investeringsplaner. Undersøkelser tyder på at halvparten av det registrerte fraværet skyldes omstendigheter utenfor arbeidsplassen. Arbeidet med å kartlegge og motvirke arbeidsrelatert fravær vil fortsette. Antall skader har vært nedadgående. Av arbeidsuhell har vi hatt en klemskade som så ut til å være alvorlig, men hvor arbeidstaker kom fra det uten varige men etter en kort sykmelding. Av skader for øvrig har det vært en lettere bruddskade og ellers noen mindre kutt- og fallskader. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Utsikter Utviklingen i det internasjonale markedet for sjømat er positiv. Etter de strukturelle tiltak og oppkjøp som er gjennomført i 2000, er Domstein svært godt posisjonert for organisk vekst og uttak av synergier. Styret forventer at dette skal bidra til positiv lønnsomhetsutvikling i Styret vil legge forholdene til rette for at Domstein fortsatt skal spille en aktiv rolle i struktureringen av fiskerinæringen og sjømatindustrien. Fortsatt drift Styret og administrerende direktør mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Måløy 9. mai 2001 Måløy 9 May 2001 Styrets beretning/the Director s report Domstein s Oppdrettsdivisjon ble med regnskapsmessig virkning fra 01. januar 2000 fusjonert med Fjord Seafood. Domstein s eierandel var opprinnelig 40%, men er gjennom fusjoner og kapitalutvidelser utvatnet til 26,7% pr Det er etablert et nært strategisk og operativt samarbeid mellom Domstein og Fjord Seafood, bl.a. gjennom oppkjøpet av Pieters. Fjord Seafood ble notert på hovedlisten på Oslo Børs i september 2000, og er i dag verdens nest største lakseoppdretter med produksjon i Norge, Skottland, Chile og USA. Styret ser på Domstein s eierskap i Fjord Seafood som langsiktig og industrielt, og er innstilt på å være med på å utvikle selskapet videre. Aksjonærforhold Olav Hørsdal Rolf Domstein Asbjørn Reinkind Gunnar Domstein Styrets leder Adm. dir. Chairman of the board Chief executive officer Knut M. Domstein Endre Sekse Jostein Refvik Pr hadde selskapet aksjer à kr 0,50. Selskapet hadde pr aksjonærer, herav 28 utenlandske. Det ble besluttet i forrige ordinære generalforsamling å splitte aksjene i 10, slik at pålydende ble endret fra kr 5,00 til kr 0,50. Selskapet vil under normale forhold utdele et utbytte som tilsvarer 30% av årsresultatet. Ytre miljø Styret legger vekt på at konsernet skal ha en høy miljøstandard. Konsernets virksomhet skal skje etter prinsippene om bærekraftig utvikling. Produkter og forbruk av råstoff og innsatsfaktorer skal vurderes i forhold til naturressursgrunnlaget og miljøvirkninger. Styret har bestemt at det skal utvikles miljøstyringssystemer, og myndighetenes og markedets krav til miljøstandard skal overholdes. Det legges vekt på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon. Konsernet nytter kun elektrisk energi som energikilde, og fryseribedriftene nytter overskuddsenergi til varmegjenvinning. Det forekommer ikke utslipp til luft, men ettersom kuldemediumet er ammoniakk, tilsier analysene fareklasse 2 i industrivernsammenheng. Alle konsernets bedrifter har utslippstillatelse for prosessvann, og har innrettet seg med de påkrevde renseanlegg som utslippstillatelsen krever. Det er ikke registrert ukontrollerte utslipp. Emballasje kildesorteres for gjenvinning og avfall til kommunale deponier er redusert i forhold til tidligere år. Spesialavfall avgrenser seg i hovedsak til spillolje fra frysekompressorene og leveres til godkjente mottaksstasjoner. Flere av selskapene i konsernet er sertifisert etter EU s ordning for miljøstyring og sertifisering (EMAS)

9 Styrets beretning/the Director s report Results for the company Domstein ASA Domstein ASA is the holding company for the Domstein Group. The company s activities include group administration and staff functions for organisation and finance. In 2000 the company had an operating income of NOK 12,8 million and a profit of NOK 15,7 million for the year. The Board proposes that the profit be allocated as follows: Allocated dividend NOK 10,074,750 Transferred to other equity " 5,645,725 The Board proposes a dividend of NOK 0,25 per share. Profit for the Group In 2000 the Group had a net operating income of NOK 1,499,3 million, an operating profit of NOK 47,7 million, a net financial profit of NOK 127,2 million and a profit of NOK 131,1 million for the year. The positive financial profit is largely attributed to the return on the block of shares in Fjord Seafood, which has been incorporated into the accounts as an associated company. At 31 December 2000, Domstein owned 18,757,447 shares in Fjord Seafood ASA, which were entered at the price of NOK 19,01 per share, and 425,900 of its own shares, purchased at an average price of NOK 29,07. A considerable proportion of the Group s turnover is in foreign currency. Drawings on exchange accounts or forward agreements are used to cover the currency risk. There are relatively large changes in the liquidity requirement during the year, owing to seasonal fluctuations. Budgets and rolling cash-flow forecasts enable the company to constantly have the necessary credit facilities. In 2000 there was a negative cash flow from operations. This was caused by factors such as an increase in stock and accounts receivable. Furthermore, the removal of the Farming division, which was merged with Fjord Seafood ASA, produced a negative liquidity effect. However, the underlying securities in the Group have been good, and have given the company the basis it needs to establish adequate credit facilities. Results by business area in NOK 1000 (not revised) Net op. inc Op. profit 2000 Net op. inc Op. profit 1999 Pelagic fish 696,451 37, ,413 39,727 White fish fillet 186,625-16, ,066 1 White fish trading 223,416 4, ,302-8,155 Ervik Havfiske 61,278 16,081 63,962 14,409 Industry Division 1,177,585 46,161 1,020,202 42,515 Finished products 232,548 9, ,183 8,415 Pieters 161,614 9,984 Internal transactions, additional depreciation and profit in the parent company have not been included in the above figures. Pieters is consolidated in with the results in November and December Industry Division The Industry division consists of the companies: Domstein Fish AS, Måløy Fiskeindustri AS, Raudeberg Fiskeindustri AS, Selje Fiskeindustri AS, Bremanger Fiskeindustri AS, Norbait DA (50%), Ervik Havfiske AS (50%) and Nordvaranger Eiendom AS (Vadsø Reke- og Fiskeindustri AS) (50%). Domstein Bodø AS was established in December 2000 and purchased the "insides" of Nordland Fiskeindustri AS. In March 2001 the shareholding in Nordvaranger Eiendom AS increased to 91%. The Industry division is the responsibility of Chief Executive Officer, Gunnar Domstein. Pelagic fish Styrets beretning/the Director s report Domstein has a leading position both nationally and internationally in the processing of and trading in pelagic fish, mainly herring, mackerel and capelin. Six of the Group s plants have modern equipment for round-freezing, fillet production and processing pelagic fish. The quotas for Norwegian spring-spawning herring have been reduced considerably in 2001, while those for mackerel, North Sea-herring and capelin have increased. No significant changes in the resources or quotas for pelagic fish are expected in the next few years. The Board therefore considers the raw material situation for pelagic fish to be satisfactory. The biggest markets for pelagic fish are Eastern Europe and Japan. Demand from Eastern Europe has increased considerably. The prices of herring products have more than doubled. Mackerel and capelin prices have also risen considerably in Eastern Europe. Demand from Japan is more stable, but also here market prospects look positive. At 31 December 2000, the Group s balance amounted to NOK 2,114,0 million, compared with NOK 1,101,6 million at 31 December Total liabilities amounted to NOK 1,758,6 million, compared with NOK 854,1 million the previous year. The increase in balance and liabilities is mainly due to the acquisition of Pieters, which was incorporated into the accounts with effect from November as a joint venture with Fjord Seafood (50-50). It was decided to sell the farming part of the Pieters operations to Fjord Seafood and to transfer Domstein s Value added division to Pieters. The value of these transactions has been agreed between the parties and will reduce the Group s loan liabilities considerably. The Group s equity/assets ratio relating to the balance sheet is 16,8%. The re-organisation of Pieters and the Value added division will strengthen equity ratio considerably. The Board would also point out that there is considerable increased value in the company s balance sheet, which includes the block of shares in Fjord Seafood ASA and the company s own shares in Domstein ASA. If these are included at the market value at 31 March 2001, NOK 38,70 and NOK 27,00 respectively, the equity/assets ratio is 26,5%. The Group s target is an equity/assets ratio of 30-40%. The Board considers the equity/assets ratio to be satisfactory. White fish The white fish raw material situation has experienced negative development. Cod quotas in the Bering Sea are too low to cover the industry s raw material requirements. Fierce competition for cod raw material has resulted in squeezed margins. Dried cod production was phased out at the turn of year 1999/2000. At the same time there was an increase in unprocessed fish operations (trading), which produced healthy profitability. However, production of frozen cod fillet produced a significant loss. The Board is closely monitoring developments and has implemented measures to improve profitability. Pollack and other alternative raw materials are being invested in. There will be an increased market focus, in co-operation with the Value added division and Pieters. The result of the measures will be evaluated after the first half of the year

10 Styrets beretning/the Director s report Ervik Havfiske Domstein owns 50% of the shares in the fishing boat shipping company Ervik Havfiske AS, with 12 fishing vessels over 28 metres long and four vessels less than 28 metres long. The company controls a total of 15,5 cod quotas and 17 haddock quotas. Increased fish prices have generated a positive profit development. New quota rules mean that the company can combine the quotas and reduce the number of boats fishing. This will cut operating costs and increase profitability. Value added division The Value added division consists of five companies: Kungshamn Holding AB, Festab AB, Ecco Holding AS, Enghav AS and Arctic Delight AS. Nordkyn AS was purchased in September Nordkyn AS will merge with Enghav with effect from 1 January 2001 for accounting purposes. The division is the responsibility of Chief Executive Officer, Bengt Gunnarsson. The product range comprises processed fish products, such as gratins, ready-meals, pre-fried and filled portions and lumpfish caviar. The products are marketed under their own trademark and chain stores own brands, mainly in Norway and Sweden. The acquisition of Arctic Delight and Nordkyn enabled Domstein to consolidate its position as supplier of value added fish products to the Scandinavian market. The Value added division has enjoyed good sales and profit development. Pieters In November 2000 Domstein purchased the Belgian company Pieters, together with Fjord Seafood, via the joint venture Fjord Domstein Holding DA (50-50). Pieters main operations are the production, sales and distribution of seafood to the European consumer and catering markets, but the company is also engaged in salmon farming and primary processing of white fish. Pieters runs business operations in Belgium, France, Switzerland, Scotland and Iceland. The Domstein-Fjord- Pieters alliance is set to become one of the largest players in the global seafood market. It has been decided to sell the farming part of the Pieters operations to Fjord Seafood and to transfer Domstein s Value added division to Pieters. The acquisition of Pieters has enabled Domstein to continue and strengthen its concentration on value added products. Pieters provides a strongly directed market position in Europe. The Board considers that the purchase forms the basis for realising important synergies by means of the optimisation of the movement of goods and logistics throughout the entire value chain. The work on integration and synergies is well underway. So far Pieters has fulfilled the growth and earnings expectations that formed the basis of the acquisition. Development in sales and results has been extremely positive. The external environment The Board considers it of paramount importance for the Group to have a high environmental standard. The Group s operations must be carried out in accordance with principles of economically sound development. Products and use of raw material and contribution factors must be evaluated in relation to the supply of natural resources and environmental effects. The Board has decided that environmental control systems will be developed, and the Group will conform to the environmental requirements of the authorities and the market. Importance is attached to stimulating environmental awareness among employees by means of training and information. The Group only uses electric power as a source of energy, and the cold storage plants use surplus energy for heat recovery. There is no discharge into the air, but as the refrigerant is ammonia, the analyses dictate hazard class 2 in the context of industrial protection. All the Group s businesses have a discharge permit for process water and have fitted the equipment that the permit requires. No uncontrolled discharge has been recorded. Packaging is sorted for recycling and there is less waste going to municipal tips than in previous years. Special waste is mainly limited to waste oil from the freezer compressors and is taken to approved receiving stations. Several of the Group companies hold certification in accordance with the EU system for environmental control and certification (EMAS). Working environment Absence due to sickness in our Norwegian companies varies from 7,5% to 12%. All activities have associated health and safety service via a common company health service. In recent years the Group has focused in particular on absence due to sickness and its reasons, and has included the HMS (health, environment and safety) concept in all its investment plans. Investigations show that half of the registered absences are due to circumstances outside the workplace. The work on mapping and counteracting work-related absence will continue. The number of injuries has been declining. Of the accidents at work we have had one crushing injury, which looked serious, but from which the employee escaped without permanent injury and only needed to submit a short-term sick report. Other injuries included a light fracture and some minor cuts and falls. The Board considers the working environment to be good. Prospects Styrets beretning/the Director s report There is positive development in the international seafood market. Following the structural measures and acquisitions implemented in 2000, Domstein is extremely well positioned for organic growth and synergy release. The Board expects that this will contribute to positive profitability development in The Board will set the scene for Domstein to continue playing an active role in the structuring of the fishing and seafood industries. Fjord Seafood Domstein s Farming division was merged with Fjord Seafood with effect from 1 January 2000 for accounting purposes. Domstein s shareholding was originally 40%, but mergers and capital increases have diluted it to 26,7% at 31 December The acquisition of Pieters cemented a close strategic and operative partnership between Domstein and Fjord Seafood. Fjord Seafood was listed on the main list of the Oslo Stock Exchange in September 2000, and is currently the second-largest salmon farmer in the world, with production in Norway, Scotland, Chile and the US. The Board views Domstein s Fjord Seafood ownership as long-term and industrial and intends to develop the company further. Going concern The Board and Chief Executive Officer believe that it is correct to make the going concern assumption based on the submission of the annual accounts. Shareholder ratio Måløy 9. mai 2001 Måløy 9 May 2001 At 31 December 2000, the company had 40,299,000 shares at NOK 0,50 and 560 shareholders, 28 of whom were foreign. At the previous ordinary general meeting it was decided to implement a ten-for-one share split, changing the nominal value from NOK 5,00 to NOK 0,50. Under normal conditions the company will pay a dividend that is the equivalent of 30% of the profit for the year. Olav Hørsdal Rolf Domstein Asbjørn Reinkind Gunnar Domstein Styrets leder Adm. dir. Chairman of the board Chief executive officer Knut M. Domstein Endre Sekse Jostein Refvik 18 19

11 Hovedtall konsern/key figures Nøkkeltall Konsern Key figures Group Beløp i mill. kroner/figures in NOK Mill * RESULTAT PROFIT Brutto salg Gross sales 1.616, , ,8 Netto salg Net sales 1.499, , ,6 Driftskostnader Operating expenses 1.451, , ,3 Beløp i kroner/figures in NOK FINANSIELLE MÅLTALL FINANCIAL TARGET FIGURES Antall utestående aksjer ) Number of outstanding shares ) Markedsverdi pr (MNOK) 9) Market value at (NOK mill.) 9) Resultat pr. aksje 10) Profit per share 10) 3,17 0,51 0,28 Fortjeneste pr. aksje 11) Earnings per share 11) 4,15 0,45 0,31 P/E 12) P/E 12) 6,26 18,74 28,60 Kontantstrøm pr. aksje 13) Cash flow per share 13) 5,11 1,22 0,93 Aksjekurs høy 14) Share price high 14) Aksjekurs lav 15) Share price low 15) 15 7,5 11,7 Utbytte pr. aksje 16) Dividend per share 16) 0,25 0,25 0,20 Hovedtall konsern/key figures Driftsresultat Operating profit 47,7 43,8 35,3 Netto finansposter Net financial items 127,2-16,7-21,5 Resultat før skatt Profit before tax 174,9 27,1 13,8 ANSATTE EMPLOYEES Antall ansatte 17) Number of employees 17) Resultat etter skatt Profit after tax 131,1 23,0 11,9 1) Driftsresultat dividert på nettosalg 1) Operating profit divided by net sales BALANSE BALANCE Anleggsmidler Fixed assets 1.340,3 639,4 568,4 Omløpsmidler Current assets 773,7 462,2 374,7 Sum eiendeler Total assets 2.114, ,6 943,1 Egenkapital Equity 341,4 236,5 227,7 Minoritetsinteresser Minority interests 14,1 11,1 2,0 Langsiktig gjeld Long-term liabilities 1.017,5 422,6 390,4 Kortsiktig gjeld Current liabilities 741,0 431,4 323,0 Sum gjeld og egenkapital Total liabilities and equity 2.114, ,6 943,1 2) Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 3) Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 4) Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld 5) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld 6) Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 7) Markedsverdi egenkapital, 9), dividert på markedsverdi av egenkapital pluss markedsverdi av gjeld 8) Splitt på 10 i juni Kjøp av egne aksjer i ) Profit after financial items plus financial expenses, divided by the average capital employed 3) Profit/loss for the year, divided by the total average equity 4) Current assets, minus current liabilities 5) Current assets, divided by current liabilities 6) Total equity, divided by book value of equity and liabilities 7) Market value of equity, 9), divided by market value of equity, plus market value of liabilities 8) Ten-for-one split in 10 in June Purchase of 425,900 own shares in RENTABILITET/LØNNSOMHET PROFITABILITY/EARNING POWER Driftsmargin 1) Operating margin 1) 3,2% 3,7% 2,8% Avkastning på sysselsatt kapital 2) Return on capital employed 2) 19,1% 8,7% 7,0% Egenkapitalrentabilitet 3) Return on equity 3) 43,5% 9,6% 5,3% 9) Kurs i følge OTC-listen pr multiplisert med gjennom snittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 10) Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne 9) Price in the OTC list at 31 December, multiplied by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 10) Profit/loss for the year, divided by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) LIKVIDITET LIQUIDITY Arbeidskapital (MNOK) 4) Working capital (NOK mill.) 4) 32,8 30,8 51,7 Likviditetsgrad 1, 5) Liquidity ratio 1, 5) 1,0 1,1 1,2 aksjer) 11) Resultat før skatt minus betalbare skatter minus minoritetsinteresser, dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 11) Profit before tax, minus tax payable, minus minority interests, divided by average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 12) Share price at 31 December (adjusted for split), 8), divided SOLIDITET EQUITY/ASSETS RATIO Bokført egenkapitalandel 6) Book equity 6) 16,8% 22,5% 24,4% Reell egenkapitalandel 7) Actual equity ratio 7) 37,1% 28,6% 33,7% 12) Aksjekurs (justert for splitt), 8), dividert på fortjeneste pr. aksje 13) Resultat før skatt pluss ordinære avskrivninger minus betal bare skatter minus minoritetsinteresser, dividert på gjennom by earnings per share 13) Profit before tax, plus depreciation, minus tax payable, minus minority interests, divided by average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) snittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne 14) Between 1 January and 31 December in the OTC list0 aksjer) (adjusted for split) 14) Mellom i følge OTC-listen (justert for splitt) 15) Between 1 January and 31 December in the OTC list 15) Mellom i følge OTC-listen (justert for splitt) (adjusted for split) 16) Avsatt utbytte dividert på utbytteberettigede aksjer (justert 16) Allocated dividend, divided by shares entitled to the dividend for splitt) (adjusted for split) 17) Inklusiv andel ansatte i felles kontrollerte virksomheter 17) Inclusive proportion of employees in joint ventures * 1998 er omarbeidede tall (eksklusiv utfusjonert oppdrettsdivisjon og inklusiv den felles kontrollerte virksomheten Ervik Sjøfisk Invest AS) * Figures for 1998 were revised (excluding the removed Farming division and including the joint venture Ervik Sjøfisk Invest AS) 20 21

12 Resultatregnskap konsern/consolidated profit and loss account Resultatregnskap Konsern Consolidated profit and loss account Group Beløp i tusen kroner/figures in NOK 1000 Note DRIFTSINNTEKTER OPERATING INCOME Brutto driftsinntekter Gross operating income Salgsinntektsreduksjoner Sales income reductions Netto driftsinntekter Net operating income DRIFTSKOSTNADER OPERATING EXPENSES Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Changes in work in progress and manufactured goods Varekostnad Raw materials and consumables used Lønnskostnader Payroll and related costs 2, Ordinære avskrivninger Depreciation 4, Andre driftskostnader Other operating expenses 2, Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat Operating profit FINANSPOSTER FINANCIAL ITEMS Inntekt på investering i tilknyttet selskap Income from investment in associated companies Finansinntekter Financial income Balanse Konsern Consolidated balance sheet Group Beløp i tusen kroner/figures in NOK 1000 Note EIENDELER ASSETS ANLEGGSMIDLER FIXED ASSETS Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets Forskning og utvikling Research and development Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerke o.l. Concessions, patents, licences, trademarks etc Goodwill Goodwill Sum immaterielle eiendeler Total intangible fixed assets Varige driftsmidler Tangible fixed assets Tomter, bygninger og annen fast eiendom Land, buildings and other property 4, Maskiner og anlegg Machinery and plant 4, Skip, rigger o.l. Ships, rigs etc. 4, Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. Fixtures and fittings, office machinery etc. 4, Sum varige driftsmidler Total tangible fixed assets Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Investeringer i tilknyttet selskap Investment in associated companies 9, Balanse konsern/consolidated balance sheet Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Write-down of financial fixed assets Lån til tilknyttet selskap Loans to associated companies Finanskostnader Financial expenses Investeringer i aksjer og andeler Investments in shares Netto finansposter Net financial items Andre fordringer Other receivables Sum finansielle anleggsmidler Total financial fixed assets Ordinært resultat før skatt Profit (loss) before tax and extraordinary items Sum anleggsmidler Total fixed assets Skattekostnad på ordinært resultat Tax on ordinary result OMLØPSMIDLER CURRENT ASSETS Årsresultat Profit (loss) for the year Varer Goods (Inventory) 11, Majoritetens andel av årsresultatet Majority share of profit for the year Fordringer Receivables Minoritetens andel av årsresultatet Minority share of profit for the year Kundefordringer Accounts receivable Andre fordringer Other receivables Resultat pr. aksje (majoritetens andel av årsresultatet) Sum fordringer Total receivables Profit for the year per share (majority share of profit for the year) 3,17 0,51 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bank deposits, cash in hand etc Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS BALANSE FORTSETTER NESTE SIDE BALANCE SHEET CONTINUES ON THE NEXT PAGE 22 23

13 Balanse konsern/consolidated balance sheet Beløp i tusen kroner/figures in NOK 1000 Note EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL EQUITY Aksjekapital Share capital Egne aksjer Own shares Fond Reserve Minoritetsinteresser Minority interests 16, Sum egenkapital Total equity GJELD LIABILITIES Avsetning for forpliktelser Provisions Pensjonforpliktelser Pension commitments Utsatt skatt Deferred tax Sum avsetning for forpliktelser Total provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions 10, Øvrig langsiktig gjeld Other long-term liabilities Sum annen langsiktig gjeld Total other long-term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions Leverandørgjeld Accounts payable Betalbar skatt Tax payable Skyldig offentlige avgifter Public duties payable Foreslått utbytte Proposed dividend Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Kontantstrømoppstilling Konsern Consolidated cash flow statement Group KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES Ordinært resultat før skattekostnad Profit (loss) before tax and extraordinary items Periodens betalte skatt Taxes paid Ordinære avskrivninger Depreciation Nedskrivninger anleggsmidler Write-down of fixed assets Pensjonskostnader uten kontanteffekt Pension expenses without cash effect Effekt av valutakursendringer Effects from changes in exchange rates Poster klassifisert som investeringsaktiviteter Amounts classified as investing activities Endring i varer Change in inventory Endring i kundefordringer Change in accounts receivable Endring i leverandørgjeld Change in accounts payable Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Change in other current assets and other liabilities Netto kontantstrøm tilført fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating activities KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES: Utbetalinger ved kjøp av aksjer Purchase of shares Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Purchase of tangible fixed assets Innbetaling ved salg av andre finansielle investeringer Proceeds from sale of other financial investments Kontantstrømoppstilling konsern/consolidated cash flow statement Sum gjeld Total liabilities Utbetaling ved investering i andre finansielle investeringer Purchase of other financial investments SUM GJELD OG EGENKAPITAL TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Innbetaling fra investering i andre finansielle investeringer Proceeds from other financial investments Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investing activities KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES: Måløy 9. mai 2001 Måløy 9 May 2001 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Proceeds from issuance of long-term debt Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayment of long-term loans Netto endring i kassakreditt Net change in bank overdraft Kjøp og salg av egne aksjer Purchase and sale of own shares Olav Hørsdal Rolf Domstein Asbjørn Reinkind Gunnar Domstein Styrets leder Adm. dir. Chairman of the board Chief executive officer Utbetaling av utbytte Dividends paid Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash flow from financing activities Effekt av valutakursendringer på likvider, gjeld o.l. Effect of changes in exchange rates on cash, liabilities etc Knut M. Domstein Endre Sekse Jostein Refvik Netto endring i kontanter og bankinnskudd Net change in cash and bank deposits Kontanter og bankinnskudd pr. 1. januar Cash and bank deposits at 1 January Kontanter og bankinnskudd pr. 31. desember Cash and bank deposits at 31 December

14 Regnskapsprinsipper/Accounting principles Regnskapsprinsipper Accounting principles Konsernregnskapet for Domstein ASA er utarbeidet i henhold til Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig gjeldende lover og god regnskapsskikk. Ved utarbeidelse av regnskapet har ledelsen bygd på prinsipper som gir best periodisering av kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper. med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke selskapets resultatposter. Benyttede prinsipper er beskrevet under. Kjøp og salg i utenlandsk valuta er registrert til valutakursen på transaksjonstidspunktet. Konsolideringsprinsipper Generelle klassifiserings- og vurderingsprinsipper Eierandeler i datterselskaper er eliminert og kostpris for aksjene er erstattet med selskapets eiendeler og gjeld, vurdert til kostpris Klassifisering av postene i regnskapet bygger på at alle eiendeler for konsernet. Differansen mellom kjøpesummen for aksjene og som knytter seg til varekretsløpet, fordringer som tilbakebetales konsernets andel av det oppkjøpte selskapets egenkapital på innen ett år etter balansedagen, samt «eiendeler som ikke er oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres i første rekke til de bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten» er omløpsmidler. av selskapets materielle og immaterielle eiendeler (eller pådratte Andre eiendeler er anleggsmidler. Foranstående gjelder forpliktelser) som har verdier forskjellige fra de bokførte. Eventuell tilsvarende for gjeld. restverdi henføres til goodwill. Minoritetsinteressenes andel av Vurdering av omløpsmidler skjer til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost selskapets bokførte egenkapital, samt minoritetsinteressenes andel av henførte merverdier til materielle og immaterielle eiendeler, fratrukket eventuelle bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom presenteres i balansen som minoritetsandeler. Alle vesentlige virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi, og transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet verdifallet ikke anses å være av forbigående art, er det foretatt er eliminert. nedskrivning. Reversering foretas dersom forutsetningene for Eierandeler i felles kontrollert virksomhet innarbeides etter nedskrivningen ikke lenger er til stede (gjelder ikke goodwill). bruttometoden. Konsernets andel av årets resultat i felles kontrollerte virksomheter etter avskrivning på eventuelle merverdier Betalingsmidler innarbeides post for post i resultatregnskapet. I balansen vises eierandelene inklusive eventuelle merverdier på tilsvarende måte. Kontanter, bank og postinnskudd inkluderer betalingsmidler med Eierandeler i tilknyttede selskaper innarbeides etter inntil 3 måneders forfall. Bundne midler på skattetrekkonti er inkludert i egenkapitalmetoden. Konsernets andel av årets resultat i tilknyttede posten. Betalingsmidler i valuta er vurdert til balansedagens kurs. selskaper etter avskrivning på eventuelle merverdier tillegges kostpris for andelen. I resultatregnskapet er andel av årets resultat Varebeholdninger i tilknyttede selskaper vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. Beholdning av varer vurderes til laveste av kostpris og netto Utenlandske selskaper er omregnet ved at det for balansen salgsverdi. Kostpris er direkte materialer, direkte lønn og andel er benyttet kurs pr , mens det for resultatet er benyttet av indirekte tilvirkningskostnader for tilvirkede varer, samt gjennomsnittkurs i konsolideringsperioden. Omregningsdifferanser anskaffelseskost for innkjøpte varer. er justert direkte mot egenkapitalen. Investeringer i selskaper hvor konsernet har bestemmende Varige driftsmidler innflytelse (normalt mer enn 50% eierandel) behandles som datterselskap i konsernregnskapet. I morselskapets regnskap Driftsmidler anskaffet til varig eie og bruk føres i balansen til behandles investeringen etter kostmetoden. anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Investeringer i selskaper hvor konsernet gjennom avtale Vesentlige periodiske kostnader i forbindelse med vedlikehold har felles kontroll sammen med andre deltakere behandles som blir periodisert. Kostnader i forbindelse med normalt vedlikehold felles kontrollert virksomhet i konsernregnskapet. I morselskapets og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større regnskap behandles investeringen etter kostmetoden. utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes verdi vesentlig, Investeringer i selskaper hvor konsernet har betydelig blir balanseført. innflytelse (normalt 20-50% eierandel) behandles som tilknyttet Investeringstilskudd går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost, som føres opp med nettobeløpet i balansen. Investerings- selskap i konsernregnskapet. I morselskapets regnskap behandles investeringen etter kostmetoden. tilskudd kommer indirekte til fratrekk i avskrivningene gjennom Investeringer i selskaper hvor konsernet ikke har betydelig redusert anskaffelseskost av eiendelen. innflytelse er behandlet etter kostmetoden. Immaterielle eiendeler og merverdier ved oppkjøp som forventes å ha varig verdi, er balanseført. Immaterielle verdier Generelle inntekts- og kostnadsføringsprinsipper som ikke kan henføres til bestemte eiendeler er balanseført som goodwill. Immaterielle eiendeler og goodwill avskrives Regnskapet bygger på de lovbestemte grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. over forventet økonomisk levetid. Inntekt resultatføres når den er opptjent, normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntekter er Leieavtaler fratrukket merverdiavgift, rabatter og bonuser. Driftsmidler som leies på betingelser som vesentlig overfører risiko og kontroll til konsernet, og hvor overtakelse av driftsmidlene er sannsynlig, aktiveres som driftsmiddel og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld. Andre leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Utleie av driftsmidler fra konsernet til andre på betingelser som vesentlig overfører risiko og kontroll til leietakeren, og hvor overdragelse av driftsmidlene er sannsynlig, blir behandlet som realisering av driftsmidler og vederlaget presenteres som fordring. Inntektene fra finansiell leasing splittes i avdrag og renter, og klassifiseres som renteinntekter og nedbetaling på fordringen. Forskning og utvikling Kostnader forbundet med forskning og utvikling som vurderes å ha varig verdi balanseføres, og avskrives lineært over estimert økonomisk levetid. Andre kostnader resultatføres løpende. Eiendeler og gjeld i fremmed valuta Realiserte og urealiserte kursgevinster og -tap som oppstår på transaksjoner, eiendeler eller gjeld i pengeposter er inkludert i årets resultat. Dersom det vurderes å foreligge sikring mellom en eiendel og gjeld i fremmed valuta er urealiserte kursgevinster og tap ikke inkludert i årets resultat. Urealisert gevinst eller tap ved omregning av investering i utenlandske selskaper er behandlet som omregningsdifferanse og registrert direkte mot egenkapital. Skatt Utsatt skatt er beregnet etter gjeldsmetoden i henhold til foreløpig Norsk Regnskapsstandard om resultatskatt. I henhold til gjeldsmetoden beregnes utsatt skatt på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier av eiendeler og gjeld. Pensjoner Pensjonsforpliktelse beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen, basert på at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter jevnt over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi og føres netto mot pensjonsforpliktelsene i balansen. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen. Netto pensjonsmidler vises som langsiktig fordring og netto pensjonsforpliktelse vises som langsiktig gjeld. Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelse, forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Utbytte Avsatt utbytte i datterselskaper er inntektsført i morselskapets regnskap samme år. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter omfatter kontanter og bankinnskudd. Endring i regnskapsprinsipper 2000: Med virkning fra 31. desember 2000 presenterer Domstein investeringer i felleskontrollert virksomhet etter bruttometoden. Tidligere er investeringene presentert etter egenkapitalmetoden. Sammenlignbare tall er omarbeidet for prinsippendringen. Endring i resultat- og balanseposter som følge av endringen: Beløp i tusen kroner Driftsinntekter Driftsresultat Resultatandel investering i tilknyttet selskap Årsresultat (minoritetens andel) Eiendeler Egenkapital (minoritetsinteresser) Gjeld Kjøp og salg av virksomheter Følgende kjøp og salg av virksomheter er foretatt. Alle oppkjøp er regnskapsmessig behandlet etter oppkjøpsmetoden Kjøp: Domstein kjøper selskapene Arctic Delight Norway AS, Nordkyn AS og Nordland Fiskeindustri AS (senere Domstein Bodø AS). Total tilgang av aksjer i datterselskaper utgjør kr 35,6 mill. Arctic Delight Norway AS og Nordkyn AS er konsolidert fra og med 1. oktober, mens Nordland Fiskeindustri er konsolidert fra og med 30. desember. I tillegg har Domstein, sammen med Fjord Seafood ASA, gjennom det felleskontrollerte selskapet Fjord Domstein Holding DA, kjøpt Pieters N.V., Belgia, for kr 638 mill. Pieters N.V. er regnskapsført etter bruttometoden, og tatt med i konsernregnskapet fra og med 1. november Salg: Domstein fusjonerer oppdrettsdivisjon med Fjord Seafood, og mottar aksjer i Fjord Seafood ASA, tilsvarende en eierandel på 40%. Regnskapsmessig er fusjonen og utgang datterselskap behandlet etter kontinuitetsmetoden. Begrunnelse for regnskapsføring av fusjonen etter kontinuitetsmetoden er at fusjonen vurderes å være sammenslåing av tilnærmet likeverdige interesser. De fusjonerende selskapene har om lag samme styrke, hvert av selskapene har eksistert som juridisk enhet i en periode før fusjonen og har hatt en varig aktivitet innenfor nåværende virksomhetsområder, og selskapenes virksomhetsområder videreføres i det sammenslåtte selskapet. Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt for fusjonen var 1. januar Sammenligningstallene i konsernregnskapet er omarbeidet til å bli sammenlignbare Kjøp: Domstein overtok 30% i Ecco International AS og 25,4% i Enghav AS, slik at disse selskapene nå er 100% eiet av Domstein. I tillegg har Domstein kjøpt andeler i det tilknyttede selskapet Norbait D.A. Det er presentert proforma tall i note 21. Regnskapsprinsipper/Accounting principles 26 27

15 Noter konsern/consolidated notes Noter Konsern Consolidated notes Group 1. Salgsinntekt Sales income PER VIRKSOMHETSOMRÅDE BY BUSINESS AREA Pelagisk Pelagic fish Det er ikke ytet lån eller annen sikkerhetsstillelse til styret eller administrerende direktør. Det foreligger heller ikke forpliktelser til å yte styrets leder eller administrerende direktør særskilt vederlag ved opphør eller endring av vervet eller ansettelsesforholdet. Konsernets ledergruppe har en avtale om bonus hvor forpliktelsen er knyttet til konsernets avkastning på anvendt kapital utover gjennomsnittlig rente på rentebærende gjeld. Avtalen omfatter konsernets ledergruppe. Totalt er det pr avsatt kr 3 millioner knyttet til denne ordningen. No loans or other securities have been granted to the Board or Managing Director. Neither are there any commitments to pay the Chairman of the Board or the CEO special remuneration for termination of employment or change of job or conditions of employment. The Group s management team has a bonus agreement, in which the commitment is connected to the Group s return on used capital over and above the average interest on interest-bearing liabilities. The agreement covers the Group s management team. At 31.December 2000 a total of NOK 3 million was allocated in connection with this scheme. Revisor Auditor Revisors honorar for 2000 utgjør kr ,-. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr ,-. Auditors fees for 2000 amount to NOK 442,000. In addition, fees for other services amount to NOK 747,000. Noter konsern/consolidated notes Kvitfisk filèt White fish fillet Trading Trading Ferdigvarer value added products Annen driftskostnad Other operating expenses Felleskontrollert virksomheter Joint ventures Netto driftsinntekter Net operating income Leiekostnader Rental costs PER GEOGRAFISK MARKED BY GEOGRAPHICAL MARKET Tap på fordringer Loss on receivables Norge Norway Andre driftskostnader Other operating expenses EU-land EU countries Sum Total Østen The Far East Andre land Other countries Salgsinntektsreduksjoner Sales income reductions Varige driftsmidler Tangible fixed assets Netto driftsinntekter Net operating income Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Payroll and related costs, no. of employees, remuneration, loans to employees etc. Beløp i tusen kroner Tomter, byninger o.l. Maskiner og anlegg Skip, rigger o.l. Driftsløs. inventar o.l. Sum Figures in NOK 1000 Land, buildings etc. Machinery and plant Ships, rigs etc. Fixtures and fittings etc. Total Anskaffelseskost * Acquisition cost Tilgang + Incomings Avgang - Outgoings Lønn Salaries Anskaffelseskost Folketrygdavgift National Insurance Fund charge Acquisition cost Pensjonskostnader Pension expenses Andre ytelser Other remuneration Akkumulerte avskrivninger * Sum Total Accumulated depreciation Ordinære avskrivninger Gjennomsnittlig antall ansatte Average number of employees Depreciation Herav andel av antall ansatte i felleskontrollerte selskaper - Avskrivninger på solgte dr.midler Proportion of average number of employees in joint ventures Depreciation of sold assets Akkumulert avskrivninger Accumulated depreciation LØNN INKLUDERER FØLGENDE GODTGJØRELSER SALARIES INCLUDE THE FOLLOWING REMUNERATION Medlemmer av styret Members of the Board Bokført verdi pr Book value at Administrerende direktør Chief Executive Officer Økonomisk levetid Financial life år/years 5-15 år/years år/years 3-10 år/years Avskrivningsplan Depreciation plan Lineær/Linear Lineær/Linear Lineær/Linear Lineær/Linear * Posten inkluderer tilgang ved fusjon og oppkjøp * The item includes access through merger and acquisition 28 29

16 Noter konsern/consolidated notes 5. Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets Beløp i tusen kroner Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. Goodwill Sum Figures in NOK 1000 Research and development Concessions, patents, licences etc. Goodwill Total Anskaffelseskost Acquisition cost * Tilgang + Incomings Avgang - Outgoings Anskaffelseskost Acquisition cost Akkumulerte avskrivninger Accumulated depreciation 01.01* Ordinære avskrivninger + Depreciation Avskrivninger på solgte eiendeler - Depreciation of sold assets Akkumulerte avskrivninger Accumulated depreciation GOODWILL PR. VIRKSOMHETSKJØP GOODWILL PER PURCHASE OF BUSINESS Beløp i tusenkroner/figures in NOK 1000 Kostpris Anskaffet Balanseverdi Øk. levetid Cost price Acquisition Balance sheet value Financial life Selje Fiskeindustri AS år Nordkyn AS (Inkl. indir. goodwill) (Incl. indir. goodwill) år Arctic Delight Norway AS år Domstein Bodø AS år Fjord Domstein Holding DA (Inkl. indir. goodwill i Pieters N.V.) (Incl. indir. goodwill in Pieters N.V.) år Ervik Sjøfisk Invest AS (Kun indir. goodwill) (Only indir. goodwill) år Sum Pensjonskostnader,-midler og forpliktelser Pension expenses, -reserves and -commitments Noter konsern/consolidated notes Bokført verdi pr Book value at Økonomisk levetid Financial life 3 år/years - Evig/everlasting 13 år/years - Evig/everlasting 5-20 år/years Avskrivningsplan Avskrivningsplan Ingen/none Lineær/linear Lineær/linear Nåverdi av årets pensjonsopptjening Present value of pension earnings for the year Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Interest paid on pension commitments Avkastning av pensjonsmidler Return from pension reserves Netto pensjonskostnad Net pension expenses * Posten inkluderer tilgang ved fusjon og oppkjøp * The item includes access through merger and acquisition Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. kommer fra de felleskontrollerte virksomhetene Fjord Domstein Holding DA (Pieters) og Ervik Sjøfisk Invest AS. Av registrerte verdier er kr 37,4 mill. matfiskkonsesjoner som ikke avskrives. Oppdrettsvirksomheten i Pieters blir overdratt til Fjord Seafood i løpet av Resterende kr 29,9 mill. vedrører fiskekvoter, hvor deler av kvotene er tidsbegrenset og avskrives over levetiden på 13 eller 18 år. Goodwillbegrepet vil i flere tilfeller gjenspeile verdien av varemerker. Verdsettelse av varemerker kan sikrest anslås ved å separere kontantstrømmen fra varemerket fra øvrige kontantstrømmer. Konsernet mener en presentasjon av varemerker vil bli upresis og lite hensiktsmessig, og inkonsistensen mot anerkjente prinsipper om å kostnadsføre utgifter til egenutviklede varemerker har medført at konsernet presenterer alle former for "merverdier" utover det som kan henføres til materielle forhold som "goodwill ". Med normal og planlagt vedlikehold av varemerker og distribusjonskanaler er det konsernets vurdering at immaterielle merverdier ved oppkjøp har en økonomisk levetid på minst 20 år. Beregnede pensjonsforpliktelser Calculated pension commitments Ikke resultatført virkning av estimatavvik Effect of estimate differences not taken up as income 0 0 Netto pensjonsforpliktelse Net pension commitments Økonomiske forutsetninger Financial conditions Diskonteringsrente Discount rate 7,0% 6,0% Forventet lønnsregulering/g-regulering Expected salary adjustment/ni base rate adjustment 3,3 / 2,5% 3,0 / 3,0% Forventet avkastning på fondsmidler Expected return on pension reserves 8,0% 7,0% Uttakstilbøylighet Likelihood of bank withdrawals 45,0% 50,0% Concessions, patents, licences etc come from the joint partnerships, Fjord Domstein Holding DA (Pieters) and Ervik Sjøfisk Invest AS. The registered assets of NOK 37.4 million include food fish licences that are not depreciated. The aquaculture activities of Pieters will be transferred to Fjord Seafood during The remaining NOK 29.9 million concerns fishing quotas, parts of which are time limited and are written down over a lifetime of 13 or 18 years. In many cases the goodwill concept will reflect the value of brands. It is safest to value brands by separating the brand cash flow from other cash flows. The Group considers that a presentation of brands will be inaccurate and not particularly appropriate, and the inconsistency vis-à-vis recognised principles in costing own-brand expenses has meant that the Group is presenting all forms of "added value" over and above what relates to material conditions, such as "goodwill". With normal, planned maintenance of brands and distribution channels, the Group estimates that immaterial increased values on purchase have a financial life of at least 20 years. Antall aktive ansatte Number of active employees Gjenstående tjenestetid Remaining service time 15 år/years 18 år/years Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Normal insurance conditions are applied as actuarial conditions for demographic factors and retirement. 7. Skatter Taxes GOODWILL PR. VIRKSOMHETSKJØP GOODWILL PER PURCHASE OF BUSINESS Beløp i tusenkroner/figures in NOK 1000 Kostpris Anskaffet Balanseverdi Øk. levetid Cost price Acquisition Balance sheet value Financial life SKATTEFFEKTEN MIDLERTIDIGE FORSKJELLER TAX EFFECT TEMPORARY DIFFERENCES Varebeholdninger Goods (inventory) Driftsmidler Fixed assets Gevinst og tapskonto Profit and loss account Fordringer Receivables Andre midlertidige forskjeller Other temporary differences Bremanger Fiskeindustri AS år Kungshamn Holding AB og Kungshamninteressentarna AB år Enghav AS år Raudeberg Fiskeindustri AS år SKATTER FORTSETTER PÅ NESTE SIDE TAX CONTINUED ON THE NEXT PAGE 30 31

17 Noter konsern/consolidated notes Aksjer Shares Pensjonsforpliktelse Pension commitments Ubenyttet godtgjørelse Unutilised remuneration Fremførbart underskudd Loss carried forward Balanseført utsatt skatteforpliktelse Deferred tax commitments entered in balance sheet SPESIFISERING AV SKATTEKOSTNAD SPECIFICATION OF TAX EXPENSE Utsatt skatt Deferred tax Betalbar skatt Tax payable Refusjonsskatt Tax refund Skatt (utland) Tax (foreign) Skattekostnad i resultatet Tax expense in profit a. Tilknyttede selskaper Associated companies Beløp i tusen kroner/figures in NOK 1000 Selskap/Eierandel Company/Shareholding Fjord Seafood ASA 26,7% Grip Skipsinvest AS 50,0% Bokført verdi Book value Tilgang Incomings Avgang Outgoings Gevinst ved utvanning (Fratrukket utsatt skatt) Dilution profit (deducted deferred tax) Resultatandel Profit share Utbytte/direkte egenkapitaljusteringer Andre Other Sum Total Norbait DA 50,0% Vadsø Rekeog Fiskeindustri AS 50,0% Noter konsern/consolidated notes Dividend/direct capital adjustments SPESIFISERING AV BETALBAR SKATT I BALANSEN SPECIFICATION OF TAX PAYABLE IN BALANCE SHEET Bokført verdi Book value Betalbar skatt - Norge Tax payable Norway Betalbar skatt - Utlandet Tax payable Overseas Betalbar skatt i balanse Tax payable in balance sheet Gevinst ved utvanning i Fjord Seafood ASA er relatert til emisjoner og kapitalutvidelser, som Domstein ikke har deltatt i. Domstein s eierandel er gjennom slike transaksjoner utvannet fra 40% til 26,7%. Fremtidige emisjoner i Fjord Seafood ASA til en kursverdi over kr 18,70 vil medføre ytterligere gevinster ved utvanning. SPESIFISERING AV UNDERSKUDD TIL FREMFØRING SPECIFICATION OF LOSS CARRIED FORWARD Ved utgangen av 2000 har konsernet tusen kroner i underskudd til fremføring. Fremførbare underskudd utløper følgende år At the end of 2000 the group has NOK 67,087 thousand in loss to be carried forward. Deficits to be carried forward end in the following years: Dilution profit in Fjord Seafood ASA relates to share issues and capital increases, in which Domstein did not participate. Transactions such as these have caused Domstein s shareholding to dilute from 40% to 26,7%. Future Fjord Seafood ASA share issues at a market value above NOK 18,70 will bring about further dilution profit. Beløp i tusen kroner/figures in NOK Sum/Total b. Oversikt over konsoliderte datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet Summary of consolidated subsidiaries, associated companies and joint ventures 8.Aksjer og andeler i andre selskaper Shares in other companies Selskap Forretningskontor Eier-/stemmeandel Company Head office Ownership/voting share Beløp i tusen kroner/figures in NOK 1000 Bokført verdi/book value KONSOLIDERTE DATTERSELSKAPER CONSOLIDATED SUBSIDIARIES Arctic Delight Norway AS Vardø 100% FishEmarket AS Nordnorsk Vekst AS Royal Norwegian Crab AS 200 Diverse aksjer Miscellaneous shares Sum Total Bremanger Fiskeindustri AS Måløy 100% Domstein Bodø AS Bodø 100% Domstein Fish AS Måløy 100% Enghav AS Våler 100% Ecco International AS Våler 100% Fish Forwarding Ltd. AS Måløy 100% Kungshamninteressentarna AB Kungshamn 100% Kungshamn Holding AB Kungshamn 100% Måløy Fiskeindustri AS Måløy 100% Nordkyn AS Oslo 100% Raudeberg Fiskeindustri AS Måløy 100% OVERSIKT OVER KONSOLIDERTE DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET FORTSETTER PÅ NESTE SIDE SUMMARY OF CONSOLIDATED SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES CONTINUES ON THE NEXT PAGE 32 33

18 Noter konsern/consolidated notes Selskap Forretningskontor Eier-/stemmeandel Company Head office Ownership/voting share Selje Fiskeindustri AS Måløy 100% ANS Fish Center Våler 100% Festab AB Kungshamn 100% Festab Sp. ZO. O Polen 100% Domstein Sverige AB Kungshamn 100% Domstein Espania S.L. med forretningskontor i Spania, eierandel på 51%, er utelatt fra konsolideringen som følge av manglende reell innflytelse i selskapet. Domstein Espania S.L., with its head office in Spain, a shareholding of 51%, is excluded from the consolidation as a result of inadequate actual influence in the company. 10.Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities GJELD SOM FORFALLER MER ENN FEM ÅR ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT LIABILITIES WITH A DUE DATE OF MORE THAN FIVE YEARS AFTER THE END OF THE FINANCIAL YEAR Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions Øvrig langsiktig gjeld Other long-term liabilities Sum Total Sum/Total AVDRAGSPROFIL I TUSEN KRONER REPAYMENT PROFILE IN NOK Noter konsern/consolidated notes Selskap Forretningskontor Eier-/stemmeandel Company Head office Ownership/voting share Finansiering av investering i Pieters N.V. (gjennom Fjord Domstein Holding DA) og Domstein Bodø AS, total tusen kr ,- er brofinansiert. Finansieringen er presentert i avdragsprofil med forfall i TILKNYTTEDE SELSKAPER ASSOCIATED COMPANIES Fjord Seafood ASA Brønnøysund 26,7% The investment in Peiters N.V. (via Fjord Domstein Holding DA) and Domstein Bodø AS, total NOK 353,321 thousand is bridge-financed. The financing is shown in the repayment profile with a due date in Gripfisk Skipsinvest AS Kristiansund N 50,0% Norbait DA Måløy 50,0% LANGSIKTIGE VALUTALÅN LONG-TERM CURRENCY LOANS Nordvaranger Eiendom AS Vadsø 50,0% FST Livs Försäljning AB Sverige 33,0% Smögens Fisk & Skaldjursutveckling AB Sverige 20,0% Västfem AB Sverige 25,0% EURO European SEK BEF Selskap Forretningskontor Eier-/stemmeandel Company Head office Ownership/voting share FRF GBP YEN FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET JOINT VENTURES Sum Total Fjord Domstein Holding DA Måløy 50,0% Ervik Sjøfisk Invest AS Stadlandet 50,0% Langsiktige valutalån i EURO, BEF, FRF og GBP er knyttet til investering og driften i konsernet Pieters N.V. Lån i SEK er knyttet til driften i svenske datterselskaper. Gjennom avtaler styres Fjord Domstein Holding DA og Ervik Sjøfisk Invest AS som felles kontrollert virksomhet der ingen av deltakerne alene har bestemmende innflytelse. Long-term currency loans in EUR, BEF, FRF and GBP relate to investment and operations in the Pieters N.V. group. Loans in SEK relate to operations in Swedish subsidiaries. Fjord Domstein Holding DA and Ervik Sjøfisk Invest AS are run as joint ventures by means of agreements, with neither of the participants having sole controlling interest

19 Noter konsern/consolidated notes 11. Pantstillelser og garantistillelse Securities and guarantees Domstein ASA har konsernkontosystem i Christiania Bank og Kreditkasse. Det er stilt selvskyldnerkausjon mellom de norske konsernselskapene som deltar i konsernkontosystemet, for enhver nåværende og fremtidig forpliktelse med ubegrenset beløp. Domstein ASA has a group account system in Christiania Bank og Kreditkasse. There is a surety between the Norwegian Group companies that are part of the group account system, for any present and future obligations, with an unlimited amount. Bokført verdi av pantsikret gjeld Book value of liabilities with pledged securities BOKFØRT VERDI AV PANTSATTE EIENDELER BOOK VALUE OF ASSETS PLEDGED AS SECURITY 14. Langsiktige fordringer Long-term receivables Utlån til felleskontrollert virksomhet Loans to joint ventures Utlån ansatte Loans to employees Forskuddsbetalte leveranser * Prepaid deliveries* Fordring finansiell leasing i FKV Receiviable relating to financial leasing in FKV Andre fordringer Other receivables Sum Total * Fordring er nedskrevet i 2000 *The receivable was written-down in Varebeholdninger Stocks Noter konsern/consolidated notes Kundefordringer Accounts receivable Varebeholdninger Stocks Aksjer i tilknyttede selskap Shares in associated companies Tomter, bygninger og annen fast eiendom Land, buildings and other property Maskiner og anlegg Machinery and plant Skip, rigger o.l. Ships, rigs etc Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. Fixtures and fittings, office machinery etc Ferdigvarer Value added products Varer i arbeid Work in progress Råvarer Raw materials Sum Total Sum Total Deler av ferdigvarelageret er vurdert til virkelig verdi. Nedskrivningen pr var kr 10,5 millioner og kr 4,5 millioner ved utgangen av DET ER STILT GARANTIER FOR ULIKE LEVERANDØRER OG BANKFORBINDELSER GUARANTEES HAVE BEEN PLEDGED FOR DIFFERENT SUPPLIERS AND BANK ENGAGEMENTS Some of the stock of value added products is valued at actual value. At 31 December 2000, write-downs amounted to NOK 10,5 million and NOK 4,5 million at the close of Garantibeløp Guaranteed amount Andre kortstiktige fordringer Other current receivables 16. Konsernets egenkapital Group equity Aksjekapital i morselskapet Domstein ASA består av aksjer à kr 0,50 Share capital in the parent company Domstein ASA consists of 40,299,000 shares at NOK 0.50 Beløp i tusen kroner/figures in NOK 1000 I andre fordringer inngår tilgode merverdiavgift, utlån, forskudd og periodiserte kostnader Other receivables include VAT due, loans, advance payments and accrued expenses Aksjekapital * Share capital* Egne aksjer Own shares Minoriteter Minorities Annen egenkapital Other Equity Omregn. differanser Transl. diffrs. Bundne fond * Restricted reserves* Sum egenkapital Total Tilgode merverdiavgift VAT due Forskuddsbetalte kostnader Prepaid expenses Andre fordringer, utlån, o.l. Other receivables, loans etc Sum Total Egenkap. pr Equity at Feil i tidligere årsregnskap** Errors in previous year s acc. ** Endring av regnskapsprinsipp Change in accounting principle Driftskreditt Operating credit Egenkap. pr Equity at *Aksjekapital og bundne fond i morselskapet, Domstein ASA ** Linjens feil i tidligere års regnskap skyldes tilbakeføring av egenkapitaljustering i felles kontrollerte virksomheter Limit pr Limit at *Share capital and restricted reserves in the parent company Domstein ASA ** The line errors in previous annual reports were caused by refund of equity adjustment in joint partnerships KONSERNETS EGENKAPITAL FORTSETTER PÅ NESTE SIDE GROUP EQUITY CONTINUES ON THE NEXT PAGE 36 37

20 Noter konsern/consolidated notes Aksjekapital * Share capital* Egne aksjer Own shares Minoriteter Minorities Annen egenkapital Other Equity Årets resultat Profit for the year Foreslått utbytte Proposed dividend Egne aksjer Own shares Endring minoriteter Change in minorities Direkte egenkapitalregistreringer Direct registration of equity Omregningsdifferanse Translation differences Egenkap. pr Equity at * Aksjekapital og bundne fond i morselskapet, Domstein ASA * Share capital and restricted funds in the parent company, Domstein ASA ** Linjens feil i tidligere årsregnskap skyldes tilbakeføring av egenkapitaljustering i felles kontrollerte virksomheter ** The line errors in previous annual reports were caused by refund of equity adjustment in joint partnerships Omregn. differanser Transl. diffrs. Bundne fond * Restricted reserves* Sum egenkapital Total DRIFTSINNTEKTER OPERATING INCOME Fjord Domstein Holding DA Ervik Sjøfisk Invest AS KOSTNADER EXPENSES Fjord Domstein Holding DA Ervik Sjøfisk Invest AS EIENDELER ASSETS Fjord Domstein Holding DA Ervik Sjøfisk Invest AS GJELD LIABILITIES Fjord Domstein Holding DA Ervik Sjøfisk Invest AS Noter konsern/consolidated notes Fullmakt: Styret har frem til 30. juni 2001 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom kapitalforhøyelse ved hel eller delvis overtagelse av eller fusjon med andre selskaper. Styret har frem til 30. juni 2000 en fullmakt til å erverve inntill aksjer i Domstein ASA. På ordinær generalforsamling vil styret fremme forslag om å videreføre nevnte fullmakter. Egne aksjer: I løpet av høsten 2000 kjøpte Domstein ASA egne aksjer til en samlet kostpris på kr 18,2 mill. eller om lag kr 29,10 pr. aksje. I samme periode solgte Domstein ASA egne aksjer til en samlet verdi på kr 5,9 mill. eller om lag kr 29,90 pr. aksje. Bakgrunnen for erverv av egne aksjer er at selskapet ønsker en beholdning av egne aksjer dersom det skulle bli aktuelt å benytte egne aksjer som oppgjørsform ved fusjon eller oppkjøp. Authority: The Board has the authority to increase the share capital by capital increase up to 30 June 2001, by complete or partial takeovers or mergers with other companies. The Board has the authority to acquire up to 2,014,950 shares in Domstein ASA up to 30 June At the ordinary general meeting the Board will put forward a proposal to continue the above-mentioned authorities. Driftsinntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i felles kontrollerte selskaper er før eliminering av transaksjoner eller mellomværende med andre selskap i konsernet. Gjennom avtaler styres Fjord Domstein Holding DA og Ervik Sjøfisk Invest AS som felles kontrollert virksomhet der ingen av deltakerne alene har bestemmende innflytelse. Operating income, costs, assets and liabilities in shared joint ventures are prior to elimination of transactions or account with other companies in the group. Fjord Domstein Holding DA and Ervik Sjøfisk Invest AS are run as joint ventures by means of agreements, with neither of the participants having sole controlling interest. Own shares: During autumn 2000 Domstein ASA purchased 625,900 own shares at a total cost price of NOK 18,2 million, or approximately NOK 29,10 per share. In the same period Domstein ASA sold 200,000 own shares at a total value of NOK 5,9 million, or approximately NOK 29,10 per share. The reason for the acquisition of own shares is that the company wants a holding of own shares in case it should become appropriate to use such shares as a form of settlement during mergers or acquisitions. 19. Nærstående parter Close parties Adm. dir. Rolf Domstein og styremedlemmene Gunnar og Knut Magne Domstein er deltakere i R. Domstein & Co ANS, som eier 79,4% i Domstein ASA. Domstein ASA utfører regnskaps- og administrasjonsoppgaver for R. Domstein & Co. ANS mot vederlag. 17. Minoriteter Minorities CEO Rolf Domstein and Board members Gunnar and Knut Magne Domstein are participants in R. Domstein & Co ANS, which owns 79.4% of Domstein ASA. Domstein ASA carries out the accounting and administration tasks for R. Domstein & Co. ANS for a consideration. Minoritetene representerer eksterne eierandeler i felleskontrollerte virksomheter. The minorities represent external shareholdings in joint ventures. Ved årsskiftet har Domstein ASA følgende kortsiktige gjeld til nærstående parter 18. Felleskontrollert virksomhet Joint ventures At the turn of year Domstein ASA had the following current liabilities to close parties Felleskontrollert virksomhet (joint ventures) er investeringer konsernet har sammen med likeverdige eksterne samarbeidspartnere. Konsernets felleskontrollerte virksomheter består av Fjord Domstein Holding DA, som eier Pieters N.V. (50%), og Ervik Sjøfisk Invest AS (50%). Fjord Domstein Holding DA er tatt inn i konsernregnskapet med virkning fra 1. november Ervik Sjøfisk Invest AS presenteres fra 2000 etter bruttometoden. Det er utarbeidet sammenlignbare tall. R. Domstein & Co. ANS Mellomværende forrentes til markedsrente. Joint ventures are investments the group has with similar external partners. The group s joint ventures comprise Fjord Domstein Holding DA, which owns Pieters N.V. (50%), and Ervik Sjøfisk Invest AS (50%). Fjord Domstein Holding DA is included in the consolidated accounts with effect from 1 November Ervik Sjøfisk Invest AS is shown from 2000 in accordance with the gross method. Comparative figures have been prepared. Interest is paid on intercompany accounts at the market interest

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Domstein ASA. Domstein ASA

Domstein ASA. Domstein ASA DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.653 mill. mot kr 1.499 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 119 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side 6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Domstein ASA Domstein ASA

Domstein ASA Domstein ASA 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var i 1. kvartal kr 586 mill. mot kr 651 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 12,9 mill. mot kr 41,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 119,6 mill. mot kr 138,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,2 mill. mot kr 6,9

Detaljer

Årsmelding 2001 Annual report 2001. Årsmelding/Annual report 2001

Årsmelding 2001 Annual report 2001. Årsmelding/Annual report 2001 Årsmelding 2001 Annual report 2001 Årsmelding/Annual report 2001 Domstein er en fullintegrert sjømatleverandør som deltar i hele verdikjeden fra fangst og oppdrett til markedsføring av ferdigretter. Selskapet

Detaljer

Årsmelding 2001. Annual report 2001. Årsmelding/Annual report 2001

Årsmelding 2001. Annual report 2001. Årsmelding/Annual report 2001 Årsmelding 2001 Annual report 2001 Årsmelding/Annual report 2001 Domstein er en fullintegrert sjømatleverandør som deltar i hele verdikjeden fra fangst og oppdrett til markedsføring av ferdigretter. Selskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2. Kvartalsrapport / 2. Quarterly report 2001 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q2 2001 Q2 2000 30.06.2001 30.06.2000

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer