Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte , styresak 75/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte , styresak 75/09 1

2 Sist oppdatert , Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken Håndbokens målgruppe Disposisjon Oppdatering av økonomihåndboken Overordnede regler og ansvarsfordeling for styring og regnskap Lover og reglement som styrer den økonomiske rapporteringen Høgskolen i Buskeruds retningslinjer og interne bestemmelser Etiske retningslinjer for Økonomiseksjonen Forkortelser av lover, reglemente og bestemmelser Ansvar og delegering Styrets ansvar Rektor Avdelingsledere (5 dekaner og 1 administrasjonsdirektør) Økonomisjefs ansvar Delegering og internkontroll Rapport og planer Løpende regnskap økonomisystemet Agresso Høgskolens økonomimodell Forvaltning og systemadministrasjon av Agresso Forklaring av begreper (dimensjoner) i konteringsstrengen i Agresso og Contempus Konto Budsjettenhet Formålskoder Person/Inventar Prosjekt Studie Bilagsarter og bilagsserier Periodiseringer Saldotabell HSSTD i Agresso Arkivering av regnskapsmateriale og dokumentasjon Obligatoriske rapporter Innbetalinger Utbetalinger Contempus Skanning, attestering og anvisning av fakturaer Leverandører og betalingsvilkår Forkontroll Etterkontroll og bokføring av leverandørsfakturaer Remitteringsprosessen Refusjoner Håndtering av høgskolens bankkontoer

3 8.1 Bankavstemming Håndkasse Sentrale merverdiavgiftsregler Interne transaksjoner Omposteringer Regnskapsavslutning i Agresso Periodeavslutning Grunnlag ved kontroll/avstemming og evt. korrigering i regnskapet Års- og tertialoppgjør Regnskapsføring av eksternt finansiert virksomhet, BOA Prosjektoversikt per studiested for HiBu Nullstilling av eksternt finansierte prosjekter (BOA- prosjekter) hver måned Nullstilling av bidragsfinansierte prosjekt hver måned Avregning NFR- prosjekt hver måned Periodisering/nullstilling av oppdragsfinansierte prosjekter hver måned Avslutt av prosjekt Avslutt av prosjekt som gir egenkapital Avslutt av prosjekt som ikke gir egenkapital Bokføring stimuleringsmidler og FoU pris Anleggshandtering Kassasjon og utrangering av anlegg

4 1 Hensikt med økonomihåndboken Hensikten med økonomihåndboken er å angi felles regnskapsprinsipper for Høgskolen i Buskerud (HiBu) samt å gi en oversiktlig beskrivelse av HiBus modell for regnskap, budsjettering, oppfølging og styring samt internkontroll. Ønskes flere detaljer utover denne oversikt finnes henvisninger/lenker til aktuelle rutiner for hvert avsnitt. HiBus økonomihåndbok skal følge de lover og reglement innen området økonomistyring i staten. I håndboken finnes direkte henvisning til avsnitt og paragrafer i venstre marginfeltet på hver side. Økonomihåndboken angir konkrete krav for det løpende regnskapet samt felles regnskaps- og vurderingsprinsipper. Det er av stor viktighet at vi har enhetlige vurderinger på alle studiestedene og avdelinger samt kontinuitet i de prinsipper vi bruker. 1.1 Håndbokens målgruppe Økonomihåndboken henvender seg først og fremst til dem som arbeider med regnskap på HiBu, men skal også utgjøre støtte til øvrige medarbeidere og ledere på HiBu. Ansatte og ledere finner først og fremst informasjon og rutiner som berører dem på HiBu sine nettsider: 1.2 Disposisjon Håndboken beskriver først hvordan høyskolen styres av departementet samt hvilke reglement som styrer økonomiområdet. Deretter beskrives de ulike områdene innen økonomi, se innholdsfortegnelse. I teksten henvises det til rutiner som kompletterer og beskriver i detalj visse aktiviteter. 1.3 Oppdatering av økonomihåndboken Styret fastsetter Økonomihåndboken ved HiBu med tilhørende rutiner og veiledninger. Økonomisjef ved økonomiseksjonen fastsetter løpende oppdateringer og styret holdes informert om disse. Ved større forandringer og vesentlige prinsippendringer skal en ny versjon godkjennes av styret. Håndboken revideres 1 gang/år og en aktuell versjon finnes alltid på Beskjed om oppdateringer skjer via e- post samt via nyheter for ansatte på 4

5 2 Overordnede regler og ansvarsfordeling for styring og regnskap 2.1 Lover og reglement som styrer den økonomiske rapporteringen Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten som har som formål å sikre at statlige midler brukes effektivt og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Dette må HiBu følge. Regelverket har flere nivåer: 1. Reglement for økonomistyring i staten utgjør det øverste nivået i regelverket og fastsettes ved kongelig resolusjon. Reglementet avgrenser seg til hovedprinsipper for økonomistyringen og gir et hjemmelsgrunnlag for Finansdepartementet til å fastsette utdypende bestemmelser. 2. Bestemmelser om økonomistyring i staten" utgjør neste nivå og fastsettes av Finansdepartementet i medhold av reglementet 3. Bestemmelsene supplerer reglementet og omhandler i mer detalj bestemmelser på en rekke områder, bl.a. Departementenes styring av virksomheter, Virksomheters interne styring og Felles standarder og systemer. Det er også gitt nærmere bestemmelser knyttet til forvaltning av tilskuddsordninger, stønadsordninger til privatpersoner og forvaltning av garantiordninger. Endringer Finansdepartementet og SSØ har gitt ut flere retningslinjer knyttet til økonomiregelverket. 4. I Rundskriv til forvaltningen gir Finansdepartementet presiseringer og utdypende bestemmelser knyttet til Bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. Finansdepartementet sender også ut rundskriv i tilknytning til de årlige budsjett- og regnskapsprosesser. Videre gjelder følgende lovverk og reglemente: Universitets- og høyskoleloven Forskrifter til universitets- og høyskoleloven Utdannings- og forskningsdepartementets hovedinstruks (HI) og disse hovedreglene 5

6 Lov om merverdiavgift Rundskriv F : Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Statens konsernkontoording rammeavtaler om betalingsformidling Gaver fra private retningslinjer for gaver fra private som tilfaller høgskolen Funksjonell kravspesifikasjon for statlige økonomisystem Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiver Rundskriv : Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten 1Endret ved kgl. res. av 18. desember 1987 HiBu skal følge de av Finansdepartementet utarbeidede regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som brukes før å utarbeide sine årsregnskap. De er gjort gjeldende for regnskapsføringen ved universitetene og høyskolene fra 1. januar SRS V1 Grunnkontoramme for UH- sektoren SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter SRS 12 Beholdninger SRS 10 Inntekt bevilgninger SRS 11 Anleggskontrakter SRS 1 Oppstillingsplaner SRS 2 Kontantstrøm SRS 13 Leieavtaler SRS V2 Personal pensjonskostnader SRS V4 Renter SRS 17 Varige driftsmidler 2.2 Høgskolen i Buskeruds retningslinjer og interne bestemmelser Organisering og ledelse, delegering fra styret, Høgskolen i Buskerud Forklaring av ledelses ansvar og delegering. Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud FoU strategi Kvalitetsstrategi Reglemente for innkjøp ved HiBu 6

7 2.2.1 Etiske retningslinjer for Økonomiseksjonen. De etiske retningslinjene for økonomiseksjonen er å regne som et tillegg til de etiske retningslinjer fastsatt av Høgskolen i Buskerud og Etiske retningslinjer for Statstjenesten. Redelighet Være redelige i alle sine gjøremål, både når det gjelder integritet, konfidensialitet, personlig oppførsel, og arbeidsoppgavene i sin helhet, mer spesifikt økonomiske forhold. Tydelighet Være tydelige i samarbeid med kolleger, ansatte, kunder, leverandører, studenter og omverdenen. Diskriminering Ikke å diskriminere andre i noen forbindelse. Være oppdatert Holde seg oppdatert på gjeldende lover, regelverk, forskrifter og annet som er relevant for faget, samt rutiner som er i bruk. Effektivitet, trygghet, nærhet Adoptere begrepene effektivitet, trygghet og nærhet fra strategien og ikke bare å benytte disse for å nå mål, men også for å nå mål på en etisk akseptabel måte som ikke går mot de etiske retningslinjer som er lagt av Høgskolen og i Etiske retningslinjer for Statstjenesten i tillegg til økonomiseksjonens egne etiske retningslinjer. Moralsk mot, frihet og ansvar Frihet, ansvar og moralsk mot til å ta opp kritikkverdige forhold. Man er pliktig å melde fra til rette vedkommende dersom man vet om kritikkverdige forhold, og dette er både en frihet og et ansvar. Konflikter skal tas opp raskest mulig og søkes løst. Plikt og egenansvar Ansatte i Økonomiseksjonen har et eget ansvar for å følge de etiske retningslinjer gitt av Høgskolen, samt de som er gitt i Etiske retningslinjer for Staten i tillegg til 7

8 de overnevnte, som er gjeldende for avdelinge 2.3 Forkortelser av lover, reglemente og bestemmelser Forkortelser som er brukt i økonomihåndboken: Lov om universiteter og høyskoler forkortes (UH) Reglement for økonomistyring i staten (R) Bestemmelser om økonomistyring i staten (B) Utdannings- og forskningsdepartementets hovedinstruks (HI) og disse hovedreglene. B 2 UHL UHL 10-4 Organisering og ledelse, delegering fra styret, Høgskolen i Buskerud. 3 Ansvar og delegering Myndighet og ansvar er definert i dokumentet Organisering og ledelse, delegering fra styret, Høgskolen i Buskerud. Der finnes informasjon om organisasjonen, styret ansvar, rektor og respektive dekaner, direktør samt lederes ansvar. I kommende avsnitt beskrives ansvar om økonomistyring med tekst direkte hentet fra dette dokumentet. 9-1 (1) 9-2 (5) 3.1 Styrets ansvar Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har bl.a. ansvar for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og å legge fram forslag til budsjett for kommende år fastsette retningslinjer for økonomihåndbok, ekstern prosjektvirksomhet (BOA- prosjekter, vedtatt ),retningslinjer for randsonevirksomhet (vedtatt ) samt reglement for innkjøp Med mer. Mer om styrets arbeid finnes på HiBu sine nettsider. UHL Rektor Rektor er daglig leder for institusjonen. Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet. 8

9 3.3 Avdelingsledere (5 dekaner og 1 administrasjonsdirektør) Avdelingsledere har det faglige og økonomisk- administrative ansvar for sin avdeling og er ansvarlig for avdelingens økonomiforvaltning samt regeletterlevelse. 3.4 Økonomisjefs ansvar Neden beskrevet ansvaret som HiBu økonomisjef har hentet direkte fra dokumentet: Økonomisjef rapporterer til administrasjonsdirektør og inngår i administrativ ledergruppe. Personal- og budsjettansvar for egen seksjon. Hovedoppgaver og ansvar omfatter forvaltningsansvar for høyskolens økonomi, eiendoms- og formuesforvaltning. Er rådgiver for rektor, administrasjonsdirektør og dekaner innen økonomi- og budsjettsaker. Yte operativ støtte til høyskolens avdelinger og seksjoner. 3.5 Delegering og internkontroll For å sikre høyskolens verdier og formuesforvaltning gjennom en kontroll med at det ikke utbetales på uriktig grunnlag finnes en oversikt som forteller hvem som har myndighet til å signere på utbetalingsbilag. En à jour oversikt over alle signaturkort finnes på økonomiseksjonen på Kongsberg samt på serveren HSOkonomi/signaturkort. Den som innehar budsjettdisponeringsmyndighet er til enhver tid ansvarlig for at signaturkortene innenfor sitt område er ajourførte. Kopi av signaturkortet skal oppbevares på den enkelte enhet. Det finnes tre rettigheter: Budsjettdisponeringsmyndighet Den som har budsjettdisponeringsmyndighet skal påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, tildelingsbrev eller vedtak i høyskolens styre. Den skal videre påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Med disposisjonen dokumenteres også at utbetalingen som følger er i samsvar med den strategi enheten (avdelingen/instituttet) har valgt. Bestillingsrett Bestillingsrett er en del av budsjettdisponeringsmyndigheten, og omfatter rett til å inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester og derigjennom forplikte staten økonomisk. Den som bestiller skal påse at det er hjemmel for bestilling og budsjettmessig dekning for de betalingsforpliktelser dette påfører 9 høyskolen.

10 budsjettmessig dekning for de betalingsforpliktelser dette påfører høyskolen. Attestasjonsmyndighet Gjennom attestasjonen bekrefter bemyndiget person at de faktiske og juridiske forhold ved transaksjonen er i orden. Med attestasjonen dokumenteres også at utgiften som påføres er i samsvar med den strategi enheten (avdelingen/instituttet) har valgt. Den som attesterer skal forsikre seg om at det leverte er i tråd med bestilling og i tråd med eventuelle avtaler om pris, kvalitet og levering. Attestasjonsansvarlig skal også påse at betalingsdokumentet er påført nødvendige opplysninger for riktig betaling, postering og kontroll (bilagskontering). 4 Rapport og planer Høgskolen skal årlig oversende dokumentet Rapport og planer til departementet. Dokumentet skal ha en struktur med: Innledning, resultatrapportering for året, plan for virksomheten påfølgende år og plan for tildelt bevilgning to år frem i tid. Departementet forutsetter at budsjettbehandlingen ved institusjonene baserer seg på realistiske forutsetninger for kommende års budsjett og at budsjettprosessen gis en direkte innretning mot de mål som er fastlagt av politiske myndigheter, og gjennom institusjonens planer på ulike nivå. Rapport for 20XX og planer for 20XY følger departementets detaljerte oppsett med konkrete resultatindikatorer. Departementet ønsker i tillegg tilbakemelding på enkeltområder knyttet til sektormål og virksomhetsmål. Det vises til tildelingsbrevene og departementets rapporteringskrav. Høgskolen har i tillegg anledning til å sette egne delmål. Det er viktig å ha en rimelig balanse med hensyn til detaljeringsgrad, og mål som kan dokumenteres og rapporteres. Plandokumentet skal settes i sammenheng med høyskolens oppsett for risikosystem. Planene er understøttet av dokumentet som beskriver risikosystemet og aktuelle risikoområder. Dette dokumentet er vedlagt til plandelen. Rektors stab samordner arbeidet med rapport og planer. I tillegg til den tekstlige delen i dokumentet er det knyttet en rekke tabeller til dokumentet. Tabellene, som er lagt inn i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), skal heretter i hovedsak ikke oversendes departementet. 10

11 Budsjettdokument 20XX- 20XY, med de endringer som måtte framkomme i styrets møte, vedtas i styremøte i februar hvert år. B 3, 4 Funksjonell kravspesifikasjon for statlige økonomisystem 5 Løpende regnskap økonomisystemet Agresso HiBu bruker ERP- systemet Agresso, som er universitet- og høgskolesektorens økonomi- og regnskapssystem. Agresso oppfyller statens krav til økonomisystem. Som et ERP- system tilbyr Agresso en rekke integrerte moduler som kan benyttes innen økonomiområdet. De viktigste er: Agresso Felles her administreres felles begrep, kodeplan (eks. kontonummer), fasteregister (eks. perioder) og brukertilganger Agresso Økonomi: Hovedbok her registreres omposteringer og reverseringer i hovedbok, spørringer foretas her, stenging av perioder. Leverandørreskontro håndtering av utbetalinger Kundereskontro registrering av fakturaer til kunder Anleggsmodul håndtering av anlegg (kjøp og salg) samt avskrivninger. Beskrevet i avsnitt XX Anleggshåndtering kjøp og salg av varer og tjenester 11

12 5.1 Høgskolens økonomimodell Høgskolens økonomimodell bygger på: en tilnærmet felles artskontoplan for universiteter og høgskoler basert på Norsk Standard e formelle krav til økonomiforvaltningen mulighetene som er gitt gjennom høgskolens økonomisystem Høgskolens organisatoriske oppbygging og styringsstruktur Oversikt over sentrale aktører/hjelpesystemer i økonomiforvaltningen: Aktivitet Aktør Økonomisystem Regnskapssentral, lønn Betalingsformidling/kontofører Agresso Uninett SSØ Kristiansand (Senter for statlig økonomistyring) DnB 5.2 Forvaltning og systemadministrasjon av Agresso HiBu kjøper tjenester av UNINETT: Installasjon, oppgradering og vedlikehold av aktuelle versjoner av programvaren Agresso Drift av tjenestemaskiner og nødvendig basisprogramvare, herunder backup av data og ytelsesoppfølging Kundestøtte ved feil og problemer Konsulentbistand ved ny eller mer effektiv bruk av Agresso Økonomiseksjonen på HiBu administrerer brukerrettigheter, begrepsverdier og kodeplaner. Regnskapssjef på HiBu er ansvarlig for administrasjon av brukerrettigheter og videreutvikling av Agresso. Regnskapsfører (studiested Kongsberg) oppretter nye prosjekter samt åpner og stenger perioder. 5.3 Forklaring av begreper (dimensjoner) i 12

13 konteringsstrengen i Agresso og Contempus HiBu bruker disse dimensjoner i konteringsstrengen i Agresso: Konto Budsjettenhet Formålskode Person/ Inventar Prosjekt Studie AV (avgiftspliktig) Den detaljerte kodeplanen brukes for å kunne regnskapsføre kostnader og inntekter korrekt. Regnskapet skal gi et korrekt og fullstendig bilde av hva den gitte bevilgningen er brukt til og inneholder derfor detaljert informasjon om de enkelte transaksjoner: hva slags type kostnader/inntekter gjelder det (konto) hvilket ansvar transaksjonen hører inn under (budsjettenhet) hva slags formål transaksjonen gjelder (formål og/eller prosjekt) hvorvidt transaksjonen gjelder person (dimensjon 3) og lønns- /trekkrelaterte kostnader (TT- kode) Dimensjonene er beskrevet i følgende avsnitt Konto HiBu bruker en felles kodeplan som gjelder for hele høyskolesektoren, sist endret Kontoplanen skal benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapene for statlige virksomheter som fører sine virksomhetsregnskaper etter periodiseringsprinsippet i Finansdepartementets pilotprosjekt. Kontoplanen sier noe om hva slags kostnad/inntekt det er. Den sier ikke noe om hvilken enhet det gjelder, eller hvilket prosjekt det gjelder. Dette skal påføres i tillegg ved attestering/kontering. Kontoklasse Forklaring 1 Balansekonti for registrering av den statlige virksomhets langsiktige og kortsiktige eiendeler. 2 Balansekonti for registrering av den statlige virksomhets virksomhets- kapital, forpliktelser samt langsiktig- og kortsiktig gjeld. Konti for virksomhetskapital skal bare benyttes i den grad virksomheten har særskilte fullmakter til dette. 3 Virksomhetene kan ha ulike typer inntekter. Klassifisering av inntektene fremgår av standardene SRS 9 Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter og SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. Kontoklasse 3 følger en standard obligatorisk inndeling på 2- siffernivå, med nærmere angitte unntak og spesifiseringer på 3- siffernivå. Kontogruppene 30, 31 og 32 omfatter i hovedsak ordinært salg av varer og tjenester. Riktig kontogruppe bestemmes blant annet av hvordan omsetningen fordeler seg i henhold til merverdiavgiftsbestemmelsene. Kontogruppe 33 dekker offentlige særavgifter knyttet til produksjon av varer og tjenester, mens kontogruppe dekker tilskudd og refusjoner. Kontogruppe 35 bokfører uopptjente inntekter. Kontogruppe 36 omfatter leieinntekter, mens Kontogruppe 37 dekker gebyrer mv. som inngår i

14 merverdiavgiftsbestemmelsene. Kontogruppe 33 dekker offentlige særavgifter knyttet til produksjon av varer og tjenester, mens kontogruppe 34 dekker tilskudd og refusjoner. Kontogruppe 35 bokfører uopptjente inntekter. Kontogruppe 36 omfatter leieinntekter, mens Kontogruppe 37 dekker gebyrer mv. som inngår i virksomhetens driftsinntekter. Eventuelle gevinster ved avgang anleggsmidler bokføres i kontogruppe 38. Inntekter fra bevilgninger skal inntektsføres i kontogruppe 39. Dersom virksomheten forvalter tilskudd, som skal videreformidles til andre aktører, skal tilskuddene behandles som gjennomstrømningsmidler og bokføres som en inntekt og en utgift i kontoklasse 8. 4 Varekostnad omfatter forbruk av innkjøpte varer, egentilvirkede varer, innkjøpte varer for videresalg. 5 Omfatter enhver form for lønnsgodtgjørelse til personale som er ansatt i faste eller midlertidige stillinger. 6-7 Omfatter alle driftskostnader samt av- og nedskrivninger knyttet til driften av virksomheten. 8 Inneholder konti for flere typer resultatføringer samt avslutningsposteringer og disponeringer. Kontogruppe 80 og 81 dekker bokføring av finansinntekter og finanskostnader, som relaterer seg til den enkelte statlige virksomhet. Ekstraordinære inntekter og kostnader føres i kontogruppene 82 og 83. Kontogruppene 84 til 87 skal benyttes for overføringer fra og til andre utenfor staten. Dette gjelder inntekter i form av skatter og avgifter og utgifter i form av overføringer til kommuner, fylkeskommuner, tilskudd og stønader. I kontogruppe 88 disponeres periodens resultat (nettobudsjetterte virksomheter). I kontogruppe 89 avregnes periodens resultat av ordinære aktiviteter. For nettobudsjetterte virksomheter er avregning forutsatt å skje på konto 890, mens for bruttobudsjetterte virksomheter benyttes konto 895 til avregningsformålet. 9 Brukes til interne transaksjoner, se avsnitt 7. HiBu har en fullstendig kontoplan der alle kontoer er listede. Denne brukes av økonomiseksjonen. For ansatte som eks. konterer i Contempus finnes en forenkled versjon av kontoplanen. Dette for att gjøre det så enkelt som mulig å kontere og få det på riktig konto som overensstemmer med hvordan avdelingen har budsjettert. Den 14

15 forenklede kontoplanen finnes på HiBus økonomiportal: Budsjettenhet Angir hvilken seksjon/avdeling som beløpet skal belastes. Høgskolens budsjettenheter e: 1200 HS felles (brukes kun til balanseføringer) 1310 HS - ledelse 1320 HS - adm- seksjonen 1340 HS - studieseksjonen 1350 HS - info- seksjonen 1360 HS - IT- seksjonen 1520 BIB - felles 1530 BIB - Hønefoss 1540 BIB - Drammen 1550 BIB - Kongsberg 1810 Studiestedsadministrasjonen Hønefoss 1819 FOKUS Ringerike 1820 Studiestedsadministrasjonen Drammen 1830 Studiestedsadministrasjonen Kongsberg 1990 FU - Ufordelte midler 2000 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 3000 Avdeling for lærerutdanning 3010 Avdeling for lærerutdanning, ALU- Drammen 4430 Avdeling for helsefag, bachelor sykepleie 4440 Avdeling for helsefag, master 4450 Avdeling for helsefag, bachelor radiografi 4460 Avdeling for helsefag, EFV- prosjekter 5000 Avdeling for optometri og synsvitenskap 5010 Avdeling for optometri og synsvitenskap, lysdesign 6000 Avdeling for teknologi Formålskoder Formålsdimensjonen kan benyttes for å gi ytterligere informasjon om finansieringskilde/type kostnad. For tiden benyttes formålskoder kun internt på økonomiseksjonen Person/Inventar Dimensjonen ansattnummer, se lønnshåndboken. Ansattnummer skal angis ved konteringer vedrørende lønn, kontoklasse 5. Dimensjonen inventar brukes ved anskaffelser. Anleggsmidler, se avsnitt Prosjekt Prosjekt dimensjonen brukes for alle eksterne prosjekt som HiBu er ansvarlig for. Alle 15

16 inntekter og kostnader knyttet til ett prosjekt skal merkes med riktig prosjektnummer. Økonomikonsulentene på hvert studiested oppdaterer månedlig en oversikt over alle pågående prosjekter per studiested. Denne oversikt lagres på serveren felles/hs/økonomiseksjonen/prosjekter. BOA prosjekter begynner på 8 eller 9 beroende på hvilken type av prosjekt det er, ett bidrags- eller ett oppdragsprosjekt. Hvorvidt ett prosjekt er et bidrags- eller et oppdragsprosjekt finnes beskrevet i Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud. Se tabell neden hvordan prosjektene klassifiseres. Bidragsprosjekt Oppdragsprosjekt Drammen AHF 84* 94* Hønefoss ALU 83* 93* AØS 82* 92* Kongsberg AFOS 85* 95* ATEK 86* 96* HS 81* 91* Felles HiBu 80* 90* Dersom føringen ikke tilhører BOA prosjekt brukes Begrepet prosjekt kan også brukes for interne prosjekt når spesifikk oppfølging ønskes. De interne prosjektene begynner alltid på 2. Stimuleringsmidler som gis for godkjente og publiserte vitenskaplige artikler til enkelte medarbeidere på HiBu konteres alltid med prosjektnummer som begynner på 2. For videre detaljer vedrørende stimuleringsmidler se avsnitt15, samt HiBu sine nettsider Studie Dimensjonen er ikke aktuell. 5.4 Bilagsarter og bilagsserier 16

17 I økonomisystemet Agresso benyttes ulike forkortelser som betegnelse for de ulike bilagsartene. I oversikten nedenfor er de bilagsarter som benyttes, beskrevet. Forkortelsen utgjør en statusbeskrivelse og viser hvor i systemet et bilag befinner seg. Bilags - serie Ve dl Bilagsnr fra Bilagsnr til Beskrivelse AP A Leverandørfaktura AR A Kundefaktura BI A Batch Input (fra SLP) BK A Import - korrigeringer CI A Contempus faktura GF A Feilretting hovedbok (ikke betaling) GL A Hovedbok IB A Inngående balanse IP A Interpay MF A Mottaksregistrering leverandørfaktura NO A Div. løpenummer OC A OCR- innbetalinger PG A Purregebyr PR A Periodiske triggere RB A Reverseringsbilag RF A Fakturanummer rentefaktura RJ A Periodisering SP A Batch Input fra SLP Hver bilagsart er gitt en egen nummerserie som tildeles automatisk gjennom økonomisystemet. De to første sifrene angir bilagsart, det tredje sifferet er siste siffer i regnskapsåret og de neste 5 sifrene er fortløpende nummerering av bilagene. 17

18 5.5 Periodiseringer I Contempus er det mulig å periodisere leverandørsfakturaer. Dette gjøres manuelt av attestant og anvisere. Periodiseringen av de forskuddsbetalte kostnadene gjøres siden automatisk av Agresso. Ønskes lengre periodisering må dette gjøres manuelt i Agresso. Dette foretas av regnskapssjef. I Agresso brukes konto 1721 Forskuddsbetalte kostnader CI. 5.6 Saldotabell HSSTD i Agresso Ved spørringer i Agresso skal saldotabell HSSTD brukes. Dette angis i søkerfeltet, se bilde neden. Saldotabellen hjelper til og sorterer regnskapsinformasjonen i spørringen. B Riksarkivariens bestemmelser om offentlige arkiv 5.7 Arkivering av regnskapsmateriale og dokumentasjon Regnskapsdokumentasjon skal vare dokumentert og konsistent over tid i henhold til reglement og lover om arkivering. Alt regnskapsmateriale for inneværende år og forrige år oppbevares i økonomiseksjonen på Kongsberg. Eldre regnskapsmateriale oppbevares i arkivet i kjelleren på HiBu på Kongsberg. Regnskapssjef påser regelmessig at fjernarkivet ryddes og at materiell som har vært oppbevart tilstrekkelig lenge, makuleres eller avleveres arkivverket i tråd med reglene. For mer om oppbevaringstid, se B

19 B Obligatoriske rapporter De obligatoriske rapporter som tas ut hver måned fra Agresso er: GL01 Hovedbok pr. dimensjon GL02 Bilagsjournal GL21 Fakturajournal. CU05 Aldersfordelt reskontro kunder SU05 Aldersfordelt reskontro leverandører Lønnsjournal SAP lister pr. lønnskjøring spesifikasjon av lønnsoppgavepl. Lønnskonteringsliste- Agresso lister pr. lønnskjøring GL09 Råbalanse Saldobalanse GL09 Råbalanse er den dokumentasjon som sendes til Finans departement og Riksrevisjon. Se rutine Obligatorisk spesifikasjon rapporter for mer detaljer. B 5.4 B 3.2, Innbetalinger HiBu bruker Agresso kundreskontra ved fakturering til kunde. Med kunde menes studenter, organisasjoner, bedrifter og andre eksterne parter. I kundreskontran angis bestemte kriterier, så som fakturadato, betalingsfrist, beløp, beskrivelse av det som skal betales for samt KID (Kundeidentifikasjonsnummer), for hver faktura som utstedes. Se rutine Registrere kundefaktura for utførlig arbeidsbeskrivelse. Semesteravgifter for studenter faktureres via FS, et studieadministrativt system for universitet og høyskoler i Norge. Semesteravgift Materialavgift Økonomikonsulentene utsteder fakturaene og regnskapskonsulent er ansvarlig for purringer. Arbeidsmåten ved purringer finnes beskrevet i egen rutine. Dersom det er lite sannsynlig at et krav vil bli gjort opp, dvs. at det foreligger et latent tap, føres kravet ut av reskontro og regnskapet. Dette dokumenters med å angi en forklaring på hva HiBu har gjort for å forsøke å få beløpet innbetalt. Se rutine utligning av kundefaktura hvordan fakturaen tas ut fra Agresso. Ved tertial og årsoppgjør vises kundefordringer samt evt. avsatt i latent tap i note 16. R 17 B 3.2, Utbetalinger HiBu bruker systemet Contempus for betaling av fakturaer. En ekstern leverandør (Hydros dokumentsenter) skanner disse fakturaene som overføres til oss elektronisk i 19

20 et dataprogram som heter Contempus (Invoice). 7.1 Contempus Skanning, attestering og anvisning av fakturaer Når leverandørsfakturaer kommer skannes de in i Contempus. I Contempus sorteres og sendes respektive faktura til rett attestant og anvisere, i såkalt førkontroll. Etter attestering og anvisning er fakturaen klar for betaling via bank DnBNOR. Betalingsformidling og bokføring i Agresso utføres av regnskapskonsulent, i såkalt etterkontroll og remitteringsprossen. Se avsnittene nedenfor for mer detaljert beskrivelse av de ulike kontrollene. Fakturaadresse til HiBu er: Høgskolen i Buskerud Fakturamottak Postboks Notodden Husk å alltid angi ditt referansenummer ved bestilling. Det er viktig at alle fakturaer - i tillegg til korrekt adresse - også inneholder info vedrørende HiBu referanse; aller helst den person (tallkode og gjerne navn) som skal attestere fakturaen. Det letter arbeidet med forkontroll og muliggjør raskere behandling, bokføring og betaling av fakturaen. Etter attestasjon skal fakturaen anvises og etterkontrolleres. Først da er den klar for bokføring og klargjort for utbetaling basert på angitt forfallsdato. Det er viktig at alle involverte følger de varsler mailsystemet gir, med hensyn til å utføre attestasjon eller anvisning. Dette er ikke minst viktig når det varsles om månedsavslutning og frist for behandling av mottatte fakturaer registrert i Contempus. Ved planlagt fravær kan en attestant/anviser selv legge inn en vikar for en begrenset periode. Hjelpfunksjonen i programmet er meget god og anbefales å bruke ved problemer eller spørsmål Leverandører og betalingsvilkår HiBu sin hovedregel ved betaling av leverandørfakturaer er 30 dager fra mottaksdato forutsatt at ikke annet er avtalt. HiBu sin hovedregel gjelder også når leverandøren bruker outsourcing. For å opprettholde HiBu sin hovedregel og samtidlig å unngå forsinkelsesrenter oppfordres det til at alle avtaler opprettes slik at HiBu sine betalingsvilkår blir opprettholdt. 20

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer