INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING"

Transkript

1 INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

2 Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige og forsvarlige former, jf. alkoholforskriften nr.538 av til 8 3. God internkontroll på håndtering av alkoholholdig drikke reduserer risikoen for at utilsiktede brudd på alkoholloven inntreffer. Dette er bra for skjenkestedet og bra for kundene. Denne manualen for internkontroll kan være til god hjelp for å utarbeide og praktisere rutiner på en effektiv og systematisk måte. Det er ikke meningen at det skal innføres et komplisert system. Tvert imot bidrar den til å gjøre sikkerhetsrutinene enkle og forståelige. Manualen forteller hva som må gjøres, men ikke nødvendigvis hvordan det skal gjennomføres på ditt arbeidssted. Alle virksomheter er forskjellige, og internkontrollen må tilpasses den enkeltes størrelse, egenart, aktivitet og risikoforhold. Rutinene er naturligvis ment å være i aktiv bruk. Derfor er det under hvert punkt i manualen plass for å datere og signere for gjennomført tiltak. La det ikke gå for lang tid mellom hver gang internkontroll gjennomgås på nytt. Alkoholforskriften krever at virksomhetens internkontrollsystem skal være oppdatert og tilgjengelig for skjenkekontrollørene. Permen er også et godt sted å oppbevare originaler eller kopier av relevante dokumenter, slik som bevillingsvedtaket, kommunens kontrollrapporter, dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve, alkoholloven og alkoholforskriften. De fleste skjenkesteder er underlagt krav om internkontroll i flere regelverk, slik som arbeidsmiljøloven, brann og elsikkerhetslovgivning og næringsmiddellovgivning. Siden disse internkontrollene skal være tilgjengelige for ansatte og myndigheter, bør de plasseres sammen og på et sted som er lett tilgjengelig for de ansatte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom noe er uklart. Kommunen plikter å veilede om regelverk rundt håndtering og servering av alkoholholdige drikkevarer. Mer utførlig informasjon omkring internkontroll finnes i veileder IS 1337 Internkontroll etter alkoholloven for salgs og skjenkesteder, utgitt i 2005 av Sosial og helsedirektoratet. Manualen er utarbeidet i et samarbeid mellom Advokatfirma Freibu DA, advokat Karoline Bjerke og seniorrådgiver Terje Myller ved Kompetansesenter Rus Nord Norge i

3 Innholdsfortegnelse 1 Innholdet i internkontrollen Etablering av system for internkontroll Opplæring Oppdatering Risikovurderinger Intern organisering og ansvarsfordeling Bedriftstilpassede rutiner Oppfølging av rutiner og avvik Krav til alder og opplæring for ansvarshavende Skjenkekontroll Skjenkeregel nr 1 Ansvaret for skjenkingen Skjenkeregel nr 2 Aldersbestemmelsene for skjenking Skjenkeregel nr 3 Aldersbestemmelsene for konsum Skjenkeregel nr 4 Håndtering av åpenbart ruspåvirkede gjester Skjenkeregel nr 5 Vurdering av beruselsesgrad Skjenkeregel nr 6 Medbrakt alkohol / borttagelse av alkohol Skjenkeregel nr 7 Skjenketid Meldeplikt til bevillingsmyndigheten Forslag til dokumentasjon i internkontrollen Kildehenvisninger

4 1 Innholdet i internkontrollen Internkontroll defineres som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven (alkoholforskriften 8 2). Innholdet i en internkontroll er fastsatt i alkoholforskriften 8 3. Dokumentasjonen i internkontrollen skal sikre at de ansvarlige og de ansatte ved virksomheten enklere kan overholde de krav som gjelder. Hvilke dokumenter som skal brukes og hvor omfattende de skal være, avhenger av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen skal imidlertid alltid inneholde dokumentasjon som gjør at den ansvarlige har oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten sørger for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll har oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt har rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten har rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik foretar systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen 4

5 2 Etablering av system for internkontroll I følge alkoholforskriften 8 1 jf. 8 2 og 8 3 er det bevillingshavers særlige ansvar å utarbeide og gjennomføre internkontroll for alkoholhåndtering i skjenkevirksomheten og å gjøre denne kjent for de ansatte. Dette innebærer at bevillingshaver har det overordnede ansvaret for innføring av et system for internkontroll sørger for at internkontrollsystemet er skriftlig og lett tilgjengelig og forklart for alle ansatte tilpasser internkontrollsystemet til bedriftens særlige risikoforhold og drøfter utformingen med de ansatte utformer internkontrollsystemet på en brukervennlig måte TIPS! Når det står i alkoholforskriften at det er bevillingshaver som har ansvaret for å utarbeide og oppdatere internkontrollen, betyr dette i praksis daglig leder / styrer ved virksomheten. Bevillingshaver kan imidlertid ikke fri seg fra ansvaret som er pålagt, og vil alltid ha det formelle ansvaret. 5

6 3 Opplæring Bevillingshaver skal sørge for at styrer, stedfortreder og øvrige ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene i alkohollovgivningen og bevillingen, jf. alkoholloven 1 7 c, alkoholforskriften 2 2, 5 1 og 8 3 annet avsnitt nr. 2 Dette innebærer at bevillingshaver skal sikre at alle ansatte har fått nødvendig opplæring i alkohollovgivningen at styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for skjenkebevilling at alle ansatte har deltatt på Ansvarlig Vertskap kurs dersom det er tilbud i kommunen om å delta på dette at alle ansatte har kunnskap om sentrale bestemmelser knyttet til skjenking av alkoholholdig drikk, herunder inndelingen i alkoholgrupper alderskrav mengdebestemmelser for brennevin innslippforbudet/bortvisningsplikten for åpenbart ruspåvirkede personer forbudet mot diskriminering skjenketider/konsumtid mv. reklameforbudet Tips! Ansvaret for opplæring er ikke oppfylt ved at de ansatte får en gjennomgang av lovverket ved ansettelse. Det er bevillingshavers plikt å følge opp endringer i lovverket, og sørge for at samtlige ansatte får oppdatert kunnskap fortløpende. 6

7 4 Oppdatering Bevillingshaver/styrer foretar systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollmanualen, jf. alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver skal gjennomgå bedriftens internkontrollsystem minst én gang i året og ellers oftere dersom nødvendig sette seg inn i de til enhver tid gjeldende vilkår for å utøve skjenkebevillingen sørge for at internkontrollen til enhver tid er oppdatert i forhold til regelendringer og nye rundskriv sørge for at resultat/avvik som avdekkes i gjennomgangen registreres og følges opp, og at nye regelendringer innarbeides sikre at systemet er hensiktsmessig, oppdatert og etterlevd sikre at de ansatte involveres i denne gjennomgangen sikre at endringer i rutinebeskrivelsene blir gjennomgått med de ansatte Tips! Ta opp nye rutiner og regelverk på personalmøtene, så får personalet mulighet til å delta i å videreutvikle internkontrollen slik at den blir praktisk og enkelt å overholde! 7

8 5 Risikovurderinger Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, jf. Alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver skal foreta en risikovurdering av den daglige drift ved virksomheten sammenholdt med de bestemmelser som er aktuelle for skjenkestedet tilpasse internkontrollen til virksomhetens størrelse og aktiviteter, herunder særegenheter som øker sannsynligheten for brudd på alkohollovgivningen slik som alderskontroll, høyt konfliktnivå blant gjestene mv. tilpasse internkontrollen til de risikofaktorer som er aktuelle ved skjenkestedet, herunder trafikale forhold, nærhet til steder der barn og unge oppholder seg, utbredelse av falsk legitimasjon mv. Tips! Undersøk med de som arbeider ved skjenkestedet til daglig hvilke ting de opplever som problematisk. De ansatte har best kjennskap til den daglige situasjonen, og må høres når risikovurderingen skal gjennomføres. 8

9 6 Intern organisering og ansvarsfordeling Bevillingshaver skal ha oversikt over hvordan egen virksomhet er organisert og hvordan ansvarsoppgaver er fordelt, jf. alkoholforskriften 8 3 Dette innebærer at bevillingshaver skal sette opp en liste over alle ansattes ansvarsområde sette opp et organisasjonskart sørge for at alle ansatte har en klar stillingsbeskrivelse sørge for at en oppdatert kontaktliste for alle ansatte ved virksomheten alltid er tilgjengelig utarbeide instruks der ansvar og fordeling av oppgaver tilknyttet skjenking av alkohol fremgår, herunder hvem som er styrer og stedfortreder hvem som har det overordnede praktiske ansvaret for skjenkingen når styrer / stedfortreder er fraværende hvordan de ansatte kommer i kontakt med styrer / stedfortreder når disse ikke er til stede på skjenkestedet sørge for at samtlige dokumenter er lett tilgjengelige for de ansatte Tips! Telefon / kontaktlister og lister over ansvarsområder kan med fordel henges opp lett synlig for de ansatte, i tillegg til å oppbevares i IK permen. 9

10 7 Bedriftstilpassede rutiner Bevillingshaver skal ha rutiner som sikrer overholdelse av kravene i bevillingsvedtaket og alkohollovgivningen, jf. alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver skal vurdere hvilke områder det er nødvendig med spesielt utformede rutinebeskrivelser som sikrer overholdelsen av krav i bevillingsvedtaket, alkohollovgivingen og kommunens ruspolitiske handlingsplan skal utarbeide rutiner som eliminerer særlige risikofaktorer som kan til brudd på alkohollovgivningen i virksomheten slike risikofaktorer kan være kai i nærheten av skjenkestedet, barn / unge som ferdes i nærmiljøet, trafikale forhold mv. får de ansatte til å delta i prosessen med å utforme interne rutiner. Det er viktig med eierskapsfølelse til disse blant alle ansatte tilpasser rutinene den konkrete virksomhet for at det skal være eierskap til rutinebeskrivelsene, slik at disse blir fulgt og at dette oppleves som meningsfullt Tips! Det er viktig at bevillingshaver arbeider for gode holdninger til bedriftens internkontrollrutiner; rutinene er ikke utformet for å gjøre kommunen fornøyd, men for at det skal være en trygg og trivelig arbeidsplass, og at skjenkingen skal foregå på en slik måte at ingen blir overskjenkt til ulempe for seg selv eller omgivelsene. 10

11 8 Oppfølging av rutiner og avvik Bevillingshaver skal ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik, jf. alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver oppretter rutiner for hva som skal gjøres når avvik skjer, herunder både midlertidige og endelige tiltak følger opp når det oppstår hendelser eller forhold (avvik) som kan innebære brudd på krav gitt i bevillingen og alkohollovgivningen har utpekt hvem som har ansvar for å følge opp avvik, dvs. for å rette forholdet eller iverksette tiltak som kan forebygge liknende hendelser har pålagt styrer og stedfortreder å registrere avvik fra rutinebeskrivelsene for virksomheten og hva som skal gjøres for å rette avviket der og da, og hva som skal gjøres når dette ikke er mulig har utarbeidet særskilt avviksskjema og har gitt opplæring i hvordan dette skal fylles ut Tips! Avviksregistrering skal omfatte både interne hendelser, slik som feilleveranser, ødelagt inventar mv, men også hendelser som har med gjester å gjøre, slik som håndtering av åpenbart berusede personer, konfliktsituasjoner, feilet alderskontroll mv. 11

12 9 Krav til alder og opplæring for ansvarshavende Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkohollovgivningen, jf. alkoholloven 1 7c og alkoholforskriften 5 1. Dette innebærer at bevillingshaver må sørge for at de som er tiltenkt rollene som styrer og stedfortreder oppfyller kravene til alder og kunnskap må sørge for at de som er tiltenkt rollene som styrer og stedfortreder får tilstrekkelig opplæring i alkohollovgivningen må sørge for at styrer og stedfortreder avlegger kunnskapsprøve for skjenkebevilling hos kommunen at kunnskapsprøvebevisene settes inn i internkontrollpermen Tips! Selv om kravet om kunnskapsprøven kun gjelder for styrer og stedfortreder, kan det være en fordel om også andre ansatte får anledning til å ta prøven. Dette kan særlig være aktuelt for de som har ansvaret for skjenking når styrer / stedfortreder ikke er til stede ved virksomheten. 12

13 10 Skjenkekontroll Kommunen forestår kontroll med skjenkebevillinger, jf. alkoholloven 1 9. Bevillingshaver plikter å sørge for at kommunen får gjennomført kontroller uforstyrret. Kontrollørene skal forholde seg til ansvarshavende ved skjenkestedet på kontrolltidspunktet. Dette innebærer at bevillingshaver må sørge for at samtlige ansatte er informert om hvordan de skal forholde seg til skjenkekontrollører må legge til rette for at kontrollmyndigheten på forespørsel enkelt kan få tilgang på regnskapsmateriale, herunder tilknyttede dokumenter som kunde og leverandørlister samt inn og utgående fakturaer følge opp skjenkekontrollen med merknader til eventuelle funn fra kontrollen. Man har krav på skriftlig rapport innen én uke De ansatte skal alltid gi bevillingsmyndigheten / skjenkekontrollører fri adgang til skjenkestedets lokaler legitimere seg på forespørsel forholde seg til at skjenkekontroll kan skje åpent eller anonymt åpen kontroll = legitimering/tilkjennegivelse ved ankomst anonym kontroll = legitimering/tilkjennegivelse ved avslutningen av kontrollen alltid skal få en muntlig redegjørelse av hva kontrollørene observerte under kontrollen i relasjon til alkohollovens regler behandle kontrollørene med respekt under utførelsen av kontrollen. Kontrollørene skal få utføre sine observasjoner uforstyrret, og kontrollen skal ikke sjenere stedets gjester gis rett til å uttale seg om de funn som kontrollørene opplyser om ulike oppfatninger av hva som har skjedd under kontrollen skal nedtegnes av kontrolløren og følge saken videre kunne legge frem dokumentasjon for at virksomheten er risikovurdert og tiltak for å motvirke brudd på regelverket er iverksatt 13

14 11 Skjenkeregel nr 1 Ansvaret for skjenkingen Bevillingshaver og styrer har det overordnede ansvaret for at skjenking foregår i overensstemmelse med alkohollovgivningen, og plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenkingen. I dette ligger også et tilsynsansvar i fht ansattes håndtering av bestemmelser og krav i alkoholloven, alkoholforskriften og bevillingsvedtaket. Den enkelte ansatt har også selv ansvar for å følge de retningslinjer bevillingshaver og styrer trekker opp, og har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i reglene i alkohollovgivningen og til å delta på intern opplæring som blir gitt samt kurset Ansvarlig Vertskap Bevillingshaver og styrer har altså det overordnede ansvar for at skjenking av alkoholholdig drikke skjer i overensstemmelse med alkohollovgivningen. Hjemmel: Alkoholforskriften

15 12 Skjenkeregel nr 2 Aldersbestemmelsene for skjenking Bevillingshaver og styrer/stedfortreder må påse at den som skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (drikk inneholdende mer enn 0,7 volumprosent, men under 22 volumprosent alkohol) har fylt 18 år den som skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer) har fylt 20 år dette gjelder også ved skjenking av drinker basert på brennevin som i utgangspunktet, dvs. i originalemballasjen/flasken, inneholdt 22 volumprosent alkohol eller mer, og som er blitt nedblandet aldersgrensene gjelder likevel ikke servitør med kokk eller servitørfagbrev eller lærlinger og elever i kokk /servitørfag under praktisk opplæring i bedriften Hjemmel: Alkoholloven 1 5 og Alkoholforskriften

16 13 Skjenkeregel nr 3 Aldersbestemmelsene for konsum Bevillingshaver og styrer/stedfortreder må påse at skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ikke skjer til personer under 18 år skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 ikke skjer til personer under 20 år personer som ikke fyller alderskravene ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester ved tvil om alder har bedriftens ansatte rett og plikt til å kreve legitimasjon gjesten har på forespørsel plikt til å forevise gyldig legitimasjon som dokumenterer lovlig alder for alkoholkjøp. Hvis ikke skal alkoholkjøp nektes! Hjemmel: Alkoholloven 1 5 og Alkoholforskriften 2 4 og

17 14 Skjenkeregel nr 4 Håndtering av åpenbart ruspåvirkede gjester Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må påse at åpenbart ruspåvirkede gjester ikke gis adgang til skjenkestedet bortvises fra skjenkestedet ikke skjenkes/langes alkoholholdig drikk ikke skjenkes på en slik måte at de(n) må antas å bli åpenbart ruspåvirket som følge av skjenkingen ingen som sitter sammen med vedkommende serveres alkoholholdig drikk før han/ hun er fjernet som er ute av stand til å ta vare på seg selv, får nødvendig bistand til å komme seg trygt hjem Hjemmel: Alkoholloven 1 5 og Alkoholforskriften 2 4 og 4 3. Tips! Symptomer på åpenbart påvirket: uoppmerksom vanskelighet med å feste blikket snakker utydelig problemer med å gå rett slepphendt ofte høyrøstet kan virke forstyrrende på andre 17

18 15 Skjenkeregel nr 5 Vurdering av beruselsesgrad Bevillingshaver og styrer/stedfortreder må påse at alle ansatte er kjent med rutinene for avvisning bortvisning serveringsnekt alle ansatte kan vurdere når en person er åpenbart påvirket av rusmidler alle ansatte har fått tilstrekkelig kunnskap om rusmiddelpåvirkning (virkningen av alkohol og narkotika) og de ytre kjennetegnene som alkohol og annen ruspåvirkning gir i forhold til kroppsspråk mv alle ansatte har fått opplæring i hvordan man håndterer en situasjon der en gjest må nektes adgang til, vises bort fra eller nektes alkoholservering ved skjenkestedet alle ansatte har fått opplæring i hvordan man håndterer en situasjon der ingen ved samme bord får ytterligere servering før en av gjestene bordet som er åpenbart beruset, har forlatt bordet og skjenkelokalet Hjemmel: Alkoholforskriften 4 2 og

19 16 Skjenkeregel nr 6 Medbrakt alkohol / borttagelse av alkohol Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må påse at alle ansatte er kjent med interne kontrollrutiner mht. inngangskontroll og observasjon av hva gjestene drikker i skjenkelokalet alle ansatte har fått opplæring i hvordan man håndterer en situasjon der en gjest drikker medbrakt alkohol eller tar med seg alkoholholdig drikk ut av lokalene er kjent med begrensningene i lovlig maktanvendelse som gjelder når man forhindrer en gjest fra å drikke medbrakt drikke / beslagleggelse av slik drikk, og forhindring av at noen medtar drikke ut av skjenkelokalet at medbrakt drikke i skjenkelokalet blir forsvarlig tatt hånd om Hjemmel: Alkoholforskriften 4 4. Tips! Dørvakten har ingen ubetinget rett til å undersøke vesker / bager / sekker som tilhører gjestene men gjestene har heller ingen ubetinget rett til adgang til skjenkestedet! 19

20 17 Skjenkeregel nr 7 Skjenketid Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må være kjent med gjeldende skjenketider fastsatt i bevillingsvedtaket at konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp på overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensninger i alkoholloven 4 4 Viktig: Konsumeringen må skje på hotellrommene, og skjenkingen må skje fra særskilt skjenkekilde (minibar el.) Hjemmel: Alkoholloven 4 4. Tips! Ved overgang mellom sommer og vintertid skal kranene stenges FØRSTE GANG klokken når skjenkestopp. 20

21 18 Meldeplikt til bevillingsmyndigheten Bevillingshaver plikter i visse tilfeller å melde fra om endringer ved virksomheten til bevillingsmyndigheten, og skal ha rutiner for å følge opp disse pliktene. Dette gjelder: Eierskifte ved virksomheten Bevillingshaver skal innen 30 dager etter at avtale kom i stand om overdragelse av alle/en dominerende andel (1/3) av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten, søke om ny bevilling, og Melde fra til kommunen om overdragelsen I så fall kan ny bevillingshaver drive videre i inntil tre måneder på tidligere eiers bevilling Skifte av styre / stedfortreder Dersom styrer / stedfortreder slutter, må bevillingshaver straks søke om godkjenning av ny styrer/stedfortreder Bevillingshaver umiddelbart må utpeke ny styrer/stedfortreder når opprinnelig styrer/stedfortreder slutter, og søknad om godkjenning sendes bevillingsmyndigheten Ny styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkohol Dersom vedkommende styrer også skal inneha serveringsbevillingen, må han/hun også bestå etablererprøven Flytting Bevillingsvedtaket gjelder for et bestemt lokale Dersom skjenkestedet flytter til annen adresse, må bevillingshaver søke om ny skjenkebevilling Endring av konsept Bevillingsvedtaket gjelder for en bestemt type virksomhet ett konsept Dersom skjenkestedet endrer konsept / karakter, må bevillingshaver søke om ny skjenkebevilling 21

22 19 Forslag til dokumentasjon i internkontrollen 1. Kontrollrapporter fra kommunen 2. Bevillingsvedtak 3. Ruspolitisk Handlingsplan for kommunen for inneværende periode 4. Alkoholloven av Alkoholforskriften av Håndbok i alkoholloven. Rundskriv IS 5/2008, Helsedirektoratet. 7. Rundskriv om internkontroll for innehavere av bevilling 8. Kopi av kursbevis for ansatte som har avlagt Ansvarlig Vertskap 9. Kopi av eksamensbevis for at styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for skjenkebevilling 10. Korrespondanse med kommune vedr. bevillingsforhold, herunder skriftlige advarsler mv. 11. Sjekkliste for håndtering av alkohollovgivningen som slås opp i barområdet/skjenkelokalet 12. Avviksskjema for oppfølging av brudd på internkontrollrutiner 13. Gjennomført risikovurdering for virksomheten og derav bedriftstilpassede regler 14. Rutiner for opplæring av ansatte 15. Organisasjonskart 16. Avviksskjema 22

23 20 Kildehenvisninger 1. Alkoholloven nr. 27 av Alkoholforskriften nr.538 av Veileder IS 1337 Internkontroll etter alkoholloven for salgs og skjenkesteder 4. Sjekkliste fra NHO Reiseliv (www.nho.no) 23

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2

Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Høring om endringer i alkoholregelverket Vedlegg 2 Kapittel 5. Kunnskapsprøve 5-1. Styrer og stedfortreder og kontrollør må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING ELLER SKJENKE- BEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING SØKNADSSKJEMA FOR AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING I HHT. ALKOHOLLOVENS 4-5 SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING I HHT. ALKOHOLLOVEN 1-6, 2 LEDD Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET SØKNAD OM AMBULERENDE

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven

Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Guide til god interkontroll etter Alkoholloven Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte

Detaljer

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling

Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Helse- og omsorgsdepartementet Endringer i alkoholloven og alkoholforskriften normerte regler for inndragning av bevilling Kristine Wexels, rådgiver i folkehelseavdelingen Stavanger, 4. november 2015 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2443 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø ADVARSEL - SKJENKEBEVILLING VÅRT HJEM AS Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012.

Alkoholpolitiske. retningslinjer. Randaberg kommune. Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. Randaberg kommune Retningslinjer for alkoholpolitikken. bevillingsperioden 1. april 2008 31. mars 2012. retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Randaberg kommune Foto: Anne Lise Norheim Retningslinjer

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Grader av alkoholpåvirkning

Grader av alkoholpåvirkning EDRU LETT PÅVIRKET Oppstemt Færre hemninger Mer pratsom Hever stemmen ÅPENBART PÅVIRKET Uoppmerksom Vanskeligheter med å feste blikket Snakker utydelig Problemer med å gå rett Slepphendt Ofte høyrøstet

Detaljer

REV1SJONSRAPPORT IK ALKOHOL Systemrevisjon

REV1SJONSRAPPORT IK ALKOHOL Systemrevisjon KONTAKTOPPLYSN1NGER Virksomhetens adresse Telefon Foretaksnummer Kontaktpersoner REVISJON - GJENNOMFØRING Revisor Regelverk An net: Dato for revisjonen: Metode: REV1SJONSRAPPORT IK ALKOHOL Systemrevisjon

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Oppdatert Desember 2012 Utgiver: Helse- og sosialvdelingen

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Internkontroll for skjenkesteder og e-læring

Internkontroll for skjenkesteder og e-læring 7. September 2016 Internkontroll for skjenkesteder og e-læring Dick Ekeroth Spesialkonsulent Fredrikstad Kommune Ansvarlig alkoholhåndtering Kompetanse Kontroll Samarbeid Kapittel 8. Internkontroll 8-1.

Detaljer

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl.

Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. Ønsker alle velkommen til felles informasjonsmøte for innehavere av salgs- og skjenkebevillinger i Ørland og Bjugn. 8. Juni 2016 kl. 18:00 Agenda: Innledning Presentasjon deltakere Gjennomgang nytt i lovverket

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap)

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap) SØR-AURDAL KOMMUNE Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (lukket og åpent selskap) Ambulerende bevilling, til deltagere i sluttet selskap (se retningslinjer) Bevilling for en bestemt anledning,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Internkontrollsystem etter alkohollov med forskrifter. Kva me kontrollerer. Nettverkssamling om ansvarlig alkoholhandtering, Stvgr

Internkontrollsystem etter alkohollov med forskrifter. Kva me kontrollerer. Nettverkssamling om ansvarlig alkoholhandtering, Stvgr Internkontrollsystem etter alkohollov med forskrifter Kva me kontrollerer Nettverkssamling om ansvarlig alkoholhandtering, Stvgr. 06.10. 2016 Vertskommunesamarbeid mellom 9 kommunar i Nord Rogaland og

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 10/1213-2 LOVISENBERG FAMILIECAMPING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TOLGA KOMMUNE 2016-2020 I henhold til alkohollovens 1-7d Kommunestyrets vedtak i sak 94/16 15.12.2016 Handlingsplanen revideres ved behov og senest innen 01.04.2020 1

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03. SØR-VARANGER KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 Endret av kommunestyret 29.05.2013 og 26.03.2014 Med oppdaterte gebyrsatser for 2015 ALKOHOLPOLITISKE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ OG FASIT - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? Riktig svar: b) a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 05/02787-009 KAROLINE KAABER, FRØVIK GÅRD - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karoline

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: FSKAL Joker Vingar 16/5206-8 Dato: 21.03.2017 VINGAR MAT AS - SØKNAD OM NETTHANDEL - ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 JOKER VINGAR. Vedlegg: 1.

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap

Helse og omsorg Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Flatanger Formannskap Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/3150-5 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Søknad om skjenkebevilling Hasvåg Brygge AS Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Salg og skjenkekontroller, kontroll med tobakkskadeloven

Salg og skjenkekontroller, kontroll med tobakkskadeloven Kravspesifikasjon Salg og skjenkekontroller, kontroll med tobakkskadeloven Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I Juli 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Versjon 1.0 forslag til Formannskapet

Alkoholpolitiske retningslinjer Versjon 1.0 forslag til Formannskapet Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2020 Versjon 1.0 forslag til Formannskapet 12.08.2016 Innhold 1. Hvorfor alkoholpolitiske retningslinjer og lovgrunnlaget... 2 2. Målsettinger... 2 2. 1 Hjemmel for

Detaljer

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016

Trøgstad kommune. Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Trøgstad kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret 18.09.2012 Innhold 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer 3. Definisjoner 4. Salgsbevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011

Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Alkoholpolitisk handlingsplan for Larvik kommune 2008-2011 Behandlet i kommunestyret 18.06.08 med tillegg vedtatt i kommunestyret 17.09.08. Revidert i kommunestyret den 27.10.10. FORSKRIFT SALGS- OG SKJENKETIDER

Detaljer

Referat fra dialogmøte mellom Frogn kommune og salgs- og skjenkestedene

Referat fra dialogmøte mellom Frogn kommune og salgs- og skjenkestedene Referat fra dialogmøte mellom Frogn kommune og salgs- og skjenkestedene 12.10.2016 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Tidspunkt: kl. 17.00 Følgende serveringssteder var representert: - Havnekroa, Milan Milanov

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre den 17.12.2015 Revidert av Kvalsund kommunestyre den 02.03.2017 Innhold:

Detaljer

Kristina Klæboe

Kristina Klæboe Alkoholloven 1-6 Kunnskapsprøve Kristina Klæboe 16.1. 2016 Krav om to kontrollører Elektronisk kunnskapsprøve Disposisjon Alkoholloven 1-6 Kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører ved gjennomføring

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for Gausdal kommune 2016 2020. Rådmannens forslag Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2016 2020 Rådmannens forslag 1 INNHOLD: 1 GENERELT s. 3 2 FAST SALGSBEVILLING s. 6 3 FAST SKJENKEBEVILLING s. 7 4 SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for perioden 12.02.2016-30.09.2020 Vedtatt i kommunestyret 11.02.2016 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel for alkoholpolitiske retningslinjer... 3 3. Definisjoner... 3 4.

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Lardal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Revidert og vedtatt av Lardal kommunestyre 23.09.2014, saksnummer 050/14. Formål Lardal kommune vil legge forholdene til rette for salg og skjenking av lovlig

Detaljer

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk

Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2012 2016 LILLEHAMMER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.02.2012, med tillegg vedtatt 29.03.2012. Gjeldende fra 30. mars 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk fra 1. juli 2016 30. juni 2020. Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET Navn på skjenkestedet: Adr.: Evt. tidligere

Detaljer

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften

Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedlegg til løpenr. 168089/2013, saksnr. 2013/23075 Klassering: U60 Gradering: Dato: 11.11.2013 Høringsuttalelse - alkoholloven og alkoholforskriften 2.7 FORSLAG OM PRIKKTILDELINGSSYSTEM

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret

DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret DEL B. BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret 08.12.16 Kap 1. Generelle bestemmelser 1 Bevillingsreglementet til Bø kommune skal bidra til å oppfylle alkohollovens formål om å begrense

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MANDAL KOMMUNE 01.07.16-30.9.20 1.MÅLSETTING Målsettingen med disse retningslinjene er i størst mulig grad å redusere fysiske, psykiske og sosiale helseskader,

Detaljer

Gjelder for perioden

Gjelder for perioden Gjelder for perioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den.. (arkivsak.) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2016 til 2020. De

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR KVALSUND KOMMUNE Gjeldende for bevillingsperioden 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2015 Innhold: 1. Formålsbestemmelse 2. Hjemmel for de alkoholpolitiske

Detaljer

Saksframlegg 12/

Saksframlegg 12/ Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Mildrid Einbu Arkiv: DSKAL Nikkers/Nikkers sport 12/3122-27 Dato: 10.06.2014 NIKKERS AS - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLINGEN VED NIKKERS/NIKKERS SPORT. Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Evt.

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12.

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt av kommunestyret den , sak 080/12. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret den 23.05.12, sak 080/12. Innhold FORSKRIFT... 3 1. Salgssteder... 3 2. Serveringssteder... 3 2.1 Skjenketider... 3 2.2. Åpnings/lukningstider...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende, avdekket ved kontroll den 27. desember 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - MORMORS STUE AS Arkivsaksnr.: 04/8353 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Mormors Stue AS, org.nr 968 491 008, Nedre Enkeltskillingsveita

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret

Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune. Vedtatt i kommunestyret Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016 2020 Vedtatt i kommunestyret 20.06.2016. 1 Innhold 1. Målsettingen for kommunens alkoholpolitikk... 3 1.1 Hensikten med alkoholpolitiske retningslinjer:...

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012.

Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Page 1 of 8 Alkoholpolitiske 2008-03-18 retningslinjer Gjeldendefor bevillingsperioden 2008-2012. Alkoholpolitiske retningslinjer for Hammerfest kommune Vedtatt av kommunestyret 13. mars 2008 Innhold Formålsbestemmelse

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Med retningslinjer for Meløy kommunes bevillingspolitikk Vedtatt av kommunestyret 31. mars 2016 i sak 19/16 Innhold 1. Planområde... 3 2. Målsetting... 3 3. Bevillingsperiode...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SALG OG SKJENKING AV ALKOHOL I DRANGEDAL KOMMUNE 20162020 ALHOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 09.06.2016 MED ENDRING 04.05.2017. DEL AV RUSMIDDELPOLITISK

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30.

Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. Eigersund kommune Søknad om fornyelse av bevilling for skjenking av alkohol om bord i bår under fart eller ved kai i tidsrommet 1. juli 2016-30. juni 2020 Søknadsfrist 21. januar 2016 SKJENKESTEDET/BÅTEN

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

SECURITAS. Fjell Kommune PB Straume v/ Sølvi Spilde. J.nr. Skjenkekontroll i Fjell. Bergen Vennlig hilsen for Securitas AS

SECURITAS. Fjell Kommune PB Straume v/ Sølvi Spilde. J.nr. Skjenkekontroll i Fjell. Bergen Vennlig hilsen for Securitas AS Fjell Kommune PB. 184 5342 Straume v/ Sølvi Spilde J.nr. L flr. Sak; Skjenkekontroll i Fjell Side 1 av 1 Deres dato 1 Your date Vedlagt rapporter for avtalt ekstra Skjenkekontroll i Fjell kommune 09.11.2012

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2016 2020 1 Mål for Alkoholpolitisk bevilgningsplan Omsetning av alkoholholdig drikk etter denne alkoholpolitisk bevilgningsplan har som mål å begrense i størst mulig utstrekning

Detaljer

LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING.

LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING. LLOYDS PUB - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING. Arkivsaksnr.: 13/162 Arkiv: U63 &58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/13 Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 02.05.2013 66/13 Formannskapet 14.05.2013

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Page 1 of 14 FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. DATO: FOR-2005-06-08-538 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I 2005

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-U60, TI-&18 14/715 15/8000 Anne-Margrethe Simonsen 03.11.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Milano Hattfjelldal

Detaljer

Klepp kommune HELSE OG VELFERD

Klepp kommune HELSE OG VELFERD Klepp kommune HELSE OG VELFERD Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 ALKOHOLPOLITISKE RETTNINGSLINJER I KLEPP KOMMUNE FOR OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2016-2020 BEVILLINGSPERIODEN

Detaljer