INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING"

Transkript

1 INTERNKONTROLLMANUAL OM ALKOHOLHÅNDTERING FOR INNEHAVERE AV SKJENKEBEVILLING

2 Forord Alle bevillingshavere skal ha skriftlige internkontrollrutiner for å sikre at utøvelsen av bevillingen skjer i lovlige og forsvarlige former, jf. alkoholforskriften nr.538 av til 8 3. God internkontroll på håndtering av alkoholholdig drikke reduserer risikoen for at utilsiktede brudd på alkoholloven inntreffer. Dette er bra for skjenkestedet og bra for kundene. Denne manualen for internkontroll kan være til god hjelp for å utarbeide og praktisere rutiner på en effektiv og systematisk måte. Det er ikke meningen at det skal innføres et komplisert system. Tvert imot bidrar den til å gjøre sikkerhetsrutinene enkle og forståelige. Manualen forteller hva som må gjøres, men ikke nødvendigvis hvordan det skal gjennomføres på ditt arbeidssted. Alle virksomheter er forskjellige, og internkontrollen må tilpasses den enkeltes størrelse, egenart, aktivitet og risikoforhold. Rutinene er naturligvis ment å være i aktiv bruk. Derfor er det under hvert punkt i manualen plass for å datere og signere for gjennomført tiltak. La det ikke gå for lang tid mellom hver gang internkontroll gjennomgås på nytt. Alkoholforskriften krever at virksomhetens internkontrollsystem skal være oppdatert og tilgjengelig for skjenkekontrollørene. Permen er også et godt sted å oppbevare originaler eller kopier av relevante dokumenter, slik som bevillingsvedtaket, kommunens kontrollrapporter, dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve, alkoholloven og alkoholforskriften. De fleste skjenkesteder er underlagt krav om internkontroll i flere regelverk, slik som arbeidsmiljøloven, brann og elsikkerhetslovgivning og næringsmiddellovgivning. Siden disse internkontrollene skal være tilgjengelige for ansatte og myndigheter, bør de plasseres sammen og på et sted som er lett tilgjengelig for de ansatte. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom noe er uklart. Kommunen plikter å veilede om regelverk rundt håndtering og servering av alkoholholdige drikkevarer. Mer utførlig informasjon omkring internkontroll finnes i veileder IS 1337 Internkontroll etter alkoholloven for salgs og skjenkesteder, utgitt i 2005 av Sosial og helsedirektoratet. Manualen er utarbeidet i et samarbeid mellom Advokatfirma Freibu DA, advokat Karoline Bjerke og seniorrådgiver Terje Myller ved Kompetansesenter Rus Nord Norge i

3 Innholdsfortegnelse 1 Innholdet i internkontrollen Etablering av system for internkontroll Opplæring Oppdatering Risikovurderinger Intern organisering og ansvarsfordeling Bedriftstilpassede rutiner Oppfølging av rutiner og avvik Krav til alder og opplæring for ansvarshavende Skjenkekontroll Skjenkeregel nr 1 Ansvaret for skjenkingen Skjenkeregel nr 2 Aldersbestemmelsene for skjenking Skjenkeregel nr 3 Aldersbestemmelsene for konsum Skjenkeregel nr 4 Håndtering av åpenbart ruspåvirkede gjester Skjenkeregel nr 5 Vurdering av beruselsesgrad Skjenkeregel nr 6 Medbrakt alkohol / borttagelse av alkohol Skjenkeregel nr 7 Skjenketid Meldeplikt til bevillingsmyndigheten Forslag til dokumentasjon i internkontrollen Kildehenvisninger

4 1 Innholdet i internkontrollen Internkontroll defineres som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven (alkoholforskriften 8 2). Innholdet i en internkontroll er fastsatt i alkoholforskriften 8 3. Dokumentasjonen i internkontrollen skal sikre at de ansvarlige og de ansatte ved virksomheten enklere kan overholde de krav som gjelder. Hvilke dokumenter som skal brukes og hvor omfattende de skal være, avhenger av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen skal imidlertid alltid inneholde dokumentasjon som gjør at den ansvarlige har oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten sørger for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll har oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt har rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten har rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik foretar systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen 4

5 2 Etablering av system for internkontroll I følge alkoholforskriften 8 1 jf. 8 2 og 8 3 er det bevillingshavers særlige ansvar å utarbeide og gjennomføre internkontroll for alkoholhåndtering i skjenkevirksomheten og å gjøre denne kjent for de ansatte. Dette innebærer at bevillingshaver har det overordnede ansvaret for innføring av et system for internkontroll sørger for at internkontrollsystemet er skriftlig og lett tilgjengelig og forklart for alle ansatte tilpasser internkontrollsystemet til bedriftens særlige risikoforhold og drøfter utformingen med de ansatte utformer internkontrollsystemet på en brukervennlig måte TIPS! Når det står i alkoholforskriften at det er bevillingshaver som har ansvaret for å utarbeide og oppdatere internkontrollen, betyr dette i praksis daglig leder / styrer ved virksomheten. Bevillingshaver kan imidlertid ikke fri seg fra ansvaret som er pålagt, og vil alltid ha det formelle ansvaret. 5

6 3 Opplæring Bevillingshaver skal sørge for at styrer, stedfortreder og øvrige ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene i alkohollovgivningen og bevillingen, jf. alkoholloven 1 7 c, alkoholforskriften 2 2, 5 1 og 8 3 annet avsnitt nr. 2 Dette innebærer at bevillingshaver skal sikre at alle ansatte har fått nødvendig opplæring i alkohollovgivningen at styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for skjenkebevilling at alle ansatte har deltatt på Ansvarlig Vertskap kurs dersom det er tilbud i kommunen om å delta på dette at alle ansatte har kunnskap om sentrale bestemmelser knyttet til skjenking av alkoholholdig drikk, herunder inndelingen i alkoholgrupper alderskrav mengdebestemmelser for brennevin innslippforbudet/bortvisningsplikten for åpenbart ruspåvirkede personer forbudet mot diskriminering skjenketider/konsumtid mv. reklameforbudet Tips! Ansvaret for opplæring er ikke oppfylt ved at de ansatte får en gjennomgang av lovverket ved ansettelse. Det er bevillingshavers plikt å følge opp endringer i lovverket, og sørge for at samtlige ansatte får oppdatert kunnskap fortløpende. 6

7 4 Oppdatering Bevillingshaver/styrer foretar systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollmanualen, jf. alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver skal gjennomgå bedriftens internkontrollsystem minst én gang i året og ellers oftere dersom nødvendig sette seg inn i de til enhver tid gjeldende vilkår for å utøve skjenkebevillingen sørge for at internkontrollen til enhver tid er oppdatert i forhold til regelendringer og nye rundskriv sørge for at resultat/avvik som avdekkes i gjennomgangen registreres og følges opp, og at nye regelendringer innarbeides sikre at systemet er hensiktsmessig, oppdatert og etterlevd sikre at de ansatte involveres i denne gjennomgangen sikre at endringer i rutinebeskrivelsene blir gjennomgått med de ansatte Tips! Ta opp nye rutiner og regelverk på personalmøtene, så får personalet mulighet til å delta i å videreutvikle internkontrollen slik at den blir praktisk og enkelt å overholde! 7

8 5 Risikovurderinger Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, jf. Alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver skal foreta en risikovurdering av den daglige drift ved virksomheten sammenholdt med de bestemmelser som er aktuelle for skjenkestedet tilpasse internkontrollen til virksomhetens størrelse og aktiviteter, herunder særegenheter som øker sannsynligheten for brudd på alkohollovgivningen slik som alderskontroll, høyt konfliktnivå blant gjestene mv. tilpasse internkontrollen til de risikofaktorer som er aktuelle ved skjenkestedet, herunder trafikale forhold, nærhet til steder der barn og unge oppholder seg, utbredelse av falsk legitimasjon mv. Tips! Undersøk med de som arbeider ved skjenkestedet til daglig hvilke ting de opplever som problematisk. De ansatte har best kjennskap til den daglige situasjonen, og må høres når risikovurderingen skal gjennomføres. 8

9 6 Intern organisering og ansvarsfordeling Bevillingshaver skal ha oversikt over hvordan egen virksomhet er organisert og hvordan ansvarsoppgaver er fordelt, jf. alkoholforskriften 8 3 Dette innebærer at bevillingshaver skal sette opp en liste over alle ansattes ansvarsområde sette opp et organisasjonskart sørge for at alle ansatte har en klar stillingsbeskrivelse sørge for at en oppdatert kontaktliste for alle ansatte ved virksomheten alltid er tilgjengelig utarbeide instruks der ansvar og fordeling av oppgaver tilknyttet skjenking av alkohol fremgår, herunder hvem som er styrer og stedfortreder hvem som har det overordnede praktiske ansvaret for skjenkingen når styrer / stedfortreder er fraværende hvordan de ansatte kommer i kontakt med styrer / stedfortreder når disse ikke er til stede på skjenkestedet sørge for at samtlige dokumenter er lett tilgjengelige for de ansatte Tips! Telefon / kontaktlister og lister over ansvarsområder kan med fordel henges opp lett synlig for de ansatte, i tillegg til å oppbevares i IK permen. 9

10 7 Bedriftstilpassede rutiner Bevillingshaver skal ha rutiner som sikrer overholdelse av kravene i bevillingsvedtaket og alkohollovgivningen, jf. alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver skal vurdere hvilke områder det er nødvendig med spesielt utformede rutinebeskrivelser som sikrer overholdelsen av krav i bevillingsvedtaket, alkohollovgivingen og kommunens ruspolitiske handlingsplan skal utarbeide rutiner som eliminerer særlige risikofaktorer som kan til brudd på alkohollovgivningen i virksomheten slike risikofaktorer kan være kai i nærheten av skjenkestedet, barn / unge som ferdes i nærmiljøet, trafikale forhold mv. får de ansatte til å delta i prosessen med å utforme interne rutiner. Det er viktig med eierskapsfølelse til disse blant alle ansatte tilpasser rutinene den konkrete virksomhet for at det skal være eierskap til rutinebeskrivelsene, slik at disse blir fulgt og at dette oppleves som meningsfullt Tips! Det er viktig at bevillingshaver arbeider for gode holdninger til bedriftens internkontrollrutiner; rutinene er ikke utformet for å gjøre kommunen fornøyd, men for at det skal være en trygg og trivelig arbeidsplass, og at skjenkingen skal foregå på en slik måte at ingen blir overskjenkt til ulempe for seg selv eller omgivelsene. 10

11 8 Oppfølging av rutiner og avvik Bevillingshaver skal ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik, jf. alkoholforskriften 8 3. Dette innebærer at bevillingshaver oppretter rutiner for hva som skal gjøres når avvik skjer, herunder både midlertidige og endelige tiltak følger opp når det oppstår hendelser eller forhold (avvik) som kan innebære brudd på krav gitt i bevillingen og alkohollovgivningen har utpekt hvem som har ansvar for å følge opp avvik, dvs. for å rette forholdet eller iverksette tiltak som kan forebygge liknende hendelser har pålagt styrer og stedfortreder å registrere avvik fra rutinebeskrivelsene for virksomheten og hva som skal gjøres for å rette avviket der og da, og hva som skal gjøres når dette ikke er mulig har utarbeidet særskilt avviksskjema og har gitt opplæring i hvordan dette skal fylles ut Tips! Avviksregistrering skal omfatte både interne hendelser, slik som feilleveranser, ødelagt inventar mv, men også hendelser som har med gjester å gjøre, slik som håndtering av åpenbart berusede personer, konfliktsituasjoner, feilet alderskontroll mv. 11

12 9 Krav til alder og opplæring for ansvarshavende Styrer og stedfortreder må være fylt 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkohollovgivningen, jf. alkoholloven 1 7c og alkoholforskriften 5 1. Dette innebærer at bevillingshaver må sørge for at de som er tiltenkt rollene som styrer og stedfortreder oppfyller kravene til alder og kunnskap må sørge for at de som er tiltenkt rollene som styrer og stedfortreder får tilstrekkelig opplæring i alkohollovgivningen må sørge for at styrer og stedfortreder avlegger kunnskapsprøve for skjenkebevilling hos kommunen at kunnskapsprøvebevisene settes inn i internkontrollpermen Tips! Selv om kravet om kunnskapsprøven kun gjelder for styrer og stedfortreder, kan det være en fordel om også andre ansatte får anledning til å ta prøven. Dette kan særlig være aktuelt for de som har ansvaret for skjenking når styrer / stedfortreder ikke er til stede ved virksomheten. 12

13 10 Skjenkekontroll Kommunen forestår kontroll med skjenkebevillinger, jf. alkoholloven 1 9. Bevillingshaver plikter å sørge for at kommunen får gjennomført kontroller uforstyrret. Kontrollørene skal forholde seg til ansvarshavende ved skjenkestedet på kontrolltidspunktet. Dette innebærer at bevillingshaver må sørge for at samtlige ansatte er informert om hvordan de skal forholde seg til skjenkekontrollører må legge til rette for at kontrollmyndigheten på forespørsel enkelt kan få tilgang på regnskapsmateriale, herunder tilknyttede dokumenter som kunde og leverandørlister samt inn og utgående fakturaer følge opp skjenkekontrollen med merknader til eventuelle funn fra kontrollen. Man har krav på skriftlig rapport innen én uke De ansatte skal alltid gi bevillingsmyndigheten / skjenkekontrollører fri adgang til skjenkestedets lokaler legitimere seg på forespørsel forholde seg til at skjenkekontroll kan skje åpent eller anonymt åpen kontroll = legitimering/tilkjennegivelse ved ankomst anonym kontroll = legitimering/tilkjennegivelse ved avslutningen av kontrollen alltid skal få en muntlig redegjørelse av hva kontrollørene observerte under kontrollen i relasjon til alkohollovens regler behandle kontrollørene med respekt under utførelsen av kontrollen. Kontrollørene skal få utføre sine observasjoner uforstyrret, og kontrollen skal ikke sjenere stedets gjester gis rett til å uttale seg om de funn som kontrollørene opplyser om ulike oppfatninger av hva som har skjedd under kontrollen skal nedtegnes av kontrolløren og følge saken videre kunne legge frem dokumentasjon for at virksomheten er risikovurdert og tiltak for å motvirke brudd på regelverket er iverksatt 13

14 11 Skjenkeregel nr 1 Ansvaret for skjenkingen Bevillingshaver og styrer har det overordnede ansvaret for at skjenking foregår i overensstemmelse med alkohollovgivningen, og plikter å føre tilsyn med de ansattes utøvelse av skjenkingen. I dette ligger også et tilsynsansvar i fht ansattes håndtering av bestemmelser og krav i alkoholloven, alkoholforskriften og bevillingsvedtaket. Den enkelte ansatt har også selv ansvar for å følge de retningslinjer bevillingshaver og styrer trekker opp, og har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i reglene i alkohollovgivningen og til å delta på intern opplæring som blir gitt samt kurset Ansvarlig Vertskap Bevillingshaver og styrer har altså det overordnede ansvar for at skjenking av alkoholholdig drikke skjer i overensstemmelse med alkohollovgivningen. Hjemmel: Alkoholforskriften

15 12 Skjenkeregel nr 2 Aldersbestemmelsene for skjenking Bevillingshaver og styrer/stedfortreder må påse at den som skjenker alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 (drikk inneholdende mer enn 0,7 volumprosent, men under 22 volumprosent alkohol) har fylt 18 år den som skjenker alkoholholdig drikk i gruppe 3 (drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer) har fylt 20 år dette gjelder også ved skjenking av drinker basert på brennevin som i utgangspunktet, dvs. i originalemballasjen/flasken, inneholdt 22 volumprosent alkohol eller mer, og som er blitt nedblandet aldersgrensene gjelder likevel ikke servitør med kokk eller servitørfagbrev eller lærlinger og elever i kokk /servitørfag under praktisk opplæring i bedriften Hjemmel: Alkoholloven 1 5 og Alkoholforskriften

16 13 Skjenkeregel nr 3 Aldersbestemmelsene for konsum Bevillingshaver og styrer/stedfortreder må påse at skjenking av alkoholsvak drikk og alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ikke skjer til personer under 18 år skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 3 ikke skjer til personer under 20 år personer som ikke fyller alderskravene ikke drikker alkohol som skjenkes andre gjester ved tvil om alder har bedriftens ansatte rett og plikt til å kreve legitimasjon gjesten har på forespørsel plikt til å forevise gyldig legitimasjon som dokumenterer lovlig alder for alkoholkjøp. Hvis ikke skal alkoholkjøp nektes! Hjemmel: Alkoholloven 1 5 og Alkoholforskriften 2 4 og

17 14 Skjenkeregel nr 4 Håndtering av åpenbart ruspåvirkede gjester Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må påse at åpenbart ruspåvirkede gjester ikke gis adgang til skjenkestedet bortvises fra skjenkestedet ikke skjenkes/langes alkoholholdig drikk ikke skjenkes på en slik måte at de(n) må antas å bli åpenbart ruspåvirket som følge av skjenkingen ingen som sitter sammen med vedkommende serveres alkoholholdig drikk før han/ hun er fjernet som er ute av stand til å ta vare på seg selv, får nødvendig bistand til å komme seg trygt hjem Hjemmel: Alkoholloven 1 5 og Alkoholforskriften 2 4 og 4 3. Tips! Symptomer på åpenbart påvirket: uoppmerksom vanskelighet med å feste blikket snakker utydelig problemer med å gå rett slepphendt ofte høyrøstet kan virke forstyrrende på andre 17

18 15 Skjenkeregel nr 5 Vurdering av beruselsesgrad Bevillingshaver og styrer/stedfortreder må påse at alle ansatte er kjent med rutinene for avvisning bortvisning serveringsnekt alle ansatte kan vurdere når en person er åpenbart påvirket av rusmidler alle ansatte har fått tilstrekkelig kunnskap om rusmiddelpåvirkning (virkningen av alkohol og narkotika) og de ytre kjennetegnene som alkohol og annen ruspåvirkning gir i forhold til kroppsspråk mv alle ansatte har fått opplæring i hvordan man håndterer en situasjon der en gjest må nektes adgang til, vises bort fra eller nektes alkoholservering ved skjenkestedet alle ansatte har fått opplæring i hvordan man håndterer en situasjon der ingen ved samme bord får ytterligere servering før en av gjestene bordet som er åpenbart beruset, har forlatt bordet og skjenkelokalet Hjemmel: Alkoholforskriften 4 2 og

19 16 Skjenkeregel nr 6 Medbrakt alkohol / borttagelse av alkohol Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må påse at alle ansatte er kjent med interne kontrollrutiner mht. inngangskontroll og observasjon av hva gjestene drikker i skjenkelokalet alle ansatte har fått opplæring i hvordan man håndterer en situasjon der en gjest drikker medbrakt alkohol eller tar med seg alkoholholdig drikk ut av lokalene er kjent med begrensningene i lovlig maktanvendelse som gjelder når man forhindrer en gjest fra å drikke medbrakt drikke / beslagleggelse av slik drikk, og forhindring av at noen medtar drikke ut av skjenkelokalet at medbrakt drikke i skjenkelokalet blir forsvarlig tatt hånd om Hjemmel: Alkoholforskriften 4 4. Tips! Dørvakten har ingen ubetinget rett til å undersøke vesker / bager / sekker som tilhører gjestene men gjestene har heller ingen ubetinget rett til adgang til skjenkestedet! 19

20 17 Skjenkeregel nr 7 Skjenketid Bevillingshaver, styrer/stedfortreder og andre ansatte må være kjent med gjeldende skjenketider fastsatt i bevillingsvedtaket at konsum av alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp på overnattingssteder kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent til overnattingsgjester uten hensyn til begrensninger i alkoholloven 4 4 Viktig: Konsumeringen må skje på hotellrommene, og skjenkingen må skje fra særskilt skjenkekilde (minibar el.) Hjemmel: Alkoholloven 4 4. Tips! Ved overgang mellom sommer og vintertid skal kranene stenges FØRSTE GANG klokken når skjenkestopp. 20

21 18 Meldeplikt til bevillingsmyndigheten Bevillingshaver plikter i visse tilfeller å melde fra om endringer ved virksomheten til bevillingsmyndigheten, og skal ha rutiner for å følge opp disse pliktene. Dette gjelder: Eierskifte ved virksomheten Bevillingshaver skal innen 30 dager etter at avtale kom i stand om overdragelse av alle/en dominerende andel (1/3) av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten, søke om ny bevilling, og Melde fra til kommunen om overdragelsen I så fall kan ny bevillingshaver drive videre i inntil tre måneder på tidligere eiers bevilling Skifte av styre / stedfortreder Dersom styrer / stedfortreder slutter, må bevillingshaver straks søke om godkjenning av ny styrer/stedfortreder Bevillingshaver umiddelbart må utpeke ny styrer/stedfortreder når opprinnelig styrer/stedfortreder slutter, og søknad om godkjenning sendes bevillingsmyndigheten Ny styrer/stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkohol Dersom vedkommende styrer også skal inneha serveringsbevillingen, må han/hun også bestå etablererprøven Flytting Bevillingsvedtaket gjelder for et bestemt lokale Dersom skjenkestedet flytter til annen adresse, må bevillingshaver søke om ny skjenkebevilling Endring av konsept Bevillingsvedtaket gjelder for en bestemt type virksomhet ett konsept Dersom skjenkestedet endrer konsept / karakter, må bevillingshaver søke om ny skjenkebevilling 21

22 19 Forslag til dokumentasjon i internkontrollen 1. Kontrollrapporter fra kommunen 2. Bevillingsvedtak 3. Ruspolitisk Handlingsplan for kommunen for inneværende periode 4. Alkoholloven av Alkoholforskriften av Håndbok i alkoholloven. Rundskriv IS 5/2008, Helsedirektoratet. 7. Rundskriv om internkontroll for innehavere av bevilling 8. Kopi av kursbevis for ansatte som har avlagt Ansvarlig Vertskap 9. Kopi av eksamensbevis for at styrer og stedfortreder har avlagt kunnskapsprøven om alkohollovgivningen for skjenkebevilling 10. Korrespondanse med kommune vedr. bevillingsforhold, herunder skriftlige advarsler mv. 11. Sjekkliste for håndtering av alkohollovgivningen som slås opp i barområdet/skjenkelokalet 12. Avviksskjema for oppfølging av brudd på internkontrollrutiner 13. Gjennomført risikovurdering for virksomheten og derav bedriftstilpassede regler 14. Rutiner for opplæring av ansatte 15. Organisasjonskart 16. Avviksskjema 22

23 20 Kildehenvisninger 1. Alkoholloven nr. 27 av Alkoholforskriften nr.538 av Veileder IS 1337 Internkontroll etter alkoholloven for salgs og skjenkesteder 4. Sjekkliste fra NHO Reiseliv (www.nho.no) 23

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer