Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte , styresak 75/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09"

Transkript

1 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte , styresak 75/09 1

2 Sist oppdatert , Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken Håndbokens målgruppe Disposisjon Oppdatering av økonomihåndboken Overordnede regler og ansvarsfordeling for styring og regnskap Lover og reglement som styrer den økonomiske rapporteringen Høgskolen i Buskeruds retningslinjer og interne bestemmelser Etiske retningslinjer for Økonomiseksjonen Forkortelser av lover, reglemente og bestemmelser Ansvar og delegering Styrets ansvar Rektor Avdelingsledere (5 dekaner og 1 administrasjonsdirektør) Økonomisjefs ansvar Delegering og internkontroll Rapport og planer Løpende regnskap økonomisystemet Agresso Høgskolens økonomimodell Forvaltning og systemadministrasjon av Agresso Forklaring av begreper (dimensjoner) i konteringsstrengen i Agresso og Contempus Konto Budsjettenhet Formålskoder Person/Inventar Prosjekt Studie Bilagsarter og bilagsserier Periodiseringer Saldotabell HSSTD i Agresso Arkivering av regnskapsmateriale og dokumentasjon Obligatoriske rapporter Innbetalinger Utbetalinger Contempus Skanning, attestering og anvisning av fakturaer Leverandører og betalingsvilkår Forkontroll Etterkontroll og bokføring av leverandørsfakturaer Remitteringsprosessen Refusjoner Håndtering av høgskolens bankkontoer

3 8.1 Bankavstemming Håndkasse Sentrale merverdiavgiftsregler Interne transaksjoner Omposteringer Regnskapsavslutning i Agresso Periodeavslutning Grunnlag ved kontroll/avstemming og evt. korrigering i regnskapet Års- og tertialoppgjør Regnskapsføring av eksternt finansiert virksomhet, BOA Prosjektoversikt per studiested for HiBu Nullstilling av eksternt finansierte prosjekter (BOA- prosjekter) hver måned Nullstilling av bidragsfinansierte prosjekt hver måned Avregning NFR- prosjekt hver måned Periodisering/nullstilling av oppdragsfinansierte prosjekter hver måned Avslutt av prosjekt Avslutt av prosjekt som gir egenkapital Avslutt av prosjekt som ikke gir egenkapital Bokføring stimuleringsmidler og FoU pris Anleggshandtering Kassasjon og utrangering av anlegg

4 1 Hensikt med økonomihåndboken Hensikten med økonomihåndboken er å angi felles regnskapsprinsipper for Høgskolen i Buskerud (HiBu) samt å gi en oversiktlig beskrivelse av HiBus modell for regnskap, budsjettering, oppfølging og styring samt internkontroll. Ønskes flere detaljer utover denne oversikt finnes henvisninger/lenker til aktuelle rutiner for hvert avsnitt. HiBus økonomihåndbok skal følge de lover og reglement innen området økonomistyring i staten. I håndboken finnes direkte henvisning til avsnitt og paragrafer i venstre marginfeltet på hver side. Økonomihåndboken angir konkrete krav for det løpende regnskapet samt felles regnskaps- og vurderingsprinsipper. Det er av stor viktighet at vi har enhetlige vurderinger på alle studiestedene og avdelinger samt kontinuitet i de prinsipper vi bruker. 1.1 Håndbokens målgruppe Økonomihåndboken henvender seg først og fremst til dem som arbeider med regnskap på HiBu, men skal også utgjøre støtte til øvrige medarbeidere og ledere på HiBu. Ansatte og ledere finner først og fremst informasjon og rutiner som berører dem på HiBu sine nettsider: 1.2 Disposisjon Håndboken beskriver først hvordan høyskolen styres av departementet samt hvilke reglement som styrer økonomiområdet. Deretter beskrives de ulike områdene innen økonomi, se innholdsfortegnelse. I teksten henvises det til rutiner som kompletterer og beskriver i detalj visse aktiviteter. 1.3 Oppdatering av økonomihåndboken Styret fastsetter Økonomihåndboken ved HiBu med tilhørende rutiner og veiledninger. Økonomisjef ved økonomiseksjonen fastsetter løpende oppdateringer og styret holdes informert om disse. Ved større forandringer og vesentlige prinsippendringer skal en ny versjon godkjennes av styret. Håndboken revideres 1 gang/år og en aktuell versjon finnes alltid på Beskjed om oppdateringer skjer via e- post samt via nyheter for ansatte på 4

5 2 Overordnede regler og ansvarsfordeling for styring og regnskap 2.1 Lover og reglement som styrer den økonomiske rapporteringen Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten som har som formål å sikre at statlige midler brukes effektivt og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Dette må HiBu følge. Regelverket har flere nivåer: 1. Reglement for økonomistyring i staten utgjør det øverste nivået i regelverket og fastsettes ved kongelig resolusjon. Reglementet avgrenser seg til hovedprinsipper for økonomistyringen og gir et hjemmelsgrunnlag for Finansdepartementet til å fastsette utdypende bestemmelser. 2. Bestemmelser om økonomistyring i staten" utgjør neste nivå og fastsettes av Finansdepartementet i medhold av reglementet 3. Bestemmelsene supplerer reglementet og omhandler i mer detalj bestemmelser på en rekke områder, bl.a. Departementenes styring av virksomheter, Virksomheters interne styring og Felles standarder og systemer. Det er også gitt nærmere bestemmelser knyttet til forvaltning av tilskuddsordninger, stønadsordninger til privatpersoner og forvaltning av garantiordninger. Endringer Finansdepartementet og SSØ har gitt ut flere retningslinjer knyttet til økonomiregelverket. 4. I Rundskriv til forvaltningen gir Finansdepartementet presiseringer og utdypende bestemmelser knyttet til Bevilgningsreglementet og Reglement for økonomistyring i staten. Finansdepartementet sender også ut rundskriv i tilknytning til de årlige budsjett- og regnskapsprosesser. Videre gjelder følgende lovverk og reglemente: Universitets- og høyskoleloven Forskrifter til universitets- og høyskoleloven Utdannings- og forskningsdepartementets hovedinstruks (HI) og disse hovedreglene 5

6 Lov om merverdiavgift Rundskriv F : Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Statens konsernkontoording rammeavtaler om betalingsformidling Gaver fra private retningslinjer for gaver fra private som tilfaller høgskolen Funksjonell kravspesifikasjon for statlige økonomisystem Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiver Rundskriv : Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten 1Endret ved kgl. res. av 18. desember 1987 HiBu skal følge de av Finansdepartementet utarbeidede regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som brukes før å utarbeide sine årsregnskap. De er gjort gjeldende for regnskapsføringen ved universitetene og høyskolene fra 1. januar SRS V1 Grunnkontoramme for UH- sektoren SRS 9 Transaksjonsbaserte inntekter SRS 12 Beholdninger SRS 10 Inntekt bevilgninger SRS 11 Anleggskontrakter SRS 1 Oppstillingsplaner SRS 2 Kontantstrøm SRS 13 Leieavtaler SRS V2 Personal pensjonskostnader SRS V4 Renter SRS 17 Varige driftsmidler 2.2 Høgskolen i Buskeruds retningslinjer og interne bestemmelser Organisering og ledelse, delegering fra styret, Høgskolen i Buskerud Forklaring av ledelses ansvar og delegering. Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud FoU strategi Kvalitetsstrategi Reglemente for innkjøp ved HiBu 6

7 2.2.1 Etiske retningslinjer for Økonomiseksjonen. De etiske retningslinjene for økonomiseksjonen er å regne som et tillegg til de etiske retningslinjer fastsatt av Høgskolen i Buskerud og Etiske retningslinjer for Statstjenesten. Redelighet Være redelige i alle sine gjøremål, både når det gjelder integritet, konfidensialitet, personlig oppførsel, og arbeidsoppgavene i sin helhet, mer spesifikt økonomiske forhold. Tydelighet Være tydelige i samarbeid med kolleger, ansatte, kunder, leverandører, studenter og omverdenen. Diskriminering Ikke å diskriminere andre i noen forbindelse. Være oppdatert Holde seg oppdatert på gjeldende lover, regelverk, forskrifter og annet som er relevant for faget, samt rutiner som er i bruk. Effektivitet, trygghet, nærhet Adoptere begrepene effektivitet, trygghet og nærhet fra strategien og ikke bare å benytte disse for å nå mål, men også for å nå mål på en etisk akseptabel måte som ikke går mot de etiske retningslinjer som er lagt av Høgskolen og i Etiske retningslinjer for Statstjenesten i tillegg til økonomiseksjonens egne etiske retningslinjer. Moralsk mot, frihet og ansvar Frihet, ansvar og moralsk mot til å ta opp kritikkverdige forhold. Man er pliktig å melde fra til rette vedkommende dersom man vet om kritikkverdige forhold, og dette er både en frihet og et ansvar. Konflikter skal tas opp raskest mulig og søkes løst. Plikt og egenansvar Ansatte i Økonomiseksjonen har et eget ansvar for å følge de etiske retningslinjer gitt av Høgskolen, samt de som er gitt i Etiske retningslinjer for Staten i tillegg til 7

8 de overnevnte, som er gjeldende for avdelinge 2.3 Forkortelser av lover, reglemente og bestemmelser Forkortelser som er brukt i økonomihåndboken: Lov om universiteter og høyskoler forkortes (UH) Reglement for økonomistyring i staten (R) Bestemmelser om økonomistyring i staten (B) Utdannings- og forskningsdepartementets hovedinstruks (HI) og disse hovedreglene. B 2 UHL UHL 10-4 Organisering og ledelse, delegering fra styret, Høgskolen i Buskerud. 3 Ansvar og delegering Myndighet og ansvar er definert i dokumentet Organisering og ledelse, delegering fra styret, Høgskolen i Buskerud. Der finnes informasjon om organisasjonen, styret ansvar, rektor og respektive dekaner, direktør samt lederes ansvar. I kommende avsnitt beskrives ansvar om økonomistyring med tekst direkte hentet fra dette dokumentet. 9-1 (1) 9-2 (5) 3.1 Styrets ansvar Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har bl.a. ansvar for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og å legge fram forslag til budsjett for kommende år fastsette retningslinjer for økonomihåndbok, ekstern prosjektvirksomhet (BOA- prosjekter, vedtatt ),retningslinjer for randsonevirksomhet (vedtatt ) samt reglement for innkjøp Med mer. Mer om styrets arbeid finnes på HiBu sine nettsider. UHL Rektor Rektor er daglig leder for institusjonen. Rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet. 8

9 3.3 Avdelingsledere (5 dekaner og 1 administrasjonsdirektør) Avdelingsledere har det faglige og økonomisk- administrative ansvar for sin avdeling og er ansvarlig for avdelingens økonomiforvaltning samt regeletterlevelse. 3.4 Økonomisjefs ansvar Neden beskrevet ansvaret som HiBu økonomisjef har hentet direkte fra dokumentet: Økonomisjef rapporterer til administrasjonsdirektør og inngår i administrativ ledergruppe. Personal- og budsjettansvar for egen seksjon. Hovedoppgaver og ansvar omfatter forvaltningsansvar for høyskolens økonomi, eiendoms- og formuesforvaltning. Er rådgiver for rektor, administrasjonsdirektør og dekaner innen økonomi- og budsjettsaker. Yte operativ støtte til høyskolens avdelinger og seksjoner. 3.5 Delegering og internkontroll For å sikre høyskolens verdier og formuesforvaltning gjennom en kontroll med at det ikke utbetales på uriktig grunnlag finnes en oversikt som forteller hvem som har myndighet til å signere på utbetalingsbilag. En à jour oversikt over alle signaturkort finnes på økonomiseksjonen på Kongsberg samt på serveren HSOkonomi/signaturkort. Den som innehar budsjettdisponeringsmyndighet er til enhver tid ansvarlig for at signaturkortene innenfor sitt område er ajourførte. Kopi av signaturkortet skal oppbevares på den enkelte enhet. Det finnes tre rettigheter: Budsjettdisponeringsmyndighet Den som har budsjettdisponeringsmyndighet skal påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, tildelingsbrev eller vedtak i høyskolens styre. Den skal videre påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Med disposisjonen dokumenteres også at utbetalingen som følger er i samsvar med den strategi enheten (avdelingen/instituttet) har valgt. Bestillingsrett Bestillingsrett er en del av budsjettdisponeringsmyndigheten, og omfatter rett til å inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester og derigjennom forplikte staten økonomisk. Den som bestiller skal påse at det er hjemmel for bestilling og budsjettmessig dekning for de betalingsforpliktelser dette påfører 9 høyskolen.

10 budsjettmessig dekning for de betalingsforpliktelser dette påfører høyskolen. Attestasjonsmyndighet Gjennom attestasjonen bekrefter bemyndiget person at de faktiske og juridiske forhold ved transaksjonen er i orden. Med attestasjonen dokumenteres også at utgiften som påføres er i samsvar med den strategi enheten (avdelingen/instituttet) har valgt. Den som attesterer skal forsikre seg om at det leverte er i tråd med bestilling og i tråd med eventuelle avtaler om pris, kvalitet og levering. Attestasjonsansvarlig skal også påse at betalingsdokumentet er påført nødvendige opplysninger for riktig betaling, postering og kontroll (bilagskontering). 4 Rapport og planer Høgskolen skal årlig oversende dokumentet Rapport og planer til departementet. Dokumentet skal ha en struktur med: Innledning, resultatrapportering for året, plan for virksomheten påfølgende år og plan for tildelt bevilgning to år frem i tid. Departementet forutsetter at budsjettbehandlingen ved institusjonene baserer seg på realistiske forutsetninger for kommende års budsjett og at budsjettprosessen gis en direkte innretning mot de mål som er fastlagt av politiske myndigheter, og gjennom institusjonens planer på ulike nivå. Rapport for 20XX og planer for 20XY følger departementets detaljerte oppsett med konkrete resultatindikatorer. Departementet ønsker i tillegg tilbakemelding på enkeltområder knyttet til sektormål og virksomhetsmål. Det vises til tildelingsbrevene og departementets rapporteringskrav. Høgskolen har i tillegg anledning til å sette egne delmål. Det er viktig å ha en rimelig balanse med hensyn til detaljeringsgrad, og mål som kan dokumenteres og rapporteres. Plandokumentet skal settes i sammenheng med høyskolens oppsett for risikosystem. Planene er understøttet av dokumentet som beskriver risikosystemet og aktuelle risikoområder. Dette dokumentet er vedlagt til plandelen. Rektors stab samordner arbeidet med rapport og planer. I tillegg til den tekstlige delen i dokumentet er det knyttet en rekke tabeller til dokumentet. Tabellene, som er lagt inn i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), skal heretter i hovedsak ikke oversendes departementet. 10

11 Budsjettdokument 20XX- 20XY, med de endringer som måtte framkomme i styrets møte, vedtas i styremøte i februar hvert år. B 3, 4 Funksjonell kravspesifikasjon for statlige økonomisystem 5 Løpende regnskap økonomisystemet Agresso HiBu bruker ERP- systemet Agresso, som er universitet- og høgskolesektorens økonomi- og regnskapssystem. Agresso oppfyller statens krav til økonomisystem. Som et ERP- system tilbyr Agresso en rekke integrerte moduler som kan benyttes innen økonomiområdet. De viktigste er: Agresso Felles her administreres felles begrep, kodeplan (eks. kontonummer), fasteregister (eks. perioder) og brukertilganger Agresso Økonomi: Hovedbok her registreres omposteringer og reverseringer i hovedbok, spørringer foretas her, stenging av perioder. Leverandørreskontro håndtering av utbetalinger Kundereskontro registrering av fakturaer til kunder Anleggsmodul håndtering av anlegg (kjøp og salg) samt avskrivninger. Beskrevet i avsnitt XX Anleggshåndtering kjøp og salg av varer og tjenester 11

12 5.1 Høgskolens økonomimodell Høgskolens økonomimodell bygger på: en tilnærmet felles artskontoplan for universiteter og høgskoler basert på Norsk Standard e formelle krav til økonomiforvaltningen mulighetene som er gitt gjennom høgskolens økonomisystem Høgskolens organisatoriske oppbygging og styringsstruktur Oversikt over sentrale aktører/hjelpesystemer i økonomiforvaltningen: Aktivitet Aktør Økonomisystem Regnskapssentral, lønn Betalingsformidling/kontofører Agresso Uninett SSØ Kristiansand (Senter for statlig økonomistyring) DnB 5.2 Forvaltning og systemadministrasjon av Agresso HiBu kjøper tjenester av UNINETT: Installasjon, oppgradering og vedlikehold av aktuelle versjoner av programvaren Agresso Drift av tjenestemaskiner og nødvendig basisprogramvare, herunder backup av data og ytelsesoppfølging Kundestøtte ved feil og problemer Konsulentbistand ved ny eller mer effektiv bruk av Agresso Økonomiseksjonen på HiBu administrerer brukerrettigheter, begrepsverdier og kodeplaner. Regnskapssjef på HiBu er ansvarlig for administrasjon av brukerrettigheter og videreutvikling av Agresso. Regnskapsfører (studiested Kongsberg) oppretter nye prosjekter samt åpner og stenger perioder. 5.3 Forklaring av begreper (dimensjoner) i 12

13 konteringsstrengen i Agresso og Contempus HiBu bruker disse dimensjoner i konteringsstrengen i Agresso: Konto Budsjettenhet Formålskode Person/ Inventar Prosjekt Studie AV (avgiftspliktig) Den detaljerte kodeplanen brukes for å kunne regnskapsføre kostnader og inntekter korrekt. Regnskapet skal gi et korrekt og fullstendig bilde av hva den gitte bevilgningen er brukt til og inneholder derfor detaljert informasjon om de enkelte transaksjoner: hva slags type kostnader/inntekter gjelder det (konto) hvilket ansvar transaksjonen hører inn under (budsjettenhet) hva slags formål transaksjonen gjelder (formål og/eller prosjekt) hvorvidt transaksjonen gjelder person (dimensjon 3) og lønns- /trekkrelaterte kostnader (TT- kode) Dimensjonene er beskrevet i følgende avsnitt Konto HiBu bruker en felles kodeplan som gjelder for hele høyskolesektoren, sist endret Kontoplanen skal benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapene for statlige virksomheter som fører sine virksomhetsregnskaper etter periodiseringsprinsippet i Finansdepartementets pilotprosjekt. Kontoplanen sier noe om hva slags kostnad/inntekt det er. Den sier ikke noe om hvilken enhet det gjelder, eller hvilket prosjekt det gjelder. Dette skal påføres i tillegg ved attestering/kontering. Kontoklasse Forklaring 1 Balansekonti for registrering av den statlige virksomhets langsiktige og kortsiktige eiendeler. 2 Balansekonti for registrering av den statlige virksomhets virksomhets- kapital, forpliktelser samt langsiktig- og kortsiktig gjeld. Konti for virksomhetskapital skal bare benyttes i den grad virksomheten har særskilte fullmakter til dette. 3 Virksomhetene kan ha ulike typer inntekter. Klassifisering av inntektene fremgår av standardene SRS 9 Regnskapsføring av transaksjonsbaserte inntekter og SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger. Kontoklasse 3 følger en standard obligatorisk inndeling på 2- siffernivå, med nærmere angitte unntak og spesifiseringer på 3- siffernivå. Kontogruppene 30, 31 og 32 omfatter i hovedsak ordinært salg av varer og tjenester. Riktig kontogruppe bestemmes blant annet av hvordan omsetningen fordeler seg i henhold til merverdiavgiftsbestemmelsene. Kontogruppe 33 dekker offentlige særavgifter knyttet til produksjon av varer og tjenester, mens kontogruppe dekker tilskudd og refusjoner. Kontogruppe 35 bokfører uopptjente inntekter. Kontogruppe 36 omfatter leieinntekter, mens Kontogruppe 37 dekker gebyrer mv. som inngår i

14 merverdiavgiftsbestemmelsene. Kontogruppe 33 dekker offentlige særavgifter knyttet til produksjon av varer og tjenester, mens kontogruppe 34 dekker tilskudd og refusjoner. Kontogruppe 35 bokfører uopptjente inntekter. Kontogruppe 36 omfatter leieinntekter, mens Kontogruppe 37 dekker gebyrer mv. som inngår i virksomhetens driftsinntekter. Eventuelle gevinster ved avgang anleggsmidler bokføres i kontogruppe 38. Inntekter fra bevilgninger skal inntektsføres i kontogruppe 39. Dersom virksomheten forvalter tilskudd, som skal videreformidles til andre aktører, skal tilskuddene behandles som gjennomstrømningsmidler og bokføres som en inntekt og en utgift i kontoklasse 8. 4 Varekostnad omfatter forbruk av innkjøpte varer, egentilvirkede varer, innkjøpte varer for videresalg. 5 Omfatter enhver form for lønnsgodtgjørelse til personale som er ansatt i faste eller midlertidige stillinger. 6-7 Omfatter alle driftskostnader samt av- og nedskrivninger knyttet til driften av virksomheten. 8 Inneholder konti for flere typer resultatføringer samt avslutningsposteringer og disponeringer. Kontogruppe 80 og 81 dekker bokføring av finansinntekter og finanskostnader, som relaterer seg til den enkelte statlige virksomhet. Ekstraordinære inntekter og kostnader føres i kontogruppene 82 og 83. Kontogruppene 84 til 87 skal benyttes for overføringer fra og til andre utenfor staten. Dette gjelder inntekter i form av skatter og avgifter og utgifter i form av overføringer til kommuner, fylkeskommuner, tilskudd og stønader. I kontogruppe 88 disponeres periodens resultat (nettobudsjetterte virksomheter). I kontogruppe 89 avregnes periodens resultat av ordinære aktiviteter. For nettobudsjetterte virksomheter er avregning forutsatt å skje på konto 890, mens for bruttobudsjetterte virksomheter benyttes konto 895 til avregningsformålet. 9 Brukes til interne transaksjoner, se avsnitt 7. HiBu har en fullstendig kontoplan der alle kontoer er listede. Denne brukes av økonomiseksjonen. For ansatte som eks. konterer i Contempus finnes en forenkled versjon av kontoplanen. Dette for att gjøre det så enkelt som mulig å kontere og få det på riktig konto som overensstemmer med hvordan avdelingen har budsjettert. Den 14

15 forenklede kontoplanen finnes på HiBus økonomiportal: Budsjettenhet Angir hvilken seksjon/avdeling som beløpet skal belastes. Høgskolens budsjettenheter e: 1200 HS felles (brukes kun til balanseføringer) 1310 HS - ledelse 1320 HS - adm- seksjonen 1340 HS - studieseksjonen 1350 HS - info- seksjonen 1360 HS - IT- seksjonen 1520 BIB - felles 1530 BIB - Hønefoss 1540 BIB - Drammen 1550 BIB - Kongsberg 1810 Studiestedsadministrasjonen Hønefoss 1819 FOKUS Ringerike 1820 Studiestedsadministrasjonen Drammen 1830 Studiestedsadministrasjonen Kongsberg 1990 FU - Ufordelte midler 2000 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 3000 Avdeling for lærerutdanning 3010 Avdeling for lærerutdanning, ALU- Drammen 4430 Avdeling for helsefag, bachelor sykepleie 4440 Avdeling for helsefag, master 4450 Avdeling for helsefag, bachelor radiografi 4460 Avdeling for helsefag, EFV- prosjekter 5000 Avdeling for optometri og synsvitenskap 5010 Avdeling for optometri og synsvitenskap, lysdesign 6000 Avdeling for teknologi Formålskoder Formålsdimensjonen kan benyttes for å gi ytterligere informasjon om finansieringskilde/type kostnad. For tiden benyttes formålskoder kun internt på økonomiseksjonen Person/Inventar Dimensjonen ansattnummer, se lønnshåndboken. Ansattnummer skal angis ved konteringer vedrørende lønn, kontoklasse 5. Dimensjonen inventar brukes ved anskaffelser. Anleggsmidler, se avsnitt Prosjekt Prosjekt dimensjonen brukes for alle eksterne prosjekt som HiBu er ansvarlig for. Alle 15

16 inntekter og kostnader knyttet til ett prosjekt skal merkes med riktig prosjektnummer. Økonomikonsulentene på hvert studiested oppdaterer månedlig en oversikt over alle pågående prosjekter per studiested. Denne oversikt lagres på serveren felles/hs/økonomiseksjonen/prosjekter. BOA prosjekter begynner på 8 eller 9 beroende på hvilken type av prosjekt det er, ett bidrags- eller ett oppdragsprosjekt. Hvorvidt ett prosjekt er et bidrags- eller et oppdragsprosjekt finnes beskrevet i Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud. Se tabell neden hvordan prosjektene klassifiseres. Bidragsprosjekt Oppdragsprosjekt Drammen AHF 84* 94* Hønefoss ALU 83* 93* AØS 82* 92* Kongsberg AFOS 85* 95* ATEK 86* 96* HS 81* 91* Felles HiBu 80* 90* Dersom føringen ikke tilhører BOA prosjekt brukes Begrepet prosjekt kan også brukes for interne prosjekt når spesifikk oppfølging ønskes. De interne prosjektene begynner alltid på 2. Stimuleringsmidler som gis for godkjente og publiserte vitenskaplige artikler til enkelte medarbeidere på HiBu konteres alltid med prosjektnummer som begynner på 2. For videre detaljer vedrørende stimuleringsmidler se avsnitt15, samt HiBu sine nettsider Studie Dimensjonen er ikke aktuell. 5.4 Bilagsarter og bilagsserier 16

17 I økonomisystemet Agresso benyttes ulike forkortelser som betegnelse for de ulike bilagsartene. I oversikten nedenfor er de bilagsarter som benyttes, beskrevet. Forkortelsen utgjør en statusbeskrivelse og viser hvor i systemet et bilag befinner seg. Bilags - serie Ve dl Bilagsnr fra Bilagsnr til Beskrivelse AP A Leverandørfaktura AR A Kundefaktura BI A Batch Input (fra SLP) BK A Import - korrigeringer CI A Contempus faktura GF A Feilretting hovedbok (ikke betaling) GL A Hovedbok IB A Inngående balanse IP A Interpay MF A Mottaksregistrering leverandørfaktura NO A Div. løpenummer OC A OCR- innbetalinger PG A Purregebyr PR A Periodiske triggere RB A Reverseringsbilag RF A Fakturanummer rentefaktura RJ A Periodisering SP A Batch Input fra SLP Hver bilagsart er gitt en egen nummerserie som tildeles automatisk gjennom økonomisystemet. De to første sifrene angir bilagsart, det tredje sifferet er siste siffer i regnskapsåret og de neste 5 sifrene er fortløpende nummerering av bilagene. 17

18 5.5 Periodiseringer I Contempus er det mulig å periodisere leverandørsfakturaer. Dette gjøres manuelt av attestant og anvisere. Periodiseringen av de forskuddsbetalte kostnadene gjøres siden automatisk av Agresso. Ønskes lengre periodisering må dette gjøres manuelt i Agresso. Dette foretas av regnskapssjef. I Agresso brukes konto 1721 Forskuddsbetalte kostnader CI. 5.6 Saldotabell HSSTD i Agresso Ved spørringer i Agresso skal saldotabell HSSTD brukes. Dette angis i søkerfeltet, se bilde neden. Saldotabellen hjelper til og sorterer regnskapsinformasjonen i spørringen. B Riksarkivariens bestemmelser om offentlige arkiv 5.7 Arkivering av regnskapsmateriale og dokumentasjon Regnskapsdokumentasjon skal vare dokumentert og konsistent over tid i henhold til reglement og lover om arkivering. Alt regnskapsmateriale for inneværende år og forrige år oppbevares i økonomiseksjonen på Kongsberg. Eldre regnskapsmateriale oppbevares i arkivet i kjelleren på HiBu på Kongsberg. Regnskapssjef påser regelmessig at fjernarkivet ryddes og at materiell som har vært oppbevart tilstrekkelig lenge, makuleres eller avleveres arkivverket i tråd med reglene. For mer om oppbevaringstid, se B

19 B Obligatoriske rapporter De obligatoriske rapporter som tas ut hver måned fra Agresso er: GL01 Hovedbok pr. dimensjon GL02 Bilagsjournal GL21 Fakturajournal. CU05 Aldersfordelt reskontro kunder SU05 Aldersfordelt reskontro leverandører Lønnsjournal SAP lister pr. lønnskjøring spesifikasjon av lønnsoppgavepl. Lønnskonteringsliste- Agresso lister pr. lønnskjøring GL09 Råbalanse Saldobalanse GL09 Råbalanse er den dokumentasjon som sendes til Finans departement og Riksrevisjon. Se rutine Obligatorisk spesifikasjon rapporter for mer detaljer. B 5.4 B 3.2, Innbetalinger HiBu bruker Agresso kundreskontra ved fakturering til kunde. Med kunde menes studenter, organisasjoner, bedrifter og andre eksterne parter. I kundreskontran angis bestemte kriterier, så som fakturadato, betalingsfrist, beløp, beskrivelse av det som skal betales for samt KID (Kundeidentifikasjonsnummer), for hver faktura som utstedes. Se rutine Registrere kundefaktura for utførlig arbeidsbeskrivelse. Semesteravgifter for studenter faktureres via FS, et studieadministrativt system for universitet og høyskoler i Norge. Semesteravgift Materialavgift Økonomikonsulentene utsteder fakturaene og regnskapskonsulent er ansvarlig for purringer. Arbeidsmåten ved purringer finnes beskrevet i egen rutine. Dersom det er lite sannsynlig at et krav vil bli gjort opp, dvs. at det foreligger et latent tap, føres kravet ut av reskontro og regnskapet. Dette dokumenters med å angi en forklaring på hva HiBu har gjort for å forsøke å få beløpet innbetalt. Se rutine utligning av kundefaktura hvordan fakturaen tas ut fra Agresso. Ved tertial og årsoppgjør vises kundefordringer samt evt. avsatt i latent tap i note 16. R 17 B 3.2, Utbetalinger HiBu bruker systemet Contempus for betaling av fakturaer. En ekstern leverandør (Hydros dokumentsenter) skanner disse fakturaene som overføres til oss elektronisk i 19

20 et dataprogram som heter Contempus (Invoice). 7.1 Contempus Skanning, attestering og anvisning av fakturaer Når leverandørsfakturaer kommer skannes de in i Contempus. I Contempus sorteres og sendes respektive faktura til rett attestant og anvisere, i såkalt førkontroll. Etter attestering og anvisning er fakturaen klar for betaling via bank DnBNOR. Betalingsformidling og bokføring i Agresso utføres av regnskapskonsulent, i såkalt etterkontroll og remitteringsprossen. Se avsnittene nedenfor for mer detaljert beskrivelse av de ulike kontrollene. Fakturaadresse til HiBu er: Høgskolen i Buskerud Fakturamottak Postboks Notodden Husk å alltid angi ditt referansenummer ved bestilling. Det er viktig at alle fakturaer - i tillegg til korrekt adresse - også inneholder info vedrørende HiBu referanse; aller helst den person (tallkode og gjerne navn) som skal attestere fakturaen. Det letter arbeidet med forkontroll og muliggjør raskere behandling, bokføring og betaling av fakturaen. Etter attestasjon skal fakturaen anvises og etterkontrolleres. Først da er den klar for bokføring og klargjort for utbetaling basert på angitt forfallsdato. Det er viktig at alle involverte følger de varsler mailsystemet gir, med hensyn til å utføre attestasjon eller anvisning. Dette er ikke minst viktig når det varsles om månedsavslutning og frist for behandling av mottatte fakturaer registrert i Contempus. Ved planlagt fravær kan en attestant/anviser selv legge inn en vikar for en begrenset periode. Hjelpfunksjonen i programmet er meget god og anbefales å bruke ved problemer eller spørsmål Leverandører og betalingsvilkår HiBu sin hovedregel ved betaling av leverandørfakturaer er 30 dager fra mottaksdato forutsatt at ikke annet er avtalt. HiBu sin hovedregel gjelder også når leverandøren bruker outsourcing. For å opprettholde HiBu sin hovedregel og samtidlig å unngå forsinkelsesrenter oppfordres det til at alle avtaler opprettes slik at HiBu sine betalingsvilkår blir opprettholdt. 20

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks LYSAKER Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postboks 578 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 15/2261-16.12.2015 Årsregnskapet 2015 Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-08/2015 av 11. november

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud Retningslinje Opphavsmann Dokumentnummer Betekkning ØKO, Agneta Davidsson Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 1 (15) Retningslinjer

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201006378 22.12.10 HØgs 'AOBt^n i Te'^rr^ar4, DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT u Gio I j`1 ^ ^^^^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200906032 18.12.09 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT,JiC, i ^ ^ Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Deres ref Vår ref Dato 200906032

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN

HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN Fastsatt av høgskolestyret 22.02.2006. Gjelder fra 22.02.2006. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 3 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 3 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/4155-29.04.13 Delårsrapportering 1. tertial 2013 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2012 om årsregnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013. Delårsrapportering

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST

HS-V-042/2008 Revisjon av hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.2014 Til: høgskolestyret Fra: rektor Sak: Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiST HS-V-32/14 Saksbehandler/-sted Tidligere

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Håndbok om anleggsmidlerløsøre

Håndbok om anleggsmidlerløsøre NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Aktivering anleggsmidler avgang Eksempel fra Høgskolen i Bodø. Agressoforum Marit Johnsen, Høgskolen i Bodø

Aktivering anleggsmidler avgang Eksempel fra Høgskolen i Bodø. Agressoforum Marit Johnsen, Høgskolen i Bodø Aktivering anleggsmidler avgang Eksempel fra Høgskolen i Bodø Agressoforum 10.11.2010 Marit Johnsen, Høgskolen i Bodø Kort om våre rutiner for aktivering Bruker anleggsmodul i Agresso til registrering.

Detaljer

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Høringssvar om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning. Styrings-, analyse- og strategiavdelingen Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 28.01.2015 15/145-3 26.02.2015 Høringssvar om oppdatering av de anbefalte

Detaljer

Status og nyheter - KD

Status og nyheter - KD Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB)

Hovedregler for økonomiforvaltningen. ved. Universitetet i Bergen (UiB) UNIVERSITETET I BERGEN Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Bergen (UiB) Hovedregler for økonomiforvaltningen 1 Universitetet i Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. INSTRUKSENS

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter

Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Dato Februar 2016 Referanse Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Veiledning til bruk av standard kontoplan og utarbeidelse av årsregnskap for forvaltningsbedrifter Innledning

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde

SUHS 2010 Agresso brukerforum. Avdelingsdirektør Arne Lunde SUHS 2010 Agresso brukerforum Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Grunnkontoramme, kontoplanrapporteringsmal: Sterkere styring fra KD? Regnskapsrapportering til KD, rapportmaler Inntektsføring av bevilgninger

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner

Forskrift om føring av regnskap for audiovisuelle produksjoner OPPHEVET Dato 09.03.2010 nr. 359 Departement Kulturdepartementet Avd/dir Norsk filminstitutt Publisert I 2010 hefte 4 Ikrafttredelse 09.03.2010 Sist endret FOR-2016-12-06-1453 fra 01.01.2017 Gjelder for

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2012 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2012 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Etablering av åpningsbalanse 01.01.2016 ved fusjon hos NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Etablering av åpningsbalanse 01.01.2016 ved fusjon hos NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Etablering av åpningsbalanse 01.01.2016 ved fusjon hos NTNU - Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet Fusjonsparter Følgende høgskoler er fusjonert med Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 9

Statlig RegnskapsStandard 9 Statlig RegnskapsStandard 9 Transaksjonsbaserte inntekter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av transaksjonsbasert inntekt... 4 Inntekt fra gebyrer...

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu

DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu S-04 Vedlegg i Ki thø skolen i Oslo Saksru0~~ Dok.nr DET KONGELIGE ~.~ KUNNSKAPSDEPARTEMENT ~ LJu Arkivn~...~ Saksb Kopi Besvart Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjonalisering av høyere

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER

RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Versjon 22.9.14 Høgskolen i Gjøvik (HiG) RETNINGSLINJER FOR BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET OG SAMARBEID MED ANDRE VIRKSOMHETER Retningslinjene er fastsatt av styret 2.10.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Universitetet i Oslo Fastsatt av universitetsstyret 02.12.2014 1. Innledning Hovedreglene er fastsatt av Universitetsstyret i henhold til pkt. 2.1 i Hovedinstruks

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer