Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM"

Transkript

1 Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

2 Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 16 Kontantstrømanalyse 17 Revisjonsberetning, Norservice Eiendom AS 18 Styrets beretning, Norservice AS 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Noter 28 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning, Norservice AS 30 Organisasjon 31 Våre forretningsområder 32 Attføringsbedriften 33 Kvalifiseringsvirksomheten 36 Kontaktinformasjon 2 Adm. direktørs beretning. Norservice konsern omsatte i fjor varer og tjenester for mill kroner og oppnådde et resultat på 16.1 mill kroner, en forbedring på 50.5 % fra forrige år. Konsernets historisk beste resultat skyldes høy aktivitet i flere av forretningsområdene. Dette skjer i et år der NAV med virkning fra 2. halvår kuttet betydelig i våre tiltaksmidler. Reduksjonen utgjorde 4 mill kroner med en helårseffekt på det dobbelte. Dette underbygger vår påstand om at satsene på tiltaksmidler tilsvarer selvkost. Attføringsbransjens resultatmargin på 3% i 2006 er heller ikke med på å underbygge et bilde av tiltaksmidler som subsidierer forretningsdriften, og spesielt i år hvor det virkelig er høykonjunktur. Bedrifter med gode forretningskonsepter får da betalt. Andelen av våre inntekter fra NAV faller dermed fra nær 30% til 25% på et år. Også formidlingsmessig er 2007 vårt historisk beste. 67 arbeidstakere er formidlet til arbeid

3 og 3 til utdanning en formidlingsprosent på 71.4 %. Foruten at vi mener vi gjør en god jobb skyldes dette naturligvis rekordlav arbeidsledighet. Ledigheten på rundt er nå halvparten av det antallet som er yrkeshemmede. I lå disse gruppene omtrent likt på omkring , og vi ser at et godt arbeidsmarked først og fremst er virksomt for ordinære jobbsøkere. Dette betyr også at man fortsatt må satse på tiltak. Spesielt under en høykonjunktur vil en slik satsing ikke fortrenge andre ut i ledighet, men gi en netto økning i arbeidstyrken. Samfunnsøkonomisk er det derfor mest lønnsomt å satse mye i en høykonjunktur, men vi ser at midlene i noen grad heller brukes motsyklisk. Dette er ikke like god samfunnsøkonomi, men gir myndighetene mulighet til å regulere arbeidsledigheten. Vår modell innebærer høye krav til forretningsmessig drift og profesjonalitet. Ved å gi takhøyde for særegenheter, god oppfølging og tilbakemeldinger, samtidig som vi stiller krav til ansatte på tiltak og integrerer disse godt i driften gjør vi de motivert og godt forberedt på å skaffe seg ordinært arbeid, noe våre formidlingstall gjennom flere år bekrefter. Antallet mennesker på uføretrygd fortsetter å øke. De store etterkrigskullene eldes, og sannsynligheten for uførhet øker kraftig. Vi mener uføretrygd i lang tid har vært brukt som tidligpensjon for sliterne for å benytte moderne terminologi. Helsevesenet har i en viss grad produsert de diagnosene som har vært nødvendig for å få innvilget uførhetstrygd. Skal folketrygdens opprinnelige intensjoner opprettholdes må portvokterrollen oppgraderes, ellers vil uføretilfellene eksplodere. Når vi nå har fått videreført en god AFP ordning bør dette være et riktigere alternativ til trygd for mange. Dette betyr at våre avklaringsoppgaver blir enda viktigere. God avklaring avdekker reelle muligheter og reelle begrensninger. En satsing på dette vil igjen føre til at flere velger å stå lengre i arbeid. Dette er også viktig dersom man skal klare å rekruttere nok personell f.eks innen eldreomsorgen. Sykelønnsordningen mener vi står for fall. Vårt samlede sykefravær var i fjor på 4.9%, inklusive egenmeldt. Landssnittet er på 5.9% og legger man til det egenmeldte, antas landsnittet å være på minst 8.5%. Dette er alene utenfor arbeidslivet. Samlet har vi da ca ¾ mill. årsverk. Vi er IA bedrift og jobber aktivt med å redusere sykefraværet. Likevel mener vi at dersom man skal få dette ned til et minimum må både arbeidsgiver og arbeidstaker få deler av regningen. Redusert sykelønn gir bedre avveining i forhold til sykemeldinger og egenmeldingsdager. Tilsvarende bør arbeidsgiver betale mer av fraværet over 16 dager. Vi tror både den ansatte og arbeidsgiver sitter med hver sin del av dette ansvaret. Arbeidsgiver bør kanskje betale så mye som 50% av det første året. Arbeidsgiver får da et incentiv til å bruke penger på å løse opp i situasjoner som oppstår. Her har det samlede norske attføringsmiljø også en kjempemulighet til å utvide sitt tjenestespekter innenfor et område man allerede har god kompetanse på. Gevinstene bør tilbakeføres som skattelette for den ansatte, og generell reduksjon i arbeidsgiveravgiften for arbeidsgiver. Da styrker man også konkurransekraften i bedrifter med lavt sykefravær. Stadig utvikling og endring er for de fleste selskaper blitt fundamentalt for å sikre inntjening og videre drift og dermed tjene samfunnets, eiernes og arbeidstakernes felles interesser. Fremtidsrettede og strategiske beslutninger krever kunnskap om bransje og marked og om egen virksomhet. Vi må vite hva det er markedet etterspør og hvordan organisasjonen er i stand til å tilpasse seg og levere i forhold til dette. For 2008 er vi optimistiske. Økonomisk flater det ut, men vi har mange spennende prosjekter på gang. Kvalitetssikring iht. EQUASS standarden et av dem. Dette er et viktig prosjekt både for å sikre konkurransekraft etterhvert som tiltaksmidler havner på anbud, og for å sikre fornøyde brukere av våre velferdstjenester. I svært mange velferdstjenester er det nesten umulig å definere kvalitet uten at man får tilbakemeldinger på brukers tilfredshet. Dette har private bedrifter en god tradisjon for, mens det offentlige mangler dette. Vi mener dette taler for at private tilbydere i større grad bør benyttes som tjenesteleverandør på disse områdene, såfremt det etableres gode systemer for kvalitetssikring. Trondheim mars 2008 Ingebrigt Kulset Adm.direktør 3

4 Om Norservice 4 Norservice er et privateid aksjeselskap, etablert i 1961 av ideelle gründere, og med et ideelt formål om på forretningsmessig basis å drive yrkesrettet opplæring og kvalifisering. Virksomheten består av et eiendomsselskap og et driftsselskap med tre datterselskap. Driftsselskapet, Norservice as, er organisert i flere forretningsområder. For å ivareta bestemmelsene i formålsparagrafen, er det selskapets strategi å videreføre dagens struktur med flere forretningsområder. Tosidig målsetting Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og kundenes behov for varer og tjenester, danner begge grunnlaget for selskapets virksomhet. Bedriften har derfor en tosidig målsetting; vi skal sikre en fortsatt langsiktig lønnsom utvikling av den totale virksomheten. vi skal gjennom kvalifisering og arbeidstrening gjøre arbeidstakere konkurransedyktige til detåpne jobbmarkedet. Kvalifisering/opplæring Vi skal være et naturlig førstevalg for arbeidsmarkedsetaten gjennom å gi våre arbeidstakere en så god arbeidsavklaring og yrkesopplæring at de når sine personlige mål. Vår visjon Motiverte folk skaper mest! For å lykkes med visjonen og for å nå våre mål, har vi noen sentrale verdier som preger alt vi gjør. Verdiene ligger bak alle våre handlinger, og skaper troverdighet i måten vi opptrer på. Verdiene binder også våre forretningsområder sammen, og bidrar til at vi når våre fastsatte mål. Våre verdier er - Smidig - Folkelig - Ambisiøs - Pålitelig Når du kommer til Norservice skal du merke at det er en virksomhet som etterlever sine verdier. Omsetning fordelt på forretningsområder 2007 Likviditetsutvikling (mill.kr) ,5 23,8 24,0 23,5 25, Resultatutvikling (mill.kr) Egenkapitalutvikling (mill.kr) Omsetningsutvikling (mill.kr) Nøkkeltall for konsernet Resultatmargin 2,6 % 2,4 % 5,8 % 5,9 % 8,0 % EK-rentabilitet % 6,2 % 5,8 % 13,4 % 13,0 % 16,6 % Totalrentabilitet % 3,5 % 3,2 % 6,3 % 6,7 % 9,5 % Antall årsverk Investeringer mkr. 3,6 7,4 42,0 12,0 8,0 Avskrivninger mkr. 5,2 5,8 6,2 7,4 7,6

5 Styrets beretning Norservice Eiendom Norservice Eiendom skal eie, forvalte og leie ut faste eiendommer til selskaper innen samme konsern, samt eie aksjer i disse selskapene. Konsernet driver sin virksomhet i Trondheim. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Sum driftsinntekter på 8.5 mill kroner, ga et driftsresultat på 3.4 mill kroner og et nettoresultat på 0.8 mill kroner. Sum inntekter for Norservice konsern ble mill kroner en økning på 12.5 % fra forrige år. Årets resultat ble 16.1 mill kroner, og det er en økning på 50.5 % fra i fjor. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en korrekt fremstilling av selskapets økonomiske stilling og resultat. Resultatøkningen skyldes stor volumvekst innen forretningsområdene elektronikk og interiør. Våre forretningsområder Konsernets virksomhet fordeler seg på flere forretningsområder som også er egne resultatsområder. Omsetningen ved Elektronikk ble 40.7 mill kroner, en vekst på 35.7 % fra i fjor. Avdelingen fortsetter utviklingen de siste 3 år og 2007 anses som det historisk beste. Den positive trenden flater ut, men vi regner med et godt år også i Avdelingen vinner terreng i stadig nye kundegrupper, og har beliggenhet i Trondheim. Ved Interiør ble omsetningen 30.2 mill kroner, en økning på 47.6 % fra forrige år. Full barnehagedekning i alle landets kommuner, og økt satsing på skole og eldreomsorg gjør at fabrikken forventer stor aktivitet og god inntjening et par år fremover. Fabrikken vil fortsatt satse bevisst på produksjon og salg av møbler til barnehage og skolemarkedet gjennom Kinnarpsforhandlere, basert på moderne produksjonsutstyr. Møbelfabrikken har beliggenhet på Støren. Avd. NetPrint oppnådde en omsetning på 18.3 mill kroner, en svak økning som kun reflekterer prisøkning. Noe økt konkurranse, og utflating av byggeaktiviteten i regionen gir et mer krevende marked å jobbe i. NetPrint har beliggenhet på Pirsenteret Trondheim med avdelingskontor på Heimdal, og med serviceavdelinger på DN og NINA i Trondheim. Hjelpemidler oppnådde en omsetning på 13.3 mill kroner en økning på 0.85 mill kroner fra året før. Avdelingen leverer tjenester til NAV trygd i Sør-Trøndelag innen transport og service. Avdelingen har beliggenhet i Trondheim. Bilsenteret omsatte for 11.5 mill. kroner, en reduksjon på 0,8 mill kroner fra forrige år). Bil må vokse betydelig for å bli måloppfyllende, og styret kan derfor ikke si seg tilfreds med årets resultat. Utfordringen fremover blir fortsatt vekst innenfor bilverkstedet og relaterte tjenester, samt kombinere dette med oppgaver innen kvalifisering og arbeidsutprøving. Yrkeskvalifisering Med 3 % satsøkning fra 2006 til 2007 innebærer 2007 en reell reduksjon i attføringstjenester på 4 mill kr til 50.2 mill kr. Dette er delvis en følge av kuttene fra arbeidskraftmyndighetene i Sør-Trøndelag fra 2.halvår, men også en følge av et godt arbeidsmarked der mange er formidlet uten at vi har klart å etterfylle raskt nok. Inntektsreduksjonen på attføringstjenester medførte som ventet ikke noen negativ effekt på de økonomiske resultatene. Bedriften hadde ved årskiftet 254 ansatte. Totalt var 327 personer inne til avklaring og bedriften sysselsatte 76 årsverk med midlertidige opplæringskontrakter, og 44 årsverk på tilrettelagte faste stillinger. I alt ble 73 arbeidstakere formidlet til arbeid og 3 til utdanning. Av dette var 61 fra de formidlingsrettede tiltakene Kvalifisering og AB der totalt 105 sluttet. Dette gir en formidlingsprosent på 58,1 fra de disse tiltakene. Samlet gir konsernet et godt og variert yrkesopplæringstilbud. Styret sier seg godt tilfreds med formidlingsresultatet, og merker seg at konsernet leverer over gjennomsnittet for attføringsbransjen. Datterselskapene Norigo as omsatte varer og tjenester for 12.2 mill kroner, en økning på 1.8 mill kroner fra året før. Isonor as oppnådde en omsetning på 15.6 mill kroner, en økning på 1.1 mill kroner fra året før. Asveco as omsatte varer og tjenester for 13.1 mill kroner, en økning på 1.8 mill kroner fra fjoråret. Volumveksten kan tilskrives et fortsatt meget godt marked for rørklammer til skipsindustrien. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av konsernet, og som ikke framkommer av regnskapet med tilhørende noter. Investeringer Det er investert totalt 8 mill kr i anleggsmidler i 2007, hvorav 2.8 i bygg og anlegg. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da handel i utenlandsk valuta utgjør et meget begrenset omfang. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente, med unntak av 15 mill kroner som ble sikret med 10 års rentekontrakt fra Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen selskapet Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det 5

6 Styrets beretning Norservice Eiendom 6 er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. NAV har endret sine utbetalingsrutiner slik at konsernets likviditet er redusert i gjennomsnitt med 5.5 mill kroner Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av året hadde konsernet 254 ansatte. Norservice Eiendom har ingen ansatte. I løpet av året har 90 arbeidstakere begynt og 99 sluttet. I henhold til målsettingen for opplæringsvirksomheten på antall startet og sluttet ble målene for 2007 nådd. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i Av interne tiltak er tilknytningen til IA avtalen, og nye prosedyrer for oppfølging av sykefravær behandlet, samt oppfølging av vernetjenesten. Sykefraværet var i 2007 på 4.9 % en nedgang på 4.1 % fra året før. Sykefraværet er nå godt under det som er normalt i ordinære industribedrifter og bransjen for øvrig. Dette er en klar indikasjon på et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser som grunnlag for nye tiltak. Det har ikke vært arbeidsulykker av alvorlig karakter i Som industribedrift har konsernet gode rutiner for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Likestilling Kvinner er representert med en representant i styret (25%), to representanter i konsernledelsen (50%) og to avdelingsledere (33%) I bedriften er det ansatt 35 % kvinner. Det arbeides for å fremme likestilling i bedriften Framtidsutsiktene Som attføringsbedrift er Norservice etablert med en klart definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. Avklaringen og opplæringen skal være det sentrale formål, og forretningsdriften skal bygge opp under dette hovedformålet. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft, har attføringsbedriftene det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norservice gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret anser konsernet å være godt posisjonert i forhold til etterspørselen i vare- og arbeidsmarkedet, og har god tro på en langsiktig lønnsom utvikling for virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. Resultatdisponering Styret foreslår at årsoverskuddet på kr ,- overføres annen egenkapital. Trondheim Erik Frederiksen Per Einar Løkken Jens Haugen Elsa A. Sandvik Styreleder Nestleder Ingebrigt Kulset Adm.direktør

7 Resultatregnskap Norservice Eiendom Resultatregnskap (alle tall i 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Sum driftsinntekter Endring av beholdning under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Ordinær avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Balanse Norservice Eiendom Balanse pr 31. desember (alle tall i 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom Note Eiendeler Anleggsmidler 5 Lisenser og programvaretilpasning Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 5,13 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 6 Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 8 Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Tilgode konsernselskaper Sum fordringer Investeringer 7 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Balanse Norservice Eiendom Balanse pr 31. desember (alle tall i 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom Note Gjeld Og Egenkapital Egenkapital Innskutt egenkapital 9 Selskapskapital (250 aksjer a kr.500,-) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 10 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 11 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 13 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 12,13 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter og trekk Skyldig ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Trondheim Erik Frederiksen Per Einar Løkken Jens Haugen Elsa A. Sandvik Styreleder Nestleder Ingebrigt Kulset Adm.direktør

10 Noter Norservice Eiendom Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultat og den finansielle stillingen når morselskapert Norservice Eiendom AS og dets eierandeler i andre selskaper presenteres som en økonomisk enhet.i konsernregnskapet er medtatt alle selskaper der Norservice Eiendom AS indirekte eller direkte eier mer enn 50% av aksjene eller har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet omfatter foruten morselskapet Norservice Eiendom AS: Norservice AS Norigo AS Isonor AS Asveco AS Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper som inngår i konsernregnskapet samt urealisert internfortjeneste er eliminert. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen på etableringstidspunktet. Det foreligger ikke minoritetsaksjonærer. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. 10 Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og effekt av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. I tillegg har selskapet en innskuddsbasert pensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon hvor kostnaden bokføres løpende. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntekter Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet

11 Noter Norservice Eiendom Skatter Selskapet driver utleie av fast eiendom til selskaper i samme konsern som ledd i realiseringen av hovedformålet å skape arbeid for yrkeshemmede. Selskapet antas derfor fritatt inntektsskatt i medhold av skatteloven 26 k,1.ledd 2-32,1.ledd. Note 2 Salgsinntekt (hele 1000 kr.) Konsern Pr virksomhetsområde: Attføringstjenester 25,0 % Elektronikk 20,3 % Interiør 16,5 % NetPrint 9,1 % Bil 5,7 % Hjelpemidler 6,6 % Norigo AS 2,4 % Isonor AS 4,2 % Asveco AS 4,7 % Annet 5,3 % Sum Pr geografisk marked Norge Sum Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m (hele 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom AS Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser sum Antall sysselsatte årsverk 0 0 Av pensjonskostnaden er knyttet til innskuddsbasert ordning. Ytelser til ledende personer: Lønn Annen godtgjørelse Adm.dir kr kr Bedriftens styre kan forhåndspensjonere adm. direktør i perioden fra fylte 63 år og til ordinær pensjonsalder. Ved slik førtidspensjonering skal adm. direktør ha utbetalt følgende førtidspensjon: Fra 63 år: Full lønn. Fra 64 år 90% av lønn. Fra 65 år 80% av lønn. Fra 66 år 70% av lønn. Førtidspensjonen utbetales på samme måte som lønn. Forpliktelser er avsatt i regnskapet. Styret Det er utbetalt kr. styrehonorarer, hvorav 0,- for Norservice Eiendom AS Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2007 utgjør hvorav for Norservice Eiendom AS. Andre honorarer til revisor utgjør kr. 0,-

12 Noter Norservice Eiendom Note 4 Annen driftskostnad I andre driftskostnader er avskrevne kundefordringer, hvorav 0,- i Norservice Eiendom AS. Note 5 Varige driftsmidler ( hele 1000 kr. ) Morselskap Immatr. Tomter, Driftsløsøre eiendeler bygg og fast Maskiner inventar, eiendom og anlegg verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsselskap 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Nedskrivninger og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær 12 KonsernImmatr. Tomter, Driftsløsøre eiendeler bygg og fast Maskiner inventar, eiendom og anlegg verktøy o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 (10) 0 (10) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akkumulerte-/ rev.nedskrivninger Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år år 5-10 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varige driftsmidler de siste 5 år Investering Immatr. eiendeler/utviklingskostn Bygninger, Fast eiendom Maskiner,utstyr Driftsløsøre Salg Immatr. eiendeler/ utviklingskostn. 124 Bygninger 39 Maskiner,utstyr Driftsløsøre 15 0

13 Noter Norservice Eiendom Note 6 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. ( hele 1000 kr. ) Firma Ansk.- Forretnings- Stemme og tidspunkt kontor Eierandel Norservice AS (DS) Trondheim 100 % Norigo (DDS) Trondheim 100 % Isonor (DDS) Trondheim 100 % Asveco (DDS) Trondheim 100 % Eierandel Ansk.kost Balanseført Markeds verdi verdi Anleggsmidler: Norservice AS 100,0 % Sum Norservice Norigo Isonor Asveco Andel driftsinntekter Andel driftskostnader Andel netto finansresultat (69) Andel årsresultat (274) Andel anleggsmidler Andel omløpsmidler Andel eiendeler Avsetning for pensjonsforpliktelser (263) Andel annen langsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld Andel gjeld Andel egenkapital Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. (hele 1000 kr.) Konsernet Eierandel Ansk.kost Balanseført Markeds verdi verdi Anleggsmidler: SIT-SAFE 1,85 % Innherred produkter 0,4 % Sum Omløpsmidler: Markedsbaserte verdipapirer Sum markedsbaserte papirer Note 8 Varer (hele 1000 kr.) Konsern Råvarer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Sum

14 Noter Norservice Eiendom Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer 250 kr 500 kr Sum Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Eier- Stemme- A-aksjer B-aksjer Sum andel andel 14 Trondheim lag av LHL ,0 % 30,0 % Norservice Eiendom ,0 % 10,0 % Midtre Gauldal Kommune ,0 % 10,0 % Trondheim Revmatikerforening ,0 % 8,0 % NHF Sør-Trøndelag ,0 % 6,0 % Trondheim Hørselsforening ,6 % 5,6 % SpareBank 1 Midt-Norge ,2 % 5,2 % Norsk Folkehjelp ,0 % 4,0 % Nasjonalforeningen for folkehelsen ,0 % 4,0 % Cerebral pareseforeningen ,2 % 3,2 % Norges Blindeforbund ,2 % 3,2 % Ringnes E.C.Dahls Bryggeri ,2 % 3,2 % Malvik Kommune ,6 % 1,6 % Block Watne Hus AS ,6 % 1,6 % Sum > 1% eierandel ,6 % 95,6 % Sum øvrige ,4 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % Totalt antall aksjer % 100 % Note 10 Egenkapital (hele 1000 kr.) Konsern Aksje- Annen kapital EK Sum Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember Norservice Eiendom AS Aksje- Annen kapital EK Sum Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Egenkapital 31. desember

15 Noter Norservice Eiendom Note 11 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (hele 1000 kr.) Konsern Selskapet har ytelses basert pensjonsordning for 18 personer, og 44 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Øvrige 228 ansatte er dekket med en innskuddsbasert pensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Beregningen over forpliktelser inkluderer avtalefestet førtidspensjon (AFP) samt førtidspensjon Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad ex. arb.avg Resultatførte estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad inkl. arb.avg Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser ekskl. arb.g.avg Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser inkl. arb.avg Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,0 % 4,5 % Forventet lønnsregulering 4,5 % 4,5 % Forventet pensjonsregulering 2,3 % 1,8 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,8 % 5,5 % Uttakstilbøyelighet AFP 20,0 % 20,0 % 15 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 12 Annen langsiktig gjeld (hele 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom AS Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: års avdrag langsiktig gjeld Gjeld kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Norservice Eiendom har kr i gjeld til øvrige selskaper som inngår i samme konsernkontoordning Note 13 Pantstillelser og garantier m.v. (hele 1000 kr.) Konsern Norservice Eiendom AS Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld: Bygninger m/driftstilbehør Varelager Totalt Garantiansvar Note 14 Trekkmidler Av selskapets bankinnskudd er bundne skattetrekksmidler for konsernet.

16 Kontantstrømanalyse Norservice Eiendom Kontantstrømanalyse Norservice konsern (alle tall i 1000 kr) Norservice Eiendom AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat Avskrivninger og nedskrivninger Pensjonspremie uten resultateffekt Endring i varelager Endring i kortsiktige plasseringer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i konsernmellomværender Endring i andre tidsavgrensede poster Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger på lån dattersselskap Investering i finansielle omløpsmidler Opptak av ny gjeld / endringer konsernkonto Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivieter (C) Netto endring i kontanter (A+B+C) Beholdning av kontanter pr Beholdning av kontanter pr

17 Revisjonsberetning Norservice Eiendom 17

18 Styrets beretning Norservice 18 Sum driftsinntekter ble mill kroner, en vekst på 12.3 % fra forrige år. Årets drift ga et overskudd på kr ,- en økning på 31.5 % fra fjoråret. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir en korrekt fremstilling av selskapets økonomiske stilling og resultat. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Våre forretningsområder Selskapets virksomhet fordeler seg på flere forretningsområder som også er egne resultatsområder. Omsetningen ved Elektronikk ble 40.7 mill kroner, en vekst på 34.3% fra i fjor. Avdelingen har hatt en meget fin utvikling de siste 3 år og 2007 anses som det historisk beste. Den positive trenden flater ut, men vi regner med et godt år også i Avdelingen vinner terreng i stadig nye kundegrupper. Avdelingen har beliggenhet i Trondheim. Ved Interiør ble omsetningen 30.2 mill kroner, en økning på 47.6% fra forrige år. Full barnehagedekning i alle landets kommuner, og økt satsing på skole og eldreomsorg gjør at fabrikken forventer stor aktivitet og god inntjening et par år fremover. Fabrikken vil fortsatt satse bevisst på produksjon og salg av møbler til barnehage og skolemarkedet gjennom Kinnarpsforhandlere, basert på moderne produksjonsutstyr. Møbelfabrikken har beliggenhet på Støren. Avd. NetPrint oppnådde en omsetning på 18.3 mill kroner, en svak økning som kun reflekterer prisøkning. Noe økt konkurranse, og utflating av byggeaktiviteten i regionen gir et mer krevende marked å jobbe i. NetPrint har beliggenhet på Pirsenteret Trondheim med avdelingskontor på Heimdal, og med serviceavdelinger på DN og NINA i Trondheim. Hjelpemidler oppnådde en omsetning på 13.3 mill kroner en økning på 0.85 mill kroner fra året før. Avdelingen leverer tjenester til Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag innen transport og service. Avdelingen har beliggenhet i Trondheim. Norservice Bil omsatte for 11.5 mill. kroner, en reduksjon på 0,8 mkr fra forrige år. Bil må vokse betydelig for å bli måloppfyllende, og styret kan derfor ikke si seg tilfreds med årets resultat. Utfordringen fremover blir fortsatt vekst innenfor bilverkstedet og relaterte tjenester, samt kombinere dette med oppgaver innen kvalifisering og arbeidsutprøving. Yrkeskvalifisering Med 3% satsøkning fra 2006 til 2007 innebærer 2007 en reell reduksjon i attføringstjenester på 2.5 mkr til 32.2 mkr. Dette er delvis en følge av kuttene fra arbeidskraftmyndighetene i Sør-Trøndelag fra 2.halvår, men og en følge av et godt arbeidsmarked der mange er formidlet uten at vi har klart å etterfylle raskt nok. Inntektsreduksjonen på attføringstjenester medførte som ventet ikke noen negativ effekt på de økonomiske resultatene Totalt var 198 personer inne til avklaring og bedriften sysselsatte 76 årsverk med midlertidige opplæringskontrakter, og 44 årsverk på tilrettelagte faste stillinger. I alt ble 46 arbeidstakere formidlet til arbeid og 1 til utdanning av totalt 65 som har sluttet. Dette gir en rekordhøy formidlingsprosent på 70,8. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da handel i utenlandsk valuta utgjør et meget begrenset omfang. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett ikke har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i selskapet. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. Forfallstidspunkter for kundefordringer opprettholdes. NAV har endret sine utbetalingsrutiner slik at bedriftens likviditet er redusert i gjennomsnitt med 3.5 mkr. Erik Fredriksen Styreleder Per Einar Løkken Nestleder Jens Haugen Elsa A. Sandvik Elin Schive Geir Wiggen

19 Styrets beretning Norservice Personale, arbeidsmiljø og ytre miljø Ved utgangen av året hadde selskapet 212 ansatte. I løpet av året har 82 arbeidstakere begynt og 78 sluttet i selskapet. I henhold til målsettingen for opplæringsvirksomheten på antall startet og sluttet ble målene nådd med god margin. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 4 møter i Av interne tiltak igangsatt nevnes at bedriften er tilknyttet IA avtalen og har endret prosedyrer for sykefraværsoppfølging. Gjennomføring av den årlige arbeidsmiljø undersøkelsen og oppfølging av vernetjenesten er også viktige tiltak. Arbeidsmiljøet er å betrakte som godt på alle avdelinger. Sykefraværet er ytterligere redusert fra 8.6% til rekordlave 5,2%. Av dette er korttidsfraværet redusert fra 2.8 til 2.5%. Det har ikke forekommet skader eller ulykker av alvorlig karakter i Som industribedrift har bedriften gode rutiner for å kunne iverksette tiltak slik at bedriften i minst mulig grad forurenser det ytre miljø. Likestilling Kvinner er representert med to representanter i styret (34%), to i konsernledelsen (50%) og to avdelingsledere (33%). I bedriften er det forøvrig ansatt 35.1 % kvinner. Dette er en økning på 4%-p fra året før. Det arbeides for øvrig for å fremme likestilling i bedriften. Framtidsutsiktene Som attføringsbedrift er Norservice etablert med en klart definert samfunnskontrakt som legitimerer bedriftens eksistensberettigelse. Avklaringen og opplæringen skal være det sentrale formål, og forretningsdriften skal bygge opp under dette hovedformålet. Mens næringslivet for øvrig har som formål å tiltrekke seg stabil arbeidskraft, har attføringsbedriften det tilnærmet motsatte utgangspunkt, nemlig å lære opp og skifte ut arbeidsstokken til det beste for den enkelte, næringslivet og samfunnet. Norservice gir med sine mange forretningsområder allsidig og relevant yrkesopplæring, samtidig som flere forretningsområder gir god risikospredning. Styret anser konsernet å være godt posisjonert i forhold til etterspørselen i vare- og arbeidsmarkedet, og har god tro på en langsiktig, lønnsom utvikling for virksomheten, kombinert med utprøving, kvalifisering og yrkesopplæring. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd kr overføres annen egenkapital. Takk Styret takker kunder og andre forretningsforbindelser for godt samarbeid. Samtidig retter styret en stor takk til ansatte for meget god innsats til beste for Norservice. 19 Trondheim Erik Frederiksen Per Einar Løkken Jens Haugen Styreleder Nestleder Elsa A. Sandvik Elin Schive Geir Wiggen Ingebrigt Kulset Adm.direktør

20 Resultatregnskap Norservice Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad ,11 Lønnskostnad Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer 11 Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer